You are on page 1of 41

7.

OBRAUN PLAE

- problematika utvrivanja iznosa


sloena

plae je vrlo

- nain utvrivanja i struktura plae ureeni su


zakonskim propisima (osim toga na plau mogu
utjecati i razni kolektivni ugovori, sporazumi odnosno
ugovori izmeu poslodavaca i zaposlenika i sl.)
- raunovodstveno praenje plae zahtijeva
razumijevanje naina utvrivanja plae koji se
sukladno sloenosti radnih mjesta razlikuje od
poslovnog subjekta do poslovnog subjekta
- zajedniko svim plaama u svim obraunima je
struktura plae propisana Zakonom o porezu na
dohodak

STRUKTURA PLAE

=
=

BRUTO PLAA
DOPRINOSI IZ PLAE
DOHODAK
POREZ I PRIREZ I OSTALE
OBUSTAVE
NETO PLAA

- Plaa = svota novca koju je poslodavac duan isplatiti osobi u radnom


odnosu za rad to ga je ona za odreeno vrijeme obavila za njega
- plaa = novani i svaki drugi primitak u vezi sa sadanjim, prijanjim ili
buduim radom, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak,
koji poslodavac s osnove radnog odnosa, isplauje ili je duan
isplatiti radniku prema propisima o radu, drugim propisima odnosno
prema odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora
o radu
- moe se isplaivati u gotovini, bezgotovinskim putem te u
vrijednosnim papirima
- rokovi isplate plae su tjedan ili mjesec, ali moe i due vremensko
razdoblje

- bruto plaa se sastoji od:


- osnovne plae (pripada zaposlenima
prema odreenom tarifnom stavu iz kolektivnog
ugovora, a obraunava se na osnovi vremena
provedenog na radu i cijene sata radnog mjesta na
koje je zaposleni rasporeen) ili plaa za izvreni rad
- pored nje zaposlenici ostvaruju i pravo na naknadu
plae (dio plae koji im pripada u odreenim
sluajevima kad ne rade, moraju biti regulirani
zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom
poduzea)

- stimulativnog dijela plae (moe se


ostvariti ako postoji za to unaprijed razraen
sustav individualnog ili grupnog ocjenjivanja
ostvarenih rezultata, mogue je uvesti i
meusobno ocjenjivanje zaposlenih)

- dodaci osnovnoj plai (radni sta,


tei uvjeti rada, rad nou, dodaci za prehranu)

PRAVO NAKANADE:

- koritenje godinjeg odmora


- plaeno odsutstvo za obrazovanje i struno
- sposobljavanje u skladu s potrebama poduzea
- dravni i vjerski blagdani
- obavljanje zadataka temeljem izbornih funkcija

- obraun bruto plae temelji se na vjerodostojnim


knjigovodstvenim ispravama:
- evidencije o koliini uloenog rada (radne liste,
radni nalozi,ostali oblici evidencije prisutnosti na
radu)
- evidencije o izostancima s posla (rjeenje o
godinjem odmoru, plaenom ili neplaenom
dopustu, bolovanju i sl.)
- na osnovi tih isprava te rjeenja o obraunskoj
osnovi (broju bodova , vrijednosti boda) utvruje se
iznos bruto plae za svakog radnika posebno
- sastavlja se i isplatna lista tj. rekapitulacija plae za
sve radnike zajedno i ona predstavlja podlogu za
knjienje

DOPRINOSI IZ PLAE
- doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
ganeracijske solidarnosti po stopi 15%
- doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane tednje po stopi 5%
- prema odredbama Zakona o doprinosima za
obvezna osiguranja, za radnike koji su osigurani
samo u prvom
stupu mirovinskog osiguranja,
poslodavac iz plae obraunava i plaa doprinos za
mirovinsko osiguranje na temelju generacijske
solidarnosti po stopi 20 %

