You are on page 1of 100

22.07.

2016

SilneMagia

Strona1

Strona3
Strona2

RwnieDarwinOrtiz
Oszustwahazard
(1984)
DarwinOrtiznakasynagierhazardowych
(1986)
DarwinOrtiznastolekarty
(1988)
OpatrzonyuwagamiErdnase
(1991)
silneMagia
(1994)
Cardshark
(1995)

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

1/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona4

SILNY

MAGIA

CREATIVEwidowiskowocidlamagazbliska

re

Arwin

RTIZ

Zmieniano
przez
RichardKaufman,MatthewFieldiMarkPhillips

Opublikowany
przez

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

2/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona5

DrukowaneioprawianewStanachZjednoczonychAmeryki1098765
Copyright1994,1995DarwinOrtiz.
Wszelkieprawazastrzeone.adnaczniniejszejpublikacjiniemoebypowielana
lubprzekazywanawjakiejkolwiekformielubzapomocjakichkolwiekrodkwelektronicznychlub
mechanicznej,wczajcfotokopie,nagrywanie,aniadnychinformacji
Systemprzechowywaniaipobieraniaobecnieznanelubktrezostanwynalezione,bez
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

3/436

22.07.2016

SilneMagia

pisemnejzgody.

Strona6

DlaMaureen,najlepszrzecz,jakakiedykolwiekmisi

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

4/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona7

Zawarto
Zawarto..........................................................................................5
AHandofCardsGraABook(JuanTamariz).....................15
Wstp:widowiskowociJakTechnique..................................17
Prolog:ALittleTeoria.............................................................19
1.JakoMagiaTajemnica..................................................................19
NiezapomnianyMagia.................................................................19
MagiczneDowiadczenie........................................................20
WyzwaniePostawa.........................................................22
UkadankiMentalno.............................................................25
Iluzjaniemonoci................................................26
2.Osignicieemocji........................................................28
Vs.intelektualnejEmocjonalneWiara..........................................29
3.NarracjaArt.........................................................................30
Czpierwsza:Wpyw.........................................................................32
Rozdziapierwszy:jasno..........................................................33
CelemClarity................................................................33
Interpretacja........................................................................36
Wybr................................................................................37
Zmniejszenieobciepublicznoci.............................................38
Wyjanienietechniki...........................................................41

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

5/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona8

ROZDZIADRUGI:CONVICTION..................................................56
1.DynamikaConviction................................................56
ExpositoryFaza............................................................56
Stopnieprzekonania..........................................................58
Pamiemocjonalna...............................................................59
PogarszajceConviction......................................................63
2.Warunki.............................................................................65
Identyfikacjaistotnychwarunkw........................................73
MustUwierztest.........................................................74
NoContactStan...................................................76
DramatyzowaniaWarunki........................................................79
3.Convincers.............................................................................87
PrzypadkoweConvincers...........................................................87
PrzypadkoweConvincers...........................................................88
DlaczegoConvincersPracuj..........................................................89
Czyktotozauway?............................................................93
WadyizaletyWaenie......................................................95
Rozdziatrzeci:PROPOZYCJA.............................................97
Cotojestsugestia?..............................................................97
Prestige..................................................................................98
Atmosfera.........................................................................103
Wzmocnienie.....................................................................106
Pragnienie...................................................................................107
Propozycjesadzenia...........................................................108
NegatywneSugestie...........................................................110
6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

6/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona9

Rozdziaczwarty:MERYTORYCZNYZNACZENIE..........................111
Hazard..............................................................................112
Grifting.................................................................................116
ESP.......................................................................................117
Okultyzm............................................................................119
Magia...................................................................................120
Pienidze..................................................................................123
Pe.......................................................................................126
Me.........................................................................................127
UniwersalnyDowiadczenie..........................................................136
Surrealizm...........................................................................142
Podtekst.................................................................................146
PrzyrodzonejsensownociMagii..............................153
Wiarygodno.............................................................................154
Rozdziapity:sytuacyjnychZNACZENIE...........................158
KonfliktPrzeciwkoSpectator...................................................159
KonfliktPrzeciwkoMaszynie.....................................................161
KonfliktPrzeciwkoImaginaryCharakter................................162
EssentialElements..............................................................163
Fakultatywne...............................................................174
Unikaniepuapek...................................................................175
KonfliktmidzyWidzw...............................................186
InneKonflikty....................................................................190
Ryzyko.......................................................................................191
Awaria.................................................................................194
7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

7/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona10

Magiadziejesizwidzem....................................197
Rozdziaszsty:strukturdramatyczn...............................201
1.Odsetkiapacze.................................................................201
Intrygujcykomunikat....................................................201
Intrygujcepytanie......................................................202
TheSpectatorPytanie.......................................................203
OdwrconaPytanie........................................................204
IntrygujcyProp............................................................205
LeadInEffect.............................................................207
2.Progresja.........................................................................207
CzymjestProgresja?..........................................................207
MiernikiProgressions.........................................................210
SztuczneProgressions.........................................................212
3.Niespodziankainapicia.......................................................214
A.Niespodzianka............................................................................215
TwistZakoczenia.......................................................................215
KickerEndings....................................................................218
IleNiespodzianka?...........................................................225
B.Wzawieszeniu.........................................................................226
Cotojestniepewnoci?..............................................................226
MisteriumCiekawo...............................................................227
KonfliktNiepewno..........................................................237
TensionPrzewidywanie.........................................................240
DojenieSuspense................................................................247
czcSuspenseElements..........................................252
8

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

8/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona11

4.Climax..........................................................................255
ZakoczenianaClimax.............................................................255
NierozwizanePodejrzenia........................................................256
Rozszerzonykulminacji..............................................................257
Antikulminacji.....................................................................258
Jednoczesnekulminacji.......................................................263
Zanianiakulminacji....................................................266
Czdruga:Charakter................................................................270
Rozdziasidmy:Funkcjecharakteru.........271
CharaktervsMagii..............................................................271
Charakteriskutku...........................................................273
CharakteripublicznociZainteresowanie.......................................275
Rozdziasmy:stworzenietejpostaci.................277
WhyYouNeedposta................................................277
Znalezienieswojposta.......................................................278
ProfileCharakter..........................................................282
GodzenieCharakteriyciucodziennym................................282
Rozdziadziewity:przenoszcymCHARAKTER................284
Conosisz...................................................................285
To,comwisz......................................................................288
Cozrobi.......................................................................295
Czegouywasz......................................................................298
wiczenia..............................................................................300
Rozdziadziesity:STYLE.............................................................303
Elementystylu.........................................................303
9

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

9/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona12

Opracowaniestylu..............................................................305
PracaAtYourStyle........................................................310
Styljakowiadomyustawy......................................................311
Uwarunkowaniawpywajcenastyl............................................313
NaturalnoInStyle............................................................314
Cztrzecia:Ustawa.........................................................................317
Rozdziajedenasty:STRUKTURA...........................................318
Otwieracz..........................................................................319
Budowanie....................................................................................321
TheCloser............................................................................323
Rozdziadwunasty:UNITY.....................................................325
Rekwizyty....................................................................................327
Motyw..................................................................................327
Motywy..................................................................................331
Rozdziatrzynasty:Odmiana.............................................334
Motyw..................................................................................334
Rekwizyty....................................................................................335
DramatycznaStruktura.............................................................335
Rozdziaczternasty:NieformalnaPERFORMANCE..337
Czczwarta:Publicznoci................................................................340
Rozdziapitnasty:WidowniaTESTY..........................341
MagowieikonsensusuReality......................................341
lepyprowadzilepego.............................................0,342
Sensekomercyjna...............................................................343
Odpowied..............................................................................344
10

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

10/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona13

Podsumowujce............................................................................346
WykonywanieExperience.......................................................347
Rozdziaszesnasty:Czynnikczasu...........................350
1.Timing.................................................................................350
Czymjestczas?..................................................................350
TimingWkuglarstwo...................................................351
TimingWMisdirection.......................................................353
TimingWtupot..................................................................354
NaukaTiming..................................................................356
2.stymulacji..................................................................................357
Cotojeststymulacji?...................................................................357
StymulacjawMagic...................................................................358
StymulacjiiPatter................................................................359
StymulacjaAndBusiness...........................................................365
StymulacjaipublicznociUdzia....................................369
Znalezienierwnowagi................................................................371
3.Tempo.................................................................................372
Rozdziasiedemnasty:bezporednioci....................................375
PlanowaneSpontaniczno...........................................................375
IndukowaneOdpowiedzi.............................................................376
Efektyspecjalne.....................................................................380
OdbiorcyInterakcje...........................................................382
SytuacyjneZnaczenie............................................................385
ROZDZIAOSIEMNACIE:UWAGAKONTROLA....................387
Wyznaczanietrasy.............................................................387
11

Strona14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

11/436

22.07.2016

SilneMagia

NarzdziasterowaniaUwaga.................................................389
DirectionalMisdirection.....................................................391
IntensywnoMisdirection.........................................................394
Rozpraszajcych.........................................................................396
ROZDZIANINETEEN:ODBIORCY.......................................398
UwagaSpan....................................................................399
Rozmiar......................................................................................400
Magowie............................................................................405
Rozdziadwudziesty:ASYSTENCI..........................................407
Znaczenieasystentw............................................407
Cechydobregoasystenta.............................................408
JedenlubdwaAssistant?........................................................410
Ktowybiera?.....................................................................410
Wybrasystenta.........................................................411
Pierwszeje.................................................................413
Rozdziadwudziestypierwszy:HECKLERS..................................416
Psychologiankaniekopotliwymipytaniami...............................................416
Teoretyzowania...........................................................................419
Trudne..........................................................................420
Chwytajc..............................................................................423
WyzwaniePostawa.......................................................425
Przerwanie.........................................................................425
PierwszeNailed.....................................................................426
Rozdziadwudziestydrugi:Niespodziewany...................428
PraktykaiPrb.......................................................428
12

Strona15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

12/436

22.07.2016

SilneMagia

Wkrtups..........................................................................431
Podsumowujce............................................................................433
NieprzewidzianeDistractions.....................................................433
DODATEKONE:prawoDarwina........................................435
ZACZNIKII:SOWNICZEK...................................................438

13

Strona16

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

13/436

22.07.2016

SilneMagia

"Ktotworzytrick,wieleosbdoskonali,alejegoostateczna
Sukcesprzedpublicznocizaleyodosoby,ktraprezentuje
to."
RenLavand'homme
"Caamagiajestpsychiczne".
TonyShiels

14

Strona17

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

14/436

22.07.2016

SilneMagia

AHandofCardsGraABook
(JuanTamariz)
Darwinzaczynagrczynieniasobiespektakularnpokera
Rkazczterechasw:ArgentyczykRenLavand'hommeAnglik
AlfredHitchcock,amerykaskiTexAveryiHiszpan
Ascanio.
AsyTeiwieleinnych,ktreDarwinwycigazrkawaw
przebiegksiki,chod,nieprzypadkowo,odnamitnoci
eonidziel:literatura,fantasy,film,magia.
TerazDarwinsprawdzaiponowniesprawdzaswojekartywygran.analizuje
iwycigiznichmaksymalnawsplneartystyczne
mianownik.(Dlaczegosasy?)
Graosigakulminacyjnejchwili.Darwingraz
ogromnkorzyciwynikajczjegoosobistegodowiadczeniajako
mag,jakowykadowca,jakgbokstudentwiakademickie
(pamitajuwagamiErdnase!),jakoniestrudzonyiciekawy
Czytelnikwszystkiegoczynieniazmotywwartystycznych(co
Bibliotekaosobistama!),jakointeresujcyrozmwc(he
rozmw.,,isucha!),jakimetodycznymanalitycznegomyliciela,jako
dowiadczonyiniezwyklewiadomympisarzem.
Wtensposbudajemusizaatakowagrznajbardziejzrnicowanych
punktywidzenia,odkrywaniezwyciskiejstrategiidlazrozumienia
jakosignsilniejszibardziejfascynujcemagii.Rce,
zewzgldunaichilo,wydawasiprzytaczajca(cotabel
Zawarto!),zewzgldunaichprzedmiotu,moeniejasnychlub
trudnedoczytania.,,,
Zatrzymajsi!Czeka.Zrelaksowasi.Nieprzejmujsi,drogiczytelniku:the
Ksikajestczytelny,tojestbardzojasne,tojestmisisty,toporywajcywswojej
przygodyintelektualnej.Ijesttorwniewyranie,niezwyklepraktyczne.
15

Strona18

Tosprawia,emylisz.Wzbogacaciebiejakoartysty(awicjako
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

15/436

22.07.2016

SilneMagia

istotaludzka).TopopychaCidozakadu(imocno)dlalepszegoi
wicejmagiiartystycznej.
Togamblesprzeciwkoprzecitnocizgodnociiniezrozumiany
komercjalizacja.Toterazrozgrywka,momentukazujc
rcePoker:Topocztkowarkaczterechaswzosta
przeksztacone(iniewykrylijedenfaszywyruch)do
RoyalFlush:pikarttoczas,inteligencja,wysiek,
energiaimio,towierz,edobrzewiedz,Darwinma
zatrudnionychwtejksice,wtymostatnimrozdaniu.Toniemaznaczenia,co
Kartyswposiadaniuprzeciwnika,Misswulgarnoci.Darwinwygra
gra.Anaszukochanysztukmagiizdobyznim.
Mamywszystkowygraprzezzakadyzwami.Dzikuj,DarwinOrtiz.
JuanTamariz
Maj,1994

16

Strona19

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

16/436

22.07.2016

SilneMagia

Wprowadzenie:
ShowmanshipJakTechnique
Wikszopisanienamagiczneprzedstawienienaleydojednejzdwchkategorii.
Pierwszymznichjest"nosiczystkoszul,umiechuduoibdsob"
szkoa.Oczywicie,tegorodzajudoradztwoniejestle.Aletojesttak
podstawowychipowierzchowna,ekady,ktomazdobypoza
etapprzedszkolaodwidowiskowocimusiwyczu,eniemusiby
Wicejnatemat.
Drugakategoriatoszkoakazania.Tos
artykuwzczasopism,ktrenawoujmagwbybardziejzabawny,
myleoswoichodbiorcwitpjakkaznodziejanaambonie
wniedzielrano,autorberatesczytelnikazaswojegrzechyi
ostrzegago,bystasibardziejzabawne,zanimonuderzonyprzez
rkaBoga.Jedynrzecz,autorniezrobi,topowiedzieczytelnikowi
jaksprawi,byjegomagiabardziejzabawne.(Cynic,ejestem,
ZawszePodejrzewam,etodlatego,eautorniemapojcia,jaktozrobi.)
Izrozumie,ekadymag,ktryniejestzabawnealbojestcakowicie
niewiadomywpywmaonnawidowni,wktrymtoprzypadkujeston
pozanadziej,albochcesipoprawi,aleniewiejak.Wtym
Ksika,ktrnieznajdzieadnychkazaanidiatryby,zaledwieorzechyiruby
Podejcie,ktrepowieCi,jaktozrobi.
Spodziewamsi,ewikszomagwbdzieetykietzarezerwowapracenadmagi
teoria.Niewidztegowtensposb.Naszamagiajestprzykademnaksiki
magicznateoriaigenialnyjeden.Jesttoksikaotechniceja
wiedzie,egdymagowiemwitechnikimajnamylisztuczkiof
ruchyrk.Alejestjeszczeinnykorpustechnikconajmniejtak
wanedlasukcesujakoartysty:teatralnyi
Technikipsychologicznezatrudnidowywoaniarodzajreakcji
chceszzpublicznoci.Wtymsensieksikatajestanalogicznado
ksikaotechnicefilmowejsztuki,techniki,technikiaktorskiejlubpisemnie
17

Strona20

technika.
Jeliyonchceszmalowa,tolepiejzrozumiezasady
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

17/436

22.07.2016

SilneMagia

perspektywyikompozycji.Wfilmieokreniarozpucibdziemiejeden
Wpywnawidowni,meczrozpucibdziemiadrug,blakniciebdzie
majjeszczeinnyefekt.Jelimaszzamiarwyreyserowafilmichcesz
upewnisi,epublicznoczujeto,cochceszimczu,kiedy
chc,ebytoczu,lepiejznarnic.Wtedytozaley
dociebie,abyzdecydowa,ktryznichkorzystakiedy.Taksamojestzmagi.
Technikapochodziczciowozezrozumieniabazowy
zasad.Ztegopowodu,zaczniemynaszanalizprezentacji
wrazzkrtkimomwieniem"teorii".Wystarczypamita,ejestto
poprostustworzyfundamentdlazrozumieniatego,cotaksikajest
naprawdo:Podwarunkiem,ezzestawemkonkretnych,praktycznychnarzdzi,
monauywawrnychsytuacjach,ktremogybywpynnasposb,wjakipubliczno
chcichdotyczy.Kiedyzrozumiesz,cotenarzdziasco
tak,jakonedziaajijakjestosowa,tobdzieTwoimzadaniemjako
artyst,abyzdecydowa,ktreznichkorzysta,dlaktrychmiejscapracy.
Jakpostpowa,znajdziesztambdsytuacje,gdytrzeba
znacznapomysowoikreatywnowceluznalezieniasposobwwczenia
rnetechnikidosztuczki,abyosignpodanyefekt
chcmienawidowni.Dobrejprezentacjiwistociewymaga
Wielekreatywnoci.
Wmagii,kreatywnowprezentacjachksztatowaniunigdyniebyotak
ujmowaneiwycenianekreatywnociwtworzeniuefektwimetod
Wierz,etodlatego,ewikszomagwshobbyci,ktrzywykonuj
gwniedlainnychmagw.Magicianwidzowies,oczywicie,
notoryczniereagujesilniejniefektimetody
doprezentacji.Jelijednakwykonadlalaikw,znajdziesz
eprezentacjaoferujetakpodnaiwyzwaniezbytudla
kreatywnoefektwimetod,iktrymaconajmniej
satysfakcjonujcy.

18

Strona21

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

18/436

22.07.2016

SilneMagia

Prolog:
Trochteorii
"Naszymzadaniemjestzdumienie,anierozrywki.zawszezdumienie
pierwszy."
RenLavand'homme
1.JakoMagiaTajemnica
"Toconjurorjestniczym,gdybynietylkobawiiinspiruje
cud."
ThomasFrost,ywotwConjurors
"Rozrywkajestszerszynirozbawienie.Szekspira
KomediaomyekjestzabawneJegoHamletniejest.Niemniejjednak,
Fakt,eHamletjestznaczniebardziejpopularnynikomediapomyek
dowodzi,ejesttorwnieowielebardziejzabawny."
HenningNelms,Magiaiwidowiskowoci
NiezapomnianyMagia
Obserwujczbliskamagicznedziaaniemoebyprzeyciemtak
pamitne,ewidzbdziedosowniepamitadokoca
jegoycia.Jeliuwaasz,etoniedorzecznetwierdzenie,rozwato.Mie
Czykiedykolwiekbyenaspotkaniutowarzyskim,gdzieludzieuczsi,ejeste
magiodrazuktoprzychodzidociebieimwi:
"Wiesz,widziaamrazmagikaktryzrobi[potemnastpujeywe,
chomoeniedokadnyopisjakiejmagicznejsztuczki].Chory
nigdytegoniezapomnij!"
Myl,ewikszoznasmiatodowiadczeniewielerazy.czsto
Wydajnotaosobaopisujecobywiadkiemdziesilub

19

Strona22

Pitnacielattemu,anawetdalejwstecz.Jednakwykonanetaksilna
Wraenie,ewchwili,gdyusyszasowo"mag"THE
Dowiadczeniewpadmudogowyibypowodowanypowiedzie
otym.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

19/436

22.07.2016

SilneMagia

Ilekroodebratalikartdowykonania,moimcelemjest,aby
taksilnewraenienakadegowidza,eilekro
Przedmiotemsztuczekkarcianychoszustwlubkartapojawiasiwprzyszociowej
Rzeczywicie,praktyczniezakadymrazemwidzitalikarthe'llmyleomnie.
Iwiem,ejelitozrobimojeprawopracy,tojestdokadnieto,cosiwydarzy.
Wierz,ekadezblieniemagpowinienustawipodobneceledla
samegosiebie.Abytozrobi,trzebaskupisinatworzeniumagiijako
silny,jaktomoliwe.Spordkilkupodstawowychprzesankach
upodstawtejksiki,najbardziejpodstawowjesttaka:maga
Podstawowymzadaniemjestbawiswojpublicznomagi.Nietylkodo
zabawiasuchaczyrobicmagi,aleabyjezabawi
zmagi.Najwaniejszymrdemrozrywkipowinnyby
samamagia.
Niestety,wielumagwniewydajsiwierzy,emagii
Sammoebyzabawnedolaikw.Czuj,ewcelu
przytrzymauwagswoichsuchaczy,muszsmarowamiodemswojewystpy
zychartw,eszkodajakakomicznegoBarszczBelt.one
etermin"magicznyhandlowa"maoznaczacig
Lekkiedziesidrugagag/sztuczkipolegajcenabystroni
tajemnic,aleuzasadniaswojeistnienie,poniewawywouj
Chwilowychichot(lubjk)zwidzem.Rezultatemjest
spektakl,ktryjestjakogldaniestarychpowtrkitelewizyjneKsit
Hazzardmindlessrozrywki,ktrenachwilodwraca,alejest
zapomnianeniemalnatychmiast,etokoniec.
MagiczneDowiadczenie
Tenrodzajmagiiwynikaztego,conazywam"bdneFitzkeeza"The
Przekonanie,emagianiemawrodzonwartorozrywkow.W
ShowmanshipdlaMagw,receptyDarielFitzkeeza
comagicznezabawnejestwprowadzeniemuzyki,taca,komedii,
iseksapiludomagicznegowydajnoci.Jegozdaniem,magia
jakagorzkapiguka,etrzebaosodziwceluuzyskania
publicznodoprzeknicia.Niechc,abymyle,esugeruj
20

Strona23

niemaniczegozzatrudnianiemtakichelementw,abydodado
Odwoaniemagicznymwydajnoci.Alesdzc,etowszystkoniema
dodokonywaniamagicznezabawnewychodzinajbardziejoczywiste,a
najwaniejsze,sposbmonauczynimagibardziejzabawne:o
cosamamagiabardziejzabawne.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

20/436

22.07.2016

SilneMagia

Jeliniewierzysz,emagiasamawsobiemoebyzabawne,jelinie
Wierzymy,eprzeywapozorneniemoliwocimoebysilny,
Wyjtkowyiniezapomnianyrozrywkidlapublicznoci.Niebd
kciztob.Jatylkoproponuj,abyzrezygnowazmagii.Gdyby
naprawdmylisz,emagianiemaadnejwartoci,chybaejakokoek,naktrych
powiesimuzyka,taniec,komediiseksapil,powinnostasi
muzyk,tancerz,aktor,czystriptizerkaizapomnieomagii.
Wierz,enietylkomonamagiasamawsobiejestbardzozabawny,
hut,emagiaoferujerozrywk,ktrajest
jakocioworneodtego,copublicznomoedostaodmuzyki
taniec,komedia,lubjakakolwiekinnaformarozrywki,niekoniecznie
lepiej,aleinaczej.Towyjtkowedowiadczenierozrywkipochodzi
ztajemnicy,dowiadczenieniemoliwego.Szczerzemwic,jelinie
Zdecydowaniechceszwysaswojepubliczno,eszczeglnrozrywki
dowiadczenienienaledomagii.
Poprzyjzaoenie,erozrywkowychzmagijesttwj
Gwnympriorytetem,przekonaszsi,emawanekonsekwencje.To.
nieoznacza,eodwrciszsinamoliwociwykorzystania
komedie,opowiadania,muzyka,lubinnychelementwwceluzwikszeniaswoich
magia.Toznaczy,epierwszympriorytetemjestuczynieniemagiijako
mocnyiniezapomniany,jaktomoliwe.Oznaczato,euywasz
Elementytakiejakkomediaprzedewszystkim,abymagicznesilniejsza.Jeli
gagwzmacniamagi,toidziejeligagosabiamagigo,
wychodzi.
Nigdynienaleytracizoczugwnegocelu:abyPastwa
Publicznodowiadczenietajemnic.Jelimagiamaadnychroszczedobyciasztuk
leywjegounikalnejzdolnocidopodejmowaniawidzemzmierzysiz
moliwe,wrazzpoczuciemkomfortupocigatozasobjako
klapaotwierasipodwszystkim,comyli,ewieorzeczywisto
ajegoumysidziedospadania.
Nawetogldanewyczniedocelwrozrywkowych,touczuciemagiczne
21

Strona24

dowiadczeniejestnietylkonajbardziejunikalne,aletakenajsilniejszym
rozrywkidowiadczenie,jakomagikmoedapublicznoci.
Alezanimbdziemonarozpoczpracnadwpywajcstanpublicznociz
umys,bymoetrzebabdziezmieniwasnenastawienie.
WyzwanieAttitude
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

21/436

22.07.2016

SilneMagia

Istniejewielenatymwiecieludzie,ktrzynienawidzzejmagii.(Jestemjeden
znich).Alestetacy,ktrzynienawidzdobrmagi.
Magicdonich,oznaczato,ejeliichoszuka,tracawygrasz.
Jelicizapi,towygraimonastraci.Naszczcietakieosoby
sbardzonieliczne.
Zwicejniepokojujestfakt,epraktyczniekadymoewpawpubliczno
Sposbmyleniaogldaniemagicznedziaaniejakosytuacjwinlose
jelizachciichdo.Twoimzadaniemjest,abyjezobaczygojakoWindow
wygrasytuacji.Jelimagwygrywa,kadywygrywaCijak
Zadowolenieznichzabawneionidostaprzyjemnobycia
rozrywk.Jeliprzegrasz,kadytraci,comogoby
przyjemnedowiadczeniestajesistratczasu.Dobrymmagia
Wydajnojestwsplnymprzedsiwziciem,aniekonkurencyjny.
Publicznopowinnabyrzeczywiciesojusznikwwichoszuka.
Kluczemdoosigniciategopartnerstwazpublicznocijestunikanie
wszelkiepoczuciewyzwaniawprezentacji.PnoFredRobinson
lubicytowaFredKaps,zgodniezktrym:"Niemamiejsca
nawyzwaniewzawodowymmagii."Chciabympjdalejipowiedzie,e
niemamiejscanawyzwaniewdobrejmagii.Wykonawca,ktry
wyzywaswoichsuchaczy,abydowiedziesi,jaktozrobisztuczki
wzmocnieniemodeluwinlose.
Problempojawiasi,gdystaramysimagicy,abyzobaczysamo
pokonujccharakterprowokacjimagii,itotaki,ktrymyl,emiaem
Najlepszofertzgowon.Problememjestto,eniektrez
najbardziejlegendarnychpostaciwmagiiwykorzystalipodejciewyzwanie.
WwywiadziedlamagazynumagicznymangielskiejOpus,szkockiej
CardManGordonBrucesusznieradzipocztkujcymmagwdo
uniknpodejciawyzwanie.Nastpnieprzechodzionpowiedzie:"Slydinirobi
tocayczas,aletylkouciekaznim,bojestmistrzem".
Faktemjest,etylkoSlydiniupieko,bospdza
22

Strona25

Caeyciewykonujcdlainnychmagw.NiewierzSlydini
mogoutrzymakarierwykonujcychlaikwbez
drastyczniezmieniajcswjstylwyzwanieprezentacji.Fakt,e
nigdynieudaosidoprowadzidotakiejkarierymoewskazywanatyle.
KarieraSlydiniskadaasizwykonujcychnaszkoleniadoinnych
magowie,azwaszczadajclekcjedoinnychmagw.Takjak
takiejegoprezentacyjnystylniepowinnystanowiwzrdlanikogo
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

22/436

22.07.2016

SilneMagia

zainteresowanyrozrywkipublicznoci.
Slydinibygeniuszem,ktrychmylenienamisdirectionzrewolucjonizoway
doseupmagiiiktryprzyczynisirwnielicznenasienny
Technikidozbrojownistolepracownika.Jednakjegowyzwanie
Podejcietojestbardzodobrzeznaneistanowimagwtaki
doskonayprzykadtego,coniedozrobienia,eczuj,ekoniecznejestprzeanalizowanie
Tanegatywnacechajegotwrczocidalej.
Pooszukiwaniewidzakilkarazyztymsamymskutkiem,Slydini
bygozapyta:"Wiesz,dlaczegoniewidzielimy?Boniemazegarek!"
Tumaczenie:"Wiesz,dlaczegoniemniezapa?Bojeste
gupi!"Pooszukiwanieinnegowidzazkilkomapowtrzeniami
Monetyprzezst,chciauspokoigoz
stwierdzenie:"Jatojeszczerazitymrazemzapa!"KiedySlydinizrobi
toznowuiwidzwciniezapa,tobyorozsdnedlaniego
sizastanawia,czycobyonietakznim.Prawdopodobnie,
Inniludziezwyklezowionywtymmomencie.
Cogorsza,widzbdziemiapoczucie,enieudaomusi
jegomisja.komentarzeSlydinizajasno,ewidza
zadaniembyozapamaga.Dotejporystraciimag
wygra.Mgtylkomienadziej,enastpnymrazemchciawygraitym
magstraci.
Jednymznajbardziejszkodliwychaspektwtegopodejciajestto,etowyzwanie
podwaailuzjmagii.ZakadymrazemSlydinizbeszta
Widznaniegozapa,przypomniazebranym,eistnieje
byocozapa,eniebyonaprawdmagiczne.Kadegorazu
JohnRamsaysfaszowanedo,anastpniepokazarkpusta,on
Przypomniawidza,ebypoprostuogldanie"sztuczki",ktre
zaleaaodrzeczyjakpalming.Takiepodejcieniejestprawdopodobne,aby
dapublicznocizachwycisiwidzcniemoliwe.
23

Strona26

Jestbardziejprawdopodobne,abypozostawijezpoczuciemfrustracjiwkoniecznoci
zostayprzechytrzy.
Podejciewyzwaniemodnosisidomentalnocilogicznabdziemy
Omawiajcwjednejchwili.amigwkimajrozwizania.Moemyniewiedzie
,cojestrozwizaniem,pomieszczeniewiemy,ejestjeden.Magiazdrugiejstrony
Rkajest,zdefinicji,wiecznzagadk,dlaktrychniemato
moliwerozwizanie.Dlategoniemasensudopodwaenia
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

23/436

22.07.2016

SilneMagia

publiczno,abyznalerozwizanie.
Podejrzewam,emoebycowykonujcychinne
Czarownicy,ktradydopromowaniastyluwyzwaniem.Czytotylko
przypadek,eJohnRamsay,innegolegendarnegozblieniu
magicytegowieku,atakezbudowaswjstylwokwyzwanie
Podejcie,powoujcsinastaymstosowaniemzwodyiprzyssawkprzesuwasi
pocieranosswojejpublicznociwtym,eonjeoszuka?
Ramsaychcianawetwymiewaniewidzwwykonujcmonetyznikajz
komentarz:"Niewiem,gdziemonetajest,ty,chopcze?"
OczywicieRamsayzarabianayciedziaasklepspoywczy.Jelity
chcwzrswojepodejciewykonujcpojednymztegostulecia
legendarnychmagw,sugeruj,elepszymodeljestFredKaps,A
Mag,ktryzarabianayciewykonujcdlapublicznoci.Tybdziesz
Przypomnijmyjegoradbyo:"Niemamiejscanawyzwaniewzawodowym
magia."
Ostrzegam,abybyojasne,etocoradzprzeciwkojest
trudnestosunekzestronywykonawcy.Istniejena
Przykadem,niczegoprezentujeefektzaskarone
warunki.Musiszjednakjasno,eprzezpostaw
jestewyzwaniemsiebie,abyodniesukceswramachniemoliwe
warunkiniejestewyzwaniempublicznocizapa.
Podobnie,kadawynikaniemonostanowiwyzwaniedlaniejawny
publicznoznalenaturalnewyjanienie.Wmagiiefekty,ktre
obejmowapowtrze,takichjak"Ambitnykart"jednoataczas
Zespasem,albopowtrz"OilandWater"rutynowe,zwaszczastwarza
wyzwaniedlapublicznocizrozumieje.Zkadymnowym
Powtarzanieuznajnoweteorieiszmuszenidoichodrzucenia.
Tenprocesporedniocopublicznorozwaykade
Moliwymwyjanieniemawreszcietrzebazaakceptowa,eniema
24

Strona27

Wyjanieniemoebybardzoskutecznymsposobemprowadzcichdo
objniemoliwetylkoto,comagicznepowinnobywszystkodookoa.(Juan
TamarizbadatkoncepcjwCzarodziejskimWay).Wystarczyupewnisi,
Wyzwaniempochodzizniemoliwocijesteobecny,aniez
wasnpostaw.Twojapostawapowinnabyto,eniema
wyjanienianaleyszukatojestpoprostumagia.
UkadankiMentalno
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

24/436

22.07.2016

SilneMagia

"Nigdyniezajmowasiwhodunits.Spoprostusprytnezagadki,
niesone?Sintelektualnej,anieemocjonalnei
Emocjajestjedynrzecz,ktratrzymamoiwidzowiezainteresowani."
AlfredHitchcock
Kiedymiaemokoodziewiciulat,mammagicznyzestawdladzieci.Wzdu
sztuczkiwiosaiwszystkichinnychslumswmagiitworzcych
standardowepotrawymagicset,totakeokooptuzinadrutu
amigwki.Pamitam,ezastanawiaemsi,coonerobiywzestawie
poniewawiedziaem,eamigwkiimagianiebyy,tosamo.To
Prostaprawda,ekadydziewiecioletniejinstynktowniewie,ejestjeden
wielumagwniezdajsobiesprawy.Magicznyefektmoebybardzozagadkowe,
aletoniejestlogiczna.Puzzleprzyznajemoliwegorozwizania,conajmniej
Wteorii.Prawdziwamagiaprzyznajeadnegomoliwegorozwizaniatojestwieczne
zagadka.Cowaniejsze,zagadkjestcileintelektualist
wyzwaniebezemocjonalnegoelement,jelinieliczy
udaremnienie.Emocjiintelektjestdokadnieto,cochcemyunikn
wmagi.(Jakjuzauwaylimy,wyzwaniemjestkolejnymdobrymrozwizaniem
uniknwmagi.)Jedynasatysfakcjapuzzlepochodziz
gorozwizasatysfakcjazmagiidlawidzamusiprzyj
Czzniegorozwiza.
Znakiemwystpowaniatejzagadkimentalnociwmagiijest
habitniektrecardmenmajodnoszeniasidokadejdziakitrickpostaci
"Problemzkart"ikadyefektstosujctdziakjako"rozwizanie"
problemu.Konstruowaniemagicznyefektzwyklewie
rozwizywaniawieluproblemw,podobniejakpisaniepowiecimoedarozwizania
wieleproblemwdziaki,charakteryzacjeistylu.Jednakadenpisarz
nigdyodnoszsidojegodziakijakoproblemijakopowiegotowego
rozwizanie.TerminologiabardzoProblem/rozwizaniesugeruje
chzmniejszeniaprocesutwrczegodowiczeintelektualnych.
25

Strona28

Procesartystycznej,zarwnowtworzeniuefektwlubprezentacjijestznacznie
bardziejzoone.
Niepowodzeniewyranieodrnimagiiizagadekjestjednym
najbardziejszkodliwe,jakrwniejedenznajbardziejwszechobecnychtendencji
wmagi.Mojewasnepolekartmagiijestszczeglnienkaneprzezt
problem.WIbidemNo.21,NormaHoughtonmwio"amatora
matematykw,ktrzywjakisposbuzyskaliosobliwyzudzenie
eichhobbytomagia."Niestety,oskareniejestnazbyt
prawdziwe.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

25/436

22.07.2016

SilneMagia

Problemwynikaczciowozfaktu,ewielemagicys
rwniepuzzlefanw.Wrzeczywistoci,podczaskrtkiejhistoriibliskamagii,
szeregznanychpraktykwbyyrwniewidoczne
Ekspercipuzzle.Wielemagicznychczasopismapublikujrwniepuzzlez
odczasudoczasu.Ztejpodwjnejmiociwpiersiachtakwielu
magowie,tonicdziwnego,eczasamidwamyli.
Torwniesprawia,etrudnoimsobiespraw,ewikszoludzi
nielubizagadki.Wrzeczywistoci,wieleosbichnielubi.Niejestembardzolubi
zagadkisiebie.(Prawdopodobniesigacorazgyppednatym
Magiaset).Myl,ejakomagikMamszczciewtymzakresie.
Takapostawaprowadzimniebliejpunktuwidzeniawikszocilaikw,
co,ekadymagpowiniendy.
Jelijestejednymztych,ktrzylubizagadkimagw,maszzamiar
muszbyszczeglniewyczulonynaniebezpieczestwopozwalajcswojmagi
przerodzisiwzwykychpuzzli.Dy,abydapublicznoci
niemoliwocizamiastpuzzli.Niechdowiadczeniecud
zamiastfrustracji.
Iluzjaniemonoci
"Istniejeogromnarnicamidzywidzemniewiedzc
jakcosirobiwstosunkudoniegowiedzc,eniemonazrobi."
SimonAronson,PodejcieAronson
Ciekawarnicamidzywykonaniemprzezmagwi
wykonujcychlaikwjestto,ejeliudasidowiedziemag
zdziewidziesiciuprocenttrick,aleniemonadowiedziesi,pozostaychdziesiciu
procent,bdzieczu,epodstpsioszukagojelilaika
26

Strona29

udajesinazastanawianiesidziesiprocenttrick,aleniemonadowiedziesi,
drugidziewidziesitprocenttrick,bdzieczu,enieoszukasz
mu.Magbdmyle:"Jawiemjakonsterowanymojkart
grnaczpokaduiwidziaemgowyjkart.Aleniewiem
jakdostagomidzytymidwomaplastikowycharkuszy,ktrezostaypodklejone
wrazzewszystkichstron.Onnaprawdmnieoszuka."Laikabdmyle,
"NieoszukaszmnieWidziaemgowyjkart."
Takapostawazestronywieckichodbiorcwfrustrujeniektrychmagw
ktrzysskonnidoodpowiedzi."Tak,alejakjazlokalizowakart
wpierwszejkolejnoci,ajakjasigomidzyarkuszamiplastikowymi?"
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

26/436

22.07.2016

SilneMagia

Odpowiedlaikabdziecowstylu:"Och,maszgow
tamjako.AlenieoszukaszmnieWidziaemkartwtelefonie
rka."
Ktrapostawajestprawidowa,tomagikaodbiorcwlubpooy
widzowie?Tozaleyodtego,czyczujesz,emagiama
bylogicznalubpozornaniemoliwoci.Zamy,edanaosobajest
czc100kawaekukadanki.Dostajedziewidziesitsztuk
naswoimmiejscu,aleniemoedostasiprzezostatniedziesisztuk,abydopasowa.Onczuje,e
nieudaosirozwizazagadk.
Zamy,eogldanieczego,cojestrzekomoosignityprzez
nadprzyrodzonychrodkw.Zauwayszjakieprzewody,ktresoczywiciebdcych
manipulowanezpozascen.Moeniewiedziedokadnie,coci
przewodymajzrobiztym,cowidzisz,alewiesz,emusz
miecoztymzrobi.Wiesztake,enadprzyrodzone
Zjawiskaniewymagakabli.NiezostalioszukaniWidziae
przewody.
Pytanienauwadzemagwidzabrzmi:"Cotojest
wyjanienie?"PytanienauwadzeUkadwidzabrzmi:"Czyistnieje
wyjanienie?"Dlatego,abyprzenielaika,trzebazrobi
coowieletrudniejszenioszukiwaniego,naleyutworzy
iluzjaniemonoci.Chciabymitakdaleko,abypowiedzie,ezudzenia
zniemoliwocijestrwniedobradefinicjamagiijakja
monasobiewyobrazi.
Oczywicie,tworzciluzjjestznacznietrudniejszenitylko
zastanawiajcekogo.Magiczneiluzjajestnajbardziejkruchrzeczw
wiat.Tojestjakdelikatnabakamydlana,ktramoebyrozerwanieprzezostre
27

Strona30

obiektw,nageprzepychanki,anawetpodmuchuwiatru.Poniewawikszo
Magowiebdzawszewybierajnajatwiejszdrogninajbardziej
skuteczne,monaoczekiwa,ewikszotwoichprzyjacibdziemagowi
zadowolisirobizagadki.Towybracieksamodyscypliny
zamiast,pobaaniasobiebdzieszmusiapracowabardzotrudnedoopanowania
technikinauczanewtejksice,wcelupielgnowaniailuzji
niemoliwo.
2.Osignicieemocji
"Ktomoeniewierzywjegoumysjeszczewciwierzwjegokrwi."
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

27/436

22.07.2016

SilneMagia

EdwardWagenknecht
Prawdopodobniegwnympowodem,dlaktregowielumagwbrakujewiarywmagi,jak
Rozrywkajestpoczucie,emagiatraciswojpozycjna
wspczesnegowidza,boludziejuniewierzwmagipostaci
dosownerzeczywistoci.Przeanalizujmytkwestiwiarywwikszymstopniuod
tofundamentalneznaczeniedlazrozumieniaroliwidowiskowociw
magia.
Staosimodnewrdtychkilkumagikw,ktrzynawet
przeszkadza,abyomwishowmanshipmwiouzyskanieaudiencji
"Chtniezawiesiichniewiary".Tozdanieporazpierwszyukutyprzez
SamuelTaylorColeridgeodnosisidopostawywymaganegoteatru
Odbiorcy.Chodotrafnyjesttenkontekst,tonaprawdniejestwaciwe
magii.
Abyzrozumiedlaczego,niechkontrastujpostawtheaterdzieje
Publicznodotejwidzogldabliskamagii.Osoba
idziedorealizacjispektakluJMBarriePiotruPan.zna
eludzieniemoglataiwie,eaktorPeterukazywania
Panniejesttaknaprawdlatajcewpowietrzu.Wceluskorzystaniazgry,
Jednakeonbdziemusiaudawa,eczowiekmoelata,a
zapomina,ejestogldanieaktorazawieszonegoprzezdruty.Poniewaprzewody
swidocznedlakadego,ktowygldanatylemocno,widzmusizrobi
todobrowolnielubgraniebdziedlaniegopracowa.
Natomiastpoduwagwidzaogldaniemagzarobidolara
Billunosisiwpowietrzu.Widzmoezawiesijegowoli
niedowierzaniaiudawa,edolarrachunkimogunosi.Gdybytozrobi,ego

28

Strona31

Niemiaobyznaczenia,gdybytenwtekdoczonydorachunku,ju
nimatoznaczenie,ewidziprzewodypodczonedoPiotrusiaPana.
Jednake,jeliwzitakpostaw,magianiemazbytwiele
Wpywnaniego.Pywajcyustawajestsilnmagiwaniedlatego
widzniebdziechtniewierz,erachunkimogunosi.Tojest
Fakt,ejegoumysniechcewtouwierzy,alejegosiazmysy
mu,ktrydajemagiajegomoc.
Jednakprawdjestrwnie,eabyzbliskamagicznebyskuteczne,
Widzmusistasiwspkonspiratorzwykonawcw
cigajcoszustwa.Tudochodzimydoparadoksu,ktryjestcentralnym
zrozumieniepotgimagiijakorozrywki.Wikszoludzi
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

28/436

22.07.2016

SilneMagia

majoprintelektualny,abywierzywniemoliwechwil
wtymsamymczasieoemocjonalnepragnienie,abywierzyw
niemoliwy.Jesttonapiciewsamymserculudzkiegoducha,ktre
silnamagiaprzywouje.Rezultatemjestbojani,edobre
Magiazawszegeneruje.Wiczapomnijotworzeniuchtnychzawieszenie
niedowierzania.Zdobdswojpublicznorzeczywiciewierzwmagi.
Vs.intelektualnejWiaraemocjonalna
Tobrzmijakniemoliwecel,prawda?Jakmonazrobi
Elegancki,nowoczesnywidzowiewierzwmagi?Niemoe,jeli
mwiszprzekonaniuintelektualnej.Mwioemocjonalne
wiara.AnegdotazXIXwiekudoskonaleoddaje
rnicamidzywiarintelektualnegoiemocjonalnegoprzekonania.
PaniDeDuffandzostazapytany,czywierzywduchy.Ona
odpowiedzia:"Nie.Alebojsinimi."
Wpywmagicznmocjestwprostproporcjonalnadostopnia
ktryangaujeemocjewidza.Reakcjana
silnamagiajestzawszeemocjonalne.EkspertPokerMikeCaropowiedziakiedy:
"Przegraniprzesadza[ilepienidzystraci].
Todlatego,eniestaraszsiprzekazato,conaprawdwydarzyositak
ile,jakleczuj."Jesttorwnie,dlaczegowieccyczsto
przesadzamagicznyefekt,gdyopisujgonainny.S
naprawdnieprbujekomunikowasi,cosistao.Prbuj
przekazaemocjeczulikiedywiadkiem.
Jeeliwpywmagiijestnaemocjach,wynika,eswoje
29

Strona32

Prezentacjemuszbyzaprojektowanetak,abydotrzedoemocji.
Problempoleganatym,eintelektzawszedokadawszelkichstara,abychroniemocje.
Tojakstojcyprzedstrayzestawelaznbram.Kiedypokazujesz
ktopozornaniemoliwe,zanimbdziemgdostasiemocjonalnie
podniecony,jegointelektpowie:"Chwileczk.Mogzrozumieto.
Niemusibyracjonalnewyjanienie."Dopierokiedyjegointelekt
podporzdkowujesiiprzyznaje,eniemaadnegowyjanienia,ebramy
otwierajimonadotrzedojegoemocji.(Jeliefektjestwaciwie
zorganizowany,ecayprocesmoetrwauameksekundy).Wzwizkuztym,
jelichceszdotrzedoemocjiwidza,trzebanajpierw
dosownieprzegrodaswjintelektzostawigobezmoliwoci
wyjanienie.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

29/436

22.07.2016

SilneMagia

Oczywicie,nigdynieosignieprzekonanieintelektualnejzpublicznoci.
Onizawszewiedz,wgrzbietachichumysach,eistniejenaprawd
niemaczegotakiegojakmagia.Jednak,gdyudacisiichzaskakujce
intelekty,tworzcsilneprzekonanie,monaosignemocjonalne
wiara.Napoziomiejelit,bdreagowatak,jakbymagiajestprawdziwa.
PamitajpaniDeDuffand?Wiedziaa,educhyintelektualnie
nieistniej.Aletonieprzeszkodziojejreakcjnazasadzie
Poziomemocjonalnyjakbyzrobili.
3.NarracjaArt
Wprzeciwiestwiedostatycznychformsztukijakmalarstwo,rzeba,ifotografi
iczystoekspresyjneformysztukijakmuzykaitaniec,magiajest
narracyjnaformasztuki.Oznaczatopoprostu,emagiaopowiada.Jestem
tunieodnoszcsidofaktu,eniektremagiczneprezentacjeuywa
historiatowarzyszyefekt.Toznaczy,ekadyskutekjestsama
historianiezalenieodtowarzyszcegojejprezentacji.Jakwkadejhistorii,
mapocztek,rodekikoniec.Jakwprzypadkukadejsztukinarracyjnej,
publicznoogldabochcesidowiedzie,cosiwydarzy
Nastpny.Gdywidzogldamagicznsztuczk,onjestwiadkiem,a
Czasamiuczestniczy,historia:historia,cosidziejew
sztuczkamagiczna.
Oznaczato,ecztechnikiprezentacjimagicznegojestnarracyjna
technika.Zajmujesitematemrozwaa,
charakterystyka,konflikt,krelenia,fabua,jasno,atmosfera,
Strukturaidramatyczne.Stotesamewzgldy,ktres
30

Strona33

centrumwszystkichsztukachnarracyjnych:filmu,teatru,literaturyiopowiadania.
Podkrelamto,poniewa,takoczywiste,jakchodzioto,eotrzymabardzo
maouwagiwliteraturzemagicznej.Wzwizkuztym,tensposbmyleniajest
prawdopodobiestwoznalezieniawieluczytelnikw,jakdziwne.Przyopracowywaniukoncepcji
zbadanewtejksicebdczstostosujanalogiedoinnychnarracji
Sztukaicytowazasady,ktresakceptowanejakoaksjomatwewszystkichinnych
sztukinarracyjne,alerzadkorozpoznawanewmagii.Myl,ejakidziemy
wrazdojdzieszdoceni,elepiejzrozumie
Zasadysztukinarracyjnejogbardziejskutecznebdzieszjako
magiczneartysty.
Chokadasztuczkaopowiada,wanejest,abyuwiadomisobie,e
gwnymcelemmagiiniejestopowiedziehistori,aledostworzenia
sensacj.Wspominamotymdlatego,oprczmituFitzkee,w
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

30/436

22.07.2016

SilneMagia

kolejnaCzstymbdemjestto,conazywam"teatralnbdno."Niektrez
czarownicyimagicznepisarzynajbardziejzajmujcychsi
Prezentacjapopeniabdsdzc,ewpunkciemagii
Efektjestwspieraniedramatycznyzaoenie,podobniejakefektyteatralne
lubfilmowychefektwspecjalnychrobi.(To,naprzykad,jesttowadawHenning
Nelms'innywybitnyMagiaiwidowiskowoci.Nie
Nieoczekiwanie,Nelms'backgroundbywteatrze).
Jelijednaknaszympodstawowymzaoeniemjest,eunikalna
Siamagiijestto,edajewidzomdowiadczenie
konfrontacjiniemoliwe,wynika,epunktdramatyczny
Prezentacjajestzwikszeniemagii.Magianiejesttam
walidacjidramatycznyzaoenie,dramatycznyzaoeniesuydododawania
Wpywnamagi,abydowiadczenia,eniemoliwe
znaczniebardziejwydajne.
Ztymimylamiwplecachnaszychumysw,myl,ejestemygotowi
opuciteori,zakasarkawyizanurzysiwtechnice.

31

Strona34

Czpierwsza:

Efekt

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

31/436

22.07.2016

SilneMagia

"Prawdziwysukcesizadowolenieudasitylkodotych,ktrzynaprawd
zrozumiepodstawowezasady,dlaczegosztuczkaudalub
zawiedzie."
GreerMarechal

32

Strona35

ROZDZIAPIERWSZY:
PRZEJRZYSTO
"Dlatych,ktrzykwestionuj,czyjasnojestwszystko,cowane,mog
tylkopowiedzie,ejesttonajwaniejszajakokrcenia
film."
FranoisTruffaut

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

32/436

22.07.2016

SilneMagia

CelemClarity
DaiVernonczsto,ebdniejestmagia.Monaprzejtak
daleko,abypowiedzie,ebdjestprzeciwiestwemmagii.Jedenzmoich
osobisteirytujejestzwyczajwielemagowiemajwskazania,w
ichtupot,ebdtozrobi,alboe"dalszemyli
problemem."Kiedymylaem,emoejaprzesadzam,cojest,
Potymwszystkim,tylkodrobneniepowodzeniewerbalne.Jednakczuemsiusprawiedliwiony
gdypewnegodniawrozmowiezDavidRothwyrazi
samkopot.
Liniatupotsobieniejestwana,alementalnowskazuje
jest.Nigdynieudasiprezentujebardzosilnmagi,dopkinie
doceniatenprosty:Podkoniecefektu,twj
publicznoniemusibyconajmniejtrochmyli,copoprostu
staosi.Muszbyabsolutniejasne,cosistao.
Tylkowtedymonanaprawddocenito,coakuratjest
zupenieniemoliwe.
Wielejupowiedzianonatematcelowociwykonywaniaprostych
ruchomoci.Choprosteefektymogbybardzosilneefektyzwicej
Substancjamoebyrwniebardzosilny.Jakirodzajciciy
kuprawdopodobniezostanieustalonaprzeztemperamentwicej
odinnychczynnikw.Cojestbardzoistotnedlasilnamagia
Nieprostota,aleefektjasnociefektu.Jedenznajbardziej

33

Strona36

Podstawoweessentialsmosigniciasilnejmagiijestdoprzenoszenia
publicznojasnyobraztego,comasiwydarzy.
Duozamieszaniapomidzyprostotyijasnociwynikaz
fakt,eosobaoograniczonychumiejtnociprezentacyjnychmoestwierdzi,e
moeonprzedstawiefekttylkojasno,czyjesttoprosty.
Wzwizkuztym,ekojarzysizprostotklarowno.Jednakz
waciwadbaooprezentacjiroutining,bardziejskomplikowane
Efektymogbywyranieprzekazywanedoodbiorcw.
Wybierajcsidowykonywaniaprostychlubzoonychefektwjestkwestiartystycznej
osdosigniciajasnociwyciewkadymprzypadkujestspraw
technika.Wtymrozdzialeomwimytechnikidlaosignicia
jasno,ktremogbystosowanedowszelkiegorodzajuefektu,jakiwybra
teraniejszo.
Przedefektmoebyjasnewumyleswojejpublicznoci,emusinajpierw
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

33/436

22.07.2016

SilneMagia

byjasnewswoimwasnym.Wieluwykonawcwudawtympierwszym
krok.Stajsitakzafascynowanyzeszczegamiefektthe
przemieszczeniu,zakrty,poszczeglnychfaznigdykroku
zpowrotemisprbowa,abyzobaczyduezdjcie.
Syszaemkiedyjedenznaszychnajbardziejlegendarnychcardmenopisaniainnego
znajbardziejlegendarnychcardmenmwic:"Onjestwielkimag
Onpoprostuniewie,czymjestefektemjest".Sdzczliteratury
zbliskamagii,wielumagwniewiem,cojestefektem.
Jesttoszczeglniewidocznewniektrychdziaa,ktredoprowadziy
odaktualnejtendencjidoczeniarnychdziaekw
Tensamefektipoyczkoweelementyzjednegoefektuwczenia
wzupenieinnymcelu.Janiekrytykujtegotrendu,poniewa
zaowocowaopewnymbardzosilnejmagii.Jednak,jakkady
pojcie,gdystosujesibezmylnie,wynikimogbyfatalne.
NiektretegotypusztuczkiwidziprzywoapotworaFrankensteina,A
groteskowaistotaskadasizczciuszytychzrnychorganw
razem.
Jakopierwszykrokwkierunkuosigniciajasnociwmagii,polecam
nastpujceniezwykleskutecznewiczenia.Pokrtcekady
sztuczkswjrepertuar.Nietylkootymmyle.Waciwiedosta
kawaekpapieruidugopis.Wyraswojlistrepertuarupodrk.Teraz
napisapodsumowaniekadegoefektuwtrzechzdaniach.Pewnegorazu
34

Strona37

skoczyszwykonakadedziaanie,anastpniespojrzenapodsumowaniuCiebie
napisa.Moeszzmienijlubzmienijwjakisposb.Trzyma
pracujenatychzestawie,abdzieszwpenizadowolony,e
juuchwyciistotkadejlewiewkilkuzdaniach.
Posfinalizowaneswojepodsumowania,jestegotowydopracy
komunikujeswojkoncepcjkadegoefektudoswoichodbiorcw.nie
etonastpiautomatycznie.
Najbardziejskrajnymprzykademkiedykolwieknapotkamagawprzeciwnymrazie
przekazajegokoncepcjaskutkudoswojejpublicznocinastpiowiele
lattemu,kiedyporazpierwszywsiadadopowanegomagiikart.spotkaamsi
kolejnaCardMannaTannenMagicShop.Zaczlimyrozmawiao
blefwprost.Toposunicie,gdziepodobnozdjpoow
Pokadimajwybrwymienianewdolnejpoowie.waciwieci
tylkozdjjednkartwicwybrkoczysidrugiodgry
pokad.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

34/436

22.07.2016

SilneMagia

DrugiCardManwspomnie,eznainnego
wersjategoruchu.(Pniejdowiedziaemsi,etazmianadotyczy
symulacjiodciciepoowypokadu,podczasgdyfaktyczniezesobnienakart
wszystko.Wzwizkuztym,gdy"ppokadu"otrzymujewybrankart
koczysinagrze.Jednake,niebyemtegowiadomywczasie).
Magzaproponowa,abywykonaruchdlamnie.Miamiwybra
karta.Potemzdjprawrkzpokaduiprzytrzymagow
bardzociasne,niewygodnepooenie,jakpowiedziamiwymienimojkart
wgrnejczcikartywlewejrce.(Wydajesi,emiaem
ejegopustarcznychptali).Zastanawiaemsio
dziwnysposbtrzymaprawrk,alebaemsiotozapyta,
Niechcczwrciuwagnato,comoebyzwyrodnieniowastaww
choroba.Inapewnoniemiapojcia,emiaemniemyle
byykartywrku.
Potym,jakwymieniswojkartuderzyprawrknapokadzie,
ogosi:"Twojakartajestzagubionywrodkupokadu."Mylaem,ejestem
taknaprawdniezostaoszukany,poniewaniemiaempojcia,jakkartamoebyw
rodek.Mylaem,eefektbyodwrotnyAmbitnykarty:a
Kartarozpoczynasiwgrnejczcipokaduslaptaliikarty
odrazuwskakujedorodka.
Ipowiedzia:"Tojestwspaniae!Jakdostaemojkartdorodka?"
35

Strona38

Onpowiedzia:"Nie,nie.Twojakartaniejestwrodku.Tojestnagrze!"Potem
Okazaonadgrnkart,abyudowodniswojeroszczenie.
Pozastanawiajcesinadtymprzezkilkachwil,powiedziaem:"Zrobisz
todlamniejeszczeraz?Myl,ecomiumkno."Przeszlimy
identycznprocedurponownie.Porazkolejnyuderzytalii
ogosi,ekartabyajuwrodku."Towietnie"Ja
powiedziany."Niemogzrozumie,jakmonadostagowrodku."
"Nie!"Krzykn."Kartajestnaprawdnaszczycie!"Wicejnimyli
kiedykolwiek,poprosiemgo,byzrobitojeszczeraz.Wystarczypowiedzie,emy
przeszedtegoAbbottiCostellotypurutynowychkilkarazy
wicejbezadnegoznasniezdajcsobiesprawy,cosidziejew
Umysnawzajem.
Tenszczeglnybrakwaciwegoprzekazaefektbywynikiem
niewiarygodnaniekompetencjatechnicznzestronywykonawcy.Jednak,
nawetwtedy,gdyefektjestwykonanaperfekcyjniezpunktuwidzeniasposobu,
niemoebyznacznaprzepapomidzytym,coczujewykonawca
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

35/436

22.07.2016

SilneMagia

Onprezentujeijakiepostrzegapublicznosidzieje.
Abywypisasipodsumowaniaefektwtrzebabyoangaowasiw
dwadziaania,interpretacjiiwyboru.Stotesamedwa
rzeczy,ktretrzebazrobi,abyprzekazaefektdoodbiorcw
zjasnoci.
Interpretacja
Kilkaefektystakjednoznaczne,jakmwidosiebiebez
tupotinterpretacjaprzezwykonawc.Zamy,eumieszczeniered
wspieranekartynast.Wtedymaszwidzemwybrakart
zniebieskobackedpokadzie.Gdyredbackedkartazostanieprzekazany,
tookazujesibyidentycznadowybranejkarty.
Czyprzewidujeszprzyszoczytekontrolowawolwidzado
spowodowa,abygowybrakart,ktrchcia?Moebye
wykazujcniezwykyzbiegokolicznoci,amoei
widzzostaypoczonewjakipsychiczny,sympatycznegolink,ktrydoprowadzi
obojemajbyprzyciganedotejsamejkarty.Ktrytojest?Musisz
decydowasi.Pozdecydowa,jakchceszefektpowinienbyinterpretowany,
naleywczytinterpretacjwswoimwzorcu.

