IMPOZITUL PE PROFIT INTRODUCERE Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile persoanelor fizice sau juridice

, cu caracter obligatoriu si cu titlu nerambursabil, la dispozitia statului si care nu presupune o contraprestatie din partea acestuia. Potrivit art. 138 alin. 1 din Constitutia Romaniei, impozitele datorate bugetului de stat se stabilesc numai prin lege. Caracterul obligatoriu presupune ca plata impozitelor catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si juridice care realizeaza venituri din: salarii, profit, veniturile realizate de liber profesionisti, etc. Rolul principal al impozitelor datorate statului este acela de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor este de redistribuire a unei parti din produsul intern brut intre clasele si paturile sociale, intre persoanele fizice si cele juridice. Limita impozitelor este influentata de factori externi si interni, printre care pot fi mentionati: a) din categoria factorilor externi mentionam: nivelul produsului intern brut pe locuitor; nivelul mediu al impozitului si progresivitatea impunerii; prioritatile stabilite de catre stat in ce priveste destinatia resurselor financiare concentrate la dispozitia sa; natura institutiilor politice. b) in cadrul factorilor interni care influenteaza limita impozitelor locul cel mai important il ocupa progresivitatea cotelor de impunere, precum si modul de determinare a materiei impozabile. In practica financiara se intalneste o diversitate de impozite care se deosebesc nu numai ca forma, ci si in ceea ce priveste continutul. a) dupa trasaturile de fond si forma, deosebim: 1. impozite directe, care la randul lor pot fi: reale (impozitul pe cladiri, impozitul pe venitul agricol, etc.) personale ± impozitul pe venit

2. impozite indirecte: accize, taxa pe valoarea adaugata, taxe vamale, taxe de timbru si inregistrare, etc.

b) dupa obiect, deosebim: 1. impozite pe venit 2. impozite pe cheltuieli c) dupa scopul urmarit: 1. impozite financiare 2. impozite de ordine d) dupa frecventa care se realizeaza: 1. impozite permanente 2. impozite incidentale e) dupa institutia care le administreaza: 1. impozite ale administratiei publice centrale 2. impozite ale administratiei publice locale REGLEMENT RI PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT Pornind de la prevederile Legii privind impozitul pe profit nr.414/2002,Codul Fiscal aduce o serie de modific ri i clarific ri. Codul fiscal men ine în mare parte facilit ile privind impozitelor pe profit consfin ite de vechea legisla ie,cum ar fi cele referitoare la zonele libere i cele favorizate.De asemenea, se prelunge te perioada de aplicare a facilit ilor prev zute de Legea privind investi iile directe cu impact semnificativ în economie (nr.332/2001).Printre cele mai importante schimb ri referitoare la impozitul pe profit men ion m modificarea regulii generale de calcul al impozitului,reglementarea impozutului pe dividende dup data ader rii României la Uniunea European ,reducerea cotei de impozitare pentru veniturile din cesionarea propriet iilor imobiliare i a titlurilor de participare, condi ionarea deductibilit ii unor cheltuieli în func ie de profitsbilitate sau întroducerea conceptului de amortizare fiscal . Reglementarea impozitului pe profit se bazeaz pe urm toarele principii ale fiscalit ii: y neutralitatea m surilor fiscale în raport cu diferen ele categorii de investitori i capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condi ii egale investitorilor, capitalului român i str in; y certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care s nu conduc la interpret ri arbitrare, iar termenele,modalitatea i sumele de plat s fie