DOPRINOSI NA PLAU
- doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
- posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za
sluaj ozljede na radu i profesionalnu bolest
- doprinos za zapoljavanje
- poseban doprinos za poticanje zapoljavanja osoba
s invaliditetom, utvren posebnim propisom

DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


- doprinos se obraunava i plaa na plau radnika
po stopama :
- 15 % za obvezno zdravstveno
osiguranje
- 0, 50 % za prava u sluaju ozljede na
radu i profesionalne bolesti

Doprinos za zapoljavanje i poticanje zapoljavanja


osoba s invaliditetom
- 1,70 % ako poslodavac nema obvezu plaanja
posebnog doprinosa za poticanje zapoljavanja
osoba s invaliditetom, zapoljava do 20 radnika
- 1,60 % ako poslodavac ima obvezu plaanja
posebnog doprinosa za zapoljavanje osoba s
invaliditetom
- obveza zapoljavanje osoba s invaliditetom utvrena
je odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapoljavanju osoba s invaliditetom
- osoba s invaliditetom je svaka osoba kod koje postoji
tjelesno, osjetilno ili mentalno oteenje koje za
posljedicu ima trajnu ili najmanje 12 mjeseci
smanjenu mogunost zadovoljavanja osobnih
potreba u svakodnevnom ivotu

- obvezi zapoljavanja invalidnih osoba podlijeu:


- tijela dravne uprave
- tijela sudbene vlasti
- tijela jedinice lokalne i podrune samouprave
- javne slube
- izvanproraunski fondovi
- pravne osobe u vlasnitvu ili preteitom vlasnitvu
RH
- pravne osobe u vlasnitvu ili preteitom vlasnitvu
jedinica lokalne i podrune samouprave

RAZLIKUJEMO TRI SITUACIJE

Poslodavac koji zapoljava vie od 20 radnika, a nema obvezu zapoljavanja


invalidnih osoba
za zapoljavanje 1,60%
za poticanje zapoljavanje osoba s invaliditetom 0,10 %
-poslodavac koji ima obvezu zapoljavanja osoba s invaliditetom i zaposlio je
odgovarajui broj invalida
za zapoljavanje 1,60%
za poticanje zapoljavanje osoba s invaliditetom 0,10 %
- poslodavac koji ima obvezu zapoljavanja osoba s invaliditetom i nije
zaposlio odgovarajui broj invalida
za zapoljavanje 1,60%
za poticanje zapoljavanje osoba s invaliditetom 0,20 %

POTICAJI POSLODAVCU KOJI ZAPOLJAVA OSOBE S


INVALIDITETOM
-svaki

poslodavac koji zapoljava osobe s


invaliditetom ostvaruje pravo na :
- novani poticaj
-poticaje predviene posebnim ugovorom o
zapoljavanju osoba s invaliditetom sklopljenim s
Fondom
za
profesionalnu
rehabilitaciju
i
zapoljavanje osoba s invaliditetom
-Novani doprinos se ostvaruje u visini plaenog
doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i
doprinosa za zapoljavanje kojeg je poslodavac
obraunao na osnovicu koju ini plaa zaposlenih
osoba s invaliditetom

Osnovica za plaanje doprinosa


- osnovicu za obraun doprinosa za mirovinsko
osiguranje ini plaa pojedinog radnika jer
poslodavac ovaj doprinos obraunava pojedinano
za svakog radnika
- osnovicu za obraun doprinosa na plau ini
ukupno isplaena plaa svih radnika, poslodavac
propisane stope doprinosa na plau primjenjuje na
ukupnu masu bruto plae
- na temelju podataka o prosjenoj mjesenoj bruto
plai isplaenoj po jednom zaposlenom kod pravnih
osoba u RH u razdoblju sijeanj kolovoz prethodne
godine ministar financija za svaku godinu objavljuje
Naredbu o osnovicama za obvezna osiguranja

Rokovi plaanja doprinosa:


- prema odredbama Zakona o doprinosima
poslodavac doprinose za obvezna osiguranja uplauje
istovremeno s isplatom plae
- ako ne isplauje redovito plau duan je doprinose
za obvezna osiguranja obraunati i platiti do zadnjeg u
mjesecu kada je dospijela isplata plae
- prema odredbama Zakona o radu plaa za prethodni
mjesec dospijeva na isplatu najkasnije do petnaestog
dana u narednom mjesecu ako kolektivnim ugovorom
ili ugovorom o radu nije drugaije odreeno

UTVIVANJE DOHOTKA
- ope odredbe ( Zakon o porezu na dohodak l.12.)
- dohodak je razlika izmeu primitaka priteklih u
poreznom razdoblju i izdataka nasatalih u istom
poreznom razdoblju
- primici su sva dobra (novac, stvari,materijalna
prava usluge i dr.) koja su poreznom obvezniku
pritekla u poreznom razdoblju
- izdacima se smatraju svi odljevi dobara s
novanom vrijednou izvreni radio stvarivanja ili
osiguranja primitaka

Utvrivanje neoporezivog dijela dohotka:


- osobni odbitak:
- osnovni osobni odbitak (2.600,00 kn)
- dio osobnog odbitka za uzdravanje lanova ue
obitelji i djece (fizike osobe iji oporezivi primici i drugi
primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom ne
prelaze 11. 000,00 kn godinje u 2013. i 2014. godini)
- dio osobnog odbitka po osnovi invalidnosti (priznaje se
ukupno u visini 1,0 osnovnog osobnog odbitka ako je
rezidentu, uzdravanom lanu njegove ue obitelji
odnosno djetetu rjeenjem na temelju posebnih propisa,
utvrena invalidnost ili tjelesno oteenje po jednoj
osnovi 100% i koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oteenja
ima/ju temeljem posebnih propisa pravo na tuu pomo i
njegu
-dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji
moe se raspodijeliti

Uveanje osnovnog osobnog odbitka


FAKTOR
MJESENI IZNOS
- lana ue obitelji
0,5
1.300,00
Prvo dijete
0,5
1.300,00
Drugo dijete
0,7
1.820,00
Tree dijete
1,00
2.600,00
- etvrto dijete
1,40
3.640,00
- Peto dijete
1,90
4.490,00
- Djelomina invalidnost
0,30
780,00
- 100 % invalidnost poreznog obveznika ili uzdravanog lana ue obitelji
1,00
2.600,00

Utvrivanje i plaanje predujma poreza na


dohodak
od nesamostalnog rada
- predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada
obraunava se po sljedeim stopama:
- 12 % - od mjesene porezne osnovice do visine do
2.200,00 kn
- 25 % - na razliku mjesene porezne osnovice
2.201,00 13.200,00 kn
- 40 % na razliku mjesene porezne osnovice iznad
13.201,00 kn- neogranieno
- osnovni osobni odbitak pri utvrivanju predujma poreza na
dohodak od nesamostalnog rada priznaje se na temelju porezne
kartice (PK kartica)

Prirez se plaa opini ili gradovima gdje porezni

obveznik ivi. Osnovica za izraun prireza je ve


utvren iznos poreza na dohodak.
Prirez je posebni oblik poreza iju osnovicu za
izraun ini porez na dohodak. Dakle, porez se
uplauje dravi, a prirez gradu- opini (na temelju
lanka 30. i 95. Zakona o financiranju lokalne i
podrune (regionalne) samouprave
Porezne stope za prirez opine0 - 10 %
gradovi manje od 30 000 stanovnika 0 - 12 %
gradovi vie od 30 000 stanovnika 0 - 15 %
grad Zagreb 0 - 30

http://www.porezna-uprava.hr/baza_znanja/Stranice/OsobniOdbitak.aspx

Neoporezive naknade, potpore i druge primici


- naknade prijevoznih trokova na slubenom putovanju u visini
stvarnih izdataka
- Naknade trokova noenja na slubenom putu u visini stvarnih
izdataka
- Naknade trokova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim
prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesene
odnosno pojedinane prijevozne karte
- Naknade trokova prijevoza na posao i s posla meumjesnim
javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni
mjesene odnosno pojedinane prijevozne karte
- Naknade za koritenje privatnog automobila u slubene svrhe
do 2,00 kn po prijeenom kilometru
- Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kn godinje

