You are on page 1of 20

100

Διοικητικές Ικανότητες,
Μάνατζμεντ, Στρατηγική
& Μάρκετινγκ

© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

(Πιστοποιημένο από το ILM)

Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες – 16 ώρες

Επίπεδο: Ενδιάμεσο

Το σεμινάριο
Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει
την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, ο μάνατζερ πρέπει να είναι
ευέλικτος και ευπροσάρμοστος στις εκάστοτε
ανάγκες που προκύπτουν, καθώς μόνον έτσι
θα μπορεί να καθοδηγεί με αποτελεσματικό τρόπο
τους υφισταμένους του. Πέραν αυτών, ένας νέος
μάνατζερ έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη κρίσιμο
πρόβλημα, αυτό της εφαρμογής της
επιχειρησιακής στρατηγικής, ενώ παράλληλα
είναι υπεύθυνος για την «ένταξή» της στην
καθημερινότητα των υφισταμένων.

Μεθοδολογία
Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των σύγχρονων
μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
όπως μελέτες περίπτωσης, προσομοιώσεις,
αναπαράσταση ρόλων, κλπ. Ιδιαίτερα,
για το τεχνικό μέρος του Μάνατζμεντ
πραγματοποιούνται ποικίλες ασκήσεις
για εμπέδωση των εννοιών, ενώ για το Μάνατζμεντ
των ανθρώπων το παίξιμο ρόλων βοηθά
στην κατανόηση των συμπεριφορών
που χρησιμοποιούνται.

Εισηγητές
Γιώργος Μπάκος I Διευθυντής Εκπαίδευσης, KPMG
Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG
Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης

Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

Κωδικός σεμιναρίου

100.01

Το σύγχρονο Μάνατζμεντ
στην πράξη

Συνοπτικό πρόγραμμα
• Εισαγωγή στις σύγχρονες προσεγγίσεις
του αποτελεσματικού μάνατζμεντ:
▫ Οργάνωση και προγραμματισμός
▫ Υπευθυνότητες και αρμοδιότητες
▫ Διοίκηση και έλεγχος
• Επαγγελματικές δεξιότητες:
▫ Επιχειρηματική αντίληψη
▫ Διαχείριση χρόνου
▫ Διαχείριση αλλαγής
• Διαπροσωπικές σχέσεις:
▫ Διαπραγματευτικές δεξιότητες, χτίσιμο
δεσμών
▫ Ικανότητες πειθούς
▫ Επιρροή, επικοινωνία
• Ηγεσία:
▫ Τα ηγετικά χαρακτηριστικά
▫ Τα στυλ ηγεσίας
▫ Συντονισμός και επίβλεψη ομαδικής
εργασίας, επίλυση συγκρούσεων.
▫ Παρακολούθηση αποδοτικότητας.
Ανάθεση ευθυνών σε υφισταμένους
(delegation/empowerment).
• Παρακίνηση:
▫ Αναπτύσσοντας το αίσθημα της
αφοσίωσης των υφισταμένων.
▫ Αναγνώριση και υποστήριξη
▫ Εμπιστοσύνη και δέσμευση
• Εμβαθύνοντας στη διαδικασία του coaching:
▫ Αναγνώριση της κατάλληλης στιγμής
για coaching.
▫ Δίνοντας αποτελεσματική πληροφόρηση
για την απόδοση.
▫ Θέτοντας το κατάλληλο πλάνο βελτίωσης
για τον υφιστάμενο.
▫ Υποστηρικτικές και καθοδηγητικές
συμπεριφορές.

© 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Μεθοδολογία Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται εκτενώς σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. • Τα οφέλη από το Coaching • Απαιτούμενες δεξιότητες και χαρακτηριστικά για έναν αποτελεσματικό συντονιστή του Coaching – συζήτηση και πρακτική: ▫ Αναγνώριση υπαρκτών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών και δημιουργία προσωπικού πλάνου ανάπτυξης. ▫ Τοποθέτηση στόχων και παρακολούθηση της πορείας. να ακούμε και να συνοψίζουμε. ▫ Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τύπου Coaching. .Αποτελεσματική Καθοδήγηση Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Καθώς η ανάγκη για υψηλή αποδοτικότητα γίνεται όλο και πιο έντονη. ▫ Μαθαίνοντας να ρωτάμε. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. • Πότε και πώς είναι χρήσιμο – ιεράρχηση των προσπαθειών μας. ▫ Τεχνικές και δεξιότητες για να δίνουμε πληροφόρηση για την απόδοση. η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. να ξεκαθαρίζουμε. KPMG Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος.02 (Πιστοποιημένο από το ILM) Συνοπτικό πρόγραμμα • Τι είναι Coaching. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. • Η διαδικασία του Coaching αναλυτικά: ▫ Αναγνώριση των δυνατών και των σημείων προς βελτίωση του υφιστάμενου. Εισηγητές Γιώργος Μπάκος I Διευθυντής Εκπαίδευσης. Μάνατζμεντ. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). KPMG Διοικητικές Ικανότητες. μελέτη περιπτώσεων και αναπαράσταση ρόλων που καθιστούν το σεμινάριο καθαρά εργαστηριακής μορφής και συμβάλλουν σε δύο θετικά αποτελέσματα: Αφενός στην καλύτερη αφομοίωση του μοντέλου προσέγγισης από τους συμμετέχοντες και αφετέρου στο να καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και κατανοητή. • Τρόποι διάγνωσης των επιμέρους προβλημάτων του υφιστάμενου. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το Coaching αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του μάνατζερ διότι μέσω της καθοδήγησης των ανθρώπων μπορεί να επιτευχθεί ευθυγράμμιση τους με τους στόχους του τμήματος. όπως ασκήσεις. ▫ Πώς δίνω πληροφορίες για την απόδοσή του στον υφιστάμενο. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. ▫ Σχέδιο προτεινόμενων ενεργειών ▫ Παρακολούθηση • Τύποι Coaching: ▫ Υποστηρικτικές και καθοδηγητικές συμπεριφορές. • Προσωπική αξιολόγηση και εκπόνηση σχεδίου για τη διαδικασία του Coaching προσαρμοσμένο κάθε φορά στις ανάγκες συγκεκριμένης εργασίας.

