Mötesprotokoll årsmöte GFDC 2009-04-22

GEFLE FRISBEE DISC CLUB

Mötesprotokoll. GFDC ´S Årmöte i Gävle 20090422, Drottninggatan 10, 803 20 GÄVLE. Mötet öppnades av ordf. Camilla Ström. §1. Fastställande av röstlängd:Peter Bornegrim Camilla Ström, Thomas Ericsson, Helena Ericsson, Per-Erik Jonsson. §2. Thomas Ericsson valdes till mötesordförande, Peter Bornegrim till mötessekreterare. §3. Till protokolljusterare valdes Thomas Langeborg och Per-Erik Jonsson. §4. Mötet förklarades behörigt utlyst. §5. Föredragslistan fastställdes. §6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008: Discgolf Ett separat årsmöte har hållits för discgolfsektionen. Se verksamhetsberättelse för detta möte. Ultimate För tillfället finns det ett aktivt herrlag i föreningen. Fokus har som tidigare år legat på inomhussäsongen. Träningar genomfördes varje vecka i Valbo sporthall. Man deltog under året i två stycken inomhusturneringar. Tyvärr var det för många som hade förhinder under SM helgen, varför klubben inte kunde skicka något lag. §7. Förenings ekonomi fastslogs ha skötts med god föreningsanda. §8. Mötet röstade för styrelsens ansvarfrihet för verksamhetsåret 2008. §9. Medlemsavgiften bestämdes till 150:-/medlem oavsett om man tillhör huvudföreningen eller disgolfsektionen. Avgift för alla medlemmar skall in till huvudstyrelsens konto, bestämdes för discgolfsektionen skall betala in för kontant betalda medlemmar. Ultimate skall ta ut avifter för kostnader i samband med dessa. Medlemsavgifterna skall täcka föreningens administrativa kostnader, samt bygga buffert. Sektion/huvudstyrelse kan ansöka om medel från dessa pengar. §10. Träningsavgiften för Ultimatespelare skall fastställas efter antalet spelare/lokalhyra. Turneringar betalas av spelare. §11. De motioner/förslag som hade inkommit för behandling var uppdateringen av föreningens stadgar från 1983. a) De förändringar som gjorts i föreningens stadgar godtogs av årsmötet och fastställdes idag 2008090422. §12. a) Till ordförande 2009 valdes Peter Bornegrim. b) Till kassör 2009 valdes Thomas Ericsson. c) Till sekreterare 2009 valdes Helena Ericsson d) Till ledamot 2009 valdes Erik Hermansson, Jonas Garnäs och Camilla Ström. e) Valberedning tillsätts vid senare tillfälle. f) Firmatecknare, för klubbens plusgirokonto 4662627-1, är Ordf.Peter Bornegrim ensam.

§13. Inga övriga frågor.

§14 Mötet förklarades avslutat av mötesordföranden Thomas Ericsson. Vid protokollet: ___________________________ Mötesordförande Thomas Ericsson JUSTERAT: Thomas Langeborg Per-Erik Jonsson

________________________

_________________

Postadress Mailbox 6770 801 74 Gävle

Plusgiro Internet E-post 466 26 27-1 www.geflefrisbee.com

info@geflefrisbee.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful