You are on page 1of 14
4 EXILIO E DEPORTACION JOAQUIN BALBOA & ANTONIO PEREZ, DE MONTERREI & BOBORAS aos CAMPOS NAZIS uN ton io E OfsereWelb exer Meret Core Brena Chelate) ect ee C Meter MC Un cesT Me TT ete Monti r tea ncn eer ener See RG eyes en CEL Tata despois a Francia. Rice Me CTS CMC Cc eT CCE TEC Te OOM) ee MM cs SoM oCOe LS Ore crt sent Cec ces SrseesRcie tReet CORON eC REV PR Rreker a om ceo one rce eT SEU eae Seer Ms nearer UTE para a Associacié de Cecs de Catalunya eon arte om ECC enc cre seu fillo Eladio, falecido en 1952. oppo docs 1 EMIGRACION et ton acne yee te MST Co Xe Tm Republica truncouse en xullo de 1936 Oe enue MCE tame Cee om Or MEE cose ccc Ors ones et ecertr emt or Cmeantc eG ce ee s Eyer eee CRESS Ect) CC OSM cas CMe SCOTT ear tee REE C mcr t Me mmRON Ts 7 CS Oren ae Ce Cera Ne Pete ett ea Ceert CCR tracy TO Oncaea certs eee ORT paar ore eR tt Ca Cocrtetcheretitnee Bitrstt ey 2 GUERRA CIVIL Barcelona para la invicta de Franco FE 3 EXILIO: CAMPOS FRANCESES Pe ey een eee ee ee a ee ee er eee eee nC ee eee) Os republicanos espafois non tiveron a acollida que esperaban ee ner errr ‘indesexables" @ foron reeluidos e vixiados en campos cunhas condicions pesimas, sobre todo ao principio. Rertnee erent re eon cet ener on ee ee et ee ey en eet ee ken et ene eee eee Ce en eee ee CRORE yea en menee MeL mermiiene a Beier meine einer member ene irate eo nes en eee tare ea nana ee) palbeeyeiroe mir aimee eee Sener Deena ce eee Danii earn ner er aie eae pores a re ee eee eee ee Paar nei neni eee Ir ST een RD Cre ae a ee een ae Pen ene a aap een ee ene pi aE Saher panne inne pear innpen pene ere et ee ee ae ee eae aor) ener eee er eee ee ee ee Cece Wm aera ee eer Tere) Re ee nee at oh 4 EN MANS DOS NAZIS: O TRIANGULO AZUL ere ee eee) eee reer tree ter trent eee nee ene rte Cee een eect Florentin, no departamento de Yonne Peet eee Ger eae ees ce eae eect) COO oi ene Me eae ee rage) een tee oer Asignéronlle o nimero 3833 ¢ o distintivo dun triangulo anul (dos apatridas| co S de Spanier. Os rotspanier (rox0s eee ere rer eee ee pee cer ec ets Secrest toy ee ee eee ee eee ci tr ea er ene ae ret er re ne eae a re eee or a ane en ee aeguimos organizados como estiveramos no Exéreito da Repdblica. Pe ene ene eee a ene ee onary Ue ee eee No momento do armisticio, os espanois foron seleccionads nos campos de prisioneiros do Exércto frances ¢ consideradios non como prisionetos Pere eee aor eee cane rea ee a ee ee ee es eee er er en eee ee re ae et) ‘atopei companeiros daquelas compattas que foron feitos prisionetros ON Coe ee ee Republicano en Praneia, 1939-1945, Critica 1989) CoRR Ceo teem ccm) ee eet ctr eee eer eee nes COR en OMe eM eget Cam eee sR eter Retr eet Mca Pe Cee ener eae Cee ee eee eon ceety nee Ste eee eee Cc ern eee eee ttt een eee eee cree ts CCRC SC Omen urn) See Cree eee mene es Reece ett Rte ence cts Cre ae ere et eee Le! Bren COR ests itr nent Cre aes poeeneete eee res 5 RESISTENCIA: TRIANGULO