• είναι σε θέση να μετρούν το βαθμό ομαδικότητας και ωριμότητας της δικής τους ομάδας. KPMG Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. ▫ Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των μελών της ομάδας. ▫ Σύνθεση. Mε το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα: • είναι σε θέση να συνεργάζονται ομαδικά και να επιλύουν προβλήματα ώστε να μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα και την απόδοσή τους μέσα στην ομάδα. ▫ Η αρχή της συνεκτικότητας και η αποφυγή των συγκρούσεων. σύμφωνα με τα δεδομένα της επιχείρησης. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. απόδοση. • Η δομή της ομάδας: ▫ Είδη και χαρακτηριστικά των ομάδων ▫ Στάδια ανάπτυξης των ομάδων ▫ Διακρίσεις ομάδων και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους. ▫ Μέτρηση βαθμού ωριμότητας μιας ομάδας εργασίας. ▫ Ανάπτυξη ομάδων υψηλής απόδοσης ▫ Διαχείριση «συμφωνίας» μεταξύ των μελών μιας ομάδας και σκοπιμότητα χρήσης ή όχι εξωτερικών συμβούλων για την επίλυση διαφορών (facilitation). ▫ Η αξία των ομάδων στην ανάπτυξη της επιχείρησης. μέγεθος και αποτελεσματικότητα των ομάδων. Μάνατζμεντ. δημιουργία ατζέντας κλπ.03 Δημιουργία. . Το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιείται με τη μορφή εργαστηρίου όπου οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης. Μεθοδολογία Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με στόχο την βαθύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100.(Πιστοποιημένο από το ILM) Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν τα στελέχη μιας επιχείρησης τη σπουδαιότητα και τη δυναμική των ομάδων εργασίας στη σύγχρονη επιχείρηση. μελέτες περιπτώσεων. • Η έννοια του “Δομημένου Teamwork” και η συμβολή του στην αύξηση της παραγωγικότητας: ▫ Στοχοθέτηση και κοινό όραμα ▫ Οργάνωση ρόλων μέσα στην ομάδα και μοντέλα συμπεριφοράς. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. συζητήσεις. • Επικοινωνία μέσα στην ομάδα: ▫ Διαδικασίες για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. ▫ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποστήριξη. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. ▫ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων • Ο ρόλος του ηγέτη στo πλαίσιo της ομάδας: ▫ Ανάθεση ρόλων στα μέλη της ομάδας και στοχοθέτηση. • Ειδικά θέματα στο Teamwork: ▫ Team Building: δόμηση. • έχουν κατανοήσει σε βάθος ποιος είναι o ρόλος που τους ταιριάζει ως μέλη μιας ομάδας εργασίας ώστε να καταλήξουν σε μια ικανοποιητική. ▫ Σχεδιασμός και οργάνωση επιτυχημένων συναντήσεων (meetings). Ανάπτυξη και Διαχείριση Ομάδων Συνοπτικό πρόγραμμα • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ομαδικής σκέψης και προσπάθειας: ▫ Ο ρόλος των ομάδων στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Εισηγήτριες Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος. οι οποίες διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης. ▫ Χειρισμός συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων. όπως ασκήσεις. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα: • κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τις ομαλές σχέσεις στο χώρο εργασίας. συνεργασίας. ανάλυση ▫ Ισχυρά σημεία και αδυναμίες κάθε τύπου • Προσωπικές προτιμήσεις: ▫ Εσωστρέφεια και Εξωστρέφεια ▫ Λογική και Συναίσθημα ▫ Αίσθηση και Διαίσθηση • Πώς αναγνωρίζετε τους άλλους: ▫ Σημεία αναγνώρισης ▫ Αναγνωρίζοντας συναδέλφους και πελάτες • Συντονισμός με τους άλλους: ▫ Πρώτα αναγνώριση του τύπου. • γνωρίζουν τις απαραίτητες τεχνικές και θα μπορούν να τις εφαρμόσουν για να αναπτύξουν αποτελεσματικές ικανότητες επικοινωνίας. συζητήσεις. Μάνατζμεντ. γλώσσα σώματος. παίξιμο ρόλων.(Πιστοποιημένο από το ILM) Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα τους οδηγήσουν σε επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις για να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους στον επαγγελματικό χώρο. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. • εντοπίζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν να χτίσουν αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους και πελάτες. επίλυσης συγκρούσεων. ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. όπως ασκήσεις. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. ενεργητική ακρόαση. που διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης. .04 Η σημασία των Διαπροσωπικών Σχέσεων στον χώρο εργασίας Συνοπτικό πρόγραμμα • Η αξία του προσωπικού σας στυλ στις διαπροσωπικές σχέσεις: ▫ Αξιολόγηση της εικόνας που δίνετε στους άλλους και αλλαγές που θέλετε να επιτύχετε. Εισηγήτριες Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος. διάχυση πληροφόρησης). • Οι δυσκολίες στις σχέσεις μας με τους άλλους: ▫ Από πού προέρχονται ▫ Πώς τις ξεπερνάμε • Οι τέσσερις πρωτεύοντες τύποι επικοινωνίας: ▫ Οι τέσσερις τύποι. KPMG Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. μετά προσαρμογή ▫ Συναλλαγή με τους αντίθετους τύπους © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. ▫ Θέσπιση προσωπικών στόχων για τη βελτίωση διαπροσωπικών ικανοτήτων. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). πειθούς και επιρροής. μελέτες περιπτώσεων. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. • Θεωρίες και μέθοδοι επικοινωνίας που οδηγούν σε αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις: ▫ Σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας (λεκτική επικοινωνία. Μεθοδολογία Το σεμινάριο πραγματοποιείται με τη μορφή εργαστηρίου όπου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης.