precisstabilitate pentru fiecare pl titor, respectiv ace tia s poat urm ri i în elege sarcina fiscal ce le revine, precum i s poat determina influen a deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii fiscale; y echitatea fiscal la nivelul persoanelor fizice,prin impunerea diferit a veniturilor, în func ie de m rimea acestora; y eficien a impunerii prin asigurarea stabilit ii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi s nu conduc la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice i juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adopt rii de c tre acestea a unor decizii investi ionale majore. Elementele definitorii ale impozitului pe profit sunt:contribuabilii,cotele de impozitare, determinarea profitului i plata impozitului. Contribuabilii sunt desemna i ca fiind subiec ii care conform legisla iei mai sus men ionate sunt obliga i la plata impozitului pe profit. Organiza iile nonprofit ,Banca Na ional a României,organiza iile sindicale i organiza iile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urm toarele tipuri de venituri; y y y y cotiza iile i taxele de înscriere ale membrilor; contribu iile b ne ti sau în natur ale membrilor i simpatizan iilor; taxele de înregistrare stabilit potrivit legisla iei în vigoare; veniturile ob inute din vize,taxe i penalit i sportive sau din participarea la competi ii i demonstra ii sportive; y y dona iile i banii sau bunurile primite prin sponzorizare; dividendele,dobânzile ob inute din plasarea disponibilit ilor rezultate din venituri scutite; y y veniturile pentru care se datoreaz impozit pe spectacole; resursele ob inute din fonduri publice sau din finan ri nerambursabile;

Organiza iile nonprofit, organiza iile patronale sunt scutite de plata impozitului pe profit i pentru veniturile din actibita i economice realiyate pâna la nivelul echivalentului în lei a 15,000 euro,într-un an fiscal,dar nu mai mult de 10 % din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Organiza iile prev zute mai sus datoreaz impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prev zute contribuabilii care desf oar activit i de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaz aceste venituri în baza unui contract de asociere, i la care impozitul pe profit datorat pentru aceste activit i este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obliga i la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate. De asemenea noile modific ri aduse Codului fiscal instituie regula ca în cazul dividendelor pl tite de o persoan juridic român unei alte persoane juridic române, dac beneficiarul dividendelor de ine minime 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data pl ii dividendelor pe perioada de 2 ani consecutiv implini i pân la data pl ii acestora. Începând cu 1 ianuarie 2008 cultele religioase sunt obliga i a pl ti impozit pe profit pe veniturile ob inute din activit i economice care sunt utilizate pentru sus inerea activit ilor cu scop caritabil. COTELE DE IMPOZITARE Cotele de impozitare reprezint cote procentuale aplicate asupra profitului impozabil în vederea determin rii impozitului pe profit datorat.Ea se prezint diferit în func ie scopul urm rit la nivel economico-financiar de c tre fiecare stat . Parlamentarii bulgari au redus impozitul pe profit, pentru a face mediul de business mult mai atractiv pentru investitorii straini. Parlamentul Bulgariei a hotarat reducerea impozitului aplicat companiilor de pe piata locala, de la 15% la 10%, pentru a imbunatati dinamica mediului de afaceri. Cipru, Luxemburg, Malta si Republica Ceha. Statele UE cu un impozit pe profit mic sunt: Irlanda cu 12,5%, Lituania, Bulgaria si Letonia cu 15%. Trei state ale Uniunii Europene, Romania, Estonia si Bulgaria, practica un impozit pe profit de 16%. Urmatoarele sunt Slovacia si Polonia care percep 19%, conform unui studiu al Bancii Mondiale. Un impozit pe profit de 25% este practicat de: Germania, Austria si Slovenia.Urmeaza Finlanda cu 26%, Portugalia cu 27,5%, iar Suedia si Danemarca practica un impozit pe profit de 28%. Aceeasi taxa este in Regatul Unit de 30%.

Celelalte sapte state membre au un impozit pe profit care depaseste 30%. Astfel, Olanda are 31,5%, Grecia 32% iar Italia 33%. Belgia percepe pe profit o taxa de 33,9% iar Franta se situeaza pe locul 2 in topul tarilor cu cel mai mare impozit pe profit. Pe primul loc in clasamentul tarilor cu cea mai mare taxa pe profit se afla Spania cu 35%. Una peste alta, se pare ca statele dezvoltate economic practica o taxare mult mai mare a impozitului, dublata insa de conditii de facilizare a ajungerii companiilor la acest rezultat final. Potrivit noilor reglement ri în materie ,cota standard a impozitului pe profit in Romania este de 16 % acesta fiind impozitul final cu exceptiile prevazute astfel: în cazul persoanelor juridice care au ob inut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zon defavorizat , scutirea de impozit pe profitul aferent investi iilor noi se aplic în continuare pe perioada existen ei zonei defavorizate Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investi ii înainte de 1 iulie 2002,persoanele care domicilieaz sau lucreaz în unele localit i din Mun ii Apuseni i în Rezerva ia Biosferei "Delta Dun rii", republicatá, cu modificárile ulterioare, i care î i continu investi iile,beneficiaz în continuare de deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct eviden iate, f cute cu investi iile respective, f r a dep i data de 31 decembrie 2006. Contribuabilii care ob in venituri din activit i desf urate pe baz de licen într-o zon liber au obliga ia de a pl ti impozit pe profit în cot de 5% pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pân la data de 31 decembrie 2004. Unit ile protejate destinate persoanelor cu handicap, privind protec ia special i încadrarea în munc a persoanelor cu handicap, cu modific rile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit dac minimum 75% din sumele ob inute prin scutire se reinvestesc în vederea achizi iei de echipament tehnologic, ma ini, utilaje, instala ii i/sau pentru amenajarea locurilor de munc protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplic pân la data de 31 decembrie 2006. Contribuabilii direct implica i în produc ia de filme cinematografice, înscri i ca atare în Registrul cinematografic, beneficiaz , pân la data de 31 decembrie 2006, de: a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-p r i din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei;

