You are on page 1of 8

Kumpulan 17 Pupuh Sunda

1. Pupuh Asmarandana
a) Tema
: cinta kasih, birahi
b) Laras
: salendro
c) 1 Pada terdiri : 7 padalisan.
d) Gerakan
: sedeng
Eling eling mangka eling (8 – i)
rumingkang di bumi alam(8 – a)
darma wawayangan bae (8 – e)
raga taya pangawasa (8 – a)
lamun kasasar lampah (7 – a)
nafsu nu matak kaduhung (8 – u)
badan anu katempuhan (8 – a)
Panambih:
Eling-eling masing eling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tekad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut rukun sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaan
2. Pupuh Balakbak
a) Tema
: lawak, banyolan
b) Laras
: madenda
c) 1 pada terdiri : 3 padalisan
d) Gerakan
: sedeng
Aya warung sisi jalan rame pisan – Citameng (15 - e)
Awewena luas luis geulis pisan – ngagoreng (15 - e)
Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet – nyanggereng (19 - e).
Panambih:
Aya warung sisi jalan
Rame pisan ku nu jajan
Tihothat nu ngaladangan
Nu jarajan sukan-sukan
3. Pupuh Dangdanggula
a) Tema
: ketentraman, keagungan, kegembiraan
b) Laras
: pelog, sorog
c) 1 pada terdiri : 10 padalisan
d) Gerakan
: sedeng

kesakitan b) Laras : Pelog . kesusahan. pulitik penjajah Tapi nu ngajajah Teu pasrah. kesombongan. hiji bangsa Basa bangsa. semangat : pelog : 7 padalisan : kering Moal ngejat sanajan ukur satapak (12 – a) Geus dipasti ku jangji(7 – i) Mun tacan laksana(6 – a) Numpes musuh sarakah(7 –a) Heunteu niat seja balik(8 – i) Najan palastra(5 – a) Mati di medan jurit(7 – i) Panambih: Di mamana si penjajah Pada amarah marudah Manan kapok anggur gawok Najan dituyuk diragut Nagri sadayana Umumna ngabela Nyempad rosa.Mega beureum surupna geus burit (10 – i) Ngalanglayung panas pipikiran (10 –a) Cikur jangkung jahe koneng (8 – e) Naha teu palay tepung (7 – u) Sim abdi mah ngabeunying leutik (9 – i) Ari ras cimataan (7 – a) Gedong tengah laut (6 – u) Ulah kapalang nya bela (8 – a) Paripaos gunting pameulahan gambir (12 – i) Kacipta salamina (7 – a) Panambih: Hiji basa. teu sadrah Terus meres. Indonesia Hiji bangsa. suku bangsa Di wewengkon. Indonesia 4. Nusantara Seler-seler. hiji nusa Nusa tunggal. mana-mana Sakasuka. ngahina ngarinah 5. Pupuh Gambuh a) Tema : kesedihan. Pupuh Durma a) Tema b) Laras c) 1 pada terdiri d) Gerakan : kemarahan. sakaduka Wujud bangsa.

turug-turug Harita teh. kaler-kidul Turug-turug. enggeus burit Panonpoe geus rek surup Keueung sieun. : antare Ngahuleng banget bingung ( 7 – u ) henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 – u ) turug turug harita teh enggeus burit ( 12 – i ) panon poe geus rek surup ( 8 – u ) keueung sieun aya meong ( 8 – o ) Ngahuleng banget bingung Heunteu terang kamana nya indit Turug-turug harita teh. tutunggulan Heunteu terang. hulang-huleng Ngahuleng ngaraga meneng Hate ratug.c) d) 1 pada terdiri Gerakan : 5 padalisan. aya meong Panambih: Hulang-huleng. enggeus burit Panonpoe geus rek surup Keueung sieun aya meong 6. Pupuh Gurisa a) Tema : khayalan b) Laras : Salendro c) 1 pada terdiri : 8 Padalisan d) Gerakan : sedeng Hayang teuing geura beurang ( 8 – a ) geus beurang rek ka Sumedang ( 8 – a ) nagih anu boga hutang (8 – a ) mun meunang rek meuli soang ( 8 – a ) tapi najan henteu meunang ( 8 – a ) teu rek buru buru mulang ( 8 – a ) rek tuluy guguru nembang ( 8 – a ) jeung diajar nabeuh gambang ( 8 – a) Hayang teuing geura beurang Geus beurang rek ka Sumedang Nagih ka nu boga hutang Mun meunang rek meuli soang Tapi najan henteu meunang Mo rek buru-buru mulang Rek terus guguru nembang Jeung diajar nabeuh gambang Panambih: Hayang teuing geura beurang Geus beurang rek ka Sumedang .