VERMELLO ee a a ee eee ee oe eee Ce ae ee ee ee ee ey ee eee ee aera) Si pero este pouco tempo, tan pouco, que les queda, eu corre o perigo ee ee ee ee ee eee er eee eee eee eee et ee a eee ae) Par a ct cos Mauthausen abriu en agosto de 1938 ao norte da Austria Perch any Seven ni hy eee Peet ern nt ents eer Reenter ac eared EAE eee ere ene STC T nee oy ee eet eee te Peer i tne Ro Garam Css armen oa fea fac Cire oer reer enced SRC renee es Soe nan een te tt ment Dic eerie tear estat ampo ener © primeito tren de deportados cara aos campos alemans Lee ee ae ee ae ars Ieee OP Penne NEL ri eect Tan YS Oe maiores de 13 anos, 430, quedaron recluidos en Mauthausen: oe Senet near einer ern nimais, no tren, durante dezaoito dias ata seren entregados 6 MAUTHAUSEN: O CAMPO DOS ESPANOIS rs Cee eee ee er ee hos levasen coma animais. Por Deus bendito! Que habia moitos nenos! heen anata ae Cee ein iy reer inns Pe ee aera ee ano Lise Ramos no documental El convoy de tos 927), ee ee ere eee Oe oe eae me ee ae ee ee ee ee nee ee Rte ee ae a ar ene er eee eee aT erent ee ee ee aT ee ey pC ear ae eae a en Mi Cae er ne ee reales en Ee ere a ce eee eae cre CO eee eee eae cara eat cd rs a ‘7 JOAQUIN NO ARQUIVO DE MAUTHAUSEN BOC a ete eee Oe ee Ben ae ee Be en eS Be te eae Pils piles caaas o CER ab cs op Ee he ee eter Se eee Renee emp ar erorrery PE Spo enn Eee rt ene oe en Re RCE mec Hi Reena Se ee Snes eee Ce a ee ee eee Po Ce Oe Fa Gee ee CEOS TaD oe Te ae Deeks CRS ERE eth parce eastermennae moan Resse ee ney eearrieerer oeMielyceieren ever TS ees pepe eT eres Mauthausen, sinalandolles a cheminea, diialles que esa era & Porro rasnene nmr erent eee Tre Ser rece eee recone nt ete ar eccrine Renee enn Senne tener mentee Perey Rear enies eet enn rs 1940 e 1942 era de 40 quills). A ameaza da tortura e a morte era Re en ene ener Rees Pe eee eet Gh cers a pines acct ioe cre ate Se es eee eens Periy A rerentemyec cre 8 OHORROR ee ee eet eRe ear Re aCe ee eT Coe ear aera hy meer eee ere Sara Meer ea eae rae eae ‘Unhesvefsonos formar a douscentas exparoise desfitar son parar mentres Aa ee re oe ee er ras ea a ee ee eae aera) sir pesicel a ar ee ee pi ee nveey en eer ecient irre naan area A) a ct cos Cea ee ee ee a eae eee tc) rere erin ene nie cei eect eee ee eae ee res ro nun lugar onde a vida humana Piet eer ee eer ere ee eee rere ea Ser ene So encore ees Pees ee ee eee eaters unha sorte a chegada a Mauthausen, desde 1942, de miles Ce te ete ee een ee ores erent Reet eC a te eee ee a salvouno do castigo ou da morte, O seu oficio de barbeiro tio eee eee eee nee ey Peter a ra eee ee ee eee een? See ee eee 9 SOBREVIVIR NOS CAMPOS DA MORTE Ce en ee ees ea es ee ee oer renee eet eT ee et ee para os Kapos. A cambio dabanme comida, que despots compartia cos Pennine neat Prey eri nen rv ie Te OTT) Re eee ee ee Mauthausen o que me deu o nome de Paulina porque admiraba mito a Pan red reer ay (aie eae ere reo Poriso me chamo ast. E ganaba sempre. Dicianme <