You are on page 1of 3

ΑΔΑ: 7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. ∆/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Ταχ. Κώδικας : 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Τζαφέρος
Τηλέφωνο
: 210 212 4538
FAX
: 210 5244 135

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ:

Αθήνα:

2 – 8 – 2016

Αρ. Πρωτ.: 144568/4102

ΠΡΟΣ:

Ως ο πίνακας αποδεκτών

Αποδοχή της υπ’ αριθ. 125/2016 Γνωµοδοτήσεως του Γ΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ.
αριθ. 231-2628/101428/27-5-2016 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του Υ.Π.ΕΝ.

∆ιαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. 125/2016 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ η οποία αφορά στη διαδικασία
ενσωµάτωσης της εγκρίσεως επεµβάσεως στις ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆, την οποία αποδεχόµαστε.
Με την γνωµοδότηση γίνεται δεκτό ότι οι παλαιές αυτοτελείς και εκτελεστές πράξεις εγκρίσεως
επεµβάσεως σε δασική έκταση παύουν να ισχύουν µόνο κατά το µέρος που το περιεχόµενό τους
ρυθµίζεται διαφορετικά από τη νέα ΑΕΠΟ (τροποποιητική ή ανανεωτική), στην οποία
ενσωµατώνεται η νέα γνωµοδότηση της δασικής αρχής, είτε παύουν τελείως να ισχύουν, εφόσον η
νέα γνωµοδότηση έχει εξ ολοκλήρου διάφορο περιεχόµενο. Εποµένως, οι αρχικές πράξεις, στο βαθµό
που δεν καταργούνται από την ΑΕΠΟ (µε ενσωµατωµένη τη γνωµοδότηση) εξακολουθούν να
ισχύουν ως αυτοτελείς διοικητικές πράξεις παράλληλα µε τις νέες ΑΕΠΟ, χωρίς να δύναται πλέον να
τροποποιηθούν αυτοτελώς. Η ΑΕΠΟ εµπεριέχει ενσωµατωµένη τη γνωµοδότηση της δασικής
υπηρεσίας, ακολουθούµενης σ’ ότι αφορά στην έγκριση επέµβασης, το περιεχόµενο αυτής.
Σε περίπτωση τροποποιήσεως ή ανανεώσεως ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠ∆, που οι αρχικές πράξεις
εκδόθηκαν µε το προγενέστερο του νόµου 4014/2011 καθεστώς χωρίς απόφαση εγκρίσεως
επεµβάσεως, η υποβαλλόµενη κατά το στάδιο αυτό αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της αρµόδιας
δασικής αρχής ενσωµατώνεται στη νεότερη πράξη, επέχουσα και θέση εγκρίσεως επεµβάσεως και
αποτελούσα ενιαία µε αυτήν διοικητική πράξη, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς.
Οι αποφάσεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) και υπαγωγής σε ΠΠ∆ που
εκδόθηκαν µε το καθεστώς του νόµου 4014/2011 χωρίς γνωµοδότηση της αρµόδιας δασικής αρχής,
επιβάλλεται να ανακαλούνται για λόγους νοµιµότητας και δηµοσίου συµφέροντος, ούτως ώστε να
γνωµοδοτήσει αρµοδίως η δασική υπηρεσία και ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία της ενσωµάτωσης.

1

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.08.03 11:20:37
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5

Παρακαλούµε για την πιστή τήρηση και εφαρµογή της παρούσης, κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

2

ΑΔΑ: 7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
(για την κοινοποίηση της παρούσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες
ευθύνης της για εφαρµογή)
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1)

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδηµίας 68
10678 Αθήνα

2)

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
Γενική Γραµµατέα ΥΠΕΝ (κα Χρ. Μπαριτάκη) 
Γρ. Νοµικού Συµβούλου 
Γενική ∆/νη Περιβαλλοντικής Πολιτικής
∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
Γενική ∆/νση Ενέργειας
∆ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
και Ηλεκτρικής Ενέργειας
Έδρες τους

3)

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γραφεία Συντονιστών
Έδρες τους

4)

Γενική ∆/νση Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών
& Αγροπεριβάλλοντος
Ενταύθα

5)

∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης
Ενταύθα

3