You are on page 1of 35

access permission - dozvola za pristup

Nivo prava pristupa koji je korisniku dodeljen za odreneni resurs
mreže.
access protocol - pristupni protokol
Protokol koji se koristi za prenos podataka kroz WAN vezu. Pristupni
protokoli koriste
kapsulaciju, koja formira virtuelan tunel. Videti i tunneling.
access time - vreme pristupa
Vreme koje protekne od trenutka izdavanja zahteva za pristup nekom
podatku do
trenutka kada mu disk jedinica pristupi. Meri se milisekundama. Na
primer, disk
jedinica sa vremenom pristupa od 11 milisekundi brža je od disk
jedinice sa
vremenom pristupa od 28 milisekundi.
Active Directory
Ovaj pojam odnosi se na hijerarhijsku strukturu u Windowsovom
mrežnom okruženju,
ali i na uslužni program kojim se upravlja korisničkim nalozima,
računarima, i ostalim
urenajima (kao što su štampači) u Windowsovom mrežnom okruženju.
alert - upozorenje
U uslužnom programu Windows Server Performance Monitor možete
podesiti alarm ili
obaveštenje, koje se javlja kada se dostigne prag u nekom procesu.
Na primer, kada
popunjenost diska dostigne odreneni procenat, poruka vas o tome
obaveštava.
American Registry for Internet Numbers (ARIN)
Neprofitna organizacija koja administrira i registruje IP adrese u
Severnoj Americi,
Južnoj Americi, Karibima i u Podsaharskoj Africi.
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
Osnovni skup znakova. Koristi ga većina računarskih operativnih
sistema.
Anonymous FTP site - anonimna FTP lokacija
FTP lokacija koja dozvoljava pristup anonimnim korisnicima, odnosno
za pristupanje
nisu potrebni korisničko ime i lozinka. Videti i File Transfer Protocol
(FTP).
AppleTalk
Ugraneni jezik za mrežnu komunikaciju (skup protokola) računara pod
operativnim
sistemom Apple Macintosh.

Application layer (DoD) - sloj aplikacija (DoD)
Sloj iz skupa protokola američkog Ministarstva odbrane (DoD), koji je
ekvivalentan
slojevima aplikacija, prezentacija i sesija u referentnom modelu OSI.
Ovaj sloj raznim
protokolima i mrežnim aplikacijama obezbenuje korisnički interfejs.
Upravlja
prenosom datoteka, podržava udaljeno prijavljivanje za rad na
čvorovima, rad sa
e-poštom i nadgledanje mreža. Takone, uspostavlja sesiju izmenu
čvorova koji
komuniciraju i upravlja prenosom podataka izmenu njih.
Application layer (OSI Model) - sloj aplikacija (model OSI)
Najviši, sedmi sloj referentnog modela OSI. Ovaj sloj obezbenuje
korisnički interfejs i
usluge poput upravljanja porukama i prenosom datoteka na mreži.
ARPAnet
Menumreža koju je razvila vlada Sjedinjenih Američkih Država i razni
američki
univerziteti. Imala je redundantnu infrastrukturu, sa paketskom
komutacijom, koja je
prenosila podatke do udaljenih geografskih lokacija u SAD.
asynchronous modem - asinhroni modem
Urenaj namenjen za prenos podataka preko obične analogne
telefonske linije. Videti i
modem.
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Vrlo brza WAN tehnologija sa paketskom komutacijom, namenjena
optičkim
mrežama. ATM se obično koristi na brzim optičkim kičmama, poput
SONET-a. Videti i
Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy (SONET).
attenuation - slabljenje
Degradacija signala na kablu ili na drugoj vrsti voda.
Automatic Private IP Addressing (APIPA)
Sposobnost računara, koji rade pod Windowsom 2000, Windowsom
Me, ili
Windowsom XP, da automatski sebi dodele IP adresu, kada na mreži
ne mogu naći
DHCP server.
B channel - B kanal
Kanal koji u ISDN vezi nosi podatke. Verzija usluge Basic Rate ISDN
koristi tri kanala.

Dva kanala nose podatke i zovu se B kanali. Svaki od njih radi brzinom
od 64 Kb/s.
Treći kanal, brzine 16 Kb/s, D kanal, ne koristi se za prenos podataka,
nego samo za
podešavanje i kontrolu prenosa informacija tokom veze. Videti i ISDN.
backup domain controller - rezervni upravljač domena
Dodatni serverski računar, koji u Microsoftovom domenu pomaže
upravljaču domena
pri obradi prijava i proveri identiteta korisnika.
bandwidth - protok, propusna moć
Tok podataka, komunikacioni kanal, koji pruža odrenena mrežna
arhitektura.
Propusna moć je količina podataka koja se bezuslovno može prenositi,
u idealnim
uslovima.
baseband - osnovni opseg
Podaci koji se prenose kao jedan tok bitova. Ethernet, token ring i
ostale LAN
tehnologije koriste prenos u osnovnom opsegu. Uporediti sa
broadband.
baseline - pokazatelji rada mreže
Skup inicijalnih očitavanja parametara vezanih za performanse servera
na mreži, koji
se kasnije koristi za uporenivanje i procenjivanje performansi.
Basic Rate ISDN (BRI)
Jedna realizacija ISDN usluge, u kojoj postoje dva B kanala za prenos
podataka
putem obične telefonske linije (bakarne parice). Videti i ISDN i B
channel.
baud - bod
Oscilacija zvučnog talasa, u kojem se nosi jedan bit podatka. Nekada
se ova jedinica
koristila za klasifikovanje modema prema brzini prenosa; sada je
zamenjena
jedinicom b/s (broj bitova u sekundi). Videti i bits per second, bps.
bit
Najmanja jedinica podataka u računarskoj tehnici. Ima dve moguće
vrednosti i
označava se nulom (0) ili jedinicom (1).
bits per second, bps - bitovi u sekundi (b/s)
Broj bitova koji se prenese u sekundi, recimo putem modema. Modemi
i ostali urenaji
uporenuju se po brzini prenosa, izraženoj brojem bitova u sekundi
(b/s).

kanal Jedinica nosioca u T-liniji. Kada primete da se na magistrali nalaze podaci njima namenjeni. povezani na magistralu. za odvijanje lokalnog saobraćaja na svakom segmentu mreže. bridge . channel . koriste MAC adrese. odnosno kičmu mreže na odrenenim rastojanjima. oni preuzmu te podatke. koji se u ATM tehnologiji koristi za prenos podataka.boot sector virus . osluškuju šta se na njoj dogana i čekaju. bus topology . Kanali se mogu . Videti i Asynchronous Transfer Mode (ATM).virus startnog sektora Ova vrsta virusa inficira sistem ako se zaražena disketa nalazi u disketnoj jedinici za vreme podizanja operativnog sistema na računaru. cell .širokopojasni opseg Način prenošenja signala. u kojoj računari.mrežni most Urenaj za povezivanje mreža. Virus se potom razmnožava na startnim sektorima disk jedinica računara. poput zvučnih i video signala. Uporediti sa baseband. na više različitih kanala. broadband . da količina saobraćaja na mrežnoj infrastrukturi usporava sveukupni prenos informacija. bottleneck . u kome se komutiraju telefonske linije. Preko jedne linije. Svaki kanal može imati protok od 64 kb/s. Topologija tipa magistrale obično koristi pasivnu mrežnu arhitekturu.ćelija Paket dužine 53 bajta. koja usporava ostatak sistema. na primer procesori ili memorija. Videti i MAC address. Deli mrežu u segmente. central office . Mrežni mostovi. ako je mreža narasla do te veličine. preko javnih mreža (recimo javne telefonske mreže) i preko privatnih WAN mreža. obavlja se više različitih prenosa.topologija magistrale Topologija lokalne mreže u kojoj su računari povezani na glavni vod.centrala Najbliže sedište davaoca telefonskih usluga.usko grlo Preopterećena hardverska komponenta servera (ili bilo kojeg urenaja).

