You are on page 1of 7

Dilluns, 13 de juliol de 2015

ADMINISTRACI LOCAL
Ajuntament d'Arenys de Munt
EDICTE
L'alcaldia presidncia, per resoluci 157/15, de data 26/06/2015, ha aprovat les bases que han de regir la convocatria
del concurs pblic per cobrir, interinament durant sis mesos, per ser necessari pel funcionament de serveis essencials,
el lloc de Tcnic de medi ambient, funcionari d'administraci especial, del grup de classificaci A1, nivell 22, dins del
personal funcionari de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, i que sn les segents:
Primera.- OBJECTE.
L'objecte d'aquestes bases especfiques s regular el procs de selecci per a la provisi, amb carcter de funcionari
inter, d'un lloc de treball de tcnic superior de medi ambient, grup A, subgrup A1, mitjanant el sistema de concurs.
PLAA: TCNIC SUPERIOR DE MEDI AMBIENT.
Nm. PLACES CONVOCADES: 1.
GRUP DE CLASSIFICACI: A1.
HORARI: 8 a 15 h i 2,5 h una tarda. La jornada setmanal ser de 37,5 hores.
SOU BRUT MENSUAL: 2.705,73 EUR.
DURADA: 6 MESOS.
Les funcions a desenvolupar sn les segents:
- Promoure i dissenyar activitats i estratgies de sensibilitzaci i educaci ambiental aix com actuacions de recuperaci
del medi natural.
- Elaborar ordenances mediambientals, implantar-les i vetllar per la seva aplicaci, fent complir els requisits ambientals
en el municipi i supervisant les inspeccions realitzades en relaci a infraccions relacionades amb medi ambient.
- Coordinar i realitzar el seguiment de l'aplicaci de diferents plans d'acci i prevenci.
- Anlisi i seguiment dels estudis de prevenci d'incendis forestals. Collaboraci amb temes de gesti del personal per a
l'execuci d'actuacions.
- Dur el control dels aspectes ambientals del municipi i la poblaci.
- Gesti, seguiment i control dels serveis prestats i vinculats a la regidoria de sostenibilitat ambiental, independentment
de la forma d'aquesta prestaci (recollida de residus municipals, deixalleria....).
- Vetllar per qu es faci la recollida selectiva en el municipi el reciclatge dels residus.

- Elaboraci dels plecs de condicions tcniques aix com supervisar els serveis externalitzats d'acord amb els objectius
fixats en aquests plecs.
- Col laborar en aspectes tcnics de sanitat.
- Tramitaci i seguiment dels expedients disciplinaris relacionats amb l'mbit de medi ambient.
- Efectuar valoracions, realitzar el seguiment i l'anlisi dels indicadors ambientals aix com realitzar propostes de millora
en la gesti mediambiental municipal.
- Informar, assessorar i orientar en relaci a l'mbit mediambiental tant a la prpia rea com a la resta de l'Ajuntament.
- Fer recerca de recursos necessaris per tal de poder desenvolupar les actuacions de la Corporaci en matria de medi
ambient, aix com gestionar els expedients de sollicitud i justificaci de subvencions.

CVE-Nm. de registre: 022015017760

- Assessorar, coordinar i supervisar els serveis de manteniment i conservaci de les zones verdes, arbrat i parcs infantils
municipals, aix com proposar la creaci de noves.

Dilluns, 13 de juliol de 2015


- Atendre i assessorar al pblic, personalment i telefnicament, resolent aquelles qestions per les que estigui
facultat/da.
- Realitzar les valoracions, el seguiment i els controls necessaris amb altres organismes, administracions, empreses,
etc., aix com amb altres departaments de la Corporaci per tal de fer de forma adequada les tasques assignades.
- Realitzar les valoracions, el seguiment i els controls necessaris amb les diferents administracions i empreses la
tramitaci de retorn de cnons, ingressos per convenis, sistemes integrats de gesti, etc.
- Redactar estudis i informes tcnics en l'mbit de la seva especialitat.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva
activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matria de prevenci de riscos laborals.
- Adoptar en el tractament de dades de carcter personal les mesures d'ndole tcnica i organitzativa establertes per la
Corporaci i acomplir la normativa vigent en matria de protecci de dades de carcter personal, aix com mantenir el
deure de secret i confidencialitat en relaci a les mateixes, que subsistir fins i tot una vegada acabada la seva relaci
laboral/funcionarial amb la Corporaci.
- Supervisar l'elaboraci dels projectes relacionats o amb incidncia en el medi natural, rural i sobre el paisatge, aix com
la redacci de propostes de mesures preventives i/o correctores.
- Gesti i seguiment de les tasques que es realitzen en el centre d'informaci mediambientals del municipi (Parc
Montnegre i el Corredor).
- Promoure i dissenyar les activitats ambientals dels equipaments municipal i del personal assignat als mateixos.
- Gesti, preparaci, assistncia i assessorament a rgans municipals i altres sessions en els assumptes relacionats
amb la competncia de la regidoria.
- Recollir la informaci relacionada amb el seu mbit i gestionar-la per posar-la a l'abast del municipi.
- Gesti seguiment i control del pressupost de la regidoria de Medi Ambient i la preparaci de les propostes de
pressupost dins el termini.
- Participaci en els plans d'ordenaci del territori aportant criteris ambientals.
- Participaci en la tramitaci de llicncies d'activitats amb incidncia mediambiental establertes al municipi.
- Elaboraci d'ordenances municipals en matria medi ambient.
- I, en general, totes aquelles de carcter similar que li siguin atribudes.
Segona.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS.
1. Ciutadania i edat: Ser ciutad espanyol; ciutad d'un dels estats membres de la uni europea; ciutad de Noruega,
Islndia i Liechtenstein (pasos membres de l'associaci europea de lliure comer) i tenir 16 anys complerts.

3. Coneixement de la llengua catalana:


Nivell C de la Secretaria de Poltica Lingstica o equivalent.
Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentaci de sollicituds un dels documents segents:
a) Document que acrediti el coneixement de catal dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificaci
que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matria de la llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut
el ttol que correspon desprs del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educaci secundria pblic en la
forma que determina la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa.
b) Fotocpia confrontada de la documentaci acreditativa d'estar en possessi del certificat de coneixement de la
llengua catalana de nivell C (nivell de suficincia de catal) de la Secretaria de poltica Lingstica, o equivalent.

CVE-Nm. de registre: 022015017760

2. Titulaci: Llicenciat en cincies ambientals o biologia. (actualment grau en cincies ambientals i grau en biologia pel
Pla Bolonia).

Dilluns, 13 de juliol de 2015


Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar
una prova especfica de coneixements de llengua catalana de nivell C, nivell de suficincia de catal, amb carcter
obligatori i eliminatori, la qual es qualificar d'apta o no apta.
Tamb estan exemptes de fer la prova de catal les persones candidates que hagin participat i obtingut plaa en
processos anteriors de selecci de personal per accedir a la mateixa administraci, en qu hi hagus establerta una
prova de catal del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa
oferta pblica d'ocupaci.
L'acreditaci documental a l'efecte de l'exempci tamb es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la
prova de coneixements de la llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocpia de la documentaci
esmentada.
Tercera.- INSTNCIES I ADMISSI.
Les instncies sollicitant prendre part en el procs selectiu, es dirigiran al President de la Corporaci i es presentaran
en el Registre de l'Ajuntament durant el termini de 20 dies a partir de l'ltima publicaci de la convocatria al DOGC o al
BOP.
Tamb poden presentar-se les sollicituds en qualsevol de les altres formes establertes a l'article 38.4 de la Llei 30/92 de
26 de novembre, de Rgim Jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.
Els drets per a la formaci de l'expedient ascendeixen a 31 EUR i s'hauran d'abonar amb la presentaci de la instncia o
b enviant-les per gir postal, havent-se d'acompanyar amb la sollicitud, si es fa aix, la fotocpia del resguard del gir.
Podran presentar-se les instncies a les Oficines d'Atenci al Ciutad del municipi de 8,30h a 14 hores de dilluns a
divendres.
A les instncies sollicitant prendre part al concurs-oposici, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions que s'exigeixen a aquestes bases, i que es comprometen a prestar jurament o promesa de
conformitat amb all que preveu el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril.
Les instncies aniran acompanyades de les fotocpies, permisos i ttols acadmics exigits a la base segona; i de la
documentaci acreditativa que s'allegui per a la fase de concurs, i en tot cas s'haur d'acompanyar currculum
actualitzat i fotocpia del Document Nacional d'identitat.
Quarta.- LLISTA D'ASPIRANTS.
Un cop finalitzat el termini de presentaci d'instncies, la Presidncia de la Corporaci dictar resoluci en el termini
mxim d'un mes aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos, aix com el lloc, la data i hora de les proves i l'ordre
d'actuaci dels aspirants.
La publicaci de l'esmentada resoluci al BOP, ha de concedir un termini de deu dies per a subsanaci i possibles
reclamacions. Les allegacions presentades han de ser resoltes en el termini dels trenta dies segents a la finalitzaci
del termini per a la presentaci, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resoluci, les allegacions s'entenen
desestimades.

CVE-Nm. de registre: 022015017760

Les reclamacions seran acceptades o refutades en la resoluci en la qual s'aprovi la llista definitiva que es far pblica
de la mateixa manera. En la resoluci tamb constaran els aspirant que hauran de fer la prova de catal.
Cinquena.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.
El tribunal qualificador del concurs-oposici estar constitut de la segent manera:
- President: El secretari de l'Ajuntament o persona en qui delegui.
Un vocal nomenat de l'Escola d'Administraci Pblica de Catalunya.
Un vocal nomenat pel Departament de Governaci i Relacions institucional de la Generalitat de Catalunya.
Dos tcnics de l'Ajuntament.
El representant sindical, amb veu per sense vot.

Dilluns, 13 de juliol de 2015


- Secretari: Un funcionari de la secretaria municipal, el qual tindr veu, per no vot.
La designaci del Tribunal es far pblica, com a mnim 15 dies abans de la celebraci de les proves, al tauler d'edictes
de l'Ajuntament. L'abstenci i recusaci dels membres del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de
la Llei 30/92, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i Procediment Administratiu Com.
El Tribunal no podr constituir-se ni actuar, sense lassistncia de ms de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars
o suplents i les decisions s'adoptaran per majoria de vots. En el cas d'empat, el president podr exercir el seu vot de
qualitat.
Sisena.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS.
El concurs tindr tres fases diferenciades:
Fase 1: Aquesta fase consta de dues proves obligatries i eliminatries.
1.1. La primera prova consistir en resoldre durant el termini de dues hores un supsit prctic relacionat amb l'annex de
temes que s'adjunta. Es qualificar sobre un mxim de 10 punts. Qui no obtingui un mnim de 5 punts no la superar.
1.2. La segona prova consistir en un exercici escrit de coneixements de catal. La qualificaci d'aquest exercici s de
prova superada o no superada. No han de fer la prova les persones que acreditin estar en possessi del certificat de
coneixements elementals de llengua catalana (certificat nivell C) de la Junta Permanent de Catal o els reconeguts per
aquesta entitat com a equivalents.
Fase 2: A aquesta fase noms hi pot accedir qui superi la fase anterior. Valoraci dels mrits segents:
2.1.- Experincia.
a) 0,10 punts per cada sis mesos complerts (sense computar-se les fraccions) de treball realitzat en administracions
pbliques del grup A1 fins a un mxim de 2 punts en aquest apartat.
b) 0,05 punts per cada sis complerts (sense computar-se les fraccions) de treball realitzat en l'empresa privada del grup
de cotitzaci 1 de la Seguretat Social o superior fins a un mxim d'1,5 punts en aquest apartat.
S'acreditar amb l'informe de vida laboral actualitzat i contracte de treball o nomenament, aix com document en el que
s'acrediti que s'ha realitzat funcions en l'especialitat del lloc de treball convocat.
2.2.- Cursos.
Per formaci relacionada amb el lloc de treball:
- Per cursos de formaci organitzats per altres entitats pbliques d'un durada mnima de 20 hores, 0,05 punts amb un
mxim de 0,50 punts.
- Per cursos de formaci organitzats per altres entitats pbliques amb una durada mnima de 21 hores i fins a 40 hores,
0,10 punts, amb un mxim de 0,80 punts.
- Per cursos de formaci organitzats per altres entitats pbliques amb una durada de ms de 41 hores, 0,15 punts, amb
un mxim d'1 punt.
CVE-Nm. de registre: 022015017760

- Per cursos d'informtica de durada inferior a 20 hores, 0,05 punts amb un mxim de 0,25 punts.
- Per cursos d'informtica de durada superior a 21 hores i fins a 50 hores, 0,10 punts amb un mxim de 0,50 punts.
- Per cursos d'informtica de durada superior a 51 hores, 0,20 punts amb un mxim d'1 punt.
Nota: Els cursos dels quals no s'acrediti durada es valoraran amb 0,02 punts.
2.3.- Titulacions.
- Per ttols de diplomatura de grau mitj: 0,25 punts.
- Per ttols de llicenciatura de grau superior diferents dels demanats a la convocatria: 0,50 punts.
- Per cada mster en les matries segents: 0.30 punts.

