You are on page 1of 2

JAK POPRAWNIE ZARCHIWIZOWA

PRAC DYPLOMOW W SYSTEMIE APD?


(INSTRUKCJA)
W celu zarchiwizowania pracy w systemie APD student powinien dokona
nastpujcych operacji:
1. Wprowadzi dane prace dyplomowej (streszczenie, sowa kluczowe)
2. Przesa wszystkie pliki wchodzce w skad pracy
3. Wydrukowa z systemu APD prac zmodyfikowan przez system nadrukowaniem na
kadej stronie sumy kontrolnej.
4. Wydrukowa z systemu APD owiadczenie czyjego autorstwa jest praca.
5. Prac zmodyfikowana w ten sposb w systemie APD oraz owiadczenie student
skada w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki.
Podstawowe dane pracy dyplomowej wprowadza sekretariat im (temat w jzyku polskim i
angielskim, nazwisko promotora i recenzentw). Jeeli nie ma tych danych po zalogowaniu
do systemu APD oznacza to, e sekretariat/dziekanat jeszcze ich nie wprowadzi.
Jak wprowadzi dane (streszczenie, sowa kluczowe) pracy dyplomowej do APD?
1. Zaloguj si do APD (http://www.apd.uj.edu.pl), wybierajc link znajdujcy si w
prawym grnym rogu strony.
2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, ktrej dane chcesz wprowadzi.
3. Na nowej stronie pojawi si formularz zatytuowany "Szczegy dyplomu".
Wprowad do formularza wszystkie potrzebne dane, nastpnie zatwierd przyciskiem
"ZAPISZ".
Jak przesa pliki pracy dyplomowej do APD?
Praca powinna mie format PDF, czyli nadawa si do odczytania programem "Acrobat
Reader". Jeeli praca dodatkowo zawiera jakie zaczniki, naley je spakowa do jednego
pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) i take przesa. Pliki mona przesa w nastpujcy sposb:
1. Zaloguj si do APD wybierajc link znajdujcy si w prawym grnym rogu strony.
2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, ktrej pliki bdziesz przesya.
3. Na nowej stronie znajduje si formularz zatytuowany "Dodaj plik". Korzystajc z
tego formularza, przelij kolejno wszystkie pliki dotyczce pracy dyplomowej.
4. Po przesaniu wszystkich plikw zatwierd zakoczenie operacji klikajc przycisk
"WYSANO WSZYSTKIE PLIKI" znajdujcy si pod szczegami dyplomu.
Jeeli pomylie si wysyajc nieprawidowy plik lub plik wymagajcy jeszcze poprawek,
moesz usun go z APD klikajc w czerwony znak "X" znajdujcy si w ostatniej kolumnie
tabeli z danymi dotyczcymi przesanych plikw. Operacja ta jest moliwa tylko wtedy, jeeli
jeszcze nie zatwierdzie przesania wszystkich plikw przyciskiem "WYSANO
WSZYSTKIE PLIKI". W wypadku, gdy ju zatwierdzie przesanie wszystkich plikw a
potrzebujesz dokona poprawek, przesa inne pliki, usun plik, zwr si do swojego
sekretariatu/dziekanatu z prob o odblokowanie moliwoci przesyania, usuwania plikw.

Jak wydrukowa prac dyplomow z APD?


1. Zaloguj si do APD wybierajc link znajdujcy si w prawym grnym rogu strony.
2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, ktr chcesz wydrukowa.
3. Na nowej stronie w tabeli "Zaczone pliki" wybierz nazw pliku, ktry chcesz
wydrukowa.
Jak wydrukowa z APD owiadczenie czyjego autorstwa jest praca?
1. Zaloguj si do APD wybierajc link znajdujcy si w prawym grnym rogu strony.
2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, dla ktrej chcesz wydrukowa
owiadczenie.
3. Na nowej stronie pojawi si tabela zatytuowana "Szczegy dyplomu". W tabeli obok
imienia i nazwiska autora pracy znajduje si ikonka owiadczenia - po klikniciu
ikonki pojawi si owiadczenie.