Μεθοδολογία Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των σύγχρονων μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης.. . Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Εισηγήτριες Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος. ενώ για την ηγεσία των ανθρώπων . Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. KPMG Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. ▫ Αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας τους άλλους ▫ Καλλιεργώντας θετικό πνεύμα και αισιοδοξία • Ο ρόλος του προϊσταμένου: ▫ Αναπτύσσοντας το αίσθημα της αφοσίωσης των υφισταμένων ▫ Αναγνώριση και υποστήριξη ▫ Εμπιστοσύνη και δέσμευση ▫ Υλικές και μη υλικές παροχές © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. όπως μελέτες περίπτωσης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τα στοιχεία της προσωπικότητας κάθε υφισταμένου τους και να επιλέγουν τον τρόπο χειρισμού του. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). κλπ.05 Παρακινήστε τους ανθρώπους της ομάδας σας και βελτιώστε τα αποτελέσματα Συνοπτικό πρόγραμμα • Θεωρίες Παρακίνησης.Τι ισχύει σήμερα. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Herzberg. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. αναπαράσταση ρόλων. Στο μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιούνται ποικίλες ασκήσεις για εμπέδωση των εννοιών. Μάνατζμεντ. Θεωρίες Maslow. Vroom) • Ποια προσέγγιση έχει αποτέλεσμα • Τεχνικές παρακίνησης: ▫ Σύνδεση απόδοσης με ανταμοιβές ▫ Στοχοθεσία/ενίσχυση ▫ Διοίκηση μέσω στόχων ▫ Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων ▫ Κύκλοι ποιότητας • Περιβάλλον που συμβάλλει στην παρακίνηση: ▫ Δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την πρωτοβουλία και δημιουργικότητα. Mc Gregor: ▫ Προσέγγιση McClelland ▫ Η θεωρία των προσδοκιών (V. προσομοιώσεις.ομάδων το παίξιμο ρόλων βοηθά στην κατανόηση των συμπεριφορών που πρέπει να εφαρμόζονται. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη ο μάνατζερ ώστε να προσαρμόζει κατάλληλα την προσέγγισή του.Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Το πιο σημαντικό αλλά ταυτόχρονα και το πιο δύσκολο καθήκον κάθε προϊσταμένου είναι να κατορθώσει να παρακινήσει τους υφισταμένους του ώστε να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό.