36

Strona39

Wybr
Interpretacjajestkonieczne,abyuniknniejasnociefektu.Wybrjest
koniecznewceluuniknicianieporozumieefektu,tymbardziejpowszechnymproblemem
wrdmagw.Kiedypiszesikrtkieopisy
rneefektywswoimrepertuarzetrzebabyobyselektywnywtym,co
wzmiankowany.Jeliopisakadykrokiszczegw,ktrewystpujew
wydajnonigdyniemogaograniczasidotrzech
zdanialubmniej.Klarownoefektuwymagapodobnselektywno
prezentacji.Przezcowybra,abypodkreli,ty
komunikowaniasizpublicznoci,cojestnaprawdwane:Wartozauway,
iwartopamitaowpywie.
Monatoosignpoprzeznaciskzarwnopozytywnelubnegatywnetechnik
Techniki.Pozytywnetechnikiste,ktrerozszerza
sprawynaleypodkreli.Cokolwiekmonatraktowajakowanyjest
widzowiepostrzegajjakowane.Jelipowieszim,eco
Jestwane,bdwierzy,etowane.Jelipaciszszczeglnoci
uwagnaco,oniwierz,etowane.Jelispdzasz
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

36/436

22.07.2016

SilneMagia

wicejczasunaco,oniwierz,etowane.
Wtrickpickakarty,monaspdziwieleczasuposiadaniem
kartastraciawtaliiimaoczasuwzlokalizowaniugo,albomoe
spdzitrochczasuposiadaniemkartyutraconejwtaliiiwiele
czasunaodnalezieniego.Wobuprzypadkach,mwiszcowidza
jestwanczcisztuczki.Albopodejciemoebyuzasadnione
wdanejlewie.Wjednymzefektu,wpywmoezaleeprawie
wycznieodwidzadoceniajczupenniemoliwoswoje
ledzenieswojejkartywtensposb,naleypodkreli
Proceduryutratykartywtalii.Winnymefekcie,
"KartadoPortfela"naprzykadsposb,wjakimonaznalekart
tosiliczy.
Monarwnieosignnacisknegatywnymitechnik.Przezto
oznacza,emonapodkrelijedenpunktusuwajcinnepunkty.Takjak
F.CowlesStricklandpiszewtechniceDziaajc"Jaknajszybciej
Niektredanesusuwane,ktrenadalmajwicej
Nacisk,tylkodlatego,eniemaadnychinnychszczegwkonkurujo
uwagapublicznoci."
Dlategojednymznajwaniejszychaspektw,oskutecznym
37

Strona40

Prezentacjajestbezwzgldnyusuniciewszystkichnieistotne.Kadesowo,
kadygest,kadedziaaniemusibyoceniananapodstawie
czyprzyczyniasidooglnegoefektuktrprbujesz
osiga.Jelitonieprzyczyniasi,naleygowyeliminowa.
Kadyznas,ktrzymajpowanezainteresowaniemagimieli
dowiadczywielokrotniewidzcpotworniezychwystpw.
Niektrebyyzpowoduniedoskonaocitechnicznychwramachprojektu
wykonawcainiektrebyyspowodowaneprezentacyjnychniedoskonaoci.Jelity
epowrtdotych,ktrebyyspowodowanezymprezentacji,myl
bdzieszprzypomniewielewystpienastpujcychwad.wykonawca
mogybystalepodejmowanetrzyzdaniapowiedzie,comogobymie
zostaopowiedzianewjednym,nakocuktregonadalniewiedzia,co
starasipowiedzie.Moeonmiejakiirytujcygestlubinna
zwyczajstaleprzesuwajcciarciaaznoginanog,riffling
Kartybezpowodu,albociglemwic:"wporzdku"codziaajako
odwrcenieuwagiodmagiibyprezentujcego.Onmoemie
skomplikowaneKadyefektzwprowadzeniemwarunkw,takichjak
posiadajcekartypodpisane,owijajcgumkiwoktalii,a
innesprawy,ktrewydawaysiniemiepunktwyjtkiemwjegoumyle.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

37/436

22.07.2016

SilneMagia

Efektkocowybybaaganefekt,najczciejprezentacyjny
problem.Wmagii,takjakwsprztanie,rozwizaniebaaganujest
wyrzucito,czegoniepotrzebujesz.
TwojepodsumowaniaefektwdostarczyyCijasnyobraz
Zasadniczecechykadegoefektu.Korzystajcztychpodsumowaefektw,ja
Polecamzapoznaniesizprezentacjikadegoefektu,
eliminujckadlinipatter,kadedziaanie,kadprocedur,a
kadystan,ktryniejestwsposboczywistyprzyczyniajsidoprzenoszenia
istotnymefektemchceszutworzy.Rezultatembdziejasne,
opywoweprezentacje,ktrebdzmaksymalizowawpywkadego
sztuczka.
Zczasemtegorodzajumylenia,gdystansiautomatyczne
pracowanadnowmoc.Pocztkowotojednakwiczenie
porzdkinaprowadzenieprezentacjizapacinatychmiastowa
dywidendy,jakrwniewychodzcmyliszwodpowiednichwarunkach.
Zmniejszenieobciepublicznoci
Jednznajwaniejszychlekcji,abydowiedziesioprzedstawieniemagii
38

Strona41

jestto,ewidzowiesatwopomyli,atwosirozprasza,iatwo
zmczenie.Wszystkowprezentacji,eoverburdens
Widzzaszkodzijasnociefektuprzezprzewaajcego
zwicejnimoekomfortowoobsugiwa.Ztegopowodu,
Publicznoniemusibydokonanedopracy.Inajtrudniejszyrodzaj
Pracatopracaumysowa.Wzwizkuztym,niemonasobiepozwolinapubliczno
wmiejscu,gdziemajsiskoncentrowanienalenie.Henning
Nelmspowiedziatodoskonale:"Jednymznajwaniejszychzadajestdramaturg
jestodcieniepublicznocaegoumysowegowysiku."
Efektyjak"Trzykarty"i"Gra"TheShell
Publicznomusiprbowaledzizwyciskiejkartylubgrochu.Dla
efektodniesukces,przesuwaniekartlubmuszlimusiby
ograniczydominimumtak,ewidzowiemogledziz
praktyczniebezwysiku.Jelibyoprzesunpodporywoktakszybko
lubtakintensywnie,eprawdziwesteniewymaganedoledzenia,
efektnapewnonie.
Kilkalattemuefektzostawprowadzonydoobrotu,ktreobracaosiwok
congryprzesank.Wykonawcaiwidzgrawgr
ktrewykonawcazawszewygra.Graobjtogrupmiejscu
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

38/436

22.07.2016

SilneMagia

Kartyuoonenastole.Wykonawcaiwidzpokolei
wskazujcnakartachicznejichwartoci.Pierwszosob,ktra
przekroczypewnsumutracone.
Jaktosidzieje,kupiemrkopistejobowizujcejw
GamblerBookClubpodczaspobytuwLasVegas.Poprzeczytaniu
Rkopiswmoimpokojuhotelowymposzedemdokasynagra
niektreblackjacka.Uderzyomnie,jakdugozajowieleinnych
Graczedodaswojerce.Graczmoebytrzymaczternacie
iwycignkart.Kiedyotrzymadziewichciapatrzenajego
Kartynaokreskoczcejsiprzednimiobracajctwarzdogry.To
wzigotakdugo,abyuwiadomisobie,eposzedwcigudwudziestujeden!To
Obserwacjamniedoceni,jakprbujetodowiadczeniebyoby
bydlatakiejosoby,abyobejrzeefektIwaniekupi.
Niemwitutylkooniewyksztaconychludzi.wieledobrze
wyksztaceni,inteligentniludziesnieudolniwprostychdziaaarytmetycznych.
Wychowawcymajnawetnazwdlategoproblemunazywajgo
nieumiejtno,matematycznyodpowiednikanalfabetyzmu.
Wynalazekkalkulatorwkieszonkowychdokonaproblemgorzej.
39

Strona42

Wieleinnychosb,ktreszdolneintelektualnierobi
arytmetycznajednakmajtakniechdomatematyki
postrzegajnawetprostedodawaniejakonieprzyjemnezadania.(Jestto
nazwategote:tonazywamatematykilk)trick,ktrywymaga.
Publicznostaledodawanumeryprostuwymagazbytwiele
Steniebyzabawnedlawikszociludzi.
Tensamefektobejmowaprezentacj,wktrejwidzby
Zachca(tjkwestionowane),abysprbowadowiedziesiwtajemnicy.
Normalnie,wmagicznymwydajnoci,widzmoepowicitaksamo
duoenergii,jakchcesiprbujedowiedziesisztuczkiiniema
jeszcze.Kiedyjestkwestionowanaprzezwykonawc,abywymyli
Wyjanieniemoeczutoczonydopracyumysowejwicejnion
naprawdtroszczysi.
Podobniejakarytmetykaprowadzinieprzyjemnekonotacjeponuryszkoy
dziedlawieluludzi,wicniezapamitywania.Kadyefekt,epodatki
Pamipublicznocibdpostrzeganeprzezwikszoludzi,jakpraca,
antytezrozrywki.Nigdyniepowinnosipytajednaosoba
Pamitamdwiewybranekarty.Podobnie,nigdyniepowinnosizapyta
Tasamaosoba,abypamitaojednejwybranejkartypokolei.Rozpito
ciarpoprzezrnychludziodebrakartywrnychsztuczek.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

39/436

22.07.2016

SilneMagia

Oczywicie,prawiekadyskutekwymaga,abywidzowiepamitaj
co,nawetjelitotylkonapodstawiektrejszklankapoprostuumiecipik.
Chodzioto,eefekttenpowinienbyskonstruowanywtakisposb,aby
takiezapamitywanieodbywasibezwiadomegowysiku.Moemyumiecito
wformieoglnejreguy,jedenzU.Darwina:Uatwienie
dlapublicznociprzypomniesobie,cochcesz,abypamita
nibyobyoniejzapomnie.
Chowtejsprawieunikaniaszkolnejharwkidodam
epublicznonigdyniepowinnabywykonananaegzamin.W
"McDonaldAces"kartymieszasiitwarzzakrytu
samegopocztku,awidzzostajezapytanyczyasysstronzadrukowandogrylub
twarzwd.Jesttoklasycznyprzykadbezsensownegobaaganu,wtym
Sprawastosowanyjakofortelnapokrycieprzecznikzasw.Jestwiele
Inneprzykadyprezentacjiktrejwykonawcacross
badawidzawpewnymmomencie.
Wikszoludzinielubiszkoy.Oninielubikoncentracji
40

Strona43

oninielubiarytmetycznychoninielubizapamitywania
aleprzedewszystkim,eniepodobatesty!Nierzucasiw
Rolanauczycielazpublicznocijakoswoichuczniw.To
rodzajnasileniejestto,coludziemajdoczynieniazpracykadego
dzie.Towaniewygldajrozrywki,abyumoliwiim
uciecod.Onisusznieoczekiwa,abywykonaprac,podczasgdy
usiiodpocz.
Opodatkowaniekoncentracjilubpamiciosobykolidujenietylkoz
ichradozwynikw,tomatendencjdomyliefektu
dlanich,poniewabrakujekluczowychpunktwtrickpodczasgdywalkaz
comentalnezadaniemasznarzucinanich.Wyeliminowaniewszystkichtakich
funkcjezkadegoefektuitrzebapodjkrokwkierunku
wyjaniajcswojmagi.
WyjanienieTechniques
Przeanalizujmyniektreznajwaniejszychtechnikmonauydowyjanienia
efekt.Kadyznichjestnarzdziem,ktrepomagawidzowiwaciwegokonceptualizacji
efekt.Naleyjednakpamita,etetechnikinies
niekoniecznienazywanywkadymefektuiefekt,ktryzawiera
jedenlubwicejznichniejestlepszanitaka,ktranie.
Czydanyefektskorzystajzjednegoznich
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

40/436

22.07.2016

SilneMagia

technikijestpytanienaleyodpowiedziewoparciuoswojartystyczn
osdireakcjapublicznocidostajeszktremoglub
Niemoewskazywanapotrzebwikszejprzejrzystoci.Jednake,jeliczujesz
ejedenzefektwjestnapotykajcpomieszania,nastpujce
powinnyfunkcjonowajakoporcznywykazmoliwychsposobw,abypomc
rozwizaproblem.
(1)Uyjmniejrekwizyty.Jesttonajbardziejekstremalnychwyjanienia
techniki,czasembardzoskuteczny.Wpewnymczasie,
"czeniePiercieni"zostapowszechniewykonywanezdziesiciulubwicejpiercieni.
CardiniwprowadziispopularyzowaDaiVernon,stosowanieszeciupiercieni.
JackMilleruywanetylkoczterypiercienie.Dziwieluwykonawcwznalesi
moeosignnajlepszreakcjpublicznocizrutynytrzyring.
Oczywiciekorzystanieztrzechpiercienipozwalananajostrzejszymoliwy
Obrazekdlapublicznocitego,cosidzieje.
KlasycznyzespAcewykorzystujekartyszesnacie:czteryasyPlus
dwanacieobojtnekarty.Jednakjednymznajsilniejszychasa
41

Strona44

ZespoyPeterKane'a"JazzAces",ktryzatrudniatylkoosiem
karty:czteryasyiczterykartyobojtne.Czpowodem
SiaSztukjestzpewnociwyjtkowyefektosigajasno
przezzmniejszenieliczbykart.
Wkubkiikulki,wieluwykonawcw,ktrzymajproblemysprzeday
rutynowestosujctrzyfiliankiitrzykuleznalemoguzyskadoskonae
Reakcjazrutynyuywajctylkojednejfiliankiijednhal.Dowzicia
Skrajnymprzykadem"OneCoinRoutine"Slydinijestzpewnocijednymz
najbardziejkrystalicznieczystawszystkichefektwmonetprzedewszystkimdlatego,euywa
tylkojednamoneta.
magicznakartazawierakilkaprzykadwpotencjalnegozwrotu
zmniejszenieliczbypodpr,amianowicie,ryzykoobniajc
zakres,awic,wpywefektu.Jednzgwnychkarty
magicznetrendyostatnichlatbyorozprzestrzenianiepakietu
wydziwianie.Takieklasycznedziakijako"WszystkieBacks","Triumph","Outofthis
wiat"i"zmianakoloruDeck"sczstowykonywanes
dziezmaympakietemkartzamiastpenegopokadu.
Czasamiefekciesilniejszedziaaniezewzgldunawikszprzejrzysto.
Czasamiefekciesabszedziaaniezewzgldunazmniejszonezakresu.
Zmianagrzbietachczterechkartniejesttakwielkimosigniciem,jakna
zmieniajcgrzbietypidziesiciudwchkart.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

41/436

22.07.2016

SilneMagia

Zmniejszenieliczbypodprjestprzypadekosigniciaprzejrzystocipoprzez
uproszczenieskutku.Innetechnikiwyjaniajcebdziemy
spojrzenapracbezzmianysamegoefektu.
(2)Zapomochakapamici.Czasamiwszystko,czegopotrzebujeszto,abyzapewni
Publicznozjakimprostymwzrokulubsownejpomocymnemonicznegopomc
ichkonceptualizacjiokrelonyefektwyranie.WJohnMendoza
ksikizbliskaPrezentacjaomawia"MiedPressleygitary,
Mosidzisrebro"efekt.Wtejsztuczkipdolarawjednymz
rcewykonawcytransponujezchiskmonetiMeksykanina
Monetawdrugiej.Oryginalnawersjategoefektubya"Two
Miedijedensrebrny",wktrympdolarazmienisimiejscamiz
groszaangielskaimeksykaskacentavo.
Mendozamwi,epreferujeoryginalnwersj,poniewajestmniej
mylce.Towaniezpowodupodobiestwamonetyangielski
ameksykaskamonetyobaszmiedzi.Pozwalatonapubliczno
42

Strona45

Grupapsychicznietedwiemonetyrazemizobaczytranspozycji
awystpujcemidzydwomapodmiotami,zmiedziakwwjednejrce,a
srebrawdrugiej.Dzikizastosowaniutrzechzupenieodmiennychmonet,
Publicznomazbytwielernychpojonglowa.
JednakMendozanastpnieprzechodzisisugerowadoskonaysposb
osigniciategosamegojasnow"miedzi,mosidzuisrebra"efektu.
Zamiastmwioangielskiejichiskiejmonetymonety,
Mendozaodnosisidonichpoprostujako"obcychmonet."Teraz
Widzmoeponowniewywietlitranspozycjijakowystpujcemidzydwoma
podmiotw,monetyzagranicznekontraamerykaskiemonety.Tylkoporwnaj
nastpujcedwawierszetupotizastanowisicojestatwiejszedouchwycenia.1
"Pamitaj,emiedangielskiegogroszimosinmonetchisk
iwtymrksrebropdolaraidziewtymrozdaniu."2
"Pamitaj,emonetyzagraniczneiwtymrkAmerykanina
monetyidziewtejstrony."
Oczywicie,monaosigntensamefektpoprzezzmniejszenieliczby
rekwizytwjaksugerowanowczeniej.Wystarczywykonatranspozycjz
tylkodwiemonetyjakwstandardowym"CopperSilver"efektu.Tawola
osabiefekt,jednakzuwaginazmniejszeniejegozakresu.Mendoza
Hakpamiklasyfikacjimonetwdwchkategoriach,zagraniczne
ikrajowych,oferujenajlepszezobuwiatw.Wwidzowiemog
docenidodanejniemoliwojednamonetazezmieniajcychsimiejscach
dwa,ajednoczenieatwouchwyciefekt.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

42/436

22.07.2016

SilneMagia

(3)Wizualniewyjanieniarekwizyty.Cosprawia,e"mied,mosidz,a
Srebro"efektniesamowity,atakepotencjalniemylcejestto,ejestto
asymetrycznatranspozycji.Jednamonetazmieniasimiejscamizdwch
nijedenzjednegolubdwchznimi.Tensamproblempojawiasiw
"SlickAces"toefektzDarwinOrtiznastdogryw
ktrychasapikzmieniasimiejscamizpozostaychtrzechasw.Gdyby
efektprzeprowadzonozczterechwybranychkartbyoby
Tensamefektwteorii,alebyobytoconajmniejniecotrudniejszedla
Publicznokonceptualizacji.ZastosowanieACEzapewniaatwiejsze
obrazdouchwycenia.Trzyasyzmaymipestekzamieniajsimiejscamiz
jednymasem,ktrymaduypip.Trzyasymaychpiptworz
dogodnagrupanakontrastwstosunkudojednegoduegopipasa.
Vernona"Twistingasw"jestuznanymklasykiem.Pojedynczo
Czas,kadyzczterechaswodwracasiwtympakiecie.Jednake,
43

Strona46

zamwdlawidza,abydoceni,ekadyodwracasionace
Naleypamita,wkadymmiejscu,ktreasyjuprzewrci
aktrenie.BratHammanwprowadziiderobi
Sztuczkazasem,dwa,trzy,aczteryzjednymkolorze.karty
przewracawporzdkunumerycznym,coczynigoniemalautomatycznych
Publicznozrealizowawkadympunkcie,ktrekartysjeszczedozrobienia.
(Pamitaj,jedenznaszychcelw:atwiejimzapamita
cochceszjezapamita,nibyobyotymzapomnie).
Czytaemkiedyefektkarty,wktrejgrupaczterechkrlwniebieskobacked
transponowanejednymnarazzczterechczerwonychoparciemkrlowych.dodawana
Warunkiemkorzystaniazkartyzdwchrnychkolorwsprawiy,etylne
Sztuczkawydajesibardziejniemoliwe,aletaketrudniejszedlawidzw
poda.Oniterazmusiapamita,ktrekartymiayktrykolor
obrona.
Problemmonaatworozwizastosujcczteryczerwonekartkimiejscez
czerwoneplecyiczteryczarnekartyspotzniebieskimiplecami.Terazkadakarta
jestpraktycznietakisamkolorpoobustronachipamitaniem,wktrym
Jestktrastajesiniemalautomatyczne.Poszczeglnebekiteraz
faktycznieuatwiapublicznociledziefektod
Monaatwosprawdzi,ktrekartysgdzieczysonezakryte
lubskierowanadogry.
Wykonawcamoepjjeszczedalej,odwoujcsidoredbacked,
czerwonekartkispotpoprostujako"czerwonejkartki",aodnoszcsidoniebiesko
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

43/436

22.07.2016

SilneMagia

backed,czarnekartyspotjako"czarnychiniebieskichkart".wsplna
Wyraenie"czarnyiniebieski"dziaajakhakpamicitegorodzaju
omwioneprzedchwil.
Przykadtenrnisiodefektu,takiegojakLinSearles'
"OstatecznyAces",zespAce,wktrejasymajczerwoneplecy
iobojtnekartymajniebieskieplecami.Tutajinnykolor
Oparciasuywanedopodkreleniawanychkart(wane
asymajjasnykolorzepowrotemnatomiastnieistotnekartymaj
bardziejstonowanekolorztyu).Takwicdwarnegrzbietypomcwyjani
efektnipotencjalnieradzigo,jakwpoprzednimprzypadku.
Wmoimwykadziehazardumizademonstrowatechnikidolneczynienia.
Gdywykazujctwarzwddolnofert,obrazmoeby
utrzymane,bardzojasne.Czteryasysjawnieumieszczonenaspodzie.Nastpnie
44

Strona47

rcepokeroweszakryteijednarkajestodwrcitwarzdogry
pokaza,ezawieraasy.Podczaspokazustud
Dnosprawa,jednakwszystkiekartyzostanrozdaneup,ktremogtwarzy
skadajsinazagraconymobrazu.
Dlatego,wtymdrugimprzypadku.Porazpierwszyjawnieumiecigrupczarna
KartyspotnawierzchutaliiiPokerwsercachna
Dolny.Czerwonekartkiobrazekabysilnykontrastwizualnydo
czarnekartymiejscu.Widzowiemogterazatwoodrni
tekarty,ktremogpochodzizdnaite,ktre
musipochodziodgrypomidzywanychkartdo
niewanekarty.
Tasamatechnikamoebystosowanadomontauacestosujccztery
krlowiezamiastczteryasyidwanacieczarnaplama,kartyjako
obojtnekarty.Wbardzoprosty,prostymontaasa,
Moetobyzbdne.Wbardziejzoonychdziakimontaowych,to
krokiemmoebyprzydatnewwyjanieniusprawy.Podobniejakwprzypadkuwszystkich
Technikiwyjanie,wizualnewyjanieniarekwizytwtotylko
opcjaTwoimzadaniemjest,abyzdecydowa,kiedytonazywa.
(4)Wizualniewyjaniukad.Wteatrze,standardowatechnika
zatrudnionyprzezdyrektorwwrealizacjispektaklujestto,conazywasiczasem
picturization.CarlAllensworthjestTheCompleteProductionplay
Podrcznikdefiniujepicturizationjako"reprezentacjiwizualnej,
bezruchulubdialogu,zrelacjicharakteru,
Rozwjhistorii,iemocjonalnazawartosceny.Tojest
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

44/436

22.07.2016

SilneMagia

Interpretacjawizualnarozumieniuwystpujcegowliniach
gra."
Innymisowy,pozycjonowanieaktorwidekoracjew
stosunkudosiebienawzajemiwstosunkudogranicfazie
stosowanyjestjakojednoznarzdzidokomunikowaniatrecispektaklujestdo
publiczno.Mimo,eteelementysnieustanniezmienia,nakadym
danymmomencie,topozycjonowaniezapewniawidzowizapomoc
zwaszczaobraz.WsowachRodStewart,"Kadyobrazopowiada
historia."Toczpracyreysera,abyzapewni,ekadyobrazjest
dokadnieopowiadajcychceprzekaza
Closeupmagiizapewnianiezliczonemoliwociwykorzystaniatego
koncepcjapozycjonowaniapodprnastole.Onebardzoczsto
45

Strona48

PrzykademjestTformacjaVernonaczstostosowanewzespoachACE.Z
kartyzawartewniniejszymwzorze,toodrazuoczywistedlakadegowidza
ktryzczterechpakietwjestcentralnympunktemefektu.
Widzniemusidooystara,abyzapamita,ktryjest
Wanepakietowychledwomgzapomnie,gdybychcia.
EddieFechterwykorzystywanedowykonywaniaefekt,wktrymszekwartaw
Liczbaodjednejstronydodrugiejwtymsamymczasie.Pokadejmonety
wyjazdmgbyrozoymonetyzlewejrkiwjednymrzdzie
polewejstroniestou,anastpnierozprzestrzenimonetyprawrkw
Podobnyrzdpoprawejstronietabeli.Jakojedenwierszcigle
skrtsze,adrugiecigledostajeduej,nawetnajbardziej
gstalubpijanywidzztrudemudaledziprzepyw
efekt.
Zamy,emaszzamiarwykonaefektzdwchgrupkart,
jedenwanyniinne.Podczaspierwszegowywietlaniakarty
monasubtelniepodkrelajtenpunktUkadanie
niewanekartywciasnymrozprzestrzenianianatomiastNajwaniejszymis
okrelonymiwszerokiejwentylatora.Jelipodporyodgrywakluczowrolwefekcie
umiecigowrodkubliskamatyjelitylkoodgrywa
Rolaobwodowych,umiecijniecowbok(wobwodziez
Twjmat).Oczywicienicztegoniepowinienwygldawymylonylub
obliczono,podobniejakumieszczenieaktorwwdobrze
skierowanegrawygldawymylony.Pamitaj,ewystarczajcejestprba
cosprawia,ewszystkowygldabezprb.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

45/436

22.07.2016

SilneMagia

Istniejewieleinnychprzykadwmgbymprzytoczyalekoncepcjajest
proste,gdyzaczynaszmyleotym.To,oczywicie,jestkluczem.Takjak
oczywiste,pomysmoewydawasi,enieznajdziesistosowaniato
przynajmniejnapocztku,chybasinadtymzastanowi.Kiedyzaczynaszmyle
podwzgldemwizualnym,bdzietowkrtcestasidrugnatur.
Oczywicie,niemainnego,bdcegowukadzie
rekwizytyoprczjasnoci,mianowiciedaniametody.Naprzykad,
jelizamierzajokreniacomoebykonieczne,abyumiecigowpobliu
krawdzistou.Niemaniczegowtym,oile
Ukadniewysyawizualnykomunikat,ktryzaprzecza
efektstaraszsiprzekaza.
Niedawnoprzeczytaemefekt,wktrymwybranytrzykartyprzeztrzy
46

Strona49

widzowietowarzysztrzykartypredykcjizinnejtalii.
Przecznikkartwidzw",ktrabyakluczemdosposobu
Wymaganeepozycjebyrozpatrywanewjednymrzdziezprzodu
wykonawca,podczasgdyjegoprzewidywaniabyyrozpatrywanewjednymrzdziezprzodu
widzw.Kartywykonawcabyynaoczachwidzw
Kartywidzw'byyzprzodusceny.
Efektbyznakomityjeden.Niemniejjednakuderzyfaszywy
Uwaga:wtymmomencie.Jestcozegowsubtelnysposbumieszczania
Kartywykonawcypostroniewidzwstou,podczasgdy
Kartywidzw'sumieszczonepostroniewykonawcystou.Z
Oczywicie,poniewaniemaczegotakiegojakprawdziwejmagii,wszystkiemagicznesztuczki
wizanaraaniaideau.Kadywykonawcaczytatenefekt
bdziemusiazdecydowa,czytenkompromisjestwartepodejmowania.
(5)Dodaukrytewidoczne.Jesttoatwiejszedozapamitania,gdzie
cojest,czytonaoczach.W"McDonaldAces"oferty
wikszajasnoniwikszozespowaceaceponiewakadypozostaje
twarzdogrynastole,dopkinietransponuje.Oglniewersj
Efektgdzierekwizytyswidocznewwikszociefektbdzie
byjaniejszenijedna,wktrejrekwizytyspdzajduoczasu
ukryte(twarzwd,wzamknitejstronywykonawcylubobjtej
innerekwizyty).
Tojedenzpowodw,dlaczego"AmbitnaKarta"jestjaniejszaniefekt
kart"Winda".AmbitnyKartajeststaleodwrci
stawiczoatotwarztylkowdwodstpach.Wprzeciwiestwie,kadaz
Kartywindymuszpozostazakrytenastole,aponiego
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

46/436

22.07.2016

SilneMagia

podre.
(6)Wyeliminowanieopnieczasowych.Imduejwidzowiemuszpoczeka
cosistao,czytozpowoduuyciawykonawcywczasie
czasochonneprocedurylubzpowodunadmiernegotupot,tymbardziej
prawdopodobnejest,eabystasijasne,otym,comaby
wydarzenie.Pniejbdziemyrozmawiaoproblemieblakniciem
Pamiemocjonalna.Czasopnieniamoebytakeprzyczynintelektualnegopamicido
blaknicie,koncentracjanaflagi,uwaganaspacery,aczyjazdolnodo
uchwycioglnyobrazsabn.
Pamitaj,ewidzowienieszaznajomieniztrickjeste
robijakty.Niesprawiaj,etrudniejjestimumieci
47

Strona50

Poszczeglnekawakirazemwichumysachprzezposiadajcedugieodcinki
czasmartwymidzytymikawaki.
(7)Wyeliminowanieprzerw.Wyobrasobie,ewykonujcefekt
aprawdawnajbardziejkrytycznymmomenciekolejnytrick,
artystaprzerywaCizrobitrochzeswegoczynu.Bymoe
aktorpodchodziimwijedenzjegonajlepszychdowcipw.Amoe
onglerokciecinabokirobitrochonglerkatroch.Tomoenawet
byinnymag,ktrystoiprzedtobirobiquicky
yciewpoowieswojejsztuczki.
Oczywicie,eprzerwamoeutrudnilubnawet
niemoliwedlapublicznociledziwtekswojegoefektu.To
niemaznaczenia,eartmoebycakiemzabawne,bitonglerka
imponujca,aefektquickydozaskakujce.Wrzeczywistoci,moe
tymbardziejprawdopodobne,abysabotowaswojesztuczki,poniewa,jakskuteczne
tojest.Skutecznobitsprawia,przerwania,eowielebardziej
oodwrcenieuwagiodefektustaraszsiprzedstawi.
Naszczcie,cowanieopisanyjestmaoprawdopodobne,abykiedykolwieksizdarzy
ty.Jelitak,jestempewien,ebdzieszwciekyzszarpniciem,ktrzyprzerwany
ty.Ale,zadziwiajcowieluwykonawcwprzerywasiprzyA
krytycznymomentwefekciepowiedzieart,czyrozmachem,alborzucaw
kolejnaquickyefekt.
JuanTamariz'TheMagicWay,wspominaterminukutyprzez
ArturodeAscaniowswoichpismachnamagicznejteorii.Termintenjest
"Antykontrastowymnawias".Todziwnezdaniesprawia,emyl
comusizostayutraconewtumaczeniu.Alejakfakt,e
jesttociekawafraza,poniewatosprawia,eatwiejzapamita.I
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

47/436

22.07.2016

SilneMagia

Pojcietooznaczatobardzowartopamita.Tamariz
definiujejjako"dziaanialubfraz,ktraodrywaodtrick,
sprawia,ewidzowiezapominajsytuacj,emagchce
jedozapamitania([naprzykad]kolorchusteczk,e
masizmieni),albotrzymajezkoncentrujcsinafakt,czydziaania
emagchcejewidziewyranie."
Niejestemnachwilargumentujcprzeciwkouyciuhumoru,kwitnie,lub
Szybkiemagicznebitywswoichprzedstawieniach.Jednaktakieustawienie
dygresjejestkrytyczna.Kadytakibitwniewaciwymmomenciemoe
rozpraszapublicznoprecyzyjnie,gdywikszochceimskupi
48

Strona51

najakimkluczowymelementemefektujestewykonywania.
Rzucaniewgagjakmaszkartwybrannicnieda
szkodyimoezrobicodobrego,zarwnodlamiechemirobisipoprzezwypenienie
wchwiliczasumartwego.Rzucaniewgagjakjesteujawniajc
Wybranakartamoezabicaywpywutrick,jeeli,naprzykad,
rozpraszawidzaoddoceniajc,ekartabyanietylko
wportfelu,alewkomorzezapinanaportfela.
Ostatniowidziaemmagwykonapiknwersjkarty
dokieszeni.Podobniejakostatniakartamiaudasidokieszeni,
rzuciwbardzozabawnygag.Niestety,bytakgag
zabawne,ecakowicierozpraszapublicznoodVanishz
ostatniakarta,ajegoprodukcjazkieszeni,copowinno
byopunktemkulminacyjnymefektu.Jeligagbyuywanywczeniej,
jednegozpoprzednichkartbyobytakzabawnei
byniezabikulminacyjnytrick.(JakoJohnCarneyma
napisano:"Humornigdyniepowinnoodbywasikosztemefektu,a
zagadka.")
Tomoebytrudnepuapkioprze,bopublicznojest
nagradzanieswjbd.miejsizartulubumiechn
podziwrozmachem.Jednak,jakJesseJacksonpowiedziabym,
musiszmieoczynanagrody.Wtymprzypadku,nagroda
jestepotojkzdumieniauszczytuefektu.
Wszystko,cogrozitencelpoprostuniewartochwilowa
gratyfikacja.
Czasamiantykontrastowymnawiaszostaniezbudowanywprawo
wstrukturefektu.FredBRAUEprzypisujesi
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

48/436

22.07.2016

SilneMagia

poodmian"Triumph".Podobniejakworyginale,wybranakarta
jesttraconawtalii,ataliajesttasujekartyfaceupizadrukowanstron
kartywdsmieszanezesob.Pomagicznegogestu,karty
srozoonenastole,akadakartajestteraztwarzwd,zawyjtkiem
jednkarttwarzwrodku.Jednakwprzeciwiestwiedooryginau,
Kartafaceupniejestwybranakarta.Zamiasttego,jesttodziesispot.
wykonawcanastpnieliczyponaddziesikartzdziesiciumiejscukartana
tenpunktjestprzewracaneiokazujesibywybranakarta.
Tojestprzykadtegorodzajuniekorzystnychmagiczne,ktreczstoprowadzipo
magicyupikszysztuczki,abyuczynijebardziejatrakcyjnedla
49

Strona52

widzowieinnychmagw.Wtymprzypadkudziesimiejscustwarzaobraz
antykontrastowymnawias.Normalnie,gdyrozprzestrzeniasiz
KartywkulminacyjnymTriumph,widzmyli:"Boemj,
wszystkieoneszakrytewyjtkiemmojejkarty!"WwersjiBRAUE,The
widzmyli:"MjBoe,oniwszyscy,chwileczk!Cotojest
historiaztymdziesiciuzopatami?"
Twarzsidziesimiejscu,coniemasensudo
Widz,gdypojawisi,odrywagooddoceniajcwypowiem
Niemonopozostaychkartwszystkichbyciatwarzwd.Podobniejak
umyswidzamawybuchn,toniechcayoutpowietrza.Tojestjak
odzwonektelefonu,takjaktyorgazm.Nawetjelijestto
Dobrawiadomo,topoprostuniejestdobrymoment,
Jesttodobremiejsce,abywprowadzikolejnyU.Darwina:
Widzowieniesatwonabra,alesoneatwopomyli.Jelity
dodajdictumVernon,ebdniejestmagiapowinienezobaczy
Dlategowanejest,abyuniknmagicusprzerywany.
(8)bezporednioproceduralnym.NicniezabijajasnociwMagicpewniej
niprzyuyciuprocedurporednichinadmiernmanipulacj.Jelity
rozoonekartyimiekogousunjeden,kadymoe
zrozumie,ekartazostaawybrana.Jelizapytawidzado
wymieniszeregkilkunastu,odlicz,ewielekart,
dodajcyfrynumerunazwie,odlicz,ewielekartz
wczeniejliczonooffpakiet,ipamita,enakart
Numer,niepowinienbyzaskoczony,jeliniektrzyludziemajproblemy
zdajcsobiespraw,eto,coma"stao"jestto,ekartazostaawybrana.
Wielemetodwkartymagiiwymaga,abywykonawcastale
cite,shuffle,deal,radzisobiewdipod,liczykarty,opowiada
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

49/436

22.07.2016

SilneMagia

Tesamekartyireshowkarty,ktrebyypoprostupokazaneprzedchwil.
Wielemetodwmakromagiiwymaga,abywykonawcaodebra
rekwizytyprostuumiecijeponowniewcelujeodebra
Chwilpniejbezwyranegocelu.Wielemetodwewszystkichrodzajach
Magiawymaga,abyzabracotylkoo
najbardziejokrndrogtotylkomoliwe.Poniewatakichprocedur
zamiecajkrajobraz,ewidzowiessprawdzajce,dostajw
sposbichzobaczyduezdjcie.Tenwielkiobrazjestinaczej
znanejakoefekt.

50

Strona53

Magowielubiudawa,emetody,efekt,iprzedstawiania
niepowizanychtematy.Niemalepszegoprzykademznaczenia
metoda,zgodniezktrjestpostrzeganaprzezpublicznoi
Wzwizkuztymprzedstawieniu,nisposb,wktrymporednia
Proceduryioverhandlingmoezamiecawpywnapunkt
gdziepublicznoniewie,comamie
staosi.
Pamitajprzykaddaemwczeniejzbieraniakartu
pocztku"McDonaldasw",mieszajcjetwarzdogryitwarzy
wd,anastpniedoczynieniajeponownie.Proceduratajeststosowanabezsensu
abyprzeczaregularneasydladwustronnejasw.Sowiele
bardziejbezporedniemetodyrobiprzecznik,alewymagawicej
umiejtnocitakbdoneignorowaneprzeztychleniwychmagw,ktrzymwi
si,epublicznoniedbaometodzie.one
moeniedbaometodzie,aledbajoto,czy
Niemogledzi,comasidzia,ato
czstowpywanajakichwarunkachkorzystania.
Abywyjani,comamnamylibezporednioci,bdwyznacza
Rnicamidzybezporedniociiprostot.Jedentakczstosyszy
Efekttakiokrelasijako"prostyibezporedni",ktrymatendencjdo
Zakadamy,edwierzeczystakiesame.(Abydodadozamieszania,nie
stemagw,ktrzymwi:"proste",gdywrzeczywistocinamyli
"Easy".Jesttotypowyzagmatwane,edominujewmyleniu
magia.)
Sztuczkamoebyproste,niebdcbezporednimlubbezbezporedniego
prosty."Dwadzieciajednakartatrick"jestproste,aleniekieruje.
Dziakamiekogo,ktomyliokarcie,anastpniediviningtotak
proste,jakmonamienadziej.Jednak,trybcigy
czynieniakartywrzdachiprzekrojowebadanieowidza
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

50/436

22.07.2016

SilneMagia

miejscepobytujegokartyjestwysokoporedni.
Natomiast"PortableHole"DavidaRothajestbardzobezporedni,alefabua
monetwschodzcychzbezworkowytorebce,znikajcwdwu
Otwrwymiarowaimaterializacjipodotworemjestprawieprosta.
WreszcieAmbitnyKartajestprzykademskutek,ktryw
najlepszewersje,jestjednoczenieprostyibezporedni.Prostotajestaspektem
wtek.Directnessjestelementempostpowania,ktrezkoleijestfunkcj
metody.(Uff!)
51

Strona54

Prostotawmagijestcilekwestiaosobistychpreferencji.
Directnessjestjednakabsolutnieniezbdne.Wczeniejpowiedziaem,eciebie
niemuszstarasizawierawszystkiernetechnikiwyjanianiu
dokadegoefektu.Toco,cotrzebaokrelinatrick
Podstawpopodstp.Jednakbezporedniociwpostpowaniuorazobsugijest
Celemmusidywkadymzakresie.Tonietylkoniezbdnado
jasno,jejpotrzeby,jelimagiatonaprawdwygldajakmagia.
Wsztuczkiwparzeefektwproceduryporedniesczstookrelane
jakoverhandling.Alewanejest,abyuwiadomisobie,etenproblem
niepoprostupojawisiwsztuczkiofstronymagii.Rozwamydwiewersje
tensamefekt,eoglnaNiedawnoprzeczytaem.Obaswzasadziesamo
pracujcy.Jednymznichjest"Britlandeck"DavidaBritland.
Wtejwersji,wykonawcaprzedstawiaJokernawierzchustosu.On
piszeprognozynaodwrociejokeriukrywapisanie
zpolawidzeniaprzezprzekrceniepokaduodkryt.Potemprosiwidzado
wymienidowolnkartsobieyczy.Widzmoe,naprzykad,nazwa
czteryserc.Wykonawcanastpnierozprzestrzeniasiprzezpokad,znajdzie
czterechzsercaispadanastoleprzedwidzem.
Wreszcie,odwracatwarzpokaduwd,abypokaza,eto,cowczeniej
napisanaodwrociejokerjest"czteryserca."
Porwnajtodonastpnejlewienatknemsinaksik
mentalizm.Wykonawcawnosidwietaliekart,jedenred
backed,druginiebieskobacked.Widzjestproszonyowybraniejednego.
Wykonawcanastpniepodnosidrugtaliiusuwakart
ztego.Takartaniejestwidoczna,alejestwlizgnsidorodkakoperty
ktryznajdujesinabok.Wdalszejczcitegopokadujestprzekazywana
Widzzpouczeniem,enaleyumiecigowkieszeni.
Wykonawcanastpnierozprzestrzeniadrugtali,twarzeku
Widz,iprosigo,abywymienidowolnkartwidzi.(Niechznowu
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

51/436

22.07.2016

SilneMagia

Zakadamy,eczteryzsercanazywa).Nastpniewykonawca
usuwatkartztaliiiumieszczajewewntrzkoperty
zdrugiejkarcie.Widzzostajepoproszony,abyusunpozostae
Pokadzkieszeni.(Jesttopokadzktrychwykonawca
wczeniejwyjciukarty,anienapokad,zktregowidz
mylaokarcie.Zemntakdaleko?)Onjestinstruowanyliczy
przezpokadtwarzdogryizatrzymasi,gdywidzi,ekart
pomyla.
52

Strona55

Widzznajdzieistniejtylkopidziesitjedenkartwtaliiijego
Mylkartyniejestwrdnich.Onjestnastpniepoleciusun
dwiekartyzwewntrzkopertyiobrcije.one
zarwnookazaczwrkikier.
Wznaczeniucileintelektualnej,efektjestidentycznywobuprzypadkach.
Wykonawcawykae,eprzewidziato,cowidzkarty
bymyle.Jednakdobregowykonawcapowinienmc
przedstawipierwszwersjjasnotylkobardzodowiadczonyshowman
moeudasiwyranieprzekazywaniaefektudrugiegowariantu
doodbiorcw.Nawetwtedy,skutkiniestakiesame.
Sztukniejestpoprostuwystarczajcojasne,poniewaprocedurajesttak
absurdalnieporedni.Pierwszawersjajestprawiewasnymroboczego
Drugawersjajestcakowiciesamowystarczalnypracy.Wicwida,problem
procedurporednichniejestograniczonydozrcznocirki.
Istniejczterypowody,dlaktrychmagicytakczstowpadajwpuapk
zamiecaniuswojejmagiioverhandlinglubinnychprocedurporednich.
Popierwsze,upadntakzakochanywpomysowocikonkretnejmetody
euywajtejmetody,nawetjelitoniepasujeimoefaktycznie
szkodliweskutki.MaaPrzykadtegomonaznalewdrugim
wersjaefektupredykcjiopisaemprzedchwil,ten
ktrywykorzystujedwapokady.Wtympodstp,wykonawcazaczynadajc
Widzwybrdwchpokadw.Onnaprawduywamaga
Wybrdosprawdzenia,czykartaprzewidywaniajestpobieranezestosu,e
jestgaffeddotegoceluie"mylof"pochodzizkarty
pokad,ktryjestgaffeddotegocelu.
Wykonawcamoepoprostuprzekazaliwidzmiatali
chcieligouywa.Wtensposbbybyusunityjedenmay
odwrcenieuwagiodefektu.Mogtylkoprzypuszcza,elubirobi
Wybrmagatyle,euniemoliwiamuwiadomo,e
niedodajenicdotegokonkretnegocelu.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

52/436

22.07.2016

SilneMagia

Wtejchwilizdajeszsobiespraw,eniesubskrybowamethoddoesn't
znaczeniaszkoymylenia.Mamjednakwierz,emetody
maznaczeniejedyniewodniesieniudojakwpywanaefekt.Fakt,e
zrobikonkretnyruchbardzodobrzeniejestpowd,abyzrobitowkadym
okazja.Fakt,edanyfortelintrygujeCibrakjest
powd,abyuywagowefekciegdzieprzyczyniasinic.

53

Strona56

Drugimpowodemjestto,eproceduryporednichwielumagw
dotyczyjedyniewykonywaniainnychmagw.Toprowadzi
jeadowaichskutkwzeskomplikowanymiproceduramiw
nadziej,einnimagicybdziezgubisiwlabiryncieiniebywstanie
odtworzenieefektu.
Odmianatajestmag,ktryspdzityleczasu
wokinnychmagikw,eutraciwszelkikontaktzjak
wieccymyle.Nawetwtedy,gdyjestonroutiningswojmagidlalaikw,on
przypisujedonichnawykimylowemagw.nieustannie
rzucasisztuczekmajcychnaceluprzekonanielaikw,enierobi
rzeczy,ktrenigdyniemiaydonichwpierwszejkolejnoci.(W
zwizkuztym,bdziemypniejomawiasubtelnocii
Warunkite,ktremajznaczeniedlalaikw,aktrenie.)
Zawszenaleypamita,eproceduryprzebiegyuniemoliwiajcy
dlainnychmagw,abypostpowazgodniezmetodmoetakeuczynigo
niemoliwedlalaikwledziefekt.(Pozatym,damCina
tajemnic,choprawdopodobnieniebdziemiuwierzy.rednia
"Magik"totylkolaikzkrliknajegowizytwce.
Rutynowamagiczneoszukaibawiwieckichibdziesz
zaskoczonyilumagwmonatakeoszukapodrodze).
Trzecimpowodemprocedurporednichjestto,eczstozrb
efektznacznieatwiejszedowykonania.Niestety,mogonerwnie
efektniejestjuwartawykonywania.JesttoniewygodneFakt
ewielumagwodmwitwarz.Niedawnoprzeczytaemartykunatemat
Prezentacjawmagicznymmagazynie.Wrazzkilkomaoglniedobre
rada,autorczynitostwierdzenie:"zapomnieskomplikowane
Metodymagiczneiszukanajprostszysposbwykonasztuczk".
Problempoleganatym,ebardzoczstoskomplikowanametodajestnajprostsza
drogdoosigniciatrick.
Przykademtegojestprzecznikasaw"McDonaldasw",e
opisanowczeniej.InnymprzykademjestLarryJennings'"Otwrz
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

53/436

22.07.2016

SilneMagia

Podrnych."Wjegowersji,asyspalmedpoprzek,wic
pakietynigdyniedotkn.Magowie,ktrzybojsipalmingwymyli
wersjewktrejasymusiabystalegromadzonetylkodo
byrozpatrywaneponowniebezpowodu.Zadaniemmagasta
atwiejsze,aleefektstasimniejwyrany.Pamitaj,etwoimzadaniemjest
bywszystkobyojaknajatwiejszedlapublicznoci,aniedo
54

Strona57

rzeczytakproste,jaktomoliwedlasiebie.
Czwartyiostatnipowdmagicyuyciuproceduryjestto,eporednie
Czasamisonejedynymsposobemdanyefektmoezostaosignity.
Jeelirozwizanieporedniejestjedynymsposobemefektmonaosign,naleywykona
innyefekt.
Prawdjest,epowyszadyskusjazakadaidea,ktryniemoeby
cakowicieosignitewwiecierzeczywistym.Poniewaniemoemyzrobiprawdziwe
magia,zawszebdziemymusielizaangaowasiwpewnejiloci
wskazanieporedniewnaszympodejciu.Jesttokwestiastopnia.Ototest
abypomcCizdecydowa,czydanamanipulacjajestzbytporedni.Zapyta
sobiepytanie:"Cobytenefektwyglda,jelimogtozrobizaporednictwem
prawdziwamagia?"Nastpniezastanowisi,jakdalekosposbiobchodzeniasizwyjazdu
odtegoideau.
Prawdziwamagiazawszewizanajbardziejbezporednieprocedury
moliwy.Jelimonataknaprawdczytawmylach,bypoprostuzapytaj
ktowymylisowo,wtedynatychmiastmupowiedzie
cotosowo.Poniewaprawdopodobnieniedasiczytawmylach,jeste
bdziemusiawprowadzijedenlubdwaobjazdy.Jesttodopuszczalne,jeeli
soneograniczonedominimumiczymonaprzekonujcouzasadnikade
jeden.
Myl,ebyobytodopuszczalne,abywidzwybra
Sowozksiki",abyzapewniwystarczajcoduywybr."Moe
nawetbydopuszczalne,abywidzwpisawyrazwdna
kawaekpapieru",takepniejbdziemymielidowdnapozostaejczci
Publicznosukcesulubniepowodzeniaeksperymentu".
Alejeliwidzmasitoczytrzykostkiidodanumery
przeciwlegeboki,abydojdonumerustronyNastpniemusidoda
cyfrynumerustronyodliczaniedoliniiNakoniec,maon
napisasowowdizamkngowrodkutrzechkopertty
niepowinienbyzaskoczony,jelipublicznoniezdajesobiesprawy,eefekt
byoto,ektomylisowaiczytawjegomylach.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

54/436

22.07.2016

SilneMagia

Odbezporedniojestkwestistopnia,tozawszewizaosobiste
osd.Test"prawdziwamagia"niedajeautomatyczne
odpowiedtrzebajeszczepodjostateczndecyzj.Jednak"prawdziwy
Magia"testbdzieprzynajmniejutrzymaswojuwagskupiasinawielkim
obraz,ktryzwiesiefektu.
55

Strona58

ROZDZIADRUGI:
PRZEKONANIE

1.DynamikaConviction
ExpositoryFaza
Praktyczniewszystkiesztuczkimagicznezbliskamonapodzielinadwieczci
ktrebdkadencjifazwyjaniajcyifazymagiczn.Robert
Houdinpowiedzia,ezanimzmieniszjabkonapomaraczowojeste
Naleyupewnisi,epublicznowie,etojabko.Zmiana
jabkonapomaraczowotofazamagiczne.Upewniajcsinajpierw,e
wiedz,ejabkojestfazawyjaniajcy.
Fazwyjaniajcyzawszenapierwszym,naprzykad:posiadaniakarty
wybraneiwrcinapokadumieszczajcczterymonetynastole
podczterykartydogryMajcczteryasypodpisaneipochowany
rneczcipokadulubobrotuasywTformacjioraz
radzeniasobietrzykartynaszczyciekadejznich.Potemprzychodzimagiczne
faza:makingwybranpodstawkartyztaliiczynic
Monetypodrowazkartynakartwytwarzaniazczterechasw
rnekieszenielubdokonaniaasyzgromadziwjednympakiecie.
Napierwszyrzutoka,kilkasztuczekmoewydawasi,eniepasujdotegoformatu.
Naprzykad,czyprodukujemonetynakocepalcwmaadnych
Fazaexpository?Niejesttowszystkomagia?Trzebaprzyzna,ejesttoprzypadek,wktrym
Ekspozycjajesttakkrtka,towydajesiprawienieistnieje.Mimoto,
Produkcjamonetnawycignicierki,niebdziemiaoduegowpywu
chybacoposzoprzeddoprowadzipublicznowierzy
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

55/436

22.07.2016

SilneMagia

niemaszmonetwdoni.
Efektywielofazowetypu"olejiwoda"lub"AmbitnyCard"
moerwniewydawasiwyjtki.Fakt,eoniniestaje
jasne,kiedyzdajeszsobiespraw,eefektwielofazowetoseriadyskretny
56

Strona59

Efektymagicznepoczone.Wzwizkuztym,kadafazatrickITS
wasnafazawyjaniajcyifazamagiczne.W"olejiwoda"kady
fazarozpoczynasiodwykonawcynaprzemiankolorami(Ekspozycja)
ikoczysizkoloramioddzielajcych(magic).W"Ambitny
Karta",zakadymrazempowoeniukartywrodkupokadu
jesteangaowaniesiwfaziewyjaniajcyzakadymrazem,wznosisido
topjesteangaowaniesiwfaziemagicznym.Wkadymrazie,niema
trzebadyskutowaokilkapozornychwyjtkwodprawiewszystkich
Efektydzielsibardzoatwoinaturalniewtychdwchfazach.
Monabyniemalnazwatedwiefazytricknudneczci
iinteresujcy.Tonaprawdniejestdokadna,poniewa
Fazawyjaniajcymogipowinnybyinteresujcedlapublicznocite.
(Wrzeczywistoci,jeeliniemonadokonafazaexpositoryciekawe,swoje
Magiajestskazanenaniepowodzenie,gdypublicznoniebdziepokrywawszelkie
dbaooczasfazamagiczneprzybywa).Mimoto
prawda,efazamagicznejestznaturyciekawe,podczasgdy
Fazawyjaniajcyniejestznaturyciekawy.
Prowadzitowielumagwwleczeniufazywyjaniajcypostaci
utrapieniemzostaodebranazdrogi,jaktylkotomoliwe.Dziaajonejako
jeeliekspozycjaniemaadnegoznaczenia.Typowymprzykademjest
Mag,ktrymwi:"Niemaznaczenia,wjakisposbmonakontrolowawybrane
karta.Publicznonieobchodzimnie,jakmonakontrolowakart.S
interesujetylkojakjeujawni."
Bdnotejpostawystajesioczywiste,gdyzdajeszsobiespraw,e
fazawyjaniajcyimagicznefazamagiisdokadnie
analogicznadokonfiguracjiipunchlinewart.Tojest
punchlineezwierztamiech,aletoniejesttopunchline
zabawnytocayart,etomieszne.
Ujmujctowinnysposb,konfiguracjaokrelasposbzabawny
punchlinebdzie.Wyobramysobiekomiks,ktrystaprzedpublicznoci
itylkorecytowapunchlines.Naprawdmylisz,eonustawionyduo
miech?Czyuwaasz,etoniemaznaczenia,comwipodczas
Konfiguracjabopublicznojestzainteresowanytylkowpunchline?Nie
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

56/436

22.07.2016

SilneMagia

tylkojestkoniecznainstalacja,konfiguracjamusibywykonanatylkopewna
sposbnaartpracowa.Kadyprofesjonalnykomikspowie,ejeli
gagniejestprawidowoskonfigurowanyumrze.

57

Strona60

Wtensamsposb,wyjaniajcyfazamagicznymnietylkolew
zemkoniecznym,jesttoelementkluczowy,efektu.Wrzeczywistoci,totylko
lekkaprzesadapowiedzie,efazawyjanieniemjestto,co
okrela,jaksilniedziaaniejakocaozagra.Wprawdzie,
wanejest,abyfazawyjaniajcyrwnieinteresujce,jak
moliwy.Porozmawiamyotympniejwsekcjachdotyczcychistotnych
Znaczenie,sytuacyjneznaczenieistymulacji.Terazchcmwi
obymoepojedynczymnajwaniejszymczynnikiemwtworzeniu
silnamagia:cofazwyjaniajcy,jakprzekonujcajako
moliwe.
Stopniezprzekonania
Jednymznajbardziejistotnychczynnikw,ktreokrelaj,jakmocno
magicznerejestryzpublicznocijeststopieprzekonania
monaosignwichumysach.Tymsilniejpublicznowierzy
emonetajestwtwojejdoni,tymbardziejzaskoczony,ebdpo
pokaza,eniema.Stwierdzibezogrdekwtensposbpunktwydajesioczywiste,
alemyl,ewielumagwnaprawdniewierz,es
stopnieprzekonania.Uytkownicyuwaaj,ezarwnopublicznowierzy
albonie,iewzwizkuztym,spdzaczasprbujcwzmocni
Przekonanietopoprostucozrobi,jelipracujeszdlainnych
magw.
Abyprzetestowatfunkcj,wemyjakoprzykad"zastosowaniuprzyjemnejdlaokazmieniajcym
Pokad"efekt.Istniejekilkawersjitegoefektu,ktresbardzo
przekonujce(LarryJennings'"transmutacji"imojawasna"Greek
Poker",naprzykad),poniewawieledziejesiprzedniebieski
Zmianydeckdoczerwonego,aprzezcaytenwstpnejwzglduna
widzowiewidzc,cowydajesibybardzowielerniniebiesko
kopiikarty.
Steinnewersje,gdziepotwierdzajce,enapokadziejestniebieski
skadasizniewieleponadwykonujckilkaodkrytejHindusa
tasuje,migajcekartdolnsporadycznie.Niektrzymagowie
twierdz,etowystarczy,borazpublicznowierzy
Pokadjestniebieskiwszystkimjestzocenialilia.Alewemytodalej.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

57/436

22.07.2016

SilneMagia

Zamy,ebyowziczerwontaliiumiepojedynczyniebieskkartna
Najwicejznich,anastpnieumiecinapokadwprzypadkuniebieski.Jeliusunitottali
odsprawyitrzymagozadrukowanstronwdwrku,kadyby
58

Strona61

Wierzymy,enapokadziejestniebieski.Czynaprawdsdziszjednak,ejeli
byanatychmiastlapniebieskkartjednoirozoytali
abypokaza,ejestczerwony,niebyobywstrzymujeoddechzzachwytu?
Chodmyjeszczedalej.Nietrzebanawetniebieskkarttytuow.
wieccyuwaaj,eniebieskieRCZKzawierajniebieskiepokadw.Wystarczyumieci
czerwonataliawniebieskimprzypadku.Podczaswykonywania,usuntali
odsprawystawiczoa.Wszyscybdprzekonani,epokadjestniebieski
poniewapochodzizniebieskimprzypadku.Terazobrtwarzpokaduwdi
rozoonenastole.Celtenzostaniespenionyzbrawa?Z
kursnie.Publicznopoprostuponownejejpoprzedni
Zaoenie,enapokadziebyobkitneizawierania,cakiemsusznie,e
umieciczerwonpokadwprzypadkuniebieski.
Wobuprzykadachpublicznopocztkowowierzymiaeniebiesktali.
Jednakwobuprzypadkachprzekonanietakpytkie,eprzy
sprawyokazaoinnapublicznobyawstaniezmieniswoj
Zaoeniebeztrudnoci.
Terazzamy,erkitalidowidzaigomie
przetasowagorozprowadziwdoniach,azapewniam,esam
Pokadwniebieskobacked.Zamydalej,ezdecydujeszsinapokad
wstecz,obrjzmierzysinachwil,poczymnatychmiastskrcimutwarz
dirozprowadzigopodrugiejstroniestou.Terazredbacked.Czymoesz
wtpliwoci,ewidzbdzieoniemiayzezdumienia?
Niestety,niemammetoddlatejwersji,alewiem,
ejelijaodegraonazdecydowanie.Powodemjestto,etakwysoki
stopieprzekonaniazostayosignite,emajctoprzekonanie
przewrcibyobybardzoniepokojcedowiadczeniedlawidza.
Stopnieprzekonaniujestjednymzpowodw,dlaczegoniesmagicznemetody
Naprawdzamiennieidlaczegojednawersjatrickmoebyznacznie
bardziejwydajneniinne.Jesttotakejedenzgwnychpowodw,dlaczegowizualne
magiajesttaksilna.Osobanigdyniebdziebardziejprzekonany,e
kartajestasempik,nigdyjestongapituprzyjegotwarzy.
Rzumyokiemnaczynniki,ktrewpywajnaprzekonania.
Pamiemocjonalna
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

58/436

22.07.2016

SilneMagia

Wosigniciuprzekonaniawumylewidzawanejest,aby
pamita,ezarwnoelementyracjonalneiirracjonalnemoenosina
59

Strona62

materia.Rozwamyczynniknazywampamiciemocjonalnej.Sprbujtego
eksperyment.WykonajprosteVanishmonetydlaniektrychludziwieckich.Wanie
udajesiumiecimonetwdoni,aletegonierobi.Patterprzezokoodziesi
sekund,anastpnieotwrzswojrk,abypokazamonetama.Nainnej
okazjzrobitosamo,tylkotymrazemtupotprzezokoominut
Przedotwarciemswojrk,abypokazamonetama.Jelisprbujesztensmoczek
wielokrotnie,monazauway,ebdzieszkonsekwentnieuzyskasilniejszy
reakcja,kiedytylkoczekadziesisekundprzedujawniajcznikn.
Cotusidzieje?Przypuszczalniemaszwykonaruch,podobniejak
zwodniczowkadymprzypadku.Jednakgdytupotjuprawiewydaje
jakbypublicznopzapomnianeewidzieliumiecimonet
wTwojejrce.Wpewnymsensiemaj.Oczywicie,wcile
poczucieintelektualnejnadalpamitawidzielimonetumieszczonw
rkajelikwestionowanenamiejscu,bdonezpewnocisprawdzi,
widzieligoumiecitam.
Jednak,podczasgdypamiintelektualnejniewygasa,emocjonalne
Przekonanie,epochodzipodobnowidzcmonetumieszczonw
rkaczciowowyblake.Imwicejczasuupywapomidzy
zamykajcdonamonetyiotwierajcdo,abypokaza
Monetama,sabiejpublicznoczujesiwichjelitach,eto
musitamby.Tojedenzpowodw,dlaczego"OneCoinRoutine"Slydiniza
jesttaksilny.KadyVanishmedalunastpujetupopitach
Publicznowidzcmonetwdoni.
PamitamdwarnewystpyWidziaemwyranie,e
podkrelitenpunkt.Wjednymprzypadkumagwykonywa
"Monetyprzezst"rutynowych,wktrymczterypowkidolarw
przeniknpojednymnaraz.Umieciczterymonetywdoni,anastpnie,
utrzymujcrkwzamknitejpici,zapytawidzadopunktu
sina"sabo"wtabeli.Gdytozrobia,onrapowadoranie
kilkarazypiciizakwestionowajejmikko.Onzapyta
widzgdybychciaazmienizdanie.Gdyodmwia,
ubezpieczeni,ezmienizdanie.Ponowymsabobya
wybrana,poprosiinnychwidzw,czywoleliby,e
uyinnegomiejscenastole.Gdyzostaawybranasabo
poprzezplebiscyt,wkocuprzynismupiciwsti
otworzyjeujawnitylkotrzymonety,podczasgdyjegodrugarkawyonia
spodstouzczwartmonet.Todowiadczeniepowtrzono
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

59/436

22.07.2016

SilneMagia

zkadymzpozostaychpowekdolarw.
60

Strona63

Tenwykonawcaotrzymaadnejreakcjipublicznocinaktrekolwiekz
Przejcia.Myl,epowodembyojasne.Pokadyminterminable
Okressensupaplaninaomikkichplam,ludzieztrudem
Pamitam,ilemonet,ktrumieszczasiwpicinawstpie.
Ponownie,wpewnymsensiecileintelektualnejmogliprzypomniesobienumer,
aletrzewnydowiadczeniewidzcmonetyprzejwrcemia
wyblakedopunktu,wktrymniebyoonoprzekonujce.
(Jesttorwniedobryprzykaddlaczegowykonawcaniepowiniengra
bezsensownewarunki.Czytenmagnaprawd,eludziebyli
zamiarwyjzpowiedzeniemwydajnoci,"Nietylkosprawiaj,
monetaprzejtabeli,najbardziejzadziwiajcejestto,epozwalaj
miwybra,comiejscenastolebdzieprzenika"Gdybypoprosi
abymwskazujnasabo,bymwskazamidzyuszami).
Drugiprzykadudziaznaczniebardziejutalentowanymmagikiem,aleon
Pozwoliotosambdzrujnowaklasycznyefekt.Wykonawcaby
pracujewtargach.Efekt,oktrymmowabya"Triumph".On
wybrakartiwrcinapokad.Potemodwrcip
taliazmierzysiipoczapadwiepowkirazem.
Potemprzyszedfatalnybd.Pooytalibokirozpocza
wwyduonymskokuoprodukciebyreprezentujcy.
Kiedywreszcierozoykarty,abypokaza,ewszyscybylitwarz
dwyjtkiemwybranejkartymiaprawieadnegowpywu.Onmia
pozwolioemocjonalnpamiwidzckartekdrukiemdogryizadrukowanstron
Kartypopychanywddosiebie,abyrozproszy.
Niemawtpliwoci,epitchingproduktjestistotnczci
ZadanieTargwwykonawcy.Jednake,jelinietrzebatrzyma
Punktemkulminacyjnymzakadnikapodstp,abyjegopobytdlapublicznoci
handlowych,skoczyefekt,anastpniewykonaswojeboiska,jestem
pewnekadybdzieprzebywaisuchatylkowtedy,wic
moglizobaczykolejnycud,jakten,eonipoprostuwiadkiem.
Kolejnymdobrymprzykademtego,comamnamylizostaaprzekazanamiprzez
mjprzyjacielPatgotowa.Kiedypowiedziami,ebywiadkiem
cowmagi,ewczeniejsdzononiemoliwe.ja
oczekujesi,emiazamiaropisajakiekartylubmonetycud.
Zamiasttegopowiedziamiowidzeniemagikaniedostaadnejpublicznoci
Reakcjaniezaleniekiedyprodukowanegigantyczneobcienienakocu
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

60/436

22.07.2016

SilneMagia

61

Strona64

posiekakubekrutyny.
"Czyonpracujedlamagw?"Spytaem.Poinformowamnie,e
byopacipublicznolaikw.Ipowiedzia:"Dobrze,musimie
rozbysy."AlePatpowiedziami,ebypewien,publicznobya
zwieobcienia.
Udasidowyjanienia,epomagwykonywaneobcienie
doskonaleopucizaadowanykubeknastoleiwyruszyliw
dugistrumietupot."Mwitakduo,"powiedziaPat",ktreprzez
Czaspodniskielichpokazaobcienia,publicznonieobchodzi."I
powiedziabymraczej,edoczasu,gdyujawniobcienie,publiczno
niepamitawidzckielichpustymiprzynajmniejniezrobili
Pamitamemocjonalnie.
Czasamiproblemzanikapamiemocjonalnjestwbudowana
samastrukturaefektu.Dobrymprzykademjestznalewwielu
wersjekart"Winda".wykonawcatransakcji,naprzykad,
as,dwa,trzy,aczteryzsercawrzdzietwarzwd.Jedenpokroku
jedenkadakartajestumieszczonawtejsamejpozycjiwtaliiidokona
podrdoinnejpozycji.Wtymczasiewykonawcadostajesido
czteryserc,sporoczasuminoodpowierzchni,ktra
Kartazostaaostatniapokazane.Wzwizkuztym,kadafazajesttrochsabszy
niten,ktrypoprzedzagopoprostuprzeciwiestwotego,codobre
routiningda.
PamitajporadyHoudin,ezanimzmienijabkowprodukt
pomaraczowynaleyupewnisi,eludziezdajsobiespraw,etojabko?Onmgby
dodaem,eniepowinnosipozwolizbytwieleczasuupyn
Midzypublicznociostatniegospojrzenienajabkaiichpierwszy
spojrzenienapomaraczowo.
Prawdjest,eistniejinneczynnikioprczemocjonalnejpamicido
naleywzipoduwagoceniajcczas,jakiupynmidzyoptymalnpokazujc
pierwotnegostanuiukazujcstanzmieni.Jednymznichjestmoliwo
budowanianapiciaprzedobjawieniem.Omwimytona
Dugopniej.(Naleyjednakpamita,e"sabo"gambitzrobinic,aby
zbudowanapicie.Czasbudowanapiciew"MonetyPoprzez
Tabela"jestporkazostaatrzasnwst.ZA
krtkaprzerwaprzedpodniesieniemrki,abyzobaczypozostaemonetymog
zwikszajoczekiwania).
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

61/436

22.07.2016

SilneMagia

62

Strona65

Innymczynnikiem,ktrynaleywzipoduwagto,ezzawodnoci.Zbytkrtkiczas
Upywmoeuatwipublicznosicofnirysunek
comusiaosista.Jelipokaesz,emonetaznikna
instantupucigowdoni,toniebdzietrudnedla
widzw,abydowiedziesi,etrzebamiezachowanemonetyw
drugiejstrony.Jelizrobiszpodwjneobrotypokazakart,obr
kartyzakrytenapokadzie,anastpnienatychmiastpokaza,egrna
Kartajestterazinna,wikszoludzizrozumie,ekarta,ktr
wykazaapocztkowojestnadalnawierzchutalii,nawetjeliniezrozumienie
mechanikapodwjnwind.Jesttoowielebardziejzwodniczedopodjcia
zakrytkartztaliiipocierajnastoledlanielicznych
chwileprzedukazujczmian.Poprostuniedoutrzymaniapocieranie
piminut,iniepytajpublicznowybrato,coplamkana
Stnaleynatrzenakart!
PogarszajceConviction
Trudnaproblempojawiasiwwieluefektwjestto,echocia
wykonawcamoeudasistworzywysokistopieprzekonaniana
samegopocztkubardzoPostpefektusuydopodwaenia,e
przekonanie.Wzwizkuztym,kadykolejnyetapefekt
stajesisabszynimocniejszy.
RozwamytypowyzespAce.Wykonawcapodobnozajmuje
czteryasywTformacji.Faktycznie,trzyasyw
Pozycjeobserwujcyzostaywczonedoobojtnychkartjednak,
powoduzawodnociprzecznika,widzjestprzekonany,e
wszystkieczterykartynastolesasy.
Kiedypierwszyacepodrujedoprzyczeniasidolidera,widzjestzdziwiony.
Gdydrugiasadoczadolidera,widzzaczyna
Zastanawiamsi,czywszystkiekartypooynapocztkubyonaprawd
asy.Doczasuostatniegoasaprzemierzawidzjestpewne
ewszystkieasyniebyynastolenapocztku.Mimoe
niewie,jakdoszoprzecznik,jegopocztkoweprzekonaniecodo
pozycjeaswkruszsidopunktu,wktrymostatni
fazatrickjestnajmniejwydajneninajbardziej
potnyjakdramatycznychpostulatwteorii.
Innymprzykademjest"FollowtheLeader".Wtymcelu
Dziesiczerwonekartkisrozpatrywanewjednymstosietwarzwdidziesiczarnekartkis

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

62/436

22.07.2016

SilneMagia

63

Strona66

rozpatrywanewinnymstos.Kadystosjestprzypisanakartalidersam
kolor.AlekiedykartystransponowaneliderThezadrukowanstrondodou
Kartywydajsipodaczerwonekartysrozdawaneodtego,cobyo
czarnapalaiviceversa.Tentranspozycjikartliderem
kartyoodpowiednimkolorze,anastpniesrozpatrywanezzadrukowanstronwdpale
powtarzasiadwastosyzostaywyczerpane.
Porazpierwszyprzywdcystransponowane,efektjestbardzosilny
poniewabypewienwidzwiedzia,gdziebyyczerwonekartki
igdziebyyczarnekarty.PrzezczasSztukjestwpoowiedrogi
poprzezpostpefektuzmusiadowidza
stwierdzi,edwapakietynaprawdnieobejmujwszystkieczerwienieiwszystkich
czarni,jakmyla.Wykonawcauwaa,eprzesaniem
kadepowtrzeniejest"Kartytwarzwdwykonajliderwbrak
Niezalenieodtego,ilerazyonezamienione".Niestety,
prawdziweprzesaniedlawidzajest"Myliekiedy
uwaa,ekadypakietkartskadaasitylkozjednegokoloruu
pocztek."
Mimo,ewidzniemoezrozumie,jakondasinabrana
wstpie,euznajesi,ewszystko,cotrzebabyotentrick
Pocztkowyoszustwo,jegozainteresowaniezanikailuzjamagiazostaa
zniszczony.(Toponowniepokazujernicmidzy
Perspektywamagikwiewrdlaikw.Dlamaga,
zastanawiajcsinadjakmgsioszukapodczaspocztkowego
ukadaniekartczerwonychiczarnychkartwystarczyfascynowa
mu.Dlalaikw,uwiadomieniesobie,eniemanicwicejdo
"magiczny",nitegopierwszegooszustwaprzeksztacatrickw
Samapuzzleitracizainteresowanie).
Jeszczeinnilustracjproblemuwystpujew"Ambitne
Karta".Pierwszekilkarazyzrobiskokkartz
rodkowedogry,niemawtpliwociwumylewidza,e
Kartanaprawdjestwrodku.Byporazczwartytozrobi,na
Widzmoebypytaniem,abyzobaczyobliczekartytuprzedwami
wjwrodku.
Kart"winda"efektmwilimywczeniej,rwniecierpi
pogarszajcasiprzekonanie,jakrwniewysikupamiciemocjonalnej.ja
moedawieleinnychprzykadwtegosamegodynamicznawpracy
inneefekty.Jednake,prawdopodobniemonapomyleodalszychprzykadw
64
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

63/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona67

siebie.Wrzeczywistociwikszosztuczek,ktrewymagajpowtrzeniaspotencjalnie
wraliwenatenproblem.
Tonieznaczy,eniemarozwizanialubeskutkipowtarzalnych
naleyunika.Naprawdskutecznewersjetychsztuczek,
Jednakstacy,ejakowzmocniprzekonanie,jakoefekt
postpuje.WrmydonaszegoprzykaduzespouAce.w
"McDonaldAces"wszystkieczteryasysuoonenastoledogry.Nie
Niewane,jakniesamowiteVanishkadegoasamoeby,widz
Niemonawtpilokalizacjpozostaychaswponiewagapisz
gowtwarz.
W"Jazzasw",tylkoosiemkartswykorzystywaneczteryasyicztery
czarnekarty.Zakadymrazem,asdoczadolidera,wykonawcapokazy
eczterykartywrkuwszystkiesczarne,udowadniajctymsamymporednio
eczterykartynastolemusibywcaociasy.WVernona"wzwolnionym
ProjektCzteryAsy"wykonawcapokazujeobliczeczwartegoasa
tuprzedostatnimetapie,dzikiczemuzakoczenietrickna
Najsilniejszstronninajsabsze.
PodobnieBillMieselopublikowaawersj"FollowtheLeader"
gdziewpoowietrickwykonawcawykae,ekarty
pozostajcwdwchpakietachpopychaczysczerwoneiczarno
odpowiednioaleonnatychmiastkontynuujeztranspozycji.
Rwnieliczne"AmbitnaKarta"przeadunkizostayopracowane
ktrepozwalajwykonawcapokazaobliczekarty,gdywstawia
jestwpokadzie.Mdrypochwazapisujetemanipulacyjnynapniej
wrutyn,gdymasidoprzeciwdziaaniapogarszajcejsiprzekonanie.
Szczeglnerodki,ktrepracujnajlepiejzaleyodkonkretnegopodstp.
Cokadyztychprzykadwpokazuje,chojestwartoci
zachowaniuwysokiegopoziomuprzekonaniaprzezpowtarzajcysiefekt
albozapomocpewnegostanu(takiejakukadanieasw
twarzuptable)lubniektrychConvincer(takiejakmigajceoblicze
Ambitnykarty,poniewajestpochowanynapokadzie).Wemybliejprzyjrze
jakwarunkiiconvincersdziaa.
2.Warunki
Jeliprzekonaniejestkluczowymczynnikiemdeterminujcymwpywmagicznmoc,
najwaniejszymczynnikiemdecydujcym,ileprzekonanieo
65
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

64/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona68

Efektosigatosurowowarunkw,wktrychjestto
wykonania.WarunkamiToznaczytakierzeczyjakto,czydeck
tasujeprzezwidza,czywybranakartajestpodpisana,czy
asycongregatedgdywidzmiarknalidera
pakiet,czypewnekluczowezabiegiwykonywanesprzez
maglubprzezwidza,czywidzmaprawomyle
zdowolnkartlubograniczasitylkodopewnychwyborw,czymagii
dziejesibezdotykaniawykonawcyrekwizyty,czyte
zrobiefektzpoyczonychprzedmiotwlubwasne.
Wielumagwbdziepowiedzie,ewieccyniemogdoceni
rygorystycznewarunki,ktreterzeczytylkokwestidoinnych
magw.Tapozycjawagazyskizfaktu,ewiele
magicy,ktrzywykonujtylkodlainnychmagwstasiobsesj
zwarunkwskutkujewykluczeniemwszystkichinnychczynnikw.
Ponadto,gdymagtakichdlaMagwmawykonadla
wieckich,czstostajesioczywiste,eelementywarunkowetak
drogadojegosercaniemajznaczeniawoglepublicznoci.
Czytooznacza,ewieccyniedbajowarunkach?Takwaciwie,
kwestiawarunkwjesttaksamowane,jakleaodbiorcw
magikodbiorcw.Jednakkonkretnewarunki,ktrezachwyci
laicyczstoszupenieinneodtych,ktrezaimponowainnym
magw.ReakcjeMagwdowarunkwsksztatowaneprzezich
Wiedzaotym,jaktakieefektyswaciwiewykonane,nawieckich
Reakcjesksztatowaneprzezwarunkijakoni,czasaminaiwnie,
zdaniemtakiefektmoebyzrobione.
Zamy,ewykonuj"TheCardKoperta/Portfel"dlamieszanej
Publicznoobumagwilaikw.Popodpisanegowyboru
zostazastpionywtalii,tobardzouczciwiepokazaswojrkpusty
nastpniedotrzezeswojejkieszeniiwyjportfel.rozpakowa
goiwyjkopert.Pokaza,enietylkojestPoa
Kopertaklejonazamknity,alejestrwnieuszczelnionyblobwosku.
Magowienawidownibdziepodwraeniemfaktu,
ktrypokazaswojrkprzedwyjciempustyportfelod
wiedz,eniejesttomoliwewstandardowejmetodziewykonywania
tenefekt.wieccybdznaczniemniejdotknitetchorob
poniewa,jelikartazostaaprzekonujcostraciwtalii,tonieprzyszodogowy
im,etomoebyukrytewdoni.Cowicej,byoby
66

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

65/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona69

ustawiwadensposb,ePalmedkartamoebyodrazuwprowadzanedo
zaklejonejkopercie.Wzwizkuztym,bdprzekonani,erkajestpusta,nawet
Jeeliniejesttopokazane.(Natomiastmagowiebdprzekonani,erkajest
niepusta,jeelizostaniepotwierdzone).
Dolaicybdziewraeniem,aleprzezfakt,e
Kopertajestskalowanywoskiem,poniewawydajesijeszczebardziej
niemoliwe,abydostakartdokopertynitylkoklejenieklap
zamkn.Magowieniebdziewoglepodwraeniemtegowarunkuod
wiedz,ekartaniejestwoonadokopertyprzez
klapaotwierajctak.
Zatemobamagowieiwieccybdpodwraeniem
Warunki,wjakich"Kartanakopercie/Portfel"zosta
wykonywane,alekadagrupabdziepodwraeniemrnychwarunkach.
Podaminnyprzykadzwasnejpracy.ilekro
wykonadlalaikwzawszetoczsirkawy.znalazem
przezdowiadczenie,ewarunektensprawia,ewydajno
owielebardziejpamitnychdlanicheliminujeewentualny
Wyjanienie(kartyukrytewmoichrkawach),ktreoni
inaczejpodejrzewam.Oczywicie,warunektennieimponujeinne
magikwwogle,poniewawiedz,epojciemagwmajcych
kartywzanadrzutomit.
Nawiasemmwic,nienaleyzakada,etenpobaliwie
laikmocowaniezrkawamijestoznakichgupoty.Spjrzmyna
tozichpunktuwidzenia.Publicznowidzimiwykonywa"Darwina
Dzikiekarty",naprzykad,wktrymosiemczarnychdwjkizmienisi
Czerwonedziewitkiwzupenieniezrozumiaysposb.Jesttologicznetylkodla
jesizastanawia,gdziedziewitkipochodziigdziedwjek
poszedemdo.
Poniewamojercebyyniezaprzeczalniepustanapocztku,s
niezaprzeczalniepustynakocu,aniezbliyewentualna
miejsceukrycia,tojaknajbardziejracjonalnepodejrzewajednomiejsce
ukrycia,ejestzawszebliskoswoichrkach.Zpunktuwidzenia
informacjelaikamapracowa,podejrzewajc
rkawyjestinteligentnymrzeczywicie,nieuniknionymkonkluzja.
Jelijednakzakasarkawy,usunostatni
moliwoschronienialogiki.IntelektWidzniejestjumoliwe
67

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

66/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona70

chroniswojeemocjezprzereagowaniazpodziwemnato,cowidzi.ja
wierz,ekto,ktowykonujewizualnekartymagiamoezwikszy
Wpywnajegomagiwieckichopidziesitprocentprostuprzezwalcowanie
sijegorkawy.
Rzeczywicie,wieloletniedowiadczenienauczyomnie,eistniejtrzy
Wyjanienia,ktreszawszenaczubkujzykalaika,gdy
patrzykartymagii:kartywrkawie,oznakowanekarty,a
duplikaty.Jeliprzeksztacijednkartnainn,bdpodejrzewa,
ekartazostaawymienionanajedenwrkawie.Jelizidentyfikowa
Wybranakarta,bdpodejrzewa,enapokadziejestoznaczony.Jelisi
podrowaniawkartyzjednegomiejscadodrugiego,bdpodejrzewa,e
Karta,ktraprzybyawpunkcieBjesttylkokopitego,ktry
rozpoczasiwpunkcieA.
Wzwizkuztym,monaznaczniewzmocnitakieskutki,nakadajc
Warunki,ktreeliminujteteorie.Jupolecilimy
wystpujczpodwinitymirkawami.Jeliwybieraszsidoidentyfikacjikarty
wybraneprzezwidza,tobdziebardziejskuteczne,jelimaszkart
dobranewtakisposb,eniemonadostasidozobaczyjegoplecy.Dla
Przykademmoemaszwidzwybierakartwczasie,gdy
wsteczjestwczonylubmiegookiemnakarcie,anieusuwago
zpokadu.
Jelizamierzaszdokonapodrykartydojakiejniemoliwejlokalizacji,
naleypodjkroki,abywyeliminowamoliwoduplikatu.
Oglnierzeczbiorc,najlepszymrozwizaniemjestposiadaniekartypodpisane.(Ironicznie,
magowierzadkopodejrzewajrkawamikartoznaczonychpokadwlub
duplikaty,ktreczstosprawia,emoliwe,abyoszukajelez
wanietemetody,ktremajniewielkieszansenauzyskanieprzeszoci
wieckich).
Rodzitowanypunkt.My,magowiesczstowidzowie
Magia,jakrwniewykonawcymagii.Dlategomoebytrudno
dlanas,abyodrnitychwarunkach,ktrenamzaimponowa,gdy
ogldamytrickitewarunki,ktrezachwyciwieckich
kiedywykonasztuczk.
Ostatnioczytaemmagicznksik,ktrazawieraanazwanychTriumph
efekt.Tojestwersja"Triumph",wktrymwidzrobi
Nieodebrakart,ontylkonazwydowolnkartsobieyczy.Kartys
68

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

67/436

22.07.2016

SilneMagia

Strona71

nastpniemieszasitwarzdogryidodou.Wkocu,onazwiekartajest
tylkokartytwarzwtalii.Efekttenotrzymaliszczeglniewysokie
Pochwaaodwydawcywegzemplarzuklapyksiki.
Jestempewien,etawersja"Triumph"bybyznaczniesilniejszywprzypadku
magicyodstandardowejwersji.Jestemtepewien,ebyoby
znaczniesabszedlalaikwniwersjastandardowa.Miaem
tyledowiadczeniawykonujcychwieckichodbiorcwjestprzewidzie
niektrepewnocoreakcjalaikawtejsprawiebdzie.
Kiedydumniekulminacyjnejukadkartu
Koniecwycieczktechniczndeforce,toonnaciebiepatrzezupenie
wraeniaipowiedzie:"C,oczywicie,mwiem,cobyomojakarta!"
Jeliogldaszwieckichcilekiedytrzebajewybrakart,ktrbdzie
zauway,esoneniemalparanoidalneukrywaswojtwarzodCiebie.Gdyby
poprosiookazaniekartydoinnych,robitowsposbbardzo
strzeonesposb,abyupewnisi,eniemaszansnaTwjwzrok
zerka.Jeliwystpujecokolwiekgdykartawracadopokadu,ktre
sprawiaimmyle,moewidzielicietobdoneodrazukrzycze
"Widziaeto!Pozwlmiwybrainn."
Widziaemkiedywybitnybarmagzapytawidzanazwaj
kartzkorzycidlaodbiorcwwceluodtwarzaniatricktuprzed
objawigo.Odmwia,abytozrobi.Spowodowaobitwytestamentw
midzynimi,ktraniemaldoprowadziadowykonawcyojejwyrzucana
zeswojegobaru.Jateczasem,gdynapotkaopr
prosiwidza,abywymieniswojkartnakocutrick.Gdyby
wieccysniechtni,abywymieniichwybrnakoniectrick,
sobiewyobrazi,jakwraeniabyybyztrick,wktrym
byowymieniswojekartynapocztku!
Zpunktuwidzenialaika,wcaejpunktukartypicka
Sztukapoleganatym,eniewiem,cokartawybrali.Tosprawia
doskonaewyczuciezichpunktuwidzenia.Jedynymsposobemlaikmg
kiedykolwiekznalekartywtaliijest,gdybywiedzia,cokartaszuka
dla.Tonaturalne,ebdziezakada,tosamoodnosisidociebie.
Natomiastmagowiewiedz,ewikszosztuczekpickakartyzaleyod
kontrolowaniepooeniakartywtalii,anieznajcjej
tosamoci.Bdpodwraeniemwersji"Triumph"w
ktremoglibynazwadowolnkartwzdobyciempokad,gdybyobyto
69

Strona72
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

68/436

22.07.2016

SilneMagia

wykluczawszystkiestandardoweprzyciski.wieccyniewiemowszelkich
ztychkontroli.Dlanichwersji"Triumph",wktrymich
Kartajestpochowanywtalii,jejtosamoniewiadomowam,jestznacznie
silniejszenito,wktrymmajpowiedziecinazwkarty.
Efekttenjestdobrymprzykademtego,jakmonaoszukasiebie
przekonania,ewieckichniepotrafidocenidrobnepunktyie
Jednzmetodjesttakdobryjakinnytakdalekojakwieccywidzowies
zaniepokojony.WykonywaswojesupertechniczneNazwanyTriumphi
dokonsternacji,jestwitanyzziewa.Twojareakcjamoeby,
"Ludziewieccyniewiem,cojestdobremagiczne.Monarwniedobrzezrobi
shufflepomyjedlanich."
Jelinatomiastokaesi,eaprecjacjawieckichnatematsytuacjijest
formowanyprzezichnaiwnychpojjakmylmagiamusiby
Gotowe,monaprzyjnastpujcepodejcie,ejuochrzczony
"NamelessTriumph."Matalishuffledprzezwidza,anastpnie
majokiemwidzanakarcie.Potajemniedostrzecwyborui
niezwocznieprzekazatalinakolejnshuffle.Jelichodzioswoje
laypublicznojestzainteresowana,niemoeznaanitosamocilubtym
Pooeniekartywtalii.(Sto,oczywicie,tylkopoowazprawej)
Terazwykonaj"onazwieTriumph"obsugaprzyuyciutajemnicy
znajomotosamocikarty.
MajcWidzshuffle,zarazposwoimspojrzeniemoe
nawetwizasiztematemprezentacji.Kiedy
widzzwracapokadu,powiedzie:"DzikiBogu,jesteshuffledjak
normalnaosoba.Ostatnirazzrobiemtentrick,facettasujejak
to".listopadaudasidoswoichShufflefaceup/zadrukowanstronwd.Tojest
mocniejszawersja"Triumph",ktrepowinnyoszoomikadpubliczno,
czylaikwlubmagw.
Mamnadziej,ejestezaczynajzdawasobiespraw,ewarunkiskwesti
Percepcjapublicznoci.Wskrcie,zkolei,jestuksztatowanaprzezpunkcie
zobaczy,awieckipunktwidzeniapublicznocijestbardzornisiod
magpubliczno.Tenpunktjestnatylewane,abystannawysokoci
Poziompodstawowzasad:jakimponujcewarunekjestzaleyod
postrzeganieswoichodbiorcw,anienarzeczywistejsytuacji.
Jesttopotnetajne.Oznaczato,eczstomonazrobiefekt
silniejszybezdokonywaniagomocniej.Monatozrobipoprzezwczenie
70

Strona73

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

69/436

22.07.2016

SilneMagia

warunkiem,ewydajesiwane,mimoeniemawpywuna
roboczatrickwogle.
Widzielimyjujedendobryprzykadtegowideipracy
zpodwinitymirkawami.Innymdobrymprzykademjestpostpowaniew
punktkulminacyjnyVernona"Twistingasw"wypracowaemlattemu.ja
Nazywamyto"Skrcaniesprawy."Wceluutrzymaniaopiskrtki,bd
Zakadam,ejestezaznajomionyzoryginalnegoefektu.
PostpowazoryginaemVernonobsugujcdopunktu,wktrym
Pierwszetrzyasysprzewracaneiostatnimasem(asem
piki)jestskierowanadogrywrodkupakietunieznane
publiczno.Podobniejakworyginale,naleywykona,abyliczyElmsley
podobnopokazawszystkieczteryzakrytekarty.(Ostatniakartaliczenia
powinienudasidodou,pozostawiajcasapikzmierzysitrzecia
zgry.)
Wpakietdocardcaseizamknspraw.Umieciobudow
nastole.Mimo,espoczywanastole,obrgowprawo180
stopniwycignicierki.Odzwierciedlatoskrcanierozwijaci
wykorzystywanedowytwarzaniapierwszetrzyasykoleiodkryt.
Otwrzobudowiprzechylipakietnastolezakryte.(Z
trochpraktyki,znajdzieszatwomonatozrobibezkarty
rozprzestrzenianiusi.)Niechpublicznozobaczyniemanicwewntrzobudowy.
Uycietylkojednegopalca,rozoyzoonypakietbardzopowolii
dramatycznie.Tam,twarzdogrynarodku,jestasempik.
Topostpowanieniemawpywujakiekolwiektrudniejsze.Toniebdzie
zaimponowamagwonisobiespraw,ewszystkiepracezostaywykonaneprzed
pakietzostaumieszczonywcardcase.Jednakwieccybd
Wierzymy,eokazaosi,ewciguasagdypakietzostazamknity
wprzypadku,bardzoimponujcewarunki.Sprbujtego,aprzekonaszsi,e
otrzymaszdwarazytylereakcjpublicznocizoryginaem
poprostudlatego,ebranepoduwagpunktwidzeniapublicznociz
widok.
Pamitaj,istniejpewnewarunki,ktrezachwycizarwnomagw
iwieccy,chowielumagwnieprzyzna.Tutaj,podobniejakw
wieleobszarwprezentacji,niektrzymagowieodmwiwieckich
kredytnatyleinteligencji.MagowiekochamwersjPawaGertnerza
z"Filiankiibale",wktrymwykorzystujestaloweoyskakulkowe.one
71

Strona74

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

70/436

22.07.2016

SilneMagia

Doceniam,eskradanietekulkiizkubkabezszelestnie
Jesttoogromnewyzwanietechniczne.Jednakczstosyszaemmagw
chwalitenefekttylkoledziobserwujcprotekcjonalnie
"Oczywicie,totylkodobredlamagw".Monaprzypuszcza,eczuj
ktotylkozlatdowiadczeibadawmagia
sobiespraw,estalowakulkauderzaniametalukubekbdziehaasowa.
Pawe,bdcdowiadczonymiutalentowanymprofesjonalnymagik,
wielepiejiwykorzystujewswoichrutynowychlaikwwystpw.Z
Oczywicie,eniemaadnychszanszaczynaefektpoprzezwskazanie
jakduotrudniejjestzrobizkulkamistalowymi.(Wskazujeonrwniet
sipodczaswykonywaniaprzezmagw,prawdopodobniezdajcsobiespraw,edalszy
bardziejprawdopodobne,abytrafiwpunktnilaikw.Bylibyzbytzajty
prbujczapanastpnyruch.)
Niezdolnowikszocimagw,abyzrozumie,jakiewarunki
wzgldunawieckich,aktreniejestgwnympowodem,dlaktregotakwiele
ztego,cozostaoopublikowanewmaginiemaznaczeniadlawystpujcwprawdziwym
wiat.
Niezliczonewersje"CiciawidzadoAsw"zostay
opublikowaneprzezcardmen.MichaelSkinnerpokazamikiedybardzo
elementarnewersjaktrympowiedziabynajsilniejszyjedendla
wieccy,jakikiedykolwiekznaleziono.Czymtawersjamiaa,eprawiewszystkie
innymbrakujebyo,emetodapozwolianaowidza
Samobrcigrnkartkadegopakietu,abyodsoniasy.
Wikszometodobejmujprzecznikwtymmomencie,azatemwymagaj
ewykonawcakoleikartynadrug.
Kluczemdo"TheSpectatorTniedoAsw"Sztukjestsilna
przekonawidza,ejestnaprawdjedynym,ktrylokalizuje
asy.Niemalepszegosposobuosigniciategoprzekonaniani
pozwalajcmuwykonaprzewracajcjakrwniecicia.Mjwasny
dowiadczeniewtymzakresieprzekonaymnie,eMichaelby
absolutniepoprawne.Poniewaprawiewszystkiewielomawersjamitejsztuczki
ktrezostayzalaneliteraturamagicznebrakujetejwanejwarunkiem,e
stanowiwiczeniabezcelowe.Niezwykapomysowozostaa
wywieranywniektrychztychwersji,alepomysowoma
koncentrujesinatychelementach,ktreliczconajmniejdopublicznoci.
Jelinadalwtpliwoci,ewarunkisistotnymczynnikiemprzyokrelaniu
72

Strona75

Wpywpubliczno,sprbujzobaczyDarylwykonywaswoj"Ambitnykarty"
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

71/436

22.07.2016

SilneMagia

rutynowedlalaikw.Jesttowersja,ktrakoczysiwpokadzie
jestzwizanyzkawakiemliny.Pomimotegostanu,podpisany
woonakartajestczystawrodkuiodrazuwykaza
przybyynawierzchu.Zakoczenietoniszczywieckichodbiorcw.Jeszcze,
JedynarnicapomidzypierwszymetapieproceduryDarylorazzbioru
Ostatniafazajeststanem,wktrymjestwykonywana.
Identyfikacjaistotnychwarunkw
Powstajezatempytanienieczywarunkisefektem
wanejest,abypooywidzw,aleraczej,jakiewarunkiznaczenia
je,aktrenie.Otokilkatechnik,ktrepomogCi
odpowiedzienatopytaniewdanymzakresie.
Najpierwsprbujjakowiczenieudawa,eniewiedznicnatemat
magia.Weyciewpytaniuisprbowadowiedziesi,jaktomoe
bdziezrobione.Wykorzystajwszystkieswojerodzimejinteligencji,alenieuywadowolnz
wiedzatechnicznametodmagw.
Gdyjuopracowanepewneteorie,monabypewnym
ewszelkiewarunki,ktrewydajsiobaliteteoriebdmiay
Wpywnalaikw.Jakpodkrelawczeniej,ewarunki
wzgldunamagaodbiorcwacete,ktreodnoszsidosposobu,wjaki
wiemszczeglnywpywajzwykleodbywa.Warunki,ktrelicz
abywieccyste,ktreodnoszsidosposobu,wjakidomylaszczeglny
wpywamonazrobi.
Podrugie,naleypamita,abyzpowrotem,kiedybyalaik.mam
uznatenjestszczeglnieprzydatnywpraktycezyskujewgldwjakisposb
wieccymyle.Potymwszystkim,wszyscyzaczynalijakolaikw.Kiedyty
pierwszyzainteresowasimagi,sszanse,ewidziawieleefektw
przeprowadzasiwkilkupierwszychwizytwmagicznymsklepielubmagicznegoklubu
spotka.Starajsizapamitate,ktrewnajwikszymstopniu
Wraenienaciebie,aconajwaniejsze,dlaczegocidotknitetak
silnie.Warunki,ktreCiwraeniemczymste,ktre
bdziezaimponowapublicznociteraz.
Potrzecieinajwaniejsze,suchaswoichodbiorcw.Tams
wielesposobw,wktrympowieci,couwaajzawane.
Pierwszetojaksilniereaguj.Jelinieprbowaemrobirne
73

Strona76

wersjetejsamejsztuczkiidostajesilniejszreakcjni
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

72/436

22.07.2016

SilneMagia

inni,naleysprawdzi,czysilniejszyzawierawarunek
Szczeglnieimponujcelaikw.
Widzowiebdrwniepowiedzie,coichzdaniemjestwaneprzez
bezporedniekomentarzedosiebielubdoinnychwieckich,ktremonausysze
wtrakcielubpowystpie.Niemogpowiedzieilerazymam
usyszalaikmwizniedowierzaniem,gdyjedenzmoichefektw,"Izrobi
tozjegopodwinitymirkawami!"
Innymrazempouczajcesuchalaikwjestwtedy,gdysone
Opisujcdokogoinnegoefektuciwykonywanej(lubopisujce
wamefektwidzieliinnymagwykonywania).Nieuchronnie
ezostawimynawieleszczegw.Punktyzechcdoczy
opisste,ktreuznajzaistotne.Jelioni
wspomniewarunek,todlatego,ejestdlanichwane.
Moeszbyzaskoczony,jakspostrzegawczywieccymogby.Stary
Czowiek,kompletnylaik,powiedziamikiedyowspaniaejmagaon
widziawmodoci.Chocianiepamitam
Nazwamaga,zopisutobyooczywiste,emwi
oCardini.Punktem,ktrynanimwraenienajbardziej,aktry
Jakwspomnianowielokrotniebymagbywstaniewykona
teskomplikowanemanipulacjepodczasnoszeniarkawic.Tojest
Stanwielumagwpomylipewnostratyna
wieccy.
MustUwierztest
Wreszcie,tutajjestprostatechnikaznalazembardzoprzydatnew
okrelenieistotnychwarunkw.Janazywamtobadanietrzebawierzy.
Wystarczyzadasobiepytanie:cotojestjednafaszywaprzesanka
Publicznomusiuwierzy,jelis,abyzobaczyefektjaknacud?
Naprzykad,w"Torniprzywrconykart",jedenfaszywy
Zaoeniemmuszuwierzy,ekartapokaeszprzywrconau
kocowyjesttakisamjedenjestepodarnapocztku.W"Triumph"
musiwierz,ekartytwarzwgriwdtwarzysbardzomieszane
razemnakocutumie.W"AmbitnyCard,"oni
musiwierzy,ekarta,ktrapojawiasinawierzchutaliijest
samjedenjestepochowanywrodku.Wtypowymzespoleasa,e
74

Strona77

Naleysdzi,eczteryasyrozpoczniesiwczterechrnychpakietw.Takjak
Teprzykadypokazuj,kiedypoprosiniezbdnikwierzpytaniu
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

73/436

22.07.2016

SilneMagia

Odpowiedwwikszociprzypadkwjestoczywiste.Sztukjest,abyzadapytanie
pierwszemiejsce.
Pozidentyfikowaniucowidzowiemuszwierzy,bdzieszwiedzie
ewszelkiewarunki,ktrewzmacniajtoprzekonanieuczynitrick
silniejsza.Warunki,ktreodnoszsidoinnychkwestiibdziemiaoznaczenianiewiele.
Naprzykad,chciaemstworzylokalizacjasawklasiecud.
Zdaemsobiespraw,eabytoosignmusiaemprzekonasuchaczy,emiaem
pojciaolokalizacjiaswwtaliinapocztkulat
sztuczka.Tobyafaszywaprzesankamuszuwierzy.Dlategoja
wiedzia,etampowinienskoncentrowaswojewysiki.
AbyosignniezbdnprzekonaniePrzedstawiemtrzywarunki.ja
wykonatylkosztuczkazpoyczonympokadzieMamtali
tasujeprzezwidzazanimzacznimampokrywwidz
mojeoczyrkamijakzlokalizowaasy.Poyczonedeck
Przekonujeich,easyniemogbyogolony,oznakowane,lubprzygotowane
wjakikolwieksposb,ktrymgbypozwolimiczuichlokalizacji.widz
Shufflezapewnia,eniemogwiedzielokalizacjektrejkolwiekzkart
pokad.Fakt,emojeoczysobjteoznacza,eniemogzapa
dojrzejasemjakipokroiprzetasowatali.(Wynikajcezpowyszego
Efekt"BlindAces"pojawiasiwmojejnadchodzcejksikiCardshark).
Zdarzasi,ejednarzeczpublicznomusiuwierzy,abyzobaczy
oszukajakcudjestrzeczywicieprawdzaoenie.Naprzykad,w
"KartadoPortfela",comuszwierzy,jestto,ekarta,ktrajest
znalezionewportfelujesttensam,ktryzostautraconywtalii.Z
Oczywicie,tonaprawdjesttakiesamekarty.Jednaktrzebajeszczewprowadzi
stanu,takiegojakkartapopodpisaniuosignniezbdne
Przekonanielubsztuczkaniezadziaa.Fakt,ecojestprawd
nieoznacza,epublicznobdziezakada,etoprawda.
Ponadto,czasami,moebydwalubwrzadkichprzypadkach,trzyfaszywe
Pomieszczepublicznomusiuwierzy.W"KarcienaKoperta"oni
musiwierzy,ekartawkoperciejesttensam,ktryby
utraconewtalii,alemuszteuwierzy,ekopertajest
cakowiciezamknite.Wkadymprzypadku,gdypodstawowezasadynakadania
Konieczniewierztestupozostajtakiesame.
75

Strona78

Znajdziesztestmusinibyjestbardziejprzydatnawanalizieniektre
efektyniinne.Jednakwwieluprzypadkachmoepomcodrni
midzyistotnychwarunkwijedyneknieistotnych.Moerwnie
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

74/436

22.07.2016

SilneMagia

pomcwporwnywaniurnychwersjitegosamegoefektudo
ustali,ktryznichgramocniej.Pozidentyfikowaniu
Jedenfaszywyprzesankpublicznomusiwierzy,bdzieszwiedzie,e
cokolwiekwersjajestbardziejprzekonujcywtejkwestiidostanie
silniejszareakcja.
CowszystkiewiczeniaWaniepodanepomoeCiosignto,abyzobaczy
efektzpunktuwidzeniapublicznoci.Tojestco,czego
Naleyzawszedydojeszczeczegowikszomagwnierobi.
AlBakerjestczstocytowanyjakopowiedzenie,ewieledobrychsztuczek
zostayzabiteprzezulepsze,alewasneksikiBakerswypenione
zjegoulepszonychwersjachstandardowychefektw.Oczywistejest,eniezrobi
Wierzymy,ewszystkiewysikinapoprawsztuczekbyyze.Jakijestklucz
Rnicamidzytymiwysikwnapopraw,esukcesi
tylkote,ktreudasizabidobrsztuczk?Wierz,ewprzypadkubraku
abyzrozumie,jakiewarunkiwsprawiepodstppublicznocijest
rdemwikszocimiertelnych"ulepsze".
Poprawa,ktrawzmacniawanymwarunkiemwoli
zawszedlasilniejszegoefektu.Niestety,wielu"ulepszone"
wersjefaktyczniewyeliminowaistotnewarunki,wceludokonania
Sztukatwiejszedowykonania.Wceludokonaniatrickwicej
wygodnedozrobienia,magniszczyjedncech,ewykonane
efektwartorobi.Istniejewieleelementwswojejmagii
publicznomoeobchodzi,aletwojaosobistawygodaniejest
jedenznich.Miejtonauwadze,jakmonaprzeczytanastpujcedyskusji.
NoContactStan
Podjednymwarunkiem,eodnosisidowielurnychefektw,tak
wanewumysachodbiorcwwieckich,ijesttakczsto
amaneprzezmagw,eczuj,etozasugujenaoddzielndyskusj.
Towanienazwastanbezkontaktu.Krtkomwic,jeli
EfektpolegaobiektuporuszajcegosizpunktuAdopunktuB,efekt
bdzieznaczniesilniejsza,jelipunktAipunktBniesw
stykajsizesob.

76

Strona79

Jeliefektskadasizmedalupodrujcegozprawejpiciwlewo
pi,wpywbdziezmniejszy,jelidwiepicidotkn,nawettylko
zachwil.Jeliefektskadasizwybranejkartypodryz
deckdoportfela,wpywbdziezmniejszy,jeliportfeljestspoczywaana
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

75/436

22.07.2016

SilneMagia

pokad,gdynajpierwwyjgozkieszeni.
Pamitaj,jelipoprosilimywidzajakmonetamoepodrowaz
rkidorki,nawetjelionidotyk,takdugojakpozostajepici
zamknita,niebdziewstaniepowiedzie.Anionmgpowiedzie,jak
kartamoedostasidorodkaportfelutylkodlatego,eportfelwypoczty
chwilowonapokadzie.Mimoto,ludzieinstynktowniewyczuwaj
ezadaniestajesiniecoatwiejsze,jelidwapunktytouchi,
Oczywicie,emaszracj!
Poniewawarunektenrejestrujesinapoziomieinstynktownym,widz
samniemoewiadomiesobiespraw,ezpowodulicisztuczka
muzimnojest,enaruszawarunekbezkontaktu.Tonierobidla
moment,oznaczato,eniejestwane.(Wrzeczywistoci,wszystkienajbardziej
Wanymiczynnikami,ktreokrelajwpywefektujestnawidowni
Funkcjaczciowonapoziomieniewiadomoci.)Pomimoniewiadomoci
aspektkondycjibezkontaktu,widzowieczstoujawni
znaczenie,jakieprzywizujdotegoczynnikawswoichkomentarzachdo
spostrzegawczymag,komentarzewidzwczstoujawniajwicejni
samizrealizowa.
Warunkiembezkontaktumonatakeamaneprzezotwarcieprzenoszenia
jakiprzedmiotzpunktuAdopunktuBprzedniewidzialnymtransferu
Kolejnymcelem.WAlexElmsleyw"midzydomi"The
wykonawcarozpoczynasiodumieszczenianabokwzrokkartyniewidzialnych.Jeszczewtym
Kartaokazujesisamkartwybranyzpokaduwidz
ipodpisanyponieznanymkartazostaaodstawi.Tobyby
Trudnosobiewyobrazibardziejzdumiewajcyspisek.Jednaktotrik,ktry
Intrygujemagicypozostawiawieckichzimno.
Problemniejestzfabu,alezprocedur,ktra
naruszawarunkubezkontaktu.Przedtosamoci
brakkartywykazay,estykasizdwomainnymi
Wybranekategoriekartki,ktrezostayusunitezpokadupo
Wybrpodpisanyzostapochowanywtalii.
Steinnewersjetegoefektu,wktrymkartajestodogowania
77

Strona80

zamiastumieszczonejpomidzydwomakartamilubkareta,aleadenz
Dotyczonecentralnyproblem.TylkowersjaEdaBrowna
osigastopieizolacjipoprzezumieszczeniekartyodogowaniawjednym
Komorazportfela,podczasgdyinnepozycjeprzejdo
innejkomorze.(Jednake,patrz"TheDreamCard"wDarwin
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

76/436

22.07.2016

SilneMagia

Ortizprzykarcianymstolikui"psychotroniczneKarta"wCardshark
przykadytegotypuefekt,ebdprzestrzeganebezstykowe
stan.)
Kadyprzegldliteraturymagicznegolubjakiekolwiekinnenaraenienapowikszonych
simagiiprzyniesiewielewicejefektw,wktrychnokontakt
Warunekjestnaruszone.Wpewnymasazoejednegopopychacza
Pakietymogdotykapakietlidera.Wpewnychsztuczek,wktrym
Wybranakartajestusuwanazcardcasesprawamusinajpierwdotkn
pokad.WniektrychkartachAcrossefektwdwapakietymuszbynajpierw
przyniszesob.
Mojeprzekonaniaoznaczeniustanubezkontaktowego
widzowieswynikiembardzoduymdowiadczeniemjegoefektywnoci
iobserwacji.Wierz,ekady,ktoeksperymentyz
Rnewersjetegosamegoefektuprzyjdziesamo
wniosek.Niemniejjednakzdajsobiespraw,mjargumentspotkajmocna
oprwielumagw.
Problempoleganatym,ekiedywidzowieuwaaj,ebrakkontaktu
pomidzypunktemAipunktemBsprawiatricktrudniejszedozrobienia,sone
cakowitaracja.Todlategotakwielewersjitychefektwzrobi
wizazwniesieniempunktyAiBrazem.Natomiastwynalazcw
Tesztuczkiprzypuszczalnietwierdz,efunkcjanocontact
niemaznaczeniadlapublicznoci,bdonezwyklestarajsistruktura
Efekttak,epunktyAiBdotykowydlanajkrtszymczasie
moliwy.Naprzykad,wkartycaejefekciedwapakietymog
szczotkowatylkopomidzysobprzezchwil.poredniotego
uznaje,emniejczasutedwapunktyswstyku,
silniejszyefektbdzie.Mimo,esamalogikapowinnajasno
ejeliniezetknsiwogle,efektbdziesilniejszy
nadal.
Wikszotego,cojestpublikowanewmagicznychksiekiczasopismwoli
zawszeodzwierciedlato,cojestnajatwiejszedowymyli,anieto,cojestnajbardziejskuteczne
wykona.Wikszotego,cowikszomagwwykonywabdziezawsze
78

Strona81

odzwierciedlato,cojestnajatwiejszedozrobienia,anieto,comanajwikszywpywna
publiczno.Naprzykad,poniewawikszomagwbojsimierci
palmingkart,niepalmingkartydoportfelsztuczkibdzienadal
popularnyiezazwyczajoznaczadoprowadzenieportfelwkontakcie
zpokadulubjawniewstawianieobcekartydoportfelalub
kieszeniprzedwyjciempodpisanwybr.tewersje
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

77/436

22.07.2016

SilneMagia

Moebrakujeprzekonania,aczasemjasnoibezporednio,
osignityprzezpodejpalming,aletokawaduo
atwiejszedozrobienia.Musiszsamzdecydowa,gdzieswojepriorytety
kamstwo.
dramatyzowaniaregulaminem
Ufam,eterazdocenirolodgrywajwarunkiyciowew
maksymalizacjiwpywupublicznoci.Jednakwarunkibddotyczytylko
publicznojeliupewnipublicznozauwaajei
doceniaichkonsekwencje.Muszjedoceniajnietylko
intelektualnie,alerwnienapoziomieemocjonalnym.Kluczemdonadania
warunkachemocjonalnegooddziaywaniadramatyzowania.
Najlepszymmiejscem,abyzobaczytwrczychprzykadytakichdramatyzowaniaw
reklamytelewizyjne.Firmyreklamowenajpierwustali,co
cechproduktuchcwidzowiedoceni.Wtedyoni
wymylisposbkomunikowatfunkcjdoodbiorcwwsposb
dramatycznysposb.Niewystarczypowiedzieludziomofunkcji,s
pokazajewjakiniezapomnianysposb.
Praktyczniekadyhandlowychwidailustrujetopodejcie.Gdyby
chc,abydoceni,esamochdzapewniapynnjazd,ale
majkuterdiamondcutkosztownydiamentnatylnymsiedzeniu
samochdpodczasjazdynawyboistejdrodze.Jelionichc
oceni,jakbezpiecznieauszczelkiplastikowejtorbydoprzechowywaniaywnoci,alewypeni
torbazwciekychpszcz.JelichcPastwozobaczy,jakpotnepodcinienie
jestczystsze,pokazuj,essaniesirubyinakrtkistalowe.
Musisznauczysisprzedawawarunkiswoimiefektamidroga
MadisonAvenuesprzedajecechyswoichproduktwwsposb,ktry
dotrzedojelitawidza,anietylkojegointelekt.
Nieprbujdramatyzowakadychwarunkachefektulubbdzieszpoprostu
rozproszywpywtejtechniki.Mustuwierzytestywola
79

Strona82

pomctutaj.Warunki,ktreodnoszsidotego,copublicznomusi
Wierzymywcelutricknacudstymi,ktrzy
dramatyzowa.
Poprzezdziaania:Rozwamy"DeckUltraMental"efektgdzie
wykonawcawykae,eprzewidywaneswobodnieprzemylanykartyprzez
wczeniejodwrcenietejkartywtalii.Wpywtejsztuczki
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

78/436

22.07.2016

SilneMagia

zaleywycznieodpublicznocijestprzekonany,e
wykonawcaniemgprzewidziewybrwidza.
MentalistChetMillerbdziedramatyzowatenpunktmajcy
Widzlosowowybranyzwidowni,ktrenastpniewysanie
Osobadobudkizinstrukcjaminatelefondowolny
znajomywpromieniustumil,abypoprosigooimi
karta.Jakpublicznomoganiedoceniniemoliwo
Jegoprzewidywaniawybrodlegejnieznajomego?(Jedenstomil
OgraniczenietosprytnyprzykademnielogicznegokoncepcjiConvincerbdziemy
omawiapniej).
Przedstawiajctensamefekt,AlKoranmiabywidza
myleojakiejkolwiekkarty.Mgwtedypowiedzmuzapomnie,ekarti
myleoinnym.Mgwtedypowiedzmu,ebyzapomnieotejsekundzie
Kartaimyleojeszczejeden.Towanietatrzeciamylkarty
eKoranbypokaza,enieprzewidzia.Gdyzwracauwagna
jegowzorzec,jakonmoeprzewidziejakiekarty
Widzbdzieprzybypozmianiejegoumysdwarazy?Tegorodzaju
mylenianicnieznaczydladanejjedyniemaga
Metody,alemoeznaczniewpynnawieciedo
wykonawca,ktrychcemaksymalnywpywpublicznoci.
Rozwamyjeszczejedenprzykaddramatyzowaniawolnywybr
Ktwycie.Wycie14/15,taliajestskonfigurowanawtakisposb,
ekadedwiessiedniekartydodadoobuczternastulubpitnastu.
Zwykymsposobemobsugitejsiyjest,abypoinformowawidza,abywyci
PokadipodjdwiekartywpunkcieOdcisi.
Zamy,ezamiastrozoyobliczepokaduwdnastolei
przekazawidzowijokera.Powieszmu,abywstawijokerastawiczoa
wdowolnymmomenciezechcewrozprzestrzenianiu.Teraztypowiedzmu,etrzeba
dwiekartydlaefektu.Uytkownikmoekorzystazdwchkartbezporednionad
jokerlubdwiekartybezporedniopodjoker.Alternatywnie,
monakorzystazkartybezporednionadjokerplusjedenbezporednio
80

Strona83

podtym.Wybrnaleydoniego.
Wyniknettojesttodokadnietakasamajakgdybypoprostupowiedzianonam,e
WidzwycipokadipodjdwiekartywpunkcieOdci
do.Jednake,tensposbpostpowaniasiydramatyczniernorodno
wyboryotwartedlawidza.Topodkrelacakowicieprzypadkowei
niekontrolowanycharakterdwchkartprzyby.Obasprzeadunki
logicznietakiesame,aleichwpywpsychologicznyjestcakieminny.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

79/436

22.07.2016

SilneMagia

DonAlanlubikorzystajcychdramatizationspokulminacyjnym
wpywadoprowadzeniadomujejniemoliwo.Najbardziejznanymprzykademjest
gdypotworzcgigantycznnakrtkstalowluboyskokulkowe,unosigo
kilkacalinadstoemipozwalamuspazgonymhukiem.
Podobnie,powytworzeniudwieduekulewjego"ChopCup"rutyny
bdzieumiecijezarwnowfilianceiMIMEprbujejefunta
zpowrotemdoprowadzeniadomunafakt,eniebdpasowazarwnowtymsamym
czas.Nazakoczenie"MicroMacro"BrataHammanonbdzie
przekazataliregularnesizeorazminiaturowcardcasedowidza
ipoprosigo,przymrueniemoka,abyumiecikartyzpowrotemdopudeka
Niemalepszegosposobu,abydramatyzowaniemoliwocowanie
staosi.Alanuywapodobnegoakcentnazakoczenie"Piercienia
Lot"efektgdziepoyczypiercieAwidzaznikaz
rkaperformeraipojawiazaczepionenajegokeycase.Na
Zawarciepodstp,onwrczakeycasedowidzai
mwijej,abyusunjejpiercionek.Niezmiennietrwajejdugiokres
przebierazanimuda.Nastpnienarzeczwolniej
czonkowiepublicznoci,Alanjedziedodomuzpunktutupot
wiersz:"Jelimylisz,etrudnodostasitam,naleypostarasio
potpionychcotam!"
Jedenznajpikniejkreatywnychpomyswnadramatyzowania
Stanjakimimiaemdoczynieniatoprezentacjana"Coinwbutelce"
opublikowanewPhoenix,dobroFranklinTaylor.Taylorbdzie
wykupibilonorazczwartipoprowidza,ktrybyby
atwiejdopasowadobutelki.Naturalnie,widzpowiedziabym
monetadziesiciocentowa.Taylorbynastpnieprzekazamuanigroszaibutelkipowiedz
ebysprbowa.Widzodkryje,ebilonbyazbytdua
abypasowadoszyjkibutelki.Monasobiewyobrazi,anastpnie,wjaki
znaczniewikszymwraeniemwidzterazkiedyTaylor
przystpidowprowadzeniaczwartejwewntrzbutelki.Jelinawetbilon

81

Strona84

niepasuje,corazwierwewntrzbyprawdziwycud.
Wniektrychefektwkart,wanejest,ewidzowiedoceni
Fakt,ekartyzostayprzetasowaneprzezwidzanapocztku.ZA
Prosty,aleskutecznysposb,abydramatyzowatozapytatrzechrnych
widzwshufflekolejno.
HarryHoudinibymistrzemwarunkachdramatyzowania.Wjego"Mleko
Moeuciec,"najwaniejszymwarunkiembyfakt,eby
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

80/436

22.07.2016

SilneMagia

podwod:niemgoddycha,auciek.Abytodramatyzowa,
mgbyzaczodpytania,jakwieleosbnawidownimyla
moglitrzymaichoddechwnaminut.Porki,
prosiwszystkich,bytrzymaswojeoddechygdyimczasowe.
Widzpowidzostateczniezrezygnowa,rozpaczliwie
prbujczapaoddech.
Pniej,gdyHoudiniusiowauciec,duyzegarbdzie
odliczasekundy.Zpamiciowasnymdowiadczeniu
wieowpamici,alarmpublicznociwzroniejakoczas
wykraczadalekopozapunkt,wktrymzostayonewstanieutrzymaich
oddechy.adnainnaprezentacyjnypodejciemogobykiedykolwiekdosta
impoczu,coHoudinimuszprzechodzipodrodzewicjeden
zrobi.
GdyHoudinizrobilimyucieczkzsiedemdziesiciupiciustp,linyon
asystentmiabyczasu,ileczasuzajopublicznoci
wolontariuszyzwizago.Potemogosi,ebdzie
uciecodlinwkrtszymczasie,nimiayichpowstrzyma
mu.Gdybypoprostuogosi,eucieczkaw,powiedzmy,cztery
minut,oznaczaobytoniewielepublicznoci.jegochwyt
Fakt,ezmniejszonaabstrakcyjnezwarunkamimoglizrozumie.
PoprzezPublicznociuczestnictwa:jedenznajbardziejpowszechnie
wszechstronneiskutecznemetodydramatyzowaniawarunekjestposiadanie
publicznoegzekwowaniategowarunku.Ilerazyzdarzyoci
usyszalaikzakoczywieccopisefektuhes
wiadkiemzkomentarzem,takichjak:"Itasujekarty
ja",albo"ItotaliakartJoe!"
Jednzrzeczy,ktrasprawia,e"McDonaldAces"najbardziej
potnewszystkichzespowACEjestfakt,enigdyniewykonawca
dotykapakietlideraadosamegokoca.Monadramatyzowa
82

Strona85

warunektenprzyciskdopapierupoprzezumieszczenienaopakowaniuulidera
rozpoczcietrick.Przyciskdopapieruniezostanieusunity,dopki
koniec.Alternatywnie,monadramatyzowawarunkumajcego
Widzumiecirknaopakowaniu,ostrzegajcj,byjejniepodnosi
doninawetnachwil,dopkiniepoprosij,abynakoniectrick.
Logicznierzeczbiorc,obiemetodysrwniedobre,codowodzi,etegoniezrobisz
faszowapakietupodczastrick.Jednakemocjonalnie,posiadajcy
widzumiecirknakartachbdzieznaczniebardziej
przekonujcy.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

81/436

22.07.2016

SilneMagia

Istniejewielesposobw,takoncepcjamoebyzastosowane.Naprzykad,
NiektrzywykonawcybardzoskuteczniesprzedabezkontaktuStanthe
Fakt,eichdonienigdyniezbliysidosiebiepodczas"miedzi
SrebrnyTranspozycja"lub"MonetyAcross"byposiadaniajednegowidza
przytrzymajlewynadgarstekwykonawcy,podczasgdyinnywidztrzymaswoje
prawymnadgarstku.
Zamy,echceszsprzedafakt,enigdyniedotknpewnpodpor
wcaymzakresie.Monawyrnijedenczonek
widzowieogldatenrekwizytwcaymzakresie.Tuprzed
kulminacjimonamiejpotwierdzaj,enigdyniebraaoczyoff
przesykiiktrepozytywnienigdynieposzedwjegopobliu.Tojest
pomysuywaemprzezwielelatzdoskonaymiwynikami.
Niezwykleskutecznyelementzawszewykonywa,gdymam
moliwopracyzpoyczonympokadziejestefekt"BlindAces"
Wspomniaemwczeniej.PopoyczonePokadzostatasujeprzez
Widzbiorgoiprzejddociciazczterechasw.Robitchwil
zzawizanymioczyma.Tylkojanieuywaopaski.
Zamiasttego,jaksiedzprzystole,mamsamicstanowiskoobserwatora
zamniprzykryoczydomi.Oferujetoza
przewagwstymulacji,poniewazajmujeznaczniemniejczasuniwikszoBlindfolds
wymagajzakadanieizdejmowanie.Eliminujerwnieczaso
Proceszuywaposiadaniaopaskprzetestowanyprzezpubliczno
czonkomprzedrozpoczciemsztuczki,abyudowodni,eniejest
gimmickedrcewidzaspozapodejrzeniem.
Moimgwnympowodemstosowaniategopodejciajestjednakto,eo
czonkiempublicznoci"wymusi"mojalepotajestnajsilniejszysposbmog
dramatyzowasytuacjniewidomychwramachktregoefektemjest
83

Strona86

wykonania.Jeliuwaasz,eniemarnicy,czysztukjestzrobi
zzawizanymioczamiszmatklub"ludzkiej"omackunadalniema
zrozumia,ecentralnysilnamagiajestoemocje,anie
logika.Jeliniedocenirnic,zaczszukasposobw,byTor
dramatyzowakluczowychwarunkwefektpoprzezpubliczno
"Police"tesamewarunki.Zacznieszsuchuwieckich
promiennieopowiadaswojeskutkidlainnych,koczcnakomentarzetypu,
"Inigdyniewzioczuodtejskrzynki",albo"inigdyniepuci
jegonadgarstkw,"czy"izakryaoczyprzezcayczas!"
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

82/436

22.07.2016

SilneMagia

Poprzezobrazy:Nigdynielekcewapotgizwykychswdo
mocnodobipunkt.Dlanajlepszegoefektusowatepowinny
wywoujkonkretneobrazywumylewidza.Abstrakcyjnymwi
intelektbetonobrazprzemawiadoemocjii
instynktw.
Dlategocharytatywnawybiorrocznplakatdziecko.Oniwiedz
mogprzytoczystatystykidotyczcetysicedziecicierpiito
nieruszywikszoludzidodziaania,poniewastatystykiodwoywasiwyczniedo
intelekt.Jednakfotografiajednegodzieckawpotrzebiedostanie
ludzidooddawaniabotokonkretnyobraz,ktryodcinasibezporedniodo
emocje.To,comaszdoosigniciazeswoimisowami.
PeterDuffieopublikowaneefekt,wktrymwybranyprzezdwiekarty
Widzjestrozdartynap.Jednapoowakadejkartyjestnastpniespalane.
Nastpniekoperty,ktrezostayprzekazanedowidza,zanimon
wybranojegokartyjestotwartawrodkusdwiepowkiktrejjednostka
Chwilwczeniejbyybezbdniezniszczone.
Naefekttensilniesizarejestrowa,widzowiemuszwierzy,e
Stotesamedwiepowki,ewidzielispalone.Dowodemnatojest
eichposzarpanekrawdzieidealniepasowadotychdwchnieodparowanych
powki.Jesttoistotnymwarunkiem,jedenmuszdoceni
ichgut.
Kiedymonawykonatsztuczk,bozerwadwiekarty,podaem
nastpujcywzorzec:"Czykiedykolwiekzobaczyjedenztychstarychfilmachszpiegowskich
gdzietajnyagentotrzymujepoowrozdarciembanknot?Pniej,
kiedypoznajejegostyktentworzydrugpoow
rachunekiporwnaje,abymiepewno,epasujdosiebie.Wtensposb
bohaterwie,ejegokontaktniejestoszustem.Todlatego,e
84

Strona87

Zakadymrazemkiedyoderwakadkartkpapieruutworzyposzarpankrawd
jesttakunikalnajakodciskpalca.Monasiedziewpokojurozrywanie
grawkartyosiemgodzindziennieprzezdziesilatinigdynieudasi
uzyskaniedwchidentycznychzbrzegw."
Podczastejkrtkiejtupot,ktraprawiedziaaduejnipotrzeba,aby
rozerwadwiekarty,jedstankluczadomuzapomoctrzech
osobnebetonowe.Popierwsze,modlstarfilmowystereotyp,e
kadybywiadkiem,scen,ktrejchodzioto,wano
warunkuchceszpodkreli.Podrugie,robianalogido
odciskipalcw,co,cojestpraktyczniesynonimem
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

83/436

22.07.2016

SilneMagia

Wyjtkowojakorodekidentyfikacji.Wreszciewyczarowa
miesznewizerunekosobysiedzcejwpomieszczeniuzawieniekartydogry
Dziepodniuwceluwystpieniazdwchidentycznychez.Nawet
jakowidzwizualizujetscen,uwiadamiasobiebezcelowotakiego
przedsiwzicie.Pniej,kiedydopasowadwiepowkikadegorozdarty
Karta,widzbdziewyraniezrozumie,emuszonebynaprawd
tesamepowkiwidziazniszczonyprzezpoar.
Technikadramatyzowaniazapomocswjestbardzopodobnedotych,
wykorzystywaneprzezpoetw.Poetauywametafor,porwnaisugestywny
obrazowowyjpozakomunikowaniasizintelektuczytelnikai
osignswojeemocje.Kreacjashowmanzrobitosamozrobi
Dlategocharytatywnawybiorrocznplakatdziecko.Oniwiedz
mogprzytoczystatystykidotyczcetysicedziecicierpiito
nieruszywikszoludzidodziaania,poniewastatystykiodwoywasiwyczniedo
intelekt.Jednakfotografiajednegodzieckawpotrzebiedostanie
ludzidooddawaniabotokonkretnyobraz,ktryodcinasibezporedniodo
emocje.To,comaszdoosigniciazeswoimisowami.
PeterDuffieopublikowaneefekt,wktrymwybranyprzezdwiekarty
Widzjestrozdartynap.Jednapoowakadejkartyjestnastpniespalane.
Nastpniekoperty,ktrezostayprzekazanedowidza,zanimon
wybranojegokartyjestotwartawrodkusdwiepowkiktrejjednostka
Chwilwczeniejbyybezbdniezniszczone.
Naefekttensilniesizarejestrowa,widzowiemuszwierzy,e
Stotesamedwiepowki,ewidzielispalone.Dowodemnatojest
eichposzarpanekrawdzieidealniepasowadotychdwchnieodparowanych
powki.Jesttoistotnymwarunkiem,jedenmuszdoceni
85

Strona88

ichgut.
Kiedymonawykonatsztuczk,bozerwadwiekarty,podaem
nastpujcywzorzec:"Czykiedykolwiekzobaczyjedenztychstarychfilmachszpiegowskich
gdzietajnyagentotrzymujepoowrozdarciembanknot?Pniej,
kiedypoznajejegostyktentworzydrugpoow
rachunekiporwnaje,abymiepewno,epasujdosiebie.Wtensposb
bohaterwie,ejegokontaktniejestoszustem.Todlatego,e
Zakadymrazemkiedyoderwakadkartkpapieruutworzyposzarpankrawd
jesttakunikalnajakodciskpalca.Monasiedziewpokojurozrywanie
grawkartyosiemgodzindziennieprzezdziesilatinigdynieudasi
uzyskaniedwchidentycznychzbrzegw."
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

84/436

22.07.2016

SilneMagia

Podczastejkrtkiejtupot,ktraprawiedziaaduejnipotrzeba,aby
rozerwadwiekarty,jedstankluczadomuzapomoctrzech
osobnebetonowe.Popierwsze,modlstarfilmowystereotyp,e
kadybywiadkiem,scen,ktrejchodzioto,wano
warunkuchceszpodkreli.Podrugie,robianalogido
odciskipalcw,co,cojestpraktyczniesynonimem
Wyjtkowojakorodekidentyfikacji.Wreszciewyczarowa
miesznewizerunekosobysiedzcejwpomieszczeniuzawieniekartydogry
Dziepodniuwceluwystpieniazdwchidentycznychez.Nawet
jakowidzwizualizujetscen,uwiadamiasobiebezcelowotakiego
przedsiwzicie.Pniej,kiedydopasowadwiepowkikadegorozdarty
Karta,widzbdziewyraniezrozumie,emuszonebynaprawd
tesamepowkiwidziazniszczonyprzezpoar.
Technikadramatyzowaniazapomocswjestbardzopodobnedotych,
wykorzystywaneprzezpoetw.Poetauywametafor,porwnaisugestywny
obrazowowyjpozakomunikowaniasizintelektuczytelnikai
osignswojeemocje.Kreacjashowmanzrobitosamozrobi
widzdocenikluczowychwarunkwskutkujewjegojelitachjako
takewjegomzgu.
Uznaniedla,iwykorzystanie,prezentacyjnychktytegorodzajujest
jednzcech,ktranajbardziejwyrniaprofesjonalnychwykonawcw
odamatorw.Gdydwiezawodowezblieniepracownicymaj
Sesja,sbardziejskonnidohandlurodzajprezentacyjnychbitw
Jaopisywaemninowychruchwlubefekty.
Wrzeczywistoci,znalazemtoszybkiiniezawodnysposbzaklejaniasinawzajem
86

Strona89

magw.Gdybymopisasztuczkamagikadodramatyzowania,e
wiedzie,abybysilny,ajegooczyzapalajsi,wiem,erozmowyz
wykonawca.Jelinatomiastpatrzynamnietpo,albodajemizdziwiony
wygldajtak,jakbyprbujcdowiedziesi,cochodzimioto,wiem,ejestem
czynieniazamatorem,ktryrobiwikszojegowykonujcychinne
magw.
Kiedyzaczmylewkategoriachdramatyzowaniawielewarunkw
pomysyprzyszocidogowy.Szansedladramatyzowania
warunkiefektemsograniczonejedynieprzezwyobrani.To
Obszarjakkadawskazuje,dlaczegoprezentacjaoferujetyle
pokjdlakreatywnocijakowynalezienienowychruchwlubefekty.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

85/436

22.07.2016

SilneMagia

3.Convincers
Technikanadrugimbieguniezdramatyzacj
Warunki,alektrewtymsamymAIDScelemjestwykorzystanie
convincers.Porazpierwszynatknemterminu"convincers"wpismach
HarryLorayne.Wieleosbkorzystazesowem"subtelnoci"odnosisido
tosamo,alejawolokrelenieConvincer,poniewa
Podkrelacelutechnik,ktrajestwzmocnienie
przekonanie.
Gdziedramatyzowaniajestduaprodukcja,convincerstomayakcent.
Gdziedramatyzowaniajestwyraniewiadomeicelowe,convincers
swyczonerkami,pozornieuncalculated.Oznaczato,ewrzeczywistociich
Najwikszasia.
Convincersmonapodzielinadwatypy:przypadkowychconvincers
iprzypadkoweconvincers.Rnicajestsubtelnawarto
zrobieniedlacelwanalitycznychorazpomagajcymzrozumie
Dynamikategotechnik.
przypadkoweConvincers
Jednymzpowodw,dlaczegoconvincersssilniejsze,jelioniniepodkrelito
ewieleconvincersprzekonujtylkodlatego,epubliczno
uwaa,esprzypadkowe.
BardzosubtelnewykorzystanieprzypadkowegoConvincerjestdostarczanaprzezJuan
Tamarizwtecieksikauczywjegoogniupunktwmagii.On

87

Strona90

pragniewymusisidmesowonastronie106.Majczmusia
Stronaopowiadawidzowidodacyfrynumerustrony,aby
przybynajednymsowienastronie.Poniewajeden,zero,aszedodado
osiem,onmwijej,powinnaonawygldanasmymsowa.
Oczywicie,ktozpublicznocijestzobowizanywskaza,ejeden,
zero,aszedodadosiedmiu,anieosiem.Wykonawcaodpowiadaza
mwic:"Oczywicie,maszracj.,,przepraszam!Toniemaznaczenia:
sidmesowo".Dzikisprytnieetapowejwypadku,
wykonawcaprzekonapubliczno,emgtakatwo
nieodgadsmywyrazlubwsposbdorozumianykadyinnywyrazw
ksika.
InnymdobrymprzykademprzypadkowegoConvincerjestdostarczanaprzez
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

86/436

22.07.2016

SilneMagia

niemieckimentalistPunx.WjednymskutkiemwswojejksiceCzwartego
WymiaroweMysteriesotwieraksaiczytadopublicznoci
Widzmaconaniejnapisane.Kiedyrozwijapapier,
porazpierwszynadajejejobrto180stopniprzedzapoznaniemsizpisania.
Wynikaztegojasno,epismobyodogrynogami,kiedyporazpierwszy
otworzygazet.
Wrzeczywistociniemaadnegozapisunapapierzewogle.Wykonawcama
wczeniejwczonyksawidzadopustejmanekina.Gdy
udajesiodczytazwykroju,jestonwaciwieodrecytacji
PamizapisuWidz,ktrymiawczeniejdostrzeg.
subtelnydotykodnawialnegopapierniewiadomiewzmacnia
przekonaniapublicznoci,emapisa.
przypadkoweConvincers
PrzezprzypadkoweConvincermamnamylidodanieprzekonaniedopewnego
Cechefekt"niewiadomie"wakcieuwagirysunek
doinnegoelementu.PodobniejakwprzypadkuprzypadkowegoConvincer,pozwala
Cirozwiapodejrzeniawsposb,ktryrzeczywiciemoewzbudzipodejrzeniaif
byywykonywanejawnie.
Jednymzefektwrobipoleganawprowadzeniuasakierwrodku
pokad.Jakwciskamasaw,zwracammojercenadipowiedziedo
widzw,"Uwaga,tobdzieconajmniejwpoowiedrogiwd
Pokad".Jaktozrobi,publicznomoezobaczyobliczeprzedasem
Jestcakowiciewoona.Faktycznie,kartaniejestasemkierna
88

Strona91

wszystko.Iwczeniejwczonyasadlatrzechserc.
Przypominaasa,bodnoPIPjestukrytawtrzech
pokad,agrnapipjestukrytyzamoimipalcamijakwciskam
kart.
Przechodzcofftrzechjakoasajest,oczywicie,standardowychwyt.Wjakisposb
wielerazywidziaemagzrobizespacegdzieco
jedenpunktBierzejedenzpakietwpopychaczyipokazuje
Kartadolny,podobnoasa,awaciwietrzyzdwomakoca
pipsyobjtepalcach?Zazwyczajjestuzupenionaprzez
komentarzwstylu:"Pamitaj,etenpakietzawieraasakier."
Tegorodzajurzeczyjestowielebardziejprawdopodobne,abywidzw
Ciekaweczyasemjestnaprawdtamniichprzekona,ejest.
Sonedozrozumiaezadasobiepytanie:"Jelichcemipokaza
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

87/436

22.07.2016

SilneMagia

ace,dlaczegoonobejmujcewikszoznichpalcami?"
Porwnajtozobsugopisaemwczeniej.Janiezwracajc
namojerce,abypokazaim,ekartajestasem.Robito,aby
pokazaim,ekartajestnaprawddziejesiwpoowiedrogiwdwtalii.
Poniewaniejestemzaniepokojonyzwykazujceobliczeasa,toniejest
podejrzane,emojepalcemoezdarzysipokrywacz.
Jednakgdyjestemzwracajcuwaggdziejestemwoeniukarty,The
Publicznojestzobowizanydozawiadomienia,niemalpodwiadomie,ekarta
Naprawdjestasemkier.To,comamnamyliprzezprzypadkowy
Convincer.Kontrastpomidzytymidwomasytuacjamiopisanymipowyej
Naleywyjani,dlaczegototakiepsychiczniesilnymtechnika.
DlaczegoConvincersPracuj
Niewyzwaniem:Jakiezarwnoprzypadkowegoconvincersiprzypadkowe
convincerswsplncechjestto,eobajsnapozr
nieumylny.Podejcie"niezamierzone"jestzawszenajlepiejzapomoc
convincersponiewaconvincersdostarczyporednidowd,e
cojestnietak.Jelijesttojawnieprzedstawionezzamiarem
przekonapubliczno,enajprawdopodobniejsizastanawia,dlaczego,jelinaprawd
Abyprzekonaichroszczenia,niedostarczajbezporedniegodowodu.
Jelijednakinterpretowajakodziaanianiezamierzone,to
Pytanieniepowstaje.
Niesceptycyzm:Kolejnwansiniezamierzon
89

Strona92

Podejcieto,ewprzypadkuodbiorcwinterpretujedziaaniajako
niezamierzoneiprzypadkowe,bdprzypisywanimszczeroi
Uczciwo,eludzieszezrozumiaychwzgldwniechtnieprzyznaj
Dziaaniamagikawwikszociprzypadkw.
Pozwlmitozilustrowa,omawiajcszczegowoekspedycjmajcczstowykorzystywanew
"TorniprzywrconyCard."Wykonawcazyrgoff
Wybranakartapotajemnieprzeczagododuplikaturoguidajemu
dowidza.Pniejgdynaronikwyposaonyjestwodrestaurowanymkartyit
"Dowodzi",emusitobytasamakarta.Zamaniecorner"odbir"jest
jedenzwarunkwtrick,aleniejestbardzoskuteczny
poniewaniedoceniainteligencjpublicznoci.Koncepcja
przeczanianaronikwniejesttrudnedlalaikadopercepcyjnej
wpadna.
FakttenprzynisdodomudomniehistoriaopowiedzianaprzezmojegoprzyjacielaBoba
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

88/436

22.07.2016

SilneMagia

Kohler.Czstorobi"BillLemon"izawszemarachunek
podpisazSharpiepira.(Jesttopiroznierozpuszczalnywwodzie
Tuszwicpodpisniebdziedziaa,jeliniezostanienasczonazcytryn
.Sok)Efektpoleganieduplikatpodpisanaustawajestwaciwie
zaadowanydocytrynowy.
Pewnegowieczoru,gdyBobwykonywatentrickSign
kieszeniistwierdzi,ejegopiraSharpiebrakowao.Improwizujc,on
wyrwanaronikodrachunkuidagodowidzadoidentyfikacji
ikontynuowaneefektu.Pamitaj,eniebyoprzecznik
alborogulubrachunek.Rachunekwcytrynanaprawdbyo
samjedenpocztkowopoyczy.Popokazie,kilkaosbwieckich
podszedioskaryBobprzeczaniarozdartyrony.odtegoczasu
onbyostrony,abyzawszemieSharpiepirowkieszeni.
Cotowszystkomawsplnegozconvincers?Wswojejdoskonaejksice
NowespojrzenienakilkaklasycznychCloseUp,BillOkalmawietnwersj
o"TorniprzywrconyCard",euywarozdartyrgoszustwa.
Dostrzegajctenproblemmamwspomnianopowyej,eobsugujego
rnie.Onwyrywakartki"przypadkowo"pozwalajednkroplnarony
dostou.Onniezauwaategomomentuwidzwzywagodo
uwagapoinnychkawakwzostayznikn.
Pocztkowozdenerwowanyprzezpomyk,Billkocuszczotkisprawwyczony,
informujcwidzazachowakawaeknapamitk.Pniej,gdy
90

Strona93

przywrconekartajestprodukowanyminusjednymrogu,onasamawidza
pamitadrugikawaekibezadnejpodpowiedzi,nieodmiennie
pasujeto,byodkry,epasuje.
Niewtpi,e,jaktwierdziBill,jesttobardzoprzekonujcetrochtakdugo,
jakowykonawcapowiedziepoprzezjegoaktorstwowbardzoczynic
publicznouwaaj,espadkawaekbywypadek.Takwic,
sztuczk,eniezdaoegzaminujakowarunekudajeznakomiciejako
przypadkoweConvincer,tylkodlatego,ewidzowiebdprzypisywa
wypadekszczeroniebdprzypisywadooczywisty
celowedziaanie.
Nielogicznakontrola:Kolejnzaletniezamierzon
Podejcieto,ebardzoczstoichwpywnawidownijestprawie
podwiadomy.WidzowieztrudemzauwayConvincerpodniecaj
poziomiewiadomym,alezarejestrowagopodwiadomie.Jesttoszczeglnie
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

89/436

22.07.2016

SilneMagia

podane,poniewaosigaprzekonanienanajgbszympoziomie.Na
interesujcyzalettegopodejciajestto,epomijakrytyczna
intelekt.Wkonsekwencji,podprogoweConvincerniemusinawetzrobi
Poczuciesuyswjcel.Wieleznajlepszychconvincersnierobi
Wyczuwamlogicznie,aleniemasensupsychicznie.
Naprzykad,wprawiekadymprzypadku,gdyduplikatbdziepniej
zostawczonywjednejzpodpruywanychwefekciemonawykorzystuj
podprogowymConvincerabyzmniejszyszansenawidowni
podejrzewaprzecznik.Monatozrobipoprzezwykonaniepodporypojawiajsiunikatowe
poprzezwczeniepewneniedoskonaoci.
Medalionmoeposiadazadrapania,ktrejudokadniepowielony
zdrugiejmedalionubywczonypniej.Jelipiszesz
conakopercie,moe"przypadkowo"zrobimay
Bd,ktrymusibyprzekrelonelubwymagajpodjciapisanienalicie.
AmoeTwjdugopiszrazyipozostawialadpopimie.
Naturalnie,naleywczeniejwczytensam"bd"w
duplikat.WtrickzportfelaHimber,Moeszzoy
Fotografiajednegobokuportfela.Tozdjciemafad
wtym.Zdrugiejstronyportfelamaszduplikat
Fotografiapofadowanywtakisamsposb.
Poniewakadyztychwadjestbardzoatwedoodtworzenia
nadowolnejliczbiepowtrze,ichobecnonienaprawdudowodni
91

Strona94

byleco.AleponiewaConvincerdziaapodprogowo,The
Widzpoprostuniemyle,abyzadasobiepytanie:"Mg
uzyskaliidentycznfotografiipogniecionygowtensamsposb?"
Innymdobrymprzykademjestto,conielogicznegoConvincerTonyRaven
zostaochrzczonydziewiczzasadpastwa.Przykorzystaniupowszechnym
element,ktryzostaprzygotowanywjakisposbmonazniechci
podejrzenieojegogaffedcharakter,ubierajcsielementtakwyglda
jakbywanieprzyszedzesklepu.
Naprzykad,zamy,emaszzamiaruygaffedkopert.Po
gaffinggo,umiecigorazemztuzineminnychkopertiowin
jerazemzpaskiempapieru,takjaksonezwykleznajdujsiw
sklepypapiernicze.Wreszcienaleyumiecinaklejkcenownapasku.Wszystkiete
rzeczysubtelniepowiedziedopublicznoci:"Stozwykekoperty,
taksamomonakupiwkadymsklepie."Przedewszystkimdlatego,e
powiedztopodwiadomie,mwi,etoowielebardziejprzekonujconiwprzypadku
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

90/436

22.07.2016

SilneMagia

miaotopowyszezdaniewswoimwzorcu.
NielogicznyConvincerementalistsuywacayczasjest
wczeniemaybdwtrakciewykonywaniaswoichdokadnychprognoz
czywrby.Ludziewydajsiczuokaepsychicznamusiby
prawdziwy.Gdybybyyprzyuyciupodstpu,mgbyzdobywszystko
dobrze.Toniemasensu,aletomaprzekonaludzi.
KlasycznymprzykademtegonielogicznegoConvincerwniemagicznymkontekcie
zapewniaepizodzpocztkwkarierylegendarnegocon
Czowiek,tyKidWeill.Wtymczasie,Kidpracowakonia
oszustwowycigu.PozdobyciuzaufaniaMarkaWyjania
ebywtajemniczonyinformacjiostaymwycigwkonnych.On
Pragniemypoinformowaswojegonowegoprzyjacielafoundkorzyciztejinformacji.
Niestety,obieca,enieujawninazwisko
zwyciskikokademu.Jedynymsposobemobejciategozakazu
byobyznakiemdaswojepienidzenaYellowKidktrzy
bypostawigonaniego,apotemdamuwygran.Nietrzebadodawae,
gdyKidlewozpienidzminigdyniewrci.
Wjednymprzypadku,znakstchrzywostatniejsekundzie.Takjakon
miaprzekazapienidzeZamar.Chopiecwskaza
eczaspostzostaszybkozbliagdybyniedostazakadd
Wkrtcebdziejuzapno.Mimotoznakwaha.Niewtpliwie,przy
92

Strona95

momentdecyzjizaczzastanawiajcsi,czykiedykolwiekzobaczy
Kidponowniepotym,rozwidlonynadpienidzmi.
Wyczuwajc,ebyokrokodutratyjegofrajera,Kidrozpaczliwie
przeszukiwanezdanienajakiwybiegzdobyciapsychologicznejdwigni.Takjak
zdarzasi,emianasobiedrogie,atrakcyjne,epaszcz
znaktenpochwaligowczeniej.Chopieczerwapaszcz
ioddagodokreski,mwic:"Tojesttakpno,bdmusia
prowadzonydotrzekasiewczasie.Trzymajmniezapaszcz,dopkiniewrc."
Nieprdzejczypodamupaszczniznakprzekaza
pienidze.Napewnympoziomiepodwiadomoci,frajeremzawarli"On
niezostawikurtkzagdybynieplanujepowrotu."
ZamyYellowKidrzeczywiciepowiedzia:"Jakoznakdobrejwierze,
Zostawicimojkurtk."Moeszbypewienznakmiaby
odpowiedzia:"Tomieszne!Ktobyprzyjtysic
Dolarakietjakozabezpieczeniedladziesiciutysicydolarwkredytu?"Jednake,jak
Dopkilogikazostaaniejawnympozostabezrozpoznania.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

91/436

22.07.2016

SilneMagia

Wzwizkuztym,cobyologicznymabsurdempsychologicznieudowodnione
przekonujcy.
Czyktotozauway?
"Widzowiesdalekieodbyciatakgupijakniektrzywykonawcywydaj
myle."
TedAnnemann
Wielumagwbdziepowiedzie,ernerzeczybylimy
Omawiajcwtejsekcjisstratczasu,kiedypracuje
laicy.Ludziepoprostuniezauwaajwszystkietedrobnepunkty.magowie
czstotwierdzenie,ewieccysatwedooszukania,e
niesbardzospostrzegawczy,inteligentny,spostrzegawczy,itd.Szczerzemwic,uwaam,
topoprostuwymwkdlalenistwa.Jeliwieccyniesbardzointeligentne,
wtedyniemusimycikopracowa,abyichoszuka.Niezliczony
magiczneDuffersuzasadniswojniekompetencjztwierdzeniem,
"Ludziewieccyniezauway."
Chodzicimagowieniepoj,ewieccynies
jednorodnegrupy.Niektresinteligentne,niektresgupie.Niektres
umiarkowanieuwany,niektresbardzospostrzegawczy.Dlatego
kadydowiadczonywykonawcamoeprzytoczyprzykadyzjegodowiadczenia
93

Strona96

wspierawszelkieuoglnieniachce.Jelichcetwierdzi,e
laicysmaospostrzegawczy,opowiadaoczasieprzypadkowo
przeczaneniebiesktalijednczerwoniniktniezauway.Jelichce
twierdz,ewieccysspostrzegawczy,opowiadaoczasach
widzwpodkreliobardzoniewielkierozbienoci,takiej,ktra
magiczneksikizawszezwolnizkomentarzem:"Niemartwsi,niema
bdziezauway."
Wmojejpracy,jestemciglepodwraeniemtego,jaktrudnojest
oszukaludzi,przynajmniej,jelichceszoszukawszystkich.Jaczsto
Zdziwiszkibicw,ktrzyzauwaylinajmniejszerozbienoci
lubnawetdrobneniecisocitematycznych.Takiedowiadczeniazawsze
inspirujmniedociszejpracyibybardziejsubtelne.Tesame
widzwstymi,ktrzytegoniezauway,abyprzekonanykroku
convincers.
Miaemkiedymagmwidomnie:"Widzowieniezauwaajtychporzdku
zwrotnica.Heck,jestemszczliwy,jelimogjezapamitaichkarty."Jeli
magikmwimi,emaproblemyzuzyskaniemzapatybliskoludzi
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

92/436

22.07.2016

SilneMagia

dbaoojegomagii,jestemgotwwzigozasowo.Aleja
Ciekawe,czykiedykolwiektakiemagowieuwaaj,eichniezapacenie
ichmagiagbokoprzekonujcymoebyjednzprzyczynich
widzowieniedasipofatygowasinawetpamitamwybrana
karta.
ToprowadzimniedoinnegoregulaminuDarwina,napodstawieszerokozakrojonych
osobistychdowiadczeiobserwacji:Imlepiej,tymbliej
oglda.Jelinaprawdprzegrodaludzizkilkomaefektami,bdziesz
znalepacrzeczywiciebardzobacznuwag.Przeciwiestwemjestprawdziwe.
Wikszomczyznkartyznaruchnachylenia,wktrymkartajestpodobno
umieszczonywrodkutaliiztyu.Zamiasttofaktycznie
woonydrugiodgry,poniewaniemaprzerwnaplecach
pomidzygrnkartyiresztypokadu.UywamHoward
ZnanysubtelnoSchwarzmanwzwizkuztymruchem.
Kiedyporazpierwszyprbujwoykartwrodkukarta
"Przypadkowo"przylegapokadu,popychajcparkartz
nieco.Zdrugiejprbie,kartajestwkadanadopomylnie
taliakart.
Pewnegorazumiaemzaplanowane,abyzrobimagicznwykadiprzedI
94

Strona97

zaczmizauway,ejedynkobietnasalibyklub
onaprezydenta.Spytaemgo,czysdzi,eonanicprzeciwko,gdybympoprosij
pomc.Jegoodpowiedbrzmiaa:"miao,jelichcesz.Alemuszostrzec
tynienawidzisztuczkikarty."
Zrobiemjwykorzysta,aonazareagowaajakciepoientuzjastyczniedomojego
sztuczkijakjamgbysispodziewa.(Tobyalekcjawsobie.
Ilumagwsprzekonani,ichonynienawidzmagii,podczasgdyw
Fakt,etylkozenienawidzmagii,jedynyrodzaj,jakiekiedykolwiekwidzia?)
PodczaswykaduPrzeprowadziemtrickzapomocruchuodchylania.Pniej
kiedynauczysprawwyjaniemruchnachylenia,alenieprzeszkadzao
wspomniesubtelnocipierwszejwtrcaniesikilkakartz
rodkowajakbybrakunazaoeniu.
Takszybko,jaktowyjaniemruchnachylenia,mjasystent,klub
onaprezydenta,powiedzia,niemalzoburzeniem:"Tonieto,cozrobie
przed!Naprawdumiecigowrodku."
Zaskoczona,zapytaem:"Dlaczegotakmwisz?"
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

93/436

22.07.2016

SilneMagia

Onaodpowiedziaa:"Bojelitozrobi,widziaemniektrekartywystaj
zprzodu."
Tutajbylaikbezspecjalnegozainteresowaniasztuczekkarcianych(wrzeczywistoci,
niechdonich,zgodniezmem).Jednaknietylko
miazauwayamalutksubtelnoci,Byatakprzekonanyotym,e
nawetwtedy,gdywyjaniemprawdziwmetodonapocztkowoodmwi
Uwierzwto.Trudnobyobywyobrazisobiegbszypoziom
przekonanie.Moeokazasi,edziewidziesitpiprocentwszystkichwieckichbyoby
Nawetniezauway,subtelno.Alebiorcpoduwagfakt,epotrzebny
prawieniemaczasuiwysiku,abytozrobi,bdnadalobejmowagodlaludzi
jakona.
WadyizaletyWaenie
Powtrz:powyszeConvincertrwaprawieniemaczasuaniwysiku.
Dlategoniemapowodu,abynieobejmujgo.Niektreconvincers,
Jednake,naleywyodrbnicen.Mogspowolnispraw,mogone
wymagajwicejpracyzestronyuytkownika,lubmogwczyzaimprowizowany
oszukanataki,ktrywymagaprzygotowania.Wtakichprzypadkach,bdzieszpoprostu
zdecydowa,czycenajestwartapacenia.Twoimzadaniemjako
95

Strona98

Artysta,abytegorodzajudecyzji.
Ponadto,moetonapewnobdzietostrataczasuienergiidopracy
Trudnoprzekonaludzioco,enigdynieprzyszoim
napytaniewpierwszejkolejnoci.Takierzeczyczstosusznie
potpijako"overproving."Wystarczyogldacontortionsnajbardziej
magicyprzejwceluskorygowania"le"pakietowe"Out
ztegowiata",kiedywszystko,conaprawdtrzebazrobi,towczyniewaciwym
Pakietzmierzysiirozoygonastole.Wszyscybdpodziwia
fakt,ekolorysrozdzieloneiniezauway,e
pakietjest"ze".
Spdzajcwieleczasuiwysiku,abyudowodni,eco
niejestnawetwrywalizacjinauwadzepublicznocitojedno.Sprawka
wszystkocomoliwe,abyprzekonapublicznojakiegoelementu,ktryto
wsamymsercumiasta,cosprawia,eniemoliwejestkolejnsztuczk.
Tenostatnijestzawszewartewysiku.Naleyjednakpamita,eta
Oznaczazapewniajcnajbardziejprzekonujcydowd,niekoniecznie
Najwikszilodowodw.Tonieznaczy,stosujckadyTwjruch
wiemcoudowodnioznaczato,eprzyuyciunajbardziejprzekonujcychjeden.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

94/436

22.07.2016

SilneMagia

Wreszcie,prawdjestrwnie,eistniejecotakiegojakosigniciejednego
stuprocentoweprzekonanie,nakonkretnympunkcie.Po
osignite,ejakiekolwiekdalszedowodzeniejestzmarnowanywysiek.Jelijestejednym
wstuprocentachprzekonany,eczterykartynastoles
asy,toniemasensubelaboringspraw.Pytanie,
oczywicie,brzmi:"Czyoninaprawdwstuprocentachprzekonany?"Tylko
dowiadczeniewykonujcefektoktrymmowa,moeodpowiedzie,edlaciebie.
Jednak,gdyczujeszwikszymprzekonaniemmonajeszczeosign,
maszterazarsenatechnik,abygoosign.

96

Strona99

Rozdziatrzeci:
SUGESTIA
"Wierzeniawpywanietylkosdwizachowa,alemoenawet
zakcato,cowidzimy."
DavidLevis,TheSecretLanguageofSuccess
"Widzimywnaszymumyle,taksamojakwnaszychoczach."
SHSharpe
Cotojestsugestia?
DrJohnBoothkiedyzdefiniowashowmanshipjako"przekonujcy
przesada."Chomyl,etojestzbytwskadefinicjadla
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

95/436

22.07.2016

SilneMagia

zdecydowanaprzedmiotemwidowiskowoci,myl,ejesttoidealneopis
sugestia.Propozycjajestpoprostumanipulacjapsychologiczna
zaprojektowanetak,abypublicznozobaczywicejninaprawdsidzieje.
Propozycjamoeznaczniezwikszyefekt.Naprzykad,jaczsto
widziDavidRothwykonaefektsamolewitacjidlalaikw,wktrym
wstajezziemidwadotrzechcali.Jednak,zewzgldunasugestie,
cisamiludziewieccyzazwyczajprzysigamwstawszdzieodszeciudo
dziesicalinadziemi.
Propozycjamoenawetstanowiwycznmetodmagicznmoc.
Tabelaprzechylanieiefektwahadasdwaprzykady.ZA
hipnotyzer/Mentalistmjprzyjacielpowiedziamikiedy:"Hipnozajest
Ostatecznymrodzajmagii.Tworzymagiczneefektywumysach
uywajctylkosugesti."Wrzeczywistoci,todobrysposbnauzyskanie
wiedznatemattego,cojestsugestiaotostarasiczyta
wietnaksikaOrmondMcGill,wTheEncyclopediaoforyginalnociStage
Hipnoza.
Kluczemdozrozumieniasugestiajestuwiadomieniesobie,ejakSH
97

Strona100

Sharpenapisa:"Widzimywnaszychumysachtaksamojakwnaszychoczach."
Dopewnegostopniakadymagicznyefektpoleganasugesti,poniewazaley
czciowonatworzeniefaszywegoramyodniesienia.Toklatka
odniesieniajesttworzonapoprzezsugesti:poinformowawidzajak
powinienzinterpretowato,cowidzi.
Istotpropozycjijestoczekiwanie.Teraz,mamzamiar
przekazawamjednznajwikszychtajemnicwmagii.Duszy
jestewmagi,tymbardziejbdzieszdoceni,jakbardzoprawdziweijak
Wanejesttotajemnic.Ludziewidzto,czegosispodziewaone
dowiadczy,czegooczekujprzey.
Kiedyposzedemzobaczypodwjnfunkcjwkinie,komediiA
dramat.Popierwszymfilmemrozpocztobydramat,ale
Publicznozostaaskonniuwierzykomediabdziepierwszymekranowane.
Ludziemialisipodczaspierwszychkilkuminutfilmu,a
zdalisobiesprawzbdu.
Niestety,tegotypuoczekiwaniamoeczasemdziaaprzeciwko
ty.Boludzieoczekujodsztuczekmagikw,bd
Czasamiwidz,nawetgdygoniema.Pamitaj,enastpna
Czaswidzemoskaracioktrywanieodbywasiruch,kiedy
Wiesz,eniemajniczrobi.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

96/436

22.07.2016

SilneMagia

Jednake,jeliwiesz,jakmonawykonywapracoczekiwaniunaCiebie
wmagii.Obecnieistniejeteleewangelistaniedzielarano
pokaza,gdziekaznodziejastaledoradzaswoimwidzom,
"Spodziewajciesicud."Topowinnobymottokadegomaga.Do
stworzenietegooczekiwaniatrzebazrozumiepikluczowychczynnikw
wsugesti:presti,atmosfera,zbrojenie,pragnienie,i
posadzonesugestie.Wpraktyceteelementyprzeplatajsioni
prawieniemoliwe,abyoddzieliodsiebie.Dlaanalityczna
cele,jednaknajlepiejjestspojrzenakadegoznichindywidualnie.
Presti
JakodzieckokochaemBajkiEzopa.Jakodorosyuwaam,enadalmaj
Wielemdrocidozaoferowania.Wemy,naprzykad,opowiadanie"TheBuffoon
aCountryman."Tojestnatylekrtki,byzacytowawcaoci(od
BajkizEzopa,edytowanyprzezJosephJacobs):
NatargachkrajunastpiBuffoonktryuczyniwszystko
98

Strona101

ludziemiejsiprzeznaladowaniekrzykirnychzwierzt.On
wykoczoneprzezpiskitakjakwinia,ewidzowie
myla,emiaukrytPorkeronim.ale
Countryman,ktrystaobokpowiedzia:"Zadzwo,episkwini!
Nicpodobnego.Dajeszmidojutraibd
pokaza,jaktojest".Publicznorozemiaasi,alenastpnym
dzie,napewnowystarczy,Krajanpojawisinascenie,
ioddaniegowpisnatakpotwornie,e
widzwzasyczairzuciwniegokamieniami,abygo
Zatrzymajsi.'Wygupcy!'zawoa:"Zobacz,cozostao
syczc"ipodnismawiniktregouchoby
szczypanie,abygowypowiedziepiski.
EzopadajeMoratejhistorii,jak:"Ludzieczstoprzyklasnjako
imitacjeisyczeprawdziwych."Kady,ktoznaalbo
wiatsztukiishowbiznesuznaprawdtegostwierdzenia.Dla
mag,jednakhistoriamajeszczewaniejsze
moralnym:Reakcjapublicznocijestdeterminowanaprzez
Prestiwykonawcy.Bazenbyzawodowymzwierzciadwiki
naladowc,wicludzieoczekiwali,emusidobrze.Kiedywykonywane
bylipodwraeniem.NiespodziewalisiCountryman
ekspertemwimitacjizwierzt,wicbylipodwraeniem,nawetjeli
wyprodukowaprawdziwych.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

97/436

22.07.2016

SilneMagia

MjprzyjacielBobElliottrazmiadowiadczenia,eprawdziwanatura
analogiczniedotejbajce.Siedziawzatoczonymbarzejednegowieczoru
ogldanieTheTonightShowwtelewizjizinnychklientw.Uri
Gellerbyjednymzgoci.Zaczzginaparkluczy
poprzezjego"mocepsychiczne."Tozachwyciwszystkichwbarze.
Bobpowiedzia:"mogtozrobi".Kiedykwestionowane,udowodniswojeroszczenieo
giciaparkluczystosujcdokadnietsammetodGellerzrobi.
Faceciwbarzebyypodwraeniem,"Poprostujekiedypochyli
Nieszukalimy",mwili.Toniebyoby,gdybyniemiaoznaczeniaBobmia
faktyczniewykorzystanemocepsychicznezamiastsamegokuglarstwo
Gellerzrobi.Patronamibarzebyypoprostunienatemat,abysdzi,eniektre
facetwbarze,comoezrobitoznanynacaymwiecie,testowanenaukowiec
psychicznawtelewizjimg.WszystkoprestibynaGellera
zboku,niktznimnabokuBoba.
KiedywiadkiemTosamozjawiskopodczasmagicznegokonwencji.
99

Strona102

Kilkuznaspodszeddookoo2godzinyDennywgodzinachporannych.
Jedenzgrupy,aznakomitymaga,podkrelarobitrickna
kelnerka.Trikbyprawdziwycud,wktrympikagumowa
przenikndnoszklanki,ktrpoyczonymodniej.
Spojrzaananiegozniedowierzaniemipowiedzia:"Zrbtojeszczeraz."(Jakmamy
wspomniano,niejesttokomplement.Tojestpoprostuwidzabyo
mwic:"Jedynympowodem,dlamnieoszukato,eniepaci
uwaga").Zrobitoponownie.Skrzywiasiipowiedzia:"Tyjesterzucanie
ewszklejako."Koniecdyskusji.
Jestempewien,egdybyzrobitensamtrikwsposbprofesjonalny
Wydajnogdzieludziewiedzieli,epowicaduo
Pienidzepojawiaj,reakcjabyabyogromna.Ale
kelnerka,bytylkoniektreclownwDenny.Jelichodziolaikw
szainteresowane,wielcymagowieniewywiesinaDennyo2rano
(Gdybytylkowiedzieli!)
Wicjakgoobudowaniuprestiuzarwnoprzedjakiwtrakcie
Skutecznodzikiczemupublicznoniesdz,ejestetylkoniektre
KlaunnaDenny?
Sekretyprofesjonalne:Wprzypadkuspecjalistw,proces
Prestigebudowlanymoeipowinnarozpoczsijeszczeprzedwystpem
zaczynasi.Jestzwyczajem,abywysasilnyliteraturpromocyjn
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

98/436

22.07.2016

SilneMagia

potencjalnyklient,ktorozwaawynajcieciebie.Iczstowysyajtakie
Materiadoklientanawetpotym,jakjuzobowizaasidozatrudnianiamnie.
Jelimonauzyskaklientazmczonasiozbliajcejsirealizacji,
bdzieonczstostajsinajlepszymrodkiemprasy,rozmowycidoinnych
ktrzybduczestniczyfunkcj.
magicyrestauracjiczasamimajnamiotystoowedrukowanei
wywietlanywkadejtabeli.Jelikartamakilkajarzcych
adnotacjeowykonawcyzprestiowychrde
(Gazety,programytelewizyjne,etc.),niebdzieskutkowatylkowjegopracy
wicejtabelbdzierwniezwikszyskutecznojegowystp
boonbdzierozpoczynajcysiwikszymprestiem.
Jestemszczliwy,ewwieluwystawachrobiotrzymam
wprowadzenienapocztkukadegowydajnoci.Tojestrzadkociw
sferabliskichupshow.(Mwituopokazw
wieckichtakichwprowadzesstandardemnakonwentachmagicznych
100

Strona103

imiaemklientwMagwwykady).Nawetnaimprezachprywatnych
naleganazatrzymaniepartiizajsituminiechwiedz
kimbyam,zanimzaczempracowa.Spodziewamsi,echcsipochwali
okoniecznocizatrudnikogotak"wane".
Zawszezapewniosob,ktrazamierzawprowadzimniez
wpisanekompletpunktwmoeonkorzysta.Teswstpy
ogromniepomocnewbudowaniuprestiu.Jeszczezanimzaczn
wykonywania,publicznouwaa,etakbardzomnieniemogstraci.
Jelijesteamatoremniematychzalet.Ale,jelijeste
bardzodobre,moesiokaza,etwoiprzyjacielestajsientuzjastyczni
agentwprasowychdociebie,mwicinni,ktrzyniewidzielipracowatylko
jakwielkijeste.Spowodujeto,ezadanieznacznieatwiejsze,gdy
wykonadlatych,ktrzyniewidzieliciwczeniej,alewiemswoje
reputacja.
DajsobiePlug:Podczasswoichwystpw,naleypracowa
pilnie,chatysubtelnie,byzbudowaswjwasnypresti.Sposb,wjakitozrobi
jestsamopromocyjnatupot.Jesttotechnikawykorzystywanaprzezwszystkienajlepsze
specjaliciwwikszymlubmniejszymstopniu.
Jelimyliszotym,moesiokaza,maszjakiepowiadczenia
bdziebudowaswjwizerunek.CzykiedykolwiekwygrakonkursbliskaprzyA
Magiakonwencji?(Niemaznaczenia,jakmaekonwencja:
laicynieznamrnic.)Czykiedykolwiekzrobimagiinapoziomielokalnym
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

99/436

22.07.2016

SilneMagia

Programtelewizyjnylubwiadomocinadawane?Braelekcjezeznanym
magik?(Niemaznaczenia,czyznajominigdyniesysza,e
magikjelipowieszim,ejestsawny,oniuwierz.)Wszystko
terzeczywydajsistrasznieromantyczneiprestiowedolaikw.
Aleniebdziewiedziaonich,chybaeimpowiesz.
Sztukjest,abypowiedzieim,niezdajesibydmuchaniewasnego
rg.Trzebapracowaterewelacjewswoimwzorcuwmiym
sposbnaturalnyidyskretny.Naprzykad,mona,wprowadzenie
Efekt,mwic:"Tonastpnasztuczkajest,ejestemszczeglniezadowolonyz
bototrick,ktryzdobypierwszemiejscewmibliskamagiiu
RoczneWarlordskonwencjiMagiakilkalattemu".
Nienachwil,etoniebdziemiaowpywunasposbpubliczno
odpowiadaefektu.Jesttofaszywyciciaczstowykazasi
magicznesesje.Czasamiwprowadzeniego,mwic:"Otoposunicie
101

Strona104

ktreuczonomnieroktemuprzezoszustwokartyzBostonu."Inne
Czasywprowadzgomwic:"Otoposunicieznalazemwstarym
Magiamagazine".Rzeczywicie,obatwierdzeniasprawdziwe.Posunicietobyo
uczymnieprzezoszustwokarty,akilkalatpniej,wpadem
podrugiejstronietegosamegoruchuwstarejmagiimagazynu.
Oczywistejest,enieodcznezaletyruchumajnicwsplnegoz
gdziejanauczyem.Alemagowieszawszeowielebardziejchtnydonauki
ruch,kiedymwiim,euczonomnieprzezoszustwokartyjestto
owielebardziejprestiowerda.Chotahistoriadotyczyinnych
magowie,tosamoodnosisidoludziwieckich.Otrzymaszdaleko
silniejszareakcjanatrickjelizaczniesz,mwic:"OtoJatrick
gdywykonywanenaTonightShow"(oilewierzy)
nigdybyzaczodmwic:"Otosztuczkakupiemzadwanaciedolarw
wmagicznymsklepie"Nawetjelijesttotasamasztuczka.
Pamitaj,mjprzyjacielwDenny?Zamiastrobiswojesztuczki"nazimno"
mgbyrozpoczodwyjanieniadokelnerki,ebyw
MiastouczestniczyNationalConventionprofesjonalnychmagw.(JA
wiem,edziewidziesitdziewiprocentuczestnikwmagicKonwencjizostay
amatorw.Wicpowiedzbiaekamstwo.Ktotobdziebolao?)Mgwtedy
wyjani,enastpnegodniamiazamiarzadebiutowaoryginalnmagii
iluzja.Poniewabyatakwielkkelnerkachciatozrobi
dlaniej,jeszczezaniminnimagicyszanstozobaczy.ja
gwarantujjejreakcjabyabynieskoczeniebardziej
entuzjastyczny.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

100/436