You are on page 1of 51

Delrsrapport fr andra kvartalet 2016

Finansiell inform ation

2016

m kr

2016

2016

2015

Kv2

Kv1

Jan-jun

Jan-jun

11 870
5 732
2 795
877
2 466
4 020
7 850
538

9 306
5 623
2 645
400
638
3 988
5 318
35

28
2
6

21 176
11 355
5 440
1 277
3 104
8 008
13 168
573

18 933
11 423
5 586
402
1 522
8 215
10 718
65

12
-1
-3

1 037
6 270

961
4 311

8
45

Resultat per aktie fr kvarvarande verksamhet, kr, efter utspdning

5.62

3.87

9.49

7.18

Rntabilitet p eget kapital, %

21.0

13.8

17.4

14.1

Totala intkter
Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
vriga intkter 1)
Totala kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Kreditfrluster

1)

Skatt 2)
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i Sw edbank AB

Rntabilitet p eget kapital, % underliggande verksamhet

1)

K/I-tal
K/I-tal underliggande verksamhet

13.9
0.34

1)

1
48

1 998
10 581

2 639 -24
7 986 32

13.9
0.43

0.41

0.38

0.43

0.42

Krnprimrkapitalrelation, %

23.0

23.7

23.0

22.4

Kreditfrlustniv, %

0.14

0.01

0.08

0.01

1)

Visaintkt av engngskaraktr p 2 115 mkr under andra kvartalet 2016, varav Netto resultat finansiella po ster till verkligt vrde 457 mkr
o ch vriga intkter 1658 mkr.

2)

Skatteko stnad av engngskaraktr p 447 mkr under andra kvartalet 2015

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 1 av 51

-3
23

Vd-kommentar
Sedan jag tilltrde som vd har jag arbetat intensivt med
att f vr nya organisation p plats och utsett de chefer,
som tillsammans med mig, ska genomfra vr strategi.
Jag har valt en ledningsgrupp med lng erfarenhet av
bde bankverksamhet och Swedbank, ledare som
frstr och verkligen har anammat vr fretagskultur
och som kontinuerligt uppntt uppsatta ml. Jag har
ven valt att upprtta en ny enhet, Digital Banking, som
ska fokusera p att utveckla vra digitala erbjudanden.
Med kunderna i fokus
Digitaliseringstakten kar, vilket innebr att vra kunder
fr allt fler valmjligheter. Vi arbetar drfr kontinuerligt
med att lansera nya digitala funktioner fr att frenkla
vardagen fr dem. Bolnetagare kan frn och med detta
kvartal anska om lnelfte digitalt samt skriva under
avtal elektroniskt. Vi fortstter parallellt att utveckla vr
internetbank. Under kvartalet har vi exempelvis lanserat
en testversion av den nya internetbanken fr
fretagskunder. I Baltikum erbjuder vi nu kontaktlsa
kortterminaler till vra fretagskunder. Fr att ytterligare
ka tillgngligheten fr vra kunder har vi under
kvartalet dessutom lanserat dygnet runt-ppet i
Telefonbanken, en tjnst som blivit mycket uppskattad.
Swedbank har under kvartalet ocks inlett ett
spnnande samarbete med den sociala
aktiehandelsplattformen SprinkleBit. Genom liknande
samarbeten kommer vi framver kunna erbjuda vra
kunder mjligheten att samla alla sina finansiella affrer
hos Swedbank.
Vi kommer att fortstta leverera digitala lsningar av
vrldsklass till vra kunder. Frn brjan av juni ven till
de nya kunder som banken ftt till fljd av frvrvet av
Danske Banks privatkundportflj i Litauen och Lettland.
Starkt finansiellt resultat
Under andra kvartalet kade volatiliteten p de
finansiella marknaderna. Den stora hndelsen var att
det brittiska folket rstade fr att lmna den Europeiska
unionen. Jag r vertygad om att utmaningarna som
vrldens lnder mter krver enighet och samarbete.
Jag hoppas drfr innerligt att politikerna, trots utfallet
av den brittiska folkomrstningen, finner former fr
fortsatt samarbete.
Marknadens reaktion p beskedet var mrkbar.
Brskurser och rntor fll, rrelserna p
valutamarknaden var kraftiga och tillvxtutsikterna
reviderades ner globalt. Centralbankerna behver
terigen hitta verktyg fr att stimulera ekonomin. Detta
innebr sannolikt att lgrntemiljn kommer att best
under nnu lngre tid. Den svenska och de baltiska
ekonomierna str starka i denna milj, men pverkas
likvl d den globala affrsaktiviteten vntas dmpas av
oskerheten.
Swedbank uppvisar i denna milj ett starkt finansiellt
resultat. En bred kad kundaktivitet mjliggjorde en
stark intjning i kvartalet inom de flesta
produktomrden.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 2 av 51

kade utlningsvolymer, bde i Sverige och i Baltikum,


kombinerat med hgre utlningsmarginaler strkte
rntenettot, trots kad press p inlningsmarginalerna. I
Sverige kade bolnevolymerna ytterligare medan
bostadspriserna fll ngot infr infrandet av det
lagstadgade amorteringskravet. Amorteringskravet
kommer dock inte att lsa bostadsbristen. Vra politiker
har inte lyckats enas om en gemensam bostadspolitik
som Sverige behver. Kvarstr detta lge kommer det
lngsiktigt att hmma tillvxten i Sverige.
Provisionsintkterna kade, bland annat d Swedbank
deltagit i ett kat antal fretagsfrvrv och
brsintroduktioner med ett behov av kapitalanskaffning
och rdgivning. Vr framgngsrika satsning p
obligationsmarknaden (DCM) terspeglas i Prosperas
rliga underskning, dr Swedbank rankas som
nummer ett gllande rdgivning och frsljning i
svenska kronor.
Den kade fretagsaktiviteten ledde till ett bttre resultat
inom rnte- och valutahandeln, trots att slutet av
kvartalet prglades av den brittiska folkomrstningens
utfall.
Kreditkvaliteten var fortsatt god i den svenska och den
baltiska lneportfljen. Som tidigare kommunicerats har
dock riskerna i oljerelaterade sektorer stigit och under
kvartalet sg vi kade reserveringar relaterade till ett
ftal engagemang inom dessa sektorer. Samtidigt har
det under kvartalet skett flera lyckade omstruktureringar,
dr gare skjutit till kapital och lngivare gett uppskov
p amorteringar och frlngt lptider. Vi fortstter att
arbeta nra vra kunder och frsker tillsammans med
de andra kreditgivarna att hitta lsningar p den
stressade situation som de oljerelaterade sektorerna
befinner sig i.
Erbjuder stabilitet i utmanande milj
I en turbulent och osker omvrld r det viktigt med
frutsgbarhet och stabilitet. Jag r drfr tillfreds med
att kvartalets resultat terigen belyser den stabila
lnsamhet, hga kostnadseffektivitet och starka
kapitalisering som Swedbank str fr idag. ven Fitch
uppmrksammade detta genom att i maj hja vrt
kreditbetyg till AA-, vilket innebr att Swedbank som en
av f kommersiella banker i vrlden har ett kreditbetyg
p AA-niv frn de tre dominerande
kreditvrderingsinstituten.
Detta utgngslge ger oss en stark motstndskraft mot
externa ekonomiska pfrestningar och drmed mjlighet
att, ven under volatila tider, fokusera p vra kunder.

Birgitte Bonnesen
Verkstllande direktr och koncernchef

Sida

Innehllsfrteckning
versikt

Marknad

Andra kvartalet 2016 jmfrt med frsta kvartalet 2016

Resultat

Januari-juni 2016 jmfrt med januari-juni 2015

Resultat

Volymutveckling per produktomrde

Kredit- och tillgngskvalitet

Operativa risker

10

Upplning och likviditet

10

Kreditbetyg

10

Kapital och kapitaltckning

10

vriga hndelser

11

Hndelser efter 30 juni 2016

11

Affrssegment
Svensk bankverksamhet

12

Baltisk bankverksamhet

14

Stora fretag & Institutioner

16

Koncernfunktioner & vrigt

18

Elimineringar

19

Koncern
Resultatrkning i sammandrag

21

Rapport ver totalresultat i sammandrag

22

Balansrkning i sammandrag

23

Frndringar i eget kapital i sammandrag

24

Kassafldesanalys i sammandrag

25

Noter

26

Moderbolag

45

Styrelsens och verkstllande direktrens underskrifter

50

Revisorsgranskning

50

Kontaktuppgifter

51

Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell


information och publikationer.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 3 av 51

Finansiell versikt
Resultatrkning

2016

2016

Kv2

Kv1

Kv2

Rntenetto

5 732

5 623

Provisionsnetto

2 795

2 645

877

400

m kr

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde


vriga intkter

2015

2016

2015

% Jan-jun Jan-jun

5 704

11 355

11 423

-1

2 842

-2

5 440

5 586

-3

1 277

402

82

2 466

638

3 104

1 522

Sum m a intkter

11 870

9 306

28

9 315

27

21 176

18 933

12

Personalkostnader

2 314

2 307

2 375

-3

4 621

4 847

-5

vriga kostnader

1 706

1 681

1 672

3 387

3 368

Sum m a kostnader

4 020

3 988

4 047

-1

8 008

8 215

-3

Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar

7 850

5 318

48

5 268

49

13 168

10 718

23

-88

22

-95

37

-76

Nedskrivning av materiella tillgngar


Kreditfrluster, netto

687

538

35

573

65

Rrelseresultat

7 311

5 275

39

5 240

6
40

12 586

10 616

19

Skatt

1 037

961

1 538

-33

1 998

2 639

-24

Periodens resultat frn kvarvarande verksam heter


Periodens resultat frn avvecklade verksamheter,
efter skatt

6 274

4 314

45

3 702

69

10 588

7 977

33

17

Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

6 274

4 314

45

3 670

71

10 588

7 994

32

6 270

4 311

45

3 666

71

10 581

7 986

32

-32

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

21.0

13.8

13.4

17.4

14.1

kvarvarande verksamhet, kronor


Resultat per aktie efter utspdning,

2)

5.65

3.89

3.34

9.54

7.21

2)

5.62

3.87

3.32

9.49

7.16

0.34

0.43

0.43

0.38

0.43

107.4

113.3

103.1

107.4

103.1

Utlning/inlning, %

152

152

172

152

172

Krnprimrkapitalrelation, %

23.0

23.7

22.4

23.0

22.4

Primrkapitalrelation, %

25.3

26.1

25.0

25.3

25.0

Total kapitalrelation, %
Kreditfrlustniv, %
Andel oskra fordringar, brutto, %
Total reserveringsgrad fr oskra fordringar, %

28.3
0.14
0.34
58

29.1
0.01
0.33
56

28.2
0.00
0.36
55

28.3
0.08
0.34
58

28.2
0.01
0.36
55

Nyckeltal och data per aktie


Rntabilitet p eget kapital, %

1)

2016
2015
Jan-jun Jan-jun

Resultat per aktie fre utspdning,

kvarvarande verksamhet, kronor


K/I-tal
Eget kapital per aktie, kronor

2)

Likviditetstckningsgrad (LCR), %

3)

138

148

136

138

136

NSFR (net stable funding ratio), %

4)

108

107

101

108

101

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

1 420
936
119
2 476
413

1 371
744
123
2 149
389

4
26
-3
15
6

1 358
791
114
2 299
407

5
18
5
8
2

Balansrkningsdata
m dkr
Utlning till allmnheten, exkl terkpsavtal och riksgld
Inlning frn allmnheten, exkl terkpsavtal och riksgld
Aktiegarnas eget kapital
Balansomslutning
Riskexponeringsbelopp
1)

Uppgift om genomsnittligt eget kapital finns i Faktaboken p sidorna 79-80.


Antal aktier och berkningar av resultat per aktie specificeras p sidan 45.
LCR - berknad i enlighet med FFFS 2012:6.
4)
NSFR regleras i EU:s kapitalkravsfrordning (CRR). Dock har inga vikter nnu faststllts. Fljaktligen r det inte mjligt att gra en berkning av mttet
baserat p nuvarande regler. NSFR anses drmed vara ett alternativ resultatmtt. NSFR presenteras i enlighet med Swedbanks tolkning av
Baselkommittns rekommendation (BCBS295). Swedbank bedmer att presentationen av detta mtt r relevant fr investerare d det kommer att krvas
inom en snar framtid och vi redan vervakar det som en del av den interna styrningen.
2)
3)

Nyckeltalen baseras p resultat och eget kapital hnfrligt till aktiegarna i Swedbank.
Nyckeltal och kommentarer i texten avseende utlning och inlning avser volymer exklusive Riksglden och repor.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 4 av 51

versikt

Andra kvartalet 2016


Jmfrt med frsta kvartalet 2016

Marknad
Oron fr den globala ekonomin fortstter att dominera
marknadsutvecklingen. Det verraskande resultatet av
folkomrstningen om Storbritanniens EU-medlemskap
den 23 juni har lett till en kad beredskap bland
vrldens centralbanker fr att vidta olika former av
stdjande tgrder. Den amerikanska centralbanken,
Fed, avstod frn att hja styrrntan vid det senaste
mtet i juni med hnvisning till den svagare arbetsmarknaden och oskerheten kring den brittiska
folkomrstningen, som med stor sannolikhet kommer att
finnas kvar under hsten. Ngot som ven bidragit till
fallande obligationsrntor i svl USA som Europa.
Den amerikanska ekonomin uppvisade ett svagt frsta
kvartal med en BNP-tillvxt p 1,1 procent i rstakt
samtidigt som arbetsmarknaden bromsade in kraftigt i
april och maj. Under det andra kvartalet har det dock
kommit signaler om en terhmtning i hushllens
konsumtion och i investeringarna. I eurozonen fortsatte
terhmtningen och BNP steg med 1,8 procent i rstakt
drivet av en kad inhemsk efterfrgan. Oljepriset steg
under kvartalet, i spren av en minskad amerikansk
oljeproduktion samtidigt som den globala
oljekonsumtionen har kat.
Den svenska ekonomin fortstter att uppvisa en hg
tillvxt. BNP-tillvxten fr frsta kvartalet uppgick till
4,2 procent kalenderkorrigerat jmfrt med samma
period i fjol drivet av en stark konsumtion och en kraftig
kning i bostadsbyggandet. Data under vren visar p
en fortsatt god utveckling. ven om arbetslsheten har
uppvisat en volatil utveckling under vren r den underliggande utvecklingen p arbetsmarknaden fortsatt
stark. Efterfrgan p arbetskraft r hg och det finns
tecken p tilltagande rekryteringsproblem, i synnerhet
inom den offentliga sektorn och byggindustrin.
Hushllens konsumtion har n s lnge fortsatt att
utvecklas starkt till fljd av det lga rntelget,
befolkningskningen och den starka arbetsmarknaden.
Amorteringskravet, som infrdes den 1 juni, kommer
dock sannolikt att stta ett strre avtryck framver. Det
finns redan tecken p att bostadsmarknaden har kylts
av, ven om det r fr tidigt att dra ngra mer
lngtgende slutsatser.
De baltiska ekonomierna har uppvisat en blandad
ekonomisk utveckling. I Litauen kade BNP med
2,3 procent i rstakt under frsta kvartalet, vilket r
fjrde kvartalet i rad med stigande tillvxttakt. I Estland
var tillvxttakten nstintill ofrndrad med en rlig BNPkning p 1,7 procent. Utvecklingen i Lettland, dr
tillvxten uppgick till 2,3 procent under frsta kvartalet,
har gradvis dmpats under de tv senaste kvartalen.
kad tillvxt i hushllens konsumtion har fortsatt varit
den faktor som bidragit mest till BNP-tillvxten i de
baltiska lnderna, drivet av en stark lnetillvxt
kombinerat med en i vrigt lg inflation.
Stockholmsbrsen (OMXSPI) sjnk med 2,6 procent
under andra kvartalet. Tallinnbrsen (OMXTGI) kade
med 1,0 procent medan brserna i Riga och Vilnius steg
med 0,8 respektive 0,5 procent under motsvarande
period.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 5 av 51

Resultat
Swedbank redovisade ett resultat p 6 270 mkr under
andra kvartalet 2016, att jmfra med 4 311 mkr under
fregende kvartal. kningen beror frmst p att Visa
Inc under kvartalet har fullfljt kpet av Visa Europe,
vilket resulterat i en skattefri intkt p 2 115 mkr.
Intkten, som bestr av svl kontanter som preferensaktier i Visa Inc, uppstr dels till fljd av Swedbanks
medlemskap i Visa Europe, dels till fljd av medlemskapet i Visa Sweden Ekonomisk Frening som i sin tur
r gruppmedlem i Visa Europe. D Visa Sweden i ett
senare lge ska dela ut frsljningslikviden till sina
andelsgare, dribland Swedbank, och allokeringsberkningen nnu inte r fullt faststlld kan slutlikviden
komma att skilja sig ngot frn ovanstende belopp.
Exklusive intkten relaterad till Visa Europe uppgick
resultatet till 4 155 mkr.
Resultatrkning,
m kr

2016 kv2
Engngsintkt
VISA

Underliggande
verksam het

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt
vrde
Andel av intressefretags resultat
vriga intkter
Sum m a intkter
Sum m a kostnader
Kreditfrluster och nedskrivningar
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat hnfrligt till
aktiegarna i Sw edbank AB

5 732
2 795

5 732
2 795

420
271
537
9 755
4 020
539
5 196
1 037

457
1 658
2 115

2 115

4 155

Rntabilitet p eget kapital

13.9

2 115
1)

877
1 929
537
11 870
4 020
539
7 311
1 037
6 270
21.0

K/I-tal
0.41 2)
1) Rntabilitet p eget kapital exklusive Visa intkten anses vara ett alternativt
resultatmtt (6 270-2 115)*4/119 321. Uppgifter om genomsnittligt eget kapital finns i
faktaboken p sidan 80. Swedbank bedmer att presentationen av detta mtt r
relevant fr investerare fr att jmfra mot tidigare perioder.

2) K/I-tal exklusive Visa intkten anses vara ett alternativt resultatmtt


4 020/(11 870-2 115). Swedbank bedmer att presentationen av detta mtt r
relevant fr investerare fr att jmfra mot tidigare perioder.

Resultatet fre kreditfrluster och avskrivningar uppgick


till 7 850 mkr (5 318). Resultatet kade inom samtliga
affrssegment. Rntabiliteten p eget kapital exklusive
intkten relaterad till Visa Europe kade till 13,9 procent
(13,8) medan K/I-talet frbttrades till 0,41 (0,43).
Resultat fre kreditfrluster
och nedskrivningar
per affrssegm ent
exkl valutakurseffekter
2016
m kr
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

Svensk bankverksamhet
Baltisk bankverksamhet
Stora fretag & Institutioner

3 433
1 014
1 143

3 098
991
876

3 181
925
1 175

Koncernfunktioner & vrigt


Sum m a exkl
valutakurseffekter

2 260

344

35

7 850

5 309

5 316

7 850

9
5 318

-48
5 268

Valutakurseffekter
Sum m a

Totalt

Intkterna kade med 28 procent under kvartalet, till


11 870 mkr (9 306), frmst till fljd av att nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde kat samt att vriga
intkter pverkats positivt av frsljningen av Visa
Europe.

0.34

Rntenettot kade med 2 procent, till 5 732 mkr (5 623).


Hgre utlningsvolymer, inom framfrallt svenska boln,
men ven vidgade utlningsmarginaler bidrog till
kningen men motverkades av ngot lgre inlningsmarginaler.
Provisionsnettot kade med 6 procent och uppgick till
2 795 mkr (2 645). kningen frklaras frmst av kade
intkter frn corporate finance, d Swedbank bland
annat har agerat som rdgivare och garant vid flera
stora nyemissioner. ven fastighetsfrmedling och
vriga provisioner bidrog positivt till utvecklingen.
Kapitalfrvaltningsintkterna kade med 1 procent
jmfrt med fregende kvartal, till fljd av positiv
marknadsutveckling i genomsnitt.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade
till 877 mkr (400). Av dessa var 457 mkr relaterade till
frsljningen av Visa Europe vilket pverkade resultatet
fr Group Treasury, inom Koncernfunktioner & vrigt,
positivt. Exklusive denna intkt sjnk nettoresultat
finansiella poster inom Group Treasury d strre
volymer terkp av skerstllda obligationer resulterade
i negativa vrderingseffekter. Inom Stora fretag &
Institutioner kade nettoresultat finansiella poster till
fljd av att hgre volatilitet p aktiemarknaden och
minskade kreditspreadar ledde till kad kundaktivitet.
vriga intkter kade och uppgick till 2 466 mkr (638),
varav 1 658 mkr r relaterat till frsljningen av Visa
Europe. Kvartalet har ven pverkats positivt av en
engngsintkt i Entercard.
Kostnaderna kade med 1 procent till 4 020 mkr
(3 988), frmst till fljd av hgre kostnader fr konsulter
och resor. Personalkostnaderna kade ngot, d rrliga
ersttningar steg under kvartalet.
Liksom fregende kvartal frekom inga nedskrivningar
avseende immateriella tillgngar medan nedskrivningar
av materiella tillgngar uppgick till 1 mkr (8).
Kreditfrlusterna kade till 538 mkr (35), till fljd av
kade reserveringar fr ett ftal oljerelaterade exponeringar inom Stora fretag & Institutioner. Svensk
bankverksamhet redovisade tervinningar medan
Baltisk bankverksamhet redovisade frluster.
Skattekostnaden uppgick till 1 037 mkr (961),
motsvarande en effektiv skattesats p 14,2 procent
(18,2). Den lgre effektiva skattesatsen under det andra
kvartalet r pverkat av att Swedbank, genom sitt
medlemskap i Visa Sweden och Visa Europe, tagit del
av frsljningen av andelar i Visa Europe. Enligt tidigare
bedmning vntas koncernens effektiva skattesats p
medellng sikt uppg till 19-21 procent.
Resultatet frn avvecklade verksamheter uppgick till
0 mkr (0).

