You are on page 1of 5

ARGUMENTASI :

BASA JAWA LAN BUDI PAKARTI


Basa Jawa menika gadhah relevansi kaliyan pendidikan budi pakarti. Kangge
tuladhanipun, lare ingkang nyinau basa Jawi mBoten kraos ugi pikantuk pelajaran budi
pakarti. Paling mBoten, lare menika saged mangertosi babagan unggah-ungguh ingkang
dados salah satunggaling unsur penting wonten pendidikan budi pakarti. Lare-lare kala
wau badhe luwih ngajeni tumrap tiyang sanes, kaliyan tiyang ingkang dipunjak micanten,
ugi luwih ngajeni tiyang ingkang luwih sepuh saking piyambakipun.
Wonten ing kabudayan Jawi menika, kususipun ing basa Jawi, wonten kathah sanget
bebasan ingkang gadhah unsur pendidikan budi pakarti, etika, moral, ingkang sejatosipun
sampun diakui kaliyan bangsa Indonesia. Babagan menika amargi bebasan-bebasan ing
basa Jawa menika ngandhut kapribaden manungsa ing Indonesia. Tegesipun, sedaya
ingkang sae, ingkang endah ing pangraosan dipunungkapaken mawi tetembungan basa
Jawi. Isi lan unenipun tetembungan menika saged dipunpahami kaliyan bangsa Indonesia.
Kangge tuladhanipun inggih menika bebasan:
1. gemi, nastiti, ngati-ati
Gemi menika ateges mboten boros, manungsa menika mBoten pareng boros wonten
gesangipun, amargi boros menika kalebet tumindak ingkang mBoten sae. Nastiti menika
ateges mBoten nyedhak kaliyan babagan ingkang angel, dados manungsa menika mBoten
usah kangelan anggenipun ngadhepi gesang menika, nanging kedah usaha kemawon.
Ngati-ati menika ateges ngedohaken awakipun saking tumindak ingkang ala (mBoten
sae/kelentu), manungsa menika kedah miturut kaliyan mergi ingkang sae, manut kaliyan
moral lan aturan ingkang wonten ing masarakat.

PERSUASI :
Sistem Pendidikan Indonesia
Sistem pendidikan wonten ing indonesia igkang dipun kembangaken saat
niki dereg memenuhi harapan. Hal niki saged ditingali saking keterampilan maos
siswa kelas VI SD ing indonesia ingkang wonten peringkat terrendah wonten Asia
Timur. Sak wise philipin, thailan, singapur lan hongkong.
Selain iku, berdasarkan penilaian rata rata nilai tes siswa kelas VI SD kanggeh
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, lan IPA. Saking tahun ketahun
semakin menurun. Lare saged nguasai 30% mangertos maos. Kenyataan niki
disajikan gangem cari kesalahn penentu kebijakan pelaksanan endidikan.Lan
keadan ingkang tasek melanda bangsa, tapi semata mata kanggih nyadari sistem
pendidikan kita ngalami krisis.
Amarga iku, semua pihak kedah nyelametake generasi bangsa boten hanya saking
pemerintah sebagai pnenyedia sumber pendidikan namun ingkang luwih penting
kesadara saking semua pihak termasuk ank niki piambak. Hal niku ingkang saged
memperbaiki pendidikan wonten ing inonesia.

EKSPOSISI :
DEMAM BERDARAH
Demam berdarah salah santunggaling penyakit membayani ingkang ditularaken saking
nyamuk Aidest Aegepthy.Gejalanipun demam berdarah inggih menika badan panas, mboten
nafsu dhahar, lan onten plenthing-plnthing abrit wonten ing kulit. Tiyang ingkang gampang
kengeng pnyakit demam berdarah inggih menika tiyang alit karana daya tahan badanipun dereng
pathos kiyat.
Wabah penyakit demam berdarah niku kaggungan siklus wabah gangsal taun. Nyamuk Aedes
Aegepthy limrahipun ngrembaka wonten ing mangsa rendheng. Awit wonten ing mangsa
rendheng, lumrahipun kathah toyo ingkang mambeg lan mboten saged mili kanthi lancar saengga
nyamuk punika ngendhog tumngkar wonten ing toyo toyo punika.
Wonten 3 cara kangge mberantas nyamuk aidest Aegepthy ingkang kondhang diarani 3M. 3M
inggih punika Menguras, Mengubur lan Menutup. Menguras maksudipun inggih menika nguras
bak mandi saben 3 dinten sepindhah supados saged nugel proses ngrembakanipun nyamuk.
Menutup tegesipun nutup wadhah toyo supados mboten saged dinggeni nyamuk kangge
ngendhog. Wodene menimbun inggih menika nguruk kaleng kaleng bekas supados nyamuk
mboten saged ngendhong ing papan punika. Ingkang luih penting inggih menika saking awak
kita piyambak kedah nggadahi prinsip nyegah luwih becik tinimbang ngobati. Karana menawi
sampun kengeng penyakit menika saged mlebet wonten ing rumah sakit ingkang mbetahaken
biaya ingkang mboten sekedhik. Lan menawi sampun parah saged ndamel tiyang menika tilar.
Lan kita kedhah njagi karesikan awakipun piyambak, kedhah saged njagi karesikan wonten ing
dalem utawi wonten ing sak ugeran ngriya, sakdereng tilem prayoganipun kamar disemprot
rumiyin ngngge obat anti nyamuk utawi ngngge krim anti nyamuk. Got ingkang toyonipun
mampet kedhah dipun resiki supados mboten dados paggonanipun nyamuk.