pri čemu svaka mreža klase B na raspolaganju ima preko 65 000 adresa čvorova. Postoji preko dva miliona adresa za mreže klase C. kojoj odgovara klasa A. Postoji 16 384 adresa za mreže klase B. Mreža.klasa B Kategorija IP adresa. Channel Service Unit/Digital Service Unit (CSU/DSU) Deo opreme koji se nalazi izmenu LAN multipleksera i spoja mreže sa lokalnom petljom. linije dodeljene komunikacionoj sesiji. Class B . koji pristupa resursima sa serverskih računara.klasa A Kategorija IP adresa. uspostavlja kolo. Class A . circuit switching . pri čemu svaka mreža klase C na raspolaganju ima samo 254 adresa čvorova.transport zasnovan na povezivanju Protokol koji radi u transportnom sloju referentnog modela OSI. client . kolo se raskida i postaje raspoloživo za neku drugu sesiju (za druge korisnike). Videti i local log i customer premise equipment (CPE). na mreži sa komutacijom kola. predvinena za male mreže.klasa C Kategorija IP adresa.komutacija kola Tokom komunikacione sesije izmenu pošiljaoca i primaoca. predvinena za veoma velike mreže. Videti i ISDN. privremeno. ISDN i telefonija su primer komutacije kola. Znači da su. Koristi sistem .kolo Virtuelna putanja koja se formira za komunikacionu sesiju. circuit . connection-oriented transport . Videti i T-Carrier System i multiplexer (MUX). Kada se sesija završi. On učestvuje u vremenskom usaglašavanju prenosa podataka. Class C . predvinena za mreže velikih i srednjih kompanija i institucija. treba da ima preko 16 miliona adresa čvorova.klijent Računar na mreži. Videti i circuit switching.kombinovati (ujediniti) i tako dati veću širinu opsega.

crosstalk .potvrda da bi se osigurala isporuka podataka i definiše stalnu putanju kroz mrežu. koju koristi AppleTalk. Grafikoni se koriste za nadgledanje performansi objekata. Urenaj koji želi da pošalje podatke kroz mrežu. podešen za direktno povezivanje dva računara. kao što su napadi radi uskraćivanja usluga (engl.Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Prepoznavanje nosioca sa višestrukim pristupom i detekcijom sukoba na liniji. crackers . Zato je ovo nepouzdani način isporuke. koji imaju Ethernet mrežne kartice. Videti i object i Performance Monitor.Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance Prepoznavanje nosioca sa višestrukim pristupom i izbegavanjem sukoba na liniji. obaveštava ostale čvorove mreže o svojoj nameri. CSMA/CD . Tokom prenosa od čvora do čvora. counters . prenose jednom istom putanjom. .preslušavanje Interferencija izmenu dve susedne žice kojima se prenose signali. Strategija pristupa mreži. connectionless transport . IP spoofing). CSMA/CA .razbijači Korisnici računara.transport bez uspostavljanja veze Protokol koji radi u transportnom sloju referentnog modela OSI. crossover cable . uljezi. koji se dodaju u Windowsovu alatku Performance Monitor.ukršteni kabl Kabl sa upredenim paricama. tako da se paketi. denial-of-service attack) i falsifikovanje tune IP adrese (engl. koji napadaju računarske sisteme i mreže. Ovo se smatra pouzdanom vezom. služe se virusima i raznim strategijama napada.brojači Grafikoni u realnom vremenu. ne koristi potvrde niti definisane putanje kroz mrežu. Protokoli koji se ne zasnivaju na povezivanju ne traže mrežne resurse koje traže protokoli zasnovani na povezivanju. za vreme sesije.

Data Link Control protocol (DLC) . Cilj je da se podaci stave u ambalažu. customer premise equipment (CPE) .korisnička oprema LAN urenaji i telefonska infrastruktura unutar prostorija kompanije ili institucije. Preduslov je da su ti štampači sa mrežom povezani preko HP DirectJet kutije ili HP DirectJet kartice. otkrije da postoji sukob.okvir podataka Paketi podataka koji se prenose shodno modelu OSI. koje se stavlja u prateći zapis okvira podataka. data frame . koji prihvata zahteve klijenata za dobijanje . koja će biti prilagonena tehnologiji kojom se prenose. Ako se zbir CRC bitova na oba kraja slaže. CRC se izračunava i na polaznom.Strategija pristupa mreži. povući će se i sačekati da podatke pošalje ponovo.protokol za kontrolu veze prenosa podataka Centralni komunikacioni protokol.ciklična provera redundanse Rezultat matematičkog izračunavanja. Data Link Layer (OSI model) . smatra se da su podaci u okviru preneti bez greške. i na odredišnom računaru.mehanizam baze podataka Softver na serveru baze podataka. Takone je odgovoran za proveru da li su podaci na odredište stigli bez greške. data bus . Služe za prenos podataka izmenu urenaja i procesora posredstvom matične ploče. Ako urenaj. Jedna od njegovih primena je dozvoljavanje računarima na mreži da direktno komuniciraju sa štampačima priključenim na mrežu. database engine . kapsuliraju se u okvire (odrenenom mrežnom arhitekturom kao što je Ethernet ili token ring). koja se koristi na Ethernet mrežama.magistrala podataka Skup paralelnih žica na matičnim pločama. cyclic redundancy check (CRC) .sloj veze podataka (referentni model OSI) Odgovoran je za prenos podataka kroz fizičku vezu (izmenu računara). koji upravo šalje podatak na magistralu. kada magistrala bude slobodna.

demodulation . differential backup . Department of Defense (DoD) model . demarcation . Razvijen za vreme rane faze razvoja Interneta. koji podmreži daje vezu za pristupanje ostatku mreže. Kod diferencijalne rezervne kopije ne menjaju se oznake kopiranih atributa datoteka (oznake treba da ukažu na postojanje rezervne kopije). kopiraju se samo datoteke koje su se izmenile od prethodne izrade rezervne kopije. koje su podeljene u podmreže. Sirovi podaci stižu od nekog čvora. a u željeni format se prenose pomoću nekog od viših slojeva referentnog modela OSI.demodulacija Pretvaranje podataka iz analognog u digitalni oblik.usluga digitalnog prenosa Digitalne linije nude davaoci telefonskih usluga i ostali davaoci usluga. DSL tehnologija omogućava prenos digitalnih signala preko postojećih telefonskih bakarnih parica. osnovni mrežni prolaz je usmerivač.model Ministarstva odbrane SAD Konceptualni model mrežne komunikacije. Obavlja se u modemu. sloj Internet i sloj mrežnog pristupa.odrenenih informacija iz baze.osnovni mrežni prolaz Na IP mrežama. . Ovaj model ima četiri sloja: sloj aplikacija. Digital Subscriber Line (DSL) . de-encapsulation . odnosno infrastrukture. U ovu uslugu spadaju iznajmljene T linije. sloj računarračunar. Digital Data Service (DDS) .diferencijalna rezervna kopija Pri izradi ove vrste rezervne kopije.demarkacija Mesto gde se završava korisnička oprema i počinje oprema davaoca usluge.dekapsulacija Postupak prenošenja sirovih podataka u neki format kome korisnik mreže može pristupiti nekom aplikacijom. Videti i T-Carrier system.digitalna pretplatnička linija Jedna od najnovijih tehnologija za prenos podataka preko linija analogne telefonije. default gateway .

pomoću kabla sa upredenim paricama. koje rade pod mrežnim operativnim sistemom Windows NT. Ime domena mora izdati ovlašćena organizacija. Na Internetu postoji sedam osnovnih DNS servera. njegov duplikat preuzima ulogu i omogućava dalji rad servera.direktno priključeni štampač Štampač koji sadrži svoju mrežnu karticu. Videti i Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID). DNS server Server koji pretvara tekstualna imena domena (URL-ove) u IP adrese (i obratno). objedinjuje ih nekom od tehnika multipleksiranja i šalje na brzu kičmu. Ako glavni urenaj otkaže. koji se naziva kontroler domena. procesor i memoriju za opsluživanje više zahteva. Prima signale od više korisničkih DSL linija. Videti i Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID) i disk mirroring (RAID 1). 2000 ili XP.preslikavanje diska (RAID 1) Ova podvrsta RAID strategije koristi se za izradu identičnog duplikata diska ili particije na disku. domain . disk duplexing . Videti i Digital Subscriber Line (DSL) i multiplexer (MUX). domain controller . Svakim domenom upravlja server.DNS domen Tekstualno ime dodeljeno kompaniji ili instituciji koja je na Internetu. direct connect printer .domen Osnovna struktura ili administrativna jedinica u Microsoftovim mrežama.dupliranje diska Preslikavanje diska.Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) . DNS domain . Uobičajeno je da se takvi štampači priključuju direktno na razvodnu kutiju.pristupni multiplekser digitalne pretplatničke linije Urenaj koji se nalazi u prostorijama davaoca DSL usluge. pri čemu se u paru disk jedinica koriste dva odvojena kontrolera urenaja. Videti i DNS domain i domain controller.kontroler domena . disk mirroring (RAID1) .

Ovaj uslužni program je koristan za proveru da li su se upravljački programi urenaja (poput mrežnih kartica) ispravno učitali u računar. pa i sveta.računarska mreža preduzeća Infrastruktura mreže velikih preduzeća ili institucija. Event Viewer Uslužni program u sklopu Microsoftovih servera. Fast Ethernet . Za potrebe prenošenja.brzi Ethernet Ime je dobio jer je "brži". Č. Brzi Ethernet ima propusnu moć od 100 Mb/s.Server koji u oblasti Microsoftove mreže održava bazu podataka korisničkih naloga.ine ga četiri okteta odvojena tačkama. koja se koristi za DNS imena. Kontroler domena može omogućavati korišćenje mrežnih resursa.decimalna notacija sa tačkama Format koji se koristi za prikazivanje IP adresa. Domain Name System (DNS) . domain name space . Različiti domeni se granaju iz središnje grane ili iz korena. odnosno ima veće brzine prenosa od tradicionalnog Etherneta. u osnovi je stablo. enterprise network . širom zemlje. FAT . e-mail .elektronska pošta.kapsulacija Postupak prolaska korisničkih podataka kroz skup slojeva referentnog modela OSI. dotted decimal . napravljen za potrebe Interneta. brzine 10 Mb/s. Prostor imena domena.sistem imenovanja domena Hijerarhijski sistem tekstualnih imena. odnosno šema. podaci se predstavljaju u privremenim formatima. e-pošta Usluga na mreži pomoću koje korisnici mogu slati i primati poruke.prostor imena domena Stvarna struktura. DNS serveri služe za pretvaranje tekstualnih imena domena u odgovarajuće IP adrese. koji omogućava pregledanje evidencije vezane za sistem i bezbednost. koja se sastoje od više lokacija na različitim geografskim područjima. encapsulation . poput štampača i deljenih datoteka.

EXE ili . Mrežna barijera ispituje podatke koji ulaze u mrežu i koji je napuštaju i po potrebi filtrira podatake u oba smera. RAID nizovi i antivirusni softver. Više operativnih sistema i svi mrežni operativni sistemi podržavaju deljenje datoteka i resursa ure?aja u serverskim mrežama ili mrežama ravnopravnih računara. pod imenom FAT32. da bi se zaštitila unutrašnja mreža od spoljnih napada. Može se upotrebiti za povezivanje i proširenje dometa lokalnih mreža. . Noviju verziju. Fiber Distributed Data Interface (FDDI) . fault tolerance .interfejs za podatke distribuirane optičkim kablom Mrežna infrastruktura kojom su ostvarene kičme mreža sa vrlo velikim brzinama. firewall . izme?u računara na Internetu i intranetu. otpornost na greške se unaprenuje tehnikama kao što su izrada rezervnih kopija.Skraćenica engleskog termina File Allocation Table. File Transfer Protocol (FTP) Član skupa protokola TCP/IP.mrežna barijera Urenaj koji se smešta izmenu mreže i Interneta.virus datoteka Virus koji inficira izvršne programe tipa .COM. file virus . da bi se podržali disk urenaji većih kapaciteta. Služi za slanje i preuzimanje datoteka.otpornost na greške Sposobnost hardverskog ili softverskog sistema da se oporavi od grešaka ili fizičkih problema. u prevodu tabela razmeštaja datoteka na disku. file sharing .zajedničko korišćenje (deljenje) datoteka Sposobnost operativnog sistema ili mrežnog operativnog sistema da korisnicima mreže omogući pristup datotekama ili resursima servera ili ravnopravnog računara na mreži. Na mrežama. razvio je Microsoft. Ovaj sistem datoteka je najpre bio namenjen DOS okruženju i koristi tabelu razmeštaja datoteka na disku za čuvanje informacija o imenu i lokaciji datoteka koje se skladište na disku. Izvorna verzija FAT-a poznata je kao FAT16.

koristeći pri tome hijerarhijski direktorijum. full backup . FTP server Server koji mrežnim klijentima pruža FTP uslugu. u kojoj je skup korisničkih naloga. Gopher Jedan od TCP/IP protokola. Obezbenuje klijentsko-serverski sistem. Puno ime domena obuhvata ime domena na Internetu i ime računara.gigabitni Ethernet Podleže istim specifikacijama IEEE Ethernet i koristi iste formate podataka. Videti i DNS server.forward lookup zones . Podatke prenosi brzinom od 1000 Mb/s. istovremeno u oba smera. full-duplex .zone za direktno pretraživanje Zapisi koji se čuvaju na DNS serveru. gateway . Videti i File Transfer Protocol (FTP). korisnik Gophera. fractional-T connection . group . sličan indeksu. Fully Qualified Domain Name (FQDN) . a služe za pretvaranje tekstualnih imena u IP adrese. razvijen na Univerzitetu Minesota (fakultetska maskota je američki glodar rupar). kao i ostale verzije Etherneta.grupa Logička administrativna celina.puno ime domena Potpuno DNS ime računara u TCP/IP mreži. Potpuna rezervna kopija uzima sve datoteke koje ste označili za kopiranje (bez osvrtanja na oznake datoteka).mrežni prolaz Računar ili drugi urenaj koji koristi softver a predstavlja komunikacioni most izmenu nekompatibilnih platformi ili mrežnih arhitektura. Videti i TCarrirer system.deljena T linija Veza u kojoj se koristi deo raspoloživih kanala pune T linije. u kojem klijent. . pristupa podacima na Gopher serveru (ili serverima).puni dupleks Omogućava komunikaciju izmenu urenaja pošiljaoca i primaoca. Gigabit Ethernet . ili dnevna rezervna kopija (zavisno koji softver za izradu rezervnih kopija koristite).potpuna rezervna kopija Ova vrsta rezervnih kopija mogla bi se zvati i normalna.

preskok Označava kroz koliko usmerivača prolazi paket. half-duplex .razvodna kutija .zajedničko korišćenje (deljenje) hardvera Sposobnost zajedničkog korišćenja urenaja na mreži poput štampača. koje predstavlja računar ili urenaj na IP mreži. hub . U mrežnim operativnim sistemima podržano je zajedničko korišćenje hardverskih urenaja servera.rukovanje Elektronsko potvrnivanje spremnosti za prenos. od pošiljaoca do primaoca. Haker koji se bavi kriminalnim radnjama zove se razbijač. Host-to-Host layer (DoD) .sloj Host-to-Host (DoD) Sloj ekvivalentan transportnom sloju referentnog modela OSI. hacker . Obezbenuje kontrolu toka i pouzdanost veze pri prenosu podataka od računara pošiljaoca do računara primaoca. hop . ali se. na svom putu kroz menumrežu.groupware . hostname . handshake . koji se koristi za komuniciranje sa serverskim komunikacionim softverom. hardware sharing . prijem i predaja. Svaki preskok predstavlja jedan usmerivač. Ovaj sloj podatke preuzima od protokola iz sloja aplikacija i priprema ih za prenos kroz mrežu. odnosno za razmenu podataka izmenu dve strane.softver za radne grupe Klijentski komunikacioni softver.ime računara Označavanje imena na mašinskom nivou. istovremeno može prenositi samo u jednom smeru.haker Ljubitelj i vrstan poznavalac računara. Mogućnost deljenja periferijskih urenaja ugranena je u mnoge operativne sisteme. za razliku od punog dupleksa. CD-ROM čitača i čvrstih diskova. Videti i cracker.poludupleks Prenos podataka po istom prenosnom mediju se odvija u dva smera.

hyperlink . Kada u Web čitaču izabere hipervezu. Uspostavlja vezu izmenu HTTP klijenta (korisnički računar na kojem radi Web čitač) i Web servera.jezik za označavanje hiperteksta Ovo je jezik za formatiranje teksta i koristi se za izradu Web dokumenata. poput Microsoft Internet Explorera ili Netscape Navigatora. Dokument formatiran HTML oznakama može se pregledati u Web čitaču. Interface Message Processor (IMP) Hardverska skretnica. koja je prethodila usmerivačima.Urenaj koji obično nema aktivnih elektronskih komponenata. Hypertext Markup Language (HTML) .inkrementalna rezervna kopija Rezervne kopije samo onih datoteka koje su se izmenile od prethodnog postupka izrade rezervnih kopija (slično diferencijalnim rezervnim kopijama). to je potrebno uložiti više energije da bi se signal preneo žicom. koji se navode na nekoj Web stranici. koji su povezani topologijom zvezde.hiperveza To je pokazivač. Predstavlja čvorište za povezivanje računara. koji se mogu čitati u Web čitaču. incremental backup . može se opisati kao otpor koji žica pruža prenosu podataka. IMP urenaji korišćeni su tokom početnog testiranja mreže ARPAnet. grafiku i multimedijalne sadržaje. impedance . korisnik skače na pokazanu stranicu ili se aktivira odreneni doganaj (reprodukcija video ili zvučnog zapisa ili grafike).impedansa Veličina u elektrotehnici. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Protokol za prenos hiperteksta. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Menunarodno udruženje čiji je cilj razvoj i zajedničko korišćenje specifikacija u oblasti elektrotehnike širom sveta. Što je veća impedansa. U ovoj prilici. Videti i ARPAnet. koji vam omogućava da ukazujete na Web stranice. . Ovaj protokol pripada skupu TCP/IP protokola. koja se meri jedinicom Om. Sve vrste kablova imaju impedansu.

koja povezuje milione računara. na svom Web serveru.sloj Internet (DoD) Ovaj sloj odgovara mrežnom sloju referentnog modela OSI. krstarenja Webom. poput e-pošte. pri povezivanju korisnika. Videti i POP3. koriste razni mrežni urenaji. ne preuzimaju odmah poruke sa servera. uz ostale usluge.davalac pristupa Internetu Komunikaciona kompanija koja obezbenuje vezu sa kičmom Interneta.menumreža Mreža koja objedinjuje mreže. Ovaj sloj definiše format paketa koji se koristi za prenošenje podataka mrežom. za proširenje opsega lokalne mreže.interferencija Neželjena indukcija signala i šumova iz spoljne sredine u provodniku koji prenosi signal. opšta menumreža. IMAP klijenti e-pošte. Internet Gigantska. koju je finansirala vlada SAD. mreže sa komutacijom paketa. Menumreža je skup lokalnih mreža. Odgovoran je za usmeravanje podataka kroz logičke putanje mreže i gornjim slojevima skupa DoD pruža sistem adresiranja. FTPa i diskusionih grupa. internetwork . Davaoci pristupa Internetu opslužuju velike korporacije. nudi prostor za lične i poslovne Web lokacije. Internet layer (DoD) . Internet Access Provider (IAP) . Internet service provider (ISP) . koje održavaju sopstvene DNS servere i ostale servere Internet usluga (serveri e-pošte) i potrebno im je samo posredovanje za pristup infrastrukturi Interneta.interference .davalac Internet usluga Davaoci Internet usluga svojim korisnicima (pojedinci i preduzeća) obezbenuju veze ka Internetu. pri čemu se. Internet Message Access Protocol (IMAP) Protokol elektronske pošte koji predstavlja alternativu protokolu POP3. kao što su usmerivači i . Današnji Internet se razvio iz ARPAneta. Uobičajeno je da davalac Internet usluga.

slobodnih adresa. u kojem se za adresu upotrebljava veći broj bitova (128 bitova). unutrašnja mreža.IP verzija 6 (IPv6) Novi sistem IP adresiranja. ISDN (Integrated Service Digital Network) Digitalna mreža objedinjenih usluga. kao što su usmerivači. InterNIC Merodavna organizacija za pitanja imena domena u SAD. Skup protokola za lokalne mreže.skretnice. u kojoj se koriste skup protokola TCP/IP. ISDN modem Završni urenaj. jedinstven sistem imenovanja čvorova. Videti i ISDN. IP Address . da bi se stvorilo okruženje koje liči na Internet. Neke WAN . IP Version 6 (IPV6) . koji se zasnivaju na šifrovanju. više no što pruža postojeća verzija IP-a (IPv4).kašnjenje Vreme potrebno da se podaci prenesu sa jednog mesta na drugo. Koristi se na mrežama koje rade sa skupom protokola TCP/IP. Skup protokola koji je definisao ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization sector). IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) Patent kompanije Novell. intranet Privatna. mreža koje koriste WAN tehnologije za povezivanje i mreža sa daljinskim pristupom. Prvobitno je bio namenjen lokalnim mrežama koje koriste mrežni operativni sistem Novell Netware. dodeljuje se svakom računaru i ostalim ure?ajima. pomoću kojeg se lokalna mreža povezuje na lokalnu petlju analogne telefonije. Omogućuje digitalnu komunikaciju preko postojećih telefonskih linija. IPv6 će ponuditi na milijarde novih. latency . razne Internet tehnologije i serveri. Služe za zaštitu unutrašnjih mreža.IP adresa Jedinstvena adresa. IPX/SPX ima sopstveni. IPSec (IPSecurity) Skup zaštitnih usluga i zaštitnih protokola.

a smanjilo kašnjenje.lokalni štampač Štampač koji je direktno povezan na server. na pozadini Mac računara i poseban kabl sa upredenim oklopljenim paricama (STP kabl). poput ugranenih priključaka. kao što je mrežna kartica i interfejs usmerivača. Napravio ga je Linus Torvalds.lokalna mreža Skup ličnih računara i ostalih periferijskih urenaja. Ova vrsta virusa napada samo dokumente i radne . Logical Link Control (LLC) . koriste pakete podataka fiksne veličine. macro virus . omogućena MAC podslojem u sastavu sloja veze podataka referentnog modela OSI. koji se nalaze na jednoj lokaciji i povezani su u mrežu. da bi se povećao protok.tehnologije. local printer . štampač je lokalan samo sa gledišta servera na koji je povezan. Videti i Data Link Layer (OSI model).lokalna petlja Fizička žica koja korisnika spaja sa najbližom centralom davaoca telefonskih usluga. local area network (LAN) . Svaka MAC adresa je jedinstvena. dok je studirao u Helsinkiju. a njegov izvorni programski kod je besplatan. MAC adresa Hardverska adresa. poput ATM-a. pomoću kojeg se ostvaruje fizička veza na Appleovim mrežama. MAC adresa se trajno upisuje u ROM memoriju urenaja. local loop . Menutim.upravljanje logičkom vezom (OSI) Ovo je podsloj u sastavu sloja veze podataka referentnog modela OSI. Linux je otvoreni mrežni operativni sistem.makro virus Obično je napisan u Visual Basicu. Videti i Data Link Layer (OSI model). Održava vezu izmenu računara pošiljaoca i računara primaoca. LocalTalk Hardverski urenaj. Linux Klon operativnog sistema Unix. tokom prenosa fizičkim vodom kroz mrežu.

Prethodnih godina se pojavilo više makro virusa.multiplekser .zloćudni softver Virusi.višedelni virus Virus koji ima osobine virusa startnog sektora i virusa datoteke. Može se razmnožavati iz startnog sektora disk ure?aja. predvinene za više igrača na mreži. koji je pogodan za prenos telefonskom linijom (modulaciju vrši modem). Videti i boot sector virus i file virus.modulacija Pretvaranje digitalnih informacija. multiplexer (MUX) . da bi se razlikovale datoteke koje imaju rezervnu kopiju. u analogni oblik. malware . razumljivih računaru. crvi i ostali softver sačinjen da na računaru napravi štetu.oznaka Atribut koji operativni sistem postavlja u zaglavlje datoteke. modulation . Obezbenuje pristup mrežnim medijima i sistem adresiranja. Videti i MAC address. odnosno nemaju važeću rezervnu kopiju. marker .tabele (ne i izvršne datoteke). koji napadaju dokumente u Wordovom i Excelovom formatu. modem Urenaj koji moduliše i demoduliše analogni prenos. od onih koje su izmenjene posle prethodne izrade rezervnih kopija. Pojedinci koji su uspostavili kućne mreže ili mreže ravnopravnih računara. mogu uživati u velikom broju igara za više igrača.skup modema Skup modema na serveru za daljinski pristup. Media Access Control .kontrola pristupa medijima (OSI model) Ovo je podsloj u sastavu sloja veze podataka referentnog modela OSI. koji omogućava višestruke ulazne veze. modem pool . multiplayer gaming Igre za PC računare. Omogućava prenos podataka preko obične telefonske linije. multipartite virus . koji se koristi za prenos okvira podataka kroz mrežu. a može napadati i izvršne datoteke na računaru. Videti i demodulation i modem.

a spolja se vidi kao centralna tačka povezivanja računara u mreži token ring.G . koji sadrži logički prsten. To je logičko. NAUN (Nearest Active Upstream Neighbor) Računar koji proslenuje token sledećem računaru u logičkom prstenu. ravnopravno povezanih (engl. poput Interneta. Network Address Translation (NAT) .. network . Multistation Access Unit (MAU) Ure?aj za povezivanje. peer-topeer). hijerarhijsko direktorijumsko stablo. namenjen malim mrežama.co.sloj Network Access (DoD) Ovaj sloj je ekvivalentan sloju veze podataka referentnog modela OSI i sastoji se od protokola koji preuzimaju pakete iz Internet sloja i pakuju ih u odgovarajuću vrstu okvira. ili može biti velika.Ure?aj koji kombinuje ili deli signale koji se prenose posebnim kanalima digitalne Tesla sistemi .Q http://www.mreža Više povezanih računara.tesla-sistemi. koji mogu zajednički koristiti resurse.asp? lang=1&oid=144&pageid=51. 3 of 6 1/27/2009 1:42 PM linije.. Mreža se može sastojati od dva računara. globalna mreža. Videti i T-Carrier system. u kojoj se upotrebljavaju različite WAN strategije povezivanja. NADN (Nearest Active Downstream Neighbor) Računar kome je proslenen token.yu/index.poboljšani NetBIOS korisnički interfejs Jednostavan. NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI) . Network Access layer (DoD) .pretvaranje mrežnih adresa . NDS Skraćenica za Novell Directory Services. NDS je uveden u Novell sa verzijom NetWare 4. koje se koristi za kontolisanje korisnika i urenaja na Novellovim mrežama i rad sa njima. ali brz protokol lokalne mreže. najbliži sledeći aktivni računar. Ovaj protokol je neusmeravajući i predvinen je da bude proširenje Microsoftovih i IBM--ovih NetBIOS protokola. uključujući i satelitsku tehnologiju.

koji je povezan na mrežu. Pretvaranje mrežnih adresa se često koristi za sakrivanje unutrašnjih mreža iza posredničkog servera. ili više IP adresa. Mrežna kartica je veza računara sa mrežnim vodovima.mrežni sloj (referentni model OSI) Odgovoran je za adresiranje paketa i njihovo usmeravanje na mreži. slično kao kod Useneta. Videti i proxy server.mrežna arhitektura Strategija koja odrenuje način na koji računari pristupaju mrežnim medijima. node .diskusiona grupa Elektronska oglasna tabla. ili neki drugi ure?aj (recimo usmerivač).mrežni deljeni resurs Urenaji ili direktorijumi servera. newsgroup . Informacije su u diskusionim grupama svrstane u kategorije. Mrežna arhitektura igra istu ulogu u razvijanju topologije mreže. network operating system (NOS) . network interface card (NIC) . . network architecture . koji su podešeni da budu dostupni korisnicima mreže.čvor Klijentski računar. koja se ostvaruje na posebnom serveru za diskusione grupe.mrežna kartica Periferijski urenaj koji sadrži primopredajnik (prijemnik i predajnik) i sposoban je da podatke prebaci iz serijskog rasporeda u paralelni. Network Monitor Uslužni program na Microsoftovom serveru kojim se nadgledaju i prate mrežne performanse i saobraćaj. naziva se diskusiona grupa. Server koji radi pod mrežnim operativnim sistemom. Network layer . odnosno oblast tema.Mogućnost da se grupa računara sakrije iza jedne. Primer mrežnih arhitektura su Ethernet i token ring. Ovi resursi se ne mogu sastojati od pojedinačnih datoteka. proverava identitet korisnika i omogućava zajedničko korišćenje mrežnih resursa. pored ostalog.mrežni operativni sistem Softver koji na serveru omogućava posebne sposobnosti. server. i obratno. network share . Svaka kategorija.

što znači izvorni proizvonač opreme. Odnosi se na veletrgovce računarske opreme. Videti i FAT. Svaki sloj ima posebnu ulogu u predstavljanju podataka u posrednim formatima. poput Microsofta. OSI (Open Systems Interconnection) reference model .objekat Na Windows serveru.paket . Svaki oktet IP adrese sadrži osam bitova adresne informacije.referentni model OSI Ovaj konceptualni model. Videti i IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange). smatra se objektom. svaki proces koji se može meriti pomoću uslužnog programa Performance Monitora. packet . Ime je skraćenica od engleskog naziva New Technology File System.NTFS Sistem datoteka. OEM Skraćenica od engleskog naziva Original Equipment Manufacturer. što znači sistem datoteka nove tehnologije. koji je prvovremeno razvijen za DOS/Windows okruženje. NWLink Microsoftova kopija skupa protokola IPX/SPX. često snabdevaju proizvonače nosioce OEM oznake specijalnim verzijama svog softvera. načinjen je zarad lakšeg ilustrovanja načina funkcionisanja mrežnih protokola. koji podržavaju rasprostiranje datoteka na velikim volumenima diskova i dnevnike transakcija. koji omogućavaju komunikaciju izmenu računara preko mreže. Videti i Performance Monitor. pre nego što podaci stignu na svoje odredište. object . Koriste ga računari pod operativnim sistemima Windows NT i Windows 2000. Svaka IP adresa sastoji se od četiri okteta (32 bita). Proizvonači softvera.oktet Deo četvorodelne IP adrese. čime se olakšava oporavak podataka sa pokvarenog diska. octet . koji je prilagonen hardveru sa OEM oznakom. NTFS je poboljšanje sistema datoteka FAT.

bit parnosti Dodatni bit. kao što su datoteke i štampači. peer-to-peer networking .ravnopravan računar U mreži ravnopravnih računara. koji radi u nekom sloju referentnog modela OSI. Služi za proveru grešaka u prenosu. ugranena je u operativne sisteme. podaci se dele u pakete.paketska komutacija U WAN vezama koje koriste paketsku komutaciju. računari ravnopravno pristupaju resursima na drugim računarima.particija Logička celina na čvrstom disku. poput štampača. kada se podaci dele u male segmente. Performance Monitor Uslužni program.Izraz koji označava pripremu podataka za prenos mrežom. paket nastaje u transportnom sloju referentnog modela OSI. koju operativni sistem računara vidi kao zaseban urenaj. . peer communication . ali i ravnopravno opslužuju zahteve za sopstvenim resursima. utisnuo u zaglavlje paketa. odnosno pakete. poput performansi procesora i RAM memorije. na strani odredišnog računara. koji postoji na Microsoftovim serverima. parity bit .umrežavanje ravnopravnih računara Jednostavan i jeftin način za povezivanje ličnih računara. peer . koja se koristi u paketskoj komutaciji. Sposobnost davanja usluga u ovakvoj mreži. kada hoćete da zajednički koristite datoteke i ostale resurse. pod kojima rade ravnopravni računari u mreži. Namenjena je protokolu. Teorijski. a omogućava nadgledanje hardverskih performansi servera. Mala veličina paketa. utisnut u tok podataka koji se šalje modemom. partition . omogućava brzu i efikasnu isporuku podataka.komunikacija ravnopravnih urenaja Informacija koju je protokol. koji radi u istom sloju referentnog modela OSI. packet switching .

poput IP. DLCI). kao što su modemi i štampači. IPX i NetBEUI. PING (Packet Internet Gopher) Jednostavna dijagnostička komanda. Trajno virtuelno kolo se označava identifikatorom veze podataka (engl. preslikavaju se na trajno virtuelno kolo. Logičke adrese.permanent virtual circuit (PVC) .lični digitalni pomoćnik Ručni računarski urenaj.obična analogna telefonija Infrastruktura javnih komutiranih telefonskih mreža.utakni-i-koristi Usluga operativnog sistema. kao što su IP adrese. POP3 server e-pošte. Takone. Zbog toga je pouzdaniji od SLIP veze. u osnovi. plug and play . Data Link Connection Identifier. Personal Digital Assistant (PDA) .trajno virtuelno kolo Putanja povezivanja. koja za testiranje IP veze izmenu dva računara na TCP/IP mreži koristi eho paketa.fizički sloj (referentni model OSI) Ovaj sloj definiše fizičke aspekte načina povezivanja kablova sa odrenenom mrežnom topologijom. Član skupa TCP/IP protokola. koji pruža pouzdanu vezu izmenu računara. Tako se obezbenuje putanja kroz WAN mrežu kojom se prenose podaci izmenu povezanih lokalnih mreža. Plain Old Telephone System . Na običnoj analognoj telefoniji se zasniva više različitih WAN tehnologija. uspostavljena izmenu predajnog i prijemnog urenaja na javnoj komutiranoj mreži.protokol od tačke do tačke. Physical layer (OSI model) . koji ima poslovni softver za organizovanje zakazanih obaveza. U klijentima e-pošte koristi se za povezivanje sa POP3 serverom e-pošte. PPP podržava više mrežnih protokola. poslovnih i ličnih informacija. koja omogućava automatsko prepoznavanje i instaliranje periferijskih urenaja. . Point-to-Point Protocol (PPP) . POP3 Protokol iz skupa TCP/IP protokola. funkcioniše kao poštansko sanduče. PPP omogućava komprimovanje podataka i proveru grešaka.

program sharing . jer su klijentski računari podešeni da prvo od njega zatraže pretvaranje tekstualnih imena u IP adrese (i obratno). Naziva se primaran. Pošto više štampača može završavati više poslova istovremeno. printer pool . ili sva 23 B kanala. od kojih svaki ima brzinu prenosa od 64 Kb/s.server za štampanje Računar koji se koristi za formiranje reda za čekanje na štampanje i za kontrolu pristupa štampaču. koji prihvata zahteve za štampanje od mrežnih klijenata i priprema datoteke za štampanje. Primary Rate ISDN koristi T1 liniju i pruža 23 B kanala. neki kanali se mogu koristiti za prenos govorne komunikacije. primary DNS server . print server . Proizvoljan broj kanala. radi upravljanja uspostavljanjem veze i zbog kontrole veze. koji u mreži služi kao glavni pretvarač imena domena u IP adrese.skup štampača Više identičnih štampača. print spooler Softver na serveru za štampanje.primarni DNS server Server imena domena. korisnici uživaju u bržoj usluzi štampanja. Takone.red za štampanje Spisak poslova koji čekaju na štampanje. koriste se za prenos podataka.Presentation layer (OSI model) . Uobičajeno je da je štampač priključen direktno na server za štampanje. tako podešenih da se iz mreže vide kao jedan štampač. Ovi poslovi se čuvaju u memoriji servera za štampanje. Neophodan je i jedan D kanal (kao i kod BRI verzije). ili na čvrstom disku. Primary Rate ISDN (PRI) Brža verzija ISDN usluge. u obliku reda za štampanje.zajedničko korišćenje programa . print queue . namenjena za poslovne komunikacije.sloj prezentacije (referentni model OSI) Sloj referentnog modela OSI u kojem se konvertuju podaci u format koji odredišni računar može da pročita.

Serveri datoteka i specijalni serveri za aplikacije pružaju platformu za zajedničko korišćenje različitih aplikacija na mreži. što omogućava kraće vreme pristupa podacima. koja računari moraju poštovati. Da bi dva računara komunicirala. proxy server .upit Zahtev za informacije iz baze podataka koji je uputio mrežni klijent. kakva je Internet. protocol stack .javni direktorijum Direktorijum na mrežnom serveru. public folder . koje se izvršavaju na mreži. redirector .posrednički server Server koji se nalazi izmenu zaštićene mreže i nezaštićene mreže. kojem mogu pristupati korisnici sa odgovarajućim pravima pristupa. Videti i RAID. koje se nalaze na ostalim diskovima u nizu. Računare.protokol Softver koji obezbenuje pravila komuniciranja na mreži. koji čine skup. poput TCP/IP-a i IPX/SPX-a. query . podaci se mogu rekonstruisati pomoću informacija o parnosti.preusmerivač .Obuhvata aplikacije za obradu teksta i tabelarnih proračuna. posrednički server skriva iza sebe.skup protokola Grupa tesno povezanih protokola. RAID 0 ne podržava otpornost na greške. Videti i RAID. čije su funkcije jasno razgraničene a zajedno pripremaju prenos podataka i omogućavaju komunikaciju. Ako jedan disk iz niza otkaže. koji se nalaze u zaštićenoj mreži. protocol . RAID 0 Metoda kombinovanja više disk urenaja u jedan RAID niz. sastoje se od više protokola. tako da se informacije rasprostiru na više disk urenaja. Protokoli lokalnih mreža. RAID 5 Metoda kombinovanja više disk urenaja u jedan RAID niz. mora postojati zajednički protokol.

Repetitori se često koriste i kao koncentratori.server za daljinski pristup Server koji prihvata dolazne telefonske pozive ili virtuelne veze. izvorni naziv Redundant Array of Inexpensive Disks. koje šalju udaljeni klijentski računari. Taj računar vidi štampač kao lokalni štampač. koji od DNS servera traži da preslika tekstualno ime u IP adresu.repetitor Urenaj koji prima signal od računara ili mrežnih urenaja i regeneriše ga tako da zadrži integritet u kablu veće dužine od uobičajene. repeater . RAID Grupa čvrstih diskova koja serveru dodaje otpornost na greške. reverse lookup zones . kakva je Web čitač. remote access server .topologija prstena Topologija lokalne mreže kod koje su računari rasporeneni u fizičkom krugu. procesor ili slobodan prostor na disku računara.zone za inverzno pretraživanje Zone na DNS serveru koje pretvaraju IP adrese u tekstualna imena domena. zavisi od toga na kojem računaru radite. resolver . . To može biti memorija.udaljeni štampač Štampač priključen na računar koji nije server. remote printer .Softver na klijentskom računaru.resurs Hardverska komponenta servera ili računara. resource . Da li je štampač udaljen ili lokalan. a omogućava da mrežni klijenti celu grupu diskova vide kao jedan urenaj. Videti i DNS server. što znači niz redundantnih nezavisnih diskova. ring topology . što znači redundantan niz jeftinih diskova.rutina za preslikavanje imena Deo softvera aplikacije. koja čini da računar mrežne resurse vidi kao lokalne resurse. Sreće se i stariji. koji upravlja radnjom "namami i preusmeri". Skraćenica je od engleskog naziva Redundant Array of Independent Disks.

routing protocol . putem LAN i WAN veza. ili izme? u ravnopravnih računara u Microsoftovoj mreži. koja prima priključke RJ-11 ili telefonske utikače.utičnica RJ-11 Mala utičnica. u jednom smeru i smatra se aktivnom topologijom. Secure Electronic Transaction (SET) . računar u mreži proslenuje sledećem računaru u prstenu. ima više bitova. Ključ šifrovanja koji je duži.Topologija prstena prenosi informacije žicom. koji formiraju zahteve klijenata serverima. Pruža veoma jako 128-bitno šifrovanje. RJ-11 jack . na COM priključak računara. pomoću kreditne kartice. Usmerava pakete kroz mrežu koristeći kombinaciju hardvera i softvera. RS-232 cable .bezbedna elektronska transakcija Standard razvijen za zaštitu kupovine na Webu. tj. poput modema. koji omogućava računarima koji rade pod Linuxom. Koristi se za povezivanje lokalnih mreža.proširive mreže Mreže osmišljene tako da im se može dodati proizvoljan broj servera i klijenata. Samba Dodatni program za Linux.usmerivač Menumrežni urenaj. Pakete podataka koje primi. da učestvuju u Windowsovim radnim grupama. Koristi se za povezivanje raznih mrežnih urenaja. scalable networks . Samba je skraćenica naziva Server Message Block (SMB). Proširivost mreže najčešće zavisi od korišćenog mrežnog operativnog sistema. obećava pouzdanije šifrovanje.protokol usmeravanja Protokol koji usmerivači koriste za izradu tabela usmeravanja i odrenivanje najbolje putanje kroz mrežu za prenos podataka. RJ-45 connector .kabl RS-232 Kabl kojim se povezuju urenaji.utikač RJ-45 Muški konektor na kraju kabla sa upredenim paricama. na primer mrežnih kartica računara. Znači da je 128-bitno . SMB je važan deo skupa protokola NetBIOS/NetBEUI i generiše blokove podataka. SET su razvili Visa i MasterCard. router .

secure socket layer (SSL) . na primer. SSL je razvila kompanija Netscape za potrebe bezbednosti mrežnih transakcija. Secure HTTP (SHTTP) Nadskup protokola HTTP. SHTTP je razvila kompanija Enterprise Integration Technologies. od datoteka do sandučića epošte. koji žele da koriste njegove resurse. Serijski priključci se obično koriste za povezivanje na računar komunikacionih urenaja poput modema. Server koji radi pod mrežnim operativnim sistemom. Koristi kombinaciju šifrovanja i digitalnih sertifikata (sertifikati se koriste za proveru identiteta prodavca) u cilju zaštite informacija na putu od Web čitača do lokacije Web prodavnice. Serial Line Internet Protocol (SLIP) Pristupni protokol.serverski organizovano umrežavanje Model umrežavanja u kojem se korisnički pristup i zajedničko korišćenje resursa . server-based networking . Ti resursi mogu biti bilo šta. SHTTP podržava šifrovanje prenosa izmenu klijenata i servera. server Računar koji opslužuje zahteve ostalih računara u mreži. serial transmission . Ovaj protokol radi u fizičkom sloju OSI referentnog modela i omogućava tok podataka kroz telefonsku liniju ka udaljenom sistemu. radi prenosa preko medija.šifrovanje teže provaliti od 64-bitnog šifrovanja. a sada je vlasništvo kompanije Terisia Systems.sloj bezbednih priključaka Sistem koji se koristi za zaštitu mrežnih transakcija na Internetu.serijski prenos Bitovi podataka se porenaju u jedan tok bitova. na osnovu korisničkog imena i lozinke. pomoću modema. kontroliše pristupanje mreži i proverava identitet korisnika. serial ports . Pruža mehanizme zaštite transakcija na mreži. preko bakarne parice.serijski priključci Komunikacioni (COM) priključak računara. koji je ranije korišćen za povezivanje PC računara na Internet.

Pristupne tačke usluge omogućavaju da niži slojevi referentnog modela OSI komuniciraju sa višim slojevima modela OSI. Session layer (OSI model) . Simple Mail Transport Protocol (SMTP) Protokol koji omogućava serverima e-pošte da šalju i primaju poruke. koji zahteve za štampanje prima od više računara. omotan zaštitnim slojem. Ovaj protokol radi u sloju aplikacije. shared database . shielded twisted pair (STP) . service access point (SAP) . Resursi i prijavljivanje korisnika za rad se kontrolišu sa specijalizovanog mrežnog servera. recimo e-pošta.kontroliše sa jednog mesta.oklopljena upredena parica Mrežni kabl. shared printer . . diskusione gnnrupe. sloju prezentacije i sloju sesije. share . izmenu računara pošiljaoca i računara primaoca. koji se sastoji od upredenih parica.pristupna tačka usluge Komunikacioni kanali koje obezbenuje podsloj upravljanja logičkom vezom (LLC). telekonferencije.sloj sesije (referentni model OSI) Sloj referentnog modela OSI. service . odnosno sesije. share-level security Šema za zaštitu.deljeni resurs Resursi kao što su diskovi. klijentskim softverom za baze podataka. Uobičajena je u mrežama ravnopravnih računara. referentnog modela OSI.deljena baza podataka Okruženje klijent/server. u kojem se zajednički korišćena baza podataka održava na serveru baze podataka i pristupa joj se sa klijentskih računara na mreži. koji pripada sloju veze podataka u referentnom modelu OSI. u kojoj se svakim mrežnim resursom zasebno upravlja i često je za pristup potrebna jedinstvena lozinka. koji je odgovoran za uspostavljanje komunikacione veze.usluga Resurs koji pruža server. direktorijumi ili štampači koji su dostupni ostalim korisnicima na mreži.deljeni štampač Štampač na mreži.

komutirana mreža WAN strategija za povezivanje. switched network . zasebnim kablom (to su obično upredene parice). SWAT (Samba Web Administration Tool) Sambin alat za podešavanje. star topology . koja podrazumeva povezivanje svakog računara na centralnu razvodnu kutiju (engl. kojem se može pristupiti preko Web čitača. Fizički se prenosi disk ili diskete sa deljenim informacijama. Komutirane mreže mogu biti sa komutacijom kola i paketskom komutacijom.topologija zvezde Topologija lokalne mreže. Korporacija Cray je prodavala moćne mini računare. Videti i Samba. koja omogućava da više korisnika upotrebljava istu liniju. Svaki računar je. supercomputer .simpleksni prenos Vrsta prenosa. izmenu urenaja predaje i prijema. sneakernet . SQL se tako?e koristi kao klijentski softver baze podataka. pomoću kojeg se šalju upiti serveru baze podataka. koji su se zvali Cray Supercomputer. Lokalne mreže u obliku zvezde obično predstavljaju pasivnu mrežnu arhitekturu.simplex . SQL (Structured Query Language) Jezik za izradu složenih baza podataka. sa ostalim podmrežama te mreže. sa Linux računara. proizvedenih prošlih decenija. . koje pripadaju kategoriji klijent/server. gde se podaci mogu slati samo u jednom smeru."pešačka" mreža Deljenje informacija izmenu računara. subnet . hub).podmreža Logička celina ili podskup velike IP mreže. povezan na priključak razvodne kutije. Videti i circuit switching i packet switching. Svaka podmreža je. povezana posredstvom usmerivača.superračunar Termin je obično rezervisan za neki od velikih glavnih računara i mini računara. Termostat i termo-akumulaciona peć predstavljaju dobar primer simpleksnog prenosa.

na osnovu hardverskog MAC adresiranja (isto kao i mrežni mostovi). Sistem T linija može se koristiti za prenose govora.switches . koji može otkriti kvarove. thinnet . topology . Skretnice se koriste za proslenivanje paketa ka odredišnom segmentu. podataka i video signala. poput prekida i kratkih spojeva i njihovu lokaciju.skretnice Menumrežni urenaj koji. koji se proslenuje od računara do računara.debeli Ethernet Koaksijalni kabl velikog poprečnog preseka. Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy (SONET) sinhrona optička mreža Specifikacija fizičkog sloja optičkih mreža velike brzine. ostvarene pomoću više kanala analogne telefonije ili slične usluge davaoca usluga. Videti i bridge. omogućuje očuvanje njene propusne moći. velikim brzinama. odnosno udaljenost od tačke merenja. koji se koristi u lokalnim Ethernet mrežama. Da bi računar mogao da pošalje podatke na mrežu. korišćenjem segmentacije mreže. u mreži topologije zvezde. SONET mreže obično koriste ATM kao WAN protokol. Svaki kanal na liniji pruža brzinu prenosa od 64 Kb/s. T-Carrier system . token Paket podataka.reflektometar sa vremenskim intervalom Složen urenaj. time domain reflectometer .T linije Digitalne linije velike brzine. koji je prilično nesavitljiv i zahteva specijalnu opremu (i mnogo više od jednostavne mrežne kartice) za povezivanje računara na kičmu mreže.tanki Ethernet Vrlo savitljiv koaksijalni kabl (RG-58A/U). thicknet . neophodno je da poseduje token.topologija .

translator . Traceroute Dijagnostička komanda. kojim se uspostavlja i održava veza. razvijenih za potrebe Interneta. To je usmeravajući skup protokola. URL definiše registrovano ime domena i hijerarhija sistema imena domena. Videti i untrusted network. Videti i Virtual Private Network (VPN). kao što je Web server na Webu. uninterruptible power supply (UPS) .pretvarač Protokol koji može da pretvara pakete podataka iz jednog formata u drugi. izuzetno prihvaćen u klijentskim i mrežnim operativnim sistemima. pomoću virtuelne privatne mreže (VPN). Uniform Resource Locator (URL) . koristi se za snimanje putanje kojom podaci putuju izmenu dva računara na TCP/IP mreži.tunelski klijent Računar koji se daljinski povezuje sa tunelskim serverom.transportni sloj (referentni model OSI) Odgovoran je za tok podataka izmenu računara koji komuniciraju. Obično se nalazi u sloju prezentacije referentnog modela OSI i osigurava da odredišni računar razume primljene podatke.sigurna/zaštićena mreža Još jedno ime za internu. Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Skup protokola. Sigurna je zbog toga što odreneni administrator kontroliše korisničke aktivnosti.neprekidni izvori napajanja . tunnel client .tunelski server Server koji obezbenuje serversku stranu sesije virtuelne privatne mreže. tako da se mogu kretati virtuelnim tunelom. Kapsulaciju u virtuelnom tunelu obezbenuje WAN protokol ili pristupni protokol. trusted network . tunneling . odnosno putanjom.tunelovanje Serveri za daljinski pristup kapsuliraju pakete u okvire.Ukupni fizički raspored i izgled mreže. kroz javnu mrežu. odnosno korporacijsku mrežu. Transport layer (OSI model) . tunnel server .jedinstvena adresa resursa Tekstualno ime resursa na Internetu.

preko javne IP mreže. user authentication . Budući da se virus samostalno razmnožava.virtuelna privatna mreža Bezbedna. kakva je Internet.nesigurna/nezaštićena mreža Spoljna mreža. višeprocesni operativni sistem. dodeljena veza od tačke do tačke. Usenet Mreža servera na Internetu.provera identiteta korisnika Postupak kojim se korisniku dozvoljava pristup mreži. user communication . koji koristi tekstualna imena za označavanje resursa na mreži.neoklopljena upredena parica Mrežni kabl sa upredenim paricama. deljeni resurs na mreži ima putanju \\ime servera\ ime resursa . Universal Naming Convention . untrusted network . koja korisnicima dozvoljava postavljanje i čitanje poruka u diskusionim grupama. Virtual Private Network (VPN) .Urenaj sa baterijom koja može odreneno vreme napajati server kad nestane struja. Komunicira se preko e-pošte. samorazmnožavajući deo softverskog koda. Videti i newsgroup. lako se širi od računara do računara. na osnovu korisničkog imena i lozinke. Po ovoj konvenciji. koja je posredno povezana na sigurnu/zaštićenu mrežu.konvencija univerzalnog imenovanja Sistem imenovanja. Unix Višekorisnički. poput Interneta. username . Videti i trusted network. na raznolikim hardverskim platformama.komunikacija izmenu korisnika Pojam koji označava načine na koje korisnici mogu komunicirati preko mreže. koji nije omotan zaštitnim omotačem. unshielded twisted pair (UTP) . virus Zlonameran.korisničko ime Ime koje korisnik mora uneti tokom prijavljivanja na serversku mrežu. koji bi nadgledao aktivnosti korisnika. diskusionih grupa i video konferencija. voltmeter . Nesigurna je jer na njoj ne postoji administrator mreže. koji pruža mrežno okruženje klijent/server.voltmetar .

Crvi se samostalno razmnožavaju i nije im potrebna interakcija sa korisnikom da bi se dalje razmnožavali. volumen (koji računar vidi kao jedan urenaj) prostire se na dva ili više urenaja diska. koji funkcionišu kao zaseban i diskretan urenaj. tako da se na njemu može izvršavati složeniji i zahtevniji softver.Jednostavan urenaj. worm . povezanih posredstvom neke od brojnih WAN tehnologija. WINS server Specijalan server u Microsoftovim mrežama. Svaki taj podskup . koji rade u istom logičkom prostoru mreže.zone AppleTalk mreža može biti podeljena na logičke podskupove. protokol SMTP koristi logički priključak broj 25. koji ima sopstvenu memoriju i veću procesorsku snagu. xDSL Videti i Digital Subscriber Line (DSL). workstation . well-known port number . koji koriste arhitekte. U RAID strategiji. Wide Area Network (WAN) . volume . Na primer. workgroup .poznat broj logičkog priključka Vodeće brojne oznake. recimo softver za dizajn.radna grupa Grupa ravnopravnih računara. kojim se mere električne veličine na kablu i na taj način utvrnuje da li na njemu postoji prekid ili kratak spoj. a protokol POP3 koristi logički priključak 110.ini je više lokalnih računarskih mreža.radna stanica Moćan samostalan ili mrežni klijentski računar. na izvorišnoj i prijemnoj strani. koje su dodeljene TCP/IP protokolima i koriste se u sadejstvu sa IP adresama. zones . zarad uspostavljanja veze izmenu protokola.volumen Deo čvrstog diska ili delovi više jedinica čvrstih diskova. koji pretvara NetBIOS imena u IP adrese.crv Program koji se sam razmnožava kroz mrežu.mreža šireg područja Regionalna računarska mreža. od računara do računara. Č.

.naziva se zona. Zone se koriste za grupisanje korisnika u logičke radne grupe. što korisnicima olakšava zajedničko korišćenje mrežnih resursa.