You are on page 1of 3

Phoøng Giaùo duïc Huyeän Hoùc Moân

Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõ Ba Gioøng

ÑEÀ KIEÅM TRA THAÙNG 2 – KHOÁI 5


Naêm hoïc: 2006 - 2007

1) Moân: Taäp ñoïc Ngaøy kieåm tra: 05/02/2007


a) / 5 ñieåm: Ñoïc thaønh tieáng
Baøi ñoïc:………………………………………………………………..
b) / 5 ñieåm: Ñoïc thaàm
Baøi: Laäp laøng giöõ bieån
Caâu hoûi: Ñaùnh daáu X vaøo  tröôùc yù traû lôøi ñuùng (5ñ)
a) Vieäc laäp laøng môùi ngoaøi ñaûo coù lôïi gì ?
 Ñaát roäng, baõi daøi, caây xanh, nöôùc ngoït, ngö tröôøng gaàn.
 Coù ñaát ñeå daân chaøi phôi ñöôïc moät vaøng löôùi, buoäc ñöôïc moät
con thuyeàn.
 Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.
b) Nhuï nghó veà keá hoaïch cuûa boá nhö theá naøo ?
 Nhuï tin vaøo keá hoaïch vaø öôùc mô cuûa boá.
 Nhuï chöa tin laém vaøo keá hoaïch vaø öôùc mô cuûa boá.
 Nhuï khoâng tin vaøo keá hoaïch vaø öôùc mô cuûa boá.

2) Moân: Toaùn Ngaøy kieåm tra: 05/02/2007


(Laáy ñeà baøi töø tieát Luyeän taäp – SGK trang 110 cho hoïc sinh laøm
vaøo vôû Kieåm tra)
Baøi 1: 6 ñieåm ( Thöïc hieän ñuùng moãi baøi ñaït 3 ñieåm)
Baøi 3: 4 ñieåm

3) Moân: Chính taû Ngaøy kieåm tra: 06/02/2007


Baøi vieát: Haø Noäi

4) Moân: Lòch söû Ngaøy kieåm tra: 07/02/2007


Caâu 1: Ñaùnh daáu X vaøo  tröôùc yù sai:(2 ñieåm)
Noäi dung hieäp ñònh Giô – ne – vô veà Vieät Nam laø:
 Soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi giöõa hai mieàn
Nam – Baéc.
 Quaân Phaùp ruùt khoûi mieàn Baéc chuyeån vaøo mieàn Nam.
 Hai mieàn Nam – Baéc Vieät Nam ñöôïc thoáng nhaát.
 Thaùng 7 – 1956, Vieät Nam toå chöùc toång tuyeån cöû thoáng nhaát
ñaát nöôùc.
Caâu 2: Neâu daãn chöùng veà vieäc ñeá quoác myõ coá tình phaù
hoaïi Hieäp ñònh Giô – ne – vô.
(8 ñieåm)

5) Moân: Luyeän töø vaø caâu Ngaøy kieåm tra:


08/02/2007
(Laáy ñeà baøi töø tieát LT&C “Noái caùc veá caâu gheùp baèng quan
heä töø” – SGK trang 44, 45 cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Kieåm tra)
Baøi 1: 6 ñieåm (Thöïc hieän ñuùng moãi caâu ñaït 3 ñieåm).
Baøi 2: 4 ñieåm (Thöïc hieän ñuùng moãi caâu ñaït 2 ñieåm).
6) Moân: Khoa hoïc Ngaøy kieåm tra: 08/02/2007
Caâu 1: Vieát chöõ Ñ vaøo  tröôùc caâu ñuùng, chöõ S vaøo  tröôùc caâu
sai: (4 ñieåm)
Nguyeân nhaân daãn tôùi nhu caàu söû duïng chaát ñoát
taêng laø:
 Daân soá treân Traùi Ñaát taêng.
 Söû duïng beáp ñun caûi tieán.
 Söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp.
 Söï khai thaùc, söû duïng naêng löôïng Maët trôøi
Caâu 2: Haõy neâu 2 vieäc neân laøm ñeå giaûm nhöõng taùc haïi ñoái
vôùi moâi tröôøng khi söû duïng caùc loaïi chaát ñoát. Haõy neâu 2 vieäc
laøm ñeå phoøng traùnh tai naïn khi söû duïng chaát ñoát. (6 ñieåm)

7) Moân: Taäp laøm vaên Ngaøy kieåm tra:


09/02/2007
HS choïn moät trong caùc ñeà baøi sau ñeå laøm vaøo vôû:
+ Haõy keå laïi moät kyû nieäm khoù queân veà tình baïn.
+ Haõy keå laïi moät caâu chuyeän maø em thích nhaát trong
nhöõng truyeän ñaõ ñöôïc hoïc.
+ Keå laïi moät caâu chuyeän coå tích maø em bieát theo lôøi
moät nhaân vaät trong caâu chuyeän ñoù.

8) Moân: Toaùn Ngaøy kieåm tra: 09/02/2007


(Laáy ñieåm baøi Kieåm tra Khaûo saùt chaát löôïng thaùng 2 -
Ñeà cuûa Phoøng Giaùo duïc)

9) Moân: Ñòa lyù Ngaøy kieåm tra: 09/02/2007


Caâu 1: Haõy choïn caâu ñuùng baèng caùch ñaùnh daáu X vaøo  ôû ñaàu
caùc caâu sau: (4 ñieåm)
a)  Nöôùc laùng gieàng laø nöôùc coù ñöôøng bieân giôùi tieáp giaùp
nhau.
b)  Vieät Nam coù 4 nöôùc laùng gieàng.
c)  Laøo coù 4 nöôùc laùng gieàng.
d)  Laøo vaø Cam – pu – chia laø hai nöôùc noâng nghieäp, Trung Quoác
laø nöôùc ñang phaùt trieån maïnh, coù nhieàu ngaønh saûn xuaát
hieän ñaïi.
Caâu 2: Keå teân moät soá maët haøng cuûa Trung Quoác maø em bieát ?
(6 ñieåm)

Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Khoái


Tröôûng
P. Hieäu Tröôûng

Traàn Coâng Thaønh