- potpore za sluaj smrti radnika do 7.500,00 kn


- potpore u sluaju smrti lana ue obitelji do 3.000,00 kn
- potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dueg od 90 dana do
2.500,00 kn godinje
- Prigodne nagrade do 2.500,00 kn god. (boinice, naknade za
koritenje godinjeg odmora i sl.)
- Jubilarne nagrade
- Dnevnice u zemlji do 170,00 kn za slubeno putovanje koje traje vie
od 12 sati (minimalna udaljenost 30 km)
- Dnevnice iunozemstvu do iznosa i pod uvijetima utvrenim propisima
o izdacima za slubena putovanja za korisnike dravnog prorauna
- Terenski dodatak u zemlji do 170,00 kn
- Terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kn

- pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno


- pomorski dodatak na brodovima meunarodne plovidbe do
400,00 kn dnevno
- nakande za odvojeni ivot o dobitelji do 1.600,00 kn mjeseno
- Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00
- Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno
uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu do visine 6.400,00
kn za svaku navrenu godinu rada kod tog poslodavca i
otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do
8.000,00 kn z asvaku navrenu godinu rada kod tog
poslodavca
-potpore za novoroene do visine jedne proraunske jedinice
prema posebnom propisu

NETO PLAA
- plaa koja pripada zaposlenima
- moe se umanjiti za obustave (npr. podmirivanje
rate kredita, ovrha)
- razlika se isplauje zaposlenima na tekui raun
- Minimalni iznos plae od 01. sijenja 2014
31.prosinca 2014.godine iznosi 3.017,61 kn bruto

Isprava o isplaenoj plai

Prema
Pravilniku o sadraju isprava o plai, naknadi plae i
otpremnini, obraun plae treba sadravati:
- podatke o poslodavcu: za pravnu osobu: tvrtku, sjedite, osobni
identifikacijski broj (OIB) i iro-raun, za fiziku osobu: ime i prezime,
adresu, OIB i iro-raun,
- podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, broj rauna i naziv
banke, ako se plaa odnosno naknada plae isplauje putem banke,
razdoblje odnosno mjesec za koji se plaa ili naknada plae isplauje,
- podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos
plae te iznos plae po tim osnovama ili podatke o satima za koje
radnik ostvaruje pravo na naknadu plae i iznos te naknade.

Obveza uruenja isprava o isplaenoj plai je

najkasnije u roku 15 dana od dana isplate. Ako


poslodavac iz bilo kojeg razloga radniku do kraja
mjeseca za prethodni ne isplati plau odnosno
naknadu plae ili je ne isplati u cijelosti, duan je
radniku uruiti obraun neisplaenog iznosa.
Obraun plae i naknade plae u smislu Ovrnog
zakona (NN 139/10) smatra se ovrnom
ispravom.

Obveza izvjetavanja o isplaenoj plai


- Prema Zakonu o prikupljanju podataka po osiguranicima o
doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja(N.N. 177/04)
Sredinji registar osiguranika (REGOS) je obvezan prikupljati i
obraivati podatke koji se odnose na doprinose za mirovinsko
osiguranje
- REGOS prikuplja i obrauje sljedee podatke:
- o obveznicima podnoenja podataka
- o osiguranicima
- o razdoblju, iznosima osnovica, vrsti i iznosu obraunanih
doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja, za sve vrste
doprinosa za mirovinska osiguranja
- o uplatama doprinosa u II mirovinski stup koji se preko
prolaznog rauna REGOS-a uplauju na osobne raune
mirovinskih osiguranika

- o uplaenim doprinosima za mirovinsko


osiguranje na temelju generacijske solidarnosti koji se
plaa iz primitaka ostvarenih izvan radnog odnosa i
izvan registrirane samostalne djelatnosti

