You are on page 1of 4

eivei,

gnveevcK,( GWwgb, GBP.Avi, G Kgcvq),


nvgm MvgUm wj.
`wY fvsbvnvwU, kxcyi, MvRxcyi|

welq: AwfhvMc|

Rbve,
webxZ wbe`b GB h, MZ 27/02/2016 Bs gv: kvgxg AvBwW160212, gv:Rvevqi AvBwW-160304,gv:Avwmd AvBwW160025,gv:Avkivdzj
AvBwW-160266,gv:KvIQvi
AvBwW003393,gv:mwjg AvBwW-160129,bqb AvBwW-160246,jvi ci
Kg mj mwVK mgq AcwZ nqwb ci Zviv ,gv:KvIQvi
AvBwW -003393, gv:mwjg AvBwW-160129,bqb AvBwW160246,Avkivdzj AvBwW-160266,AvbygvwbK 03.45 nZ -04.00
Uvi Kgj Avm I gv:Avwmd AvBwW-160025, gv: kvgxg
AvBwW-160212, gv:Rvevqi AvBwW-160304 AvbygvwbK 4.4505.00
Uvi,
Kg
mj
w`K
Avm|Zv`I
KvQ
&&&&&&&&&&&&&&&&&&G wejevm Kgj wdi Avmvi KiY
RvbZ PvBj Zviv Rvbv&&&&&&&B Zv`iK gvnveye evwniMZ
vbxq evw wgwUs Rvi c~eK wbq hvq DjL _vK h 02.25
wgwbU Avgvi wbKU GKUv dvb Kji gvag gvnveye ej h
jvi ci Avcbvi h jvK Myjv cveb bv gb Kieb m Avgvi wbKU
hve Gi ci Avwg IbvK Rvbv&&&&&&&&&B h,&&&&&&G
welq Avcwb ckvmwb wefvM wKsev gvwjK ci KvIK Rvbvb
Zviv hw` AbygwZ `q Ze mUv ckvmwbK wefvM Gi gvag
Avgvi cWvKkb wR Gg mvi Rvbe mvi hw` AbygwZ `q Ze
Zviv
hZ
cvie|Gi
&&&&&DIi
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Dwb
AvgvK ej Avwg &&&Gg wc mvne K ejZwQ | &&&&Ges
welqwU wR Gg mvi K Rvwbq wQjvg|weKj 05.30 wgwbU
dvb Kji gvavg GW wgb gvbRvi myRb mvne AvgvK ej
I`i
K
KvR
`q
welqwU
Avwg
KvjK
`LZwQ|

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&G&&&&&&&&&&&&&B
h_v
wfwIZ Zv`i K KvR `B &&Gi wKQz Y ci H vbxq evw
gvnveye Avgvi Kgj wdwbwks mKkb Gm AvgvK Avgvi
&ig Avi wKD Gm mnKvix: gvbRvi |

AZGe, gnv`qi wbKU AvK~j Ave`b GB h Dciv welq my


Z` Ki BDwbU -04 Gi wdwbwks wWcvUgbvU Gi wei
Dchy eev MnY gnv`qi hb myAvv nq|

wbe`K,
gv:Avey mvqg
mnKvix: gvbRvi wdwbks wWcvUgU
AvBwW bs- 001076
^vi:

AvjvnK fq
Kwi
bvgvRi
mgq

gvevBj
dvbwU
e ivwL |