You are on page 1of 5
HA TBPJ[OJ CTHJEHH 3H1AM TIPHYY CBOJY Ocitia jeguo camoyue haue, Maagu Jlewo, ySoiu upocjaue, Tlog inasom my xteuia oceanyna. Ceetioi Tetipa ume ipowatnyna. Y Kisusu nue: 4a TaMo javeKo, y npenujenoj AoMOBHHH Hanioj, raje Modje- He npasue Hi ysHoce, a mopasH mperviapyjy, tHHehn Son nySbuM M HEH3IPATBMBHjUM, OL je, Take, rije TOpKO 2KexKe cBaKa pa- AOCT, a AANOCT OTYKHO CAAUM — HaNasH Ce WIyYMOBHTa ropa Koja, jenpiiasa kao Sapjak, HOCH JLMB/be H TBPO MMe IletpoBo. Croju Topa nabycuro, santaheno u pupme. Croju u hyru. lro cy sehu HepasyMujeBatbe Mt TIpesHp Y CPlMMa TIpomasHMika, TO Ona Ha- ounrnen pacre y Hebo, ma ce yruda y nyduny, Kao ja ce cnpema Ha ckox. Hsqamexa ce JoMMa NHTOMOM, a Kako joj ce npHSawKaBaLt usrleqa CBe CrpMHja M HeOcrynHHja, CBe 31oKOdunja Hm Henpen- BHVBHBHja. Obpacia je Sykosum, rpadosum u xpacrosuM u1ymaMa, a MOHajBMLUe LyMaMa mHMTOMor KecTena. C mposeha, Tek noHeEKH jaceH, Ken, janop WM uMBa TpeLIHa HapyllaBajy KOMIaK- THOCT HCHHX yracHToseneHux MacuBa. Mcruna, 31mu 5u 10 BPXOBMMa OBE Tpopore rope jeqHONM4HOCT OromeHe Sjenoropr- ue TpyHH10 To Koje cradz0 4erHHapa. Hbeno nomHoxje mpeKpu- Bajy djenacacta cra6a HenperneqHHX a noeTHUHHX Spesitka, wije 7 Mupro Henah muuthe He mpecraje 1a IlyMOpH 4 MoUITO, cBem0 4 dSaKapHO, 10- erHe 110 3eMzbu. Omebena je Be1“KuM pujekama, ucnpecujenana SpojHum MOTOUMMA KOjM MeTH ycaxHy, UIyMCKHM cTasaMa, CKPHBeHHM TIYT¢/b1MMa, CTPMHM YBaslaMa M IIpOmaHMMa Ca KOjHXx Hayase- KO TIYlla BAZK, YCKMM K/aHIMMa M He/OCTyITHMM CypilyuMMa, ycjelyMMa mM ypBHHaMa ca dnjer AHa ce BUM TeK KoMaguh neqo- xpatuor Heda. Toy, ory je OHHMa KOjH Cy Ha Hoj poheHM u oc- Tapje, a HerocToyOuBa 3a IpOMasHMkKe H YcIlyTHHKe. JeqHuMa je yrounuITe H salITHTAa, Apyruia cMeTIba H 310K06Ha NIpHjeTroa, a cBrma, 5e3 pasimke — mpocrpana rpodunua. Hank je kyu unje nocjeqonaiwe HYAM MpeqHOcT, NomTo Ha cBe ¥eTHpH CrpaHe cBHjeTa JOMMHMpa Hay OKOMMHOM. Ko je ca HeHMX BPXOBa HMAO IPMBHEFHjy Ja OCMatpa, Taj je AMao TIpe- aHoct x Behe usrmege ya mpexnen. H panac ce na HeHHM OSpoH- I4HMa MOry HaspeTH OcratM 4yBeHor myTa— Via exercitualis—Koju je Hexoh of AnpujaTuxa BoaMo jo camux rpanuija PuMcKor Wap- crBa, lipeko uHjer xpSara cy crynaie Mohue jeruje, jeuaKo cH- jyhu m Hanasehn cmpr. M1 ganac ce Buje upopujebena nacema, TYTeBH Hf MyTOKasH, am M cadmacHa THUIMHAa Koja je OKpy2xyje, MOWITO HeHe TpaBy/bHHe M LIyMe yrMjajy CBaKM SBYK, Wby/ICKH WIM %KMBOTHESCKH, XalaIUbMBO, He Jajyhu jeku fla wx yMHOowKU H nponyxn, Tak HH Oo Koj chopanw4HH mnjyK jacrpeSa, kykame kyKaBHile 4 rpaktatse ranpata He HapytiaBa HeHy TEpLOhy. Je- AMHO UITO Ha HOj 3Ha Wa SwecHe jecy ocrau MeramHUx ySu- WayKMX MpeyMera, KAO M KMIWaMa MH MpaseBHMa UciIpane u OTOmeHe MYCKe KOCTH, KOje 3embuHA yTpoda NepHojM4HO 3Ha Aa u35pyje, sanpuria 1 srabera, Topa Merposa uma Hecpehy, koja du ce y 50muM Bpemenuma Hw Meby 2pyraunjuM JbyaHMa HasHBasia cpehom, la cBoje UMe jLy- Tyjé MHOTHMa KOjM cy ce HacyKaH O wheHe CLIpyqOBe, KOjH cy ILOCbEIISH TT 3arpH3IM HEHO THe M TaKO, 3ayBHjeK YTONMBILIN 18 ‘Byimarva ua Tope ray, ocTamH creruyTHx 4eybycTu. Jladome, nehe 5urn y Kpusy HH OHH Koj MOMMCAe KaKO MHOTH Oem poswenu BULLE NyTyjy ACTO} Toj Topu Hero OHa Hua. T'opa Ilerpopa uma u Ty Hecpehy ja Tipeyicrapyba YcaMbeHy XPUj ONKOEHY BAOBHTHM Popjem HM O- JMHaMa pyijeka, Te Kao TakBa Soe OH CBAKOM “OBjeKy HM sBjep- KH, Toctajyhu H4xOB IW, WaHca 1 TIpwika. 3aBjajaTH heHHM BpxXOBMMa Tlocrayia je BehMHM ONcecHBaHa MUCaO, YaK M110 UHje- Hy 4a OHa — Mucao — Kako obu4yHo Hi Sua, saBajja HMA. Cae io Hanac ompuja ce Myana NpenMpKa o Tome Koju je [e- ‘Tap MpecynuHjH, Koja je Tlérpa Baxkunja 3a ume one rope. Moxa je ona oncra goSu7a MMe To Na/loM Kpayby ma je cmpT Katybepa HCTOr MMeHa JofaTHO yaBPcTHMa, a MMe BHIe 3aTOpKUHE HH KOMAIUbaHCKe CBELUTEHHe KOHATHO yrapAWio. Hm je, mak, oSp- HYTO, Kao ITO je CBE y JbY/{CKHM %KHBOTHMa Haotlako HU MHMO yB- pujexene sornke. Mynap M Mckycan YoRjek du Ha CBe TO OLIpesHO cilerHyO PpaMeHMMa, 3a pasMKy Of HesHaTHIfa KOjuMa je cBe 3Halbe WIM y HeNONyCTLUBOM NOpHillarby HAM Y HeyMjepeHoj xBa- 7H. Haxkanocr, opjje je odu4aj 1a cBako upenate onopprapa OHO APyro, KaKo To 3Ha ja Syqe Ko Hapona MH UMBMIMsalyja THjH 2%KMBOTH Teky yrlopeqo, Hapounro Koy OHMX KOjM KHMULY jeqHH Ha pyre, Ocbajajy ce m oTaMtapajy, yOujajy ce u mporjepyiy. Jep OHM, 4aK, HH y3ajaMuy HETpieMBOCT M Mp2KEby He CMaTpajy 3a- jenuwaxom. Ta jour kama ce y cpeommry uckbyunBocr ymujeula OHOCTpaHo H MpaltHOHamHO, ca HapomUMa Mi NojewMEtMMa 13 pa- SIWIATHX BHJeKOBA, Ca TOBAPOM CBOJMX Mpeppacysa, Crpaxowa KH BjepoBatba. Kay HaqsemMHo TOWNE Jia Ce XpaHH TOseMHHM HM, He cayTehn, ja ra 43HOBa BAMMMPCKH OK HB/baBa. Kupjenu cy, Nake, y oncjeqMMa Bpemena KOjH ce jenat on, Jipyror Mjepe Yak 1 BHjeKOBUMa, Of cBera [Hjenehn camo uMe OBE Tope, kao KakBo Mpoxzercrso mam Kasny. Mako cy ce pabana y pasiM4HTHMa BpeMeHHMa, HeusocraBHo fohe Yac Kaj CBM, Ope- 58 Mupxo Jlemuh ja, yriose y ok MprBoBatha, Kao y Seckpajum ry wm Tlepjanu jacryk, Ha HadMH 3ajeqHMIKH CBHM yMpmHuMa. JlaKie, 3a- jemHM4ka MM je caMo CMpT, H3 Koje ce ormalllaBajy Ha H3as0Be %KMBUX, 110 TIPaBY HeOMpesHHX H CAMOYBje¢pCHHX, Kao LTO Cy 4 onn Ow1M 3a KUBOTA. O ymupyhem cifaty najMare 31am, aim 3aT0 0 HeMy OHaj- BHI MMC/IMM HW TIpH4aM OHMMa Koju xohe ja Me uyjy, rySehu 20- dap KoMay KUBOTA Ha LyMawy THX TajHH, MOLITO MH OHO, OTYLa, lame TeMIKO pasyMsbuBe CHrHane H 4ygHe Murose. M1 urTo ce Bue CMaTpaM nosBaHuM Suhem, omHocHO HsadpaHHM ya Mpe- HOCH EBHXOBe HOpyKe 2%KMBHMA, TO CBE Malbe pasyMijeM H jeqHe H pyre, Ht che Texe Ha3sHpeM NOpHBe M OBHX Mpujerpodunx u OHMX, sarpodunx. Ynpaso s6or cuecuje MpTBHX Koju ce Haase y yrpodu To- pe, OHa Nousiabe 3Ha Wa satM4H Ha KaxBy Spemennry, cycrany 2%KeHY, MOK HeKOM, omer, Ha Mponery, Speby Koduzy, a HeKoM, omer, Ha cKoTHY, cklynuany Byaniy. He cperox mocmatpaya Ko- Me ce Hehe sapprjeru y raBH Of Te OMaMe, KOjH HM Ha TpeH Hehe ycryKnyTH, noxymapajyhu ma y cebu obysaa Tpajuy norpedy na ce W3BEpe Ha CBaKO ySBMUelbe HM THMe Ta YYMHN KPOTKHM, CaMO cBojum. Topa ce ysquKe ycmen, byMCKOr crpaxa M HepasyMuje- Barba, TaKO j1a 3a Heny cyaSuny He Tpeda Spunytu. 3a Spury je CBe JIPYFO, Ha 10} Hy HO}. Y cpuy te Tope, y camoj HeHo}j MarepHuM, Ha TeceTHHy maKa- ‘Ta McHOy, HOBpIIMHe, OSMOTAHM HEKOAHKMM CiOjeBHMa HIOBate (nocremune Tapyor sadopaBa), Beh BujeKoBMMa TeKe THjema MHOSHHE JbY/M, SHAHHX H HESHAHHX, BAKHHX H HeBaKHUX. CBU 3HaMO [a Cy TY, AIM HUKO He sia raje ce TatHo Hamase. M1 Ko cy Su- mm. MirroManuma je UXOBO JOUMparbe M HCHTHUKOBaree je- J{MHM T10Ca0, jep OHM CBOje MpHye He rpajie Ha BjepoBaTHOM MH moryhem, Beh Ha mpwxeKuBanom. Hbuma ue Tpedajy MpTBH ma 6m yakue pasyMjea HxoBa mpernyha saxTjene Bpemena, Beh 20 ‘hyMata us Tope na 5u MOTKpujenuiM cBOje XMMOTeSe UNje JOKASHBatbe yTO/bABA TAajl WHeBHHM noTpedama M paxyHHiama, Mona sexKe HaysHak (Tamo raje jeqHOM saBpiiaBa riaBa — ApyToM cy Hore win OSpaTHo), jenaH Jo Apyrora, a Mora cy je- Nau Of, Apyror ylaweHn KWIOMeTpuMa, YUTyUIKAHM y CBOjMM cHopuma Ses cHoBa, y¥axypeHH Kao CBYIEH-TpesiyH, CaMo3araja~ HO %KMByUKajyhu cBoje MpTBuo, Ses pacrraga u Ses Backpcerba. Ho, crejenuo, Suna tujena Sausy wim paneKo jenHo of Apyror, cyMFsaM Jla HeKO Oj, HX Tlocjesyje cBHjecr oO ocTojamy 510 vera, 1 a ux je 3a To Sam Spura, Kao LITO HeMajy HM CBHjecTu O BeNMYMHM CBOjUX caMoha. Bamba je camo MeHH, KOjH BaM OBO TIpwyaM, BaxKHa penaja waMeby HX H MMeHa SpaoBuTor MacH- Ba y 4ujoj yTpobu sexke, HeCHOKOjHH HW HECMMpeHM, Kao WTO cy Hecnokojiie M HeCMMpeHe HUxXoBE oSjerme AyuTe, Kao 1TO je H Moje TIpocjayko a OTY/a M MyTamayKO MOCTOjalbe HeCBUK/IO Ha oBaj HeMHmOCcTHBH cBnjeT. Behuna tux je caxpamena Ses caxpaxe, norajuo 1 Ha Spsy pyky, 5e3 onujeta 1 TaMjana, MMMo cBojux SmHOKHHHX HM CBOJHX odmsaja. Hexuma on mux je rpod Mjecto Ha Kojem cy yMp/IM, HH oHgje raje HM je 3Bjepam KocTH paspyxaa. Jlyue cy WM aHM4HO Hanycruae cBoja uspalbaBbena Tpymia, Kpenysut Ha nyt des Tiana 4 ompemMunra. Ocyhene cy Ha BjedHO AyTarbe Y3/ly7K Mi 110- TIpHjeKo, IpeKo Kanata HW HH3 YONHHE, jeHaKO Kao M HHXOBA Tujena 3a KUBOTA, yHyTap YHjMX cy cKeteTa OMTaBae, HH Tay He Hamasehu Mupa H CrOKoja. Vi sanamrute, ja He Bpatam M He MpOCcHM; CaMO %KMBHM Of, oHor wITO BaM ce ranu MT OpSatlyjere. YryBue Beh jenHOM 7a OBO LITO H3HOCHM MIpena Bac HHje MpopHualse, Beh — opiate! 21