You are on page 1of 24

6E JAARGANG

NUMMER 43 - 2016
WOENSDAG 26 OKTOBER

Kijk op Bodegraven
Kijk op e
Fairtrad 11
pagina 8

GOEDE AFSPRAKEN BOUW
NIEUW RIJNGAARDE
pagina 3

WEL OF GEEN DETAILHANDEL OP ZOUTMAN
pagina 7

ZINNEN VERZETTEN OP
DAG VAN DE MANTELZORG
pagina 14

t/m

REEUWIJKSE BRANDWEER
NAAR REGIOFINALE
pagina 19

De publicatie van Gemeente BodegravenReeuwijk vindt u in het hart van deze krant.

Stichting Puree: nog niet
overbodig binnen gemeente
Bodegraven-Reeuwijk - Eind september vierde de stichting Puree haar 20-jarig bestaan met een symposium.
Voorzitter Jan Bouwens vertelt welke rol Puree tegenwoordig speelt en of deze in 20 jaar tijd is veranderd.
“Helaas hebben we ons nog niet overbodig gemaakt,” concludeert de huidig voorzitter.
Stichting Puree, Platform
Uitkeringsgerechtigden
Reeuwijk-Bodegraven, is
sinds 1996 actief en in 1997
formeel opgericht. Zij geeft
sinds die tijd gevraagd en
ongevraagd advies aan de
gemeenteraad en het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk. De stichting
bestaat uit vrijwilligers uit
onze gemeente die mensen
met een gemeentelijke uitkering ondersteuning bieden. Daarnaast geeft Pureet
samen met de cliëntenorganisaties van Woerden,
Montfoort en Oudewater
adviezen aan het dagelijks
bestuur van de uitvoeringsorganisatie voor werk
en inkomen Ferm Werk
in Woerden. Jan Bouwens,
voormalig Bodegraafs wethouder met de Wmo in zijn
portefeuille, werd in 2011
door toenmalig voorzitter Martin Zwart benaderd
om hem op te volgen. “Dat
vond ik een mooi doel en
daar wilde ik mijn vrije tijd
wel aan besteden.”
HULPVRAGEN
“Destijds was het uitgangspunt vanuit onder andere
de kerken, enkele politieke
partijen en de Wereldwinkel om een maatschappelijke organisatie op te richten om mensen in armoede
bij te staan. Het had een
breder doel dan het ondersteunen van mensen met
een uitkering. Het tweede
doel was mensen met een

uitkering te helpen met het
vinden van hun weg in de
wereld van de bureaucratie. Dat is nog steeds het
doel van Puree. We kregen op den duur zo veel
hulpvragen op financieel
vlak, dat mede daardoor
Stichting VOTA is ontstaan,
Vrijwillige Ondersteuning
Thuis Administratie.”
MEER UITKERINGSGERECHTIGDEN
“Mensen hebben recht op
bijstand als ze niet genoeg
inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De
overheid is er dan om je
te helpen. Dat is in 20 jaar
niet veranderd. Wel is het
zo dat het aantal mensen
in onze gemeente dat
structureel, langer dan 2
à 3 jaar, in de bijstand zit.
helaas langzaam aan het
stijgen is. Ook zijn er nog
steeds mensen die aanspraak maken op Bijzondere Bijstand, omdat ze
bijvoorbeeld geen geld hebben om een nieuwe wasmachine te kopen of een
laptop voor hun schoolgaande kind. Helaas is die
groep ook nog niet afgenomen.”
MEER VRAGEN
“Puree kijkt als cliëntenorganisatie naar het gemeentelijke beleid rond mensen
met een uitkering en krijgt
daarin een steeds grotere
taak. Dit komt doordat de

(H)EERLIJK VLEES VAN EIGEN BOERDERIJ
AANBIEDINGEN GELDIG VAN DONDERDAG TOT DONDERDAG

LET WIJ ZOEKEN IEMAND VOOR IN DE WINKEL!
OP! FULLTIME (UREN IN OVERLEG) INTERESSE? MAIL: INFO@SLAGERIJBODEGRAVEN.NL

9.00

MOOIE RIBLAPPEN 1 kilo
MAALTIJD VAN DE WEEK:
HUTSPOT MET STOOFVLEES

MAGERE BLANKE
HAMLAPPEN 1 kilo

8.50

UIT EIGEN WORSTKEUKEN GWEOHEAN S D A G
KTDAG
100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

ROSBIEF
CASSELERRIB
ZEEUWS SPEK
GEBRADEN GEHAKT

Van Tolstraat 41
Bodegraven
Tel. 0172-612272
slagerijbodegraven.nl

1.90
1.90
1.60
1.10

Mooie muurschildering op
gebouw de Zon
Bodegraven - Joost Zwanenburg heeft, na zijn mooie muurschildering in de Nutspassage, weer een geweldige muurschildering gemaakt bij Jongerencentrum de Zon aan de Eiber.
Het was een grote wens van de Zon om een muurschildering
aan te brengen. Uiteraard moest dit eerst met de gemeente
worden besproken. Daarom zijn de medewerkers van de Zon
naar de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk gegaan
met de vraag of die iets voor hen kon betekenen. Niet alleen
met een positief advies naar de gemeente, maar ook met
een geldelijke ondersteuning heeft de Culturele Commissie
ervoor vervolgens gezorgd dat zij door een professional deze
muurschildering konden laten aanbrengen. Joost Zwanenburg heeft een ontwerp gemaakt en dit samen met de mensen besproken. Na de goedkeuring is zaterdag 22 oktober
met vrijwillige medewerking van Renske van Vliet-Koster de
muurschildering aangebracht, waarbij Joost Zwanenburg lowbudget heeft gewerkt. Het resultaat is een geweldig mooie
muurschildering, een verrijking voor het pand en de wijk.

RADIO VAN VLIET
SPECIAALZAAK IN BEELD, GELUID EN WITGOED
huidige Participatiewet
breder is dan de vorige Wet
werk en bijstand. Bovendien neemt het aantal
vragen toe. Niet alleen bij
ons, maar ook bij VOTA en
maatschappelijke organisaties als Kwadraad en het
Sociaal Team. Wij spitsen ons meer toe op het
gemeentelijke beleid, dat
wat door de gemeenteraad
wordt vastgesteld, vanuit
het perspectief van mensen die van een uitkering
afhankelijk zijn. Ook kijken wij of we mensen met
weinig financiële armslag
op één of andere manier
kunnen helpen, in samenwerking met het Sociaal
Team door bijvoorbeeld

ADVISERENDE TAAK
“We vinden dat we een
goede verhouding hebben
met dit college. Als er vragen zijn op het gebied van
sociaal domein en vooral
op werk en inkomen, dan
worden wij altijd gevraagd
om te adviseren en dat
doen we nog altijd graag.
We richten onze adviezen
aan het college en lichten
dat ook toe in de gemeenteraad. Wethouder Martien
Kromwijk ziet het nut van
een cliëntenraad, waardoor
wij ons werk kunnen doen.

GEHAKT

www.radiovanvliet.nl

start met inkomens- en risicoadvies
Buitenomweg 15, Reeuwijk,
tel. 0182-516577, www.dw-adviseurs.nl

AANSTAANDE
ZONDAG

ER-

AL
GEHAKT 4.00 F

Wilhelminastraat 46
2411 CZ Bodegraven
Tel. 0172 - 612 828

Lees verder op pagina 3

1 kilo MAGER
RUND

1 kilo HALF-O 5.00
M-H

• Ook voor inbouwapparatuur
• Eigen technische dienst

het ondersteuningsfonds te
gebruiken.”

De beste kwaliteit en de
snelste service van Nederland!
Italiëweg 17, Bodegraven
Tel. 0172 - 614 000

BEL
VOOR
EEN
info@glasservicerandstad.nl GRATIS
www.glasservicerandstad.nl OFFERTE

@DWadviseurs

KOOPZONDAG

20%

KORTING
op 1 artikel naar keuze*

* Maximaal 1 coupon per transactie per artikel. Deze coupon geldt alleen
aanstaande zondag bij KARWEI Bodegraven en is niet geldig voor aanbiedingen.

KARWEI Bodegraven Lemsteraak 2, 2411 NC Bodegraven

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 2

ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
HUISARTSEN
Bodegraven
Mw. Van Gils en mw. Mulder,
Bodelolaan 7, 0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, 0172-612268.
Dhr. Van Dobben,
Vrij Nesse 44, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, 0172-612030.
Het Zorgstation, Stationsplein 5,
0172-766555: Mw. Bouma, Dhr.
Van den Brule, Mw. Wiesenhaan
Waarneemcentrale huisartsen,
0172-892020 (tijdens kantooruren).

Nieuwerbrug
Dhr. Borreman,
Gr. Jacobastraat 24, 0348-688379.
Zwammerdam
Mw. Timmer, Plein 1,
0172-619229.
Reeuwijk
Medisch Centrum Reeuwijk,
Kaarde 13a, 0182-393244
(08.00-17.00 uur).
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,
Burg. Doormanstraat 25,
Driebruggen, 0348 501307 (08.0017.30 uur).
Huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen
hele dag. Uitsluitend na telefo­
nische afspraak.

Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht
zo ben je langzaam moegestreden
uit ons midden weggegleden
niet klagen maar dragen
Omringd door liefde en warme gedachten is,
in alle rust overleden onze moeder, oma en omi

Cornelia Maria Verbeij - Nederend
-Corrieweduwe van Nicolaas Petrus Verbeij

* 7 april 1928

ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis,
Bleulandweg 10, Gouda,
0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis,
Polanerbaan 2, Woerden,
0348-427911.
APOTHEKEN
Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven,
Brug­straat 1, 0172-612031.
BENU Apotheek Het Zorgstation,
Stationsplein 5, 0172-617126.
Reeuwijk
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b,
Reeuwijk, 0182-392042 (overdag).
Dienstapotheek
Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Bleulandweg 10,
Gouda, 0182-698820. Maandag
t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen
hele dag. Uitsluitend na telefonische afspraak.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bode­
graven, Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,
0182-392568.
KERKEN
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder (RD) en
St. Willibrorduskerk (B), Geloofs­
gemeenschap St. Willibrordus:
www.sintjandd.nl
Gereformeerde Kerk (W):
www.pknwaarder.nl
Protestantse Gemeente De Ark
(RB): www.pgdeark.nl

Hervormde Gemeente (S)
en Hervormde Gemeente
Ichthuskerk (RB): www.
hervormdreeu­wijk.nl
Hervormde Gemeente (S):
www.sluipwijksekerk.nl
Hervormde Gemeente (W)
Ned. Herv. Gem. in Hersteld
Verband (W): www.hersteld­
hervormdegemeentewaarder.nl
Christengemeente ‘Elim’ Basisschool De Regenboog (RB):
www.elimreeuwijk.nl
Bethelkerk (B), Gereformeerde
gemeente:
www.bethelkerkbodegraven.nl of
Ichthuskerk (B), Gereformeerde
kerk vrijgemaakt:
www.bodegraven.gkv.nl
Dorpskerk (B) en Bethlehemkerk (N), Hervormde gemeente
Bodegraven: www.hervormd­
bodegraven.nl
Ontmoetingskerk (B) en Lutherkerk (B), Protestantse gemeente
Emmaüs:
www.emmausbodegraven.nl
Brugkerk (N), Protestantse
gemeente Nieuwerbrug:
www.brugkerk.nl
Salvatorkerk (B), Pinkster­
gemeente Morgenstond:
www.morgenstondbodegraven.nl
Gebouw Irene (B), Vergadering
Bodegraven ‘Irene’: www.vergadering.nu/bodegraven-irene
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte (M) en RK Kerk
H. Bonaventura (Woe):
www.parochiepaxchristi.nl
Speel en Werkhoeve (B),
Christengemeente Bodegraven De Bron: www.
christengemeentebode­graven.nl

† 20 oktober 2016

Elly en Peter Mastop
Walter en Diane
Quinty, Jordy
Richard en Sylvie
Noa, Dewi

J. de Kat - Begrafenisverzorging

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

Rina en Martien Zwanenburg
Maikel en Sylvana
Deana, Collin, Benthe
Danny en Inge
Ryan

Vrijwilligers gezocht
Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen alle
vacatures voor vrijwilligers van verenigingen,
stichtingen en andere maatschappelijke organisaties
in Bodegraven-Reeuwijk worden aangemeld. Vacatures
worden eenmalig gratis geplaatst. Mail naar redactie@
kobr.nl. Kijk ook op www.erkendtalent.nl.

BUDDYBIKERS VOOR DAGVERZORGING
Bodegraven - De dagverzorging Bodegraven wil
regelmatig met bezoekers gaan fietsen op de Buddybike.
Met z’n tweeën op de fiets, waarbij één persoon (of
samen) voor de aandrijving kan zorgen. De fiets kan
worden ingezet voor een gezellige fietstocht. Hiervoor
zoeken wij vrijwilligers, die natuurlijk houden van fietsen,
maar het ook leuk vinden om met bezoekers van de
dagverzorging dit te gaan doen. Voordat je de weg op
mag, krijg je een cursus, zodat bekend is hoe alles in zijn
werk gaat. Voor informatie en aanmelden: telefoon 0172612413.
SCOUTING BOLARO ZOEKT LEIDING
Bodegraven - Scouting Bolaro zoekt enthousiaste mensen
van 18 jaar en ouder die het leuk vinden om mede leiding
te geven aan een groep kinderen. Heb je interesse om
wekelijks en gedurende de verschillende kampen een
groep te vermaken, leuke programma’s te verzinnen en
lekker buiten bezig te zijn? Kom eens vrijblijvend kijken.
Behalve het plezier dat we tijdens de groepsactiviteiten
hebben, organiseren we ook vaak leuke activiteiten als
vrijwilligers onder elkaar of met andere verenigingen.
In voor een fantastisch leuke vrijetijdsbesteding? Neem
dan contact op via e-mail info@bolaro.nl of telefoon
06-53643158. www.bolaro.nl

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247

Theo en Marja Verbeij
Donja en Patrick
Bjorn
Joëlle en Sjoerd

Spannende film in Evertshuis

24 uur per dag bereikbaar

Vrijdag 28 oktober, 20.30 uur

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Cia en Leo Zwanenburg
Nathalie en Wouter
Jorinda en Willem

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

Simon en Annette Verbeij
Monique
Patrick
Corrie en John de Groot
Nikki en Ivo
Sanne
De uitvaart en aansluitend de bijzetting in het
familiegraf op de R.K. Begraafplaats te Reeuwijk-Dorp,
hebben plaatsgevonden op dinsdag 25 oktober.
Correspondentieadres:
Brouwer de Koning Uitvaartzorg
t.a.v. familie Verbeij
Beatrixlaan 30
2811 LX Reeuwijk

Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Sinds 1962

Omdat een uitvaart maatwerk is.

Uw uitvaartbegeleiding,
Helma, Sandra, Maaike, Ad
telefoon 0172-213120
mobiel 06-11263031

Bro

Ad Verkleij

uw
er

Zinkeling 77, 2771 NZ Boskoop
www.uitvaartzorgverkleij.nl
e-mail: verkleijuitvaart@gmail.com
Ongeacht waar en of u verzekerd bent

blik op de logge bureaucratische besluitvorming. Op
zoek naar die ene persoon
die de druk op de knop definitief gaat goedkeuren. Tickets kosten € 8,50.
www.evertshuis.nl

Repair Café
in de Ark
Zaterdag 29 oktober,
10.00-12.00 uur

Uitvaartzorg Verkleij
respectvol en betrokken

Bodegraven - Het
Evertshuis vertoont
de film Eye in the
Sky, een spannende
film over de ontmaskering van een
terreurcel van AlShabaab in het Keniaanse Nairobi. Kolonel Kathrine Powell
(Helen Mirren) van het Britse
leger leidt deze geheime
actie en zet drones in; eyes
in the sky. De situatie wordt
dreigend wanneer Powell
ontdekt dat terroristen zich
op dat moment voorbereiden op een zelfmoordmissie.
Zij ziet maar één oplossing,
het lanceren van een raket.
Als kijker word je meegenomen in het kat-en-muisspel
met een scherpe satirische

Brouwer de Koning
u i t v a a rt z o r g
24 uur per dag bereikbaar

(0182) 39 46 56
brouwerdekoning.nl

Beatrixlaan 30 • 2811 LX Reeuwijk

Reeuwijk - De deuren van
het Repair Café gaan weer
open en nu op de tijdelijke
locatie De Ark, ’t Kerkestuk
1. Vrijwilligers staan weer
klaar om defecte apparatuur
na te kijken en te repareren.
Van platenspeler, koffiezetapparaat, lamp tot antieke
klok. Meehelpen als vrijwilliger? U kunt zich aanmelden
bij Mayke Janssen, e-mail
maykejanssen4@gmail.com.

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 3

Stichting Puree nog niet
overbodig
Vervolg van pagina 1
Met de insteek dat daar
ook iets mee wordt gedaan.
Ook bij hoorzittingen zijn
wij aanwezig wanneer dat
betrekking heeft op ons
terrein.”
CONTROLERENDE TAAK
“Ook helpen we de
gemeenteraad bij haar
controlerende rol op het
gebied werk en inkomen.
De raad heeft een controlerende taak over alles wat
de gemeente aangaat. Wij
kunnen op het gebied werk
en inkomen wat preciezer
kijken. Wij kijken naar de
kwartaalrapportages en
ook naar wat de rijksoverheid voor plannen heeft.
Want die moeten uiteindelijk worden vertaald naar
de lokale situatie. Neem
beschut werk. De rijksoverheid wil in het hele
land 30.000 plaatsen voor
beschut werk realiseren.
Wij vragen dan aan de
gemeente hoe dat gaat in
onze gemeente. De wethou-

der zei hierop dat hij zijn
best doet, waarop wij dan
vragen wat dit concreet
oplevert. Wij doen dit vanuit een positieve insteek,
met als doel om zoveel
mogelijk mensen uit de
bijstand te krijgen. Niet om
de gemeente te bekritiseren, maar om op te komen
voor de belangen van onze
cliënten en te zorgen dat ze
zo snel mogelijk een eigen
inkomen krijgen en niet
meer afhankelijk zijn van
een uitkering.”
GOEDE ARGUMENTEN
“Wij zijn tevreden! Onze
website wordt goed
bezocht, cliënten kunnen ons ook goed vinden
en onze relatie met de
gemeente is goed. Wij denken dat je met goede adviezen en goede argumenten
verder komt dan met kritiek. Geldnood en armoede
zijn er nog steeds en zolang
dat zo is, zullen wij er als
Stichting Puree ook zijn.”
Tekst: Karin Wagter

Cursus Politiek Actief voor
inwoners
Bodegraven - Wilt u politiek actief worden of wilt u
weten hoe u meer invloed
kunt uitoefenen op de lokale
besluitvorming? Bijvoorbeeld
als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als
raadslid? Dan is de gratis cursus Politiek Actief misschien
iets voor u!
De cursus start op maandag
14 november en wordt gegeven door Prodemos, Huis

Landelijke
natuurwerkdag

voor democratie en rechtstaat. Het biedt inwoners de
gelegenheid om een kijkje
te nemen achter de schermen van de lokale politiek.
Hiermee hoopt de gemeente inwoners enthousiast te
maken om politiek actief te
worden. De cursus bestaat
uit zes bijeenkomsten in
Waddinxveen, BodegravenReeuwijk en de Krimpenerwaard. Naast theoretische
kennis en debatteren krijgen
deelnemers onder andere
een training over lobbyen bij
een gemeente. Aanmelden is
gratis en kan via e-mail griffie@bodegraven-reeuwijk.nl.
www.bodegraven-reeuwijk.nl

Zaterdag 5 november is de
landelijke Natuurwerkdag.
Het IVN IJssel en Gouwe
werkt die dag aan landschapsonderhoud in de
polder Oukoop. Op het
erf van een voormalige
boerderij wordt gewerkt
aan het behoud van de
waardevolle erfbeplanting
bestaande uit knotwilgen,
een groot aantal zeer oude
essen, elzen en een aantal
hoogstam appel- en perenbomen. Ook deelnemers
met weinig ervaring zijn
welkom want zij krijgen
instructies over veilig werken. Ook wordt verteld
over de cultuur historische
en natuurwaarden van het
gebied. Aanmelden via
www.natuurwerkdag.nl/
locatie/geriefhoutbospolder-oukoop.