Dilluns, 13 de juliol de 2015


Mster en AGROBIOLOGIA AMBIENTAL.
Mster en ANTROPOLOGIA BIOLGICA.
Mster en AQICULTURA.
Mster en BIODIVERSITAT.
Mster en OCEANOGRAFIA I GESTI DEL MEDI MAR.
Mster en ECOLOGIA, GESTI I RESTAURACI DEL MEDI NATURAL.
Mster en FISIOLOGIA INTEGRATIVA.
Mster en GENTICA I GENMICA.
Mster en IMMUNOLOGIA AVANADA.
Mster en MICROBIOLOGIA AVANADA.
Mster en NEUROCINCIES.
S'hauran d'aportar les els originals i les cpies dels ttols pel seu acarament.
Fase 3.- Entrevista no eliminatria.
Consistir en mantenir un dileg amb el Tribunal sobre qestions vinculades a les funcions prpies del lloc de treball,
l'experincia professional de l'aspirant, les seves motivacions i actituds.
La puntuaci mxima global de l'entrevista ser de 0,50 punts.
Aix mateix, el Tribunal podr acordar no fer l'entrevista si considera que la mateixa no s necessria.
Setena.- QUALIFICACI FINAL I NOMENAMENTS.
A les puntuacions obtingudes en fase d'oposici se'ls sumaran les obtingudes en fase de concurs i l'entrevista, si
s'escau. El Tribunal far pblic un llistat ordenat dels aspirants, amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i
proposar al primer de la llista.
Un cop superades totes les fases, es disposar del termini de vint dies pel jurament o promesa i la presa de possessi,
que s'efectuar davant el secretari de la Corporaci.
Vuitena.- PERODE DE PROVA.
La/es persona/es que sigui nomenada haur de superar un perode de prova de quinze dies que s'avaluar pel regidor
del qual depengui i segons el qestionari de productivitat aprovat en aquest Ajuntament.
Novena.- INCIDNCIES.
El Tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de
les proves en tot all que no estigui previst en aquestes bases.
En cas que el Tribunal decids que cap dels aspirants presentats a les places convocades reuneixen les condicions
mnimes necessries per desenvolupar les funcions del lloc de treball, podr declarar deserta la convocatria.

A les persones seleccionades en aquesta convocatria, els ser d'aplicaci la normativa vigent en matria
d'incompatibilitats al sector pblic, i en concret la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Pbliques.
Pel que fa a les comeses, rgim horari i de jornada relatiu a lloc de treball, s'atindr als acords i les resolucions que
respectivament adoptin el Ple de la Corporaci o el seu President.
Onzena.- RECURSOS.
La puntuaci final de les proves selectives i la llista d'aprovats s'ha d'exposar al Tauler d'Anuncis de la Corporaci i
contra el seu resultat es podr interposar recurs davant el president de l'Entitat en el termini i amb els efectes dels
articles 114 a 117 de la Llei 39/92.
Aquestes bases i la convocatria d'oposici podran ser impugnades pels que es considerin interessats legtims,
mitjanant la interposici de recurs contencis-administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de
Barcelona, en el termini de 2 mesos comptats des de l'endem de la publicaci de l'extracte de la convocatria al BOP,
sense perjudici que es pugin interposar altres recursos que es considerin adients per la defensa dels seus interessos.

CVE-Nm. de registre: 022015017760

Desena.- INCOMPATIBILITATS I RGIM DE SERVEIS.

Dilluns, 13 de juliol de 2015


ANNEX.

Tema 1.- La Constituci: concepte i classes. La Constituci de 1978: principis generals.


Tema 2.- Drets i deures fonamentals dels espanyols.
Tema 3.- El Poder Legislatiu. Teoria general. Les Corts Generals.
Tema 4.- El Govern. Relacions entre el Govern i el Poder Legislatiu.
Tema 5.- El Poder Judicial.
Tema 6.- Organitzaci territorial de l'Estat.
Tema 7.- L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Competncies. rgans de govern de la Generalitat de Catalunya.
Tema 8.- L'Administraci Pblica. Govern i Administraci. Principis constitucionals de l'Administraci Pblica espanyola.
Tema 9.- La personalitat jurdica de l'Administraci Pblica espanyola. Classes de persones de lleis.
Tema 10.- Submissi de l'Administraci a la Llei i al Dret. Fonts del Dret pblic. La Llei: classes de lleis.
Tema 11.- El Reglament: concepte i classes. Procediment d'elaboraci. Lmits de la potestat reglamentria i defensa
contra els reglaments illegals. Institucions i circulars.
Tema 12.- La posici jurdica de l'Administraci Pblica. Potestats administratives. Potestat discrecional i regulada. La
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Tema 13.- L'administrat. Concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Collaboraci
i participaci dels ciutadans en l'Administraci.
Tema 14.- Els drets pblics subjectius. L'inters legtim. Altres situacions jurdiques de l'administrat.
Tema 15.- L'acte administratiu. Concepte. Classes d'actes administratius. Elements de l'acte administratiu.
Tema 16.- El procediment administratiu: les fases del procediment. El silenci administratiu a la Llei 30/1992.
Tema 17.- L'eficcia dels actes administratius i el seu condicionament. Executivitat i suspensi. L'execuci dels actes
administratius.
Tema 18.- La teoria de la invalidesa de l'acte administratiu. Actes nuls i anullables. La convalidaci de l'acte
administratiu. La revisi d'ofici.
Tema 19.- La contractaci administrativa. Naturalesa jurdica dels contractes pblics. Distinci dels civils. Classes de
contractes pblics. El text refs 2/200 de la Llei de contractes de les administracions pbliques.
Tema 20.- Elements dels contractes. Els subjectes. Objectes i causa dels contractes pblics. La forma de la contractaci
administrativa i els sistemes de selecci del contractista. La formalitzaci dels contractes.
Tema 21.- Drets i deures de l'Administraci i els contractistes. Modificaci dels contractes. Revisi dels preus.
Interpretaci, Resoluci, rescissi i denncia dels contractes pblics.
Tema 22.- Les formes de l'acci administrativa. El foment i els seus mitjans.
Tema 23.- La policia administrativa. Evoluci del concepte. El poder de la Policia i els seus lmits. Els mitjans de la
Policia i, en especial, les sancions administratives.
Tema 24.- El Servei Pblic. Evoluci del concepte. Servei Pblic i prestacions administratives. Els serveis pblics
virtuals o impropis.
Tema 25.- Les formes de gesti del Servei Pblic. La gesti directa.
Tema 26.- El domini pblic. Concepte i naturalesa. Bns que l'integren. El rgim jurdic del domini pblic. Us i utilitzaci
del domini pblic. Estudi especial de la concessi i la reserva demanial. Els bns patrimonials.
Tema 27.- Els principis de l'organitzaci administrativa. Competncia, jerarquia i coordinaci. Descentralitzaci.
Autonomia i tutela.
Tema 28.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d'elaboraci i aprovaci.
Tema 29.- Les llicncies. Naturalesa jurdica. Rgim jurdic i procediment d'atorgament. El condicionament de les
llicncies.
Tema 30.- Hisendes locals: classificaci dels ingressos. Ordenances fiscals.
Tema 31.- Impostos, taxes i contribucions especials.
TEMARI ESPECFIC.
32.- El medi ambient. Concepte de sostenibilitat. Principals problemes mediambientals globals.
33.- La gesti ambiental a Catalunya: principis i estratgies.
34.- El repartiment institucional de competncies en matria de medi ambient. Competncies dels ens locals municipals
i supramunicipals en matria de medi ambient.
35.- L'avaluaci d'impacte ambiental: objectius i sistemes. Marc normatiu. Prevenci i correcci d'impactes ambientals.
Restauraci d'espais naturals degradats.
36.- La gesti ambiental i el mn local. Instruments, eines i sistemes. Aspectes generals de la seva utilitzaci.
37.- Principals contaminants atmosfrics en l'mbit municipal. Caracterstiques. Mtodes de mesura.
38.- Millora i conservaci de camins i pistes en sl no urbanitzable. Tipus d'actuaci i d'acabat. Normativa aplicable.

