PENGENALAN Sebagai seorang guru kita kerap mendengar betapa pentingnya pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan

menjamin kejayaan pelajar. Ini bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti di mana guru merancang apa yang hendak disampaikan kepada pelajar kemudian menyampaikannya dalam keadaan bersedia dan di akhir kelas objektif pengajaran dan pembelajaran guru tercapai. Sehubungan itu, apabila kita memperkatakan mengenai keberkesanan kerja di kalangan penjawat awam maka terbayanglah kepada kita satu pasukan penjawat awam yang berkualiti, kompeten dan berketrampilan yang membudayakan amalan-amalan terbaik, nilai-nilai murni dan etika kerja yang mulia dalam menjalankan tanggungjawab mereka kepada negara. Menurut MAMPU (2004), pemupukan nilai-nilai murni kepada penjawat awam sebagai anggota organisasi dilihat sebagai amat penting kerana sumber manusia merupakan aset yang amat bernilai kepada organisasi. Teori organisasi dan pengurusan lampau dan kini telah menyepakati perkaitan yang positif antara kualiti pekerja dengan tahap kecemerlangan organisasi. Kegemilangan tamadun besar dunia seperti Islam, India, Parsi dan Rom adalah bertunjangkan kualiti sumber manusianya yang sarat dengan nilai-nilai positif seperti berilmu, taat, setia, berani, tekun, berdisiplin dan kuat bekerja. Penanaman dan penghayatan sikap dan nilai-nilai murni serta etika kerja yang baik yang dilaksanakan oleh Kerajaan diharap akan menjadi teras dan tunggak kepada keperibadian atau tatakelakuan penjawat awam. Seterusnya, adalah diharap nilai-nilai yang positif dan etika yang tinggi akan menghapuskan sikap dan nilai-nilai yang negatif di kalangan penjawat awam bagi membolehkan setiap anggota Perkhidmatan Awam menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti secara berterusan. Peri mustahaknya penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dan etika yang baik oleh setiap penjawat awam maka tugasan ini akan menghuraikan bagaimana nilai-nilai dalam perkhidmatan awam dapat meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan kerja di kalangan penjawat awam.

1

DEFINISI Perbincangan mengenai tajuk ini tidak akan sempurna selagi definisi nilai, etika, keikhlasan dan keberkesanan secara umum dan dari pespektif perkhidmatan awam tidak diberikan. Nilai adalah suatu perkataan yang sering menjadi persoalan penting dalam sesebuah masyarakat. Menurut Sabitha Marican (1994) (dalam Esei-Esei Pentadbiran Awam, 2005), nilai adalah penting dalam mengkaji tingkah laku dan hubungan manusia kerana ia merupakan asas untuk memahami sikap, tanggapan, personaliti, motivasi dan sepertinya. Menurut Najder (1975) (dalam INTAN, 1994), istilah nilai secara kasarnya digunapakai dalam tiga konteks atau pembahagian yang besar iaitu:1. Nilai sebagai sifat; 2. Istilah nilai digunakan untuk menyatakan kadar harga atau markah sesuatu objek, iaitu daripada segi kuantitatif. Contohnya, “Berapakah nilai yang diperolehi oleh pegawai kerajaan dalam penilaian prestasinya?” Dalam konteks ini, kerja seseorang kakitangan awam diberi timbangan markah dalam kadar tertentu dengan menggunakan ukuranukuran seperti yang terdapat dalam borang Penilaian Prestasi. 3. Nilai dilihat sebagai ukuran umum yang diberikan kepada sesuatu yang diingini dan dihargai, seperti “Nilai kehidupan seseorang terletak pada jasa yang dicurahkannya kepada masyarakat dengan ikhlas.” Dalam konteks ini, “jasa” adalah satu nilai yang penting dan ia memberi gambaran kehidupan seseorang, dan ”jasa” itu pula diukur daripada sifat yang dimiliki sama ada beliau ikhlas ataupun tidak. Selain daripada itu, menurut Milton Rokeach (1979) (dalam INTAN, 1994), nilai berperanan sebagai kayu pengukur (standard) kepada apa jua yang dilakukan oleh manusia, apa yang diingini dan apa yang dicita-citakannya, mahupun yang dilihat, didengar, dirasai, dan dialami melalui pancainderanya. Nilai juga menunjukkan arah, dan menjadi penentu dalam membuat pilihan atau tindakan. Pada keseluruhannya, nilai membentuk peribadi dan tingkah laku seseorang.

2

Robbins (1990), (dalam Esei-Esei Pentadbiran Awam, 2005) pula mendefinasikan nilai sebagai asas yang mempengaruhi kelakuan dan cara hidup sesuatu kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini, jika seseorang individu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang dikongsi dan dipersetujui bersama dalam kelompoknya dikatakan telah melencong atau terpesong daripada nilai-nilai asas dan diistilahkan sebagai devian menurut disiplin sosiologi. Bagi tujuan perbincangan menurut INTAN (1991), nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Penerimaan dan penghayatan nilai-nilai utama oleh masyarakat akan menjamin rakyat yang berpendidikan lengkap dalam hubungan masyarakat- perilaku etiket sosial dan budaya ilmu. Menurut Mustafa Haji Daud dalam Pengurusan Islam, 1994, dalam perkataan yang paling ringkas, sarjana pengurusan mendefinasikan etika atau ethics sebagai sains moral

(science of morals) dan prinsip-prinsip moral (moral principles). Ia bertanggungjawab menentukan sesuatu tindakan seseorang itu baik atau tidak baik. Etika dalam erti kata yang lain ialah mematuhi nilai moral. Etika akhirnya merupakan tanggungjawab tingkahlaku seseorang melaui profesionnya terhadap masyarakat. Justeru itu kakitangan sesebuah organisasi wajib tahu tentang tanggungjawab perilaku seseorang pekerja di dalam organisasi tersebut. Tiada siapa yang dapat menafikan tentang kepentingan nilai dan etika kerja dalam pengurusan organisasi. Salah satu ciri masyarakat yang bermoral dan beretika ialah yang kuat berpegang kepada ajaran agama, nilai-nilai kerohanian dan di dalamnya terdapat nilai dan etika yang murni serta tinggi. Bagi tujuan perbincangan menurut INTAN (1991), etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Seseorang anggota Perkhidmatan Awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam Kerajaan. Larangan dan kebenaran tingkahlaku

