You are on page 1of 2

Kekuatan Penggunaan Bahan Elektronik Untuk Mata Pelajaran Sejarah

Pembelajaran yang
menyeronokkan

Meningkatkan daya
ingatan murid
terhadap fakta
sejarah

Pembelajaran moden
mengikuti zaman
modenisasi

Kekuatan
penggunaan
bahan
elektronik

Pembelajaran sejarah
menjadi lebih senang
dengan bantuan CD

Menayangkan videovideo menarik sebagai
panduan pengajaran dan
tarikan murid
Pembelajaran masih
boleh dijalankan jika
guru tidak dapat masuk
ke kelas

Kelemahan Penghasilan dan Penggunaan Bahan Maujud untuk Mata Pelajaran Sejarah .