Januari-juni 2016
jmfrt med januari-juni 2015

Resultat
Resultatet fr rets sex frsta mnader uppgick till
10 581 mkr, att jmfra med 7 986 mkr fr motsvarande
period fregende r. kade intkter, till fljd av
frsljningen av Visa Europe, men ven lgre kostnader
bidrog till kningen.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 6 av 51

Resultatrkning,
m kr

Underliggande
verksam het

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt
vrde
Andel av intressefretags resultat
vriga intkter
Sum m a intkter
Sum m a kostnader
Kreditfrluster och nedskrivningar
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat hnfrligt till
aktiegarna i Sw edbank AB

2016 Jan-jun
Engngsintkt
VISA

11 355
5 440
820
462
984
19 061
8 008
582
10 471
1 998

457
1 658

8 466

2 115

2 115

2 115

Rntabilitet p eget kapital


13.9 1)
K/I-tal
0.42 2)
1) Rntabilitet p eget kapital exklusive Visa intkten anses vara ett alternativt
resultatmtt (10 581-2 115)*2/121 675. Uppgifter om genomsnittligt eget kapital finns
i faktaboken p sidan 79. Swedbank bedmer att presentationen av detta mtt r
relevant fr investerare fr att jmfra mot tidigare perioder.

2) K/I-tal exklusive Visa intkten anses vara ett alternativt resultatmtt


8 008/(21 176-2 115). Swedbank bedmer att presentationen av detta mtt r
relevant fr investerare fr att jmfra mot tidigare perioder

Valutakursfrndringar kade resultatet med 12 mkr,


framfrallt till fljd av att den svenska kronan i genomsnitt frsvagats mot euron.
Rntabiliteten p eget kapital exklusive intkten
relaterad till Visa Europe uppgick till 13,9 procent (14,1)
medan K/I-talet frbttrades till 0,42 (0,43).
Resultatet fre kreditfrluster och nedskrivningar kade
med 23 procent till 13 168 mkr (10 718), vilket frmst
frklaras av intkten relaterad till frsljningen av Visa
Europe men ocks av en stark utveckling inom Svensk
och Baltisk bankverksamhet.
Resultat fre kreditfrluster
och nedskrivningar
per affrssegm ent
exkl valutakurseffekter
2016
2015
m kr
Jan-jun Jan-jun

m kr

Svensk bankverksamhet

6 531

6 137

394

Baltisk bankverksamhet
Stora fretag & Institutioner
Koncernfunktioner & vrigt
Sum m a exkl
valutakurseffekter
Valutakurseffekter
Sum m a

2 007
2 026
2 604

1 792
2 260
541

215
-234
2 063

13 168

10 730
-12
10 718

2 438
12
2 450

13 168

Totalt
11 355
5 440

Intkterna kade med 12 procent till 21 176 mkr


(18 933), i huvudsak till fljd av kade intkter inom
Koncernfunktioner & vrigt till fljd av frsljningen av
Visa Europe. Intkterna kade inom Svensk och Baltisk
bankverksamhet men minskade inom Stora fretag &
Institutioner. Valutakursfrndringar minskade
intkterna med 75 mkr.
Rntenettot sjnk med 1 procent, till 11 355 mkr
(11 423). Inom Svensk bankverksamhet kade
rntenettot d de positiva effekterna frn hgre volymer
och kade marginaler p boln motverkade de lgre
inlningsmarginalerna. Rntenettot kade ven inom
Baltisk bankverksamhet men minskade inom Stora
fretag & Institutioner och Group Treasury.
Provisionsnettot fll med 3 procent, frn 5 586 mkr till
5 440 mkr. Orsaken var frmst lgre intkter inom
kapitalfrvaltning, dels p grund av ett lgre frvaltat
kapital till fljd av smre marknadsutveckling, dels p
grund av fregende rs genomfrda avgiftssnkningar

1 277
2 120
984
21 176
8 008
582
12 586
1 998
10 581
17.4
0.38

som ger full effekt under 2016. ven lgre intkter frn
courtage samt utlning och garantier bidrog negativt till
utvecklingen.

Utlning till allm nheten, exkl.

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade


till 1 277 mkr (402). Frmst till fljd av frsljningen av
Visa Europe, en lgre volym terkpta skerstllda
obligationer och minskade kreditspreadar, vilket pverkade resultatet inom Group Treasury positivt. Inom
Stora fretag & Institutioner minskade nettoresultat
finansiella poster.

Bostadsutlning till privatpersoner


varav Sverige
varav Baltikum
vrig privatutlning inkl
bostadsrttsfreningar
varav Sverige
varav Baltikum
Fretagsutlning
varav Sverige
varav Baltikum
varav Norge
Total

vriga intkter kade till 3 104 mkr (1 522). kningen


frklaras till strsta delen av intkten relaterad till Visa
Europe.
Kostnaderna minskade med 3 procent och uppgick till
8 008 mkr (8 215). Strst minskning visade Svensk
bankverksamhet frmst som en effekt av fusionen med
Sparbanken resund. Valutakursfrndringar minskade
kostnaderna med 53 mkr.
Nedskrivningar av immateriella tillgngar uppgick till
0 mkr (0). Nedskrivningar av materiella tillgngar
minskade till 9 mkr (37).
Kreditfrlusterna kade till 573 mkr (65) frmst till fljd
av hgre kreditfrluster i Stora fretag & Institutioner
men ven Baltisk bankverksamhet redovisade
kreditfrluster. Svensk bankverksamhet hade
nettotervinningar under perioden.
Skattekostnaden uppgick till 1 998 mkr (2 639),
motsvarande en effektiv skattesats p 15,9 procent
(24,9). Den lgre skattesatsen under 2016 beror p att
motsvarande period fregende r var negativt pverkat
av skatteeffekten p en engngsutdelning frn det
estniska dotterbolaget. Andra kvartalet 2016 r ven
positivt pverkat av att Swedbank via sitt medlemskap i
Visa Sverige och Visa Europe tagit del av en skattefri
intkt fr frsljningen av andelar i Visa Europe.
Resultatet fr avvecklade verksamheter uppgick till
0 mkr (17).

Volymutveckling per produktomrde


Swedbank bedriver i huvudsak verksamhet inom
produktomrdena Ln och Betalningar (som sedan den
1 juni 2016 organiseras under Group Lending &
Payments) samt Sparande (Group Savings).
Ln
Den totala utlningen till allmnheten exklusive
terkpsavtal och utlning till Riksglden, kade med
2 procent jmfrt med frsta kvartalet frn 1 386 till
1 420 mdkr, och med 5 procent jmfrt med
motsvarande period fregende r.

Riksgldskontoret och
terkpsavtal, m dkr

2016
30 jun

2016
31 m ar

2015
30 jun

749
686
61

732
673
55

715
658
54

147
134
12
524
403
63
43
1 420

143
130
11
511
393
61
44
1 386

137
125
10
506
392
62
37
1 358

Utlningen till svenska bolnekunder stod fr den


strsta delen av kningen, med en kning p 13 mdkr
sedan fregende kvartal. Vid slutet av kvartalet
uppgick den svenska bolnestocken till 686 mdkr.
Tillvxttakten p den svenska bolnemarknaden var
hg infr det kommande amorteringskravet, d mnga
ocks passade p att lna mer p sin befintliga bostad
innan amorteringskravet trdde ikraft. I Baltisk bankverksamhet kade bolnevolymen i lokal valuta under
kvartalet och uppgick till 61 mdkr (55). Portfljen vxte
med 25 procent i Litauen, 5 procent i Lettland och med
1 procent i Estland. Lneportfljen kade med 3,7 mdkr
i Litauen och 0,7 mdkr i Lettland till fljd av frvrvet av
Danske Banks retailverksamhet.
Bankens strategi att digitalisera bolneprocessen och
att anvnda samma pris oberoende av kanal har under
ret stttats av att omsttning och bindning av boln nu
kan ske i ett kundvnligt flde i mobil och internetbank.
Vid de digitala omsttningarna fr kunderna en individuell rnta utifrn samma prismodell som anvnds av
kontor och telefonbank. ndringen har mottagits positivt
av kunderna.
Arbetet med att konvertera privatkrediter frn
Sparbanken resund till Swedbank fortgr. En stor
andel av privatkunderna frn Sparbanken resund har
sina boln hos en extern kreditgivare. Hittills har drygt
8 mdkr flyttats ver till Swedbank. Cirka 14 mdkr
kvarstr hos den externa kreditgivaren. Under rets
sista kvartal kommer det att ske en teknisk verflytt p
hela den kvarvarande volymen.
vrig privatutlning inklusive bostadsrttsfreningar
vxte med 5 mdkr under kvartalet till 147 mdkr. Strsta
kningen avsg utlning till bostadsrtts-freningar som
steg med 3 mdkr till 106 mdkr. I Baltisk bankverksamhet
vxte volymerna med 4 procent i lokal valuta.
Swedbanks volym inom svenska konsumtionsln har
stigit med 2 procent under kvartalet och uppgr till
25 mdkr vilket motsvarar en marknadsandel p cirka
10 procent. Arbetet med den lngsiktiga satsningen att
helt digi-talisera konsumtionslnefldet fortgr. Den
baltiska konsumtionslneportfljen vxte under kvartalet
med 5 procent i lokal valuta.
Totalt kade fretagsutlningen med 13 mdkr under
kvartalet, till 524 mdkr. Strre delen av tillvxten har
under en lngre period skett inom fastighetssektorn. Av
den utestende volymen r cirka 42 procent relaterad till
fastigheter. Fretagsutlningen inom Svensk
bankverksamhet och Stora fretag & Institutioner kade
med 10 mdkr under kvartalet till 461 mdkr, drivet av
valutakursfrndringar och transaktionsrelaterade

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 7 av 51

affrer. I Baltisk bankverksamhet kade


fretagsutlningen i lokal valuta under kvartalet med
1 procent till 63 mdkr. Utlningsportfljen vxte med
1 procent i Estland, 4 procent i Lettland medan den
minskade ngot i Litauen.
Den negativa reporntan fortstter att pverkar
kreditportfljen. En stor del av nyutlningen gr att
hrrra till rntebasgolvade produkter, vilket innebr att
referensrntan (Stibor) stts till 0 istllet fr faktisk
negativ notering. I vrigt gr det att sknja en viss
frflyttning mot bundna krediter.
Fr mer information om utlning se faktaboken sid 42.
Betalningar
Antalet betalningar kar fortsatt en kombination av
ekonomisk tillvxt och frflyttningen frn kontanter till
kort- och e-betalningar. Antalet Swish-anvndare bland
bankerna uppgr nu till ver 4,5 miljoner privatpersoner
och cirka 74 000 fretagskunder.

Antal, kort
Antal utgivna kort, miljoner
varav Sverige
varav Baltikum

2016
30 jun
7.9
4.1
3.8

2016
2015
31 m ar 30 jun
7.8
4.1
3.7

7.6
3.9
3.7

Bland andra regleringar finns betaltjnstdirektivet PSD2


som trder i kraft senast frn och med den 13 januari
2018. Direktivet introducerar nya aktrer till betalningsmarknaden vilket stller nya krav p bankerna. Med
kundens godknnande ges de nya aktrerna mjlighet
att genomfra betalningar, hmta kontoinformation frn
eller ansluta betalningsinstrument till kundens konto i
banken. Drmed riskerar bankernas intjning frn
betalningstjnster att minska samtidigt som kostnaderna
riskerar att ka. ven om dessa aktrer fr lagstadgad
tillgng till betalkonton frst 2018 s r de redan aktiva,
speciellt i Sverige men ven i Baltikum.
Precis som de nya aktrerna ges ocks Swedbank
mjlighet att dra nytta av den nya lagstiftningen. Bland
annat mjliggr det fr banken att tillhandahlla en
digital kanal som ger privatpersoner en god verblick av
sin vardagsekonomi ven om kunden har betalkonton i
fler banker n Swedbank.
IFR-regleringen mjliggr att butiker kan vlja att
acceptera antingen bankkort, kreditkort eller fretagskort i valfri kombination. Detta kan leda till att kunder i
framtiden kan uppleva att korten inte tas emot i alla
butiker. I Sverige vntas ingen sdan begrnsad
acceptans infras i handeln medan det kan komma att
infras i Estland, Lettland och Litauen.

Inom kortutgivning fortsatte tillvxten. I Sverige kade


svl antalet utgivna fretagskort som kort till privatpersoner. Det stora antalet mindre fretagskunder i
banken utgr fortsatt en god potential till att ka denna
affr. I de baltiska lnderna minskar antal kort till
privatpersoner ngot till fljd av produktsammanslagningar. Jmfrt med samma period 2015 kade
vrdet av betalningar med Swedbankkort i Sverige med
11 procent, samtidigt som uttagen volym i uttagsautomater minskade med 7 procent. I Baltikum dr
Swedbank aktivt arbetar fr att ka kortbetalningarna,
kade vrdet av dessa med 11 procent. I Sverige sker
cirka 85 procent av butiksbetalningarna med kort och
marknadstillvxten bedms som fortsatt god. I Estland
r motsvarande kortbetalningsfrekvens ver 50 procent,
i Lettland och Litauen r siffran ngot lgre, men stadigt
vxande.

Sparande
Swedbanks inlning frn allmnheten kade med
27 mdkr under kvartalet till totalt 936 mdkr. kningen
var frmst hnfrlig till Svensk och Baltisk verksamhet.

EU:s myndigheter har beslutat om flera regleringar som


pverkar bankerna och betalningsomrdet.
Myndigheternas syfte med regleringarna r att snabba
p vergngen till digitala betalningar. Det r helt i linje
med Swedbanks arbete att gra konto- och betaltjnster
tillgngliga och ltta att anvnda i digitala kanaler.

Inlningen kade med 25 mdkr i Svensk bankverksamhet och 12 mdkr i Baltisk bankverksamhet under
kvartalet. Marknadsandelarna i Sverige var stabila fr
hushllsinlningen och uppgick per sista maj till
20,8 procent (20,8 procent per 31 december 2015)
medan marknadsandelarna fr fretagsinlningen
kade till 20,7 procent (19,3). Fr mer information om
inlning se respektive affrsomrde och faktaboken sid
43.

Frmedlingsavgiftsregleringen IFR, som trdde i kraft


2015, pverkar intjningen i kortutgivningen negativt
men gynnar inlsenverksamheten. I Sverige innebr
regleringen en intktsfrstrkning fr Swedbank
eftersom de lgre intkterna frn kortkundernas kp
motverkas av att fler kortkp frn handeln blir inlsta till
en lgre kostnad. ver tid kommer prispressen p
butikernas kortavgifter att ka, varfr de lngsiktiga
finansiella effekterna av den nya regleringen r svr att
bedma idag. I Baltikum vntas mellanbanksersttningarna i sin tur att halveras p bde bank- och
kreditkort, vilket pressar intkterna fr kortutgivare. En
versyn av Swedbanks prissttning av korten i Baltikum
genomfrs drfr. ven i Baltikum r Swedbank
nettoinlsare, vilket mildrar effekterna frn de lgre
kortutgivarintkterna.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 8 av 51

Inlning till allm nheten, exkl.


Riksgldskontoret och
terkpsavtal, m dkr
Inlning frn privatpersoner

2016
30 jun

2016
31 m ar

2015
30 jun

427

406

385

varav Sverige

335

319

302

varav Baltikum

92

86

82

Fretagsinlning

509

503

406

varav Sverige

249

250

219

varav Baltikum

77

71

64

183

182

123

936

909

791

varav vriga lnder


Total

Frvaltat kapital,
fondfrvaltning, m dkr
Frvaltat fondkapital
varav Sverige
varav Baltikum
varav Norge
Frvaltat kapital, diskretionrt

2016
30 jun
726
687
36
4
367

2016
2015
31 m ar 30 jun
717
680
33
4
358

765
730
31
4
352

Det frvaltade fondkapitalet uppgick till 726 mdkr


(717 mdkr per 31 mars 2016) varav 687 mdkr (680)
hnfrs till den svenska verksamheten. Frvaltat kapital
i den diskretionra frvaltningen kade och uppgick till
367 mdkr (358). Swedbank Robur hade under rets
andra kvartal ett nettoutflde p -3 mdkr i den svenska
fondmarknaden (-4). Marknaden har under andra

kvartalet prglats av ett strre risktagande med utflden


frn obligationsfonder och penningmarknadsfonder.
Inflden har skett i blandfonder och fretagsobligationsfonder. I slutet av andra kvartalet kade frsljningsaktiviteten till fljd av Brexit. Oron bland kunderna ledde
till negativa marknadsflden i samtliga fondtyper. Det
totala nettofldet p marknaden uppgick under perioden
till 6 mdkr, varav 4 mdkr i aktiefonder, 5 mdkr i
blandfonder och -6 mdkr i rntefonder. Under andra
kvartalet tillkom stora insttningar i marknaden via
tjnstepension frn Frskringsbolag samt Pensionsmyndigheten som r hnfrliga till den rliga insttningen i december. Marknadsandelen fr andra
kvartalet r negativ p grund av nettoutflden fr
Swedbank Robur. I Sverige r Swedbank Robur den
strsta aktren med en marknadsandel p 21,3 procent
per den 30 juni 2016, mtt i frvaltat fondkapital.
Frvaltat kapital, livfrskring
m dkr

2016
30 jun

Sverige
varav Avtalspension
varav Kapitalfrskring
varav Tjnstepension
varav vrigt
Baltikum

144
63
55
17
9
4

2016
2015
31 m ar 30 jun
143
62
55
17
9
4

148
64
58
16
9
4

Inom livfrskring i Sverige var Swedbank, per sista


december 2015, sjunde strst med en marknadsandel
p cirka 7 procent, avseende inbetalda premier
exklusive inflyttat kapital. ven fr inflyttat kapital var
marknadsandelen knappt 7 procent, vilket ger en
sjtteplacering. Swedbank r det strsta livfrskringsbolaget i Estland och det nst strsta i Litauen.
Marknadsandelarna uppgick per sista maj till 39
respektive 23 procent. Marknadsandelen i Lettland var
20 procent. Fr den baltiska sakfrskringsverksamheten uppgick marknadsandelarna fr total premieinkomst till mellan 3 och 15 procent, med strst andel i
Estland. Inom privat hemfrskring och trafik-frskring
r Swedbank marknadsledande i Estland med en
marknadsandel p 31 respektive 25 procent. Sakfrskringar i Sverige erbjuds via frskringsbolaget Tre
Kronor.

Kredit- och tillgngskvalitet


Utfallet i den brittiska folkomrstningen om uttrde ur
EU har lett till en kad turbulens p finansmarknaden
och strre oskerhet fr den makroekonomiska
utvecklingen. Interna analyser tyder p att de direkta
effekterna p Swedbanks kreditportflj kommer att bli
sm. Det ftal av bankens kunder som r beroende av
den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien kommer
att ha en period att stlla om verksamheten innan
effekterna slr igenom.
Swedbanks kreditkvalitet r generellt god med lga
kreditrisker. Under andra kvartalet steg reserveringarna
i tidigare knda riskengagemang i den oljerelaterade
sektorn medan tervinningarna i Baltisk bankrrelse
minskade, vilket r i linje med vad som tidigare
kommunicerats. Oljepriset terhmtade sig ngot under
andra kvartalet, men den lnga perioden med lga
priser och dmpad investeringsvilja i oljesektorn har
dock pverkat oljekundernas ekonomiska stllning. Den
tta dialogen med oljerelaterade kunder fortstter enligt
plan medan omstruktureringar och rekonstruktioner
pgr.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 9 av 51

Oskra fordringar kade under kvartalet till fljd av


problemen inom oljesektorn och uppgick till 0,34 procent
(0,33) av den totala utlningen. Reserveringsgraden fr
oskra fordringar var 37 procent (40). Fr mer
information om kreditrisk se faktaboken sid 45-51.
Kreditfrluster, netto
per affrssegm ent
m kr
Svensk bankverksamhet
Baltisk bankverksamhet
Estland
Lettland
Litauen
Stora fretag & Institutioner
Koncernfunktioner & vrigt
Sum m a

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

-35
50
57
2
-9
545
-22
538

-13
-42
-25
-18
1
97
-7
35

48
-49
-9
-95
55
7
0
6

Kreditfrlusterna uppgick till 573 mkr under frsta


halvret (594 mkr fr helret 2015). vertagna tillgngar
uppgick till 443 mkr (441 mkr per 31 december 2015).
Mer information om vertagna tillgngar finns i
faktaboken p sidan 50.
Den 1 juni infrdes Finansinspektionens (FI:s) nya
amorteringskrav p nya boln. Syftet r att dmpa de
senaste rens kade skuldsttning bland svenska
hushll, som skett i spren av en kraftig prisuppgng p
bostadsmarknaden, frmst p de strre orterna i
Sverige. D Swedbank redan fr ett r sedan infrde
liknande riktlinjer som FI:s krav fr att skerstlla fortsatt
hg kvalitet i bolneportfljen s bedms inte bankens
kreditkvalitet pverkas. FI:s nya regelverk har redan ftt
effekt p bostadsmarknaden, frmst i Stockholm dr
aktiviteten varit betydligt lgre sedan infrandet. Det r
dock fr tidigt att bedma den lngsiktiga pverkan p
den ekonomiska tillvxten och utvecklingen p
fastighetspriserna. Det r drfr viktigt med fortsatt
analys innan ytterligare tgrder vidtas. Svl interna
som externa analyser visar att risken i bankens
bolneportflj r lg, med en god betalningsvilja hos
kunderna och lga belningsgrader.
Under andra kvartalet amorterades det p 95 procent av
de nyutbetalda bolnen i den svenska portfljen med en
belningsgrad ver 70 procent jmfrt med 94 procent
frsta kvartalet. Av de nyutbetalda lnen med en
belningsgrad mellan 50 och 70 procent amorterades
det p 86 procent, en kning frn 82 procent
fregende kvartal. Amorteringarna i den svenska
bolneportfljen uppgick under den senaste
tolvmnadersperioden till cirka 11,5 mdkr. Den
genomsnittliga belningsgraden fr Swedbanks boln i
Sverige var 56 procent (57 per 31 december 2015), i
Estland 48 procent (51), i Lettland 97 procent (98) och i
Litauen 73 procent (79), berknad p fastighetsniv. Fr
mer information se faktaboken sid 52-53.
Det begrnsade bostadsbyggandet i kombination med
det lga rntelget har bidragit till priskningar p den
kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. De
tgrder som Swedbank infrde under 2015 med
striktare lnekrav anpassade till det rdande lga
rntelget gr att risken i portfljen fortsatt r lg.
Utlningen till fastighetsbolag i Sverige kade under
kvartalet med 1 procent, till 188 mdkr.