Άλλες ασκήσεις αφορούν στο σχεδιασμό Μνημονικών Διαγραμμάτων.(Πιστοποιημένο από το ILM) Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Βασικό Το σεμινάριο Είναι ευρέως γνωστό ότι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των στελεχών είναι η παρουσίαση μπροστά σε κοινό. την εφαρμογή τεχνικών Γρήγορης Ανάγνωσης. Εισηγήτριες Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος. KPMG Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. Μεθοδολογία Το σεμινάριο είναι εξαιρετικά πρακτικό και περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες με συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. οι συμμετέχοντες από παρουσίαση σε παρουσίαση επιτυγχάνουν σημαντική βελτίωση. κλπ. τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις. πραγματοποιούνται σύντομες παρουσιάσεις για πρακτική εξάσκηση επιμέρους τεχνικών. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. τους άλλους και τελικά από τον εισηγητή. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Μάνατζμεντ. Κίνηση • Οι 2 Τεχνικές Εμπλοκής: ▫ Επιδείξεις. ▫ Δείγματα – Τεχνάσματα • Η χρήση των Οπτικών Βοηθημάτων: ▫ Ανάπτυξη των Οπτικών Βοηθημάτων ▫ Παρουσίαση με Οπτικά Βοηθήματα. Κάθε παρουσίαση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται ώστε να σχολιαστεί από τον ίδιο τον παρουσιαστή. αναπτύσσοντας τις ικανότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική παρουσίαση. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Με τη συνεχή καθοδήγηση του εισηγητή.06 Τεχνικές Παρουσίασης για επιτυχημένες επαγγελματικές παρουσιάσεις Συνοπτικό πρόγραμμα • Τεχνικές προετοιμασίας της παρουσίασης: ▫ Τεχνικές γρήγορης ανάγνωσης ▫ Τα Μνημονικά Διαγράμματα ▫ Τεχνική προετοιμασίας της παρουσίασης • Τεχνικές σχεδίασης της παρουσίασης: ▫ Διάγνωση αναγκών ακροατηρίου ▫ Σχεδίαση παρουσίασης • Οι 7 Τεχνικές Επικοινωνίας με το ακροατήριο: ▫ Κοίταγμα στα μάτια ▫ Εμφάνιση ▫ Γλώσσα . την προετοιμασία μέχρι και την εισήγηση καθεαυτή. από τη σχεδίαση της εισήγησης. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τα στελέχη μιας επιχείρησης.μη λέξεις ▫ Χιούμορ ▫ Σώμα. • Χειρισμός Φωνής: ▫ Προετοιμασία ▫ Κατά την παρουσίαση ▫ Κανόνες χειρισμού της φωνής • Ερωτήσεις και απαντήσεις: ▫ Χειρισμός ερωτήσεων – απαντήσεων ▫ Τι πρέπει να αποφεύγεται ▫ Πώς «περνάμε» την άποψή μας • Τεχνικές Leadership ακροατηρίου: ▫ Πριν την παρουσίαση ▫ Κατά την παρουσίαση ▫ Χειρισμός δύσκολων ακροατών ▫ Αποφυγή δύσκολων καταστάσεων: πρόληψη ή/και θεραπεία © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. Επιπρόσθετα. . Το σεμινάριο κατορθώνει να διώξει το φόβο για ομιλία μπροστά σε κοινό και να αναδείξει τις γνώσεις των στελεχών μέσα από σειρά πρακτικών και λεπτομερών συμβουλών που καλύπτουν όλα τα στάδια. Μια από τις πιο σημαντικές είναι οι τρεις παρουσιάσεις που καλούνται να κάνουν σε συγκεκριμένα θέματα μπροστά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιείται με τη μορφή εργαστηρίου όπου οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε βιωματικές διαδικασίες μάθησης. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. στην οικονομία εν γένει.Διαχείριση Αλλαγών στην πράξη Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Το τελευταίο διάστημα. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. στις αξίες. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Εισηγήτριες Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος.07 (Πιστοποιημένο από το ILM) Συνοπτικό πρόγραμμα • Τι είναι η Διαχείριση της Αλλαγής: ▫ Βασικά στοιχεία Διαχείρισης της Αλλαγής ▫ Εταιρική κουλτούρα ▫ Στόχοι και στρατηγική ▫ Ανθρώπινοι και υλικοί πόροι ▫ Δομή και σχέσεις ▫ Διαδικασίες και συστήματα • Η διαδικασία σχεδιασμού της οργανωτικής και λειτουργικής δομής: ▫ Βήματα ▫ Εναλλακτικές επιλογές • Δημιουργία και επικοινωνία της Κεντρικής Ιδέας για Αλλαγή: ▫ Συλλογή δεδομένων ▫ Διαμόρφωση ιδέας/πρότασης ▫ Επικοινωνία • Αξιολόγηση της ετοιμότητας της επιχείρησης/οργανισμού για Αλλαγή: ▫ Βήματα/Διαδικασία ▫ Ανάλυση στοιχείων • Εταιρική κουλτούρα • Στρατηγική Αλλαγής: ▫ Στρατηγική Επιβολής (Top – Down) ▫ Στρατηγική Συναίνεσης (Bottom – Up) ▫ Συλλογική Στρατηγική (Collaborative) • Υποστήριξη και ρόλοι στη Διαχείριση της Αλλαγής: ▫ Αναγνώριση υποστηρικτών και ρόλων ▫ Επικοινωνία ▫ Παρακολούθηση εξέλιξης έργου • Αντίσταση στην Αλλαγή & Δέσμευση στην Αλλαγή: ▫ Διαχείριση αντίστασης ▫ Στοιχεία δέσμευσης • Επικοινωνία και συμμετοχή/ομαδικότητα: ▫ Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας ▫ Ενθάρρυνση συμμετοχής • Εισαγωγή Ιδέας Μακρόχρονης Αλλαγής (ικανότητα της επιχείρησης να υιοθετήσει επερχόμενες αλλαγές ανά πάσα στιγμή) © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. KPMG Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. παρατηρούνται θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. συζητήσεις. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. όπως ασκήσεις. στα οργανωτικά σχήματα και επίπεδα. Μεθοδολογία Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών. αλλά και στις επιχειρήσεις ειδικότερα. . Μάνατζμεντ. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια πλήρη εικόνα όλων των πτυχών της διαδικασίας εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αλλαγών σε μια επιχείρηση. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. μελέτες περιπτώσεων. οι οποίες διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης. καθώς και στη γενικότερη «κουλτούρα» του Μάνατζμεντ.

σε διάφορες καταστάσεις και προβλήματα. Μεθοδολογία Στο σεμινάριο γίνεται ευρεία χρήση των σύγχρονων μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εισηγητές Γιώργος Μπάκος I Διευθυντής Εκπαίδευσης. όπως προσομοιώσεις. Μάνατζμεντ. KPMG Διοικητικές Ικανότητες. που με τη σειρά τους υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξη. η ανάπτυξη της ηγετικής αποτελεσματικότητας απαιτεί μια συστηματική και οργανωμένη μεθοδολογία με έμφαση στην ενσυνείδητη εφαρμογή νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. . Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International").09 Αρχές Αποτελεσματικής Ηγεσίας • Τα ηγετικά χαρακτηριστικά στις σημερινές επιχειρήσεις: ▫ Τα τέσσερα στυλ Ηγεσίας ▫ Θεωρίες και πρακτικές γύρω από την ηγεσία: Θεωρία Χ και Υ ▫ Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη ▫ Τα πλαίσια Ηγεσίας των Bolman & Deal • Ανάπτυξη προσωπικών ηγετικών χαρακτηριστικών: ▫ Ανάπτυξη υφισταμένων ▫ Διάγνωση προβλημάτων ▫ Ιεράρχηση προσπαθειών ▫ Οι κατάλληλες συμπεριφορές ▫ Πώς φθάνουμε στην εκχώρηση • Διαχείριση της Αλλαγής: ▫ Η καμπύλη Αντίδρασης στην Αλλαγή και ο χειρισμός της από τον Ηγέτη ▫ Η διαδικασία Επίτευξης της Αλλαγής ▫ Οι ρόλοι στη διαδικασία επίτευξης της Αλλαγής ▫ Ο Ηγέτης ως Change Agent • Διαχείριση των Συγκρούσεων: ▫ Τα πέντε στυλ στη διαχείριση Συγκρούσεων ▫ Πώς επιλέγουμε στο κατάλληλο στυλ • Παρακίνηση υφισταμένων: ▫ Θεωρίες παρακίνησης – τι ισχύει σήμερα ▫ Ποια προσέγγιση έχει αποτέλεσμα ▫ Περιβάλλον που συμβάλλει στην παρακίνηση ▫ Υλικές και μη υλικές παροχές © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης προσωπικών εμπειριών σε ηγετικές πρακτικές.Συνοπτικό πρόγραμμα Προτεινόμενη διάρκεια: Μία ημέρα – 8 ώρες Επίπεδο: Προχωρημένο Το σεμινάριο Η αποτελεσματική ηγεσία συνδέεται πάντοτε με επιτυχημένα αποτελέσματα και τη «σφραγίδα» που αφήνει στη μακροπρόθεσμη εταιρική ανάπτυξη. KPMG Βάνα Καραγιάννη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος. Συνεπώς.

