You are on page 1of 5

Date: 15/08-21/08

TIME

MON/T2

TUE/T3

WED/T4

THUR/T5

FRI/T6

SAT/T7
MASTER RAHUL SINGH
KID YOGA
YOGA CHO B

9:15-10:00 AM

HLV.THY
ZUMBA FITNESS

HLV.TRUNG HIU
SIU GIM CN

HLV.TRUNG HIU
ZYMBA DANCE

HLV P.ANH
BELLY DANCE

HLV.THY
ZUMBA FITNESS

HLV H MY
SEXY DANCE

HLV P.ANH
BELLY DANCE

HLV.TRUNG HIU
SIU GIM CN

HLV H MY
SEXY DANCE

HLV P.ANH
BELLY DANCE

12:00-1:00 PM

5:30-6:30 PM

6:45-7:45 PM

5:30-6:30 PM

MASTER CHINTU
CORE YOGA
(I)

HLV.TRUNG HIU
ZUMBA DANCE

SUN/CN

DATE: THNG 7/2016


DATE: 06/2016
TIME

MON/T2

TUE/T3

WED/T4

THUR/T5

FRI/T6

06:00-07:00
AM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

08:00-09:00
AM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

09:15-10:00
AM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

12:00-01:00
PM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

03:00-04:00
PM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

05:30-06:30
PM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

06:45-07:45
PM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

08:00-09:00
PM

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

SAT/T7

SUN/CN

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

MASTER DEEPAK
HATHA DYNAMIC
(I)

CACH S DUNG
Bc 1: Hoan thin thng tin lich hoc
Bc 2: xut sang file ui .pdf
Bc 3: Chuyn .pdf sang Jpg tai: http://pdf2jpg.net/ (chon
click download page 1)
Bc 4: Dung Paint chinh sa khung anh (Ct phn mau tr
Bc 5: In ra

hng tin lich hoc


e ui .pdf
sang Jpg tai: http://pdf2jpg.net/ (chon Excellent - 300dpi sau o
1)
hinh sa khung anh (Ct phn mau trng)