3

Perkhidmatan Awam adalah tertera dalam perundangan dan peraturan yang mengandungi had-had tindakan dan perilaku anggota Perkhidmatan Awam dalam masyarakat. Menurut INTAN (1994), ikhlas pula bermaksud hati yang bersih, jujur dan suci. Jika seseorang itu ikhlas dalam kerjanya ia akan menjalankan tugas tersebut dengan sempurna dan menghasilkan output yang memuaskan secara berterusan. Tanpa sifat ikhlas, seseorang itu akan sentiasa merungut, menyalahkan orang lain, menunjuk-nunjuk dan gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Seseorang yang tidak ikhlas, tidak dapat melaksanakan tugas yang cemerlang secara berterusan. Seseorang yang bekerja kuat semata-mata untuk menerima anjakan gaji akan merosot prestasinya apabila ia telah berjaya memperolehinya. Manakala orang yang mempunyai sifat ikhlas, sentiasa bekerja keras untuk meningkatkan mutu kerjanya secara berterusan walaupun beliau tidak dianugerahkan Tokoh Khidmat Cemerlang, mendapat anjakan gaji atau puji-pujian daripada ketuanya. Seseorang yang ikhlas melakukan kerjanya bukan disebabkan oleh ganjaran jangka pendek tetapi berkhidmat dengan penuh keredhaan di samping memberi sumbangan untuk kesejahteraan masyarakat. Orang yang tidak ikhlas dalam menjalankan kerjanya selalu bermuka-muka dan gemar mengampu-ampu. Sesungguhnya orang yang bersifat sedemikian adalah berakhlak rendah. Keberkesanan kerja adalah merujuk kepada tahap penjawat awam dapat memenuhi kehendak pelanggan dari segi memberi perkhidmatan atau dengan kata yang lain perkhidmatan yang berkualiti. Menurut INTAN, 1991, kualiti dapat ditakrifkan sebagai kepuasan hati pelanggan atau menurut keperluan yang ditetapkan. Kualiti dalam perkhidmatan boleh dilihat dalam pelbagai bentuk dan cara. Penjawat awam yang kerjanya berkesan atau berkualiti semasa memberikan perkhidmatan kepada orang ramai yang menjadi pelanggan mereka hendaklah memiliki nilai-nilai seperti berikut: perkhidmatan yang cepat, bersopan santun, kebolehpercayaan, keselamatan pengguna, keselesaan, menepati masa dan ketepatan fakta. Manakala dari segi aspek-aspek

4

pengeluaran barangan pula, unsur-unsur kualiti perlu ada termasuklah tanpa cacat atau zero defects dan menepati standard-standard yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya, menurut INTAN (1991), nilai dan etika menentukan arah dan memberikan makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkahlaku penjawat awam bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja negara. Nilai dan etika juga memberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota Perkhidmatan Awam sebagai institusi utama yang membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun masyarakat. Seterusnya, yang amat penting sekali, nilai dan etika Perkhidmatan Awam merupakan standard mutlak bagi mendorong penjawat awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan. Ini didasarkan kepada kepercayaan bahawa nilai-nilai utama yang terdapat di dalam perkhidmatan awam akan membentuk peribadi yang tertentu dan peribadi ini pula akan mempengaruhi pembentukkan sesebuah organisasi. (INTAN, 1992) NILAI-NILAI UTAMA DALAM PERKHIDMATAN AWAM Perkhidmatan Awam di Malaysia telah sekian lama cuba menerapkan nilai-nilai murni dalam perkhidmatannya. Nilai-nilai yang diwujudkan ini bagi memastikan perkhidmatan awam Malaysia akan berkembang sejajar dengan pembangunan negara. Menurut INTAN ( 1994 ), terdapat enam perkara asas dalam nilai-nilai awam yang cuba diterapkan dalam perkhidmatan awam Malaysia, iaitu nilai-nilai peribadi asas, nilai-nilai yang mengutamakan pelanggan, nilai-nilai kepimpinan, nilai-nilai profesionalisme, nilai-nilai yang produktiviti/kualiti, dan nilai-nilai keagamaan. Perbincangan tentang pelbagai usaha penerapan nilai dan etika di kalangan penjawat awam menunjukkan betapa banyaknya nilai yang ingin diterapkan dan diamalkan. Walau bagaimanapun tugasan ini akan menghuraikan nilai-nilai utama Perkhidmatan Awam Malaysia seperti berikut: Taat setia Amanah, bersih dan jujur Bertanggungjawab

5

Berkecuali Adil dan saksama Prestasi yang cemerlang dan berkualiti Ketepatan masa Perkhidmatan ramah dan mesra Bersikap positif, responsif, berdayacipta dan ‘enterprising’ Diyakini sekiranya nilai-nilai ini dihayati sepenuhnya sehingga menjadi amalan hidup ianya akan dapat meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan di kalangan anggota perkhidmatan awam di Malaysia. NILAI-NILAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM DAPAT MENINGKATKAN KEIKHLASAN DAN KEBERKESANAN KERJA DI KALANGAN PENJAWAT AWAM Taat Setia Segala apa yang dilakukan oleh manusia semuanya dikira sebagai ibadat termasuk ketaatan dan tanggungjawab kepada Allah, Rasul, ketua, keluarga, organisasi dan negara. Perkhidmatan Awam mementingkan kesetiaan kepada Raja, negara dan kerajaan. Ia merupakan salah satu daripada nilai-nilai terpenting yang perlu diamal dan dihayati oleh setiap anggota perkhidmatan awam. Perenggan 4, Perintah Am, Bab ‘D’ (1980) menghendaki seseorang pegawai awam “pada setiap masa dan waktu menumpukan taat setianya yang tak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan”. Begitu juga dengan Rukun Negara menghendaki setiap anggota perkhidmatan awam mendukung prinsip kesetiaan kepada Raja dan Negara. Nilai ini adalah amat perlu untuk dihayati oleh setiap anggota perkhidmatan awam demi mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa. Bagi menentukan nilai ini dipatuhi dalam perkhidmatan awam, setiap anggotanya dikehendaki mematuhi tata kelakuan serta ikrar yang termaktub dalam beberapa peruntukan yang berkenaan. Kesanggupan untuk berkhidmat dengan Kerajaan

6

hendaklah disertai dengan semangat keikhlasan, kerelaan dan kesetiaan kepada Raja, negara dan kerajaan. Penjawat awam yang taat dan setia kepada Raja, negara dan kerajaan akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, taat setia serta patuh kepada arahan dan mempertahankan apa juga dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan rela hati tanpa rasa dipaksa. Di sebaliknya, penjawat awam yang tidak taat dan setia akan selalu mempersoalkan dasar negara dan arahan kerajaan, tidak menghormati institusi raja serta melakukan penyelewengan dengan memberikan perkhidmatan yang mendatangkan faedah bagi pihak lain yang bertentangan dengan dasar negara. Tindakan sebegini akan menimbulkan masalah kepada organisasi, menjejaskan produktiviti negara dan boleh dianggap sebagai satu pengkhianatan kerana sudah tentu akan menjejaskan keutuhan dan kestabilan negara. Peribadi taat dan setia tanpa berbelah bahagi kepada Raja, negara dan kerajaan akan meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan kerja di kalangan penjawat awam kerana berkhidmat untuk Negara adalah satu tugas murni serta menjadi kebanggaan setiap rakyat Malaysia. Amanah, Bersih dan Jujur Amanah bermaksud sesuatu yang diberi kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Orang yang tidak amanah dianggap telah melakukan suatu pengkhianatan dan juga penipuan. Nilai amanah perlu ada pada setiap anggota awam kerana tugas mereka adalah mengurus dan menjaga kepentingan harta benda awam. Agama Islam sendiri sangat mementingkan soal amanah seperti yang dinyatakan di dalam surah-surah yang berikut: Amanah mesti ditunaikan (Al-Baqarah:203); Amanah jangan sekali-kali dikhianati (Al-Anfal:27); Serahkan amanah kepada yang berhak (AlNisa:58); Penjawat awam hendaklah bersikap amanah dalam melaporkan dan merekodkan sesuatu (Al-Baqarah:282); dan, hendaklah bersikap amanah dalam mengukur dan menyukat (Al-Araf:85). Sifat tidak amanah merupakan suatu sifat yang dikeji dan dibenci oleh Allah, agama dan masyarakat.

7

Ciri-ciri orang yang bersifat amanah, antaranya ialah: 1. Menggunakan waktu semasa di pejabat dengan sebaik-baiknya. 2. Membelanjakan harta awam mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 3. Tidak melakukan penipuan, penyelewengan dan rasuah. 4. Menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan. Sebaliknya orang yang tidak amanah melakukan perkara-perkara yang berikut: 1. Melakukan penipuan dan penyelewengan. 2. Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. 3. Cuai dalam melakukan tugas. 4. Menggunakan waktu pejabat untuk melakukan kerja-kerja persendirian. 5. Melakukan kerja-kerja peribadi dengan berlindung di sebalik kerja-kerja rasmi. Bersih pula bermaksud kebersihan dari aspek fizikal (misalnya diri, pakaian, bangunan pejabat, rumah, kawasan persekitaran, pengurusan dan pemilikan harta) dan juga kebersihan moral (hati yang baik, fikiran bersih, jiwa yang murni, tidak sombong, angkuh dan sebagainya). Kebersihan dari segi tempat tinggal akan mewujudkan kesihatan yang baik dan akan terhindar daripada penyakit. Kebersihan daripada aspek rohani akan menghindarkan seseorang itu daripada perasaan dengki, khianat, tamak haloba dan sifatsifat lain yang tercela. Kerja-kerja pejabat seperti penyediaan laporan, minit mesyuarat, kerja-kerja menaip, percetakan haruslah dilaksanakan dengan bersih dan kemas. Keadaan ini akan membantu meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti. Institusi latihan seperti INTAN pula harus menyediakan persekitaran yang bersih, kelas-kelas, dewan-dewan, bilik-bilik asrama, dewan makan yang bersih, kemas dan teratur bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Makan minum yang disajikan mestilah bersih. Agama Islam sangat menggalakkan umatnya mensucikan dirinya. Antara ayat-ayat AlQuran yang menegaskan tentang kebersihan fizikal dan rohaniah ialah : “Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang

8

mensucikan diri” (Al-Baqarah:222); ‘Dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan dan segala kejahatan hendaklah engkau jauhi” (Al-Muddaththir: 4 dan 5) Di antara ciri-ciri bersih yang diperlukan bagi setiap anggota perkhidmatan awam ialah: 1. Suka mengamalkan sikap bantu-membantu dan tolong-menolong antara satu sama lain. 2. Sentiasa menjaga kebersihan diri, pakaian yang kemas dan bersih ke pejabat. 3. Sentiasa menuturkan perkara-perkara yang baik dan bersopan-santun. 4. Menjauhkan diri dari perbuatan yang keji seperti rasuah, pecah amanah dan juga penipuan. Manakala ciri-ciri orang yang tidak bersih, antaranya ialah: 1. Suka menuturkan perkatan yang kotor dan lucah. 2. Datang ke pejabat dalam keadaan tidak terurus seperti tidak bercukur, berambut panjang dan tidak bersikat dan pakaian tidak bergosok serta kasut yang tidak bergilap. 3. Melakukan penipuan dan rasuah. Jujur adalah satu nilai penting yang perlu ada pada setiap anggota awam. Penjawat awam sentiasa berkata benar, bertindak mengikut peraturan dan boleh dipercayai. Jujur dikaitkan dengan lurus hati, tulus, ikhlas, amanah, integriti, sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil peluang untuk kepentingan sendiri. Sebarang kerja yang dibuat adalah merupakan satu pengorbanan dengan penuh keikhlasan tanpa curiga dan cemburu. Jika diberi kuasa kecil atau besar, beliau akan menjalankan tanggungjawab berkenaan dengan adil dan saksama. Sifat kakitangan awam yang jujur antaranya: 1. Mementingkan kepentingan awam lebih daripada kepentingan peribadi. 2. Sentiasa berkata benar dan telus dalam sebarang urusan. 3. Tidak suka kepada pembaziran. 4. Tidak rasuah dan menyeleweng. Sebaliknya sifat kakitangan awam yang tidak jujur antaranya: 1. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan peribadi.

9

2. Suka menipu dan berbohong. 3. Menggunakan kemudahan pejabat untuk kepentingan diri. 4. Berpura-pura sakit. Kakitangan setiap organisasi amnya dan Perkhidmatan Awam khasnya mestilah melaksanakan tugas dengan penuh amanah, bersih dan jujur tanpa ada kepentingan diri serta patuh kepada semua peraturan kerja. Berdasarkan penerangan di atas dapatlah disimpulkan bahawa nilai amanah, bersih dan jujur sekiranya diamal dan dihayati akan melahirkan penjawat awam yang sentiasa melakukan tanggungjawabnya dengan niat yang baik dan ikhlas kerana tidak ada unsur kepentingan diri sendiri dalam mengurus dan menjaga harta rakyat. Keikhlasan yang lahir daripada nilai-nilai tersebut tentu sekali akan meningkatkan keberkesanan kerja di kalangan penjawat awam. Bertanggungjawab Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja, tugas, janji dan lain-lain yang mesti dilaksanakan. Seseorang penjawat awam yang telah diberi tanggungjawab untuk melakukan sesuatu tugas bermaksud beliau telah diamanahkan melaksanan tugas tersebut. Oleh itu, ia mempunyai rasa tanggungjawab kepada dirinya dan kepada Tuhan. Ia dikehendaki melaksanakan tugasnya sebagai pemegang amanah negara dan rakyat dengan cemerlang dan menghasilkan kerja secara optimum. Semua penjawat awam daripada peringkat terendah hingga peringkat tertinggi mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Kejayaan mereka memikul tanggungjawab akan membawa kepada kejayaan perkhidmatan awam. Sebaliknya mereka yang gagal melakukan

tanggungjawabnya dengan sempurna boleh dikenakan tindakan tatatertib seperti yang termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib), 1993. Antara ciri-ciri yang dapat menggambarkan sikap bertanggungjawab ialah: 1. Bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. 2. Melaksanakan kerja dengan sempurna.

10

3. Rasa bersalah jika tugas yang dipikul tidak dapat disempurnakan mengikut tahap piawai dan tempoh yang telah ditetapkan. 4. Menjaga maruah agama, bangsa dan negara. Sebaliknya ciri-ciri yang menunjukkan seseorang itu kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya ialah: 1. Tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan bersungguh-sungguh sehingga orang lain terpaksa menyempurnakannya. 2. Hasil kerjanya diragui dan tidak menepati tahap piawai yang dikehendaki. 3. Tidak menyudahkan kerjanya dalam tempoh masa yang ditetapkan. 4. Tidak berusaha untuk membaiki mutu kerjanya. Seseorang penjawat awam tidak boleh membelakangkan kewajipan awamnya atau berkelakuan yang boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab. Ia tidak boleh membenarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tanggungjawab

awamnya. Ini penting untuk menentukan penjawat awam benar-benar melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pemegang amanah negara dan rakyat. Bertanggungjawab juga membawa erti bahawa seseorang iti tidak terlepas dari dipersoal jika gagal melaksanakan beban tugasnya dengan sempurna. Perenggan 4, Perintah Am Bab ‘D’ (1980) dan Etika Perkhidmatan Awam (1979) menetapkan agar penjawat awam mematuhi arahan dan bertanggungjawab serta mengamalkan nilai-nilai ini. Oleh kerana Perkhidmatan Awam juga mentafsirkan bertanggungjawab sebagai satu sifat yang jujur iaitu apabila diberikan amanah mestilah bertanggungjawab kepada pegawai atasan yang terdekat (immediate superior) dan lebih utama kepada dirinya sendiri. Dengan diberikan tanggungjawab dan kepercayaan untuk melaksanakan amanah maka penjawat awam akan merasakan dirinya penting dan dihargai. Ini akan menimbulkan keikhlasan di dalam diri beliau serta mendorongnya untuk berusaha dan menghasilkan kerja yang berkualiti mengikut piawaian yang ditetapkan.

11

Berkecuali Maksud berkecuali pula ialah melaksanakan tugas dan tanggungjawab tanpa sebarang pengaruh dan terlepas dari sebarang tekanan luar berkaitan dengan tuntutan tugas awamnya. Penjawat awam dikehendaki melaksanakan tugas mereka tanpa membawa apaapa bentuk pengaruh atau tekanan luar berhubung dengan sesuatu tuntutan yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka juga tidak dibenarkan menyertai secara aktif mana-mana parti politik untuk mengelakkan kerajaan daripada menghadapi keadaan serba-salah. Nilai ini termaktub dalam perenggan 4, Perintah Am Bab ‘D’(1980) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan, bil. 30 (1974). Berasaskan konsep ini, penjawat awam adalah dikehendaki taat dan setia kepada pemerintah dan melaksanakan segala dasar dan keputusannya dengan setia dan jujur kerana pemerintah berkenaan. telah diberi mandat oleh rakyat melalui proses demokrasi. Pegawai-pegawai awam juga dikehendaki sentiasa bersedia dan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan semua dasar, program dan aktiviti yang telah dirancangkan oleh pihak kerajaan yang memerintah. Ini bererti bahawa menjadi anggota Perkhidmatan Awam memerlukan pengorbanan dari seseorang itu. Sekiranya nilai ini dihayati dengan jujur dan ikhlas maka tindak tanduk serta keputusan yang ambil oleh semua penjawat awam akan dihormati oleh pelanggan kerana keputusan tersebut pasti adil dan saksama serta mengikut peraturan yang ditetapkan. Pengiktirafan akan diberikan oleh pelanggan setelah mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Ini akan meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan kerja semua anggota Perkhidmatan Awam yang terlibat. Adil dan Saksama Adil membawa maksud memberikan kepada yang berhak itu akan haknya mengikut kadar masing-masing, atau meletakkan sesuatu di tempatnya. Adil juga memberi maksud keberanian untuk menilai diri sendiri dan orang lain secara tegas berasaskan ilmu yang benar-benar bijaksana. Adil dalam konteks ini membawa erti sama rata atau tidak

12

memihak kepada mana-mana pihak. Seseorang pengurus di dalam sesuatu organisasi kerajaan harus mempunyai sifat-sifat keadilan, iaitu adil dalam membuat perlantikan, pengesahan jawatan, penilaian prestasi, kenaikan pangkat dan juga mengenakan hukuman tindakan disiplin. Adil boleh dibahagikan kepada empat kategori iaitu adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang bawahan, adil terhadap orang atasan dan adil terhadap saudara dan teman sejawatnya. Sesuatu keputusan yang adil akan dapat diterima dengan hati nurani manusia yang aman dan tenang sebaliknya keputusan yang tidak adil akan menerima tentangan dan bantahan. Dalam perkhidmatan awam, pemimpin-pemimpin sepatutnya mempunyai sifat-sifat adil seperti berikut: 1. Memilih individu yang benar-benar layak dan berkebolehan sahaja bagi sesuatu jawatan. 2. Mengesahkan jawatan pegawai-pegawai yang layak dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 3. Mengetahui dengan jelas tugas-tugas yang dijalankan oleh orang-orang bawahannya sebelum membuat penilaian prestasi dengan adil. 4. Mereka yang berkelayakan sahaja dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan lainlain insentif seperti Anugerah Khidmat Cemerlang dan sebagainya. Sebaliknya seseorang pemimpin yang tidak adil dapat dilihat melalui tindakan-tindakan seperti berikut: 1. Memilih orang yang rapat dengannya sahaja untuk mendapat penilaian prestasi yang tinggi. 2. Tidak mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja-pekerja yang sengaja melanggar peraturan pejabat. 3. Hanya menaikan pangkat orang bawahan yang sealiran fikiran dengannya sahaja atau orang yang sering mengampunya.

13

Arahan Perkhidmatan (1974) menghendaki seseorang pegawai awam sentiasa bersikap adil dan saksama terhadap orang ramai dan memberi mereka layanan-layanan yang teratur dan memuaskan. Mereka juga dikehendaki mengadakan peraturan-peraturan yang mengutamakan nilai ini. Nilai keadilan mempunyai kesan yang positif kepada penjawat awam khasnya dan kepada organisasi khususnya sekiranya diamal dan dihayati dengan sepenuhnya. Ia dapat mencegah daripada berlakunya penyelewengan dan akan menyebar luaskan sifat amanah, adil dan saksama. Keberkesanan kerja panjawat awam akan meningkat dengan berlakunya keadilan ke atas dirinya dari semua aspek yang seterusnya akan memotivasikannya untuk terus berkhidmat dengan jujur, ikhlas dan cemerlang. Prestasi Yang Cemerlang dan Berkualiti Tugas utama penjawat awam adalah untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Penjawat awam perlu meninggikan mutu perkhidmatan dari masa ke semasa. Adalah menjadi tanggungjawab seseorang penjawat awam itu untuk membaiki mutu perkhidmatannya dengan meningkatkan kemahirannya menerusi latihan-latihan tertentu, pembacaan, perbincangan sesama sendiri tentang aspek-aspek pekerjaannya dan lain-lain lagi. Kesediaan seseorang penjawat awam untuk mengatasi kelemahan dirinya tanpa diperingatkan oleh ketuanya adalah satu sikap yang terpuji. Peruntukkan perenggan 50, Perintah Am Bab ‘A’ (1973) menghendaki hanya anggota perkhidmatan awam yang berprestasi cemerlang dipertimbang untuk kenaikan pangkat sesuai dengan keperluan perkhidmatan untuk memberi perkhidmatan yang sempurna kepada orang ramai. Setiap anggota perkhidmatan awam tidak boleh cuai dan kurang berusaha di sepanjang perkhidmatannya. Ia perlu menunjukkan penghasilan kerja yang tinggi dan berkualiti. Oleh itu, anggota perkhidmatan awam perlu sentiasa meningkatkan keupayaan mereka menerusi peningkatan kemahiran dan pengetahuan mengenai kerja. Mereka perlu sentiasa membaiki kelemahan-kelemahan yang ada supaya prestasi mereka sentiasa berada pada tahap yang tinggi. Bagi menentukan perkhidmatan awam mempunyai amggota yang

14

sentiasa berprestasi tinggi, Akta Pencen 1980 menetapkan bahawa mereka yang mempunyai prestasi yang menurun boleh disarakan atas kepentingan perkhidmatan awam. Kesimpulannya, keikhlasan dan keberkesanan kerja akan lahir dari penjawat awam yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran bagi menghasilkan kerja yang berkualiti serta menepati peraturan. Perkhidmatan Awam amat memerlukan pekerja yang cemerlang dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa perlu diarah atau dipaksa serta menghasilkan kerja yang berkualiti mengikut piawaian yang ditetapkan organisasi. Ketepatan Masa “Masa itu emas”. Menurut INTAN (1992), ini bermaksud masa itu amat berharga dan berlalunya masa tanpa sebarang perbuatan atau sumbangan yang berfaedah bererti satu kerugian. Begitu juga, tidak bertindak segera atau melengahkan keputusan akan menyebabkan hilangnya peluang keemasan. Surah Al Ashr menjelaskan mengenai masa iaitu: “ Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesanpesan dengan sabar.” (Al-Quran 103: 1-3) Di antara ciri-ciri ketepatan masa yang perlu ada pada setiap penjawat awam ialah: 1. Sentiasa menepati masa bermula daripada masa datang ke pejabat untuk bekerja. 2. Berusaha menyegerakan tugas yang diberi. 3. Mempunyai perancangan waktu. 4. Bijak menggunakan tempoh masa yang diberi. 5. Menumpukan masa pada kerja-kerja yang produktif dan kreatif. 6. Menetapkan tarikh untuk menyiapkan sesuatu kerja serta mematuhinya. 7. Menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan. Di antara ciri-ciri penjawat awam yang tidak menepati ketepatan masa ialah:

15

1. Suka berbual-bual kosong. 2. Tidak menyegerakan tugas. 3. Tidak ada rasa keperluan untuk bertindak segera. 4. Tidak merancang tugasan atau kerja. 5. Tidak meletakkan keutamaan dalam menyelesaikan tugasan. 6. Meninggalkan pejabat untuk urusan peribadi. 7. Berniaga waktu pejabat atau bertugas. 8. Tidak peka kepada pembaziran masa. Ketepatan masa merupakan suatu nilai yang ditekankan dalam perkhidmatan awam. Perenggan 1, Perintah Am Bab ‘G’ (1974) telah menetapkan waktu kerja perlu dipatuhi oleh semua anggota kerajaan. Arahan menggunakan kad perakam waktu telah dilaksanakan melalui Surat Pekeliling Am Bil. 11/1981. Ia bertujuan untuk memastikan pegawai dan kakitangan kerajaan tiba di pejabat pada masa yang ditetapkan dan melaksanakan tugas dengan dedikasi dan tekun semasa di pejabat. Selain daripada itu, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan dalam tahun 1991 menjelaskan panduan bermesyuarat dengan mengamalkan masa yang optimum. Penjawat awam yang mengamalkan nilai ini akan bekerja dengan ikhlas dan menghasilkan kerja yang berkesan kerana bekerja dalam keadaan yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Perkhidmatan Ramah dan Mesra Penjawat awam dimestikan memberi perkhidmatan yang ramah dan mesra. Memberi layanan ramah mesra kepada pelanggan adalah salah satu nilai dan etika yang diutamakan. Perenggan 10(a), Bab 1, Arahan Perkhidmatan 1974, Dasar Penerapan Nilai Islam (1985) dan Pusat Pembayaran Bil Setempat (1982) menghendaki anggota perkhidmatan awam sentiasan memberi layanan yang ramah mesra kepada orang ramai yang memerlukan perkhidmatan. Ramah mesra bermaksud tingkah laku yang baik dan percakapan yang bersopan-santun. Antara sifat-sifat ramah dan mesra ialah memberikan

16

senyuman dengan muka yang manis, memberikan layanan yang baik, menuturkan kata yang sopan, berkelakuan yang menyenangkan, mesra dalam pergaulan dan mudah didampingi serta suka menolong orang lain. Penjawat-penjawat awam yang bertugas di barisan depan seperti di kaunter-kaunter dianggap sebagai cermin keseluruhan perkhidmatan awam. Oleh itu amatlah penting bagi mereka untuk menghayati dan mengamalkan nilai ini disepanjang masa dan pada setiap ketika walaupun dalam keadaan sibuk atau keletihan oleh kerana dibebankan tugas. Kerja penjawat awam akan lebih berkesan jika nilai ini diamalkan dengan ikhlas tanpa dipaksa. Sikap Berjimat Cermat Peribahasa Cina ada menyebut bahawa orang yang berhemat sebenarnya menghargai perkara atau benda-benda yang dicermatkan. Sikap berhati-hati dalam membelanjakan sesuatu menunjukkan bahawa seseorang itu bertanggungjawab terhadap bahan-bahan atau peralatan agar tahan lama. Sekiranya bahan atau alat dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka kuranglah perbelanjaan dan wang lebihan dapat diperuntukkan bagi keperluan lain. Itulah sebabnya perkhidmatan awam menganjurkan nilai sentiasa berjimat cermat semasa menguruskan harta dan kepentingan kerajaan dan negara. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (1991) menghendaki semua anggota perkhidmatan awam mematuhi prosedur-prosedur tertentu bagi menjimatkan penggunaan harta awam. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/1985 juga telah menghuraikan peranan yang perlu dimainkan oleh Pegawai Pengawal dalam semua aspek pengurusan stor. Di antara ciri-ciri sikap berjimat cermat ynag perlu ada pada setiap penjawat awam ialah: 1. Berhati-hati bila berbelanja. 2. Tidak membazirkan harta kerajaan. 3. Tahu membezakan antara keperluan dan kemewahan. 4. Menyelenggarakan harta benda kerajaan dengan baik.

17

5. Bertanggungjawab di atas perbelanjaan yang dilakukan. 6. Mengadakan sistem kewangan yang berkesan. 7. Menyedari bahawa hasil kerajaan datangnya dari rakyat. Dengan mengamalkan nilai yang tersebut diyakini bahawa penjawat awam akan berkerja dengan jujur, tertib dan ikhlas yang seterusnya akan menghasilkan kerja yang berkesan. Bersikap positif, responsive, berdayacipta dan ‘enterprising’ Malaysia adalah sebuah negara yang pesat membangun dan mempunyai berbagai-bagai sumber alam semula jadi. Menurut wawasan mantan Perdana Menteri, Malaysia akan melangkah ke hadapan untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Konsep negara maju yang menjadi wawasan negara mempunyai ciri-ciri pembangunan seimbang bukan sahaja dari segi bidang-bidang ekonomi, politik dan kemasyarakatan tetapi juga dari segi perubahan fizikal, kerohanian dan intelek. Bagi mencapai tujuan ini, Perkhidmatan Awam perlu mempunyai nilai-nilai yang lain termasuk sikap positif, responsif, berdayacipta dan ‘enterprising’ supaya Perkhidmatan Awam dapat berganding bahu dengan sektor swasta untuk bersaing di arena antarabangsa. Sikap positif bermaksud bersedia untuk menerima usaha-usaha pembaharuan dan perubahan. Dengan adanya nilai ini semua dasar baru yang diperkenalkan kerajaan akan dipertimbangkan dengan rasional dan diterima dengan hati yang terbuka. Responsif pula bermaksud mudah menunjukkan reaksi, menerima teguran secara terbuka, tidak bertindak dengan melulu apabila menerima teguran, sentiasa bersedia untuk berubah apabila menerima cadangan yang baik dan mempunyai sifat merendah diri dan tidak ego. Berdayacipta pula bermaksud mempunyai kemampuan atau kebolehan untuk mencari idea bagi menghasilkan benda yang baru atau mencari kaedah baru untuk melakukan penambahbaikan pada benda yang sedia ada bagi meningkatkan keberkesanannya. ‘Enterprising’ pula bermaksud penuh dengan daya usaha atau giat berusaha untuk mempelopori sesuatu bagi mendapat kelebihan apabila bersaing secara sihat. Berdasarkan huraian di atas maka dapatlah

18

disimpulkan bahawa sikap positif, responsif, berdayacipta dan ‘enterprising’ adalah nilai murni yang perlu ada pada penjawat awam bagi memastikan supaya negara mencapai matlamat pembangunan negara menjelang tahun 2020 di mana persaingan adalah lebih mencabar. Penjawat awam yang memahami dan menghayati nilai ini akan menghasilkan kerja yang lebih berkesan serta ikhlas. KESIMPULAN Menurut Abd Rahim Abd Rashid, 2001, selaras dengan wawasan pembangunan negara, perkembangan nilai dalam sesuatu masyarakat perlu diambil kira bagi menentukan supaya bersesuaian dengan matlamat dan hala tuju perubahan dan kemajuan. Kekuatan sesuatu masyarakat dan negara juga pada umumnya banyak bergantung kepada perubahan nilai yang berlaku. Angin perubahan yang berlaku dalam konteks global dan dalam konteks negara ini boleh menghakis nilai-nilai yang perlu dipertahankan dan kemungkinan juga memerlukan sesuatu masyarakat agar mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam menangani cabaran dan tuntutan perubahan. Sehubungan itu, langkah Perkhidmatan Awam mengadaptasi nilai-nilai baru bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa adalah amat bertepatan. Menurut Nur Syakiran Akmal Ismail dan Zalinah Ahmad (2005), nilai awam merupakan pencarian baru dalam perkhidmatan awam masa kini. Nilai awam penting diwujudkan bagi memastikan keberkesanan pengurusan awam di Malaysia. Sesebuah kerajaan dianggap berjaya apabila kepimpinan kerajaan tersebut mampu menghasilkan nilai awam terhadap masyarakatnya. Selain itu, nilai awam yang ingin diwujudkan juga perlulah merupakan pengurusan yang berorientasikan kecekapan seperti pengurusan di sektor swasta. Adalah perlu bagi organisasi awam masa kini menguruskan sektor awam secekap mungkin yang terdaya kerana melalui kecekapan dan keberkesanan pengurusan sektor awam, maka nilai awam dapat diwujudkan dalam masyarakat Malaysia. Dengan itu, disamping memastikan nilai-nilai utama terus diamalkan maka perkhidmatan awam perlu

19

berjiwa besar dan mewujudkan pengurusan berorientasikan kecekapan dalam memberikan perkhidmatan bertaraf dunia kepada pelanggannya. Seterusnya, usaha Kerajaan yang bersungguh-sungguh dan teliti memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam aspek pentadbiran negara adalah langkah suci dan berani yang patut diberi sokongan oleh masyarakat Malaysia. Dengan menamakannya sebagai nilainilai murni, nilai-nilai seperti beramanah, jujur, bertanggungjawab, ikhlas, cekap, berdedikasi, tekun, bersih, berdisiplin, dan sebagainya merupakan nilai-nilai sejagat yang seharusnya boleh diterima oleh semua lapisan rakyat tanpa mengira agama dan keturunan. Walau bagaimanapun penerapan nilai-nilai murni dan etika positif di kalangan penjawat Perkhidmatan Awam hanya akan berhasil sepenuhnya sekiranya penjawat awam memahami, mengamal dan menghayati kesemua nilai-nilai tersebut di dalam diri sendirinya dan diterjemahkan ke dalam perkhidmatan yang diberikan kepada orang awam. Sehubungan itu, usaha-usaha untuk memantau pelaksanaan dasar ini perlu diteruskan terutama sekali kepada penjawat awam yang baru berkhidmat dengan kerajaan. Menurut Ketua Setiausaha Negara dalam laporan akhbar Utusan Malaysia, 2005, mutu perkhidmatan sektor awam negara ini agak ketinggalan jika dibandingkan dengan sebelum ini berikut masalah sikap dan prestasi kerja kakitangannya yang belum mencapai tahap maksimum. Sehubungan itu, usaha untuk melatih anggota perkhidmatan awam perlu diteruskan dengan lebih agresif dengan objektif untuk memotivasikan dan menanam nilai berfikiran positif dan global. Ini bersesuaian dengan pandangan Perdana Menteri Malaysia bahawa hanya dengan berfikiran positif dan global serta menghayati kesemua nilai dan etika Perkhidmatan Awam, penjawat awam akan cemerlang dan ikhlas di dalam melaksanakan tugasnya, menghasilkan kerja yang berkualiti dan bersama mewujudkan sebuah perkhidmatan awam yang unggul seperti yang diharapkan oleh negara.

20

RUJUKAN ________. 1994. Soal Jawab Untuk Peperiksaan Am Kerajaan. Kuala Lumpur: International Law Book Services. ________. 1992. Tonggak Dua Belas: Penerapan nilai, norma dan etika perkhidmatan. Kuala Lumpur: INTAN. ________. 2004. Usaha-usaha peningkatan kualiti perkhidmatan awam dalam konteks penerapan nilai-nilai murni: satu analisis. Kuala Lumpur. MAMPU. Abd Rahim Abd Rashid. 2004. Nilai-nilai murni dalam pendidikan: menghadapi perubahan dan cabaran alaf baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Institut Tadbiran Awam Malaysia.1994. Citra Karya: Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: INTAN. Institut Tadbiran Awam Negara.1991. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: INTAN. Muhamad Ali Embi, Rozita Abdul Mutalib. 2006. Esei-Esei Pentadbiran Awam. Kuala Lumpur: Prentice Hall. Mustafa Haji Daud. 1994. Pengurusan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Norliza Abd Rahman. 6 Disember 2006. Utusan Malaysia. KSN: Ada ruang boleh diperbaiki. Kuala Lumpur. Yusof Ismail, Khayati Ibrahim. 2004. Dasar-dasar Kerajaan Malaysia: tinjauan menyeluruh. Kuala Lumpur: Penerbit A.S. Noordeen.

21

lampiran THESTAR Monday December 5, 2005 Cuepacs: Remark hurts civil servants PETALING JAYA: Cuepacs wants the Chief Secretary to the Government to explain why the quality of services of the public sector was lagging despite the money spent on human resources development programmes. Its president Datuk Nordin Abdul Hamid asked: “What happened to the human capital development programmes, the study tours aimed at introducing work procedures and practices of developed nations?” “Does this mean that the secretaries-general, heads of departments and agencies have failed to improve the services of the public sector?” Nordin, the head of the umbrella union for civil servants, was responding to Tan Sri Samsudin Osman’s statement that compared to other countries, the public sector’s quality of service was lagging because the attitude and work performance of civil servants hadn't reached the maximum level. Nordin said the union was very disappointed with the statement, adding: “Such a remark demoralises the civil servants who had been giving their best to improve services.” Nordin proposed that Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi and heads of government departments discuss with Cuepacs ways to overcome the problem. Samsudin said on Sunday that all government agencies and civil servants must improve the delivery and management system as it could affect foreign investors’ interest in the country.

22

Utusan Malaysia Online - Dalam Negeri 8 Disember 2005 6 Zulkaedah 1426 KSN: Ada ruang boleh diperbaiki KUALA LUMPUR 4 Dis. Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsudin Osman berkata, masih banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sektor awam di negara ini. Beliau berkata, sejajar dengan arus pembangunan sejagat yang terlalu hebat kakitangan di sektor awam perlu menerima teguran tersebut secara positif dan berusaha memenuhi `kekosongan' ruang yang ada. ``Kita ada jabatan yang cemerlang dan ada juga jabatan yang lemah dan kurang cekap, saya bukan orang pertama yang membuat teguran mengenai perkara ini.``Pada saya, tahap sekarang ini (mutu perkhidmatan sektor awam) kena maju lagi kerana arus pembangunan terlalu cepat dan persaingan negara lain terlalu hebat,'' katanya kepada Utusan Malaysia ketika dihubungi di sini hari ini Samsudin berkata demikian ketika diminta mengulas lanjut kenyataannya kelmarin mengenai mutu perkhidmatan sektor awam negara ini agak ketinggalan berikutan masalah sikap dan prestasi kerja kakitangannya yang belum mencapai tahap maksimum. Menurut Samsudin, perkara itu agak malang kerana sebelum ini mutu perkhidmatan dan prestasi sektor awam di Malaysia adalah antara yang terbaik di rantau ini dan menjadi salah satu faktor utama tarikan pelabur asing. Bagaimanapun Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (Cuepacs), Datuk Nordin Abdul Hamid menyifatkan kritikan Samsudin itu sebagai `sekadar lepas cakap' tanpa berdasarkan sebarang ukuran jelas kedudukan sebenar mutu perkhidmatan kakitangan awam. Katanya, pendedahan Ketua Setiausaha Negara itu seolah-olah mendedahkan kelemahan kerajaan yang selama ini mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki mutu perkhidmatan awam supaya lebih berkesan dari semasa ke semasa. Mengulas lanjut mengenai kenyataan Nordin itu, beliau berkata, kakitangan awam perlu menjadikan prestasi kerja kakitangan sektor awam di negara-negara dunia lain sebagai ukuran. ``Sektor awam merupakan cermin kepada imej kerajaan dan mereka perlu memberikan perkhidmatan bertaraf dunia untuk meletakkan semula prestasi dan pencapaian kita di tempat terbaik,'' katanya.

THE STAR 23

Tuesday December 6, 2005 Respond positively to criticism, civil servants told KUALA LUMPUR: Civil servants should view positively criticisms from various quarters about their service in order to become a customer-oriented organisation. Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi said a change in attitude was required among members of the civil service particularly in responding to the rising expectations of customers who were better informed and educated. “Civil servants must be open-minded and think global. Only then can they become an organisation which is customer-oriented,” Abdullah said at the Prime Minister's Quality Award 2005 ceremony. Abdullah said there was greater expectation on the part of the public when dealing with the public sector. They expect prompt and efficient service, he said. “Civil servants must remember that sometimes they too are customers and would expect prompt and efficient service. “They should treat each customer as though they are serving members of their own family,” said Abdullah.

24