CVE-Nm. de registre: 022015017760

TEMARI GENERAL.

Dilluns, 13 de juliol de 2015


39.- Els residus: tipologia i caracteritzaci. Reducci, reutilitzaci i reciclatge. Diferents tipus de tractaments. La
distribuci controlada.
40.- Gesti de residus slids urbans. La recollida selectiva: metodologia i tipus. Tipologia i legislaci. Residus urbans:
sistemes de tractament. Residus industrials: recollida, tractament, destinaci.
41.- Residus orgnics i la seva gesti. El compostatge.
42.- Les deixalleries municipals. Tipus de deixalleries. Classificaci i destinaci dels materials admesos en una
deixalleria.
43.- La nova cultura de l'aigua. Possibles actuacions municipals.
44.- Aiges residuals i xarxa de sanejament.
45.- Llei de protecci dels animals. Aspectes aplicables als animals de companyia.
46.- El verd urb: criteris per a una jardineria municipal sostenible. La normativa d's dels productes fitosanitaris en la
gesti de parcs i jardins.
47.- Organitzaci de les campanyes de sensibilitzaci ciutadana en l'mbit mediambiental. Planificaci. Instruments.
Objectius. Avaluaci de recursos.
48.- El planejament urbanstic i la seva incidncia en el territori. Classes de plans.
49.- Tipus de sl. Sistemes d'execuci del planejament.
50.- Deures d's, conservaci i rehabilitaci dels propietaris de terrenys, installacions, construccions i edificacions.
51.- Ordres d'execuci: procediment.
52.- Rgim d's i procediments per a l'aprovaci de projectes en sl no urbanitzable.
53.- Avaluaci ambiental estratgica de plans i programes. Avaluaci de l'impacte ambiental de projectes.
54.- Fonts de finanament de la Uni Europea en matria de medi ambient: principals programes.
55.- Canvi global. Causes del canvi climtic, efectes i perspectives. Percepci social i sensibilitzaci.
56.- Adaptaci al canvi climtic. Estratgia catalana d'adaptaci al canvi climtic. Indicadors d'adaptaci als impactes del
canvi climtic.
57.- Les energies renovables. Tipologies. Construcci bioclimtica.
58.- Eficincia i estalvi energtic. Els Plans per a l'energia sostenible. El pacte dels alcaldes per a una energia sostenible
local.
59.- Comptabilitat energtica. Agencies locals d'energia. Empreses de serveis energtics.
60.- Compra verda. Concepte, objectius i sistemes d'aplicaci.
61.- Principals convenis internacionals sobre la protecci de la biodiversitat. Estratgies i principals directives de
conservaci de la Uni Europea. Directiva 92/43 d'hbitats i directiva 79/409 d'ocells.
62.- La Llei estatal 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
63.- La llei 12/1985 de 13 de juny, d'espais naturals. El Pla d'espais d'inters natural de Catalunya.
64.- Flora protegida a Catalunya. Catleg de flora vascular de Catalunya. Fauna protegida a Catalunya.
65.- Les invasions biolgiques. Normativa d'aplicaci. El paper de l'administraci local en el control de les espcies
invasores.
66.- Normativa forestal bsica catalana i estatal. L'administraci forestal a Catalunya.
67.- Instruments d'Ordenaci Forestal. Plans d'ordenaci per a la conservaci.
68.- Normativa relativa a la prevenci d'incendis forestals. El decret 64/1995 i la llei 5/2003, de mesures de prevenci
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continutat immediata amb la trama urbana.
69.- Actuacions preventives per a l'extinci d'incendis forestals. Infraestructures: pistes, franges i punts d'aigua.
Vigilncia amb mitjans humans i tecnologia. Cremes controlades.
70.- Criteris per a la realitzaci de campanyes, programes i activitats d'educaci ambiental.

CVE-Nm. de registre: 022015017760

Arenys de Munt, 1 de juliol de 2015


El secretari, M. Carmen Gmez Muoz-Torrero

https: //bop.diba.cat

bop@ diba.cat

DL: B-41698-2002