You are on page 1of 2

taladros

dimetro
5
10
15
20
25
30
35
40

22
33
44
56
78
90
110
125

DIMETRO DE TALADROS VOLADURA FRENTES


140
120
100

taladros

80

dimetro

60
40
20
0
1

RENTES

taladros
dimetro