Goede afspraken rondom
bouw Nieuw Rijngaarde
Bodegraven - Deze week is er onmiskenbaar geluidoverlast als gevolg van het heien van 100 palen voor de
fundering van Nieuw Rijngaarde, waarin 43 levensloopbestendige sociale huurappartementen komen. Om
andere overlast zoveel mogelijk te beperken heeft bouwer Kroon & de Koning uit Zwijndrecht goede afspraken
met gemeente en opdrachtgever Mozaïek Wonen gemaakt en is er goede communicatie met de omwonenden.
Op een aantal terreinen
heeft de aannemer duidelijke afspraken gemaakt
met de gemeente. Projectleider George Wagner
van Kroon & de Koning:
“Bovendien is er elke 14
dagen overleg tussen alle
partijen om eventuele
knelpunten en klachten
te bespreken. Zo is met de
gemeente afgesproken dat
we proberen te voorkomen
dat op de Vrije Nesse veel
vrachtwagens tegelijk aankomen. Er is een opstelplaats ingericht bij de afrit
van de N11. Daar wachten de vrachtwagens tot
ze verder mogen rijden en
snel kunnen worden gelost
op de bouwplaats. Bovendien hebben wij de weg
op de bouwplaats zodanig
vergroot dat vrachtwagens
direct het terrein kunnen
oprijden en niet op de Vrije
Nesse hoeven te staan.”
Ander belangrijk aspect is
de veiligheid. “Wij hebben
al onze leveranciers geïnstrueerd dat zij niet tijdens
de begin- en eindtijden
van de basisschool moeten komen. Op die manier
willen wij de stromen
schoolkinderen en logistieke bewegingen uit elkaar
halen. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden
waardoor een vrachtauto
een keer verlaat is, maar
het heeft de aandacht van
ons als zogeheten Bewuste
Bouwer, die per definitie
aandacht heeft voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, veiligheid
en duurzaamheid. Ook de
gemeente denkt volop mee.

Bij veel bouwprojecten laat
de gemeente alles over
aan de aannemer, maar bij
dit project worden allerlei zaken besproken. Dat
helpt alleen maar voor een
soepel en veilig bouwproces.” Een mooi voorbeeld
vindt de projectleider de
afvoer van liefst 1700 kuub
grond. “Wij hebben zo in de
tijd geschoven dat dit in de
herfstvakantie kon plaatsvinden, toen de scholen
dicht waren.”
AANSPREEKBAAR
Voor de omwonenden is
altijd direct contact mogelijk. “Wij verspreiden
regelmatig nieuwsbrieven
waarin we bouwactiviteiten aankondigen. Men
mag voorts telefonisch of
schriftelijk contact zoeken
met ons kantoor. Bij dringende zaken kan men onze
uitvoerder op het werk
aanspreken. Zelf ben ik ook

Win 1 van de 10 auto´s
t.w.v. 10.000 euro!
Laat uw auto APK keuren bij Bosch Car Service.

al een paar maal benaderd
met goede ideeën. Zo vroeg
iemand of we de tijdelijke
oversteekplaats niet extra
konden aangeven, waar
ik kon antwoorden dat de
borden al besteld en onderweg waren.”
De bouw is al begonnen
en donderdag 27 oktober
wordt het officiële ‘startsein’ gegeven door wethouder Dirk-Jan Knol door
het slaan van één van de
laatste heipalen. Naar verwachting is het gebouw
eind volgend jaar klaar.
De verhuur van de levensloopbestendige woningen
start in het voorjaar 2017.
De woningen zijn geschikt
voor het bieden van zorg
aan huis. In de woningen
komen brede deuren, een

Leeghwaterstraat 8
2811 DV REEUWIJK
Tel.: (0182) 30 16 50
www.autobedrijfvanroon.nl

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud
en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl
Wij doen alles voor uw auto

GROENE
WEIDE

14 weken gerijpt,
romig-belegen,
minder zout
Nú heel kilo

11.50

Tekst: Paul Engels
Beeld: Danny de Vries

Bodegraven
Winkelcentrum Broekvelden
Iedere vr. 8.00 - 18.00 uur
Iedere za. 8.00 - 16.00 uur

Kaashal
Prins Hendrikstraat 24
2411 CT Bodegraven
Geopend: di-vr-za

SPECIALITEIT
NOORD-HOLLANDSE
‘Beemster’

Autobedrijf Van Roon
Reeuwijk B.V.

ruime badkamer en geen
drempels, zodat ze ook
geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Ron de
Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen:
“Nu de overheid van ons
vraagt om langer zelfstandig te blijven wonen, is er
veel vraag naar dit soort
woningen. Vandaar dat wij
blij zijn met deze nieuwbouw.” Mozaïek Wonen
adviseert woningzoekenden die geïnteresseerd
zijn in een appartement in
Nieuw Rijngaarde om het
woningaanbod op de website www.woningnet.nl in
de gaten te houden of voor
meer informatie te kijken
op www.mozaiekwonen.nl.

9.95

Reeuwijk
Van Staverenstraat
(t.h.v. bibliotheek)
Iedere do. 8.30 - 12.00 uur

DE LEKKERSTE
DE MAGERSTE

HOLAND
LIGHT

Slechts 18% vet
in droge stof
vol belegen gerijpt
Nú 500 gram

5.95

4.95

Oktober Boerenkaas Maand

BOER MULDER
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk

tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66

auto-rijschool •
schipholservice •

taxi-bedrijf
groepsvervoer

10.

speciaal pikant romig en
super lekker
Nú heel kilo

12.50

95

Telefoon 0172-650456 • www.debodegraafsekaasboer.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 4

volg ons op Twitter
@MozaiekWonen

Mozaïek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ Gouda
E. communicatie@mozaiekwonen.nl
I. www.mozaiekwonen.nl

Is er iets stuk in uw woning? Dan kunt
u eenvoudig en 24 uur per dag een
reparatieverzoek indienen via het
huurdersportaal MIJN Mozaïek op onze
website www.mozaiekwonen.nl. U kunt
direct zien of de kosten van de reparatie
voor uw eigen rekening zijn, voor Mozaïek
Wonen of dat de kosten vallen onder het
Service-abonnement Kleine Herstellingen.
Bovendien kunt u aangeven op welke dag
en welk tijdstip de reparatie u het beste
uitkomt.

VAN

Gelukkig hebben steeds meer mensen
een energiezuinige cv-installatie.
Om daar optimaal van te profiteren
adviseren we u jaarlijks de installatie te
ontluchten. Kleine moeite, groot plezier!

Nog niet geregistreerd?
Heeft u zich nog niet geregistreerd bij MIJN
Mozaïek? Dat kan nog steeds op onze
website www.mozaiekwonen.nl bij de groene
tab ‘MIJN Mozaïek’. Gemakkelijk, snel en
betrouwbaar uw zaken online regelen wanneer
het u uitkomt. Dat is MIJN Mozaïek.
Inloggegevens kwijt?
Wanneer u de inloggegevens niet meer heeft, dan kunt u via onze website
www.mozaiekwonen.nl bij MIJN Mozaïek nieuwe inloggegevens aanvragen.
Geen computer? Geen nood!
Het huurdersportaal MIJN Mozaïek is een mooie toevoeging aan de huidige dienstverlening
van Mozaïek Wonen. Heeft u geen computer? Geen nood! U kunt ons nog steeds bellen voor
een reparatieverzoek.

Verwarmen en ventileren
Heeft u vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur… u kunt
het allemaal voorkomen door goed te ventileren en te verwarmen. Zorg voor voldoende
frisse lucht in huis. Dat komt uw woongenot absoluut ten goede!
Vochtproblemen in uw woning ontstaan niet vanzelf. Schimmelgroei op wandoppervlakken
of plafonds is altijd het gevolg van een te hoge (lucht)vochtigheid. Zuinig stookgedrag in
combinatie met onvoldoende ventilatie is
meestal de oorzaak van een te hoge vochtigheid.
In de meeste gevallen kunt u dus zelf met goed
verwarmen en op de juiste wijze ventileren van
de vertrekken vochtproblemen in uw woning
voorkomen!
Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website
www.mozaiekwonen.nl > Ik ben huurder >
Onderhoud > Verwarmen en ventileren.

Vraag nu alvast het IBRI-formulier aan!

Hoe aanvragen?
U kunt een IBRI-formulier GRATIS

Krant Mozaïek
CV ontluchten
bespaart

Reparatie melden via MIJN Mozaïek

Wilt u reageren op ons woningaanbod? Zorg
dan nu alvast dat u een inkomensverklaring
(IBRI-formulier) in uw bezit heeft. Dit is een
formulier van de Belastingdienst met uw
inkomens- of uitkeringsgegevens voor een
bepaald belastingjaar. Wij zijn wettelijk
verplicht deze gegevens te controleren
voordat we een woning toewijzen.

DE

aanvragen bij de Belastingdienst via
telefoonnummer 0800 0543. Zorg dat u uw
Burgerservicenummer (BSN) bij de hand
hebt.
Let op! Er zijn websites die aanbieden
tegen betaling voor u het IBRI-formulier
aan te vragen. Mozaïek Wonen adviseert
u hiervan geen gebruik te maken. De
Belastingdienst biedt dezelfde service maar
dan gratis.

Kijk voor het actuele aanbod
van huurwoningen op:

www.woningnet.nl

Korting bij koop vervalt
Sinds 1 oktober 2016 is de korting
vervallen die huurders van Mozaïek
Wonen konden krijgen bij de koop van
hun woning.
Tot die tijd konden zij hun woning, wanneer
deze is aangewezen voor verkoop, met
een korting tot maximaal 10% kopen. De
belangrijkste reden van het vervallen van
de korting is dat Mozaïek Wonen minder
sociale huurwoningen wil verkopen dan
voorgaande jaren. De huurder stimuleren
om met korting te kopen, past daar
niet bij. Zo blijven er meer betaalbare
woningen beschikbaar voor verhuur aan
de woningzoekende met een smalle beurs.
De vraag naar deze woningen is nog steeds
onverminderd groot.

Ik word ouder maar
ik ga écht niet verhuizen

Waarom?
Heel simpel gezegd: uw cv-ketel pompt
warm water via leidingen naar alle
radiatoren in uw huis. Als ergens in die
leidingen/radiatoren lucht zit, dan moet
de ketel harder werken – en meer energie
verbruiken - om het huis te verwarmen.
Vandaar onze tip om de installatie te
ontluchten.
Hoe?
Kijk voor een instructie op onze website
www.mozaiekwonen.nl >Ik ben huurder
>Onderhoud> Gebruiksregels en
onderhoudstips > meer tips.
Huurders met een Service-abonnement
kunnen voor het ontluchten en bijvullen
van de cv-installatie desgewenst een beroep
doen op het onderhoudsbedrijf. Kijk voor het
nummer op uw cv-ketel.

Volg ons op Twitter
@MozaiekWonen

Ron de Haas
directeur-bestuurder
Mozaïek Wonen

Kort geleden was ik op bezoek bij een wat oudere huurster van Mozaïek Wonen. Een
weduwe die al jaren een mooie grote eengezinswoning van ons huurt. Ik vroeg haar
vanwege haar leeftijd en haar kwaaltjes of ze al heeft nagedacht over verhuizen naar een
seniorenappartement. Tja, ze vertelde dat ze dit wel eens overwogen heeft, maar dat een
andere huurwoning toch veel te duur zou zijn. Ze betaalt nu 620 euro per maand. Ik
vertelde dat een seniorenappartement vaak niet duurder en soms zelfs goedkoper is, maar
wel gelijkvloers en vaak op goede locaties nabij winkels en voorzieningen. Na haar op een
paar concrete appartement complexen gewezen te hebben, kapte ze het gesprek af met de
mededeling dat ze hier nog weleens over gaat nadenken. Het is begrijpelijk een lastig en
gevoelig onderwerp voor ouderen.
Als corporatie is het niet eenvoudig om het gesprek hierover te voeren. Aan de ene kant
willen we de ouderen wijzen op aantrekkelijke alternatieven zodat zij prettig kunnen blijven
wonen. We zien dat geleidelijk aan door de vergrijzing steeds meer ouderen niet optimaal
wonen. Aan de andere kant willen we onze oudere huurders niet het gevoel geven dat wij
vinden dat ze moeten verhuizen. Het past ons niet om daar een oordeel over te hebben.
Wat daarbij opvalt – en dat hoor ik ook vaak van onze medewerkers – is dat oudere mensen
geweldig opzien tegen een verhuizing naar een andere onbekende woning. Ze blijven het
liefst in de eigen woning wonen want dat is vertrouwd, ook al ‘past’ die woning niet zo
goed meer. Ouderen komen hier niet alleen uit. Volgens mij biedt het gesprek hierover met
kinderen, familie, vrienden, huisarts, ouderenadviseur of medewerkers van Mozaïek Wonen
uitkomst. In een gesprek ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden en kunnen er betere
afwegingen worden gemaakt. Ons kunt u altijd hierover bellen; wij informeren u graag over
de mogelijkheden en soms ook de onmogelijkheden.

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 5

Modeshow

in Dienstencentrum De Reehorst,
Poelruit 12 te Reeuwijk.
Op maandag 31 oktober a.s. presenteren wij
de nieuwe najaarscollectie 2016.
Aanvang modeshow 10.00 uur tot ca. 11.30 uur.
Wij bieden alle bezoekers tijdens de modeshow een kopje koffie
met wat lekkers aan. Na de show is er een verloting. Hoofdprijs is
een mooie damestas en een cadeaubon t.w.v. 15 euro.
Onze verkoop is van 13.00 uur tot ca. 15.30 uur.
Wij bieden een kleurrijke, eigentijdse collectie voor dames vanaf 55+. Bekende
merken zoals: Sommermann, Rabe, Toni, Erfo, Lebek, Frank Walder enz. Naast
al deze merken zijn wij trots op ons eigen label: Esmay Exclusiv & Essentials.
Betalen met pinpas is mogelijk!

Sanne Dortland herkent
brandgevaren het beste
Bodegraven-Reeuwijk - Sanne Dortland wist tijdens Bruisend Reeuwijk de meeste brandgevaren te
ontdekken. De ‘speurneus’ kreeg uit handen van P. Kompeer, afdelingshoofd van de afdeling Risicobeheersing
van de Regionale Brandweer, een toepasselijk prijs uitgereikt: een rookmelder, een brandweermanspaarpot,
een linnen tas, bouwplaten voor de kinderen en meer informatie om je huis brandveilig te maken.
Brandweer Hollands Midden heeft een woonkamer
ontworpen met vijftien
onveilige situaties. De
‘huiskamer’ was de afgelopen maanden te bekijken op evenementen, open
dagen en veiligheidsdagen. In Reeuwijk was deze
woonkamer aanwezig op
Bruisend Reeuwijk in de
stand van de brandweer.
Aan bezoekers de opdracht
de brandgevaarlijke situaties te herkennen.
Een overbelaste stekkerdoos, een teddybeer in een
lamp, een loshangende
brandmelder, kaarsen bij
een gordijn; we kennen de
voorbeelden allemaal en
toch is menig woonkamer

er niet vrij van. De door de
brandweer ingerichte huiskamer zit vol fouten en is
een uitdagende 3D speurtocht voor jonge speurneuzen op zoek naar allerlei
brandgevaarlijke situaties. Met de bedoeling dat
ouders meekijken en thuis
maatregelen nemen.

Bodegraven - Pieter Jouke,
eigenzinnig cabaretier, heeft
alweer zijn vierde solopro-

Bent u een
koopjesjager?
Geef het maar eerlijk toe. U bent ook een
koopjesjager. Die kans is vrij groot. 85%
van de Nederlanders struint het internet
af op jacht naar korting of ligt voor de deur te wachten
tot de folders met aanbiedingen op de mat vallen.
Ik geef u geen ongelijk. Waarom teveel betalen als u
elders hetzelfde product voordeliger kunt kopen?
Ook als het gaat om de zorgverzekering blijft de zorgpremie de belangrijkste reden om te wisselen van
zorgverzekeraar. Op de voet gevolgd door de dekking
die de verzekering biedt. Uiteindelijk maken maar
weinig mensen echt een vergelijking. ‘Te veel gedoe!’
En dat terwijl vergelijken loont. De korting op de zorgverzekering is zo geregeld. En dan hoeft u niet eens van
zorgverzekeraar te veranderen én ook niet te wachten
tot 1 januari. Via een collectieve zorgverzekering
profiteert u van maximaal 10% korting op de basisverzekering. En vaak bent u voor de aanvullende
verzekering ook voordeliger uit. Bijvoorbeeld via de
collectieve zorgverzekering van Vierstroom.
Maar hoe weet u nou of u de juiste keuze hebt
gemaakt? Bij een zorgverzekering ligt dat toch net even
iets anders dan bij het doen van de boodschappen.
Als u onvoldoende rekening houdt met de dekking
wordt goedkoop waarschijnlijk duurkoop. Iets langer
stilstaan bij uw zorgverzekering kan dus geen kwaad.
En laat bij twijfel iemand met u meekijken. Dat kan
familie, een kennis of een adviseur zijn. Bel ons voor
een goed advies. Wij zijn 24 uur per dag en zeven
dagen per week telefonisch bereikbaar.
Zo, dan heeft u nu weer tijd om in de folders te
duiken…

Gert Dingemans,
Directeur SUCSEZ

Dat bezoekers na het
standbezoek thuis extra
veiligheidsmaatregelen
nemen, blijkt overigens
verrassend vaak te gebeuren. Uit een korte enquête
na het bezoek blijkt dat
tenminste één op de vijf
mensen aangeeft echt actie
te hebben ondernomen.

Onafhankelijk
verzekeringsadviseur
Leeghwaterstraat 15-02
Vierstroom SUCSEZ Advieslijn: 088–12 10 204 (lokaal tarief)
www.vierstroom.nl/zorgverzekering

www.brandweer.nl/hollandsmidden

Geniale taalgrappen van Pieter Jouke
Vrijdag 4 november, 20.30 uur

EEN EIGEN KIJK OP

gramma samengesteld:
‘Dingen die ik Dacht’. Een
programma met gevoel voor
absurditeit, hogere associatiekunde en met liefde

voor het gesproken woord.
Jouke schrijft teksten voor
verschillende cabaretiers en
voor vele radio-en TV programma’s. Hij loopt marathons (is initiatiefnemer van
de Humormarathon voor
CliniClowns en ambassadeur
voor Onderwijs On Stage),
schrijft humoristische boeken
en is één van de drie breinen achter Burorenkema.nl
(samen met Arjen Lubach en
Edo Schoonbeek). De entree
bedraagt € 16.50 (inclusief
consumptie). www.evertshuis.nl
Beeld: Thierry Schut

AUTOBEDRIJF GERRIT DE VRIES V.O.F.
Oosteinde 22 • 3466 LB Waarder
Telefoon 0348-501403 - Mobiel 06-54384295
www.autobedrijf-gerritdevries.nl

het onafhankelijke bovag autobedrijf
voor het groene hart
Ook voor uw caravan, aanhanger en camper.
Tevens gespecialiseerd in onderhoud en
reparatie van uw airco en/of alarmsysteem.
Voor elke APK die wij uitvoeren, doen wij een donatie aan de
Johan Cruyff Foundation: een organisatie die zich inzet voor het
welzijn van kinderen en jongeren.
Meer weten? Kijk op www.bovag.nl/goedbezig

In gesprek
met Broos
de Groot
Bodegraven-Reeuwijk In het radioprogramma
‘Gast van de week’ dat
op maandag 31 oktober
wordt uitgezonden op
Radio Bodegraven, vertelt
Broos de Groot over wat
hem allemaal drijft. De uitzending is te beluisteren
vanaf 20.00 uur. Broos de
Groot is actief als secretaris van de Historische Kring
Bodegraven. Naast historie
telt ook de toekomst. Zijn
passie is het realiseren van
een duurzame samenleving, waar plaats is voor
het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals
wind- en zonne-energie.
De frequenties van RTV
Bodegraven zijn 103.4
(kabel in Bodegraven) of
98.3 (kabel in Reeuwijk) en
107.8 (ether). Luisteren via
internet www.rtvbodegraven.nl is ook mogelijk. Het
programma wordt dinsdagavond 1 november om
20.00 uur herhaald en ook
is er een herhaling van het
interview te beluisteren op
zondag 6 november vanaf
19.00 uur.