b) reducerea impozitului pe profit în propor ie de 20%, în cazul în care se creeaz noi locuri de munc i se asigur cre terea num rului scriptic de angaja i, cu cel pu in 10% fa de anul financiar precedent. Societatea Na ional "Nuclearelectrica" - S.A. beneficiazá de scutire de la plata impozitului pe profit pân la data de 31 decembrie 2010, în condi iile în care profitul este utilizat exclusiv pentru finan area lucr rilor de investi ii la obiectivul Centrala Nuclearoelectric Cernavod -Unitatea 2, potrivit legii. Societatea Comercialá ®Sidex¯ - S.A. beneficiaz impozitului pe profit pân la data de 31 decembrie 2004 Anul fiscal al fiec rui contribuabil este anul calendaristic. Când un contribuabil se înfiin eaza sau înceteaz s mai existe in cursul unui an fiscal,perioada impozitat este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. DETERMINAREA PROFITULUI IMPOZABIL Profitul impozabil se calculeaz ca diferen a între veniturile realizate din orice surs si cheltuielile efectuate în scopul realiz rii de venituri,dintr-un an fiscal,din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul i alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. Veniturile i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement rilor contabile date in baza Legii Contabilitatii nr 82/1991,republicat ,cu modifica rile i complet rile ulterioare. Pentru determinarea venitului impozabil,contribuabilii sunt obliga i sa întocmeasc un registru de eviden fiscala într-un singur exemplar compus din 100 file tinut în form scris sau pe suport electronic in care se înscrie modul de calcul al câ tigului/pierderii rezultate din tranzac iile efectuate cu propriet i imobiliare. Contribuabilii care au optat pân la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe m sur ce ratele devin scadente, beneficiaz în continuare de aceast facilitate pe durata derul rii contractelor respective; cheltuielile corespunz toare sunt deductibile la acelea i termene scadente, propor ional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea total a contractului. de scutire de la plata

În cazul contribuabililor care desfasoar

activit i de servicii interna ionale in baza

conven iilor la care România este parte,veniturile i cheltuielile efectuate în scopul realiz rii acestuia sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil,potrivit unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglement rile din aceste conven ii. Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum i veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile; Veniturile neimpozabile, prev zute expres în acorduri i memorandumuri aprobate prin acte normative. Spre deosebire de legea anterioar , care prevedea c cheltuielile sunt deductibile numai dac sunt aferente veniturilor impozabile,regula introdus de Codul Fiscal este mai permisiv ,în sensul c este acordat deductibilitatea cheltuielior dac acestea sunt efectuate în scopul realiz rii de venituri impozabile. De i deosebirea pare de nuan a,prin aceast modificare se consfin e te posibilitatea deducerii unor cheltuieli care nu se finalizeaz în ob inerea de venituri. Un astfel de exemplu l-ar constituii cheltuielile de prospectare a unei pie e noi. Chiar dac in urma unor astfel de studii se ia decizia de a nu se intra pe acea pia ,cheltuielile respective devin deductibile conform noii reguli. Codul Fiscal mai prevede c la stabilirea profitului impozabil se iau in calcul i alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor. Normele nu prezint o lista exhuastiva a acestor elemente similare veniturilor si cheltuielilor , ci numai câteva exemple. Sunt cheltuieli efectuate in scopul realiz rii de venituri i: y y cheltuielile cu achizi ionarea ambalajelor, pe durata de via stabilit de c tre contribuabil cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protec ia muncii i cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munc y i a bolilor profesionale i boli cheltuielile reprezentând contribu iile pentru asigurarea de accidente de munc riscuri profesionale; y cheltuielile de reclam sau serviciilor y cheltuielile de transport i de cazare în ar norme i în str in tate, efectuate pentru salaria i i administratori, precum i pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin i publicitate efectuate în scopul populariz rii firmei, produselor