Operativa risker
Under andra kvartalet intrffade en incident som
pverkade vra kunder, d Bankgirot fick problem med
tillgngligheten till Swish. I vrigt har enbart ett ftal
mindre IT-strningar intrffat under kvartalet. Dessa
strningar har dock inte pverkat kunderna i ngon
strre omfattning.

Upplning och likviditet

Frndring av krnprimrkapital 2016, Swedbank


konsoliderad situation
mdkr
110
6,5
100

94,9

94,6

93,9

-4,7

-0,1

80

Swedbank har varit ngot mindre aktiv p de internationella obligationsmarknaderna under kvartalet d ett
fortsatt inflde av inlning minskat behovet av kapitalmarknadsupplning. Under frsta halvret emitterade
Swedbank 104 mdkr i lngfristiga skuldinstrument varav
36 mdkr avsg emissioner under andra kvartalet.
Emissioner av skerstllda obligationer stod fr
merparten, med 75 mdkr.
Under det andra kvartalet 2016 har inlningsvolymen
fortsatt ka och drfr r det troligt att den totala
emissionsvolymen fr 2016 blir lgre n den ursprungliga planen p 180 mdkr. Frfallen fr helret 2016
uppgick vid rets brjan till nominellt 110 mdkr.
Emissionsplanen pverkas frmst av frndringar i
inlningsvolymer och utlningstillvxt, och justeras
drfr lpande under ret. Per 30 juni uppgick den
utestende kortfristiga upplningen till 166 mdkr.
Samtidigt uppgick placeringar hos centralbanker till
401 mdkr. Likviditetsreserven uppgick per sista juni till
492 mdkr (443). I tillgg till likviditetsreserven fanns
likvida vrdepapper inom andra delar av koncernen
uppgende till 98 mdkr (129). Koncernens likviditetstckningsgrad (liquidity coverage ratio, LCR) var
138 procent (148) samt 125 respektive 151 procent fr
USD och EUR. Enligt vr tolkning av Baselkommittns
senaste frslag p stabil finansiering (net stable funding
ratio, NSFR) uppgick Swedbanks NSFR till 108 procent
(107). Lngfristig upplning tillsammans med kad
inlningsvolym har strkt NFSR och minskat bankens
strukturella likviditetsriskknslighet. Fr ytterligare
information kring upplning och likviditet se not 15-17 p
sidorna 35-36 samt sidorna 6278 i Faktaboken.

Kreditbetyg
I maj hjde Fitch kreditbetyget p Swedbank med ett
steg till AA-, med stabila utsikter. ven det individuella
kreditbetyget hjdes ett steg, till aa-, och det korta
kreditbetyget till F1+. Hjningen motiverades med
verkstllandet av Swedbanks lgriskstrategi som
implementerats sedan 2009. Kreditbetyget baseras p
Swedbanks framgngsrika retailverksamhet, hga
kreditkvalitet i utlningen och en stark kapitalisering.
Hjningen innebr att Swedbank som en av f
kommersiella banker i vrlden har ett kreditbetyg p
AA-niv frn de tre dominerande kreditvrderingsinstituten: S&P, Moodys och Fitch.

70
60

50

kning

Minskn ing

Riskexponeringsbeloppet (REA) kade under andra


kvartalet med 14,6 mdkr, till 413,4 mdkr (398,8 mdkr per
31 mars 2015). REA fr kreditrisker kade med
15,3 mdkr. kade exponeringar mot fretagskunder och
privatpersoner bidrog till att REA kade med 7,5 mdkr.
REA kade med 4,1 mdkr som fljd av frsljningen av
Visa Europe. Orsaken r att den andel av kpeskillingen
som i ett senare skede kommer att distribueras av Visa
Sweden Ekonomisk Frening riskvgs med 250 procent
tills dess att frsljningslikviden r utdelad till andelsgarna. Den lngsiktiga kreditkvaliteten inom oljerelaterade sektorer bedms ha frsmrats ytterligare vilket
bidrog till negativa PD-migrationer (sannolikhet fr
fallissemang) p 3,7 mdkr. Detta motverkades delvis av
positiva PD-migrationer inom Svensk bankverksamhet.
Netto kade REA med totalt 2,8 mdkr under andra
kvartalet till fljd av PD-migrationer. kade skerhetsvrden hade en positiv inverkan p LGD (frlust givet
fallissemang) och bidrog till att REA minskade med
2,8 mdkr.
REA fr kreditvrdighetsjustering (CVA-risk) minskade
med 0,4 mdkr till fljd av minskade exponeringar. REA
fr marknadsrisk minskade med 0,3 mdkr. REA fr
operativa risker var ofrndrat under kvartalet.
Frndring av riskexponeringsbelopp, 2016, Swedbank
konsoliderad situation
mdkr

420

2,8

0,6

14,7
410

400

Kapital och kapitaltckning

398,8

380

Krnprimrkapitalrelationen uppgick vid kvartalets slut


till 23,0 procent (23,7 procent 31 mars 2016 och 24,1
procent 31 december 2015). Krnprimrkapitalet kade
under kvartalet med 0,3 mdkr, till 94,9 mdkr. Resultatet
efter avdrag fr freslagen utdelning pverkade
krnprimrkapitalet positivt med 1,8 mdkr. Omvrdering
av berknad pensionsskuld enligt IAS 19 minskade
krnprimrkapitalet med cirka 1,4 mdkr, frmst till fljd
av lgre diskonteringsrnta.

Sidan 10 av 51

370

360

kning

413,4
-0,4

-2,8

390

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

-1,4

90

Minskn ing

-0,3

Oskerhet kring kapitalregleringar kvarstr


Swedbank vl positionerad
Det totala krnprimrkapitalkravet fr Swedbank
minskade under kvartalet till 20,3 procent, att jmfra
med Swedbanks krnprimrkapitalrelation p
23,0 procent per 30 juni 2016. Kravet minskade till fljd
av att kapitalkravet avseende riskviktsgolvet fr boln i
pelare 2 minskade i relation till det totala riskexponeringsbeloppet. I det totala kravet har hnsyn tagits
svl till Swedbanks krnprimrkapitalkrav fr
individuella pelare 2-risker p 0,9 procent som till
samtliga aviserade hjningar av de kontracykliska
buffertvrdena inklusive hjningen av det svenska
kontracykliska buffertvrdet till 2,0 procent i mars 2017.

ger dock ett bra utgngslge fr att mta framtida


frndringar i kapitalkraven.

I maj faststllde FI de frndrade krav p svenska


bankers interna riskbaserade modeller, srskilt
avseende fretagsriskvikter, som freslogs i mars.
Frndringarna, som syftar till att frbttra modellerna,
innebr dels att bankernas berkningar av sannolikhet
fr fallissemang ska beakta en strre andel av s
kallade nedgngsperioder, dels att bankerna ska
anvnda ett s kallat lptidsgolv. De ndrade kraven
uppskattas pverka Swedbanks buffert ver Swedbanks
krnprimrkapitalkrav negativt med 0,9 procentenheter.
FI frvntas brja tillmpa frndringarna i versynsoch utvrderingsprocessen (SREP) fr 2016, vilken
frvntas slutfras i september och drfr pverka
Swedbanks kapitalkrav frn och med utgngen av det
tredje kvartalet 2016.

Den 29 april utsgs Elisabeth Beskow och Ola Laurin till


chefer, med delat ledarskap, fr affrsomrdet Stora
fretag & Institutioner. Bda ingr i koncernledningen
och rapporterar till vd Birgitte Bonnesen.

I februari trdde lag (2015:1016) om resolution i kraft,


vilken ger myndigheter verktyg fr att hantera banker i
kris. Ett av dessa verktyg ger Riksglden mjlighet att
skriva ned en banks skulder fr att absorbera frluster
eller konvertera skulderna till eget kapital fr att terkapitalisera banken. Fr att skerstlla att bankerna har
tillrckligt med kapital och skulder som kan skrivas ned
eller konverteras i en kris ingr ett minimikrav p
nedskrivningsbara skulder (MREL) som bankerna mste
uppfylla i lag (2015:1016) om resolution.
I april freslog Riksglden hur nivn p MREL ska
berknas och vilka instrument som bankerna ska kunna
anvnda fr att uppfylla MREL. Enligt frslaget skulle
Swedbank behva ha medrkningsbara skulder uppgende till Swedbanks totala kapitalkrav. Frn 2018, d
Riksglden freslr att MREL ska brja tillmpas, skulle
icke skerstllda obligationer (senior unsecured) anses
vara medrkningsbara skulder. Swedbank uppfyller i
dagslget detta krav. Riksglden har emellertid
freslagit att alla eller delar av bankernas medrkningsbara skulder, i ett senare skede, mste vara efterstllda
vriga skulder. Riksglden frvntas terkomma i brjan
av 2017 angende kravet p efterstlldhet.
Utver detta pgr ett internationellt arbete rrande
kapitalkrav. Bland annat arbetar Baselkommittn med
att frbttra jmfrbarheten mellan bankernas kapitalrelationer. Arbetet omfattar reviderade schablonmetoder
fr berkning av kapitalkrav fr kredit-, marknads- och
operativa risker, begrnsningar av bankernas mjligheter att anvnda interna modeller fr kreditrisk samt ett
eventuellt kapitalgolv fr de banker som anvnder
interna modeller. Oskerheten kring de nya regelverkens utformning, samt hur och nr de kommer att
implementeras, gr att det nnu r fr tidigt att dra
ngra slutsatser om eventuell pverkan p Swedbank.
Swedbanks goda lnsamhet och starka kapitalisering

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 11 av 51

Utvrderingar p internationell niv avseende


bruttosoliditet (leverage ratio) sker ocks infr infrandet
av ett minimikrav 2018. Swedbanks bruttosoliditetsgrad
per 30 juni 2016 var 4,2 procent (4,4 procent per 31
mars 2016).

vriga hndelser
Den 22 april utsgs Birgitte Bonnesen till vd och
koncernchef fr Swedbank av Swedbanks styrelse.
Birgitte Bonnessen hade dessfrinnan varit tillfrordnad
vd och chef fr Svensk bankverksamhet.

Den 30 maj meddelade Swedbank att en ny enhet fr


Digital Banking bildats. Enheten kommer att ansvara fr
digital sljsupport, utveckling och innovation. I
anslutning till detta annonserades ocks att
produktorganisationen Group Products erstts med
produktomrdena Group Savings (Sparande) och Group
Lending & Payments (Ln och Betalningar). En ny
koncernfunktion, CEO Office, etablerades ocks med
syfte att stdja vd i arbetet med att frstrka kund- och
medarbetarnjdhet och fr att frtydliga strategin och
vgen framt. I anslutningen till detta annonserades
ocks en rad ledningsfrndringar. Den nya
koncerneldningen bestr av:

Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef

Girts Brzi, tf chef fr Digital Banking

Elisabeth Beskow, chef fr Stora fretag och


institutioner

Mikael Bjrknert, koncernstrategichef och chef


fr CEO Office

Lars-Erik Danielsson, koncernkreditchef


(rapporterar till koncernriskchefen)

Anders Ekedahl, chef fr Group IT

Bjrn Elfstrand, chef fr Group Savings

Lars Friberg, koncernpersonalchef

Cecilia Hernqvist, chef fr Compliance

Anders Karlsson, koncernfinanschef

Leif Karlsson, chef fr Group Lending &


Payments

Ola Laurin, chef fr Stora fretag och


institutioner

Lotta Lovn, tf chef fr Digital Banking

Helo Meigas, koncernriskchef

Priit Perens, chef fr Baltisk bankverksamhet

Christer Trgrdh, chef fr Svensk


bankverksamhet

Hndelser efter 30 juni 2016


Den 7 juli meddelade den norska mediekoncernen
Schibsted att frvrvet av bostadssajten Hemnet, som
annonserades i december frra ret, avbryts. Orsaken
r att svenska Konkurrensverket stllt sig negativ till
transaktionen i dess nuvarande form. Swedbank ger
via Fastighetsbyrn 34 procent av aktierna i Hemnet
med option att frvrva ytterligare 8 procent. Som fljd
av den avbrutna affren frvntas inte lngre en
realisationsvinst fr Swedbank p omkring 500 mkr
under 2016.

Svensk bankverksamhet
Stark utveckling av bolnevolymer kade rntenettot
God kostnadskontroll och kreditkvalitet
Fler digitala lsningar

Resultatrkning
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
Andel av intressefretags resultat
vriga intkter
Sum m a intkter

3 592
1 718
106
271
207
5 894

3 481
1 618
75
190
162
5 526

3
6
41
43
28
7

3 284
1 934
63
228
182
5 691

9
-11
68
19
14
4

7 073
3 336
181
461
369
11 420

6 477
3 704
117
506
410
11 214

9
-10
55
-9
-10
2

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

825
37
1 574
25
2 461
3 433
-35
3 468
765
2 703

861
23
1 519
25
2 428
3 098
-13
3 111
681
2 430

-4
61
4
0
1
11

-7
6
1
-7
-2
8
11
13
10

1 686
60
3 093
50
4 889
6 531
-48
6 579
1 446
5 133

1 810
89
3 123
55
5 077
6 137
100
6 037
1 280
4 757

-7
-33
-1
-9
-4
6

11
12
11

887
35
1 561
27
2 510
3 181
48
3 133
675
2 458

2 699

2 427

11

2 454

10

5 126

4 749

Minoriteten
Rntabilitet p allokerat eget kapital, %
Utlning/inlning, %
Kreditfrlustniv, % 2)
K/I-tal
Utlning, mdkr
Inlning, mdkr
Heltidstjnster

4
20.4
229
-0.01
0.42
1 096
479
4 318

3
19.1
238
0.00
0.44
1 079
454
4 378

33

4
18.9
246
0.02
0.44
1 052
428
4 671

7
19.7
229
-0.01
0.43
1 096
479
4 318

8
18.4
246
0.02
0.45
1 052
428
4 671

-13

1)

2
6
-1

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

4
12
-8

9
13
8

4
12
-8

1) Uppgift o m geno msnittligt allo kerat kapital finns i Faktabo ken p sidan 16.
2) Uppgifter f r berkning av kreditf rlustniv finns i Faktabo ken p sidan 48.

Resultat
Andra kvartalet 2016 jmfrt med frsta kvartalet
2016
Resultatet kade med 11 procent, frn 2 427 till 2 699
mkr. Orsaken r frmst ett hgre rnte- och
provisionsnetto.
Rntenettot kade till 3 592 mkr (3 481 mkr) till fljd av
kade ut- och inlningsvolymer samt kade bolnemarginaler. Detta motverkades delvis av att lgre
marknadsrntor pverkade inlningsmarginalerna
negativt.
Bolnevolym till hushll inom Svensk bankverksamhet
uppgick till 687 mdkr vid slutet av kvartalet, motsvarande en kning med 2 procent. kningen drevs av
svl fler slda bostder som fler tillggsln. Per den
sista maj var andelen av rets nettotillvxt fr boln 19
procent och den totala marknadsandelen var stabil p
24,5 procent (24,7 procent per 31 december 2015).
Utlningen till fretag uppgick till 275 mdkr (274 mdkr),
varav 127 mdkr ofrndrat utgjordes av ln till
fastighetsfrvaltning. Marknadsandelen, inklusive
fretagsutlning inom Stora fretag & Institutioner

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 12 av 51

(LC&I), var ofrndrad 18,6 procent i maj (18,6 procent


per 31 december 2015).
Hushllens inlningsvolym kade med 15 mdkr under
kvartalet, bland annat som fljd av skatteterbringen i
juni. Swedbanks andel av inlningen frn hushll
uppgick per sista maj till 20,8 procent (20,8 procent per
31 december 2015).
Fretagsinlningen inom Svensk bankverksamhet
kade med 10 mdkr under perioden, bland annat som
fljd av kade volymer frn offentlig sektor. Swedbanks
marknadsandel, inklusive fretagsinlningen inom Stora
fretag & Institutioner, kade till 20,7 procent per sista
maj, (19,3 procent per 31 december 2015).
Provisionsnettot kade med 6 procent. kningen beror
frmst p kade kortprovisioner, intkter frn
kapitalfrvaltning och utlningsprovisioner samt kade
intkter frn fastighetsmkleri. Nettofldet fr fonder var
negativt med utflden ur aktie- och rntefonder medan
det var inflden till blandfonder.
Andel av intressefretags resultat kade jmfrt med
fregende kvartal, till fljd av en engngsintkt i
Entercard.

De totala kostnaderna kade, varav kade kostnader fr


ersttning till Sparbankerna fr frmedlade ln och
internt kpta tjnster frn andra enheter frklarar merparten av kningen. Personalkostnader fortstter att
minska som effekt av frre heltidstjnster.
Under andra kvartalet redovisades nettotervinningar
om 35 mkr att jmfra med frsta kvartalet d
nettotervinningar om 13 mkr redovisades.
Januari-juni 2016 jmfrt med januari-juni 2015
Periodens resultat kade med 8 procent, frn 4 749 till
5 126 mkr, till fljd av kade intkter, lgre kostnader
och kreditfrluster.
Rntenettot kade med 9 procent, frmst genom hgre
utlningsvolymer och kade bolnemarginaler. Detta
motverkades delvis av lgre inlningsmarginaler.
Provisionsnettot minskade med 10 procent.
Minskningen beror frmst p lgre intkter frn
kapitalfrvaltning, som pverkats av snkta fondavgifter
samt negativ brsutveckling. Intkterna frn aktiehandel
och strukturerade produkter minskade, delvis motverkat
av hgre kort- och betalningsprovisioner till fljd av
hgre volymer.
Andel av intressefretags resultat minskade, frmst p
grund av engngsintkter relaterade till Entercard och
Sparbanken Skne under frsta halvret 2015. vriga
intkter var lgre n fregende r, som pverkades
positivt av engngsintkter frn en sld fastighet samt
frsljningen av Svensk Fastighetsfrmedling.
Kostnaderna minskade under perioden, frmst
avseende personal och kostnader fr IT-frvaltning som
en effekt av fusionen med Sparbanken resund.
Under perioden redovisades nettotervinningar om
48 mkr. Under samma period fregende r
redovisades kreditfrluster om 100 mkr.

Affrsutveckling
Svensk bankverksamhet har under kvartalet infrt en ny
regionindelning med fem regioner mot tidigare sex.
Syftet r att skapa bttre frutsttningar fr ett
gemensamt arbetsstt. Detta krvs fr att ka
effektiviteten och mta kundernas frndrade beteende,
dr allt fler gr sina affrer via bankens digitala kanaler
och Kundcenter. Fr att mta denna utveckling har vi
under kvartalet ven lanserat dygnet runt-ppet i
telefonbanken samt fortsatt arbetet med att utveckla vrt
digitala erbjudande.
En frsta betaversion av den nya internetbanken fr
fretag har gjorts tillgnglig fr en begrnsad grupp
kunder. Flera nya digitala funktioner har ocks
tillkommit. Bland annat erbjuds nu bolnetagare ett
frenklat stt att anska om lnelfte digitalt. Vi har
ocks lanserat mjligheten att anvnda e-signering, dr
privatkunder kan skriva under avtal elektroniskt och
drigenom f renden genomfrda snabbare och ven
f avtal och villkor samlade i internetbanken.
P sparandeomrdet har vi under perioden fortsatt
satsningen p pensionssparande med utrullning av en
bred annonskampanj. Swedbank har ven inlett ett
samarbete med den sociala aktiehandelsplattformen
SprinkleBit. Plattformen frvntas kunna presenteras fr
kunder under andra halvret.
P lneomrdet fortstter vrt arbete med en hllbar
lnegivning. Vra interna riktlinjer var redan innan
ikrafttrdandet i stort i linje med amorteringslagen som
trdde i kraft 1 juni. Satsningen p konsumentkrediter
fortstter. Under kvartalet har fokus frmst varit p billn
och att samla ln fr att drigenom kunna erbjuda
kunderna bttre villkor. P fretagssidan sker
kontinuerlig anpassning av produkterbjudandet till en
marknad med fortsatt negativa rntor. Arbetet fortstter
ocks med att frkorta ledtider genom en frenklad
lnaprocess fr frmst sm- och medelstora fretag.

Christer Trgrdh
Chef Svensk bankverksamhet

Sverige r Swedbanks strsta marknad med omkring 4 miljoner privatkunder och ver 250 000 fretagskunder. Det
gr Swedbank till Sveriges strsta bank sett till antalet kunder. Genom digitala kanaler (internetbank och mobilbank),
telefonbank och kontor, samt med std av samarbetet med sparbankerna och franchisetagare r vi alltid tillgngliga.
Swedbank r en del av nrsamhllet. Bankens kontorschefer har starka mandat att agera i sina lokala samhllen.
Bankens nrvaro och engagemang tar sig flera uttryck. Projektet Unga Jobb som skapat flera tusen praktikplatser t
unga har varit en viktig del under senare r. Swedbank har 266 kontor i Sverige.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 13 av 51

Baltisk bankverksamhet
kad utlning strkte rntenettot
Hgre kundaktivitet bidrog till frbttrat provisionsnetto
Hgre funktionalitet i vra digitala kanaler

Resultatrkning
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
vriga intkter
Sum m a intkter

954
498
53
128
1 633

934
483
46
119
1 582

2
3
15
8
3

865
524
45
102
1 536

10
-5
18
25
6

1 888
981
99
247
3 215

1 696
993
95
251
3 035

11
-1
4
-2
6

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Nedskrivning av materiella tillgngar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

225
15
351
28
619
1 014
0
50
964
127
837

208
20
331
30
589
993
0
-42
1 035
138
897

8
-25
6
-7
5
2

8
-17
1
-18
2
9

433
35
682
58
1 208
2 007
0
8
1 999
265
1 734

419
37
694
72
1 222
1 813
-1
-58
1 872
1 195
677

3
-5
-2
-19
-1
11

-7
-8
-7

209
18
348
34
609
927
1
-49
975
1 064
-89

837

897

-7

-89

1 734

677

16.7
85
0.16
0.38
136
159
3 962

17.8
86
-0.13
0.37
127
147
3 873

7
8
2

-1.8
92
-0.16
0.40
126
138
3 841

17.1
85
0.01
0.38
136
159
3 962

6.7
92
-0.09
0.40
126
138
3 841

Rntabilitet p allokerat eget kapital, %


Utlning/inlning, %
Kreditfrlustniv, % 2)
K/I-tal
Utlning, mdkr
Inlning, mdkr
Heltidstjnster

1)

-1
-88

8
15
3

7
-78

8
15
3

1) Uppgift o m geno msnittligt allo kerat kapital finns i Faktabo ken p sidan 16.
2) Uppgifter f r berkning av kreditf rlustniv finns i Faktabo ken p sidan 48.