GROTE COllECTiE kETTinGzaGEn
in vElE uiTvOERinGEn
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl

KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 6

Bedrijfsberichten

Platform-Z bespreekt MVO

De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk,
Hekendorp en Zwammerdam. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kobr.nl.

Dinsdag 1 november, 19.00-22.00 uur

Bodegraven - Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) is een term die inmiddels
niet meer weg te denken is in het MKB. Veel
grote bedrijven ondersteunen goede doelen,
besparen energie en lanceren projecten om
maatschappelijk draagvlak te creëren bij hun
klanten. Hoe pak jij dat aan als ZP’er? Is MVO
als éénpitter niet een beetje omslachtig? Jos
van Velzen van WerkVinden2.0 en Anke Meerding van Het Kantoor van Nu gaan tijdens
een bijeenkomst in het Huis van Alles Bodegraven in op de vraag of MVO bij een ZP’er
thuishoort.
www.platform-z.nl

Beste koffie van het Groene Hart
Bodegraven - IJs- en Koffiesalon De Zoete Inval is bij de AD koffietest op
een prachtige 20e plek geëindigd van de 138 geteste zaken. Met een
rapportcijfer 8.1 voor de koffie, 8,3 voor de cappuccino en 8,3 voor de
espresso werden hoge scores behaald. “De passie voor koffie staat hier
hoog in vaandel,” aldus het juryrapport. Ook de vriendelijke bediening
als ‘verademing voor de klant’ wordt geroemd. Mariska de Vries is
apetrots op het resultaat en het team. “We hebben het hele weekend
ontzettend veel leuke reacties ontvangen. We gaan nog een training bij
de leverancier volgen om constant een hoog niveau te houden en waar
mogelijk de kwaliteit te verbeteren. Misschien moeten we nog meer gaan
proeven.”

Met regiobus naar ziekenhuis
Woerden - Driebruggen - Waarder - Om patiënten een extra service te
bieden, rijdt er sinds 24 oktober een speciale nieuwe bus in de regio
die patiënten uit onder andere Driebruggen en Waarder naar het Zuwe
Hofpoort Ziekenhuis bengt. De bus is rolstoelvriendelijk en gratis voor
patiënten, familie, mantelzorgers en bezoekers en wordt bestuurd door
vrijwilligers. De regiobus rijdt vooralsnog elke werkdag, tussen 8.00 en
17.00 uur, elk uur vanuit Woerden, Benschop, Montfoort, Oudewater en
Driebruggen. De opstapplaatsen liggen centraal in de gemeenten en zijn
gevestigd bij huisartspraktijken en/of woonzorgcentra. De afsprakenkaart
geldt als vervoersbewijs.

Social Media bij zoektocht naar
werk
Dinsdag 8 november, 9.30-11.30 uur

Bodegraven - Iedereen die op zoek is naar werk kan in de bibliotheek in
Bodegraven een Walk&Talk-bijeenkomst van De Levende Sollicitatiegids
bijwonen. Je kunt ervaringen met elkaar delen en contacten leggen in
de zoektocht naar werk. Thema deze keer zijn de Social Media. LinkedIn,
Facebook en Twitter, hoe kan je dit gebruiken in je zoektocht naar werk?
Een informatieve ochtend met tips, advies en de valkuilen. Deelname is
gratis. Neem gerust iemand mee die ook op zoek is naar werk. Aanmelden kan via e-mail walkentalk@bibliotheekdegroenevenen.nl.

Bodegraven - Als vervolg op de reeks streekmarkten afgelopen maanden
in Bodegraven komt er op zaterdag 10 december een speciale kerst- en
wintereditie. Marco de Vos: “We zijn nu allerlei ideeën aan het uitwerken
voor een leuke, passende invulling. Die dag is ook het befaamde Dickens
Festijn in en rond de Bouwsteeg. Dat heeft z’n eigen organisatie, maar
wij willen in goede samenspraak ook in de Kerkstraat die dag aantrekkelijke activiteiten ontplooien. Zodat we het samen extra gezellig maken
in Bodegraven.” De invulling van de speciale editie van de streekmarkt
krijgt de komende weken z’n precieze invulling. “Ik kan nu al wat noemen, maar we willen die graag onderling afstemmen, zodat wij elkaar
versterken en niet in de wielen rijden. Ik kan wel zeggen dat we insteken
op een sfeervolle streekmarkt, waar het winter- en kerstgevoel in alle
opzichten voelbaar is. Noteer alvast de datum in uw agenda.”

Uw computerhulp in de buurt!

Bodegraven - Het moet en kan beter. Vanuit deze missie richt Merosch
zich op nieuwbouw- en renovatieprojecten met de hoogst haalbare
ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en circulair
bouwen. Dat doet het Bodegraafse bedrijf aan de Klipperaak nu ook
voor zijn eigen huisvesting. Het heeft de voormalige gymzaal aan de
Laan van Turkenburg in Bodegraven aangekocht, gaat het gebouw uit
1955 op een verregaande manier verduurzamen en hoopt zich er over
een jaar te kunnen vestigen. De ambitie is dat het pand meer energie
gaat opwekken dan verbruiken. De gymzaal heeft nu energielabel G en
moet straks een hoger resultaat krijgen dan het nu hoogst haalbare label
A++++. Om inspiratie op te doen voor een maximale verduurzaming
heeft Merosch een brainstormmiddag georganiseerd op de Dag van de
Duurzaamheid. “Wij wilden graag weten wat niet mocht ontbreken in
onze nieuwe huisvesting. Verschillende vellen papier en bouwtekeningen
van het gebouw lagen klaar om met ideeën beschreven te worden.”
In deze brainstorm kwamen onderwerpen aan bod zoals: gezond,
circulair, volledig gelijkstroom, energieleverend, het BREEAM-keurmerk
(minimaal Excellent), het GPR-instrument (minimaal een 9) en het WELLduurzaamheidscertificaat (minimaal Gold). Beeld: Merosch

slagerijvanmeurs@live.nl

Specialiteit van de week:

Amsterdammertje
Runderschnitsel gevuld met oude
kaas en osseworst

100 gram

Halloween burger
Pittig gekruide runderhamburger

per stuk

Hachee pakket

huis bodegraven

Uw verfspecialist voor de regio
Van Tolstraat 5

ELEKTRO
UNETO-VNI

(0182) 394 195

Pompoensoep

www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 13 - 19 uur en za. 9 - 13 uur

Erkend installateur

Reeuwijk

500 gram vlees, uien en zakje hachee kruiden

www.pcassistent.nl

Oud Reeuwijkseweg 37
2811 KC Reeuwijk
Tel.: 0182-359325
www.verweijelektro.nl

Miereakker 12

Gymzaal wordt duurzame
kantoorlocatie

Computerhulp • PC-Onderhoud • Webdesign
Verkoop • Advies

Gerton van H@nswijk
Raadhuisweg 85, Reeuwijk
Mobiel: 06-14336099
E-mail: info@pcassistent.nl

Reeuwijk - Bij Hoogeveen Mechanisatie kan men al meer dan 10 jaar
terecht voor reparatie, onderhoud en aankoop van semi-/professionele
tuin- en parkmachines. Ook voor diverse technische problemen biedt het
bedrijf een oplossing. “Vanaf 24 oktober doen wij dit op onze nieuwe
locatie: Edisonstraat 20 op industrieterrein Zoutman. Deze nieuwe locatie
is voorzien van een ruimere werkplaats en verkoopruimte, waardoor we
u beter van dienst kunnen zijn. Op 4 november hebben we vanaf 15.00
open huis waar u een indruk kan krijgen van ons bedrijf.” Voor vragen of
verdere interesse: telefoon 06-13819464 of e-mail mark@hoogeveenmechanisatie.nl.

Artist impression van de gymzaal
na mogelijke aanpassingen

www.bibliotheekdegroenevenen.nl

Speciale editie streekmarkt in
aanloop naar kerst

Open huis op nieuwe locatie

R GEMENGD

IN UW KLEU

Extreem duurzame aflak voor buiten. Bij ons
zeer voordelig geprijsd.
Elders: € 63,30 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter

Bespaar NU tientallen euro’s
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines

per beker

2.50
1.75
7.50
4.50

Broodje picanto
Pistoletje met pittig gekruid varkensvlees, paprika,
pangangsaus en kaas. Bak het pistoletje
10 à 15 minuten af in een voorverwarmde
oven op 175 graden.
per stuk

3.25

HET GEHEIM VAN DE SLAGER
Bij aankoop van
100 gram WIJNCERVELAAT
+ 100 gram GEBRADEN
KIPFILET
100 gram GELDERSE
GEKOOKTE WORST GRATIS
De aanbiedingen zijn geldig
van maandag 24 tot en met zaterdag 29 oktober

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 7

Ondernemers willen duidelijkheid over
detailhandel op bedrijventerrein Zoutman
Reeuwijk - De Vereniging Bedrijventerrein Zoutman en de winkeliers van de winkelcentra Miereakker en Bruggehoofd hebben zich per brief tot het college van B&W
gewend om duidelijkheid te krijgen over de toelaatbaarheid van detailhandel op het bedrijventerrein Zoutman. De directe aanleiding voor de brief was een handhavingsactie van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) , waarbij een vijftal ondernemers geconfronteerd werd met een aanschrijving om onmiddellijk met
detailhandel te stoppen onder dreiging met een dwangsom van 10.000 euro.

Namens het bestuur van
Zoutman verklaart secretaris Nelis Visscher niet blij
te zijn met de actie van het
ODMH. Hij weet dat zowel
lokale ondernemers als de

eigenaar van de Miereakker (Hoge Dennen) bij de
gemeente aan de bel hebben getrokken over het feit
dat er de laatste jaren een
uitbreiding van de detail-

handel op het bedrijventerrein heeft plaatsgevonden.
Op zich kan hij daarvoor
nog wel enig begrip
opbrengen, maar in zijn
ogen was het eleganter

Graag terug naar Zoutman
Het ondernemersechtpaar Wim en Coby van der Hoek ziet liever vandaag
dan morgen duidelijkheid over wat er wel en niet op Zoutman mag. Het echtpaar begon dertig jaar geleden in Zevenhuizen een groothandel voor de postduivensport en dierbenodigdheden. Naast de groothandel hadden zij ook een
winkel. Twee jaar gelden werd de winkel van de hand gedaan en verhuisde de
groothandel naar Zoutman.
nog wat uitverkoop gehouden van de winkelrestanten die we over hadden.”
Voor ons is de detailhandel bijzaak, we waren
slechts twee dagdelen per
week open, maar al snel
kregen we, naar aanleiding van de klacht van
een collega, te horen dat
we een tijdelijke vergunning nodig hadden voor
onze activiteiten. Die vergunning kregen we, maar
toen we moesten verhuizen, lukte dat niet meer.
Het gevolg is nu dat we de
vrachten voer in kleinere
partijen laten afleveren bij

een relatie op Zoutman en
dat we die vervolgens met
onze bestelwagen ophalen
om op te slaan bij ons huis
aan de Gravenkoopsedijk.
Allemaal buitengewoon
omslachtig. We willen dan
ook zo snel mogelijk terug
naar Zoutman. We hopen
dan ook dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over het feit of
we wel of niet een stukje
detailhandel mogen hebben. Zodra die duidelijkheid er is, willen we terug
naar Zoutman waar we
nog steeds een pand op
het oog hebben.”

Laat je zien op de fiets!

A.S. ZATERDAG 29 OKTOBER

GRATIS controle en reparatie
van fietsverlichting
U hoeft alleen de materialen te betalen.
Het arbeidsloon wordt niet in rekening gebracht.

SAMEN OPTREKKEN
Over de gang van zaken
is eind augustus al een
gesprek geweest tussen de
verantwoordelijke wethouder Jan Leendert van
den Heuvel en een delegatie van de verenigingen
Bedrijventerrein Zoutman
en de Vereniging Bruggeakker. Desgevraagd beaamt
Visscher dat de belangen
van de beide verenigingen
niet parallel lopen. Toch
vindt hij het een goede
zaak dat de verenigingen samen optrekken. “De
betrokken partijen hebben
geen behoefte aan voortdurende onzekerheid in
deze kwestie. Het bestemmingsplan staat toe dat,
gekoppeld aan de normale
bedrijfsuitoefening, 25%
van de bedrijfsoppervlakte,
met een maximum van 125
m2, gebruikt mag worden
voor zogeheten ondersteunende detailhandel. Tevens
is er op bedrijventerreinen
plek voor detailhandelsbe-

drijven die niet thuis horen
in de winkelcentra van
dorpen of wijken. Verschillende bedrijven hebben
daarvoor dan ook al een
vergunning, denk daarbij
aan een houthandel of een
bedrijf dat handelt in tuinbouwmachines en reparaties uitvoert.”
NIET ACTUEEL
Het bestemmingsplan voor
het bedrijventerrein loopt
achter bij de ontwikkelingen die de huidige markt
vraagt. Visscher: “Veel
bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk
van verkoop via een webwinkel. Formeel zou dan
het afhalen van de bestellingen kunnen vallen
onder het begrip ‘detailhandel’ maar het bestemmingsplan geeft daarover
geen uitsluitsel.

info@nomenfietsen.nl • www.nomenfietsen.nl

Tekst: Bert Verver

Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21a Reeuwijk

Tel. 0182 - 30 07 58

Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie

ROMEINS GALEI
VICTORIA BIJ

ZATERDAG 29 OKTOBER &
DONDERDAG 3 NOVEMBER 2016*
Wie zelf op een heuse Romeinse galei over de Limes wil roeien heeft deze weken
de kans! Want Fort Wierickerschans heeft de primeur om patrouille schip de Victoria
tijdelijk toe te voegen aan haar vloot en unieke vaararrangementen aan te bieden.
OCHTEND VAARARRANGEMENT
10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en lekkernij in Romeinse stijl
10.30 – 11.00 uur
Introductie met een film
11.00 – 12.30 uur
Roeiende vaartocht over de Rijn / de Limes inclusief instructie
12.30 – 13.00 uur
Afsluiting met huisgemaakte maaltijdsoep met een plak oerbrood
MIDDAG VAARARRANGEMENT
12.30 – 13.00 uur
Ontvangst met huisgemaakte maaltijdsoep met een plak oerbrood
13.00 – 13.30 uur
Introductie met een film
13.30 – 15.00 uur
Roeiende vaartocht over de Rijn / de Limes inclusief instructie
15.00 – 15.30 uur
Afsluiting met koffie/thee en lekkernij in Romeinse stijl

Reserveren via 0172-611366 of info@fortwierickerschans.nl
Voor gezelschappen vanaf 10 personen, zowel bedrijfsof familie-uitje, maken we graag een offerte op maat!

Raadhuisweg 31
2811 HT Reeuwijk
Tel. 0182 - 396 334

Deze week hebben wij
weer een gesprek met de
wethouder. Het laatste dat
wij willen is dat de leegstand op het bedrijventerrein toeneemt omdat de
bestemmingen niet meer
aansluiten bij de hedendaagse bedrijfsvoering.
Onze inzet is dan ook om
in gezamenlijkheid duidelijke afspraken te maken
over hetgeen wel en niet
kan, ook gezien de nieuwe ontwikkelingen. Dat
document kan als aanvulling op het bestemmingsplan dienen en daarmee
weet iedereen weer waar
hij of zij zich aan te houden heeft. Wij hopen dat de
gemeente in die gedachtegang mee kan gaan. En dat
de handhavingsactie wordt
opgeschort totdat er duidelijkheid is.”

K !
IE N
N E
U R
VA

Volgens de ondernemers
is bedrijventerrein Zoutman een prima locatie.
“Wij zijn gespecialiseerd
in de groothandel in duivenvoer. We hebben daar
een eigen lijn in ontwikkeld. Voor de handel gaat
het meestal om grote partijen die op pallets worden
geleverd. De aanvoer vindt
plaats met groot transport
en dat wil je toch niet in
je winkelcentrum hebben.
Veel bestellingen lopen via
de website en vanuit onze
oude winkelfunctie kloppen ook, in bescheiden
mate, particulieren bij ons
aan. Daarnaast hebben we

geweest om daarover eerst
met elkaar in gesprek te
gaan, alvorens een handhavingstraject, met daaraan gekoppeld een dwangsom, op te leggen.

Parkeren:
Prijs:
Locatieadres:
Meer info:

Weijpoort 4 in Nieuwerbrug
€ 24,50 per persoon
Zuidzijde 132 in Bodegraven
www.fortwierickerschans.nl/nieuws

*Gaat door bij voldoende deelname

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 8

Kijk op Fairtrade
Nieuwe ordening
keurmerken en logo’s
Het is nog makkelijker kiezen voor duurzaam voedsel door een nieuwe ordening in het grote aantal keurmerken en logo’s. Op verzoek van staatssecretaris
Van Dam (Economische Zaken) en de Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft
Milieu Centraal een lijst gemaakt van de 13 beste keurmerken voor duurzaam
en betrouwbaar voedsel. In totaal zijn 90 keurmerken en logo’s beoordeeld.
Door de nieuwe ordening
kunnen consumenten
eenvoudig beoordelen hoe
transparant en betrouwbaar een keurmerk is.
Ook bedrijven kunnen de
ordening gebruiken bij
de keuzes die zij maken
als producent, inkoper
of verkoper van voedsel. Voor de ordening
heeft Milieu Centraal een
beoordelingssystematiek
ontwikkeld waarmee de
keurmerken zijn beoordeeld. Bij het toetsen is
zowel gekeken naar het
duurzaamheidsniveau
als de transparantie. Bij
de beoordeling is verder
ook nagegaan hoe goed de
toekenning van de keurmerken en logo’s wordt
gecontroleerd. Uiteindelijk

kwamen elf Nederlandse
keurmerken en twee buitenlandse keurmerken als
beste naar voren (www.
keurmerkenwijzer.nl).
De keurmerken (gelden
voor uiteenlopende producten zoals duurzame
vis, eerlijke chocolade,
milieuvriendelijke groenten en diervriendelijk
vlees:
• ASC
• Beter Leven keurmerk
(2 en 3 sterren)
• Demeter
• EKO
• Europees keurmerk voor
biologische landbouw
• Fairtrade
• Milieukeur
• MSC
• Rainforest Alliance

• RSPO Certified Sustainable Palm Oil
• UTZ
• Naturland biologische
kweekvis (Duitsland)
• KRAV (Zweden)

AH: keuze is aan consument
AH Nederland weet precies wat er in Albert Heijn Bodegraven verkocht wordt en waarom. “In Bodegraven
bieden wij een breed pakket aan Fairtrade producten
aan waaronder broodbeleg, Oosterse producten zoals
curry‘s en kokosmelk, thee, Ben & Jerry’s ijs en biologische Fairtrade bananen.
“Albert Heijn differentieert
haar assortiment op basis
van verschillende factoren
zoals klantgedrag, geografische factoren en vloeroppervlak van een winkel.

ducten
ische pro
g
lo
io
b
, ook
e
all
atuurlijk
dat niet
-merk. N
O
Jammer
V
aan
M
ij
ls
a
ragen b
eegeteld
aan. Ze d
rg
o
s en
o
worden m
n
d
e
e
m
e
ieren,
vooral m
voor de d
ing
d
goed en
rd
e
o
o
G
tw
.
s
de bewu
re wereld
e
te
z
e
n
b
g
te
n
e
ri
e
vergro
rtifice n
ovendien
eding. Ce
o
B
.
v
u
in
e
k
ie
it
ij
il
te
rl
m
en ee
n kwali
ondheid
uwen va
ro
rt
e
v
t.
over gez
t
n
nt he
nsume
consume
uct tot co
geeft de
van prod
,
n
te
e
k
de hele

Wij geven extra aandacht
aan Fairtrade, bijvoorbeeld tijdens de Fairtrade
weken en ook tijdens onze
campagne ‘Doe maar lekker duurzaam’ waarin wij
producten met een keurmerk onder de aandacht
brengen. Wij zien dat dat
producten met een keurmerk meer in de belangstelling staan. Enerzijds
in het aankoopgedrag van
consumenten, maar anderzijds ook in diverse media,
waarin meer kennis wordt
gedeeld over waar producten vandaan komen, de
sociale omstandigheden
van de boeren et cetera.”

ZELF KIEZEN
Bedrijfsleidster Anita van
Rhijn van Albert Heijn
Bodegraven merkt ook dat
men op het hoofdkantoor
de laatste tijd actief is om
Fairtrade producten aan
het assortiment toe te voegen. “De producten staan
expres niet bij elkaar, zoals
de glutenvrije producten,
maar in de assortimentsgroep, zodat de klanten zelf
hun keuze kunnen maken
welke hagelslag of koffie
ze kopen. Ons inziens is er
niet een bepaalde Fairtrade
consument en een bepaalde biologische consument.
Wij denken dat we zo een
breder publiek kunnen
bereiken. Nu kan ik niet
zeggen dat ik vaak vragen
krijg om Fairtrade producten. Ik denk dat onze klanten ze zelf goed weten te
vinden.”

De Knikker kiest voor FSC®-hout
Keukenelementen van
FSC®-hout

Voor de productie van

45% minder energieverbruik

Greenpanel zijn minder

ten opzichte van een ouder

Hout met het FSC®-keurmerk

grondstoffen nodig dan voor

model. De koelkast is voorzien

is een bijzonder product.

traditionele plaatmaterialen.

van LED-verlichting. Dit zorgt

Het is namelijk afkomstig uit

Ook is het materiaal een

voor helder licht tegen een

een bos dat duurzaam wordt

stuk lichter en eenvoudiger

lager energieverbruik.

beheerd. Dit betekent dat de

te bewerken. Hierdoor is

eigenaar met heel veel zaken

zowel voor de productie als

Kwaliteitsmaterialen

rekening houdt. Behoud van

voor het transport minder

Ook het toepassen van

biodiversiteit, bescherming

energie nodig. Greenpanel is

(andere) kwaliteitsmaterialen

van waterlopen en veiligheid

daarnaast volledig biologisch

die bijdragen aan de levens-

van de bosarbeiders

afbreekbaar.

duur van een keuken is een
vorm van duurzaamheid.

bijvoorbeeld.

Gebruiksvriendelijkheid en

Ook de Knikker Keukens

Duurzaamheid door
energiezuinige apparatuur

levert graag een bijdrage aan

Naast houten elementen met

ervoor dat de aankoop of

“Ik vind het belangrijk om op elk gebied van ons leven duurzame keuzes

duurzaam bosbeheer. Daarom

het FSC®-keurmerk heeft

renovatie van een keuken

hebben we voor de nieuwste

De Knikker in de nieuwste

een investering wordt voor

te maken. Daarom zijn we er trots op dat we het FSC®-certificaat mogen

keuken in onze showroom

showroomkeuken ook voor

de lange termijn.

diverse elementen van FSC®-

energiezuinige apparatuur

hout geselecteerd. Het gaat

gekozen. De gaskookplaat

Over het FSC®-keurmerk

keuken hoort ook energiezuinige apparatuur en bewust gebruikmaken van

om de keukenmeubelen, het

met A+ branders bijvoorbeeld

Het FSC®-keurmerk wordt

kwaliteitsmaterialen. In onze showroom in Alphen aan den Rijn laten we

Greenpanel werkblad en de

verbruikt 15% minder energie.

toegekend door de Forest

graag zien wat de mogelijkheden zijn voor een duurzame keuken.”

unieke houten achterwand.

Ook de combi-oven met

Stewardship Council (FSC).

invertertechniek (gelijkmatige

Dit is een internationale

Greenpanel werkblad

opwarming) zorgt voor een

organisatie die zich inzet

Het werkblad in de show-

aanzienlijke energiebesparing.

voor het behoud van en een

roomkeuken van De Knikker

De koelkast heeft een A+++

verantwoord beheer van

is op basis van Greenpanel.

label. Dit staat garant voor

bossen wereldwijd.

minder onderhoud zorgen

dragen. Duurzaamheid is een thema dat je bij uitstek in de keuken mag laten
terugkomen; het is een ruimte die je elke dag gebruikt. Bij een duurzame

Arjan de Knikker

De Knikker Keukens, Badkamers & Tegels
Van Foreestlaan 11 • 2404 HC Alphen aan den Rijn • 0172-469595

www.deknikkerkeukens.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 9

Kijk op Fairtrade
Positieve re
acties
tijdens de n
ulmetingen

Bewuste keuze voor
eerlijke producten

“Eigenlijk zo
uden we als
filiaal zo ee
moeten kunn
n uitdraai
en maken va
n de Fairtrad
ecologische
e en
producten di
e we in de sc
hebben staa
ha
pp
en
n. Ik ga het
uitzoeken.”

Consumenten kijken steeds meer naar de producten die zij kopen. Jaarlijks groeit het aandeel van
bijvoorbeeld dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, biologische, duurzame en Fairtrade
producten zienderogen. Afgelopen week kwamen nog groeicijfers van 18% naar voren voor duurzaam
voedsel. Staatssecretaris Dijksma constateert in de Monitor Duurzaam Voedsel dat mensen meer en
meer bereid zijn geld uit te geven aan een duurzaam en eerlijk product. Wanneer je het over eerlijke
producten hebt, zijn dat beslist Fairtrade producten. Op deze pagina’s informatie over Fairtrade, de

vorige week kregen
“Jullie komen als geroepen:
één van onze klanten
we per e-mail een vraag van
t meer Fairtrade en
binnen. Die vroeg of wij nie
len aanbieden.”
wil
ecologische producten

producten die in onze gemeente verkrijgbaar zijn en de inzet om de titel Fairtrade Gemeente te behalen.

Wat is Fairtrade?
Fairtrade gaat over eerlijke beloning, respect voor mens en
natuur, langdurige handelsrelaties, transparante werkwijzen,
gelijkwaardigheid van de partners, betere leefomstandigheden en aandacht voor het milieu. Om een product Fairtrade
te kunnen noemen, moeten alle partijen in de handelsketen
aantoonbaar maken dat zij aan de internationale principes
van Fairtrade voldoen. Organisaties kunnen dat op verschillende manieren aantonen en worden daarbij door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Voor de consument en voor
de inkopers van deze producten is er de garantie dat de producten eerlijk zijn en dat de eisen van de diverse keurmerken
worden nageleefd.

Voor de titel Fairtrade Gemeente worden ook de initiatieven gewaardeerd die op een andere manier bijdragen aan
een betere wereld. In sommige branches zijn geen Fairtrade
producten. Er zijn wel veel internationale keurmerken die
wereldproblemen aanpakken omdat die wereldwijd schadelijk effect hebben op mensen. Opgenomen zijn de keurmerken MSC, FSC, Fair Wear en Made By.

Daarnaast zijn er keurmerken die sociale en/of ecologische
aspecten controleren. Dit zijn EKO, Rainforest Alliance, Utz
certified.

Welke keurmerken tellen mee?
Initiatieven die de Fairtrade principes hebben verankerd in
hun werkwijze, zijn per maart 2014 onder andere Fairtrade
International (in Nederland bekend als Max Havelaar), WFTO,
Fair for Life, Naturland en Bio-Equitable. Zij werken allemaal
op hun eigen manier binnen de Fairtrade principes. De producten van deze initiatieven zijn te koop via verschillende
groothandels, supermarkten, Fairtrade winkels en warenhuizen.

Keurmerkorganisaties en erkenningssystemen die de Fairtrade principes omarmen
Andere initiatieven die de Fairtrade criteria omarmen zijn Fair
Trade Original en Wereldwinkels. Fair Trade Original is geen
keurmerk, maar een bekend merk dat Fairtrade producten
verkoopt. Wereldwinkels verkopen Fairtrade producten en
controleren of leveranciers van cadeau- en woonartikelen
(zoals tassen, servies en sieraden) voldoen aan de Fairtrade
criteria. Alle leveranciers die erkend zijn door de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels (waaronder Fair Trade Original) werken volgens de Fairtrade principes.

MVO - Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
Ook het gebruik door bedrijven en maatschappelijke organisaties van groene stroom, het bevorderen van microkredieten
(Fair Finance) en streekproducten kunnen worden meegeteld
voor het behalen van de Fairtrade Gemeente titel.

4. Wanneer je producten inkoopt om in een winkel door te
verkopen aan consumenten, vraag dan de leverancier naar
producten met een erkend Fairtrade logo. Zet deze producten zo goed mogelijk zichtbaar neer in de schappen.
5. Restaurants serveren minimaal twee dranken met Fairtrade
logo en gebruiken bovendien twee Fairtrade ingrediënten.
Net zo belangrijk is dat ze aan de gasten laten zien dat ze
deze producten gebruiken. Restaurants kunnen bovendien
een eigen Fairtrade erkenning aanvragen.
6. Kerken en scholen kunnen eveneens een eigen erkenning
verkrijgen. Op de site van www.Fairtradegemeenten.nl is
te lezen hoe je dat aanpakt.

Eerlijke kans
Waarom streven naar Fairtrade? Niet alleen om als gemeente
een erkenning te verkrijgen, maar omdat je als inwoner geen
oneerlijke producten wilt kopen. Laten we andere mensen
een eerlijke kans geven op scholing, gezondere werkomstandigheden, meer zorg voor het gezin. Onze keuzes hebben
invloed op het leven van anderen. Sta daar bij stil. De producten zijn vaak wel wat duurder dan de ‘gewone’ producten. Maar dat is geen reden om ze dan maar niet te kopen.
Met meer plezier gebruik maken van een T-shirt gemaakt van
biologische katoen. Spelen met speelgoed dat verantwoord
is gemaakt, geeft meerwaarde en veel plezier. Koffie of chocolade is iets duurder. Maar het prijsverschil is per pak twee
kopjes koffie. Bij een reep chocolade, neem een iets kleiner
stukje... met een betere nasmaak.

Inzet organisaties
Ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen eenvoudig meedoen met eerlijke producten.
1. In het eigen bedrijf kan in de kantine volledig worden overgestapt op Fairtrade koffie, thee, suiker,
chocolade(melk), sappen etc.
2. Groene stroom of een andere vorm van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen dragen bij aan een duurzame
wereld.
3. Wanneer je producten inkoopt voor eigen gebruik (zie de
lijst van keurmerken en hun producten), let op de mogelijkheden en vraag de leverancier naar Fairtrade producten.

et
voor h
ncept
o
c
en
v
g
i
o
oud
el. B
n eenv
e wink
e
d
n
e
e
n
e
ft
i
e
t
i he
cten
hang
produ
De Ald
oduct
e
iste
r
d
u
p
j
n
h
e
a
c
d
en v
van
ologis
n
i
e
b
d
f
plaats
o
n
i
e
et v
irtrad
ordt h
udig.
elk Fa
. Zo w
d
r
eenvo
o
k
b
o
k
o
j
i
l
n
e
e
t
d
c
dui
produ

Ze liggen al in de winkel, de (h)eerlijke letters van

LIFESTYLE • KLEDING • SCHOENEN
Prins Hendrikstraat 3 • 2411 CR Bodegraven • 0172 - 610 112
www.puntkomma.nu • info@puntkomma.nu

de fairtrade cadeauwinkel

Kerkstraat 25 - Bodegraven

Miereakker 1 - Reeuwijk

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 10

Kijk op Fairtrade
Hoe goed zijn
we al op weg?
Een belangrijke opgave om de titel Fairtrade gemeente te verkrijgen is
het uitvoeren van een nulmeting: hoeveel Fairtrade winkels, bedrijven
en maatschappelijke organisaties gebruiken zelf of verkopen Fairtrade
producten. Afhankelijk van de grootte van de gemeente moeten aantallen
worden behaald. Onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk telt meer dan 30.000
inwoners en daarom moet er worden gecontroleerd waar en hoeveel Fairtrade
producten zichtbaar beschikbaar zijn. De onderstaande tabellen laten zien
hoever we -in onze gemeente- zijn.
Fairtrade producten zichtbaar beschikbaar in winkels en horeca

Stand van zaken

6 supermarkten:
2 Fairtrade versafdeling + 4 Fairtrade koffie- en thee
+ 4 Fairtrade overig kruidenierswaren

Behaald

2 giftshops en huishoudelijke winkels: 4 Fairtrade-producten

Nulmeting
verrichten

2 wereldwinkels, WAAR of overige Fairtrade winkels **

Behaald

2 vrije tijd en recreatie: 2 Fairtrade-producten verkopen en tonen

Behaald

4 horeca:
Cafés: 2 Fairtrade dranken
Restaurants: 2 Fairtrade dranken en 2 Fairtrade ingrediënten in gerechten en tonen

Nulmeting
verrichten

2 overige branche: 2 Fairtrade producten per winkel

Nulmeting
verrichten

Kennis over en gebruik van Fairtrade producten bij bedrijven en
maatschappelijke organisaties groeit

Stand van zaken

4 bedrijven: Fairtrade koffie- en thee

Nulmeting
verrichten

8 maatschappelijke organisaties: Fairtrade koffie- en thee

Nulmeting
verrichten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Minimaal 1 uitwerken

Stand van zaken

Optie 1: Producten verkocht die wereld problemen bestrijden
4 winkels met minimaal 2 producten met een keurmerk (FSC, MSC, Fair
Wear Foundation en Made by).

Nulmeting
verrichten

Optie 2: Duurzame initiatieven gestimuleerd
8 winkels met duurzame initiatieven (eko, groene stroom, Utz certified,
rainforest alliance).

Nulmeting
verrichten

Optie 3: FairFinance stimuleren
Optie 4: debattenreeks over MVO organiseren
Optie 5: lokale MVO-award

Mee bezig

Optie 6: Klimaatvriendelijk of klimaatneutraal werken stimuleren

Mee bezig

Optie 7: eigen MVO initiatief bedenken en uitvoeren

Inmiddels is bij zeven verschillende supermarkten
een nulmeting gehouden.
In alle gevallen zijn ze met
vlag en wimpel geslaagd.
Overal werden de tellers
welkom geheten en voorzien van de nodige informatie. De moederconcerns
bepalen voor een groot
deel de inkoop en de plaats
waar de diverse merken in
de vakken staan. De filiaalhouder heeft echter ook
veel invloed. Eén van de
conclusies is dat sommige
grote merken hun aanbod
sterk richten op de eerlijke
grondstoffen als FSC, MSC,
Utz. Een andere conclusie
is dat Fairtrade- en Ecologische producten in ruime
mate aanwezig zijn. Wanneer nu de supermarkten
alle producten gaan verkopen die we gespot hebben... dan zijn we koploper
in onze gemeente!

PROBEER DE FAIRTRADE
PRODUCTEN
Laat u verrassen door een
koude Fairtrade Frappucino, Fairtrade noedels,
hazelnootpasta of vruchten
in blik. Voor de vruchtensappen en de wijn met
een Fairtrade logo zult u
niet bij alle winkels slagen,
maar ijs, koffie en thee
vindt u echt overal. De producten met de MVO-logo’s
lopen nog verder uiteen.
We vonden afwasmiddel,
toast, babyvoeding, soep en
natuurlijk veel groenten en
vis. Gewoon in de schappen
tussen alle andere boodschappen. U kiest! Doe het
voor een eerlijke en betere
wereld.
OVERZICHT BEDRIJVEN
EN ORGANISATIES
Een aantal van de nulmetingen is nog niet afgerond, maar we hebben al

diverse pareltjes gevonden.
Op de website die binnenkort wordt gelanceerd,
zetten we alle bedrijven en
organisaties met naam in
het overzicht van de deelnemers aan de campagne.
VERTEL DAT U MEEDOET
Doet u als horeca, kerk en
school mee? U kunt zelf uw
eigen Fairtrade erkenning
veroveren! Wij vieren een
dergelijk feestje graag met
u mee.
CONTACT
Vragen over Fairtrade? Er is
een werkgroep actief met
daarin Esther van den Bor
(voorzitter), Martijn Riet
(secretaris), Ineke Hamoen,
Inge Froger, Paul Meijer en
Vera Parker Brady. U kunt
de werkgroep bereiken via
e-mail Fairtradebodegravenreeuwijk@outlook.com.

Puntkomma
verkoopt eerlijke kleding
Renske en Klaas Jan van Dam verkopen in hun lifestyle winkel Puntkomma in Bodegraven alleen producten die Fairtrade geproduceerd worden.
“Op de deur van onze winkel in Gouda zat ook een
Fairtrade sticker,” vertelt
Renske onder het genot
van een kopje Fairtrade
koffie. “Er werd gekeken
naar het katoen van de
kleding, waar dit geproduceerd werd, of dit voor
mens en omgeving vriendelijk was en of er geen
kinderarbeid aan te pas
kwam. Al onze merken
werden gecheckt en omdat
die allemaal aan de eisen
voldeden, werden wij
gecertificeerd. Diezelfde
merken verkopen we nu in
onze winkel in Bodegraven.
Door de sticker op de deur
raakten we vaak met klanten hierover in gesprek.
Zoiets zou ook bij ons in
het dorp moeten, want ik
denk dat de inwoners niet
half weten hoeveel winkels
al jaren onbewust eerlijk

handelen. Daarom vind ik
het leuk om dit onder de
aandacht te brengen bij
onze klanten en over het
product en de productie te
vertellen. Gelukkig zie je
wel dat steeds meer klanten zich bewust zijn van de
omstandigheden waarin
kleding wordt geproduceerd.”
EERLIJK IS DUURDER
Klaas Jan: “Wij verkopen
bijvoorbeeld kleding van
Brax, een bedrijf dat zeer
milieubewust is, net zoals
Marc O’ Polo. Zij zijn al een
eind op de goede weg. De
merken zelf lopen er niet
mee te koop en adverteren
er vaak ook niet mee. Het
komt over alsof ze het niet
meer dan normaal vinden
en zo hoort het eigenlijk
ook. Veel van onze merken
zijn Europees en de eisen

zijn hier veel strenger dan
in Afrika of Azië. Hierdoor
kan je er zeker van zijn dat
kinderarbeid is uitgesloten. Wel is het zo dat als
de grondstoffen duurder
zijn, doordat er milieubewust mee wordt omgegaan, het product vanzelf
ook duurder is. Dat is een
logisch gevolg. Kleding van
sommige grote concerns is
zeker goedkoper, maar als
je ziet dat het in Bangladesh is gemaakt, kun je
er vraagtekens bij zetten
of die kleding wel ‘eerlijk’
gemaakt is. De keuze is
uiteraard aan de consument, maar ik denk dat het
goed is als mensen zich
ervan bewust zijn wat ze
kopen. Wij proberen er
zeker op te letten bij de
inkoop van onze collectie.”