profesionale, potrivit legii, i cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de

y

cheltuielile

pentru

perfec ionarea

managementului,

a

sistemelor

informatice,

introducerea, între inerea

i perfec ionarea sistemelor de management al calit ii,

ob inerea atest rii conform cu standardele de calitate o cheltuielile pentru protejarea mediului i conservarea resurselor; y taxele de înscriere, cotiza iile i contribu iile datorate c tre camerele de comer industrie, organiza iile sindicale i organiza iile patronale o pierderile înregistrate la scoaterea din eviden a crean elor neîncasate, în o urm toarele cazuri: 1. procedura de faliment a debitorilor a fost închis pe baza hot r rii judec tore ti; 2. debitorul a decedat i crean a nu poate fi recuperat de la mo tenitori; 3. debitorul este dizolvat, în cazul societ ii cu r spundere limitat cu asociat unic, sau lichidat, f r succesor; 4. debitorul inregistreaz dificult i financiare majore care îi afecteaz întreg patrimoniu PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT Contribuabilii au obliga ia de a pl ti impozitul pe profit trimestrial,pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare trimesttrului pentru care se calculeaz impozitul. Contribuabilii, societ i comerciale bancare, persoane juridice rom ne, i sucursalele din România ale b ncilor, persoane juridice str ine, au obliga ia de a pl ti impozit pe profit anual, cu pl i anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de infla ie (decembrie fa de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elabor rii bugetului ini ial al anului pentru care se efectueaz pl ile anticipate. Termenul pân la care se efectueaz plata impozitului anual este termenul de depunere a declara iei privind impozitul pe profit Organiza iile nonprofit, au obliga ia de a declara i pl ti impozitul pe profit trimestrial pâná la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul. Începând cu anul 2010, ace ti contribuabili urmeaz s aplice sistemul pl ilor anticipate. Contribuabilii care realizeaz venituri din activit i agricole impuse pe baza de norm de venit datoreaz pl i anticipate c tre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în dou rate egale,astfel: 50% din impozit pân la data de 1 septembrie inclusiv i 50% din impozit i

pân la data de 15 noiembrie inclusiv.Pl ile anticipate se stabilesc pe baza datelor înscrise în Declara ia privind venuturile din activit i agricole,depuse de contribuabil.Pân la data de 31 mai inclusiv a anului urm tor celui de realizare a venitului, organul fiscal competent efectueaz regularizarea pl ilor anticipate i emite Decizia de impunere anual pentru veniturile realizate din România de persoane fizice. Contribuabilii care efectueaz pl i trimestriale i ,respectiv lunare pl tesc pentru ultimul trimestru sau pentru luna decembrie,în cazul societ ile comerciale bancare,persoane juridice române , i în cazul sucursalelor din România ale b ncilor,persoane juridice str ine,o sum egal cu impozitul calculat i eviden iat pentru trimestrul III al aceluia i an fiscal,respectiv o sum egal cu impozitul calculat i eviden iat pentru luna noiembrie a aceluia i an fiscal, urmând ca plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac pân la data stabilit limit pentru depunerea situa iilor financiare ale contribuabilului. Contribuabilii care au definitivat pân la data de 15 februarie închiderea exerci iului financiar anterior depun declara ia anual de impozit pe profit i pl tesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat pân la data de 15 februarie inclusiv a anului urm tor.Prevederile prezentului alineat se aplic pentru impozitul pe profit datorat,începând cu anul fiscal2004. Persoanele juridice care înceteaz s existe au obliga ia s depun declara ia de impunere i s pl teasc impozitul pe profit cu 10 zile de data înregistr rii încet rii existen ei persoanei juridice la registrul comer ului. Contribuabilii sunt r spunz tori pentru calculul impozitului pe profit. TEHNICI I METODE DE IMPOZITARE Impozitul pe profit se percepe prin aplicarea cotei de impozitare asupra profitului impozabil. Conform normelor legale în vigoare, profitul impozabil se determin ca diferen între veniturile încasate i cheltuielile aferente venitului încasat. Practicarea unei contabilit i de angajamente presupune recunoa terea profitului impozabil în func ie de venituri i cheltuieli angajate aferente exerci iului, indiferent de data încas rii sau pl ii lui. Plecând de la principiul independen ei exerci iului contabilit i de angajamente se calculeaz diferen între veniturile i cheltuielile exerci iulu. i respectând cerin ele unei rezultatul exerci iului înainte de impozitare ca ca termen