Resultat
Andra kvartalet 2016 jmfrt med frsta kvartalet
2016
Resultatet minskade med 7 procent, till 837 mkr (897).
Nedgngen frklaras frmst av hgre kostnader och
kreditfrluster, medan intkterna kade.
Rntenettot kade med 2 procent i lokal valuta, p
grund av hgre utlningsvolymer medan utlningsmarginalerna var stabila. Utlningsvolymerna kade
med 5 procent i lokal valuta med en positiv utveckling i
alla tre baltiska lnderna. Fretagsutlningen kade
med 1 procent medan utlningen till privatpersoner
kade med 9 procent, supporterad av frvrvet av
Danske Banks retailverksamhet i Lettland och Litauen.
Inlningen kade med 6 procent i lokal valuta.
Provisionsnettot kade med 3 procent i lokal valuta
frklarat av hgre betalningshanterings- och
kortprovisioner drivet av ssongsmssigt hgre
kundaktivitet.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde steg
med 17 procent i lokal valuta som ett resultat av hgre
aktivitet inom valutahandeln.
vriga intkter kade med 7 procent i lokal valuta till
fljd av hgre frskringsintkter.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 14 av 51

Totala kostnader steg med 5 procent i lokal valuta till


strsta delen frklarat av hgre personal- och
marknadsfringskostnader svl som en terfring av
moms i Litauen under fregende kvartal.
Kreditfrlusterna uppgick till 50 mkr (-42). Estland
redovisade kreditfrluster p 57 mkr, relaterade till ett
enskilt engagemang, medan Lettlands frluster var sm
och uppgick till 2 mkr. Litauen hade nettotervinningar
om 9 mkr. Underliggande kreditkvalitetet var fortsatt
stabil.
Januari-juni 2016 jmfrt med januari-juni 2015
Resultatet kade med 1 057 mkr, mestadels frklarat av
hgre skattekostnader till fljd av en extra utdelning frn
den estniska underkoncernen under frra ret. Valutakursfrndringar minskade resultatet fr perioden med
21 mkr.
Rntenettot i lokal valuta kade med 12 procent.
kningen frklaras av hgre utlningsvolymer, inklusive
konsumtionskrediter, lgre avgifter fr insttningsgarantin samt ngot hgre marginaler p boln. Fr att
mildra effekterna av negativa rntor, tillmpar vi
rntebasgolvade lnevillkor. Valutakursfrndringar
frsmrade rntenettot fr perioden med 12 mkr.
Utlningsvolymerna kade med 5 procent i lokal valuta.
kningen terfanns inom alla tre baltiska lnder.
Inlningsvolymerna kade med 13 procent i lokal valuta.

Provisionsnettot i lokal valuta var i stort sett stabilt.


Hgre kundaktivitet frstrkte betalningshanteringsprovisionerna. Antalet kortkp kade med 11 procent.
Samtidigt pverkades provisionsnettot negativt av den
nya regleringen avseende kortfrmedlingsavgifter.
Kapitalfrvaltningsprovisionerna sjnk till fljd av snkta
frvaltningsavgifter fr pensionsfonder.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade
med 6 procent i lokal valuta.
vriga intkter minskade med 1 procent i lokal valuta,
drivet av lgre frskringsrelaterade intkter.
Totala kostnader var i stort sett stabila i lokal valuta.
Lgre IT-kostnader, lokalkostnader samt terfring av
moms i Litauen under frsta kvartalet motverkades av
hgre personalkostnader som kade till fljd av den
rliga lnerevisionsprocessen.
Kreditfrlusterna uppgick till 8 mkr att jmfra med
nettotervinningar om 58 mkr under frsta halvret
2015.

Affrsutveckling
Utvecklingen i Baltisk bankverksamhet fortsatte att vara
stabil under det andra kvartalet. verflyttningen av
produkter och tjnster till Swedbank frn Danske Banks
retailverksamhet i Lettland och Litauen genomfrdes
framgngsrikt i brjan av juni. Vi vlkomnar vra nya
kunder till Swedbank.
Under kvartalet har vi fortsatt att arbeta med att frbttra
funktionaliteten fr bde privat- och fretagskunder i
vra digitala kanaler. Vra privatkunder uppskattar de
nya funktionerna fr att gra bankverfringar direkt
frn kreditkortskonton. I Lettland kan vra kunder
anvnda den nya internetbanken sedan brjan av juni
(Estland och Litauen kommer att flja under hsten). En
annan nyhet som lanserats r att PIN-koder till nya kort
nu kan levereras i Internetbanken.
Vi tar nsta steg fr att vidareutveckla Swedbanks
funktionalitet i mobilbanken. Privatkunder kan nu se alla
kortdetaljer, liksom att det finns mjlighet att ndra
kortlimiter och blockera kort i mobilapplikationen.
Fretagskunder erbjuds nya kreditkort med mer flexibla
betalningsvillkor och de frsta kontaktlsa kortterminalerna lanserades. Dessutom har Swedbank
brjat erbjuda sina kunder nya betalterminaler fr
smartphones som gr det enklare och billigare fr sm
fretag att acceptera kortbetalningar.
Enligt en oberoende underskning utfrd av TNS Emor,
r Swedbank ett av de mest populra varumrkena i
Baltikum tillsammans med Google, Facebook, och
Maxima. Som enda varumrke i den finansiella sektorn
terfinns dessutom Swedbank bland de tio mest
populra varumrkena i alla de tre baltiska lnderna.

Priit Perens
Chef Baltisk bankverksamhet

Swedbank r strsta banken, med omkring 4 miljoner privatkunder och ver en kvarts miljon fretagskunder, sett till
antalet kunder i Estland, Lettland och Litauen. Enligt mtningar r Swedbank ven det mest respekterade fretaget inom
finanssektorn. Genom digitala kanaler (telefonbank, internetbank och mobilbank) och kontor r banken alltid tillgnglig.
Swedbank r en del av nrsamhllet. Det lokala samhllsengagemanget tar mnga uttryck, med initiativ fr att frmja
utbildning, entreprenrskap och social vlfrd. Swedbank har 35 kontor i Estland, 41 i Lettland och 67 i Litauen.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 15 av 51

Stora fretag & Institutioner


kat rntenetto till fljd av hgre volymer och utlningsmarginaler
Hgre aktivitet strkte provisionsnettot
Reserveringar i den oljerelaterade kreditportfljen

Resultatrkning
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
vriga intkter
Sum m a intkter

827
610
545
21
2 003

764
498
403
25
1 690

8
22
35
-16
19

859
485
577
36
1 957

-4
26
-6
-42
2

1 591
1 108
948
46
3 693

1 718
977
1 163
71
3 929

-7
13
-18
-35
-6

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Nedskrivning av materiella tillgngar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

357
58
430
15
860
1 143
1
545
597
103
494

356
52
385
14
807
883
6
97
780
63
717

0
12
12
7
7
29
-83

-1
-19
13
-12
3
2

-55

713
110
815
29
1 667
2 026
7
642
1 377
166
1 211

720
154
792
33
1 699
2 230
0
23
2 207
269
1 938

-1
-29
3
-12
-2
-9

-23
63
-31

362
72
381
17
832
1 125
0
7
1 118
20
1 098

494

717

-31

1 098

-55

1 211

1 938

-38

10.1
149

15.1
132

21.2
171

12.5
149

19.2
171

0.66
0.43
188
126
1 253

0.15
0.48
180
137
1 241

0.01
0.43
180
106
1 229

0.51
0.45
188
126
1 253

0.02
0.43
180
106
1 229

Rntabilitet p allokerat eget kapital, %


Utlning/inlning, %
Kreditfrlustniv, %
K/I-tal
Utlning, mdkr
Inlning, mdkr
Heltidstjnster

1)

2)

4
-8
1

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

-47

4
19
2

-38
-38
-38

4
19
2

1) Uppgift o m geno msnittligt allo kerat kapital finns i Faktabo ken p sidan 16.
2) Uppgifter f r berkning av kreditf rlustniv finns i Faktabo ken p sidan 48.

Resultat
Andra kvartalet 2016 jmfrt med frsta kvartalet
2016
Resultatet fr andra kvartalet 2016 minskade med
31 procent, till 494 mkr (717) jmfrt med frsta
kvartalet 2016. Hgre intkter motverkades av kade
kostnader samt kade kreditfrluster.
Rntenettot kade med 8 procent, frmst till fljd av
hgre utlningsvolymer och frbttrade utlningsmarginaler. Den underliggande kreditefterfrgan var
fortsatt lg liksom den generella aktiviteten. Utlningsvolymerna kade med 4 procent, drivet av valutakursfrndringar och transaktionsrelaterade affrer.
Marginalerna p lnestocken kade ngot. Valutakursfrndringar pverkade volymutvecklingen positivt med
2,6 mdkr. Inlningsmarginalerna var stabila medan
inlningsvolymen minskade med 8 procent, frmst till
fljd av minskad inlning frn finansiella institutioner.
Swedbank debiterar fortfarande endast finansiella
institutioner fr inlning i ett ftal valutor.
Provisionsnettot kade med 22 procent. Intktskningen
r frmst relaterad till hgre aktivitet inom Corporate
finance dr Swedbank bland annat har agerat som
rdgivare och garant vid flera stora aktieemissioner.
Marknaden fr obligationsemissioner med lg rating i
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 16 av 51

Norge har varit fortsatt svag i spren av ett lgt oljepris


och dmpade investeringar i sektorn. Intkterna frn
kort minskade. Orsaken r att omfrhandlingar med
kunder till fljd av att Visa och Mastercard snkt sina
avgifter, vilket pverkade kortintkterna positivt i frsta
kvartalet, lett till lgre priser.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde steg till
545 mkr (403), motsvarande en kning p 35 procent.
Volatiliteten p aktiemarknaden var en gynnsam faktor
liksom minskade kreditspreadar. ven valutamarknaden
uppvisade stora rrelser, vilket framfrallt fick fretagskunderna att bli mer aktiva i sin valutaskring.
Jmfrt med fregende kvartal kade totala kostnader
med 7 procent, frmst som en konsekvens av kade
kostnader fr IT-utveckling.
Kreditfrlusterna uppgick till 545 mkr under andra
kvartalet (97), motsvarande en kreditfrlustniv p
0,66 procent. Kreditfrlusterna var framfr allt hnfrliga
till kade reserveringar fr exponeringar inom oljerelaterade sektorer. Investeringsnivn i oljesektorn
vntas vara lg under en lngre period och fretag inom
offshore och andra oljerelaterade sektorer fortstter att
vidta tgrder fr att hantera denna situation. Swedbank
har en nra dialog med kunderna i de oljerelaterade
sektorerna som frmst utgrs av brsnoterade fretag
med relativt lnga kundkontrakt.

Januari-Juni 2016 jmfrt med januari-juni 2015


Resultatet minskade med 38 procent jmfrt med
samma period 2015, frmst till fljd av ett lgre
nettoresultat finansiella poster och ett ngot lgre
rntenetto samtidigt som kreditfrlusterna kade.
Rntenettot minskade med 7 procent, till 1 591 mkr.
Utlningsvolymen var 4 procent hgre samtidigt som
marginalerna i utlningsportfljen minskade. Valutakursfrndringar pverkade volymutvecklingen positivt med
1 mdkr. Rntenettot relaterat till inlningen kade till
fljd av att debitering fr negativa rntor fr finansiella
institutioner infrdes under andra kvartalet 2015
samtidigt som inlningsvolymerna kade med
19 procent.
Provisionsnettot kade med 13 procent, till 1 108 mkr.
Intkterna frn kort har steg till fljd av lgre avgifter till
VISA och MasterCard. Swedbanks marknadsandel
avseende svenska obligationsemissioner i SEK uppgick
till 21 procent (26 procent 2015) och i Norge i NOK till
10 procent (16 procent 2015). Detta gjorde Swedbank
till andra strsta aktr i Sverige och till fjrde strsta i
Norge. Fr obligationsemissioner har intkterna
minskat, delvis p grund av lg aktivitet i Norge medan
det varit fortsatt hg aktivitet inom M&A.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
minskade med 215 mkr, vilket motsvarade en nedgng
med 18 procent. Den frmsta anledningen var att kad
motpartrisk gett negativa vrderingsjusteringar (CVA) p
derivatexponeringar mot oljerelaterade kunder.

Affrsutveckling
Under slutet av andra kvartalet var det stort fokus p
Brexit. Under juni svngde marknaden i takt med
opinionsunderskningarna utan att visa p ngon
srskild trend. Kunderna var mer avvaktande n
frvntat, vilket indikerar att de vidtagit frsiktighetstgrder infr omrstningen. Oskerhet kring den
fortsatta utvecklingen kvarstr, vilket kan komma att
pverka kundaktiviteten framver.
Under andra kvartalet fortsatte vi arbetet med att
utveckla vr kundservicemodell p storfretagssidan,
vilket innebr en tydligare kundsegmentering baserad
p kunders skiftande behov. Sedan Stora fretag &
institutioner etablerades 2010 har antalet kunder vuxit
snabbt och affrsomrdet har idag en bred kundbas.
Genom en kundanpassning av servicemodellen skapar
vi nu bttre mjligheter att tillgodose vra kunders
behov utifrn deras verksamhet och produktefterfrgan.
Arbetet fokuseras fr tillfllet p den praktiska
implementeringen av den nya servicemodellen.
Under kvartalet publicerade TNS Sifo Prospera sin
rliga underskning av kundnjdhet hos emittenter inom
Debt Capital Markets. Vi kan gldjande konstatera att
Swedbank str stark med frstaplaceringar inom
overall performance hos emittenter bde inom Sverige
och i Norden som helhet.
ven utvecklingen inom M&A i Norge har varit positiv
under frsta halvret och Swedbank placerade sig p
en delad frsta plats vad gller antalet genomfrda
affrer.

Totala kostnader minskade med 2 procent jmfrt med


samma period 2015, frmst till fljd av lgre rrliga
personalkostnader.
Kreditfrlusterna uppgick till 642 mkr jmfrt med
23 mkr under frsta halvret 2015. Kreditfrlusterna var
framfr allt hnfrliga till kade reserveringar avseende
exponeringar inom oljerelaterade sektorer. Fr Stora
fretag & Institutioner var andelen oskra fordringar
0,46 procent.

Elisabeth Beskow & Ola Laurin


Chefer Stora fretag & Institutioner

Stora fretag & Institutioner ansvarar fr Swedbanks erbjudande till kunder med en omsttning p ver tv miljarder
kronor, samt kunder vars behov kan anses komplexa som fljd av verksamhet i flera lnder eller behov av avancerade
finansieringslsningar. De ansvarar ocks fr framtagning av fretags- och kapitalmarknadsprodukter till vriga delar av
banken och de svenska sparbankerna. Stora fretag & Institutioner arbetar nra kunderna, rdgivningen syftar till att
skapa lngsiktig lnsamhet och hllbar tillvxt. Stora fretag & Institutioner finns representerat i Sverige, Norge, Estland,
Lettland, Litauen, Finland, Luxemburg, Kina, USA och Sydafrika.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 17 av 51

Koncernfunktioner & vrigt


Resultatrkning
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
Andel av intressefretags resultat
vriga intkter
Sum m a intkter

359
-36
169
1 658
230
2 380

444
39
-120
1
177
541

-19

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Nedskrivning av materiella tillgngar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat

746
51
-764
87
120
2 260
0
-22
2 282

749
37
-674
85
197
344
2
-7
349

0
38
13
2
-39

Skatt
Periodens resultat frn kvarvarande verksam heter

42
2 240

79
270

-47

Periodens resultat frn avvecklade verksamheter, efter skatt


Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

0
2 240

Minoriteten
Heltidstjnster

2015
Kv2

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun
1 532
-126
-972
1
377
812

-48

1 495
88
-1 438
172
317
2 604
2
-29
2 631

1 488
130
-1 535
191
274
538
38
0
500

0
-32
6
-10
16

-221
235

121
2 510

-105
605

0
270

-32
203

0
2 510

17
622

2 240

270

203

2 510

622

0
4 514

0
4 402

0
4 283

0
4 514

0
4 283

-48
-70

745
47
-758
94
128
35
21
0
14

0
9
1
-7
-6

803
3
49
1 659
407
2 921

30

696
-121
-601
0
189
163

22

-95

Rntenetto och nettoresultat finansiella poster hrr frmst frn Group Treasury och vriga intkter avser frmst intkter frn sparbankerna. Kostnaderna
avser frmst Group Lending & Payments, Group Savings och gemensamma staber och utallokeras i stor utstrckning.

Andra kvartalet 2016 jmfrt med frsta kvartalet


2016
Resultatet fr kvarvarande verksamhet frbttrades till
2 240 mkr under kvartalet (270), frmst hnfrligt till ett
hgre resultat inom Group Treasury. Resultatet inom
Group Treasury kade till 2 178 mkr (257).
Rntenettot minskade till 359 mkr (444). Detta hrrr
frmst till Group Treasury dr rntenettot minskade till
387 mkr (453). Nedgngen frklaras till stor del av att
tidigare tagna positioner, som genererat positiv
avkastning, nu frfallit.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
frbttrades till 169 mkr (-120). Nettoresultat finansiella
poster inom Group Treasury frbttrades till 166 mkr
(-110). Av dessa r 457 mkr relaterade till frsljningen
av Visa Europe. Exklusive denna effekt minskade
nettoresultat finansiella poster till fljd av att en hgre
volym skerstllda obligationer terkpts under
kvartalet.
Andel av intressefretags resultat kade till 1 658 mkr
(1) vilket frklaras av frsljningen av Visa Europe.
Kostnaderna minskade, vilket frmst var ett resultat av
lgre IT och vriga kostnader.

Januari-juni 2016 jmfrt med januari-juni 2015


Resultatet fr kvarvarande verksamhet frbttrades till
2 510 mkr under kvartalet (605), frmst till fljd av ett
hgre resultat inom Group Treasury. Resultatet inom
Group Treasury kade till 2 435 mkr (627).
Rntenettot sjnk till 803 mkr (1 532), varav Group
Treasurys rntenetto uppgick till 840 mkr (1 565).
Minskningen frklaras frmst till fljd av att tidigare
tagna positioner frfallit samt lgre intkter frn bankens
likviditetsportflj.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
frbttrades till 49 mkr (-972), till fljd av en lgre volym
terkpta skerstllda obligationer, minskade
kreditspreadar och frsljningen av Visa Europe.
Andel av intressefretags resultat kade till 1 658 mkr
(1), vilket frklaras av frsljningen av Visa Europe.
Kostnaderna kade ngot frmst till fljd av hgre
kostnader fr Konsulter och vriga kostnader.
Nedskrivning av immateriella tillgngar uppgick till 0 mkr
(0). Nedskrivningar av materiella tillgngar minskade till
2 mkr (38).
Resultatet fr avvecklade verksamheter uppgick till
0 mkr (17).

Nedskrivning av immateriella tillgngar uppgick till 0 mkr


(0). Nedskrivningar av materiella tillgngar minskade till
0 mkr (2).

Koncernfunktioner & vrigt bestr av affrsstdjande centrala enheter samt produktomrdena Group Lending &
Payments och Group Savings. De centrala enheterna fungerar som strategiskt och administrativt std och omfattar
Ekonomi & Finans, Kommunikation, Risk, IT, Compliance, Public Affairs, HR och Juridik. Group Treasury ansvarar fr
bankens upplning, likviditet och kapitalplanering. Group Treasury prisstter alla interna in- och utlningsflden i
koncernen genom internrntor, dr de viktigaste parametrarna r lptid, rntebindningstid, valuta och behov av
likviditetsreserver.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 18 av 51

Elimineringar
Resultatrkning
2016
Kv2

2016
Kv1

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
vriga intkter
Sum m a intkter

0
5
4
-49
-40

0
7
-4
-36
-33

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader

0
0
-40
0
-40

1
0
-34
0
-33

m kr

%
-29
-36
-21

-18
-21

2015
Kv2
0
20
-2
-50
-32
0
0
-32
0
-32

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun
-75
2
25

25
25

0
12
0
-85
-73

0
38
-1
-94
-57

1
0
-74
0
-73

0
0
-57
0
-57

Koncernelimineringar bestr i allt vsentligt av elimineringar av interna transaktioner mellan Koncernfunktioner och vriga affrssegment.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 19 av 51

%
-68
10
-28

-30
-28

Koncernen

Sida

Resultatrkning i sammandrag

21

Rapport ver totalresultat i sammandrag

22

Balansrkning i sammandrag

23

Frndringar i eget kapital i sammandrag

24

Kassafldesanalys i sammandrag

25

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

26

Not 2 Viktiga redovisningsantaganden

26

Not 3 Frndringar i koncernstrukturen

26

Not 4 Rrelsesegment (affrssegment)

27

Not 5 Rntenetto

29

Not 6 Provisionsnetto

30

Not 7 Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde

31

Not 8 vriga kostnader

32

Not 9 Kreditfrluster, netto

32

Not 10 Utlning

33

Not 11 Oskra fordringar m.m.

34

Not 12 Egendom som vertagits fr skydd av fordran samt tertagna leasingobjekt

34

Not 13 Kreditexponeringar

34

Not 14 Immateriella tillgngar

35

Not 15 Skulder till kreditinstitut

35

Not 16 In-och upplning frn allmnheten

35

Not 17 Emitterade vrdepapper

36

Not 18 Derivat

36

Not 19 Finansiella instrument till verkligt vrde

37

Not 20 Stllda skerheter

39

Not 21 Kvittning av finansiella tillgngar och skulder

39

Not 22 Kapitaltckning konsoliderad situation

40

Not 23 Internt kapitalbehov

43

Not 24 Risker och oskerhetsfaktorer

43

Not 25 Transaktioner med nrstende

44

Not 26 Swedbanks aktie

44

Moderbolag
Resultatrkning i sammandrag

45

Rapport ver totalresultat i sammandrag

45

Balansrkning i sammandrag

46

Frndringar i eget kapital i sammandrag

47

Kassafldesanalys i sammandrag

47

Kapitaltckning

48

Mer detaljerad information inklusive definitioner finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell
information och publikationer.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 20 av 51

Resultatrkning i sammandrag
Koncernen
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

Rnteintkter
Rntekostnader
Rntenetto (not 5)

7 894
-2 162
5 732

8 431
-2 808
5 623

-6
-23
2

8 819
-3 115
5 704

-10
-31
0

16 325
-4 970
11 355

18 235
-6 812
11 423

-10
-27
-1

Provisionsintkter
Provisionskostnader
Provisionsnetto (not 6)

4 011
-1 216
2 795

3 683
-1 038
2 645

9
17
6

4 240
-1 398
2 842

-5
-13
-2

7 694
-2 254
5 440

8 274
-2 688
5 586

-7
-16
-3

877
549
-346
203

400
505
-348
157

9
-1
29

82
504
-337
167

9
3
22

1 277
1 054
-694
360

402
1 031
-679
352

2
2
2

1 929
334
11 870

191
290
9 306

15
28

228
292
9 315

14
27

2 120
624
21 176

507
663
18 933

-6
12

Personalkostnader
vriga kostnader (not 8)
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Nedskrivning av materiella tillgngar
Kreditfrluster, netto (not 9)
Rrelseresultat

2 314
1 551
155
4 020
7 850
1
538
7 311

2 307
1 527
154
3 988
5 318
8
35
5 275

0
2
1
1
48
-88

4 847
3 017
351
8 215
10 718
37
65
10 616

-5
2
-12
-3
23
-76

Skatt
Periodens resultat frn kvarvarande verksam heter
Periodens resultat frn avvecklade verksamheter,
efter skatt

1 037
6 274

961
4 314

2 639
7 977

-24
33

Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB
varav periodens resultat frn kvarvarande verksamheter
varav periodens resultat frn avvecklade verksamheter

6 274

Minoriteten
varav periodens resultat frn kvarvarande verksamheter

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde (not 7)


Frskringspremier
Frskringsavsttningar
Frskringsnetto
Andel av intressefretags resultat
vriga intkter
Sum m a intkter

Resultat per aktie, kvarvarande verksamheter, kr


efter utspdning
Resultat per aktie, total verksamhet, kr
efter utspdning

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

-3
3
-10
-1
49
-95

39

2 375
1 500
172
4 047
5 268
22
6
5 240

40

4 621
3 078
309
8 008
13 168
9
573
12 586

8
45

1 538
3 702

-33
69

1 998
10 588
0

17

4 314

45

3 670

71

10 588

7 994

32

6 270
6 270
0

4 311
4 311
0

45
45

3 666
3 698
-32

71
70

10 581
10 581
0

7 986
7 969
17

32
33

4
4

3
3

33
33

4
4

0
0

7
7

8
8

-13
-13

5.65

3.89

3.34

9.54

7.21

5.62

3.87

3.32

9.49

7.16

5.65

3.89

3.32

9.54

7.23

5.62

3.87

3.30

9.49

7.18

Sidan 21 av 51

-32

19

Rapport ver totalresultat i sammandrag


Koncernen
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

Periodens resultat redovisat ver resultatrkningen


Kom ponenter som inte kom m er att om klassificeras till
resultatrkningen
Omvrderingar av frmnsbestmda pensionsplaner
Andel hnfrlig till intressefretag
Skatt
Sum m a
Kom ponenter som har eller kan kom m a att om klassificeras till
resultatrkningen

6 274

4 314 45

3 670

71

32

-1 762
-58
401
-1 419

-2 355 -25
-60 -3
531 -24
-1 884 -25

Valutakursdifferenser vid omrkning av utlandsverksamheter


Vinster/frluster uppkomna under perioden
Omfrt till resultatrkningen, periodens resultat fr avvecklade verksamheter
Skring av nettoinvestering i utlandsverksamheter:
Vinster/frluster uppkomna under perioden

10 588

7 994

4 192
122
-949
3 365

-4 117
-118
932
-3 303

1 742
49
-394
1 397

853
0

275
0

-257
0

1 128
0

-1 327
0

-666

-242

242

-908

1 081

36
-3

59
9

148
0

30 47

-24

74

36
-1

-64
1

188
-2

-272
0

0
548
-2 755

0
-370
1 027

Omfrt till resultatrkningen, periodens resultat fr avvecklade verksamheter


Kassafldesskringar:
Vinster/frluster uppkomna under perioden
Omfrt till resultatrkningen, rntenetto
Omfrt till resultatrkningen, nettoresultat finansiella
poster till verkligt vrde
Omfrt till anskaffningsvrdet fr skrad post
Andel hnfrlig till intressefretag
Skatt
Skatt
Omfrt till resultatrkningen, skatt

152
-1

Omfrt till resultatrkningen, periodens resultat fr avvecklade verksamheter


Sum m a
Periodens vrigt totalresultat, efter skatt

0
365
-1 054

0
183 99
-1 701 -38

0
-69
3 296

Periodens totalresultat

5 220

2 613 100

6 966

-25

7 833

9 021

-13

Periodens totalresultat hnfrligt till aktiegarna i


Sw edbank AB

5 216

2 610 100

6 962

-25

7 826

9 012

-13

3 33

-22

Minoriteten

-22
5
0
44

81
4 25
0

-60

Fr 2016 redovisades en kostnad i vrigt totalresultat om 3 303 mkr (-1 397) efter skatt och inklusive intressefretag
avseende omvrdering av frmnsbestmda pensionsplaner. Kostnaden 2016 uppkom huvudsakligen till fljd av att
marknadsrntorna sjnk jmfrt med rsskiftet. Per juni uppgick diskonteringsrntan, som anvnds vid berkningen av
den utgende pensionsskulden, till 2,49% jmfrt med 3,53% vid rsskiftet. Marknadens framtida inflationsfrvntningar
var ofrndrade jmfrt med rsskiftet. Inflationsfrvntningarna uppgick till 1,62%. Marknadsvrdet p
frvaltningstillgngarna minskade under frsta halvret med 746 mkr. Sammantaget per siste juni versteg skulden fr
frmnsbestmda pensionsplaner frvaltningstillgngarnas marknadsvrde med 2 576 mkr.
Fr 2016 redovisades en omrkningsdifferens fr koncernens utlndska nettotillgngar i dotterfretag om 1 128 mkr
(-1 327). Dessutom ingr en omrkningsdifferens fr koncernens utlndska nettotillgngar i intressefretag om 73 mkr i
Andel hnfrlig till intressefretag. Vinsten avseende dotterfretag uppkom frmst till fljd av att den svenska kronan
frsvagats emot euron. Den totala vinsten om 1 201 mkr r inte freml fr beskattning. D merparten av koncernens
utlndska nettotillgngar valutaskrats uppstod ett resultat fr skringsinstrumenten med -908 mkr (1 081) fre skatt.
Omvrdering av frmnsbestmda pensionsplaner och omrkning av nettoinvesteringar i utlndska verksamheter kan
vara volatila enskilda perioder utifrn hur diskonteringsrnta, inflation respektive valutakurser rr sig.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 22 av 51

Balansrkning i sammandrag
Koncernen
m kr

2016
30 jun

2015
31 dec

m kr

356 146
129 696
1 511 090
2 478
160 236
146 885
19 432
6 975
99 314
14 060
0
1 929
3 139
180
0
19 081
5 373
0
2 476 014

186 312
86 418
1 413 955
1 009
165 162
153 442
11 074
5 382
86 107
13 690
8
1 981
1 662
192
1 274
14 677
6 362
148
2 148 855

169 834
43 278
97 135
1 469
-4 926
-6 557
8 358
1 593
13 207
370
-8
-52
1 477
-12
-1 274
4 404
-989
-148
327 159

91
50
7

166 872
955 794
147 595
915 707
16 757
82 900
810
2 142
2 576
1 809
28 672
12 206
22 702

150 493
748 271
157 836
826 535
8 191
68 681
105
3 071
17
1 728
22 715
13 243
24 613

16 379
207 523
-10 241
89 172
8 566
14 219
705
-929
2 559
81
5 957
-1 037
-1 911

Sum m a skulder

0
2 356 542

14
2 025 513

Eget kapital
Minoritetskapital
Eget kapital hnfrligt till aktiegarna i moderbolaget
Sum m a eget kapital
Sum m a skulder och eget kapital

181
119 291
119 472
2 476 014

179
123 163
123 342
2 148 855

Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Utlning till kreditinstitut (not 10)
Utlning till allmnheten (not 10)
Vrdefrndring p rnteskrad post i portfljskring
Rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intressefretag
Derivat (not 18)
Immateriella anlggningstillgngar (not 14)
Frvaltningsfastigheter
Materiella tillgngar
Aktuella skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar
Pensionstillgngar
vriga tillgngar
Frutbetalda kostnader och upplupna intkter
Tillgngar som innehas fr frsljning
Sum m a tillgngar
Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut (not 15)
In- och upplning frn allmnheten (not 16)
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Emitterade vrdepapper (not 17)
Korta positioner vrdepapper
Derivat (not 18)
Aktuella skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder
Pensionsavsttningar
Frskringsavsttningar
vriga skulder och avsttningar
Upplupna kostnader och frutbetalda intkter
Efterstllda skulder

-3
-4
75
30
15
3
-3
89
-6
30
-16
15
11
28
-6
11

2015
30 jun
237 956
102 613
1 426 815
1 194
210 604
155 387
10 365
5 234
95 640
13 986
70
2 199
1 444
184
0
28 688
6 613
207
2 299 199

%
50
26
6
-24
-5
87
33
4
1
-12
-2
-33
-19
8

5
26
-8
-8

148 685
816 255
158 872
846 428
33 716
75 903
570
2 299
644
1 733
61 411
13 719
24 829

-14
331 029

16

12
2 185 076

2
-3 872
-3 870
327 159

1
-3
-3
15

174
113 949
114 123
2 299 199

4
5
5
8

21
-30

12
17
-7
8
-50
9
42
-7
4
-53
-11
-9

Skulder hnfrliga till tillgngar som innehas fr frsljning

Balansrkningsanalys
Balansomslutningen kade med 327 mdkr sedan rsskiftet 2015. Tillgngarna kade frmst p grund av strre kassa och
tillgodohavanden hos centralbanker, vilka kade med 170 mdkr. kningen hnfrs frmst till hgre insttningar hos den
amerikanska centralbanken och centralbankerna i Eurosystemet. Inlningen frn allmnheten kade totalt med 208 mdkr,
frmst avseende volymerna frn amerikanska penningmarknadsfonder som kade med 146 mdkr. Utlningen till
kreditinstitut kade med 43 mdkr, samtidigt som skulderna till dessa kade med 16 mdkr. Balansposterna avseende
kreditinstitut fluktuerar ver tiden bland annat beroende p terkpsavtal. Marknadsvrdet avseende derivat kade p
bde tillgngs- och skuldsidan, frmst p grund av stora rrelser i rntor och valutor. Exklusive riksgld och terkpsavtal
kade utlningsvolymerna med 49 mdkr. kningen avsg frmst Sverige, varav 21 mdkr av kningen hnfrs till boln i
Sverige. kningen i emitterade vrdepapper var frmst en fljd av hgre emitterad volym jmfrt med terbetald
kortfristig vrdepappersupplning om 57 mdkr samt hgre emitterad volym jmfrt med terbetald lngfristig
vrdepappersupplning om 35 mdkr.
Aktier och andelar i intressefretag kade med 1 658 mkr till fljd av att intressefretaget VISA Sweden avyttrat sina
andelar i VISA Europe till VISA Inc. Se vidare p sidan 5.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 23 av 51

Frndringar i eget kapital i sammandrag


Koncernen

Aktiegarnas

m kr

Aktiekapital

kapital
Om rkningsSkring av
vrigt
differens
nettotilldotter- och investering i Kassaskjutet
intresseutlands- fldeskapital1)
fretag verksam het skring

Minoritetens

Totalt eget

kapital

kapital

Balanserad
vinst

Totalt

Januari-juni 2015
Ingende balans 1 januari 2015

24 904

17 275

2 564

-1 801

-105

74 366

117 203

170

117 373

Utdelningar

-12 539

-12 539

-5

-12 544

Aktierelaterade ersttningar till anstllda


Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda
Avyttring av egna aktier fr handelsndaml

227

227

227

-42

-42

-42

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

63
33

63
33

0
0

63
33

Frvrvad minoritet

-8

-8

-8

Periodens totalresultat

-1 328

841

116

9 383

9 012

9 021

varav redovisat ver resultatrkningen

7 986

7 986

7 994

varav redovisat ver vrigt totalresultat

-1 328

841

116

1 397

1 026

1 027

24 904

17 275

1 236

-960

11

71 483

113 949

174

114 123

Utgende balans 30 juni 2015


Januari-decem ber 2015
Ingende balans 1 januari 2015

24 904

17 275

2 564

-1 801

-105

74 366

117 203

170

117 373

Utdelningar

-12 539

-12 539

-5

-12 544

Aktierelaterade ersttningar till anstllda


Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda

413

413

413

-42

-42

-42

Aktuell skatt p aktierelaterad ersttning

63

63

63

Avyttring av egna aktier fr handelsndaml

33

33

33

Frvrvad minoritet

-8

-8

-8

Intressefretags frvrv av minoritet

-7

-7

-7

Periodens totalresultat

-1 728

1 097

122

18 556

18 047

14

18 061

varav redovisat ver resultatrkningen

15 727

15 727

13

15 740

-1 728

1 097

122

2 829

2 320

2 321

24 904

17 275

836

-704

17

80 835

123 163

179

123 342

varav redovisat ver vrigt totalresultat


Utgende balans 31 decem ber 2015
Januari-juni 2016
Ingende balans 1 januari 2016

24 904

17 275

836

-704

17

80 835

123 163

179

123 342

Utdelningar

-11 880

-11 880

-5

-11 885

Aktierelaterade ersttningar till anstllda


Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda

208

208

208

-61

-61

-61

35

35

35

Periodens totalresultat

1 201

-707

54

7 278

7 826

7 833

varav redovisat ver resultatrkningen

10 581

10 581

10 588

varav redovisat ver vrigt totalresultat

1 201

-707

54

-3 303

-2 755

-2 755

24 904

17 275

2 037

-1 411

71

76 415

119 291

181

119 472

Utgende balans 30 juni 2016


1)

vrigt tillskjutet kapital bestr i allt vsentligt av betalda verkurser.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 24 av 51

Kassafldesanalys i sammandrag
Koncernen
m kr

2016
Jan-jun

2015
Helr

2015
Jan-jun

Den lpande verksam heten


Rrelseresultat
Resultat fr avvecklad verksamhet
Justeringar fr poster som inte ingr i kassafldet i den lpande verksamheten
Betalda skatter
kning/minskning av utlning till kreditinstitut
kning/minskning av utlning till allmnheten
kning/minskning av innehav av vrdepapper fr handel
kning/minskning av inlning och upplning frn allmnheten inklusive privatobligationer
kning/minskning av skulder till kreditinstitut
kning/minskning av vriga fordringar
kning/minskning av vriga skulder
Kassaflde frn den lpande verksam heten

12 586
0
-17
-3 479
-43 163
-94 526
-3 252
203 096
15 624
-16 034
32 404
103 239

20 371
-6
74
-4 660
27 173
-17 976
4 820
76 381
-19 342
30 492
-46 395
70 932

10 616
17
-379
-2 707
10 968
-27 201
-41 680
143 373
-21 588
11 888
22 986
106 293

0
0
252
31
283

245
-10
-3 021
516
-2 270

245
-10
-211
526
550

104 295
-85 169
463 413
-405 793
-11 885
64 861

229 220
-132 963
941 257
-1 019 742
-12 544
5 228

133 237
-70 551
396 982
-428 764
-12 545
18 359

Periodens kassaflde

168 383

73 890

125 202

Likvida m edel vid periodens brjan


Periodens kassaflde
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida m edel vid periodens slut

186 312
168 383
1 451
356 146

113 768
73 890
-1 346
186 312

113 768
125 202
-1 014
237 956

Investeringsverksam heten
Rrelseavyttringar
Frvrv av och tillskott till intressefretag
Frvrv av andra anlggningstillgngar och strategiska finansiella tillgngar
Frsljning/frfall av andra anlggningstillgngar och strategiska finansiella tillgngar
Kassaflde frn investeringsverksam heten
Finansieringsverksam heten
Emission av rntebrande vrdepapper
terbetalning av rntebrande vrdepapper
Emission av certifikat m.m.
terbetalning av certifikat m.m.
Utbetald utdelning
Kassaflde frn finansieringsverksam heten

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 25 av 51

Not 1 Redovisningsprinciper
Delrsrapporten r upprttad i enlighet med IAS 34
Delrsrapportering. Koncernredovisningen i
sammandrag upprttas ocks i enlighet med
rekommendationer och uttalanden frn Rdet fr
finansiell rapportering, Lag om rsredovisning i
kreditinstitut och vrdepappersbolag samt
Finansinspektionens freskrifter.
Moderbolaget upprttar sin redovisning enligt Lag om
rsredovisning i kreditinstitut och vrdepappersbolag,
Finansinspektionens freskrifter samt Rdet fr
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.

beskrivit i rsredovisningen 2015 har inte skett med


undantag fr nedanstende ndringar.
vriga IFRS frndringar
De ndringar av standarder som har infrts har inte haft
ngon vsentlig effekt p koncernens eller
moderbolagets finansiella stllning, resultat eller
upplysningar. Fr mer information om dessa se sidan 76
i rsredovisningen fr 2015.

Tillmpade redovisningsprinciper i delrsrapporten


verensstmmer med de redovisningsprinciper som
tillmpades vid upprttandet av koncern- och
rsredovisningen fr 2015 vilken upprttades i enlighet
med International Financial Reporting Standards ssom
de r antagna av EU och tolkningar av dessa. Ngra
ndringar av koncernens redovisningsprinciper som

Not 2 Viktiga redovisningsantaganden


Presentationen av konsoliderade finansiella rapporter i
enlighet med IFRS krver att fretagsledningen gr
bedmningar och uppskattningar som pverkar
redovisade belopp fr tillgngar, skulder och
upplysningar om eventualtillgngar och eventualskulder
per balansdagen s vl som redovisade intkter och
kostnader under rapportperioden. Fretagsledningen
utvrderar lpande dessa bedmningar och
uppskattningar, inklusive: bedmningar om
bestmmande inflytande ver investeringsfonder

Not 3 Frndringar i koncernstrukturen


Koncernexterna
Under frsta halvret 2016 genomfrdes inga
betydande frndringar av koncernstrukturen.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 26 av 51

freligger, finansiella instruments verkliga vrden,


reserveringar fr kreditfrluster, nedskrivningsprvning
av goodwill, uppskjutna skatter och avsttningar fr
frmnsbestmda pensioner. Det har jmfrt med 31
december 2015 inte skett ngra vsentliga frndringar
av de grunder p vilka viktiga redovisningsprinciper och
bedmningar har faststllts.

Not 4 Rrelsesegment (affrssegment)


2 0 16

S v e ns k

B a lt is k

S t o ra

Ko nc e rn-

ba nk -

ba nk -

f re t a g &

f unk t io ne r

E lim -

v e rk s a m he t

v e rk s a m he t

Ins t it ut io ne r

& v rigt

ine ringa r

Ko nc e rne n

Rntenetto

7 073

1888

1591

803

11355

P ro visio nsnetto

3 336

981

1108

12

5 440

Netto resultat finansiella po ster till verkligt vrde

181

99

948

49

1277

A ndel av intressef retags resultat

461

1659

2 120

vriga intkter

369

247

46

407

-85

984

11 4 2 0

3 2 15

3 693

2 921

-73

2 1 17 6

95

34

181

-310

1686

433

713

1495

4 328

60

35

110

88

293

3 093

682

815

-1438

-74

3 078

J a n- jun
mkr

Resultatrkning

S um m a int k t e r
varav interna intkter
P erso nalko stnader
R rliga perso nalko stnader
vriga ko stnader
A vskrivningar

50

58

29

172

309

S um m a k o s t na de r

4 889

1 208

1 667

3 17

-73

8 008

R e s ult a t f re k re dit f rlus t e r o c h


ne ds k riv ninga r

6 531

2 007

2 026

2 604

13 16 8

-48

642

-29

573

Nedskrivning av materiella tillgngar


Kreditf rluster, netto
R re ls e re s ult a t

6 579

1 999

1 377

2 631

12 5 8 6

Skatt
P erio dens resultat frn kvarvarande
verksamheter
P erio dens resultat frn avvecklade
verksamheter, efter skatt

1446

265

166

121

1998

5 133

1734

1211

2 510

10 588

P erio dens resultat

5 133

1734

1211

2 510

10 588

5 12 6

1 734

1 2 11

2 5 10

10 5 8 1

356

P e rio de ns re s ult a t h nf rligt t ill


a k t ie ga rna i S we dba nk A B
M ino riteten

Balansrkning, m dkr
Kassa o ch tillgo do havande ho s centralbanker

349

Utlning till kreditinstitut

39

326

60

-295

130

Utlning till allmnheten

1097

136

273

1511

Rntebrande vrdepapper

67

97

-5

160

Finansiella tillgngar dr kunder br


placeringsrisken

144

147

A ktier o ch andelar i intressef retag

Derivat
M ateriella o ch immateriella
anlggningstillgngar

107

51

-59

99

11

16

vriga tillgngar

27

39

697

-717

50

1 290

18 1

8 16

1 265

-1 076

2 476

59

200

111

-203

167

484

159

141

177

-5

956

18

906

-8

916

145

148

110

32

-59

83

546

326

-7

-801

64

Efterstllda skulder

23

23

S um m a s k ulde r

1 234

16 2

795

1 242

-1 076

2 357

S um m a t illg nga r
Skulder till kreditinstitut
In- o ch upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br
placeringsrisken
Derivat
vriga skulder

A llo kerat eget kapital


S um m a s k ulde r o c h e ge t k a pit a l

56

19

1 290

18 1

23

119

8 16

21

1 265

-1 076

2 476

Nyckeltal
Rntabilitet p allo kerat kapital, %

19.7

17.1

12.5

16.7

0.0

17.4

K/I-tal

0.43

0.38

0.45

0.11

0.00

0.38

Kreditf rlustniv, %

-0.01

0.01

0.51

-0.27

Utlning/inlning, %

229

85

149

152

Utlning, mdkr

1097

136

188

1421

Inlning, mdkr

479

159

126

172

936

Riskexpo neringsbelo pp, B asel 3, mdkr

189

78

124

22

413

4 318

3 962

1253

4 514

14 047

Heltidstjnster

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 27 av 51

0.08

2 0 15

S v e ns k

B a lt is k

S t o ra

Ko nc e rn-

ba nk -

ba nk -

f re t a g &

f unk t io ne r

E lim -

v e rk s a m he t

v e rk s a m he t

Ins t it ut io ne r

& v rigt

ine ringa r

Ko nc e rne n

Rntenetto

6 477

1696

1718

1532

11423

P ro visio nsnetto

3 704

993

977

-126

38

5 586

117

95

1163

-972

-1

402

A ndel av intressef retags resultat

506

507

vriga intkter

410

251

71

377

-94

1015

J a n- jun
mkr

Resultatrkning

Netto resultat finansiella po ster till verkligt vrde

S um m a int k t e r
varav interna intkter
P erso nalko stnader
R rliga perso nalko stnader
vriga ko stnader
A vskrivningar

11 2 14

3 035

3 929

8 12

-57

18 9 3 3

88

60

177

-325

1810

419

720

1488

4 437

89

37

154

130

410

3 123

694

792

-1535

-57

3 017

55

72

33

S um m a k o s t na de r

5 077

1 222

1 699

274

-57

8 2 15

R e s ult a t f re k re dit f rlus t e r o c h


ne ds k riv ninga r

6 13 7

1 8 13

Nedskrivning av materiella tillgngar


Kreditf rluster, netto
R re ls e re s ult a t

191

351

2 230

538

10 7 18

-1

38

37

100

-58

23

65

6 037

1 872

2 207

500

10 6 16

Skatt
P erio dens resultat frn kvarvarande
verksamheter
P erio dens resultat frn avvecklade
verksamheter, efter skatt

1280

1195

269

-105

2 639

4 757

677

1938

605

7 977

17

17

P erio dens resultat

4 757

677

1938

622

7 994

4 749

677

1 938

622

7 986

238

P e rio de ns re s ult a t h nf rligt t ill


a k t ie ga rna i S we dba nk A B
M ino riteten

Balansrkning, m dkr
Kassa o ch tillgo do havande ho s centralbanker

231

Utlning till kreditinstitut

44

312

186

-439

103

Utlning till allmnheten

1052

126

249

1427

Rntebrande vrdepapper

69

150

-9

211

Finansiella tillgngar dr kunder br


placeringsrisken

154

-2

155

A ktier o ch andelar i intressef retag

Derivat
M ateriella o ch immateriella
anlggningstillgngar

103

49

-56

96

11

16

vriga tillgngar

18

35

746

-756

48

1 261

16 1

773

1 366

-1 262

2 299

84

227

269

-431

433

138

126

125

-6

816

17

843

-16

846

156

159

99

33

-56

76

534

283

50

-753

114

S um m a t illg nga r
Skulder till kreditinstitut
In- o ch upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br
placeringsrisken
Derivat
vriga skulder

149

Efterstllda skulder

25

25

S um m a s k ulde r

1 209

14 1

752

1 345

-1 262

2 18 5

A llo kerat eget kapital


S um m a s k ulde r o c h e ge t k a pit a l

52

20

1 261

16 1

21
773

21
1 366

114

-1 262

2 299

Nyckeltal
Rntabilitet p allo kerat kapital, %

18.4

6.7

19.2

5.8

0.0

14.1

K/I-tal

0.45

0.40

0.43

0.34

0.00

0.43

Kreditf rlustniv, %

0.02

-0.09

0.02

0.00

Utlning/inlning, %

246

92

171

172

Utlning, mdkr

1052

126

180

1358

Inlning, mdkr

428

138

106

119

791

Riskexpo neringsbelo pp, B asel 3, mdkr

186

76

125

20

407

4 671

3 841

1229

4 283

14 024

Heltidstjnster

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 28 av 51

0.01

Rrelsesegmentens redovisningsprinciper
Rrelsesegmentsrapporteringen bygger p Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning.
Marknadsbaserade ersttningar tillmpas mellan rrelsesegmenten, medan alla kostnader inom koncernfunktioner
frs via sjlvkostnadsbaserade internpriser till rrelsesegmenten. Nettot av internt slda och kpta tjnster
redovisas som vriga kostnader i rrelsesegmentens resultatrkningar. Fr grnsverskridande tjnster sker
fakturering enligt OECD:s riktlinjer fr internprissttning.
Koncernens eget kapital tillhrande aktiegarna allokeras till respektive rrelsesegment med hnsyn till
kapitaltckningsreglerna och bedmt iansprktaget kapital baserat p bankens interna kapitalutvrdering (IKU).
Allt kapital allokeras ut.
Rntabilitet fr rrelsesegmenten berknas p rrelseresultatet med avdrag fr berknad skatt och minoritetsandel
i relation till genomsnittligt allokerat eget kapital.

Not 5 Rntenetto
Koncernen
m kr
Rnteintkter
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Rntebrande vrdepapper
Derivat
vriga
Sum m a rnteintkter
varav rnteintkter redovisade inom nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde
Sum m a rnteintkter enligt resultatrkningen
Rntekostnader
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
varav insttargarantiavgifter
Emitterade vrdepapper
Efterstllda skulder
Derivat
vriga
varav avgift statlig stabiliseringsfond
Sum m a rntekostnader
varav rntekostnader redovisade inom nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde
Sum m a rntekostnader enligt resultatrkningen
Rntenetto
Placeringsm arginal

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

31
7 627
172
226
272
8 328

62
7 684
226
432
252
8 656

-50
-1
-24
-48
8
-4

97
8 386
361
-145
224
8 923

434
7 894

225
8 431

93
-6

-122
-331
-131
-3 096
-228
1 784
-164
-153
-2 157

-111
-310
-124
-3 104
-263
1 155
-186
-169
-2 819

5
-2 162

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun
180
17 199
779
-1
480
18 637

-48
-11
-49

21
-7

93
15 311
398
658
524
16 984

104
8 819

-10

659
16 325

402
18 235

64
-10

10
7
6
0
-13
54
-12
-9
-23

-83
-333
-155
-3 553
-271
1 309
-204
-185
-3 135

47
-1
-15
-13
-16
36
-20
-17
-31

-233
-641
-255
-6 200
-491
2 939
-350
-322
-4 976

-148
-793
-310
-7 427
-492
2 369
-392
-360
-6 883

57
-19
-18
-17
0
24
-11
-11
-28

-11
-2 808

-23

-20
-3 115

-31

-6
-4 970

-71
-6 812

-92
-27

5 732

5 623

5 704

11 355

11 423

-1

1.02

1.01

1.01

1.02

Sidan 29 av 51

0.99

-68
-9
-52

9
-9

Not 6 Provisionsnetto
Koncernen
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

Provisionsintkter
Betalningsfrmedling
Kortprovisioner
Kundkoncept
Kapitalfrvaltning och depavgifter
Livfrskringar
Vrdepappershandel och vriga vrdepapper
Corporate finance
Utlning
Garantier
Inlning
Fastighetsfrmedling
Sakfrskringar
vriga provisionsintkter
Sum m a provisionsintkter

427
1 173
131
1 278
166
133
147
245
54
31
70
16
140
4 011

425
1 056
128
1 263
161
136
18
235
51
35
46
14
115
3 683

Provisionskostnader
Betalningsfrmedling
Kortprovisioner
Kundkoncept
Kapitalfrvaltning och depavgifter
Livfrskringar
Vrdepappershandel och vriga vrdepapper
Utlning och garantier
Sakfrskringar
vriga provisionskostnader
Sum m a provisionskostnader

-255
-517
-4
-286
-45
-59
-19
-3
-28
-1 216

-239
-403
-4
-278
-45
-16
-19
-3
-31
-1 038

2 795

2 645

Provisionsnetto

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 30 av 51

%
0
11
2
1
3
-2

2015
Kv2

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

420
1 215
123
1 462
182
197
83
250
57
39
71
18
123
4 240

2
-3
7
-13
-9
-32
77
-2
-5
-21
-1
-11
14
-5

852
2 229
259
2 541
327
269
165
480
105
66
116
30
255
7 694

837
2 275
257
2 923
337
395
133
519
117
83
142
35
221
8 274

2
-2
1
-13
-3
-32
24
-8
-10
-20
-18
-14
15
-7

0
0
-10
17

-254
-616
-4
-337
-51
-79
-19
-3
-35
-1 398

0
-16
0
-15
-12
-25
0
0
-20
-13

-494
-920
-8
-564
-90
-75
-38
-6
-59
-2 254

-514
-1 109
-8
-663
-100
-150
-38
-5
-101
-2 688

-4
-17
0
-15
-10
-50
0
20
-42
-16

2 842

-2

5 440

5 586

-3

4
6
-11
52
14
22
9
7
28
0
3
0

Not 7 Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde


Koncernen
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

Vrderingskategori, verkligt vrde via


resultatrkningen
Aktier och aktierelaterade derivat
varav utdelning
Rntebrande vrdepapper och rnterelaterade derivat
Utlning till allmnheten
Finansiella skulder
Andra finansiella instrument
Sum m a verkligt vrde via resultatrkningen

567
47
241
-375
30
-162
301

143
-22
286
-172
-32
36
261

-87
1 393
-1 480

Skringsredovisning
Ineffektiv del i verkligt vrdeskring
varav skringsinstrument
varav skrad post
Ineffektiv del vid skring av nettoinvestering i
utlandsverksamhet
Sum m a skringsredovisning
Vrderingskategori lnefordringar
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvrde

2015
Kv2

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

15

287
226
155
-1 137
233
3
-459

-82
3 356
-3 438

6
-58
-57

21
-4 991
5 012

-169
4 749
-4 918

-1
-3 546
3 545

0
-87

0
-82

-6
15

0
-169

7
6

42

33

27

34

75

80

-21

-212

-21

104
-20
84

660
-6
654

402
-71
331

64
-92
98

367

638

-42

-16

98
-79
55
-67
-87

24

710
25
527
-547
-2
-126
562

214
310
373
-1 288
60
9
-632

-92
41
-58

-6

-181

-31

Handelsrelaterade rntor
Rnteintkter
Rntekostnader
Sum m a handelsrelaterade rntor

435
5
440

225
-11
214

Valutakursfrndringar

362

429

Sum m a nettoresultat finansiella poster till


verkligt vrde

877

400

82

1 277

402

1 128

531

424

1 659

1 192

39

-251

-131

-382

-790

-52

877

400

1 277

402

93

-16

Frdelning p affrssyfte
Finansiella instrum ent fr handelsrelaterad
verksam het
Finansiella instrum ent som avses innehas
kontraktsenlig lptid
Sum m a

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 31 av 51

92

-342
82

-27

Not 8 vriga kostnader


Koncernen
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

Fastighetskostnader, hyror och lokalkostnad


Datakostnader
Telefon och porto
Reklam och marknadsfring
Konsulter
Ersttning till sparbanker
vrigt kpta tjnster
Vrdetransporter och larm
Materialanskaffning
Resor
Representation
Reparation och underhll av inventarier
Andra kostnader
Sum m a vriga kostnader

266
424
37
72
92
238
175
17
26
65
13
23
103
1 551

268
449
33
62
70
222
164
16
23
48
10
31
131
1 527

-1
-6
12
16
31
7
7
6
13
35
30
-26
-21
2

271
433
37
67
70
214
145
21
32
52
11
26
121
1 500

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

522
3
5
530

77
-247
5
-165

124

37

322
-379
-59
-116

592
-391
-31
170

0
538

-7
35

0.14

0.01

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun
-2
-2
0
7
31
11
21
-19
-19
25
18
-12
-15
3

534
873
70
134
162
460
339
33
49
113
23
54
234
3 078

551
882
81
152
144
393
299
39
59
93
21
50
253
3 017

-3
-1
-14
-12
13
17
13
-15
-17
22
10
8
-8
2

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

Not 9 Kreditfrluster netto


Koncernen
m kr
Reserveringar fr ln som individuellt bedm ts
oskra
Reserveringar
tervinningar av tidigare gjorda reserveringar
Reserveringar fr homogena grupper av oskra ln, netto
Sum m a
Portfljreserveringar fr ln som individuellt inte
bedm ts oskra
Bortskrivningar av oskra ln
Konstaterade kreditfrluster
Iansprktagande av tidigare reserveringar
tervinningar
Sum m a
Kreditfrluster fr ansvarsfrbindelser och vriga
kreditriskexponeringar
Kreditfrluster, netto
Kreditfrlustniv, %

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 32 av 51

-46
-3
90

144
-77
1
68

599
-244
10
365

295
-161
-9
125

-26

161

-45

914
-770
-90
54

484
-277
-220
-13

-2
6

-7
573

-2
65

0.00

0.08

0.01

243
-128
-149
-34

33
-60

52

89
-59

Not 10 Utlning
30 jun 2016

Koncernen
m kr

31 dec 2015
Ln efter
Ln efter
reserveringar reserveringar
Ln fre
Redovisat
Redovisat
reserveringar Reserveringar
vrde
vrde

30 jun 2015
Ln efter
reserveringar
Redovisat
%
vrde

Utlning till kreditinstitut


Banker
terkpsavtal - banker
vriga kreditinstitut
terkpsavtal - vriga kreditinstitut
Utlning till kreditinstitut

110 164
2 218
13 369
3 945
129 696

0
0
0
0
0

110 164
2 218
13 369
3 945
129 696

74 024
387
10 655
1 352
86 418

49

50

72 058
18 877
8 822
2 856
102 613

53
-88
52
38
26

4
4
5
3
3
1
6
-4
12
0
7
3
28
18
10
1
7
2
-9
5
10
14

852 123
715 184
100 796
36 143
506 008
73 750
42 351
26 813
17 329
34 111
12 291
29 530
7 608
5 488
11 241
208 820
53 863
90 930
41 577
22 450
17 045
19 631

5
5
5
12
4
-12
5
-8
26
-11
10
4
19
22
29
6
21
1
-2
8
37
-10

25

Utlning till allm nheten


Privatpersoner
Hypoteksutlning, privat
Bostadsrttsfreningar
vrigt, privat
Fretagsutlning
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkningsindustri
Offentliga tjnster och samhllsservice
Byggnadsverksamhet
Handel
Transport
Sjtransport och offshore
Hotell och restaurang
Informations- och kommunikationsverksamhet
Finans och frskring
Fastighetsfrvaltning
Bostder
Kommersiella
Industri och lager
vrigt
Fretagstjnster
vrig fretagsutlning
Utlning till allm nheten exklusive
Riksgldskontoret och terkpsavtal

897 175
750 108
106 242
40 825
526 526
65 341
44 688
24 798
21 963
30 664
13 599
31 296
9 076
6 690
14 628
222 365
65 218
92 028
40 745
24 374
23 608
17 810

937
633
36
268
2 281
112
326
61
80
237
35
706
35
14
110
248
56
70
41
81
206
111

896 238
749 475
106 206
40 557
524 245
65 229
44 362
24 737
21 883
30 427
13 564
30 590
9 041
6 676
14 518
222 117
65 162
91 958
40 704
24 293
23 402
17 699

863 734
722 802
101 608
39 324
506 830
64 707
41 942
25 650
19 580
30 508
12 639
29 744
7 088
5 666
13 167
219 406
61 139
90 575
44 502
23 190
21 269
15 464

1 423 701

3 218

1 420 483

1 370 564

1 358 131

Riksgldskontoret
terkpsavtal - Riksgldskontoret
terkpsavtal - allmnheten
Utlning till allm nheten

6 779
6 279
77 549
1 514 308

0
0
0
3 218

6 779
6 279
77 549
1 511 090

8 726
1 817
32 848
1 413 955

-22

1 925
1 755
65 004
1 426 815

19
6

Utlning till allm nheten och kreditinstitut

1 644 004

3 218

1 640 786

1 500 373

1 529 428

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 33 av 51

Not 11 Oskra fordringar m.m.


Koncernen
m kr

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

Oskra fordringar, brutto


Reserveringar fr individuellt vrderade oskra ln
Reserveringar fr homogena grupper av oskra ln

5 548
1 480
564

6 035
1 883
541

-8
-21
4

5 580
1 367
674

-1
8
-16

Oskra fordringar, netto


varav privatpersoner
varav fretagsutlning

3 504
1 253
2 251

3 611
1 380
2 231

-3
-9
1

3 539
1 606
1 933

-1
-22
16

Portfljreserveringar fr ln som individuellt inte bedmts oskra


Andel oskra fordringar, brutto, %
Andel oskra fordringar, netto, %
Reserveringsgrad fr oskra fordringar, %

1 174
0.34
0.21
37

957
0.40
0.24
40

23
-15
-13
-8

1 051
0.36
0.23
37

12
-6
-9
0

58

56

55

3 862
2 299
786
299
478

3 581
2 127
819
424
211

8
8
-4
-29

4 430
2 603
964
380
483

-13
-12
-18
-21
-1

Total reserveringsgrad fr oskra fordringar, %

1)

Fordringar m ed frfallna belopp som inte r oskra


varav med frfallet belopp, 5-30 dagar
varav med frfallet belopp, 31-60 dagar
varav med frfallet belopp, 61-90 dagar
varav med frfallet belopp, ver 90 dagar
1)

Total reservering, d.v.s. samtliga reserveringar i relation till oskra fordringar brutto.

Not 12 Egendom som vertagits fr skydd av fordran samt tertagna


leasingobjekt
Koncernen
m kr
Byggnader och mark
Aktier och andelar
Annan vertagen egendom
Sum m a vertagen egendom
tertagna leasingobjekt
Sum m a vertagen egendom och tertagna leasingobjekt
varav frvaltade av Ektornetkoncernen

2016
30 jun

2015
31 dec

296
3
135
434
9
443

408
17
6
431
10
441

-27
-82

213

2016
30 jun

2015
30 jun

%
-53
-84

1
-10
0

624
19
13
656
52
708

311

-32

530

-60

2015
31 dec

2015
30 jun

91 237 956
-3 210 604
50 102 613
7 1 426 815
15
95 640
20
32 764
16 2 106 392

50
-24
26
6
4
-33
8

-34
-83
-37

Not 13 Kreditexponeringar
Koncernen
m kr
Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Rntebrande vrdepapper
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Derivat
vriga finansiella tillgngar
Sum m a tillgngar

356 146 186 312


160 236 165 162
129 696
86 418
1 511 090 1 413 955
99 314
86 107
22 092
18 424
2 278 574 1 956 378

Ansvarsfrbindelser och taganden


Garantier
Lften
Sum m a ansvarsfrbindelser och taganden

37 213
260 294
297 507

Sum m a kreditexponeringar

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

35 958
235 312
271 270

2 576 081 2 227 648

Sidan 34 av 51

3
11
10

25 876
255 552
281 428

44
2
6

16 2 387 820

Not 14 Immateriella tillgngar


Koncernen
m kr

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

12 272
12 272

12 010
12 010

2
2

12 076
12 076

2
2

581

617

-6

805

-28

812
395
1 788

630
433
1 680

29
-9
6

623
482
1 910

30
-18
-6

14 060

13 690

13 986

Med obestm bar nyttjandetid


Goodw ill
Sum m a
Med bestm bar nyttjandetid
Kundbas
Internt utvecklad programvara
vrigt
Sum m a
Sum m a im m ateriella tillgngar

Nedskrivningsprvning av immateriella tillgngar


Den rliga nedskrivningsprvningen 2015 ledde inte till ngon nedskrivning. Per balansdagen fanns inga indikationer om
nedskrivningsbehov.

