You are on page 1of 4

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E APELIT
TIRANË
Nr. 1382 i Regj. Themeltar
Nr. 1389 i Vendimit
VENDIM
“ NË EMËR TË REPUBLIKËS ”
Gjykata e Apelit Tiranë e përbërë prej :
KRYESUES : FATOS
ANËTAR
: TOM
ANËTAR
: ASTRIT

QATO
NDRECA
HAXHIALUSHI

Asistuar nga sekretare gjyqsore Elmira Kopani, sot më datë
14.12.2011, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore publike, si gjykatë e
shkallës së dytë, çështjen penale që i përket :
I PANDEHUR:

AKUZUAR :

Besnik Dabulla, i biri i Gezim dhe i Arta, i dtl
05.10.1979, lindur dhe banues në rrrugën “M.Shyri” ,
pall 53, Tiranë, me shtetësi shqiptare, arsimi i lartë, i
padënuar më parë, i martuar, hetuar dhe gjykuar me masë
sigurimi “Arrest në shtëpi “, përfaqësuar nga Av.Ardian
Leka.
Për kryerjen e veprës penale të “Mbajtje pa leje të armëve
luftarake”, parashikuar nga neni 278 pg.2 i Kodit Penal.

Kunder ketij vendimi ka bere ankim i pandehuri Besnik Dabulla duke parashtruar keto shkaqe per ndryshimin e vendimit Nuk jam dakort me vendimin me Gjykates se Shkalles se pare Tirane.Penal.Penale ulet 1/3 e dënimit dhe përfundimisht i pandehuri Besnik Gëzim Dabulla dënohet me 6 (gjashtë) muaj e 20 (njëzet) ditë burgim. i datëlindjes 1979) për kryerjen e veprës penale të mbajtjes pa leje të armëve luftarake parashikuar nga neni 278 pg. I pandehuri Besnik Dabulla eshte akuzuar per vepren penale te “Mbajtjes pa leje te armeve luftarake” te parashikuara nga neni 278.2011. Gjykata e Shkalles se pare duke mos i bere nje vleresim te gjithe ketyre rrethnave jemi te mendimit se ne lidhje me masen dhe llojin e denimit nuk ka qene plotesisht objektive. Bazuar në nenin 190 të K. Shpenzimet proceduriale i ngarkohen të pandehurit Besnik Gëzim Dabulla.01. Në zbatim të nenit 406 të K. 2 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 10 (dhjetë) muaj burgim.05. Eshte person qe nuk ka pasur probleme me dejtesine . denimin e te pandehurit me kohen e paraburgimit . Ne lidhje me kete akuze i pandehuri ka mbajtur nje qendrim pendues. kete qendrim e ka shprehur qe ne fazen e hetimit dhe gjate gjykimit .Pr. 875 date 30. Per sa me siper kerkoj nga Gjykata Apelit. GJYKATAS E APELIT TIRANE .2011 ka vendosur : Deklarimin fajtor të të pandehurit Besnik Dabulla ( i biri i Gëzim dhe i Arta. Gjithashtu eshte nje person qe vjen nga nje familje intelektuale. Në vuajtjen e dënimit për të pandehurin Besnik Gëzim Dabulla të mbahet parasysh edhe koha e vuajtur arrest në shtëpi duke filluar nga data 08.Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin Nr.2 I K.Pr.Penale provat materiale një gëzhojë dhe një predhë të asgjesohen. vete eshte familjare i martuar me dy femije te mitur.

kur eshte hequr dore nga ankimi . Ndaj vendimit te mesiperm ka bere ankim vetem i pandehuri Besnik Dabulla duke kerkuar denimin me kohen e paraburgimit.2046 date 14.Pr.Pasi degjoi relatimin e ceshtjen nga antari Fatos Qato. Deklarata per heqjen dore paraqitet ne format dhe menyrat e parashikuara per paraqitjen e ankimit sipas rastit ne gjykaten qe ka dhene vendimin ose ne gjykatat qe shqyrtohet ankimi.2011 te pandehurit Besnik Dabulla per heq dore nga ankimi . Ne kete rrethana ndodhemi perpara kerkesave e nenit 420 pika 1 germa “ç” te K.Penal. eshte deklaruar fajtor e denuar per vepren penale te “Mbajtjes pa leje te armeve luftarke “ te e parashikuar nga neni 278/2 I K.i pandehuri Besnik Dabulla ka depozituar ne kerkese me nr. Prokurorin e Apelit Shkelqim Kokona. PER KETO ARSYE Gjykata e Apelit ne baze te neni 420 pika 1 germa “ç” K. 2046 date 14.12. Gjate shqyrtimit gjyqesore te ceshtjes ne Gjykaten e Apelit Tirane ne séance gjyqsore te dates 14.2011 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.Pr.2011.875 date 30.Penale qe parashikon mospranim ankimit. pasi administrioi kerkesen me nr.Pr. qe kerkoi te vendoset mospranimi i ankimit. Ky kerkim i te pandehurit per heqjen dore nga ankimi gjen mbeshteje ne Urdherimet e nenit 418 pragarfi i dyte dhe i trete te K.Penale .12.Penal ku parashikohet se: “ I pandehuri dhe palet private mund te heqin dore nga ankimi dhe nepermjet mbrojtesit ose perfaqsuesit.12.05. si dhe pasi analizoi e shqyrtoi ceshtjen ne teresi VEREN I pandehuri Besnik Dabulla me vendimin penal Nr.2011 ku deklaron heq dore nga ankimi.” Meqenese çeshtja eshte per shqyrtim ne Gjykaten e Apelit dhe i pandehuri deklaroi me shkrim se heq dore nga ankimi duhet te vendoset mospranim i ankimit.

QATO . HAXHIALUSHI KRYESUES F.VENDOSI Mospranimin e ankimit ndaj vendimit penal nr. Tirane me 14.2011 ANETAR T.12. NDRECA ANETAR A.2011 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane .875 date 30.05.