You are on page 1of 2

Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.

1.

65 267
(i) Tuliskan nombor di atas dalam perkataan.

(ii) Nyatakan nilai tempat bagi digit 7.

22.

Rajah 2 menunjukkan petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 2
Nyatakan pecahan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah?

(i)
(ii)

Berdasarkan jawapan (i) tuliskan pecahan tersebut dalam bentuk
termudah.

11. Rajah 9 menunjukkan empat keping kad nombor.

12.5

98.7

1.2

8.7

Rajah 9
i) Susun nombor di atas mengikut tertib:
Tertib menaik

: _______________________________

Tertib menurun : _______________________________

ii) Cari hasil tambah nombor terkecil dengan nombor terbesar dan bundarkan kepada
persepuluh terdekat.
8.

Rajah 7 dibawah menunjukkan gambarajah 3 jenis sudut.
Sudut A

Rajah 7
Sudut B
3

(ii) Cari isipadu Kubus A ___ cm .
Kubus A
Sudut A:_______________

sudut B:______________

sudut c:____________

ii) Berapakah hasil tolak y dengan x.4 kg 200g (i) Selesaikan penolakkan di atas. ii) Tambahkan 3 200 g dengn 2 897 g. 2 5 4 5 x y Rajah 8 i) Nyatakan nilai y. 7 kg 500 g .10.Nyatakan jawapan dalam kg. . 6. Kad nombor di bawah menunjukkan satu kad soalan. Rajah dibawah menunjukkan satu garis nombor.