You are on page 1of 1

Sesiunea nr. M4.1 - 01/15 - 25.03.2015 / Etapa lunara: 3 (01.06.2015 - 30.06.

2015) Masura 0410
Suma alocată pe sesiune: 20,577,695.00 Euro
Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 20,577,695.00 Euro
Numarul proiectelor depuse in luna (01.06.2015 - 30.06.2015) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar: 1
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.06.2015 - 30.06.2015) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar: 9,048.00 Euro
Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.06.2015 - 30.06.2015): 0

18

CS8

17

CS7

16

CS6

15

CS5

14

CS4

13

Criterii de selecţie

CS3

12

Localitate

CS2

11

Judeţ

CS1

10

Solicitant

Punctaj AFIR

9

Titlu proiect

Punctaj estimat
(autoevaluare,
prescoring)

8

Zi

7

An

6

Localizare proiect

Luna

5

Judeţ

4

Nr. ordine

3

An

2

Data
Regiune

Codificare de
rezerva

1

Cod proiect
Licitatie
Etapa lunara

Nr.crt.

Măsură

Sub-măsură

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.06.2015 - 30.06.2015): 0.00 Euro

Sector
priorita
r

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Valoare
eligibilă

Valoare
publică

Total cumulat
(valoare
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

28

29

30

31

Lista proiectelor nefinanţate
Proiecte neeligibile

- Beneficiarul are in derulare un proiect pe masura M 141, cod proiect C141021052200057/01.08.2011( NEFINALIZAT). - Observatii: .
EG2- criteriul nu este indeplinit.Solicitantul a bifat la pct A6- ”date despre tipul de proiect si beneficiar” ca investitia se incadreaza ca si ”investitie noua” nerespectand in acest fel definitia cu privire la investitii noi, asa cum este specificata in ghidul solicitantului.Solicitantul are constituita
Intreprinderea Individuala de la data de 22.10.2010, cu cod CAEN principal 0141 –cresterea bovinelor de lapte si autorizat la punctul de lucru de la aceeasi data.Totodata solicitantul are in derulare un proiect pe masura M141 cu nr. C141021052200057/01.08.2011.In acest sens proiectul
depus pe submasura M4.1 este o modernizare a exploatatiei agricole.
Documentul eliberat de DSVSA Hunedoara cu nr. 11794 din 25.07.2014, nu este eliberat in numele solicitantului si nu specifica data primei inscrieri a solicitantului in Registrul exploatatiilor.
EG3- doc.4-certificatul de urbanism – nu este eliberat in numele solicitantului, respectiv Stoica Ion Agro I.I.
-doc. 5 adresa emisa de APM Hunedoara cu nr. 3331AAA/28.04.2015 nu este eliberata in numele solicitantului.

1

04

10

AF00

02

15

5

22

00002

2015

05

13

PLATFORMA PENTRU DESEURI SOLIDE SI BAZIN
STOICA ION AGRO
PENTRU DEJECTII LICHIDE
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

HUNEDOARA

Comuna/Oras BANITA Sat
BANITA

67.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,925.00

9,048.00

9,048.00

-doc. 8.1 si 8.2- proiectul fiind incadrat eronat ca si investitie noua, solicitantul nu a prezentat autorizatie sanitara/notificare de conformitate cu legislatia sanitara precum si nota de constatatre privind conditiile de mediu.
SF- cap.A, pct. 5- elaborarea studiului- nu au fost precizate codurile CAEN pentru proiectare ale elaboratorului de proiect, cu toate ca in devizul financiar sunt prevazute sume pentru acest subcap.
2. b)Descrierea investitiei-scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitie pot fii atinse- nu s-a fundamentat necesitatea si oportunitatea investitiei, nu au fost descrise criteriile de eligibilitate indeplinite si nici criteriile de selectie.
-nu s-au prezentat scenariile propuse (minim doua) si scenariul recomandat de elaborator.
3. Date tehnice ale investitiei-b) calculul privind situatia ocuparilor definitive de teren este prezentat eronat< e0- nu s-au prezentatvariantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.
4.durata de realizare si etapele principale< graficul de realizare a investitieiDevizul general si devizele pe obiect nu sunt semnate si stampilate de proiectant.Devizele pe obiect nu sunt corelate cu DG, buget indicativ si anexele la buget.
Nu s-a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari.
Solicitantul nu a prezentat calculul in ceea ce priveste standardul privind cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.
Graficul de realizare al investitiei nu este intocmit corect, nu sunt cuprinse toate etapele de realizare a investitiei(semnare contract,achizitii, executie, rambursare).
EG 5 - solicitantul nu a prezentat ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare(prognoza cheltuieli, prognoza venituri), inclusiv fundamentarea acestora.
EG6 – doc. cu nr.3331/AAA/28.04.2015 eliberat de APM Hunedoara nu este in numele solicitantului.
EG12 – criteriu neindeplinit.Solicitantul este infiintat ca Intreprindere Individuala din anul 2010.Nu a prezentat situatiile financiare pentru ultimii 3 ani fiscali si nu a preyentat nic calculul privind profitul mediu anual pentru a demonstra ca nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului acordat.
- pct.1- BI nu este corela cu DG si DO.
pct.7- solicitantul nu a prezentat ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare(prognoza cheltuieli, prognoza venituri), inclusiv fundamentarea acestora.

Total număr proiecte

1

Total număr proiecte nefinanţate

1

Valoare publică totală
Valoarea publică totală a proiectelor nefinanţate

9,048.00
9,048.00