You are on page 1of 2

MINGGU/WEE

K

HARI/DA
Y

TARIKH/DAT
E

KELAS/CLASS
MASA/TIME
SUBJEK/SUBJECT
BIDANG
PEMBELAJARAN/
LEARNING AREA
OJEKTIF
PEMBELAJARAN/
LEARNING OBJ
HASIL
PEMBELAJARAN/
LEARNING
OUTCOMES
(Pada akhir
pelajaran, pelajarpelajar dapat ../
At the end of the
lesson, the students
will be able to...)
AKTIVITI/ACTIVITIES

KAEDAH PEMBELAJARAN
Perbincangan
Kerja Kumpulan
Soal Jawab
Latih tubi
Powerpoint/Video
Lain-lain

NILAI-NILAI MORAL/
MORAL VALUES

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT)
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingati

Buku Teks
Buku Rujukan
Buku Kerja
Edaran/Lembaran Kerja
Lain-lain

Bekerjasama

LATIHAN / KERJA RUMAH

UNSUR i-THINK
Peta Buih
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi
Peta Bulatan

REFLEKSI/REFLECTION

BBM