. Μάνατζμεντ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.(Πιστοποιημένο από το PMI) Προτεινόμενη διάρκεια: Tρεις ημέρες – 24 ώρες Επίπεδο: Βασικό Το σεμινάριο Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες 24 PDU’s/contact hours και οδηγεί στην πιστοποίηση CAPM® και/η PMP® του PMI®. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Επίσης παρέχει στους συμμετέχοντες 24 PDU’s/contact hours που θα τους βοηθήσουν στην πιστοποίηση CAPM® η PMP® του PMI®.11 Βασικές γνώσεις Διοίκησης Έργων (Project Management Basics) Συνοπτικό πρόγραμμα Η ύλη του παρόντος σεμιναρίου βασίζεται στο ANSI Standard “Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” περιγράφοντας τις βασικές γνώσεις σε Project Management. KPMG Διοικητικές Ικανότητες. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. Το σεμινάριο απευθύνεται σε: • Project Managers/Leaders • Senior Management/General managers • Operations managers/MIS managers/R&D managers • Team ή task leaders • Project team members • Development Managers • Programmers/Analysts & Systems Analysts • Supervisors • Project administrators/Systems development managers Εισηγητές Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη.

. Μάνατζμεντ.CAPM® ή ▫ Program Management Professional PgMP® • Όσους επιθυμούν να κατανοήσουν πλήρως το PMBOK® Guide έστω και εάν δεν πιστοποιηθούν κατά PMI®. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Εισηγητές Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG Διοικητικές Ικανότητες. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. Το σεμινάριο απευθύνεται σε: • Όσους έχουν παρακολουθήσει την βασική εκπαίδευση: “Project Management Tricks of the Trade®” • Όσους θέλουν να πιστοποιηθούν κατά: ▫ Project Management Professional PMP® ▫ Certified Associate in Project Management .12 Προχωρημένες γνώσεις Διοίκησης Έργων PMP® Preparation Course Συνοπτικό πρόγραμμα Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει προχωρημένες τεχνικές project management και προετοιμάζει του συμμετέχοντες για την πιστοποίηση CAPM® η PMP® του PMI®. Επίσης παρέχει στους συμμετέχοντες 24 PDU’s/contact hours που απαιτούνται για την πιστοποίηση PMP®.(Πιστοποιημένο από το PMI) Προτεινόμενη διάρκεια: Tρεις ημέρες – 24 ώρες Επίπεδο: Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες 24 PDU’s/contact hours και είναι προαπαιτούμενο για τις πιστοποιήσεις CAPM® και/η PMP® του PMI® .

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Το project risk management εξοικονομεί χρήματα πριν ακόμη ξεκινήσει το έργο περιορίζοντας κατά 90% τα προβλήματα του έργου.Project Risk Management Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε όσους Project Managers και επαγγελματίες θέλουν να καταλάβουν την μεθοδολογία αντιμετώπισης των risks και επιθυμούν «to control their projects rather than having their project controlling them!». KPMG Διοικητικές Ικανότητες. . Εισηγητές Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100.13 (Πιστοποιημένο από το PMI) Συνοπτικό πρόγραμμα Το πρόγραμμα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI®). Μάνατζμεντ. Προσφέρει στους συμμετέχοντες 16 PDU’s/contact hours. Επίσης παρέχει στους συμμετέχοντες 16 PDU’s/contact hours.