Not 15 Skulder till kreditinstitut


Koncernen
m kr
Skulder till kreditinstitut
Centralbanker
Banker
vriga kreditinstitut
terkpsavtal - banker
terkpsavtal - vriga kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut

2016
30 jun

2015
31 dec

30 921
124 583
2 022
9 346
0
166 872

7 704
140 462
1 508
3
816
150 493

2016
30 jun

2015
30 jun

11

13 328
127 939
1 784
4 416
1 218
148 685

2015
31 dec

2015
30 jun

427 186
509 167

398 718
345 268

7
47

384 668
406 776

11
25

936 353

743 986

26

791 444

18

3
0
19 438
955 794

1
0
4 284
748 271

28

1
0
24 810
816 255

-22
17

-11
34

-3
13

12

Not 16 In- och upplning frn allmnheten


Koncernen
m kr
In- och upplning frn allm nheten
Privatpersoner
Fretagsinlning
Sum m a inlning frn allm nheten, exklusive Riksgldskontoret
och terkpsavtal
Riksgldskontoret
terkpsavtal - Riksgldskontoret
terkpsavtal - allmnheten
In- och upplning frn allm nheten

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 35 av 51

Not 17 Emitterade vrdepapper


Koncernen
m kr

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

Certifikat
Skerstllda obligationer
Seniora icke skerstllda obligationer
Strukturerade privatobligationer
Sum m a em itterade vrdepapper

165 872
568 232
166 710
14 893
915 707

107 046
550 669
154 244
14 576
826 535

55
3
8
2
11

156 550
537 221
138 275
14 382
846 428

6
6
21
4
8

Om sttning under perioden

2016
Jan-jun

2015
Helr

2015
Jan-jun

Ingende balans
Emitterat
terkpt
terbetalat
Frndring av marknadsvrde eller av skrad post i skringsredovisning till verkligt
vrde
Valutakursfrndring
Utgende balans

826 535
835 012
567 113 1 164 181
-14 281
-39 857
-474 304 -1 112 847
3 599
-13 349
7 045
915 707

-1 835 012
-51 523 925
-64
-21 377
-57 -477 938
-13 552

-6 605
826 535

11

358
846 428

Not 18 Derivat
Koncernen handlar med derivat i den normala affrsverksamheten samt i syfte att skra vissa positioner
avseende vrden p aktier, rntor och valutor.
Nom inellt belopp 30 juni 2016
terstende kontraktsenlig lptid
Koncernen
m kr
Derivat i verkligt vrdeskringar
Derivat i portflj verkligt
vrdeskringar
Derivat i kassafldesskringar
vriga derivat
Bruttobelopp
Kvittade belopp
Sum m a

< 1 r

1-5 r

> 5 r

112 887

338 136

59 544

40 500
12 875
5 771 643
5 937 905
-2 132 326
3 805 579

86 350
1 302
3 188 648
3 614 436
-1 620 824
1 993 612

Nom inellt belopp


2016
2015
30 jun
31 dec
510 567

Positiva
m arknadsvrden
2016
2015
30 jun
31 dec

Negativa
m arknadsvrden
2016
2015
30 jun
31 dec

506 684

23 061

18 038

24

452

11 400
138 250
129 375
8 062
22 239
22 239
677 144
9 637 435
9 434 393
756 150 10 308 491 10 092 691
-322 532 -4 075 682 -3 647 376
433 618
6 232 809
6 445 315

0
0
100 131
123 192
-23 878
99 314

166
0
81 854
100 058
-13 951
86 107

2 963
1 682
103 921
108 590
-25 690
82 900

1 601
2 303
79 167
83 523
-14 842
68 681

Kvittade belopp fr derivattillgngar respektive derivatskulder inkluderar kvittade kontantskerheter om


2 780 mkr respektive 967 mkr.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 36 av 51

%
-1
8
-33
-1

Not 19 Finansiella instrument till verkligt vrde


30 jun 2016
Koncernen
m kr
Tillgngar
Finansiella tillgngar enligt IAS 39
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m.
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Vrdefrndring p rnteskrad post i portfljskring
Obligationer och rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Derivat
vriga finansiella tillgngar
Sum m a
Aktier och andelar i intressefretag
Icke finansiella tillgngar

Verkligt Redovisat
vrde
vrde

356 146
58 204
129 696
1 518 776
2 478
102 122
146 885
19 432
99 314
22 092
2 455 145

Sum m a
Skulder
Finansiella skulder enligt IAS 39
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Efterstllda skulder
Derivat
Korta positioner vrdepapper
vriga finansiella skulder
Sum m a
Icke finansiella skulder

Tillgngar
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m.
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Obligationer och andra rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Derivat
Sum m a
Skulder
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Derivat
Korta positioner vrdepapper
Sum m a

Skillnad

0
82
0
7 686
0
8
0
0
0
0
7 776

186 312
76 628
86 418
1 419 486
1 009
88 618
153 442
11 074
86 107
18 424
2 127 518

2 476 014

168 201
955 779
924 123
147 595
23 214
82 900
16 757
36 605
2 355 174

Sum m a

Koncernen
30 jun 2016
m kr

356 146
58 122
129 696
1 511 090
2 478
102 114
146 885
19 432
99 314
22 092
2 447 369
6 975
21 670

31 dec 2015
Verkligt Redovisat
vrde
vrde

166 872
955 794
915 707
147 595
22 702
82 900
16 757
36 605
2 344 932
11 610

186 312
76 552
86 418
1 413 955
1 009
88 610
153 442
11 074
86 107
18 424
2 121 903
5 382
21 569

Skillnad

0
76
0
5 531
0
8
0
0
0
0
5 615

2 148 854

1 329
-15
8 416
0
512
0
0
0
10 242

2 356 542

150 302
748 254
832 196
157 836
24 627
68 681
8 191
31 597
2 021 683

150 493
748 271
826 535
157 836
24 613
68 681
8 191
31 597
2 016 217
9 297

-191
-17
5 661
0
14
0
0
0
5 466

2 025 514

Instrum ent m ed
publicerade prisnoteringar p en
aktiv m arknad
(Niv 1)

Vrderingstekniker
baserade p
observerbara
m arknadsdata
(Niv 2)

Vrderingstekniker
baserade p icke
observerbara
m arknadsdata
(Niv 3)

Sum m a

26 005
0
0
56 037
146 885
19 156
56
248 139

31 725
6 163
249 720
42 620
0
133
99 188
429 549

0
0
0
0
0
143
70
213

57 730
6 163
249 720
98 657
146 885
19 432
99 314
677 901

0
0
3 433
0
72
16 757
20 262

9 346
19 525
22 943
147 595
82 828
0
282 237

0
0
0
0
0
0
0

9 346
19 525
26 376
147 595
82 900
16 757
302 499

I tabellen ovan framgr finansiella instrument redovisade till verkligt vrde frdelade per vrderingsniv.
Nr koncernen faststller verkliga vrden fr finansiella instrument anvnds olika metoder beroende
p graden av observerbarhet av marknadsdata i vrderingen samt aktiviteten p marknaden. Det grs
lpande en bedmning kring aktiviteten genom att analysera faktorer ssom skillnader i kp- och
sljkurser.
Metoderna r uppdelade p tre olika vrderingsniver:
Niv 1: Ojusterat, noterat pris p en aktiv marknad
Niv 2: Justerat, pris eller vrderingsmodell med vrderingsparametrar hrledda frn en aktiv
marknad
Niv 3: Vrderingsmodell dr en majoritet av vrderingsparametrarna r icke observerbara och drav
baseras p interna antaganden
Nr finansiella tillgngar och finansiella skulder p aktiva marknader har marknadsrisker som
motverkar varandra anvnds genomsnitt av kp- och sljkurser som grund nr verkliga vrden
faststlls. Fr ppna nettopositioner tillmpas kpkurs fr lnga positioner och sljkurs fr korta
positioner.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 37 av 51

Koncernen har en fortlpande process dr finansiella instrument som indikerar hg niv av egna
antaganden eller lg niv av observerbar marknadsdata fngas upp. I processen bestms p vilket
stt berkningen ska ske samt hur de interna antagandena frvntas pverka vrderingen. I de fall de
interna antagandena har en signifikant pverkan p det verkliga vrdet rapporteras det finansiella
instrumentet i niv 3. Processen inkluderar ven en analys och bedmning, utifrn kvalitn p
vrderingsdata, samt om en typ av finansiella instrument ska verfras mellan de olika niverna.
Nr verfringar intrffar mellan vrderingsniverna rapporteras det som om de skett i slutet av varje
kvartal. Under kvartalet frekom det inte ngra verfringar av finansiella instrument mellan vrderingsniv
1 och 2.

Koncernen
31 dec 2015
m kr
Tillgngar
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m.
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Obligationer och andra rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Derivat
Sum m a
Skulder
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Derivat
Korta positioner vrdepapper
Sum m a

Instrum ent m ed
publicerade prisnoteringar p en
aktiv m arknad
(Niv 1)

Vrderingstekniker
baserade p
observerbara
m arknadsdata
(Niv 2)

Vrderingstekniker
baserade p icke
observerbara
m arknadsdata
(Niv 3)

Sum m a

24 650
0
0
59 213
153 442
10 908
166
248 379
0

51 434
1 739
230 976
25 479
0
93
85 827
395 548
0

0
0
0
0
0
73
114
187
0

76 084
1 739
230 976
84 692
153 442
11 074
86 107
644 114
0

0
0
1 509
0
28
8 191
9 728

816
4 447
18 914
157 836
68 653
0
250 666

0
0
0
0
0
0
0

816
4 447
20 423
157 836
68 681
8 191
260 394

Frndringar inom niv 3

Tillgngar

Koncernen
m kr
Januari-juni 2016
Ingende balans 1 januari 2016
Kp
Erhllna VISA Inc C-aktier
Frsljning av tillgngar
Frfall
verfrt frn niv 1 till niv 3
verfrt frn niv 2 till niv 3
verfrt frn niv 3 till niv 1
verfrt frn niv 3 till niv 2
Vinst eller frlust
varav i resultatrkningen, Nettoresultat finansiella poster till verkligt
vrde
varav orealiserade vinster eller frluster fr poster som innehas per
balansdagen
Utgende balans 30 juni 2016

Eget kapital
instrum ent

Derivat

Sum m a

73
3
63
-3
0
0
0
0
0

114
0
0
0
-13
0
2
0
-5

187
3
63
-3
-13
0
2
0
-5

-28

-21

-28

-21

17
143

-29
70

-12
213

Niv 3 innehller i huvudsak onoterade eget kapitalinstrument och illikvida optioner. I samband med
avyttringen av andelar i VISA Europe erhlls konvertibla preferensaktier i VISA Inc. Andelarna r freml
fr frsljningsrestriktioner under en period p upp till 12 r och kan ocks under vissa frutsttningar
behva terlmnas. D likvida noteringar saknas fr instrumentet har dess marknadsvrde faststllts med
betydande inslag av egna interna antaganden och rapporteras drfr i niv 3 som eget kapitalinstrument.
Optionerna skrar marknadsvrdefrndringar i sammansatta skuldinstrument, s kallade strukturerade
produkter. De strukturerade produkterna bestr av ett motsvarande optionselement samt ett vrdkontrakt
vilket i princip r en vanlig rntebrande obligation. Nr koncernen avgr i vilken niv de finansiella
instrumenten ska redovisas bedms de i sin helhet var fr sig. Eftersom obligationsdelen i de strukturerade
produkterna i allt vsentligt utgr det finansiella instrumentets verkliga vrde har egna interna antaganden
som anvnds fr att vrdera det illikvida optionselementet normalt inte en betydande effekt fr vrderingen
och det finansiella instrumentet rapporteras d normalt i niv 2. Koncernen skrar marknadsrisker som
uppkommer i strukturerade produkter med innehav i enskilda optioner. De interna antagandena som
anvnds vid vrderingen fr det enskilda finansiella instrumenten fr d strre betydelse, varfr flera av
dessa rapporteras som derivat i niv 3.
Fr alla optioner inkluderade i niv 3 utfrs en analys baserat p historiska rrelser i kontraktspriset. Givet
detta r det inte sannolikt att kommande prisrrelser pverkar marknadsvrdet p kontrakt i niv 3 med
mer n +/- 50mkr.
Finansiella instrument verfrs frn niv 3 eller till niv 3 beroende p att de interna antagandena har ftt
ndrad betydelse fr vrderingen.
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 38 av 51

Frndringar inom niv 3

Tillgngar

Koncernen
m kr

Eget kapital
instrum ent

Derivat

Sum m a

77
4
-18
0
0
0
-2
0

81
0
0
-18
5
158
-36
0

158
4
-18
-18
5
158
-38
0

-3

-10

-13

-10

-10

Januari-juni 2015
Ingende balans 1 januari 2015
Kp
Frsljning av tillgngar
Frfall
Emitterat
verfrt frn niv 2 till niv 3
verfrt frn niv 3 till niv 2
verfrt frn niv 3 till niv 1
Vinst eller frlust
varav i resultatrkningen, Nettoresultat finansiella poster till
verkligt vrde
varav orealiserade vinster eller frluster fr poster som innehas per
balansdagen
Utgende balans 30 juni 2015

-3

-3

58

180

238

Not 20 Stllda skerheter


Koncernen
m kr

2016
30 jun

Lnefordringar
Finansiella tillgngar pantsatta fr frskringstagare
vriga stllda panter
Stllda skerheter

2015
31 dec

845 286 819 551


144 796 145 410
51 410
43 361
1 041 492 1 008 322

2015
30 jun

3 801 783
0 148 910
19
57 067
3 1 007 760

5
-3
-10
3

Not 21 Kvittning av finansiella tillgngar och skulder


Tillgngar
Koncernen
m kr

2016
30 jun

2015
31 dec

Finansiella tillgngar och skulder som r frem l fr kvittning,


nettningsavtal eller liknande avtal
Bruttobelopp
Kvittade belopp
Redovisat vrde i balansrkningen

213 921
-28 311
185 610

Relaterade belopp som inte kvittats i balansrkningen


Finansiella instrument, nettningsavtal
Finansiella instrument, skerheter
Kontanter, skerheter
Sum m a av belopp som inte har kvittats i balansrkningen
Nettobelopp

Skulder
%

2016
30 jun

2015
31 dec

134 805
-16 950
117 855

59
67
57

140 527
-30 123
110 404

88 752
-17 841
70 911

58
69
56

59 204
77 484
20 064
156 752

44 698
32 614
19 915
97 227

32

44 698
3 041
15 653
63 392

32

1
61

59 204
17 216
12 542
88 962

28 858

20 628

40

21 442

7 519

-20
40

Kvittade belopp fr finansiella tillgngar respektive finansiella skulder inkluderar kvittade kontantskerheter
om 2 780 mkr respektive 967 mkr.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 39 av 51

Not 22 Kapitaltckning konsoliderad situation


Kapitaltckning
SEKm
Eget kapital enligt koncernbalansrkning
Minoritetskapital
Berknad utdelning
Dekonsolidering av frskringsfretag
Frndringar i vrdet p egna skulder
Kassafldesskringar
Ytterligare vrdejusteringar

1)

Goodw ill
Uppskjuten skattefordran

2016

2015

2015

30 jun

31 dec

30 jun

119 291

123 163

113 949

75

54

51

-7 936

-11 828

-5 989

-194

-1 249

-949

31

-7

-71

-17

-11

-840

-474

-484

-12 360

-12 097

-12 166

-106

-95

-81

Immateriella tillgngar

-1 530

-1 438

-1 629

Reserveringsnetto fr IRK rapporterade kreditexponeringar

-1 391

-1 089

-1 433

-40

-42

-44

-993

94 902

93 926

91 207

Avdrag fr aktier, krnprimrkapital


Frmnsbestmda pensionsplaner 2)
Krnprim rkapital
Primrkapitaltillskott
Prim rkapital
Supplementrkapital
Totalt kapital
Minimikapitalkrav fr kreditrisker enligt schablonmetoden

9 651

10 624

10 495

104 553

104 550

101 702

12 315

13 269

12 969

116 868

117 819

114 671

4 313

3 823

3 913

22 183

20 732

21 535

Minimikapitalkrav obestndsfond

Minimikapitalkrav fr avvecklingsrisk

Minimikapitalkrav fr marknadsrisker

908

858

1 412

Minimikapitalkrav fr kreditrisker enligt IRK

Handelslagret

893

848

1 379

varav VaR och SVaR

552

525

704

varav risker utanfr VaR och SVaR

341

323

675

15

10

33

622

594

605

4 972

5 047

5 071

69

69

33 069

31 128

32 540

331 223

306 996

318 147

11 345

10 730

17 648

Valutakursrisk vrig verksamhet


Minimikapitalkrav fr kreditvrdighetsjustering
Minimikapitalkrav fr operativ risk
Ytterligare minimikapitalkrav enligt Article 3 CRR
Minim ikapitalkrav

3)

Riskexponeringsbelopp kreditrisker
Riskexponeringbelopp avvecklingsrisker
Riskexponeringsbelopp marknadsrisker
Riskexponeringsbelopp kreditvrdighetsjustering
Riskexponeringsbelopp operativ risk
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR

7 786

7 422

7 567

62 152

63 083

63 389

860

860

413 366

389 098

406 754

Krnprim rkapitalrelation, %

23.0

24.1

22.4

Prim rkapitalrelation, %

25.3

26.9

25.0

Total kapitalrelation, %

28.3

30.3

28.2

Riskexponeringsbelopp

Krav avseende kapitalbuffertar

4)

%
Totalt krnprimrkapitalkrav inklusive buffertkrav
Varav krav p krnprimrkapital
Varav krav p kapitalkonserveringbuffert

2.5
0.1

Varav krav p systemriskbuffert

3.0

3.0

3.0

18.5

19.6

17.9

verskott av kapital enligt Basel 1-golv

Bruttosoliditetsgrad

6)

Primrkapital, SEKm
Exponeringsmtt, SEKm
Bruttosoliditetsgrad, %

6)

10.1
4.5

0.7

Kapitalbas justerad enligt regler fr Basel 1-golv

5)

10.7
4.5
2.5

Kapitalkrav enligt Basel 1-golv

4)

11.0
4.5
1.0

SEKm

3)

2015
30 jun

2.5

Kapitalkrav enligt Basel 1-golv

2)

2015
31 dec

Varav krav p kontracyklisk kapitalbuffert


Krnprimrkapital tillgngligt att anvndas som buffert

1)

2016
30 jun

5)

2016

2015

2015

30 jun

31 dec

30 jun

73 591

68 577

70 531

118 259

118 908

116 104

44 668

50 331

45 573

2016

2015

2015

30 jun

31 dec

30 jun

104 553

104 550

101 702

2 460 715

2 102 284

2 264 851

4,2

5,0

4,5

Justering i samband med implementeringen av EBA:s tekniska standard avseende frsiktig vrdering. Syftet r att
justera fr vrderingsoskerhet avseende positioner vrderade och redovisade till verkligt vrde.
vervrde pensionstillgngar
Minimikrav p totalt kapital inom Pelare 1, dvs 8% av totalt riskvgt exponeringsbelopp.
Krav avseende kapitalbuffertar enligt svensk implementering av CRD IV.
Berknas som krnprimrkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav p 4,5% (exklusive buffertkrav) samt minus
eventuella krnprimrkapitalposter som anvnds fr att uppfylla primrkapitalkravet och totala kapitalkravet.
Berknad enligt applicerbart regelverk vid respektive rapporteringsdatum.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 40 av 51

I den konsoliderade situationen fr Swedbank ingick


den 30 juni 2016 Swedbankkoncernen med undantag
fr frskringsfretag. I tillgg ingick Entercard
koncernen genom s kallad klyvningsmetod.

575/2013 om tillsynskrav fr kreditinstitut samt


Kommissionens genomfrandefrordning (EU) nr
1423/2013 terfinns p Swedbanks web-plats
http://www.swedbank.se/om-swedbank/investorrelations/risk-ochkapitaltackning/riskrapporter/index.htm

Noten innehller den information som ska offentliggras


enligt Finansinspektionens freskrifter (FFFS 2014:12)
8 kap. Ytterligare periodisk information enligt
Europaparlamentets och rdets frordning (EU) nr

Sw edbank konsoliderad situation


Kreditrisker enligt IRK
m kr

Exponeringsvrde
2016
2015
30 jun
31 dec

Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
Hushllsexponeringar
varav fastighetskrediter
varav vrig utlning
Vrdepapperisering
Motpartslsa exponeringar
Totalt kreditrisker enligt IRK

91 774
505 171
1 005 451
909 587
95 864
0
62 370
1 664 766

1)

108 019
471 163
974 908
882 979
91 929
160
62 686
1 616 936

Minimikrav p totalt kapital inom Pelare 1, dvs 8%, av totalt riskexponeringsbelopp.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 41 av 51

Genom snittlig
riskvikt, %
2016
2015
30 jun
31 dec
16
36
7
5
27
0
13
17

15
35
7
5
28
8
11
16

Minim ikapitalkrav1)
2016
2015
30 jun
31 dec
1 156
14 671
5 721
3 635
2 086
0
635
22 183

1 305
13 213
5 670
3 641
2 029
1
543
20 732

Riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav, konsoliderad situation


30 jun 2016
m kr
Kreditrisker enligt schablonm etoden
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter
Exponeringar mot offentliga organ
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker
Exponeringar mot internationella organisationer
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
Hushllsexponeringar
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter
Fallerade exponeringar
Exponeringar som r frenade med srskilt hg risk
Exponeringar i form av skerstllda obligationer
Poster som avser positioner i vrdepapperisering
Exponeringar mot institut och fretag med ett kortfristigt kreditbetyg
Exponeringar i form av andelar eller aktier i fretag fr kollektiva investeringar (fond)
Aktieexponeringar
vriga poster
Kreditrisker enligt IRK
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
varav specialutlning i kategori 1
varav specialutlning i kategori 2
varav specialutlning i kategori 3
varav specialutlning i kategori 4
varav specialutlning i kategori 5
Hushllsexponeringar
varav fastighetskrediter
varav vrig utlning
Vrdepapperisering
Motpartslsa exponeringar
Kreditrisker, obestndsfond
Avvecklingsrisker
Marknadsrisker
Handelslagret
varav VaR och SVaR
varav risker utanfr VaR och SVaR
Valutakursrisk vrig verksamhet
Kreditvrdighetsjustering
Operativ risk
varav schablonmetoden
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR
Totalt

Kreditrisker
Intern Riskklassificeringsmetod (IRK metod) tillmpas
inom den svenska delen av Swedbank konsoliderad
situation, inklusive filialerna i New York och Oslo, men
exklusive EnterCard, ngra mindre dotterfretag samt
vissa exponeringsklasser, ssom exponeringar mot
stater och kommuner. IRK metoden tillmpas ven fr
flertalet exponeringsklasser inom Swedbank i Baltikum.
Nr Swedbank agerar clearing medlem ska banken
berkna ett kapitalbaskrav fr sina frfinansierade
bidrag till kvalificerade och icke kvalificerade, centrala
motpartsfonders obestndsfond.
Fr exponeringar, exklusive kapitalkrav fr
obestndsfond, som inte berknas enligt IRK metoden
tillmpas schablonmetoden.

Marknadsrisker
Enligt gllande regelverk kan kapitaltckning fr
marknadsrisk baseras antingen p en schablonmetod
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 42 av 51

Riskexponerings Minim ikapitalkrav


belopp
53 911
4 313
419
34
335
27
52
4
0
0
0
0
776
62
9 144
732
17 893
1 431
2 214
177
543
43
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
19 404
1 552
3 124
250
277 283
22 183
14 449
1 156
183 386
14 671
11
1
279
22
646
52
621
50
0
0
71 511
5 721
45 436
3 635
26 075
2 086
0
0
7 937
635
29
2
0
0
11 345
908
11 162
893
6 894
552
4 268
341
183
15
7 786
622
62 152
4 972
62 152
4 972
860
69
413 366
33 069

eller p en intern VaR-modell, vilken krver


Finansinspektionens godknnande. Moderbolaget har
ett sdant godknnande och berknar intern VaRmodell fr generell rnterisk, generell och specifik
aktiekursrisk samt valutakursrisk i handelslagret.
Godknnandet omfattar ven den baltiska
verksamheten avseende generell rnterisk och
valutakursrisk i handelslagret.
Valutakursrisker utanfr handelslagret, det vill sga i
vrig verksamhet, r huvudsakligen av strukturell eller
strategisk natur och mindre lmpade fr en VaR-modell.
Dessa risker berknas istllet enligt schablonmetoden
vilket bttre verensstmmer med koncernens interna
synstt och hanteringen av dessa risker.
Strategiska valutarisker uppstr i huvudsak genom
risker kopplade till innehaven i de utlndska
verksamheterna.

Kreditvrdighetsjustering

Basel 1-golv

Risken fr kreditvrdighetsjustering berknas enligt


schablonmetoden och tillkom i och med
implementeringen av den nya EU-frordningen (CRR).

vergngsreglerna innebr att minimikravet inte fr


understiga 80 procent av kapitalkravet berknat enligt
de ldre s kallade Basel 1-reglerna.

Operativ risk
Swedbank berknar den operativa risken enligt
schablonmetoden. Finansinspektionen har meddelat att
Swedbank uppfyller de kvalitativa kraven fr att tillmpa
denna metod.

Not 23 Internt kapitalbehov


I denna not lmnas information om det internt bedmda
kapitalbehovet enligt 8 kap. 5 Finansinspektionens
freskrifter (2014:12) om tillsynskrav och
kapitalbuffertar. Det internt bedmda kapitalbehovet ska
publiceras i delrsrapporten enligt 8 kap. 4
Finansinspektionens freskrifter och allmnna rd
(2008:25) om rsredovisning i kreditinstitut och
vrdepappersbolag.
En bank ska identifiera, mta och ha kontroll ver de
risker som dess rrelse r frknippad med samt ha
tillrckligt med kapital fr att tcka dessa risker. Den
interna kapitalutvrderingen (IKU) syftar till att
skerstlla att banken r tillrckligt kapitaliserad fr att
tcka sina risker samt bedriva och utveckla
verksamheten. Swedbank tillmpar egna modeller och
processer fr att utvrdera sitt kapitalbehov fr alla
relevanta risker. Modellerna som utgr grunden vid den
interna kapitalbedmningen bedmer behovet av s.k.
ekonomiskt kapital (Economic Capital) ver ett rs
tidhorisont p 99.9% konfidensniv fr respektive
riskslag. Diversifieringseffekter mellan riskslagen tas
inte i beaktande vid berkningen av ekonomiskt kapital.
Som ett komplement till berkningen av ekonomiskt
kapital genomfrs scenariobaserade simuleringar och
stresstester minst rligen. Analyserna ger en helhetsbild

ver de viktigaste riskerna Swedbank r exponerat mot


genom att kvantifiera inverkan p resultat- och
balansrkning samt kapitalbas och riskvgda tillgngar.
Syftet r att skerstlla en effektiv kapitalanvndning
och metodiken utgr underlag fr en proaktiv risk- och
kapitalhantering.
Per den 30 juni 2016 uppgick det internt bedmda
kapitalbehovet fr Swedbanks konsoliderade situation
till 31,6miljarder (30,6 mdkr 31 mars 2016). Det kapital
som mter det interna kapitalbehovet, d.v.s.
kapitalbasen, uppgick till 116,9 miljarder (116,0 mdkr 31
mars 2016) (se not 22). Swedbanks interna bedmning
av kapitalbehovet med egna modeller r inte jmfrbart
med det uppskattade kapitalbehovet som
Finansinspektionen kommer att offentliggra kvartalsvis.
Fr moderbolaget uppgr det internt bedmda
kapitalbehovet till 24,1miljarder (24,2 mdkr 31 mars
2016) och kapitalbasen till 95,2miljarder (95,6 mdkr 31
mars 2016) (se moderbolagets not kapitaltckning).
Utver vad som framgr av denna delrsrapport
beskrivs riskhantering och kapitaltckning enligt Basel
3-ramverket mer utfrligt i Swedbanks rsredovisning
fr 2015 samt i Swedbanks rliga rapport Risk och
kapitaltckning, tillgnglig p www.swedbank.se.

Not 24 Risker och oskerhetsfaktorer


Swedbanks resultat pverkas av omvrldsfrndringar
som fretaget sjlv inte rder ver. Bland annat
pverkas koncernens resultatutveckling av
makroekonomiska frndringar, ssom BNP utveckling,
tillgngspriser och arbetslshet samt frndringar av det
allmnna rntelget liksom brs- och valutakurser.
Utver vad som framgr av denna delrsrapport
beskrivs ven utfrligt i Swedbanks rsredovisning fr

2015 samt i Swedbanks rliga rapport Risk och


kapitaltckning rrande riskhantering och
kapitaltckning enligt Basel 2 regelverket, tillgnglig p
www.swedbank.se.

Inverkan p vrdet av tillgngar och skulder i SEK sam t UVAL, inklusive derivat,
om m arknadsrntorna stiger m ed en procentenhet, 30 jun 2016
Koncernen
m kr
< 5 r

5-10 r

>10r

Totalt

Sum m a Sw edbank,
koncernen

-1 575

-216

51

-1 740

Varav SEK
Varav utlndsk valuta

-1 662
87

95
-311

-34
84

-1 601
-139

Varav finansiella instrum ent vrderade


till verkligt vrde via resultatrkningen

-429

-68

40

-457

Varav SEK
Varav utlndsk valuta

-545
116

149
-217

-54
94

-450
-7

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 43 av 51

Not 25 Transaktioner med nrstende


Under perioden har normala affrstransaktioner skett
mellan fretag ingende i koncernen inklusive andra
nrstende, ssom intressefretag. Viktiga
intressefretag r delgda sparbanker.

Not 26 Swedbanks aktie


2016
30 jun
SWED A
Senast betalt, kr
Antal utestende stamaktier
Brsvrde, m kr

2015
31 dec

175.70
187.10
1 110 731 820 1 105 403 750
195 156
206 821

2016
30 jun

Antal utestende aktier


Utfrdade aktier
SWED A

2015
31 dec

2015
30 jun

-6
193.30
0 1 105 403 324
-6
213 674

-9
0
-9

2015
30 jun

1 132 005 722 1 132 005 722 1 132 005 722

terkpta aktier
SWED A

-21 273 902

-26 601 972

-26 602 398

terkp av egna aktier fr handelsndam l


SWED A
Antalet utestende aktier p balansdagen

1 110 731 820 1 105 403 750 1 105 403 324

Inom ramen fr aktierelaterat ersttningsprogram har Sw edbank AB under frsta kvartalet 2016 vederlagsfritt verltit
4 914 049 aktier samt under andra kvartalet verltit 414 021 aktier till anstllda.
2016
Kv2

Resultat per aktie


Genom snittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier fre utspdning

2015
Kv2

2016
Jan-jun

2015
Jan-jun

1 110 547 108 1 108 099 462 1 105 122 231 1 109 323 285 1 104 379 248

Vgt genomsnittligt antal aktier fr potentiella stamaktier som ger upphov


till utspdningseffekt till fljd av aktierelaterade ersttningsprogram
Genomsnittligt antal aktier efter utspdning

2016
Kv1

5 142 135

6 688 182

8 470 089

6 147 713

9 187 405

1 115 689 244 1 114 787 644 1 113 592 320 1 115 470 998 1 113 566 653

Resultat, m kr
Periodens resultat hnfrligt till Sw edbanks aktiegare

6 270

4 311

3 666

10 581

7 986

Resultat anvnt vid berkning av resultat per aktie

6 270

4 311

3 666

10 581

7 986

Resultat per aktie fre utspdning

5.65

3.89

3.32

9.54

7.23

Resultat per aktie efter utspdning

5.62

3.87

3.30

9.49

7.18

Resultat per aktie, kr

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 44 av 51

Swedbank AB
Resultatrkning i sammandrag
Moderbolaget
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

Rnteintkter
Rntekostnader
Rntenetto
Erhllna utdelningar
Provisionsintkter
Provisionskostnader
Provisionsnetto

3 772
-705
3 067
3 172
2 366
-771
1 595

3 986
-1 188
2 798
9 956
2 127
-665
1 462

-5
-41
10
-68
11
16
9

3 785
-927
2 858
5 057
2 418
-893
1 525

0
-24
7
-37
-2
-14
5

7 758
-1 893
5 865
13 128
4 493
-1 436
3 057

8 252
-2 122
6 130
6 709
4 683
-1 690
2 993

-6
-11
-4
96
-4
-15
2

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde


vriga intkter
Sum m a intkter

879
360
9 073

-370
284
14 130

27
-36

-73
295
9 662

22
-6

509
644
23 203

-139
549
16 242

17
43

Personalkostnader
vriga kostnader

1 940
1 113

1 926
1 155

1
-4

1 954
1 053

-1
6

3 866
2 268

3 973
2 144

-3
6

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella


anlggningstillgngar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar

1 099
4 152
4 921

1 090
4 171
9 959

1
0
-51

1 020
4 027
5 635

8
3
-13

2 189
8 323
14 880

2 114
8 231
8 011

4
1
86

Nedskrivning av finansiella anlggningstillgngar


Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat

26
500
4 395

61
86
9 812

-57

-60
-20

87
586
14 207

102
81
7 828

-15

-55

65
43
5 527

Bokslutsdispositioner
Skatt
Periodens resultat

0
598
3 797

0
302
9 510

98
-60

-17
-42
5 586

-32

0
900
13 307

-33
172
7 689

73

2016
2015
% Jan-jun Jan-jun

81

Rapport ver totalresultat i sammandrag


Moderbolaget
m kr

2016
Kv2

2016
Kv1

2015
Kv2

rets resultat redovisat ver resultatrkningen


Kom poneneter som inte kom m er att
om klassificeras till resultatrkningen
Omvrdering av frmnsbestmda pensioner
Skatt
Sum m a
Kom ponenter som har eller kan kom m a att
om klassificeras till resultatrkningen
Kassafldesskringar:
Vinster/frluster uppkomna under perioden
Omfrt till resultatrkningen, rntenetto
Omfrt till resultatrkningen, nettoresultat finanisella
poster till verkligt vrde
Lmnade koncernbidrag
Skatt
Sum m a

3 797

9 510

-60

5 586

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

rets vrigt totalresultat, efter skatt


rets totalresultat

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

13 307

7 689

-1
0
-1

0
0
0

0
0
0

0
0

5
4

0
0

2
7

0
0
0
0

0
0
-2
7

0
0
0
0

0
0
-2
7

3 797

9 510

Sidan 45 av 51

-32

6
-60

5 592

-32

13 307

7 696

73

73

Balansrkning i sammandrag
Moderbolaget
m kr

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Rntebrande vrdepapper
Aktier och andelar
Derivat
vriga tillgngar
Sum m a tillgngar

310 767 131 859


500 408 425 095
476 464 416 482
153 584 157 412
75 359
70 325
111 246
98 300
41 667
39 595
1 669 495 1 339 068

203 649
18 430 334
14 437 461
-2 207 278
7
70 519
13 106 603
5
49 737
25 1 505 581

53
16
9
-26
7
4
-16
11

Skulder och eget kapital


Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Derivat
vriga skulder och reserveringar
Efterstllda skulder
Obeskattade reserver
Eget kapital
Sum m a skulder och eget kapital

257 826 220 983


790 087 599 476
346 795 275 845
117 310
98 508
45 760
32 240
22 702
24 613
10 021
10 021
78 994
77 382
1 669 495 1 339 068

17 222 413
32 667 952
26 307 086
19 107 357
42
95 461
-8
23 882
0
10 010
2
71 420
25 1 505 581

16
18
13
9
-52
-5
0
11
11

18
-4
0
9

-7
-65
5
2

Fr egna skulder stllda panter


vriga stllda panter
Ansvarsfrbindelser
taganden

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

47 895
3 517
577 371
225 160

Sidan 46 av 51

40 671
3 666
575 291
205 982

51 482
10 140
548 052
220 414

Frndringar i eget kapital i sammandrag


Moderbolaget
m kr
Aktiekapital

verkursfond

Reservfond

Kassafldesskring

Balanserad
vinst

Totalt

Januari-juni 2015
Ingende balans 1 januari 2015

24 904

13 206

5 968

-3

31 907

75 982

Utdelning

-12 539

-12 539

Avyttring av egna aktier fr handelsndaml

33

33

Aktierelaterade ersttningar till anstllda


Uppskjuten skatt p aktierelaterade
ersttningar till anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstlldatotalresultat
Periodens

227

227

-35

-35

56

56

7 696

7 696

24 904

13 206

5 968

-3

27 345

71 420

Utgende balans 30 juni 2015


Januari-decem ber 2015
Ingende balans 1 januari 2015

24 904

13 206

5 968

-3

31 907

75 982

Utdelning

-12 539

-12 539

Avyttring egna aktier fr handelsndaml

33

33

Aktierelaterade ersttningar till anstllda

413

413

-34

-34

57

57

13 467

13 470

24 904

13 206

5 968

33 304

77 382

24 904

13 206

5 968

33 304

77 382

-11 880

-11 880

208

208

-53

-53

30

30

13 307

13 307

24 904

13 206

5 968

34 916

78 994

Uppskjuten skatt p aktierelaterade


ersttningar till anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstllda
Periodens totalresultat
Utgende balans 31 decem ber 2015
Januari-juni 2016
Ingende balans 1 januari 2016
Utdelning
Aktierelaterade ersttningar till anstllda
Uppskjuten skatt p aktierelaterade
ersttningar till anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstllda
Periodens totalresultat
Utgende balans 30 juni 2016

Kassafldesanalys i sammandrag
Moderbolaget
m kr

2016
Jan-jun

2015
Helr

2015
Jan-jun

Kassaflde frn lpande verksamhet


Kassaflde frn investeringsverksamhet
Kassaflde frn finansieringsverksamhet

108 618
17 694
52 596

97 570
6 911
-46 424

140 548
7 744
-18 445

Periodens kassaflde

178 908

58 057

129 847

Likvida medel vid periodens brjan


Periodens kassaflde

131 859
178 908

73 802
58 057

73 802
129 847

Likvida m edel vid periodens slut

310 767

131 859

203 649

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 47 av 51

Kapitaltckning
Kapitaltckning, m oderbolaget
m kr

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

Krnprim rkapital
Primrkapitaltillskott
Prim rkapital
Supplementrkapital
Totalt kapital

73 245
9 642
82 887
12 291
95 179

68 222
10 614
78 836
13 249
92 085

67 548
10 487
78 035
12 776
90 811

Minim ikapitalkrav1)

25 133

24 395

25 392

314 163

304 943

317 404

23.3
26.4
30.3

22.4
25.9
30.2

21.3
24.6
28.6

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

8.3
4.5
2.5
1.3
18.8

7.9
4.5
2.5
0.9
17.9

7.1
4.5
2.5
0.1
16.8

2016
30 jun

2015
31 dec

2015
30 jun

29 157
95 721
66 564

26 021
92 538
66 517

28 512
91 322
62 810

Riskexponeringsbelopp
Krnprim rkapitalrelation, %
Prim rkapitalrelation, %
Total kapitalrelation, %
Krav avseende kapitalbuffertar
%

2)

Totalt krnprimrkapitalkrav inklusive buffertkrav


Varav krav p krnprimrkapital
Varav krav p kapitalkonserveringbuffert
Varav krav p kontracyklisk kapitalbuffert
Krnprimrkapital tillgngligt att anvndas som buffert
Kapitalkrav enligt Basel 1-golv
m kr

3)

4)

Kapitalkrav enligt Basel 1-golv


Kapitalbas justerad enligt regler fr Basel 1-golv
verskott av kapital enligt Basel 1-golv
Bruttosoliditetsgrad

5)

Primrkapital, SEKm
Exponeringsmtt, SEKm
Bruttosoliditetsgrad, %

2016

2015

2015

30 jun

31 dec

30 jun

82 887

78 836

78 035

2 335 226

1 986 593

2 152 105

3.5

4.0

3.6

6)

1 414 356

1 094 371

1 292 435

Bruttosoliditetsgrad med hnsyn till CRR artikel 429.7 6), %

5.9

7.2

6.0

Exponeringsmtt med hnsyn tagen till CRR artikel 429.7 , SEKm

1)
2)
3)

4)

5)
6)

Minimikrav p totalt kapital inom Pelare 1, dvs 8% av totalt riskvgt exponeringsbelopp.


Krav avseende kapitalbuffertar enligt svensk implementering av CRD IV.
Berknas som krnprimrkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav p 4,5% (exklusive buffertkrav) samt minus
eventuella krnprimrkapitalposter som anvnds fr att uppfylla primrkapitalkravet och totala kapitalkravet.
Basel 1-golvet baserat p det hgsta av kapitalkravet enligt Basel 3 och 80% av kapitalkravet enligt Basel 1. I det
senare fallet justeras kapitalbasen enligt artikel 500.4 i CRR.
Berknad enligt applicerbart regelverk vid respektive rapporteringsdatum.
Med hnsyn tagen till potentiellt undantag enligt CRR artikel 429.7 som exkluderar vissa koncerninterna exponeringar.

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 48 av 51

Riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav, m oderbolaget


30 jun 2016
m kr
Kreditrisker enligt schablonm etoden
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter
Exponeringar mot offentliga organ
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker
Exponeringar mot internationella organisationer
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
Hushllsexponeringar
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter
Fallerade exponeringar
Exponeringar som r frenade med srskilt hg risk
Exponeringar i form av skerstllda obligationer
Poster som avser positioner i vrdepapperisering
Exponeringar mot institut och fretag med ett kortfristigt kreditbetyg
Exponeringar i form av andelar eller aktier i fretag fr kollektiva investeringar (fond)
Aktieexponeringar
vriga poster
Kreditrisker enligt IRK
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
varav specialutlning
Hushllsexponeringar
varav fastighetskrediter
varav vrig utlning
Vrdepapperisering
Motpartslsa exponeringar
Kreditrisker, obestndsfond
Avvecklingsrisker
Marknadsrisker
Handelslagret
varav VaR och SVaR
varav risker utanfr VaR och SVaR
Valutakursrisk vrig verksamhet
Kreditvrdighetsjustering
Operativ risk
varav schablonmetoden
Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR
Totalt

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 49 av 51

Riskexponerings Minim ikapitalkrav


belopp
82 522
6 602
70
6
74
6
45
4
0
0
0
0
1 611
129
8 049
644
3 488
279
758
61
155
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 241
5 379
1 031
82
176 472
14 118
16 270
1 302
132 558
10 605
0
0
20 975
1 678
2 775
222
18 200
1 456
0
0
6 669
533
29
2
0
0
11 266
901
11 065
885
6 917
553
4 148
332
201
16
7 757
620
35 659
2 853
35 659
2 853
458
37
314 163
25 133

Styrelsens och verkstllande direktrens underskrifter


Styrelsen och verkstllande direktren intygar hrmed att delrsrapporten fr januari-juni 2016 ger en rttvisande versikt
av moderbolagets och koncernens verksamhet, stllning och resultat samt beskriver vsentliga risker och
oskerhetsfaktorer som moderbolaget och de fretag som ingr i koncernen str infr.
Stockholm den 20 juli 2016

Lars Idermark
Ordfrande

Ulrika Francke
Vice ordfrande

Bodil Eriksson
Ledamot

Gran Hedman
Ledamot

Peter Norman
Ledamot

Pia Rudengren
Ledamot

Karl-Henrik Sundstrm
Ledamot

Siv Svensson
Ledamot

Camilla Linder
Ledamot
Arbetstagarrepresentant

Roger Ljung
Ledamot
Arbetstagarrepresentant

Birgitte Bonnesen
Verkstllande direktr

Revisorsgranskning
Inledning
Vi har utfrt en versiktlig granskning av delrsrapporten fr Swedbank AB (publ) fr 1 januari till 30 juni 2016. Det r
styrelsen och den verkstllande direktren som har ansvaret fr att upprtta och presentera denna delrsrapport i
enlighet med IAS 34 och lag om rsredovisning i kreditinstitut och vrdepappersbolag. Vrt ansvar r att uttala en slutsats
om denna delrsrapport grundad p vr versiktliga granskning.
Den versiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfrt vr versiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements (ISRE) 2410.
versiktlig granskning av finansiell delrsinformation utfrd av fretagets valda revisor. En versiktlig granskning bestr
av att gra frfrgningar, i frsta hand till personer som r ansvariga fr finansiella frgor och redovisningsfrgor, att
utfra analytisk granskning och att vidta andra versiktliga granskningstgrder. En versiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jmfrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i vrigt har. De granskningstgrder som vidtas vid en versiktlig granskning gr det inte mjligt fr oss att
skaffa oss en sdan skerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omstndigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en revision utfrts. Den uttalade slutsatsen grundad p en versiktlig granskning har drfr inte den skerhet som en
uttalad slutsats grundad p en revision har.
Slutsats
Grundat p vr versiktliga granskning har det inte kommit fram ngra omstndigheter som ger oss anledning att anse att
delrsrapporten inte, i allt vsentligt, r upprttad fr koncernen i enlighet med IAS 34 och lag om rsredovisning i
kreditinstitut och vrdepappersbolag samt fr moderbolagets del i enlighet med lag om rsredovisning i kreditinstitut och
vrdepappersbolag.
Stockholm den 20 juli 2016
Deloitte AB

Svante Forsberg
Auktoriserad revisor
Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 50 av 51

Publicering av ekonomisk information


Koncernens ekonomiska rapporter kan hmtas p www.swedbank.se/ir

Finansiell kalender 2016


Delrsrapport fr tredje kvartalet

25 oktober 2016

Bokslutskommunik 2016

2 februari 2017

Fr ytterligare information kontakta:


Birgitte Bonnesen
Verkstllande direktr
och koncernchef
Telefon 070 815 04 90

Anders Karlsson
Ekonomi- och Finansdirektr
Telefon 08 - 585 938 77
072 736 15 61

Gabriel Francke Rodau


Kommunikationschef (tf)
Telefon 08 - 585 921 07
070 144 89 66

Claes Warrn
Presskontakt
Telefon 08 585 926 11
070 375 00 54

Gregori Karamouzis
Chef Investor Relations
Telefon 08 - 585 930 31
072 - 740 63 38

Se ven www.swedbank.se fr information om bland annat strategi, vrderingar och Swedbanks aktie.

Swedbank AB (publ)
Organisationsnummer no. 502017-7753
Landsvgen 40
105 34 Stockholm
Telefon 08 - 585 900 00
www.swedbank.se
info@swedbank.se

Swedbank Delrsrapport kv2 2016

Sidan 51 av 51