Nagih ka nu boga hutang Mun meunang rek meuli soang Tapi najan henteu meunang Mo rek buru-buru mulang Rek terus guguru nembang Jeung diajar nabeuh gambang 7. Pupuh Kinanti a) Tema b) Laras c) 1 pada terdiri d) Gerakan : penantian : Pelog/Salendro : 6 Padalisan : sedeng Budak leutik bisa ngapung(8 – u) Babaku ngapungna peuting(8 – i) Nguriling kakalayangan(8 – a) Neangan nu amis-amis(8 – i) Sarupaning bungbuahan(8 – a) Naon bae nu kapanggih(8 – i) Panambih: Ari beurang ngagarantung Pinuh dina dahan kai Disarada patembalan Nu kitu naon ngaranna . Pupuh Jurudemung a) Tema : kebingungan b) Laras : Pelog Liwu c) 1 pada terdiri : 5 padalisan d) Gerakan : anca Mungguh nu hirup di dunya(8 – a) Ku kersaning anu agung(8 – u) Geus pinasti panggih(6 – i) Jeung dua rupa perkara(8 – a) Senang paselang jeung bingung(8 – u) Panambih: Mungguh hirup di alam dunya Ku kersaning anu agung Geus pinasti bakal panggih Suka bungah jeung kasedih Dua rupa nu tumiba Sakabeh jalma di dunya Senang patumbu jeung bingung Eta geus tangtu kasorang 8.

Bandung(12 – u) Kopo reujeung Cisondari. Pupuh Lambang a) Tema : lawak dengan aspek renungan b) Laras : Salendro c) 1 pada terdiri : 4 padalisan d) Gerakan : gumbira Nawu kubang sisi tegal ( 8 – a ) nyair bogo meunang kadal ( 8 – a ) atuh teu payu dijual ( 8 – a ) rek didahar da teu halal ( 8 – a ) Panambih: Nawu kubang sisi tegal Nyiar bogo meunang kadal Nawu kubang sisi tegal Nyiar bogo meunang kadal Atuh teu payu dijual Rek didahar da teu halal Nawu kubang sisi tegal Nyiar bogo meunang kadal Meunang kadal Atuh teu payu dijual Rek didahar da teu halal Da teu halal 10. Banjaran. Cimahi(8 – i) Leles. Ujung Berung(8 – u) Rajamandala. Limbangan.(8 – i) Cicalengka. Ciparay. Pupuh Magatru a) Tema : penyesalan b) Laras : Madenda c) 1 pada terdiri : 4 padalisan d) Gerakan : antare Majalaya. Pupuh Maskumambang a) Tema : kesedihan yang mendalam b) Laras : madenda c) 1 pada terdiri : 4 padalisan d) Gerakan : antare .9. Tarogong(8 – o) Panambih: Sukuna pakepit tilu Panonna opat harerang Leumpangna semu nu lesu Ngalengkah teu bisa gancang 11.

Duh manusa mana kaniaya teuing (12 – i) teu aya rasrasan (6 – a) abong ka mahluk nu laip (8 – i) nyiksa henteu jeung aturan (8 – a) Panambih : Hulu abdi karaosna langkung nyeri tulang asa bejad tanduk mah pon kitu deui taya raoskeuneunnana Na dikinten abdi mo ngarasa nyeri pedah kabisan tapi yaktosna mah abdi ngan bakating kumawula Oge margi anjeun rupina ka abdi miwarang jeung maksa buktina disina jurit kalawan jeung dihatean 12. Pupuh Pangkur a) Tema : perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat b) Laras : Salendro c) 1 pada terdiri : 7 padalisan d) Gerakan : gancang-gagah Seja nyaba ngalalana (8 – a) ngitung lembur ngajajah milang kori (12 – i) henteu puguh nu dijugjug (8 – u) balik paman sadaya (7 – a) nu ti mana tiluan semu rarusuh (12 – u) Lurah Begal ngawalonan (8 – a) . Pupuh Mijil a) Tema b) Laras c) 1 pada terdiri d) Gerakan : kesedihan yang menimbulkan harapan : Pelog : 6 padalisan : antare Mesat ngapung putra Sang Arimbi (10 – i) Jeung mega geus awor (6 – o) Beuki lila beuki luhur bae (10 – e) Larak-lirik ninggali ka bumi (10 – i) Milari sang rai (6 – i) Pangeran Bimanyu (6 – u) Panambih: Aduh Gusti nu Kawasa Jisim abdi ageung dosa Pangna abdi gering nangtung Reh ka sepuh wantun nundung 13.

sisi balungbang(12 – a) Panambih: Harta pada nareangan Harti pada narabahan .“Aing ngaran Jayapati”(8 – i) Panambih: Euleuh itu budak gembul Awak gembru bayuhyuh gawena kedul Ukur heuay jeung nundutan Ka sakola unggal poe kabeurangan He barudak tong nurutan Ka nu gembul kokomoan Bisi kedul jeung ogoan Awal akhir katempuhan 14. Pupuh Sinom a) Tema b) Laras c) 1 pada terdiri d) Gerakan : kegembiraan : Madenda : 9 padalisan : sedeng Warna-warna lauk empang(8 – a) Aya nu sami jeung pingping(8 – i) Pagulung patumpang-tumpang(8 – a) Ratna Rengganis ninggali(8 – i) Warnaning lauk cai(7 – i) Lalawak pating suruwuk(8 – u) Sepat pating karocepat(7 – a) Julung-julung ngajalingjing(8 – i) Sisi balong balingbing. Pupuh Pucung a) Tema : rasa marah pada diri sendiri b) Laras : Salendro c) 1 pada terdiri : 4 padalisan Estu untung nu bisa mupunjung indung (12 – u) jeung nyenangkeun bapa (6 – a) tanda yen bagjana gede (8 – e) hitup mulus kaseundeuhan ku berekah (12 – a) Lutung buntung luncat kana tunggul gintung Monyet loreng leupas luncat kana pager dengdek Bajing kuning jaralang belang buntutna Panambih: Hayu batur urang diajar sing suhud Ulah lalawora bisi engke henteu naek Batur seuri urang sumegruk nalangsa 15.

Pupuh Ladrang a) Tema : sindiran b) Laras : pelog c) 1 pada terdiri : 4 padalisan d) Gerakan : kesit Aya hiji rupa sato leutik (10 – i) Engkang-engkang. Pupuh Wirangrong a) Tema : rasa malu akan tingkah laku sendiri b) Laras : pelog c) 1 pada terdiri : 6 padalisan d) Gerakan : antare Barudak mangka ngalarti (8 – i) Ulah rek kadalon-dalon (8 – o) Enggon-enggon nungtut elmu (8 – u) Mangka getol mangka tigin (8 – i) Pibekeleun sarerea (8 – a) Modal bakti ka nagara (8 – a) Panambih: He barudak mangka ngarti Ulah rek kadalon-dalon Nungtut elmu jeung pangarti Masing rajin soson-soson Pibekeleun hirup tandang Modal bakti ka nagara Lemah cai anu urang Perlu dijaga dibela 17.Harta harti sarwa guna Pada bisa mere bukti Bisa hasil sapaneja Sok nyumponan cita-cita Harta harti song mangpaat Dapon diraksa taliti 16. engkang-engkang (8 – a) Sok luluncatan di cai (8 – i) Ari bangun arek sarupa jeung lancah (12 – a) Panambih: Coba teguh masing telik Eta gambar sidik-sidik Sato naon kitu wanda Reujeung dimana ayana .