14 Ευθυγράμμιση της ομάδας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον –“Team Alignment” Προτεινόμενη διάρκεια: 1 ημέρα (και 1 ημέρα προετοιμασία με την ομάδα) Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι τα στελέχη της διοικητικής ομάδας να αναγνωρίσουν τις περιοχές που θα πρέπει μαζί να δουλέψουν ώστε να δημιουργήσουν μία ομάδα που αποδέχεται ένα πλάνο εναρμονισμένων ενεργειών το οποίο θα οδηγήσει στην επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων. Πως αναγνωρίζουμε την ανάγκη για εναρμόνιση της ομάδας: • Χαμηλά επίπεδα απόδοσης και ποιοτικής υλοποίησης του έργου. Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ημέρας η ομάδα αλλά και κάθε επαγγελματίας χωριστά θα: • είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις περιοχές που θα πρέπει ο ίδιος προσωπικά αλλά και ως μέλος μίας ευρύτερης ομάδας να δουλέψει ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος αυτής. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. • έχει διαμορφώσει ένα όραμα και στόχους που θα μοιράζεται με όλη την ομάδα. έχοντας κοινό όραμα. • έχει περιγράψει με λεπτομέρεια ένα πλάνο δράσης υλοποίησης των κοινών στόχων. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. • είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει τις διαδικασίες λειτουργίας της ομάδας. Μεθοδολογία Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση (αναλογία 30% με 70% αντίστοιχα) με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της ομάδας όταν αυτή δουλεύει αποτελεσματικά. . με ανάλυση των ευκαιριών αλλά και των τρόπων που θα αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που προβλέπεται να εμφανιστούν. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. • Κακή ψυχολογία. • Έλλειψη ειλικρινούς επικοινωνίας και εποικοδομητικής διαφωνίας. • Διαφορετικές προτεραιότητες και στόχοι.Κωδικός σεμιναρίου 100. συμφωνημένο και κοινά αποδεκτό πλάνο δράσης. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). πως αυτές λειτουργούν αποτελεσματικά και ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή του κάθε μέλους.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. • Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου: ▫ Περιοχές που δουλεύουν αποτελεσματικά ▫ Περιοχές που επιδέχονται βελτίωσης • Πλάνο δράσης για τις επόμενες ημέρες: ▫ Δημιουργία ενός κοινού στόχου/ στόχων. KPMG Ελίνα Κουλούρη I Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού.• Δουλεύουμε με την ομάδα τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την εποχή καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης και συνεργασίας τους (στάδιο προετοιμασίας πριν το σεμινάριο): ▫ Συλλέγουμε. ▫ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και υποστήριξη όπου είναι απαραίτητο. KPMG Διοικητικές Ικανότητες. • Ο ρόλος του κάθε μέλους της ομάδας στην προσπάθεια της εναρμόνισης: ▫ Ανάθεση ρόλων στα μέλη της ομάδας με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε μέλους. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Εισηγήτριες Αναστασία Ιωακειμίδου I Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. ▫ Συλλέγουμε μέσω ερωτηματολογίου που έχει συμπληρωθεί πριν τη συνάντηση μας. διαμόρφωση προτεραιοτήτων και δράσεις για τις επόμενες ημέρες. μέσω συζήτησης που προηγείται της ημερήσιας εκπαίδευσης. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Συνοπτικό πρόγραμμα © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. τα ‘μαθήματα’ αυτής της διαδικασίας και οι πιθανές απαραίτητες βελτιώσεις και αλλαγές. στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας σήμερα. ▫ Σχεδιασμός και οργάνωση επιτυχημένων συναντήσεων (meetings). . ▫ Τι πετυχαίνουμε μέσω της εναρμόνισης της ομάδας. • Η έννοια της εναρμόνισης της ομάδας: ▫ Ποια στοιχεία είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν. • Η διαδικασία του Follow up: ▫ 60 ημέρες μετά την εκπαίδευση πραγματοποιείται συνάντηση όπου η ομάδα παρουσιάζει τη διαχείριση της αλλαγής μέσω του πλάνου που έχει διαμορφωθεί. ▫ Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των μελών της ομάδας. Μάνατζμεντ. πληροφορίες σχετικές με τις προκλήσεις της ομάδας. • Επικοινωνία μέσα στην ομάδα: ▫ Διαδικασίες για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International").