Welke producten vind je bij
welk keurmerk/logo?
Stichting Max
Havelaar
Koffie, thee, chocolade,
fruit, katoen, rijst, wijn,
suiker, bloemen etc.
www.maxhavelaar en
www.fairtrade.net

Rainforest Alliance
Koffie, thee, cacao,
fruit, landbouwproducten, bloemen,
vakantiereizen
www.rainforestalliance.org

World Fair Trade
Oranisation
Cadeaus, sieraden,
vazen, speelgoed etc.
www.wfto.com

Utz Certified
Koffie, thee, palmolie
en cacao
www.utzcertified.org

Fair Trade Original
Food, Gifts & Living
www.Fairtrade.nl en
www.fairforward.nl

Made By
Kleding (incl bedrijfsen sportkleding)
www.made-by.nl

Wereldwinkel
www.wereldwinkels.nl

Fair Wear
foundation
Kleding (incl bedrijfsen sportkleding)
www.fairwear.nl

WAAR
www.ditiswaar.nl

MSC (Marine
Stewardship Council)
Vis (ASC logo geldt voor
gekweekte vis)
www.msc.org
EKO
Biologische producten
www.eko-keurmerk.nl

FairFlowers/
Fairplants
Bloemen en Planten
www.fairflowers
fairplants.com
FSC (Forest
Stewardship
Council)
Hout en Papier
www.fsc.org

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 11

Kijk op Fairtrade
COMBINEER FAIR
MET VOORDEEL
Al onze bonbons en andere
chocolade lekkernijen worden
gemaakt met UTZ-gecertificeerde
chocolade. Lekker gaat hier dus
mooi samen met eerlijke handel.
En als u nu profiteert van
onderstaande aanbieding, dan is
fair ook nog eens voordelig!
AANBIEDING GELDT TOT 29 OKT IN ONZE
WINKELS TE BODEGRAVEN EN REEUWIJK

Supermarktketen Plus kreeg in 2010 voor de vijfde keer een onderscheiding voor
‘beste biologische winkelketen’ van Milieudefensie en Solidaridad. In 2014 en 2015
werd PLUS verkozen tot Meest Verantwoorde Supermarkt.
PLUS Hoogedoorn in Waarder staat daar ook helemaal achter, vertelt Dick
Hoogendoorn. “Wij verkopen bijvoorbeeld al drie
jaar alleen maar Fairtrade
bananen en ananassen.
We hebben andere merken
gewoon niet in het assortiment! Ook verkopen wij
alleen maar vis die verkregen is door middel van
duurzame visserij en alle
chocolade, thee en koffie
van het PLUS huismerk is
allemaal Fairtrade. Dat is
een bewuste keuze van de
PLUS formule.”

Erkend lid
Echte Bakkersgilde

135gr.
bonbons

Van 4. 60

3.60

Erkend lid
Echte Bakkersgilde

Voor

Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Woerden
www.broodenko.nl

Huismerken PLUS
vaak Fairtrade

Erkend lid
Echte Bakkersgilde

er wel aandacht op te vestigen door in de folder ook
het Fairtrade logo bij de
aanbiedingen af te drukken
en in de winkel is het ook
goed zichtbaar. Daarnaast
verkopen wij hier in Waarder biologische streekproducten wat je ook als Fairtrade kunt beschouwen.
De kaas van een kaasma-

ker hier verderop, fruit van
een lokale teler en eieren
en ijs uit de buurt. Daarnaast heeft PLUS het merk
GIJS, wat (landelijk) staat
voor streekproducten en
onder dat merk verkopen
we zuivel, beschuit, jam
en veel andere producten. Kortom: PLUS is goed
bezig!”

“Het is moeilijk meetbaar
of klanten ook bewust voor
Fairtrade kiezen, sommige
klanten kopen het ook vanwege het feit de prijs soms
gunstiger is. We proberen

Fairtradecampagne
brengt mensen bij elkaar
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een campagne begonnen zodat de vraag naar en het aanbod van
Fairtrade-producten toeneemt. Want de producten die wij allemaal kopen hebben direct invloed op het
leven van anderen. Hier en nu, maar ook veraf en dichtbij. Meer consumenten en ondernemers willen bijdragen aan een duurzame wereld.
Focus ligt op ontwikkelingslanden en op de
sociaal- en economische
positie van arbeiders en
producenten. Met het
recht op vakbonden en
naleving van het verbod
op gedwongen- of kinderarbeid. De boeren en
producenten ontvangen
een eerlijke beloning voor
hun werk. Langdurige
handelsrelaties worden
gesloten, zodat de boeren
en producenten kunnen
investeren in zichzelf, hun
familie en in de gemeenschap waarin zij leven.
Daarbij schenken ze bij de
keuze voor grondstoffen of
productiewijze bovendien
extra aandacht aan het
milieu. Keurmerken bieden garanties in de gehele
keten. Daarnaast leveren

diverse vormen van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen ook een bijdrage aan een duurzame
wereld.
DUURZAME WERELD
Bodegraven-Reeuwijk wil
Fairtrade gemeente worden om bij te dragen aan
een duurzame wereld.
Fairtrade Gemeente is een
eervolle titel die aangeeft
dat een gemeente actief
bezig is op dit terrein.
Een gemeente ontvangt
de titel wanneer de lokale
gemeenschap voldoet aan
zes campagnecriteria:
• Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel
Fairtrade Gemeente te

behalen en behouden.
• Het gemeentebestuur
spreekt zich uit vóór
Fairtrade. De gemeente
neemt dit op in beleid en
koopt Fairtrade in.
• In plaatselijke winkels
wordt duidelijk zichtbaar eerlijke producten
verkocht en horecazaken
serveren Fairtrade producten.
• Lokale bedrijven en
maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken Fairtrade producten.
• Fairtrade wordt actief
onder de aandacht van
mensen gebracht. Dat
kan bijvoorbeeld door
media-aandacht en
het organiseren van
publieksevenementen.
• De werkgroep ondersteunt of onderneemt

zelf initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid.
NULMETING
Om de titel te verkrijgen moet aan voorwaarden worden voldaan. De
lokale werkgroep brengt
de huidige stand van
zaken in beeld en meldt
de gemeente aan bij een
onafhankelijke commissie. Andere elementen
van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen
worden ook gewaardeerd
in dit proces. Denk aan
het gebruik van groene
energie of het bevorderen
van Fair Finance. Helpt
u mee?! Uw suggesties
en initiatieven helpen de
werkgroep en een duurzame wereld verder!

,
n-Reeuwijk
Bodegrave
n
va
r
eu
e
bassad
ducten di
Fairtrade am
jst van pro
ots op de li
tr
is
g werd in
r,
in
te
et
os
Jim K
Bij de nulm
.
jn
zi
ct
O
V
M
t één produ
Fairtrade en
supermark
jn
zi
a
in
rn
e
aa
ti
D
an
bananen.
eerste inst
gevonden:
ft
g
ee
n
h
li
it
de
u
af
fr
op de vers
Fairtrade
ook ander
llen.
ch
te
to
ee
ij
m
h
k
t
oo
bleek da
ango in blik
!
anas en m
ig geslaagd
ed
ll
én dat de an
vo
t:
resultaa
jk
li
de
n
ei
it
U

Vragen over Fairtrade? Er is een werkgroep actief
met daarin Esther van den Bor (voorzitter), Martijn Riet
(secretaris), Ineke Hamoen, Inge Froger, Paul Meijer en Vera
Parker Brady. U kunt de werkgroep bereiken via e-mailadres
Fairtradebodegravenreeuwijk@outlook.com

Kijk op Fairtrade kwam tot stand met hulp van Werkgroep Fairtrade en Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
De informatieve teksten rolden uit de pen van Esther
van den Bor. Karin Wagter verzorgde de interviews en
bijbehorende foto’s.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Vergaderingen
Gemeenteraad
Dinsdag 1 november
• Begroting 2017

De uitgebreide agenda en agendastukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS). U vindt de link naar het
RIS via Leven - Organisatie en Bestuur Gemeenteraad.

Officiële bekendmakingen
Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad
Hieronder vindt u een overzicht van de bekendmakingen van deze week,
ingedeeld naar onderwerp en zo kort mogelijk. In het digitaal gemeenteblad op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl vindt u de volledige publicatie, met
uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of
beroep. Als u niet over een internetaansluiting beschikt, bent u welkom in ons
Klantcontactcentrum (KCC) aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Hier
liggen ook de stukken ter inzage, als dit in de bekendmaking wordt aangegeven.
Als u stukken wilt inzien, meldt u zich dan eerst bij de receptie.

Bouwen en verbouwen
Bron: ODMH, afdeling Bouw- en
woningtoezicht, tel. 088-5450001.
Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal
gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Laan van Turkenburg 4: verbouwen
gymzaal tot kantoor (14-10-2016,
zaaknr. 2016228057)
• Noordstraat 3: verbouwen winkel naar
2 starterswoningen (14-10-2016,
zaaknr. 2016227267)
• plan Nieuw Weideveld (bouwnr. 104
en 105): bouwen twee woningen
(17-10-2016, zaaknr. 2016228937)
Reeuwijk
• t.o. Lecksdijk 6: aanleggen 2 parkeer-

plaatsen (18-10-2016, zaaknr.
2016230160)
Ingetrokken omgevingsvergunningen
(regulier)
Met tussen haakjes de datum van
verzending
Bodegraven
• Duitslandweg 7: intrekking 20030072
(13-09-2016, zaaknr. 2013032761)
• Spanjeweg 6: intrekking 20090075
(13-09-2016, zaaknr. 2013032825)
Reeuwijk
• Dorpsweg 18: intrekking 20080138
(13-09-2016, zaaknr. 2013032760)
• Dorpsweg 42: intrekking 2008 0111
(13-09-2016, zaaknr. 2013032759)
• Edisonstraat 15-1 en 17: intrekking
B11189 (27-09-2016, zaaknr.
2013032881)
• Edisonstraat 23: intrekking B9482
(27-09-2016, zaaknr. 2013032883)
• Edisonstraat 35: intrekking B11499
(27-09-2016, zaaknr. 2013032882)
• Schinkeldijk 1: intrekking M10908
(13-09-2016, zaaknr. 2013032896)

Huisdierennieuws
VERMIST
• Reeuwijk, J. Raedecker­
singel: poes Lilly, egaal
grijs met wit snoetje, witte
bef en witte pootjes.
• Reeuwijk, winkelcentrum:
valkparkiet, groen/geel.
• Nieuwerbrug, Hoge Rijndijk: poes Flicka, wit met
grijze rode en zwarte vlekken, eentje tussen de oren.
• Meije: rood-witte kater,
1 jaar oud.
GEVONDEN
• Reeuwijk, Van Goghstraat:
siervogel, witte kop,
staart, rest bruin/rood.
• Bodegraven, Grutto: witte
sierduif.
• Bodegraven, A12: zwarte
kater, witte bef, witte linkervoorpoot, achter witte
sokjes, staart iets cypers.
• Bodegraven, Goudseweg

(Tulip Inn): grote rood-witte kater, witte snoet, bef,
buik en voetjes, op leeftijd.
• Bodegraven, Klipperaak:
witte kat, cyperse rug
en staart, op zijkant een
halve witte cirkel, donker
vlekje bij neus.
• Bodegraven, Pr. Beatrix­
straat: grote donkere kat.
INFORMATIE
Dierenhulpverlening
Woerden, tel. 0348-414242,
www.dierenhulpverleningwoerden.nl.
Dierennoodhulp Bode­
graven, tel.06-22251111,
www.dierennoodhulpbodegraven.nl.
Dierencentrale,
tel. 0186-601199,
www.dierencentrale.nl.

Maaltijd in De Kaag
Dinsdag 1 november, 12.30 uur

Reeuwijk - Vrijwilliger Hans bereidt een wokmaaltijd met
verse groenten en een lekker stukje vlees in De Kaag. Kosten:
€ 6,50. Deze maaltijd is er voor iedereen die wil mee-eten in
het Huis van Alles. Aanmelden kan tot 28 oktober via 0172614500 of e-mail reeuwijk-dorp@huisvanalles.nl.

• Schinkeldijk 56: intrekking 20080066
(07-09-2016, zaaknr. 2013032818)
• Schinkeldijk 56: intrekking 20080081
(07-09-2016, zaaknr. 2013032819)

week 43 - 2016

Nieuwsberichten

Verleende omgevingsvergunningen
(regulier)
Met tussen haakjes de datum van
verzending
Bodegraven
• Wilhelminastraat 31: gebruik van pand
voor kamerverhuur (18-10-2016,
zaaknr. 2016138077)
Reeuwijk
• Platteweg 25: bouwen woning
(21-10-2016, zaaknr. 2016166960)
• Ree 30: bouwen berging, twee
bruggen en inrichten terrein
(21-10-2016, zaaknr. 2016158290)
• Zoutmansweg 44: plaatsen twee
dakkapellen (19-10-2016, zaaknr.
2016211685)

Op woensdag 19 oktober ontvingen 10 deelnemers, die de cursus Digisterker
hadden afgerond, een certificaat uit handen van wethouder Dirk-Jan Knol. De
bibliotheek biedt de cursussen aan om mensen wegwijs te maken in de digitale
overheid.

Nacht van de Nacht in Bodegraven-Reeuwijk
In de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober gaat niet alleen de
wintertijd weer in, het is dan ook de ‘Nacht van de Nacht’, een jaarlijks
evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Het doel is
aandacht vragen voor lichtvervuiling.
Lichtvervuiling
Nederland behoort tot de meest
‘verlichte’ landen op aarde. Al dat licht
verstoort de nachtelijke natuur en kost
veel energie. Tijdens de ‘Nacht van de
Nacht’ doven honderden bedrijven en
gemeenten in Nederland de lichten van
gebouwen en reclameverlichting.
Lichten gemeentehuis en Evertshuis
gaan uit
Onze gemeente doet mee door de
lichten in het gemeentehuis en het
Evertshuis deze nacht uit te laten. Doet
u ook mee? U kunt bijvoorbeeld uw

buitenverlichting uitlaten.
Zo kunnen we allemaal ontdekken
hoe mooi de nacht eigenlijk is.
Landelijke winactie
Kans maken op een WakaWaka licht,
een handige lamp op zonne-energie?
Maak dan een foto van deze nacht en
deel die via Instagram, Facebook of
Twitter met de hashtag #nachtvandenacht. Onder alle inzendingen worden
20 WakaWaka’s verloot.
Kijk voor meer informatie op
www.nachtvandenacht.nl

Resultaten evaluatie
Verkeerscirculatieplan
Maandag 31 oktober, 19.30 uur

Reeuwijk - In de afgelopen
maanden zijn maatregelen
uitgevoerd aan de Raadhuisweg en Zoutmansweg. De
resultaten van de verkeersonderzoeken worden op
een bewonersbijeenkomst
bekendgemaakt en bediscussieerd. Daarbij komen
zowel het Verkeerscirculatieplan (VCP) als de Reeuwijkse
Randweg aan de orde. Voor
de bijeenkomst is een deskundige uitgenodigd. Hij
vertelt over hoe gedrag in
het verkeer tot stand komt

en waarom we vaak niet
doen wat we eigenlijk zouden moeten doen. Belangstellenden zijn welkom in
Zalencentrum De Brug. Aanmelden is gewenst en kan
via e-mail vcp@bodegravenreeuwijk.nl. Het college van
B&W bespreekt het VCP, de
resultaten van de onderzoeken en de reacties op deze
avond met de gemeenteraad. De datum hiervoor
is 15 november, tijdens de
Commissie Ruimte.

Happy Hour in de kerk
Zondag 30 oktober, 18.30 uur

Bodegraven - In de Bijbel
schrijft Paulus een brief
waarin hij zegt dat Christenen vooral vrolijk en vriendelijk moeten zijn. Tijdens
het Happy Hour vertelt
dominee Marja Lok-Maarleveld hierover in de Ontmoetingskerk, Spoorstraat 11.
Iedereen is welkom op deze
speciale kerkdienst die wordt

georganiseerd door de jongerendienstcommissie van
de Bodegraafse Emmaüsgemeente. Het belooft een vrolijke dienst te worden, waarin ook veel gezongen wordt:
het interkerkelijk koor Promising Voices (bekend van
de jaarlijkse Volkskerstzang)
zorgt voor de muzikale
omlijsting. https://jdc.pge.nu/

Thrillerschrijver in Kunstcafé
Vrijdag 4 november, 20.330 uur

Bodegraven - Het Kunstcafé in het Evertshuis ontvangt antropoloog en schrijver Jeroen Windmeijer. Hij kreeg bekendheid
met zijn opzienbarende literaire thriller ‘De Bekentenissen
van Petrus’, een boek in de meeslepende stijl van Dan Brown.
We volgen in het boek Peter de Haan, archeoloog aan de
Universiteit Leiden, en geschiedenisstudente Judith Cherev.
Zij komen een eeuwenoud document op het spoor en raken
verwikkeld in een buitengewoon gevaarlijk avontuur. Met dit
boek werpt Windmeijer een nieuw en verrassend licht op de
geschiedenis. Hierover vertelt hij in het Kunstcafé. Een heerlijke avond voor de liefhebbers van historie en spannende boeken. Al gaan de verhalen van de schrijver ongetwijfeld nog
verder dan dat. Kaarten kosten € 9,-. www.evertshuis.nl

Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23

JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf

Nieuwsberichten

Contact

Uitnodiging bijeenkomst verkeer Reeuwijk-Brug
In de afgelopen maanden zijn maatregelen uitgevoerd aan de Raadhuisweg en Zoutmansweg. We hebben gehoord dat er
zorgen zijn over de inrichting en het gedrag van weggebruikers op de Raadhuisweg en Zoutmansweg. De maatregelen komen
voort uit het Verkeerscirculatieplan (VCP). De Reeuwijkse Randweg is een onderdeel van dit plan. Deze weg is aangelegd om
een alternatief te bieden aan het doorgaand verkeer door Reeuwijk-Brug.
Evalueren
De maatregelen aan de Raadhuisweg
en Zoutmansweg hebben als doel om
de hoeveelheid verkeer in ReeuwijkBrug te verlagen. Met de gemeenteraad
was afgesproken om de maatregelen
sober en doelmatig uit te voeren. Het is
gebruikelijk om deze na enige tijd te
evalueren. Daarom zijn er in de
afgelopen weken onderzoeken gedaan
naar het verkeer in en rond ReeuwijkBrug.
Presentatie onderzoek
Graag delen wij de resultaten van de

verkeersonderzoeken met u als
inwoners van Reeuwijk-Brug. We
nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst in zalencentrum De Brug op
maandag 31 oktober, van 19.30 tot
22.00 uur. Op deze avond gaan we met
elkaar in gesprek over het effect van de
maatregelen. Aanmelden is gewenst en
kan via e-mail: vcp@bodegravenreeuwijk.nl.
Gedrag
Voor de bijeenkomst hebben we een
deskundige uitgenodigd. Hij vertelt over
hoe gedrag in het verkeer tot stand

Informatiebijeenkomst energiebesparing
woningen druk bezocht
Op dinsdag 11 oktober was er een informatieavond energiebesparing voor
woningbezitters uit de wijken Broekvelden (Bodegraven) en Ravensberg (Reeuwijk).
Ruim 65 mensen bezochten de informatieavond die de gemeente organiseerde
samen met het Duurzaam Bouwloket.
In beide wijken vond vorig jaar een
zogenaamde wijkaanpak plaats; een
project om inwoners te informeren over
de voordelen en mogelijkheden van het
toepassen van energiebesparende
maatregelen aan/in de woning.
Ambitie: 2035 klimaatneutraal
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk
heeft de ambitie om in 2035 een
klimaatneutrale gemeente te zijn.
Klimaatneutraal wil zeggen dat de
(productie)processen of producten niet
meer bijdragen aan klimaatverandering,
omdat de uitstoot van broeikasgassen,
zoals CO2, wordt gecompenseerd.
Zo’n 33% van het energieverbruik is
afkomstig van woningen. Dat is de reden
waarom de gemeente investeert in
energiezuinige woningen en energiebesparende maatregelen stimuleert.
Subsidieregeling energiebesparing eigen
huis
Voor woningbezitters is er een nieuwe
landelijke subsidieregeling. Woningeigenaren kunnen ongeveer 20%

subsidie krijgen als er minimaal twee van
de volgende maatregelen worden
toepast: dak-, gevel-, spouw-, bodem en/of vloerisolatie en isolerend
hoogrendementsglas. Extra maatregelen
leveren meer subsidie op of een bonus
van €4000,- als eigenaren de woning
energieneutraal maken. De subsidieregeling is voor zowel woningen als
appartementen. Verenigingen van
eigenaren kunnen ook subsidie
aanvragen. Kijk voor meer informatie
op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
subsidie-energiebesparing-eigen-huis.
Gratis advies
Het Duurzaam Bouwloket (www.
duurzaambouwloket.nl) is het onafhankelijke energieloket van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk dat inwoners helpt
bij het verduurzamen van hun woning.
U kunt hier terecht voor gratis informatie
en advies.

komt en waarom we vaak niet doen wat
we eigenlijk zouden moeten doen.

Postbus 401 • 2410 AK Bodegraven
info@bodegraven-reeuwijk.nl

Programma
19.30 uur: inleiding door wethouder
Oskam
19.35 uur: presentatie over gedrag
in het verkeer
20.00 uur: resultaten verkeersonderzoeken
20.15 uur: pauze
20.30 uur: in groepen met elkaar
in gesprek
21.30 uur: terugkoppeling discussie
22.00 uur: einde

Kijk voor meer informatie op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/contact
of bel met het Klantcontactcentrum
via tel. (0172) 522 522.

Gemeenteraad
Het college van B en W bespreekt het
VCP, de resultaten van de onderzoeken
en uw reacties van 31 oktober met de
gemeenteraad. De datum hiervoor is
15 november, tijdens de Commissie
Ruimte.

Dag van de Mantelzorg 10 november
Op donderdag 10 november, de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, staan de
mantelzorgers centraal. SAM Welzijn organiseert samen met Netwerk
mantelzorg Bodegraven-Reeuwijk, de gemeente en verschillende partners op
10 november twee activiteiten voor mantelzorgers in onze gemeente. Deze dag
biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te inspireren en samen te genieten.
Wethouder Laura Leijendekkers opent de middag in Het Kookstation.
Programma 10 november
• 14.30-16.00 uur: High Tea in Het
Kookstation
Samen genieten van zoete en
hartige lekkernijen van IJs & Koffie
Salon De Zoete Inval en muziek
luisteren. Inlopen kan vanaf
14.00 uur.
Adres: Stationsplein 1 in Bodegraven. U kunt bij het station of het
Evertshuis parkeren.
• 19.30 uur: film in de Nova Bioscoop
In de film Robot & Frank kunnen we

zien hoe een Robot Frank helpt en
zijn leven verrijkt.
Locatie: Nova Bioscoop, Prins
Hendrikstraat 31 in Bodegraven.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Alle aanwezigen ontvangen een
exclusieve Gift box met mooie
aanbiedingen van lokale organisaties
en ondernemers.
Meer informatie of aanmelding:
j.vandenberg@sam-bundeling.nl,
tel. 06-49880305.

Volg ons

Contact met uw dorps- of wijkteam
U vindt de contactgegevens van uw
dorps- of wijkteam en alle informatie
over de teams op www.dorpenwijk.nl.
Contact met gemeente over dorpsen wijkgericht werken
wijkgerichtwerken@bodegravenreeuwijk.nl

Verkeershinder
• 27 oktober: tijdelijke afsluiting
(1 uur) afrit 12 bij Reeuwijk. Het
verkeer wordt omgeleid via de
af- en toerit 11 bij Gouda
lees verder op onze website

Agenda
• 29 op 30 oktober: Nacht van de
Nacht
• 1 november om 18.00 uur:
raadsvergadering
• 10 november: Dag van de
Mantelzorger

Vervangen bruggen door duikers Driebruggen en Waarder
In Driebruggen en Waarder worden
enkele bruggen, die in slechte staat
verkeren, vervangen door duikers.
Het gaat om:
• Drie bruggen op het Hoogeind in
Driebruggen nabij de huisnummers
24, 40 en 50
• Twee bruggen op het Westeinde

in Waarder nabij de huisnummers
5 en 11
Het vervangen van de bruggen door
duikers start in Driebruggen op
7 november en in Waarder half
november. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden eind december

afgerond. Voor voetgangers en fietsers
wordt een noodvoorziening gemaakt.
Het overige verkeer wordt omgeleid
via een andere route.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Ron Sluijs via
tel. (0172) 522 522.

Vaartochten met galeischip Victoria
Bodegraven - Het is een prachtig gezicht bij Fort Wierickerschans. Daar ligt
de komende tijd ‘Victoria’, een Romeins patrouilleschip. Het is een replica
van een galei, zoals er in de Romeinse tijd op de Rijn en de Donau (de Limes)
verschillende hebben gevaren om Romeinse transporten te beschermen tegen
rovers.
Het Romeinse patrouilleschip is vorige week begonnen in Katwijk. Daarna
hebben Leiden, Alphen aan
den Rijn, Woerden en nu
Bodegraven het 16 meter
lange en 3 meter brede
schip mogen verwelkomen.
“Men kan een bijzondere
vaartocht beleven op de
Oude Rijn om daarna op
Fort Wierickerschans na te
praten onder het genot van

een hapje en een drankje,”
vertelt Peter Kraan. Deze
arrangementen staan
gepland voor zaterdag 29
oktober en donderdag 3
november.
De Victoria is een replica
van een Romeins patrouilleschip, afkomstig uit het
LWL-Römermuseum in
Haltern am See (Duitsland). Nagebouwd op basis

twitter: @gem_BR

van een wrak dat is gevonden in Oberstimm, nabij
Ingolstadt aan de Donau.
Na intensieve samenwerking met de provincie
Zuid-Holland, verscheidene gemeenten, historische
verenigingen en archeologische parken is het nu in
Nederland ‘in de vaart’.
www.fortwierickerschans.nl
Tekst en beeld: Danny de Vries

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 14

Zinnen verzetten op
Dag van de Mantelzorg
Bodegraven-Reeuwijk - Op deze Dag van de Mantelzorg, op donderdag 10 november, is er extra aandacht
voor iedereen die zorgt voor naasten. Deze dag biedt mantelzorgers gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
te inspireren en te genieten. SAM Welzijn organiseert twee leuke bijeenkomsten: een high tea in Het
Kookstation en een filmvoorstelling ’s avonds in de Nova Bioscoop, beide in Bodegraven.

Welkom
in De Brug
In Zalencentrum De Brug voelt elke bezoeker zich
te gast. Workshops, cursussen, vergaderingen,
medewerkers- of salesbijeenkomsten; in De Brug
wordt het tot in de puntjes geregeld!
De sfeervolle zalen zijn naar wens in te richten. Geeft
u uw wensen bij reservering aan, dan zorgen wij er
voor dat het tijdig gereed staat. U mag vertrouwen op
ons gastheerschap.
Interesse? Bel Arie van Sinttruije op telefoon (0182)
39 28 82 of mail naar info@zalencentrumdebrug.nl

Zalencentrum De Brug in ’t kort:

» Vier sfeervolle zalen van diverse afmetingen
» Internetverbinding in elke zaal
» Alle audio- en videofaciliteiten beschikbaar
» Compleet aanbod zakelijke faciliteiten, ook ‘last
minute’ te regelen!
» Uiteenlopende mogelijkheden voor lunches, diners,
buffetten en walking dinners
» Ruime gratis parkeergelegenheid
» Ongekend veel service

Zalencentrum De Brug
Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 28 82

www.zalencentrumdebrug.nl

Bij het middagprogramma
‘Samen vieren’ in het Kookstation, Stationsplein 1,
wordt van 14.30-16.00
uur een high tea verzorgd
door IJs & Koffie Salon De
Zoete Inval. Wethouder
Laura Leijendekkers opent
de middag en daarna is
het genieten met lekkernijen en liedjes van toen,
gespeeld door Wilhelmus
J. Hoekstra.

Het avondprogramma
‘Samen Innoveren met
Robot & Frank’ vindt plaats
in de Nova Bioscoop, Prins
Hendrikstraat 31, start om
19.30 uur. Het lijkt nog ver
weg, maar robots kunnen helpen bij het verzorgen van mensen. In de
film Robot & Frank krijgen
we een inkijkje in Franks
leven hoe een robot zijn
leven verrijkt, dit dan

ook letterlijk, omdat hij
de robot op een geweldig
manier inzet.
Alle aanwezigen ontvangen een exclusieve giftbox
met mooie aanbiedingen
van lokale organisaties en
ondernemers. Wanneer
men wil, komt fotografe
Marijke de Groot langs
om een foto van jou als
mantelzorger te maken, je

hoeft je alleen maar aan
te melden om in aanmerking te komen. Meer informatie of aanmelding via
e-mail j.vandenberg@sambundeling.nl of telefoon
06-49880305.

Oude krantenberichten over Bodegraven
Bodegraven - De Stichting
Historische Kring laat 5000
pagina’s oude kranten digitaal scannen. Een groot karwei, met dank aan een grote
stapel die Frits Vreeken heeft
geschonken. Vreeken heeft
een groot deel van zijn leven
verzameld, onder andere
pagina’s en knipsels van de
vele plaatselijke en regionale kranten, vanaf ongeveer
1925, met daarin interessante artikelen over Bodegraven. Het stichtingsbestuur is
met elkaar een aantal dagen
bezig geweest om de stapels
te sorteren op wat interessant leek. Zo bleven er circa

5000 pagina’s over. Het OCR
scannen gebeurt bij een
gespecialiseerd bedrijf in
Lisse. “Het mooie van OCR
scannen is dat wij straks kunnen zoeken in de tekst op
artikelen en trefwoorden. Al
met al krijgen we er zo een
prachtig historisch archief
bij, waar we veel mooie artikelen uit kunnen halen voor
publicatie in onze halfjaarlijkse gids ‘Boreftse Berichten’ en andere publicaties,
aldus het stichtingsbestuur.
Een mooi bezit voor de Historische Kring waar inwoners
vast meer van zullen horen.

R
E
B
O
T
K
O
0
3
G
A
D
N
KOOPZO12.00 - 17.00 UUR

20%
KORTING
OP EEN ARTIKEL
NAAR KEUZE

ALLEEN GELDIG OP ZONDAG 30 OKTOBER 2016
TEGEN INLEVERING VAAN DEZE BON.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

BEZOEK ONZE
KERSTSHOW!

50%
KORTING
OP DIVERSE
KERSTORNAMENTEN

*

ELKE BETALENDE
KLANT ONTVANGT EEN

GRATIS
PLANT
ALLEEN GELDIG OP ZONDAG 30 OKTOBER 2016
TEGEN INLEVERING VAAN DEZE BON.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

GRATIS

SPRINGKUSSEN
OF
SKELTERBAAN

ALLEEN GELDIG OP ZONDAG 30 OKTOBER 2016
TEGEN INLEVERING VAAN DEZE BON.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

DARO BLOEMEN

(INDIEN HET WEER HET TOELAAT)

De gezelligste en voordeligste
bloemenwinkel uit uw regio!

* Spaas Interieur en Bonjour Deli Plaza zijn gesloten

Rijnhoek Plaza • Lemsteraak 1-5 • 2411 NC Bodegraven • Tel. 0172-61 55 66 • www.rijnhoekplaza.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 15

’t Kaashuys Reeuwijk
foto binnen

voor de lekkerste kaas en noten!
Al jarenlang is ’t Kaashuys dé kaasspecialist van Reeuwijk. De winkel onderscheidt zich door het uitgebreide assortiment,
vakkundig advies en de klantvriendelijkheid. Dit alles tegen scherpe prijzen. De openingstijden zijn: maandag van 12.00 uur
tot 18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8:00­18:00 uur, en zaterdag 8:00­16:00 uur.

Al bijna 10 jaar is ’t Kaashuys in Reeuwijk te vinden. Na twee keer verhuizen inmiddels alweer zo’n 2 jaar op Miereakker 8.
De broers Wim en Kees Fris hebben naast deze vestiging een tweede winkel in Zoetermeer. Beide winkels zijn in 2013 en 2014
geheel verbouwd en vernieuwd.
HOLLANDSE EN BUITENLANDSE KAZEN
Je kunt bij het ’t Kaashuys terecht voor een
breed assortiment Hollandse kazen, zoals
de Weydeland kazen uit de Beemsterpolder,
Stolwijkse boerenkazen in alle leeftijden
van jong tot overjarig, biologische Jersey­
kaas, geiten­ en schapenkaas en kazen
met heerlijke toevoegingen zoals bieslook,
fenegriek of truffel. Bij ‘t Kaashuys Reeuwijk
word je steeds verrast door het aanbod van
buitenlandse kaasspecialiteiten uit heel
Europa. Van zachte kazen als Epoisse,
Taleggio of Camembert tot harde soorten

als Parmezaan Reggiano, grotgerijpte
Gruyère of de Spaanse Manchego. De
medewerkers helpen en adviseren graag
bij het samenstellen van een kaasplank en
laten je proeven van alle specialiteiten.
KAASUITSTRALING
Hoewel je bij binnenkomst in de winkels
meteen onder de indruk raakt door de
enorme ‘kaasuitstraling’ komt vervolgens
de heerlijke geur van versgebrande noten
binnen. Elke dag opnieuw worden de noten
dagvers gebakken in de beste arachideolie.

Je vindt bij ’t Kaashuys een ruime keuze,
van cashewnoten tot de samengestelde
mixen van ’t Huys en natuurlijk de onover­
troffen macadamia mix. Bovendien zitten
noten en zuidvruchten boordevol antioxi­
danten, vitaminen en mineralen! Voor een
leuk culinair cadeau kun je bij ’t Kaashuys
terecht. De medewerkers kunnen samen
met jou, binnen elk gewenst budget, een
pakket samenstellen.

medewerkers weer nieuwe kazen onder de
aandacht. Elke twee weken zijn er aantrek­
kelijke aanbiedingen. Deze worden via
advertenties in de lokale kranten, via de
website www.kaashuysreeuwijk.nl en via
Facebook gecommuniceerd. Welkom op de
Miereakker, waar de liefhebber van goed en
lekker eten en drinken het meest
complete aanbod van
Reeuwijk vindt!

AANBIEDINGEN
Elke week brengen Wim en Kees met hun

‘t Kaashuys Reeuwijk • Miereakker 8 • Reeuwijk • tel. 0182-300797 • info@kaashuysreeuwijk.nl • www.kaashuysreeuwijk.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 16

Gerijpt in het Groene Hart…
en op de planken van `t Kaashuys
Voordat het genietmoment aanbreekt bij het nuttigen van de lekkerste kaas is er al heel wat
gebeurd met dit natuurlijke product. Het maken van een sublieme kaas is het vak van de
kaasmaker. Met de juiste ingrediënten op een ambachtelijke manier een kaas produceren is
iets wat ’t Kaashuys overlaat aan de kaasmakerij.

Het rijpingsproces bepaalt
uiteindelijk de smaak van een kaas
Maar dat niet alleen! Zeker het rijpings­
proces bepaalt uiteindelijk de smaak van
een kaas. Kaas is een levend product.
Naarmate de kaas ouder wordt, komen er
meer smaakstoffen vrij. Hierdoor wordt de
smaak intenser, voller en indringender. Op
deze veranderingen kun je niet wachten.
Van week tot week en maand tot maand
ontstaan er de duidelijke verschillen.
Dat heet dus rijpen. Het mooiste is als de
natuur tijdens dat rijpingsproces haar gang
kan gaan. Een belangrijk gegeven tijdens dit
proces is constante temperatuur, luchtvoch­
tigheid en luchtcirculatie.
NATUURLIJK RIJPEN
Bij een te hoge temperatuur gaat de rijping
te snel. De kaas raakt dan overrijp en
smaakt nooit zoals zou moeten. De opti­

male temperatuur is 12­14 graden Celsius.
De luchtvochtigheid is van belang vanwege
uitdrogen of schimmelvorming. Kaas rijpt
het mooist op houten planken, welke goed
vocht op kunnen nemen. Vervolgens moet
de kaas gepoetst en gekeerd worden.
Dit om de vorm in stand te houden en
schimmelvorming te voorkomen. Dit proces
gebeurd volgens een strak schema. Regel­
maat in onderhoud is onmisbaar voor een
goede en constante rijping.
SMEDIGHEID EN SMAAK
Na verloop van tijd zijn de kazen verkoop­
klaar en worden ze op leeftijd geselecteerd
voor onder meer ‘t Kaashuys. De smedig­
heid en de smaak geven aan of de kaas
voor verkoop en genieten geschikt is. Voor­
zien van een keurmerk worden de kazen

iedere week geleverd aan ‘t Kaashuys in
Zoetermeer en Reeuwijk. Garantie op kaas
van topkwaliteit: natuurlijk gerijpt, eerlijke
kwaliteitskaas, pure smaak en duurzaam.
EINDELIJK AANSNIJDEN
Vervolgens zijn de kazen gereed voor aan­
snijden. Het moment waar iedere kaaslief­
hebber op wacht: de uiteindelijke smaak
van de lekkerste kazen. Daarvoor kom je
toch elke keer weer bij ‘t Kaashuys terecht.
Ambachtelijk vakmanschap gecombineerd
met deze heerlijke kaassoorten van de
kaasmakerij of handgemaakte boeren­
kazen.

‘t Kaashuys Reeuwijk • Miereakker 8 • Reeuwijk • tel. 0182-300797 • info@kaashuysreeuwijk.nl • www.kaashuysreeuwijk.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 17

Noten passen
perfect in
een gezond
eetpatroon

Ook exclusieve noten
en zuidvruchten!
Bij ’t Kaashuys kunt u niet alleen terecht voor kazen uit binnen- en buitenland, een andere
specialiteit van ’t Kaashuys is de ruime keuze uit een groot assortiment noten en zuidvruchten.
‘t Kaashuys verkoopt niet alleen de meest
populaire noten, maar ook exclusieve soor­
ten. In de winkels worden de rauwe noten
dagelijks gebrand. Door het zelf branden
van deze noten, in de beste kwaliteit arachi­
deolie, blijven de voedingsstoffen in de noot
bewaard en komt de smaak beter tot zijn
recht. Natuurlijk zijn alle noten ook onge­
brand verkrijgbaar. Deze kunnen prima zo
gegeten worden, maar worden vaak gebruikt
om zelf te roosteren of in allerlei gerechten
te verwerken. Alle muesli’s, vruchten­ en
notenmixen worden bij ’t Kaashuys samen­
gesteld. Natuurlijk is het mogelijk om een
favoriete mix samen te stellen.
BRON VAN WAARDEVOLLE
VOEDINGSSTOFFEN
Noten zijn een bron van waardevolle
voedingsstoffen, onder meer vitamine E,
vitamine B, foliumzuur, mineralen en
vezels. Daardoor passen noten goed in een

gezond eetpatroon. Tevens bevatten noten
veel onverzadigde vetzuren, deze verlagen
het cholesterolgehalte. Dit is uiteraard
goed voor hart­ en bloedvaten. Als gezond
tussendoortje passen noten uitstekend in
een dieet. Doordat ze vezels bevatten zor­
gen ze voor een goede spijsvertering. Noten
zijn daarnaast een bron van eiwitten. Noten
kunnen tevens dienen als vleesvervanger
vanwege de hoeveelheid vezels en eiwitten.
ALFA-LINOLEENZUUR
Bijzonder is dat noten het essentiële vet­
zuur alfa­linoleenzuur bevatten. Dit is een
vetzuur dat het lichaam nodig heeft, maar
niet zelf kan aanmaken. De gezondheids­
raad heeft voor alfa­linoleenzuur net als
voor vitamines en mineralen een aanbeve­
ling opgesteld.

gedroogde zuidvruchten. Behalve lekker is
gedroogd fruit heel gezond. Gedroogd fruit
bevat meer energie en heeft een hogere
voedingswaarde dan vers fruit. Doordat het
vocht grotendeels uit de vrucht is gehaald,
worden de fruitsuikers, vezels, vitamines
en mineralen namelijk geconcentreerd.
Gedroogde zuidvruchten zijn hierdoor
relatief rijk aan vezels, vitamine B en
mineralen, zoals ijzer, magnesium, calcium
en kalium. Daarbij bevatten gedroogde
zuidvruchten geen vet.
HEERLIJKE COMBINATIE
Weleens een combinatie geproefd van
zuidvruchten met kaas? Een abrikoos met
verse geitenkaas of een dadel gevuld met
een blauw geaderde Saint Agur? Kom eens
langs bij ’t Kaashuys voor nog véél meer
suggesties!

GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN
‘t Kaashuys verkoopt een diversiteit aan

‘t Kaashuys Reeuwijk • Miereakker 8 • Reeuwijk • tel. 0182-300797 • info@kaashuysreeuwijk.nl • www.kaashuysreeuwijk.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 18

Maak kennis met zorgboerderij
de Mèkkerstee in Ouddorp

De Mèkkerstee aan de Hofdijksweg 34 in Ouddorp is een zorgboerderij. Op deze boerderij
werken mensen met psychosociale of psychische problemen. Ook bereidt de Mèkkerstee
mensen voor op (terugkeer naar) betaald werk in de samenleving.
De deelnemers, zo worden de medewerkers
genoemd, helpen mee met de verzorging
van de dieren: van het schoonmaken van
de kippenhokken tot aan het melken van de
geiten. Zij verzorgen bovendien de admini­
stratie, inpakwerkzaamheden of helpen in
de landwinkel en het restaurant. In totaal
werken er ongeveer 75 deelnemers op de
boerderij.
FLINK GEGROEID
In 2001 begon de Mèkkerstee met 75 gei­

ten. Op dit moment lopen er op de boerderij
zo’n 650 tevreden geiten rond. Van de melk
die deze geiten geven, maken ze op de
Mèkkerstee geitenkaas en ambachtelijk ijs.
Dit wordt in de landwinkel verkocht
aan particulieren en aan winkels zoals
‘t Kaashuys. Ook staat deze geitenkaas op
de menukaart van verschillende restau­
rants. Naast geiten zijn er kippen, cavia’s,
paarden en een varken. Kinderen vermaken
zich altijd uitstekend met de dieren én in de
speeltuin.

GEITENKAAS MET FENEGRIEK
Bij ’t Kaashuys wordt de heerlijke geiten­
kaas van de Mèkkerstee verkocht. Deze
romige en smaakvolle geitenkaas is verrijkt
met fenegriekzaadjes. Dit geeft de kaas
een heerlijke, nootachtige smaak. Geiten­
kaas met fenegriek is heerlijk op brood of
een cracker, in een salade of gewoon bij
de borrel. Zelf eens een kijkje nemen?
De Mèkkerstee is van dinsdag t/m zaterdag
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Heerlijke
geitenkaas van
de Mèkkerstee
ook bij
’t Kaashuys

Geitenstee Oud

Geitenstee Fenegriek

Geitenstee Extra Belegen

Geitenstee Honingklaver
Geitenstee Belegen

Geitenstee Italiaanse kruiden
Geitenstee Jong Belegen

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 19

Goulashpakket

Lekker makkelijk

Bij 150gram

KipWijn500gram vlees+ groentepakket
cervelaat
Krokant+kruiden
samen
Schnitzels GRATIS
100 gram
95
95
Grillsalade
4 Stuks 5

6

SPECIALITEIT V.D. WEEK

Toverbal
Gevulde Gehaktbal

125

100gram

Reeuwijkse brandweer
naar regiofinale

KAMERLING

KEURKOOPJE

Katenhaasjes

7

3 Stuks

Passie &
Vakmanschap

Catering & Partyservice
T.0172-612204

95 Kerkstraat 26 BODEGRAVEN

www.kamerling.keurslager.nl

Hairstylist Alexander
Dames- en herenkapsalon

Reeuwijk - Bij regionale brandweervaardigheidstoetsen in Nieuwkoop heeft brandweerkorps Reeuwijk de eerste plaats bemachtigd. Het korps mag op zaterdag 29 oktober tijdens de regionale finalewedstrijd in Katwijk
de eer van de regio hoog houden. Het Reeuwijkse korps gaat de strijd aan met onder andere de brandweerkorpsen uit Warmond, Voorhout, Nieuwkoop en een samengesteld team uit onderhoudsmensen.

Winkelcentrum Miereakker 14
Reeuwijk

Bij de voorronde in Nieuwkoop was de melding:
brand in een loods van
een groot transportbedrijf aan de Atoomweg.
Ter plaatse aangekomen
kreeg de brandweer veel
rook te zien als gevolg van
een brand in het pand,
waarbij de rook ontsnapte
via een open laaddeur. De
brand veroorzaakt door
een geëxplodeerde accu.
Een medewerker had daardoor brandwonden in het
gezicht en aan de handen
opgelopen. Echter, nog voor
men het pand in kon, werd
duidelijk dat het meer zou
zijn dan alleen een simpel
brandje. Er bleek een Poolse man onder een zware
vloeistofcontainer bekneld
te zijn geraakt. Dit was veroorzaakt door een dronken vrachtwagenchauffeur
die, geschrokken door de
explosie, zijn vrachtwa-

Bath Habit

Leeghwaterstraat 15-05
2811 DT Reeuwijk

l
gen vooruit had gereden,
zel !
e
g
t
zonder te weten dat er aan
d
de achterzijde
werd gelost.
een buffe
i
)
e
p
h
o
De
brandweer
nu als
k
lig elkoklus om eerst dehadbrand
lij
l
r
te
e
e
e
ez
W
blussen, het slachtoffer in
g
n
het pand zelf te vinden en
t in ido e
f
e
e
h
orm
F
.
a
Rijnhoek Plaza
t o.

de persoon te bevrijden
onder het zware gewicht.
Maar daarmee was het nog
niet klaar, zo tegen de 25ste
minuut kreeg men nog een
extra klus te verwerken,
namelijk dat er mensen
verstopt zouden zitten in
een verborgen ruimte van
de vrachtwagen. Met een
kettingzaag kon men de
ruimte openen, waarna
men vier mensen moest
redden. Eén persoon was
bewusteloos en moest horizontaal worden afgevoerd
en één dame wilde niet

Lemsteraak 1
Bodegraven
(0172) 610 013

Elke woensdag BINGO!
Bel en reserveer: (0172) 610 013

door de brandweer worden
‘aangeraakt’.
Korps Reeuwijk haalde met
1401 punten de hoogste
score. De korpsen Bodegraven en Driebruggen moesten respectievelijk vier
en vijf teams in de eindstand voor laten gaan. Wel
had Driebruggen de beste
pompbediende in actie
en Bodegraven de beste
bevelvoerder. Reeuwijk
bleek ook de beste aanvalsploeg te hebben bij deze
opdracht.

Aanvang bingo:
16.00 uur € 2,50
Aanvang frietbuffet: 17.00 uur € 8,95
Bingo + frietbuffet: € 10,00

Onbeperkt
friet en
kroketten
eten!

MIEREAKKER 2 • REEUWIJK • 0182 - 300580
www.reeuwijkswijnhuis.nl • info@reeuwijkswijnhuis.nl

Werk met voldoende beweging?

Word bezorger!
(ni
en
ver

o
et n

3

01

0
-61

72

1
)? 0

dig

r
ese
r
e
j

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals
AD, Trouw en de Volkskrant. ’s Ochtends voor 7 uur de krant
bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt
1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

no

ge

tu

il
fw

een

k

ple

www.bathhabit.nl
bathhabit@planet.nl

0182 - 530373 / 06 - 53 344 023

in

Menu:

ARJAN HUISMAN

gas- water en sanitairtechniek

go

b
ige

(0182) 39 28 16

Reeuwijk-Dorp

Wat staat er tegenover:
• een 4-wekelijkse vergoeding van ca. € 350,- ;
• gratis de krant lezen;
• diverse extra’s te verdienen.
*min.leeftijd 15 jaar

Interesse? Bel: 06 241 592 49

www.krantenbezorgen.nl

Met trots presenteren wij
onze nieuwe meepakkers:
Sterredal Cape red en Sterredal Cape white,
Castillo San Simon Cabernet Sauvignon en
Castillo San Simon Chardonnay
Smaakvolle wijnen voor een topprijs €

3,95

Welverdiende digi-certificaten
Bodegraven - Woensdag 19 oktober ontving de eerste groep
cursisten van de cursus ‘Digisterker - Eerste hulp bij DigiD’
het welverdiende certificaat. Wethouder Dirk-Jan Knol reikte
namens De Bibliotheek De Groene Venen de certificaten uit.
Hij benadrukte dat zelfredzaamheid van de burger op digitaal gebied heel belangrijk is. De overheid wordt digitaler
en cursussen als deze dragen zeker bij tot het digivaardiger
worden van de burger in het algemeen. Onderdelen die in
de cursus aan bod komen zijn onder andere het gebruik van
DigiD, het belang van uw privacy, de e-portals van MijnOverheid, MijnToeslagen, Regelhulp en de berichten box van de
overheid. Kortom, alle websites van de overheid worden
behandeld en de cursisten worden onder leiding van deskundige begeleiding vertrouwd gemaakt met deze digitale overheidswebsites. Een veel gehoorde reactie die ochtend was dat
cursisten zich zo veel zekerder voelen als zij nu iets op een
overheidswebsite moeten doen. Vanaf 9 november start een
nieuwe cursus in de Bodegraafse bibliotheek. Data 9, 16, 23
en 30 november, telkens van 9,30-11.30 uur. Kosten € 10,00
inclusief een cursusboek en koffie/thee. Opgave is noodzakelijk via e-mail digisterker@bibliotheekdegroenevenen.nl of
telefonisch via 0172-522480.
groot - klein onderhoud
aanbouw - verbouw
nieuwbouw
tegel- en metselwerk

Henri vd Wetering

U wilt verbouwen, maar waar begint u?
Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09
Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515
info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 20

Autoservice Reeuwijk

Concert om dierbaren te gedenken
Woensdag 2 november, 20.00 uur

Bodegraven-Reeuwijk - Als dorp willen we samen onze overleden dierbaren gedenken. De Ark van Reeuwijk biedt u
daarvoor een concert aan op Allerzielen. Het concert is een
bloemlezingn van muziek, verhalen en rituelen. Er is gelegenheid om uw eigen dierbare persoonlijk te gedenken. Met
onder andere Peter Sluis op piano en Yuri Shundyak op viool.
Yuri Shundyak (1998) is geboren in Odessa, Oekraïne. Sinds
2002 woont hij in Nederland en op zijn zesde begon hij met
vioollessen bij Alla Kim op de Academie Muzikaal Talent van
harpiste Erika Waardenburg. Peter Sluijs (1994) speelt piano
sinds zijn dertiende. Zijn lessen begonnen in 2007 bij Midori Conneman van wie hij vier lang privéles heeft gehad. In
2011 werd hij toegelaten tot de Academie Muzikaal Talent
(AMT) van harpiste Erika Waardenburg. Dominee David van
Veen begeleidt deze avond, met als thema Dromen vanuit de
Nacht. Toegang is gratis.

Denk aan
uw zomerbanden!

U kunt bij ons terecht voor:

Huur voordelig een auto

• Onderhoud en APK, Banden,
CarCheck, Aircoservice, Glasservice,
Schadeherstel, Trekhaken en
Accessoires. U kunt bij ons terecht
met alle merken (lease)auto’s.

Reserveer eenvoudig via
www.autoservicereeuwijk.nl

• Levering van alle merken nieuwe
(lease)auto’s en occasions
• Carwash: vanaf € 7,50
Uw auto blinkend schoon in
enkele minuten.
24 uur pag dag
zelfservice tanken
Betaling d.m.v. Pin,
(lease)tankpas
of creditcard.

vanaf € 31,- per dag!

APK- Keuring vanaf € 29,50
Inclusief gratis wasbeurt (t.w.v. € 11,-). Inclusief afmeldkosten,
4-gas test of roetmeting. Gratis APK bij een grote onderhoudsbeurt! Ook voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres!

• Vernieuwde wasstraat
• Extra polish programma
• Carwash vanaf € 7,50

PASCALSTRAAT (IND. ZOUTMAN) | 2811 DZ REEUWIJK | T. 0182 392350 | WWW.AUTOSERVICEREEUWIJK.NL

Oefenfietsen met Buddybike
Datum: 12 november, 10.00-11.30 uur

Bodegraven - Wil je als mantelzorger meer weten over de
Buddybike, kom dan naar de instructie-ochtend en oefenfietsen bij heet Evertshuis. Je kunt de duofiets reserveren voor
een tochtje. De fiets is ontworpen om naast elkaar te zitten
zodat je gemakkelijk met elkaar kunt praten. Opgeven kan
via telefoon 0172-61450 en e-mail info@sam-bundeling.nl.

Reclame
laten
ontwerpen?

www.burovink.nl

Schoonheidssalon

Anja van Es
Lid Anbos
Behandeling volgens afspraak

Jan van Hoofstraat 35 • 2811 VM REEUWIJK • Telefoon 0182 - 39 22 62

Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Paul de Vries
Mobiel (0614) 39 13 05
Moerbeistraat 22
2803 TC Gouda
Telefoon (0182) 55 33 10
info@genvschildersbedrijf.nl

Opening
expositie
Gouda - In de expositieruimte
van Gouda Studio’s is tot
24 november de expositie
‘Expectations’ van kunstenares Desiree Ubink te zien.
Haar digitale collages zijn
geïnspireerd door het
theater. www.goudastudios.nl

Streekfestival muziekverenigingen
Zaterdag 5 november,
9.30-22.00 uur

Bodegraven - In het Evertshuis vindt de 21ste editie van
het Streekfestival plaats. In
1995 is een aantal liefhebbers van harmonie- en fanfaremuziek gestart met het
organiseren van een festival
voor muziekverenigingen in
en om het Groene Hart. Dit
bleek een schot in de roos en
al snel werd het idee gebo-

ren dit festival jaarlijks te
gaan organiseren. Er zijn dit
jaar 15 deelnemende orkesten. We zien muziekverenigingen uit de regio (Wilnis,
Nieuwveen, Aalsmeer, Waddinxveen, Zevenhuizen),
maar ook uit heel Nederland
(Nijkerk, Zwaag). Het juryteam bestaat uit Rob Goorhuis (winnaar van de Buma
Brass Award 2016) en Leon
Vliex. Toegangsprijs voor de

Uw instituut voor:
• huidverbetering met behulp
van microdermabrasie
• harsen
• verven van wenkbrauwen
en wimpers
• collageen behandeling
• hotstone massage
• bruids- en avondmake-up

Door succesvolle
verkopen:
Nieuw aanbod
gevraagd!
Pr. Hendrikstraat 45-47
2411 CS Bodegraven
Tel. (0172) 61 93 25
www.vreeken-meijer.nl

Biografe Annejet van der Zijl
Donderdag 10 november, 20.30 uur

Bodegraven - Nederlands bekendste biografe Annejet van der
Zijl komt in het Evertshuis vertellen over haar nieuwste boek,
‘De Amerikaanse prinses’. Het boek gaat over het leven van
Allene Tew (1872 -1955), een meisje van bescheiden afkomst
dat zich wist op te werken tot een van de rijkste vrouwen van
New York. Kaarten kosten € 15,-. Korting met je biebpas:
€ 2,50 (1 kaart per pasje), alleen bij kaartverkoop aan de balie
van het Evertshuis. www.evertshuis.nl

hele dag: € 4,-. Kaartjes zijn
te verkrijgen bij de ingang
van de theaterzaal.

Evenementenkalender
Bodegraven-Reeuwijk Op de hoogte blijven van
aanstaande activiteiten en
evenementen in Bodegraven-Reeuwijk? Kijk dan op
de website buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl bij
evenementen. Om enkele
voorbeelden te noemen:
• Lampionnenoptocht
Waarder, zaterdag
29 oktober
• Lustrumeditie Indoor
Bodegraven, vrijdag 4 en
zaterdag 5 november
• Streekfestival voor
Blaasmuziek, zaterdag
5 november

Voor een afspraak in Bodegraven:
(bij Fysiotherapie Keulen en Brusse)

 0172 444893
 dietist@voedietist.nl
www.voedietist.nl

Chronische darmklachten? Daar wilt u toch vanaf!

Darmklachten behandelen, via de laatste wetenschappelijke inzichten, kan met het
FODMAP dieet. In dit dieet worden voedingsmiddelen, die darmklachten kunnen
veroorzaken, weggelaten en vervolgens stuk voor stuk weer aan het dieet toegevoegd. Op
deze manier wordt duidelijk welke voedingsmiddelen uw klachten veroorzaken en welke u
kunt blijven gebruiken.

Heeft u geen gezond gewicht? Dit is de nieuwste aanpak!

Een gezond gewicht bereiken via de laatste inzichten kan met een koolhydraatbeperkt
dieet. Dat betekent niet minder eten en minder vet eten, maar een, bij u passende balans
vinden tussen eiwitten, vetten en koolhydraten. Juist eiwitten en vetten zorgen voor een
verzadigd gevoel, waardoor de behoefte aan suikers afneemt en uw gewicht kan afnemen.

Met dit dieet kan zelfs diabetes worden omgekeerd!
Begeleiding wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 21

PROGRAMMA

Blijf op de hoogte!
Schrijf u in voor een van de nieuws­
brieven op www.evertshuis.nl >
evertshuis > nieuwsbrieven

NOVEMBER

VRIJDAG 4 NOVEMBER

ZATERDAG 5 NOVEMBER

PIETER JOUKE
Dingen Die Ik Dacht
CABARET

JEROEN
WINDMEIJER

STREEKFESTIVAL

20:30 • € 9,00

9:30­22:30 • € 4,00

KUNSTCAFÉ

20:30 • € 16,50

DONDERDAG 10 NOVEMBER

ANNEJET VAN
DER ZIJL

De Amerikaanse Prinses
20:30 • € 15,00

ZONDAG 20 NOVEMBER

FREEK DE JONGE
VERKIEZINGSCONFERENCE

DONDERDAG 24 NOVEMBER

WOENSDAG 23 NOVEMBER

FILM

20:30 • € 8,50

OPERA OP HET WITTE DOEK

20:30 • € 8,50
LET OP: IN WILLIBRORDUSKERK TE BODEGRAVEN

ANGRY BIRDS
THE MOVIE

14­18:00 • € 7,50

14:00 • € 4,50

DON KOSAKEN
CHOR RUSSLAND

FILM JEUGD (6+)

ZATERDAG 26 NOVEMBER

STAND UP
COMEDY
FRIDAY

ROMEO EN
JULIETTE

09:00 • € 35,00 / € 25,00

SALSA
LOUNGE

VRIJDAG 25 NOVEMBER

SPOTLIGHT

DONDERDAG 17 NOVEMBER

Natuurhistorisch Museum
Rotterdam & Haags
Gemeentemuseum

De Peiling

20:30 • € 21,00

20:30 • € 8,50

KUNSTBUS

21:00 • € 10,00

VRIJDAG 18 NOVEMBER

FILM

14:30 • € 8,00

DONDERDAG 17 NOVEMBER

WATERPROOF
SHAMPOO
& FRIENDS

BEYOND
SLEEP

MAINSTREAM JAZZ

15 ORKESTEN

ZATERDAG 12 NOVEMBER

WOENSDAG 9 NOVEMBER

ZONDAG 6 NOVEMBER

20:00 • € 26,50

ZONDAG 27 NOVEMBER

ROCK
CLASSICS

MET DJ JOHAN POST

20:30 • € 12,50

A Russian Serenade

20:30 • gratis

HILBERT
GEERLING

FAMILIEVOORSTELLING

Meer informatie
en tickets op
www.evertshuis.nl

15:00 • € 9,00

DEZE ADVERTENTIE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

www.broodenko.nl

KLEDING | SCHOENEN
LIFESTYLE
Pr. Hendrikstraat 3
2411 CR Bodegraven
www.puntkomma.nu

EVERTSHUIS | JULIANASTRAAT 4 | BODEGRAVEN | 0172­618484 | WWW.EVERTSHUIS.NL

YK TEX
KLEDINGREPARATIE
& STOMERIJ - GORDIJNEN OP MAAT

Kent u ons al?
*
*
*
*

stomen
gordijnen op maat
kledingreparatie
fournituren

Miereakker 30A - Reeuwijk

Tot snel!
Miereakker 30A - 2811 BB Reeuwijk - Tel.: 0624 98 98 52
Openingstijden: Maandag t/m zaterdag 09.00 - 18.00 uur

Benefiet Bingo voor
voedselpakketten
Zondag 30 oktober, 14.00 uur

Bodegraven - In Restaurantje aan de Rijn wordt een bijzonder
bingo gehouden, waarvan de opbrengst geheel wordt
besteed aan voedselpakketten die in december naar de
minder bedeelden in onze gemeente gaan. Inwoners van
Bodegraven-Reeuwijk zijn dan ook welkom om samen met
Henk & Ellie Staal en ‘Bingo Bertje’ mee te doen aan deze
bingo, die wordt gesteund door veel lokale ondernemers die
mooie prijzen ter beschikking hebben gesteld. Er worden 10
rondes gespeeld (drie prijzen per ronde, deelname € 1,-) en
een superronde (€ 3,-) met een grote prijs.

Pannenkoeken en bingo voor
senioren
Waarder - De Oranjevereniging Waarder houdt op donderdag
17 november de jaarlijkse avond pannenkoeken eten en
bingo voor senioren. De avond vindt plaats in de Huiskamer
van Waarder. Bij de bingo zijn leuke prijzen te winnen. U
bent weer van harte welkom. Inschrijven kan bij de Plus
supermarkt, in de Huiskamer van Waarder of telefonisch bij
Sonja Cromwijk, telefoon 0348-50254.

Groene Stroom voor iedereen!
Wij helpen u graag op weg om gebruik te maken van
duurzame energie. Voor zowel particulier als bedrijf
installeren wij zonnepanelen en laadpalen voor uw
elek­trische­auto,­fiets­of­boot.
Of kies voor kleinere duurzame oplossingen zoals LED-verlichting
of een slimme thermostaat. Dit soort oplossingen zijn eenvoudig
te realiseren en u kunt flink besparen op uw energiekosten!

Platteweg 40A / 2811 NA Reeuwijk
Telefoon: 0182 52 26 77 / 06 51 102 541

vandenheuvelelektro.nl

/EVERTSHUIS

Bemoedigingsconferentie
Pinkstergemeente Morgenstond
Zaterdag 5 november en zondag 6 november, 20.00 uur

Bodegraven - Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven
organiseert in samenwerking met Heerlijkvrij uit Zwammerdam
een bemoedigings- en toerustingsconferentie in de Salvatorkerk, Vrije Nesse 11. Het thema luidt: ‘God is in control’. Deze
miniconferentie heeft tot doel via muziek, Bijbelonderwijs en
gebed niet alleen elkaar, maar vooral God te ontmoeten en
zo herstel, bemoediging en zegen te bieden. We staan onder
meer stil bij de vraag of we God genoeg ruimte geven. Wat
zou er veranderen als we Hem toelaten in al onze beslissingen?
Spreker is Piet Hildering van Heerlijkvrij. Door middel van
professionele christelijke counseling begeleidt hij in het
dagelijks leven mensen die zijn vastgelopen in hun persoonlijk
leven. Ook wordt hij regelmatig uitgenodigd om te spreken in
verschillende kerken en groepen. Beide avonden zijn gratis en
toegankelijk. Iedereen in welkom. Jongeren worden speciaal
uitgenodigd te komen.

Doric String Quartet bij Recum
Vrijdag 4 november, 20.15 uur

Reeuwijk - Het toonaangevende Engelse Doric String Quartet
speelt in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Het kwartet
is op tournee door Europa, Israël en de USA. Daarbij speelt
het in de grote zalen, zoals de Wigmore Hall Londen, het
Amsterdamse Concert-gebouw en Carnegie Hall New York.
Voor Recum spelen zij Haydn, Bartók en Mendelssohn.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Drogisterij
Butterfly, Miereakker Reeuwijk of via www.evertshuis.nl of
de theaterkassa 0172-618484. Kaarten zijn ook aan de zaal
verkrijgbaar. www.recum.nl

Radio-uitzending vanuit
Reeuwijk-Brug
Reeuwijk - Het radioprogramma ‘Ín de Kern’ komt
vrijdag 28 oktober tussen
20.00 uur en 22.00 uur live
vanuit De Ark in ReeuwijkBrug. Het programma
bestaat uit interviews met
mensen uit Reeuwijk-Brug.
Robin van Galen, bestuurslid van zwembad De Fuut,
Sandra van Grieken, afgevaardigde van wijkteam
Reeuwijk-Brug West en wethouder Laura Leijendekkers
komen aan het woord. Het
programma gaat verder met

een gesprek met Bert Kwast,
bestuursvoorzitter van Stichting De Ark en Sjef Vervoort,
voorzitter van het gemengd
koor Vivace. Het programma
wordt afgesloten met een
interview met Sia van den
Heuvel, voorzitter toneelvereniging Uit & Thuis. Het programma is te volgen in de
ether op 107.8 FM, op 103.4
Mhz (kabel Ziggo) en op 98,3
Mhz (kabel Rekam) en ook
via de stream op de website
van RTV Bodegraven.

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 22

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

Het adres voor al uw werkzaamheden

B5beveiligingstechniek.nl

timmer- en onderhoudsbedrijf

Jan Tinbergenstraat 8d • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Leon de Vos

• onderhoudswerk
• plashuis/recreatiewoning
• aanbouw en dakopbouw
• verbouwingen

• keukens en badkamers
• kozijnen en dakkapellen
• ramen en deuren
• tegel en metselwerken

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

Oudeweg 12 • 2811 NN Reeuwijk • e-mail: lwdevos@kpnmail.nl
mobiel: 06-22808219 • www.leondevostimmerwerken.nl

www.b5beveiligingstechniek.nl

Emmakade
in beeld
Dinsdag 1 november, 10.00 uur

Bodegraven - De Historische
Kring besteedt op de maandelijkse inloopochtend
aandacht aan foto’s van de
hele Emmakade. Belangstellenden zijn welkom in de
Meent, Willem de Zwijgerstraat 8. De toegang is vrij,
breng zo mogelijk uw oude
foto’s mee.

Kijkertjes

Verfilmd boek van Saskia Noort
Vrijdag 28 oktober, 20.00 uur

Bodegraven - De Nova Bioscoop vertoont de verfilming van
het succesvolle boek ‘Terug naar de Kust’ van Saskia Noort.
Maria Vos (Linda de Mol) is moeder van twee kinderen en
heeft een relatie met de onstuimige Geert, met wie ze samen
in een band speelt. De relatie tussen de twee staat echter
sterk onder spanning en als Maria ontdekt dat ze zwanger is,
besluit ze het kind weg te laten halen. Kort daarna ontvangt
ze een aantal bizarre anonieme berichten, waarin ze voor
moordenaar wordt uitgemaakt en wordt bedreigd met de
dood. Haar belager blijft haar volgen en Maria is de wanhoop
nabij. Vrij entree en in de pauze voor iedereen koffie of thee.
Reserveren kan via e-mail novabioscoop@kpnmail.nl of telefoon 0172-650010.

Als je relatie je lief is
Werk aan een positieve partnerrelatie met
wederzijdse waardering en tevredenheid.

Boterhammenrobot
Reeuwijk - In de herfstvakantie deed BSO Het Papegaaiennest mee aan de Grote SWKGroep Techniekdag. De kinderen
maakten op deze dag kennis met allerlei vormen van techniek. Ontdekken, uitvinden, programmeren, toepassen, bouwen en creëren. Hiervoor kreeg de BSO telkens e-mails met
opdrachten. Er waren allerlei verschillende opdrachten: bouw
een zo hoog mogelijke toren van papier, laat een technische
truc met een bal zien en programmeer een robot die een
boterham kan smeren. De kinderen en medewerkers zijn druk
met de opdrachten aan de slag gegaan en hebben een hele
leuke, technische, vakantiedag gehad.

André Smith

• Advies
• Begeleiding
• Bemiddeling

TUINAANLEG
ONDERHOUD
BESTRATING

Op werkdagen ook ʻs avonds spreekuur.

Praktijkadres:
ʻt Kerkestuk 109, 2811 BE Reeuwijk
Telefoon: 06 - 47 034 649
www.psychologenpraktijk-f-krotwaar.webklik.nl

Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.

Weijland 22 • 2415 BB Nieuwerbrug
Telefoon 0348 - 688 070 • Mobielnr.: 06 - 23 78 38 66
a.smith-tuinonderhoud@filternet.nl

• Uitsluitend gevraagd/te koop/gratis af te halen gebruikte
goederen, vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van
en voor diegenen die in het verspreidingsgebied van Kijk op
Bodegraven-Reeuwijk wonen.
• Maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene
€ 110,-.
• De prijs moet vermeld worden.
• Maximaal één Kijkertje met één onderwerp per adres/per
week.

Naam:

..................................................................................................................................

Adres:

..................................................................................................................................

• Kijkertje die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden
niet in behandeling genomen.

..................................................................................................................................

• Let op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.

Telefoon:

Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen

INLEVEREN
Deze bon (tot donderdag 10.00 uur) afgeven bij:
Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk
of Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder

OPSTUREN
Deze bon opsturen naar: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk,
Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De
Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst.
De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te
wijken.

PER E-MAIL
kijkertjes@kobr.nl (max 80 letters, inclusief spaties en overige
leestekens). Verplicht naam, adres en telefoonnummer
vermelden!

• gevonden sleutelbos o.a.
Renaultsleutel bij viaduct Waarder
tel. 06-51473004
• gevonden sleutelbos fietspad
Bodegraven/Reeuwijk t.h.v. AC/Mac
tel. 0182-391148
• gevonden op 19-10 Oudeweg zilveren armbandje tel. 0182-581447
• t.k. witte lamellen voor doorzonkamer € 100,- tel. 0182-392010
• t.k. mooie hanglamp met glazen
kap € 25,- tel. 0348-501603
• t.k. 4 antieke eetkamerstoelen
met rieten zitting € 60,- tel. 0182395676
• t.k. l. grijze vierkante eetk.tafel
uitkl.4-8 pers. € 75,- tel. 0182394904
• t.k. fietsendrager ANWB
kantelbaar slot oprijgoot € 75,tel. 0182-395207
• gratis op te halen 2 campinggas
flessen 907 2,75kg een leeg een vol
tel. 0172-615766
• gratis af te halen jonge guppy’s
tel. 0172-612072
• t.k. flow snowb. 148 cm Salomon
sb.schoenen mt 44 samen € 100,tel. 06-16002300
• t.k. Melody Dolce Gusto Krups
KP230T koffiez. ap. € 45,- tel. 0182393709
• goed tehuis gezocht 4 jonge
kittens gratis tel. 0182-394421
• t.k. casinoset drie in een maat 80
x 45 cm € 20,- tel. 06-22256900
• t.k. laarzen mt 41-42 zwart klein
hakje zgan € 35,- tel. 06-30808267
• t.k. 4 winterbanden met stalen
velg 185/65/r14 € 100,- tel. 0182393864 (na. 19.00 uur)

• t.k. 2 pits electr. kookplaat € 20,tel. 0182-394487
• t.k. mosselpan/stamppotpan
inh. 6 liter € 5,- tel. 0172-613000
• t.k. hometrainer Sven Sport
HT 450 Magnetic zgan € 50,tel. 06-41876794
• t.k. zand/watertafel met deksel
€ 12,50 tel. 06-24240991
• t.k. wit voorrek voor op
meisjesfiets + handleiding € 7,50
tel. 06-34848117
• t.k. Playmobiel Brandweerauto
met acc € 20,- tel. 06-36146601
• t.k. 4 identieke aardewerk vazen
40cm hoog € 20,- tel. 0172-612451
• gratis af te halen VHS 29x manga
18x muziek 3x film 7x Marx Bros
tel. 0172-616695

Nu in nog betere handen na studie
Medische Basiskennnis volgens de
Plato normen, SNRO geaccrediteerd.

Acupuncturist
Chinese Kruidengeneeskundige
Voetreflexoloog

Ook o.a. Workshops Voetreflex
Anti rookbehandelingen
Voor meer info :
Paula Berserik
www.pathece.nl
e-mail:pathece@gmail.com
0182-391538

Colofon

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266
www.kijkopbodegraven-reeuwijk.nl
Oplage: 16.300 exemplaren
Verspreid in Bodegraven-Reeuwijk,
Hekendorp en Zwammerdam

Overname artikelen toegestaan met
bronvermelding: Kijk op BodegravenReeuwijk

Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bodegraven zijn handelsnamen van
Graficelly B.V.

Advertenties: Reservering vóór
maandag 12.00 uur. Daarna kan
plaatsing niet gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en aanleveren op de website:
www.kijkopbodegraven-reeuwijk.nl
Bel (0182) 399 266 of mail naar:
advertentie@kobr.nl

Hoofdredacteur: Paul Engels,
redactie@kobr.nl, (0182) 394 810
Inleveren kopij: uiterlijk maandag
09.00 uur.
Inleveren sportkopij: uiterlijk
maandag 14.00 uur via: sport@kobr.nl
Redactiemedewerkers: Margon
van den Berg, Wim de Boevère,
Marlien van Leeuwen, Bert Verver,
Karin Wagter, Carin van Wijgerden

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen
Bezorging: Reclameverspreiding
Bodegraven Tel. (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren
bezorging@kobr.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 23

R
E
T
N
I
R
P
N
O
N
A
C
0
5
3
2
B
M
Y
F
I
X
A
M
P
OPRIJ=ZO
EN

R
E
C
A
E
K
UNIE
D
S
S
B
G
8
2
1
+
P
O
APT

L

P
OPRIJ=ZO
EN

P
W
INCL. BT

P
W
INCL. BT

VAN 149.95 VOOR

95
109.

EXTRA SET PATRONEN (REFILL)
VAN 55.85 VOOR

49.95

VAN 449.- VOOR

399.-

INCL. TAS + MUIS
BUNDELPRIJS

HULP AAN HUIS NODIG? WIFI PROBLEMEN?
BEL: 0172-645030 WWW.TF-ICTSHOP.NL

428.95

Prins Hendrikstraat 10
2411 CT Bodegraven

Solistenconcours OBK
Vrijdag 28 oktober, 19.00 uur

Goede doelen markt brengt
4500 euro op
Waarder - De goede doelen
markt in Waarder mocht zich
afgelopen zaterdag verheugen in een warme belangstelling. Ook dit keer hadden
de tafels van de vijftien goede doelen een aanbod waar
werkelijk voor alle leeftijdsgroepen wel iets te vinden
was. Het was een erg gezellige middag en het resultaat
van de gezamenlijke verkopen was ruim 4500 euro. Een
resultaat waar met grote
dankbaarheid op wordt

teruggekeken en waar veel
goede dingen mee kunnen
worden gedaan.

Driebruggen - Op het
jaarlijkse solistenconcours van Muziekvereniging OBK
Driebruggen zetten
(jeugd)leden hun
beste beentje voor
om mooie prijzen in
de wacht te slepen.
Mocht je het leuk
vinden om te komen
luisteren en de solisten live te horen of
iets te leren van de
leerzame workshop,
kom dan naar Piet
van Eijk, Hoogeind 6
in Driebruggen, waar
dit jaar het concours
plaatsvindt.

Roby van Rooijen naar
EK Jeu de Boules in Monaco

ALEX

AIRCONDITIONING

HUISMAN

SANITAIR • VERWARMING

Uw cv-ketel heeft onderhoud nodig!
• Voorkom gevaarlijke situaties voor u en uw gezin
• Voorkom hogere energiekosten
• Voorkom ongemak en storingen

Kies voor uw lokale onderhoudsbedrijf!
Tevens inboedelopslag
Verhuisbedrijf Koster
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35

JEU DE BOULES

Omdat het binnen behaaglijk moet zijn!

Einsteinstraat 18 | 2811 EP REEUWIJK | (0182) 39 22 45
www.alexhuismanbv.nl | info@ahuisman.com

De 17-jarige Bodegraafse HBO studente Roby van Rooijen is
door de Nederlandse Bond van Jeu de Boules Verenigingen
geselecteerd om deel te nemen aan de Europese Jeugd kampioenschappen van 28 t/m 30 oktober in Monaco. Door haar
goede prestaties in de landelijke competitie is Roby dit jaar
opgenomen in het Nationale Jeu de Boules Team.
Roby heeft in september jl. namens de Jeu de Boules Bond deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen Dames in Bratislava. Roby is lid van OSB Bodegraven, maar speelt competitie bij
PUK in Haarlem omdat daar spelers van haar niveau zijn.

Voor al het schilderwerk binnen en buiten
Kaagwerf 38
2804 MT Gouda
T (0182) 534 403
E info@alphaschilderwerken.nl

www.alphaschilderwerken.nl

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk - 26 oktober 2016 - pagina 24

VOLLEYBAL

VSTS nog niet op niveau
Met een amper fit team
startte VSTS de thuiswedstrijd tegen Scarabee voortvarend. Na een tiental
minuten stonden de mannen met een comfortabele
15-8 voor. Wat er daarna
gebeurde is niet helemaal
duidelijk maar de eerste set
sloeg volledig om. Het team
uit Ter Aar kwam terug in
de set en zelfs in de wedstrijd. De eerste set ging met
23-25 verloren, een aardige
dreun. Tijdens de tweede
set hield VSTS last van deze
dreun en het goede spel was
ver te zoeken. Een goede
speler kan al snel het verschil maken en VSTS had zijn
handen vol aan zo’n beetje
de enige goede speler van
Ter Aar. De tweede set was
niet meer te redden en ging
wederom verloren, 19-25.
Terug in de wedstrijd komen,

dat was de taak van VSTS. De
schouders werden er weer
onder gezet en de felheid
kwam terug. Precies wat er
nodig was om van deze wedstrijd nog wat te maken. Dat
Scarabee hier moeite mee
had was duidelijk te zien en
met twee maal 25-20 trok
VSTS de stand weer gelijk

naar 2-2. De vijfde set zat de
spanning er goed in. Toch
slaagde VSTS er niet in om
het spel van de twee sets
ervoor door te zetten en de
Bodegravers zakten er zelfs
helemaal doorheen: 4-15 en
2-3 voor Scarabee.

Kinder chocolade of surprise

per pak

1.75

Koploper Langeland met veel moeite langs Botesa
glimp van haar vorm van het
vorige seizoen zien door het
damesenkelspel verrassend
eenvoudig te winnen: 6-3
6-3. Kopman Luuk van Gorkum, vorige week nog goed
voor twee punten, liet daarna de kans op een verrassende 2-0 tussenstand liggen
door zijn enkelspel te verliezen. Botesa pakte vervolgens alsnog een voorsprong
door winst in het damesdubbelspel, maar kwam in het

diverse soorten, per pak

Beeld: Photorik

TENNIS

De tennissers van Botesa
hebben verrassend twee
punten overgehouden aan
het thuisduel met Langeland. Op het eigen Botesapark maakten de Bodegravers het de koploper knap
lastig, maar verloren uiteindelijk wel: 2-3.
Waar vorig weekend tegen
TEAN de heren de punten
pakten voor Botesa, waren
nu juist de dames succesvol.
Rianne Schouten liet een

Verkade kinderkoek

vervolg van de wedstrijd niet
meer in de buurt van een
stunt.
In de tenniscompetitie is het
gebruikelijk dat elk punt telt
(ongeacht de winnaar van
het duel) en dus kon Botesa
tevreden zijn. Door de twee
punten heeft de ploeg,
ondanks vijf nederlagen op
rij, nog altijd een waterkans
op lijfsbehoud in de tweede
klasse

Robinson’s fruitshoot

1.25
Mini babybel of cheez dippers

krat 24 x 30cl

diverse smaken, 4x20 cl

1.25

1.75

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met vrijdag 28 oktober 2016.
U kunt bestellen op www.lekkermakkelijk.nl. Wij bezorgen alleen in Bodegraven en
Zwammerdam, postcodegebieden 2411, 2412 en 2471.

Elke dag vakantie thuis!

ACTIE TERRASOVERKAPPING
tot 31/12/2016

Maak je klaar
tegen het voorjaar

ACTIEKORTING:

-10%

ERRED
EF

De Bree 15
2415 BE Nieuwerbrug
0348-688923
www.eurolinezonwering.nl

R PR
LE

Uw Brustor specialist:

DE
OR A

BRUST

BRUSTOR
OUTDOOR SUN SYSTEMS

®