Obrazac IP
- Izvjee o plai, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu na
dohodak jest evidencija u koju se kronolokim slijedom
unose podaci o mjesenim iznosima isplaenih primitaka
po osnovi nesamostalnog rada, uplaenih doprinosa za
mirovinsko osiguranje iz plae prema posebnim propisima
te uplaenog predujma poreza i prireza za svakog radnika i
osobu koja ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog
rada

http://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd

- godinje izvjee o isplaenim primicima od kojih je


utvren dohodak i uplaen porez i prirez po odbitku na
propisani nain po pojedinim poreznim obveznicima i
ukupno
- dostavlja se ispostavi Porezne uprave nadlenoj prema
svome sjeditu ili prebivalitu / uobiajenom boravitu
najkasnije do 31. sijenja tekue godine za prethodnu
godinu

Naknada plae zbog bolovanja


-u sluaju odsutnosti s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih
okolnosti zbog kojih je radnik sprijeen izvravati svoje obveze
radnik ostvaruje pravo na naknadu koju isplauje
- poslodavac ( prvih 42 dana bolovanja, odnosno prvih 7 u
sluaju bolovanja invalida rada)
- Zavod na teret svojih srdedstava ili na teret sredstava
prorauna (ako se radi o bolovanju nakon proteka razdoblja od 42
odnosno 7 dana)
- za radnika poslanog na rad u inozemstvo poslodavac na teret
svojih sredstava isplauje naknadu za cijelo vrijeme dok se radnik
nalazi u inozemstvu

Primjer: Porezni obveznik s prebivalitem u Zagrebu


uzdrava jedno dijete i majku, osiguranik je u
drugom stupu mirovinskog osiguranja, bruto plaa
iznosi 7.300,00 kn

Obraun plae
red.br.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opis
Bruto plaa
Doprinosi iz plae:
- I. stup mirovinskog osiguranja
- II. stup mirovinskog osiguranja
Dohodak (1-2)
Osobni odbitak
Osnovica za obraun poreza (3-4
Porez po stopi 12%
Prirez (porez x 18%)
Plaa za isplatu (3-6-7)
Doprinosi na plau
- za osn. zdravstveno osiguranje (15%)
- za zatitu zdravlja na radu (0,50%)
- za zapoljavanje (1,70%)

Iznos
7.300,00
1.460,00
1.095,00
365,00
5.840,00
5.200,00
640,00
76,80
13,82
5.749,38
1.255,60
1095,00
36,50
124,10

1. Novac na iro raunu


8.555,60
- potrauje
2. Obveza za neto plae
5.749,38- duguje
3. Obveza za MO I. stup
1.095,00
- duguje
4. Obveza za MO II. stup
365,00
- duguje
5. Obveza za porez
76,80
- duguje
6. Obveza za prirez
13,82
- duguje
7.Obveza za ZO
1095,00
- duguje
8. Obveza za zatitu zdravlja na radu
36,50
- duguje
9. Obveza za zapoljavanje 124,10
- duguje

Novine od 01.01.2014
- Pravilnikom o izmjenama i dopunama
pravilnika o o porezu na dohodak (NN 79/13)
propisan je novi Obrazac JOPPD ( Izvjee o
primicima , porezu na dohodak i prirezu te
doprinosima za obvezna osiguranja)
- novi obrazac zamjenjuje dosadanje Obrasce
ID, ID-1, IDD, IDD-1, IP i R-Sm
- primjena od 01.01.2014 godine

PROMJENE U OBRAUNU PLAE S


01.01.2015

Osobni odbitak promijenjen je sa 2.200 na 2.600 kn


Minimalna plaa od 01.01.2015 -3.029,55 kn
Promjena poreznih razreda za obraun poreza na
dohodak

http://isplate.info/obracun-place-novi-izracun.aspx

http://isplate.info/obracun-place-novi-izracun.aspx