ερωτηματολόγια. αναπαράσταση ρόλων. Το μεγαλύτερο μέρος του πραγματοποιείται με μορφή εργαστηρίου.«Αναπτύσσοντας συνέργιες υπό συνθήκες στρες» Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Οι ικανότητες επικοινωνίας και άσκησης επιρροής. κοκ. προσομοιώσεις. ατομικές / ομαδικές ασκήσεις. Εισηγήτρια Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). διακρίνονται για τα προσωπικά τους επιτεύγματα και παράλληλα για την ικανότητά τους να εργάζονται αποδοτικά σε ομάδες και να συνεργάζονται. . καθορίζοντας συχνά ποιος θα προσληφθεί. ποιος θα προαχθεί και ποιος θα περιθωριοποιηθεί ή θα φύγει. συζητήσεις. Στο σεμινάριο παρουσιάζεται και διερευνάται το μοντέλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης [Emotional Quotient] του γκουρού στον χώρο. Οι αστέρες των επιδόσεων. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.21 H Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας Συνοπτικό πρόγραμμα Κυρίαρχα Στυλ Επικοινωνίας • Βασικές επικοινωνιακές ανάγκες συνεργατών • Τυπολογία συμπεριφορών • Σημεία αναγνώρισης για το κάθε επικοινωνιακό προφίλ • Τρόποι προσαρμογής για βελτιστοποίηση της επικοινωνίας & επιρροής μας. Το Συναισθηματικά Νοήμον Άτομο • Μύθοι για την Συναισθηματική Νοημοσύνη • Συναισθηματική Νοημοσύνη & σύγχρονο Management • Οι πέντε (5) διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης: ▫ Αυτεπίγνωση ▫ Αυτορρύθμιση ▫ Κίνητρα Συμπεριφοράς ▫ Ενσυναίσθηση ▫ Κοινωνικές δεξιότητες • Επικοινωνία προσωπικών απόψεων ανά περίσταση • Δημιουργία δεσμών & ηγεσία • Χειρισμός διαφωνιών και συγκρούσεων Η Συναισθηματικά Νοήμων Ομάδα • Η ανάγκη για ομαδικότητα • Στάδια ανάπτυξης της ομάδας • Επίπεδα ομαδικής συνείδησης σε κάθε στάδιο • Πως θα βοηθήσω την ομάδα μου να αναπτυχθεί στο κάθε στάδιο Ο Συναισθηματικά Νοήμων Οργανισμός • Η Ομαδικότητα σε επίπεδο Οργανισμού • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη σε επίπεδο Οργανισμού • «Χάσματα» στην Συναισθηματική Νοημοσύνη του Οργανισμού • Πέντε (5) Απλά Μυστικά της Επιτυχίας Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. Όσο ψηλότερα στοχεύει ή βρίσκεται κάποιος στην κλίμακα ηγεσίας. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. τόσο πιο σημαντικές γίνονται οι διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. αναγνωρίζουν στοιχεία του επικοινωνιακού προφίλ τους και μαθαίνουν πώς να καλλιεργούν σχετικές δεξιότητες στο περιβάλλον εργασίας τους. Μεθοδολογία Ένα έντονα διαδραστικό σεμινάριο. μεγιστοποιώντας το δυναμικό της ομάδας. όπως τεχνικές brainstorming και brain writing. Μάνατζμεντ. Daniel Goleman. όπου γίνεται ευρεία χρήση σύγχρονων μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. κατέχουν περίοπτη θέση στη σημερινή αγορά εργασίας. το πνεύμα καινοτομίας και η αποδοχή της αλλαγής. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις διαστάσεις της. βασισμένο κατά κύριο λόγο στις αρχές της βιωματικής μάθησης.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.σημεία ιδιαίτερης προσοχής. • Το φάσμα της πρωτοβουλίας – καινοτόμες προσεγγίσεις. Μεθοδολογία Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με στόχο την ουσιαστική κατανόηση των βασικών εννοιών. ▫ Ανάλυση δυναμικών πεδίων για τη βιωσιμότητα των επιλογών. • Οδηγίες για την αύξηση της επιρροής σας στη λήψη αποφάσεων. Μάνατζμεντ. Η καινοτομία του προγράμματος.Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο ημέρες – 16 ώρες Επίπεδο: Ενδιάμεσο Το σεμινάριο Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που αγνοούμε ή διαχειριζόμαστε ημιτελώς. • Η «παγίδα» της πρωτοβουλίας . Καθορισμός & Ανάλυση Προβλημάτων • Τι θεωρείται «πρόβλημα» • Η σχέση μεταξύ προβλήματος – αιτίας – αποτελέσματος. Το μεγαλύτερο μέρος του πραγματοποιείται με τη μορφή εργαστηρίου. • Συνήθη λάθη – σημεία ιδιαίτερης προσοχής • Χρήση αναλυτικού vs. Εισαγωγή στη Λήψη Αποφάσεων • Το ρίσκο της αναβλητικότητας • Επτά (7) τρόποι λήψης αποφάσεων • Ορθή κρίση & αποφασιστικότητα • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τέσσερις (4) φάσεις . • Αναγνώριση ζητημάτων άμεσου ενδιαφέροντος: ▫ Ανάλυση / διαχωρισμός ▫ Ιεράρχηση προτεραιοτήτων ▫ Επιλογή διαδικασίας ανάλυσης • Η διαδικασία ανάλυσης προβλημάτων: ▫ Περιγραφή του προβλήματος ▫ Αναγνώριση & επιλογή ενδεχόμενων αιτιών ▫ Επαλήθευση των βαθύτερων αιτιών Επίλυση Προβλημάτων & Λήψη Απόφασης • Η αναλυτική προσέγγιση: ▫ Δέντρα αποφάσεων ▫ Στάθμιση κριτηρίων αποτίμησης διαθέσιμων επιλογών. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. έχουν την τάση να επιστρέφουν δριμύτερα! Πόσο βέβαιοι είμαστε όμως ότι ασχολούμαστε με τα σωστά θέματα. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να δώσει πρακτικές απαντήσεις σε αυτές τις τρεις (3) περιοχές μέσα από πολύ συγκεκριμένες μεθοδολογίες και να αναδείξει τρόπους ενημερωμένης και αποφασιστικής προώθησης εναλλακτικών δράσεων. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. . καθώς και ότι τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εισηγήτρια Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται πρακτικά στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. • Πλάνο αποτελεσματικής προώθησης προτάσεων. Δημιουργικού τρόπου σκέψης . τη σωστή χρονική περίοδο. έγκειται στο ότι οι συμμετέχοντες δραστηριοποιούνται επεξεργαζόμενοι πραγματικά επιχειρηματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους και προσδιορίζουν επακριβώς το πλάνο διαχείρισής τους πριν φύγουν από εμάς. • Η δημιουργική προσέγγιση: ▫ Τεχνικές δημιουργικότητας ▫ Φάσμα χρησιμότητας ιδεών Αποτελεσματική Προώθηση Αποφάσεων & Προτάσεων • Χαρακτηριστικά των επιτυχημένων πρωτοβουλιών.22 Ανάλυση & Λήψη Κρίσιμων Αποφάσεων Συνοπτικό πρόγραμμα Ανάληψη Δράσης για τη Διαχείριση Προβλημάτων • Προσανατολισμός στην ανάληψη δράσης • Η ανάληψη πρωτοβουλιών ως μέσον πρόβλεψης & επίλυσης προβλημάτων. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.23 Συντονισμός Εργασιών Συνοπτικό πρόγραμμα Διαχείριση Χρόνου • Κύριοι λόγοι που χάνουμε χρόνο • Τα τέσσερα (4) θεμελιώδη ερωτήματα • Στοχοθέτηση & προσδιορισμός προτεραιοτήτων • Κατηγοριοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων • Έλεγχος παρεμβολών στην εργασία σας Αποτελεσματική Ανάθεση Εργασίας • Εμπόδια στην ανάθεση έργου: Εσωτερικά & Εξωτερικά • Κριτήρια ανάθεσης έργου βάσει ετοιμότητας υφισταμένων • Τα βήματα για αποτελεσματική ανάθεση • Τα βήματα για αποτελεσματική ανάληψη εργασίας Οργάνωση Αποτελεσματικών Συσκέψεων Προετοιμασία & Δημιουργία ατζέντας (G.O.A.«Βασικές Αρχές Προγραμματισμού & Οργάνωσης» Προτεινόμενη διάρκεια: Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Μία ημέρα – 8 ώρες Εισηγήτρια Χάρις Περδικάρη I Μόνιμη Εξωτερική Συνεργάτης Διοικητικές Ικανότητες. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. .S) • Τεχνικές διαχείρισης συμμετοχών • Τεχνικές διαχείρισης διαφωνιών • Ενέργειες μετά το πέρας της σύσκεψης • Αποτίμηση διαδικασιών σύσκεψης Στοχοθέτηση & Διαχείριση Έργου • Οι Φάσεις και τα Ορόσημα • Διασφάλιση και διαχείριση απαιτούμενων πόρων • Οργάνωση της Ομάδας Έργου © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ.L. Μάνατζμεντ.

. Εισηγητές Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG Διοικητικές Ικανότητες. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.(Πρόγραμμα του ILM IQUAL Level 3) Προτεινόμενη διάρκεια: 12 ημέρες – 60 ώρες Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο It covers the development of essential team leading skills and knowledge including personal development. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. Subject areas include problem solving and business improvement techniques.30 Introductory Certificate & Certificate in Team Leading Συνοπτικό πρόγραμμα • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Developing Yourself as a Team Leader Motivating the Work Team to Perform Planning and Monitoring Work Developing the work team Induction and coaching in the workplace Leading the work team lawfully Fulfilling customer requirements Providing quality to customers Using information to solve problems Dealing with change in the workplace Maintaining a healthy and safe work environment Diversity in the workplace Using resources efficiently in the workplace Communicating with people outside the work team Briefing the work team Workplace communication Workplace information systems Business improvement techniques Leading your work team Managing yourself Enterprise awareness Dealing with customers lawfully © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. Μάνατζμεντ. motivating your team and planning and delivering work.

‘managing improvement’ is explored. • Build and manage teams • Lead meetings • Participate in meetings • Manage a budget • Manage the environmental impact of your work. • Take effective decisions • Communicate information and knowledge • Manage a project • Monitor and solve customer problems • Work with others to improve customer service. select and keep colleagues. ‘Developing the reflective manager’ concentrates on the analysis of personal strengths and weakness and how to work through problems using creative techniques.(Πρόγραμμα του ILM S/NVQ Level 3) Προτεινόμενη διάρκεια: 15 ημέρες – 75 ώρες Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο The Certificate in Management builds and broadens on the areas covered in the Award. Μάνατζμεντ. • Ensure health and safety requirements are met in your area of responsibility. • Encourage innovation in your area of responsibility. Here.40 Introductory Certificate & Certificate in Management Συνοπτικό πρόγραμμα • Manage your own resources and professional development. The crucial skill of ‘making a financial case’ is also explored. Εισηγητές Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG Διοικητικές Ικανότητες. • Provide leadership in your area of responsibility. • Help team members address problems affecting their performance. • Recruit. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"). Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. • Promote equality of opportunity and diversity in your area of responsibility. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. • Allocate and monitor the progress and quality of work in your area of responsibility. both in terms of organisational and personal improvement. • Plan change • Implement change • Develop productive working relationships with colleagues. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. . Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. • Provide learning opportunities for colleagues.

• Promote equality of opportunity and diversity in your area of responsibility. • Lead change • Plan change • Implement change • Recruit. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. ethical. • Develop your personal networks • Provide leadership in your area of responsibility.50 Introductory Diploma & Diploma in Management Συνοπτικό πρόγραμμα • Develop and implement operational plans for your area of responsibility. . Στρατηγική & Μάρκετινγκ Κωδικός σεμιναρίου 100. • Manage the achievement of customer satisfaction. who are responsible for determining resource allocation and operational methods. regulatory. • Manage business process • Manage your own resources and professional development. Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International").(Πρόγραμμα του ILM S/NVQ Level 4) Diploma: Αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία που πιστοποιεί τις πλήρεις αρμοδιότητες του μάνατζερ Προτεινόμενη διάρκεια: 15 ημέρες – 75 ώρες Επίπεδο: Βασικό/Ενδιάμεσο Το σεμινάριο The S/NVQ in Management has been specially designed for middle managers with a wide span of control and accountability for performance. • Ensure compliance with legal. ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Μάνατζμεντ. • Encourage innovation in your area of responsibility. and social requirements. © 2012 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ. • Develop productive working relationships with colleagues and stakeholders. • Ensure health and safety requirements are met in your area of responsibility. • Provide learning opportunities for colleagues • Reduce and manage conflict in your team • Lead meetings • Manage finance for your area of responsibility • Manage physical resources • Manage the environmental impact of your work • Take effective decisions • Manage a project • Manage a program of complementary projects • Work with others to improve customer service • Build your organization’s understanding of its market and customers. select and keep colleagues • Allocate and monitor the progress and quality of work in your area of responsibility. Εισηγητές Έμπειροι Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη της KPMG Διοικητικές Ικανότητες.