Rezultatul exerci iului înainte de impozitare conectat cu cheltuielile nedeductibile fiscal i cele deductibile fiscal permit ob inerea rezultatului fiscal. REZULTAT = FISCAL CONTABIL REZULTAT + PEMANEN E DIFEREN E + TEMPORARE DIFEREN E

IMPOZITUL PE PROFIT =REZULTATUL FISCAL x COTA DE IMPOZIT Dac din rezultatul contabil sc dem impozitul pe profit se ob ine profitul net contabil, acesta fiind prezentat de soldul contului 121 ´Profit i pierdere´ înscris în documentele de sintez . Contul care reflect rela ia de decontare cu bugetul statului este ÄImpozitul pe profit´ având o func ie dubl . Soldul creditelor reflect impozitul datorat bigetului de stat i nev rsat, iar soldul debitor reprezint impozitul pe profit este una de alegere a celei mai adecvate metode. De i practica apreciate: y y Metoda impozitului exigibil Metoda impozitului amânat sau raport rii impozitului rilor cu economie de pia a generat multe solu ii, dou par a fi mai

A. Metoda impozitului exigibil este metoda potrivit c reia impozitul datorat statului pentru un exerci iu reprezint cheltuiala cu impozitul a acelui exerci iu i este egal cu impozitul din situa ia de calcul a rezultatului fiscal. Sus in torii acestor metode se bazeaz fie pe ideea c inciden a fiscal a diferen elor temporare reprezint o parte a cheltuielilor fiscale a exerci iului în cursul c reia s-a inut seama de aceast inciden în calculul profitului impozabil. B.Metoda impozitului amânat sau rapot rii impozitului Impozitul pe profit este considerat o cheltuial angajat de întreprindere în eforturile sale de realizare a profiturilor i este cotabilizat în cursul aceluia i exerci iu la care se refer cheltuielile sau veniturile. Inciden a diferen elor temporare este reflectat în cheltuial fiscal a exrci iului, în contul de profit i pierdere reg sându-se i în bilan sub forma soldului de impozit. Variantele de prezentare a acestei metode sunt:

1. Reportul fix 2. Reportul variabil  În cazul reportului fix, inciden a diferen elor temporare dintre rezultatul contabil i rezultatul fiscal este am nat pentru a fi imputat asupra exerci iilor viitoare, în cursul c rora aceste diferen e se vor regulariza.  În cazul reportului variabil inciden a fiscal viitoare dat de apari ia unor ± impozit pl tit diferen e temporare în exerci iul curent este determinat i contabilizat fie de o

datorie poten ial ± impozit nepl tit în viitor ± fie ca o cren

anticipat. În plus, impozitele reportate sunt retratate pentru a ine cont de evntualele schimb ri ale cotelor de impozitare, sau de apari ia unor impozite noi. Cuantificarea inciden ei fiscale a diferen elor temporare se realizeaz utilizând cota de impozitare în vigoare la data regulariz rii (nu se ine cont de cota de la origine). Cum am v zut, diferen ele temporare rezult din beneficiul contabil. Diferen ele permanente sunt cele care antreneaz definitiv cre terea/mic orarea cheltuielii privind impozitul pe profit. i permanente constituie esen a celor dou metode.Ele reflect diferen ele între cheltuieli privind impozitul datorat statului i cea care

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful