You are on page 1of 5

RAJAH BAKTI

(SADU BAKTI)

Hungahung !
ka hyang Agung Sang Rumuhung
papayung Agung
Hyang Tatwa halanggiya ngaawandawa
anu lungguh di Buana Nyungcung
di Langit, jabaning Langit
Nu Nunggal di Jagat Niskala
AhungAhung
Atuh Sapun!
ka Sang Hyang Guru Hyang Tunggal
ka Hyang Guru Kawening
ka Hyang Guru Kawenang
ka Sang Hyang Kala Guru papasten
ka sakur anu araya di Kahyangan
AhungAhung!
Ka sakabeh kaluluhuran,
ka Batara Pangraksa jagat,
Sanghyang Ayah Guru Bumi
ka Batari panghurip hirup
Sanghyang Ambu Rumbiyang Jati
pangbayu singular lalayu,
Puh aci pangasih sari,
Ahungahung !
Ka nu demit nu nyamuni
ka nu araya dina euweuh
nu ngajarentul dina suwung
tapi araya nu ngawangwayang,
paralunparalun
bisi kaganggu kahaharuan
bisi kaliwat teu kaajkan,
Paralun
bongan kula hanteu ningal
bongan kula teu ngareungeu
dipenta pangampuranasun!
Ka Karuhun di buder awun
Nini aki buyut bao canggah eujeung wareng
Ka ambu nu kungsi ngandung
Ka ayah marga pangtuga
Bapa kolot panghareupan
Ambu kolot pangburian
Bikang kula pangiwaan.
Sampura.Sun!

Mun leungit marga keulingan


Mun sasar marga lampahan
Muga pangradinkeun, pangmunahkeun
punah, punah sing kari punah
punah nu di lemah, punah nu di langit
Bayu punah baya kapunah,
mungku rahayu suasti astu,
mangka waluya nganirmala
mangka suda seda malilang, Pun!
Ieu kula seja bakti, ku sasaji sapulukan
dipalar muga katampi, najan kirang saupami
bongan nu aya batan sakieu
kaboga batan sakieu,
mangga nyanggakeun nun!

Sangkuriang
Kacaturkeun di hiji leuweung aya bagong bodas. ta bagong th gawna ngan tatapa
ba, geus mangpuluh-puluh taun. Ari anu ditapaan ku manhna, hayang boga anak aww
sarta bangsa manusa.
Dina hiji waktu bagong bodas ngarasa hanaang. Manhna indit ka hiji tegalan,
deukeut walungan Citarum. Barang datang ka dinya, manggih batok balokan, hartina urut anu
meulah duwegan. Loba pisan ta batok balokan th, urut nu moro uncal ka dinya. Aya hiji
batok balokan urut tuang Kangjeng Prabu. ta batok th aya caian, nyata cikahampangan
Kangjeng Prabu.
Barang geus marulang, kapanggih ku bagong bodas. Lantaran hanaang, leguk ba cai
nu ngemplang dina batok th diinum. Ari geus nginum kawas aya nu nyaliara kana awak
bagong bodas, kawas nu ngandeg reuneuh ba.
Lila-lila bagong bodas th reuneuhna beuki ged. Ari gubrag orokna jelema sarta
aww geulis. Pohara ba bagong bodas th atoheunana. Anakna diciuman, digalntor bari
disusuan. ta orok th tuluy dingaranan Dayang Sumbi.
Nalika geus ged, pok Dayang Sumbi th nanyakeun bapa, Ibu, ari bapa kuring th saha?
Naha jelema kawas kuring atawa bagong saperti Ibu?
Euh, Nyai anu geulis anak Ibu! Nyai mah henteu boga bapa. Mun enya mah boga bapa,
meureun aya di dieu, tmbal bagong bodas.
Euh, piraku Ibu, sakabh mahluk g kapan pada boga bapa, boh manusa boh sato hwan.
Ngan bangsa kakaian anu henteu boga bapa mah.
Lantaran anakna pok deui pok deui nanyakeun saban waktu, ahirna bagong bodas th
balaka. Bapa hidep mah Kangjeng Prabu, di ditu ayana di karaton, ck bagong bodes.
Ngadng kitu Dayang Sumbi pohara reuwaseunana, jeung ujug-ujug panasaran, hayang

nepungan bapana. Lamun kitu mah ayeuna knh ku kuring rk ditepungan, ck Dayang
Sumbi.
Dayang Sumbi kebat ba indit, ngajugjug ka karajaan. Ku Kangjeng Prabu tuluy
diaku anak, diperenahkeun di hiji tempat sarta dititah diajar ninun ka tukang ninun. Teu lila
og Dayang Sumbi geus mahr ninun kan. Ku Kangjeng Prabu tuluy dipangnyieunkeun
saung ranggon anu luhur di tengah leuweung. Ari baturna ngan ukur anjing hideung nu
ngaran Si Tumang.
Dina hiji waktu nalika Dayang Sumbi keur ninun, taropongna murag ka kolong saung.
Lantaran seunggah kudu turun, pok ba manhna ngomong sorangan.
Leuh, mun aya nu dak mangnyokotkeun ta taropong, tangtu bakal diaku salaki ku
kuring. Kabeneran pisan di kolong saung th aya Si Tumang, anu ngadngkeun omongan
Dayang Sumbi. ta taropong th dicokot ku Si Tumang sarta tuluy dibikeun ka Dayang
Sumbi. Karuhan ba Dayang Sumbi pohara reuwaseunana, teu nyangka yn anu
mangnyokotkeun taropong th anjing, lain manusa. Mangkaning manhna geus kedal ucap,
rk ngaku salaki. Dayang Sumbi rumasa geus kapalang kedal ucap. Kawas geus kitu
katangtuan ti Dwata, manhna tuluy hirup paduduaan jeung Si Tumang. Tepi ka hiji waktu
kakandungan. Brol ngajuru, anakna lalaki, dingaranan Sangkuriang.
Sangkuriang sok resep ulin lulumpatan kadua Si Tumang. Sakapeung bari mamawa
tumbak. Belewer dilempagkeun, cleb nanceb kana tangkal kai. Sangkuriang surak sorangan,
bungah lantaran tumbakna meneran. Si Tumang dihucuhkeun. Sebrut lumpat, ngudag kana
tangkal kai, bangun keur ngudag sato boroan.
Sangkuriang beuki mahr ba ngalempagkeun tumbakna. Tuluyna mah lain saukur
ulin lulumpatan, tapi mimiti diajar ngasruk ka leuweung, nangan sato boroeun. Moro sato
naon ba, careuh, peucang, atawa mencek.
Jung geura moro ka leuweung, Ibu mah hayang dahar jeung ati mencek, ck
Dayang Sumbi hiji waktu. Sangkuriang tuluy indit ka leuweung, dibarengan ku Si Tumang.
Anh pisan po ta mah sasatoan th henteu aya nu katnjo ngaringkang hiji-hiji acan.
Padahal ilaharna mah sok katnjo uncal atawa mencek keur rendang nyaratuan di tegalan.
Po harita mah kawas ngaleungit ka mana boa. Sangkuriang geus asruk-asrukan ka
saban tempat, ka lamping ka tegalan. Lapur sasatoan th teu kasampak tapak-tapakna acan.
Ari Si Tumang bet ngadak-ngadak kebluk deuih, henteu dak lulumpatan nangan sato
boroeun.
Awahing ku jngkl teu beubeunangan, ngan lkk ba Si Tumang th dipeuncit ku
Sangkuriang. Atina dibawa balik sarta dipasrahkeun ka indungna. Dayang Sumbi puguh ba
kacida atohna, dagdag-dgdg ngasakan ta ati. Ngan barang Sangkuriang balaka yn ta ati
th ati Si Tumang lain ati mencek, Dayang Sumbi pohara ambekna. Sangkuriang ditoktrok
sirahna ku sinduk tepi ka ngucur getihan.
Sangkuriang tuluy pundung, indit ti imahna ngajugjug ka tebh wtan. Mangtaun-taun
leuleuweungan tepi ka ahirna bras anjog ka nagara siluman. Di dinya Sangkuriang guguru
lmu kasaktn ka siluman nu wujudna oray naga. Sangkuriang ngulik lmu Tumbul Muda.

Jalma anu miboga ta lmu bakal bisa meruhkeun sakumna jin jeung siluman. Sanggeus
lmuna katakan, Sangkuriang dijurungan sina indit deui ngalalana.
Dina hiji waktu manhna anjog deui ka nagara siluman. Lantaran geus boga lmu
kasaktn, Sangkuriang bisa nglhkeun jin jeung siluman nu aya di ta nagara. ta mahluk
bangsa lelembut th tuluy tunduk ka Sangkuriang.
Demi Dayang Sumbi, sanggeus ditinggalkeun ku anakna, manhna ngarasa kaduhung
kabina-bina. Hirupna stu nunggelis. Manhna tuluy indit ka tebh kulon, rk nangan
Sangkuriang. Ngaprak ngalalana tepi ka anjog ka Gunung Halimun. Di dinya Dayang Sumbi
patepung jeung raja jin anu keur tatapa. Dayang Sumbi tuluy diajar rupa-rupa lmu kasaktn.
Sanggeus tamat guguruna, manhna dijurungan sina indit deui ka tebh wtan. Di hiji tempat
nu katelah Gunung Bohong manhna nganjrek bumetah.
Kocapkeun Sangkuriang terus ba ngalalana. Mileuweungan migunungan tepi ka
puluh-puluh taun, tepi ka ahirna anjog ka hiji gunung. Manhna patepung jeung aww anu
kacida geulisna. Sangkuriang bogoh sarta ngajak kawin ka ta aww, anu saenyana ta
aww th Dayang Sumbi, indungna sorangan. Dayang Sumbi nya kitu deui, bubuhan geus
papisah mangpuluh-puluh taun, manhna kalinglap. Mh ba dak diajak kawin. Ngan basa
Sangkuriang keur disiaran rk diala kutu, dina sirahna katnjo bet aya cda. Dayang Sumbi
ngagebeg, reuwas lain dikieuna. Manhna kakara inget, moal salah ieu lalaki th anak aing
gerentesna, Sangkuriang anu baheula kungsi ditoktrok sirahna ku sinduk.
Sanajan geus dittlakeun yn manhna th anak pituin, Sangkuriang teu percaya sarta
keukeuh ba ngajak kawin. Mireungeuh anakna kitu, geuwat ba Dayang Sumbi nyiar akal.
Heug kami dak dikawin, asal dipangnyieunkeun talaga jeung parahuna keur lalayaran
urang papangantn. ta talaga jeung parahu th kudu anggeus dijieun sapeuting, ceuk
Dayang Sumbi. Ku Sangkuriang disanggupan ta pamnta anu kacida banggana th. Harita
knh Sangkuriang tuluy ngabendung walungan Citarum. Digaw teu eureun-eureun
sapeupeuting, dibantuan ku bangsa jin jeung siluman. Nincak janari, talaga th geus
ngemplang. Kari nyieun parahuna. Kabeneran aya tangkal kai ged, gedok dituar. Kai th
tuluy ditilasan rgangna sarta dipapas dijieun parahu.
Dayang Sumbi yakin yn pamntana moal katedunan. Pimanaeun teuing nyieun
talaga jeung parahu bisa anggeus sapeuting, ck pikirna. Tapi basa katnjo talaga geus
ngemplang jeung parahuna geus ngabagug rk anggeus, manhna kacida reuwasna. Dayang
Sumbi bingung liwat saking. Kudu kumaha carana, sangkan aing teu tulus kawin, ck pikirna.
Ras manhna inget kana boh rarang. Geuwat ba ta boh th dicokot tuluy dibawa ka
mumunggang. Ku manhna dikebut-kebutkeun, tepi ka bijil cahaya bodas kawas balbat di
beulah wtan. Dadak sakala sasatoan leuweung disarada. Manuk rct. Hayam raong
kongkorongok, da disangkana geus beurang.
Sangkuriang ngagebeg barang nnjo di wtan geus bijil balbat. Manhna nu keur
ngageduk nganggeuskeun parahu tuluy ngahuleng awahing ku reuwas. Bijil balbat tandana
geus beurang. Mangka parahuna can anggeus, hartina manhna moal tulus papangantn jeung
Dayang Sumbi.

Bakating ku handeueul kabina-bina, ngan jedak ba parahuna ditajong satakerna.


Bubuhan jalma sakti, parahu th mangpng jauh pisan. Gubrag di hiji tempat, parahu th
nangkub. Jleg salin rupa jadi gunung. ta gunung th kiwari katelah Gunung Tangkuban
parahu. Ari talaga nu ngemplang ku Sangkuriang didupak tepi ka caina saat ngoltrak. ta
urut talaga th kiwari jadi padataran Bandung anu ngampar lega pisan. Tunggul kai urut nuar
Sangkuriang tuluy ngajangglk jadi Gunung Bukit Tunggul, wtaneun Gunung Tangkuban
Parahu. Ari rgang kai anu ngahunyud sarta geus rangrang teu daunan, tuluy ngajangglk
jadi Gunung Burangrang di bh Kulon.

LAMPIRAN

Gambar 1 Gunung Tangkuban Parahu


sumber: google.com

Gambar 2 Kawah Tangkuban Parahu


Sumber: google.com