You are on page 1of 16

Nghien cuu Ton giao.

Sd 1 - 2010

34

Tir LIEU VE LINH MUC PHAM BA TRl/C (1946 1954):


Gioi thieu t o n g q u a n , dinh chfnh, m a y van de can l a m ro
NGO QUOC DONG''

ai viet nay nham sang td them ve


mpt nhan vat Cdng giao dac biet so
mpt trong lich sii each mang Viet Nam
nhflng nam 1945 - 1954, Dd la vi Phd
trfldng Ban thfldng trflc Qud'c hdi - Lmh
muc Pherd Pham Ba Trflc,
Day la mdt bai viet gidi thieu nhflng tfl
lieu ve Linh muc, dd la mpt cdng viec qua
ldn trong khuon kho chat hep ciia mdt bai
viet, cho nen bai viet chi khiem ton gidi han
van de d "mdt sd" tfl lieu, Chung ta cung de
nhan thay thdi gian da lam xa them cac
ngudn sd lieu ma mudn tim kiem thflc
khdng de. Cd le phai cd sfl quan tam dau tfl
hdn nfla ve vat lflc va nhan lflc ciia cac cd
quan chflc nang cho cdng viee khoa hpc nay.
I. TONG QUAN TC LIEU
a) Tdi lieu Linh muc vie'i^'
"Ta hay vi Chua vi chfnh nghia ma
khang chien oanh liet"'^', viet cudi nam
1948(25/12/1948).

b) Cdc thl/ tii, cong vdn Linh muc


Phgm Bd TriXc ki khi ldm Pho triidng
Ban Thiidng trite Quoc hgi.
1. Thfl ciia Trfldng ban Thfldng true
Qud'c hpi Viet Nam giii dng Bf thfl doan
thanh nien Nam Bp Cflu qud'c (1948)''^'.
2. Thfl ciia Trfldng ban thfldng tmc Qud'c
hpi Viet Nam gdi dng Nguyen Binh (1948)'".
3. Thfl cua Trfldng ban thfldng trflc
Qud'c hpi VN giii cong tdi thfl ky Lien
hiep cdng doan Nam Bp (1948)"".

4. Cdng van ciia Trfldng ban Thfldng


trflc Qud'c hpi Viet Nam ngay 3/10/1948
giii dng Chu tieh Lien doan Cdng giao
Viet Nam d Nam Bp"".
5. Cdng van so' 42 - QH ciia Trfldng
ban thfldng trflc Qud'c hpi ngay 26/1/1949
giii cac vi dai bieu Qud'c hpi trong lien
.
khu 5.6,7,8''". . 6. Thfl cua Trfldng ban thfldng trflc
Qud'c hdi ngay 14/8/1949 giii cac ddn vi
quan dpi da chien thang d Bae Kan''.
7. Hieu trieu cua Ban Thfldng trflc
Qud'c hdi ngay 6/9/1949 nhan vice Hd Chu
tich mua thdc gao khao quan''".
8. Thdng cao ciia Ban Thfldng trflc
Qud'c hpi ngay 14/9/1949'"".
9. Cdng dien so' 544 - QH eiia Qudc hpi
ngay 5/12/1949 gfli ddng bao tinh Phfl Yen"".
10. Dien van ciia cu Linh muc Pham
Ba True. Phd trfldng Ban Thfldng trflc
qud'c hpi till hpi nghi Ban Thfldng trflc
Qud'c hdi ngav 6/2/1950"".
11. Dien van ciia Trfldng ban thfldng
trflc Qudc hpi nflde Viet Nam Dan chu
Cdng hoa ngay 25/9/1950 giii Chii tich
Chfnh hiep hpi nflde Cpng hoa Nhan dan
Trung Hoa"".
12. Ldi trieu trieu cua Ban Thfldng
trflc Qudc hpi ve cdng tac qudc gia ngay
15/01/1951"".
*. NCV.. Vien Nghien ciru Ton giiio.

Ngo Quoc Dong. Tit lieu ve Linh mgc Phgm Bd Tnfc...


c) Mot so tdi lieu vie't ve ddm
Linh muc Phgm Bd TrUc

tang

1. Thdng tin "eao phd" Linh muc P h a m


Ba Trflc t r e n bao Nhdn ddn sd' 237 ngay
11, 12/10/1954.
2. Dieu v a n ciia Hd Chf Minh.
3. Dieu van ciia Linh muc Pherd Vfl
Xuan Kl.
4. Dieu van cua Ton Dflc Thdng, quyen
Trfldng Ban thfldng trflc Qud'c hdi.
6. Thdng cao ciia Ban thfldng trflc
Qud'c hdi ngay 8-10-1954 ve viec cu P h a m
Ba Trflc ta the,
5. Thdng bao cua Qud'c hpi ve viec td
chflc Le eau hdn cho Linh muc P h a m Ba
Trflc gdi Giam muc H a Npi"'".
d) Mgt so tdi lieu tren internet
mue Phgm Bd TrUc

ve Linh

1. Ve p h d P h a m Ba Trflc'"".

35

H a n g thfl hai tfl trai sang phai gdm:


Hodng Minh Chdu, Nguyin
Dinh
Thi,
Trdn Td'n Tho, Trdn Vdn Cung, cha Phgm
Bd TrUc, dng Y Ngong, bdc sl Luyen, cde
ong Le Tu Ldnh, DUdng DUc Hien.
3. Anh cac uy vien Lien Viet ra mdt
sau khi hop nhcit Viet Minh v(H Lien Viet
thdng ,3/1951. chup chung vdi Hd Chi
Minh cd L m h muc P h a m Ba Trflc trong
dd, iinh n a y nhd, c h a t Ifldng kem'-^'.
4. A n h Linh muc Phgm Bd TrUc ehup
vdi Linh muc Vu Xudn Ki, Linh
muc
Nguyen Duy Lgc vd cu Thi SOn tai Dai
hdi Thd'ng nha't Viet Minh-Lien Viet,
t h a n g 3 n a m 1951. Trong bflc anh nay
Linh muc Phiim Ba Trflc dflng ddu tien
ben phdi'"'".
5. Anh chiin d u n g khi Linh muc ma't:
a n h nay hdi md nhflng nhin k h a rd'^".

2. Mpt so'cau chuyen ve Hd Chf Minh vdi


Linh muc Phi^im Ba Trflc trong nhflng nam
khang chien cho'ng P h a p 1946-1954""'.

IL GICll T H I E U CHI TIET MOT SO

e) May dinh hUdng khi tim dnh tU lieu"'''.

1. Ta ha.\ vi C h u a vi c h i n h n g h i a
m a k h a n g c h i e n o a n h liet

Ve tfl lieu dnh, hien nay n h a thd xfl


Dai Tfl (Thai Nguyen) d a n g cd mdt ta'm
anh chan d u n g Linh muc, cd le day la
dnh tre nhd't cua Linh muc Phijm Ba Trflc
ma chflng ta cd t h e tim thd'y, ngoai ra cd
mpt so'anh khac, cu t h e nhfl sau:
1, Anh chan d u n g Linh muc P h a m Ba
Trflc nam 1946"'",
2. Anh Ban thfldng
t h a n g 11 n a m 1946'-'",

t r u e Qud'c hdi

Bflc a n h nay cd 18 ngfldi (ca uy vien dfl


khuyet) trong Ban Thfldng trflc Qud'c hdi
chia hai hang. H a n g thfl n h a i tfl trai sang
phai gdm: DUcfng Vdn Du, Trdn Huy Lieu,
Ton Quang Phiet, Biii Bdng Dodn, Ton DUc
Thdng, bd Phan Thanh'^-^\ bd Thue Vien,
Hodng Vdn Hoan, Cung Dinh Quy.

TCLIEU

Day la phdt bieu ddu tien ciia Linh


muc Phtim Bii Trflc tren cdng luan, dfldc
xem nhfl li\ ldi "tdm huyet" n h a n danh
mdt linh muc Cdng giao ddi vdi each
m a n g va khiing chien. Dieu nay se khdng
la'y gi lam hi khi ldi phtit ngdn dd dfldc
chfnh thu'c d a n g tren td Sit that, cd quan
ngdn luan cu;i Hdi Nghien cflu Chu nghia
Mac (Dang Ccing san Viet Nam) lflc dd.
Ndi d u n g nguyen van nhfl sau:
"Ta h a y vi C h u a , vi c h i n h
nia k h a n g c h i e n o a n h l i e t

nghia

Annuutio\'obis
gaudium
magnum:
quod c h r i t u s n a t u s est nobis (Tdi dem
tinh t h a n ri'i't mflng cho anh em lii Chua
Cd Dd'c da sinh ra cho ta).

36
Thfla anh em yeu quy trong Chua: Dip
le Dan sinh Chua khap the gidi vui
mflng, cac giao hflu deu ca tung Chfla va
chuc nhau: "Buon natale" "Dan sinh phflc
lpc". Tdi cung xin hfldng flng "gaude cum
gaudentibus" (La thanh Paulo bao). Dam
mfldn ldi than thanh ma ca ngdi Chfla va
chuc cae dang cflng toan the giao hflu
Viet Nam ta: "Gloria in excelsis Deo et in
terra pax hominibus bonoc voluntatis". Ki
niem Dan sinh Chfla nam nay gap gifla
lflc toan dan dang khang chien kich liet
vi chi'nh nghia. Ta hay doan ket. dai doan
ket chat ehe vdi het thay ddng bao toan
quoc "ut sint unum cicut nos" (Ldi Chfla
truyen cho ta phai dai doan ket). Ta hay
bet tam thflc hanh va phd thdng dflc bac
ai Cdng giao la gidi ran mdi ciia Chfla
truyen ta". "Ut diligatis invicen sieut
difixi vos" the la "Gloria in excelsis Deo".
Ta hay dflng len sat canh vdi toan the
ddng bao dang khang chie'n lay lai cho ky
dfldc ddc lap thd'ng nha't, tfl do thflc sfl
eho Td qud'c (dd la luat thien nhien ciia
Chfla). Chfla cd dd'c sinh ra cflng chi cd y
cflu van nhan loai cho khdi sfl bdc lot ha
hiep nhau, cflu nhan loai khdi xieng xfeh
bao thfl, de mpi ngfldi khdng phan biet
trdng vang, deu nen anh em vdi nhau.
Hpi thanh bdng no lflc bai xich che dp nd
le, bat cfl hinh thflc nao: nhfl dd hp...
khdi hen bang v.v... do la tra hinh nd le
day, "nd la sdi dfl mac lo't chien". Chua
bao the day. Nay hpn thflc dan Phap
dang giet lat, bdc lot, ham hiep, tan pha
ca vat cha't va tinh than nhan dan ta mot
each qua dang, dang bay mudn mflu ngan
chfldc rat tham dpe quy quyet de chia re
chung ta: nhfl gia benh Cdng giao, gia
bao hd dan lanh, bai cong, v.v,., cd't de lai
quae xfeh nd le vao ed dan ta, lai cfldp
nflde ta, Ta hay nhd ldi Chua bao: Cai qui
nd da ra khdi ai, neu nd k i nhap vao
dfldc, thi nd se lam khd'n ngfldi a'y hdn

Nghien cuu Ton giao. Sd 1 - 2010


trfldc bdi phtin, Nen ta hay vi Chua, vi
chfnh nghia ma khang ehien oanh liet
cho den khi tong cd quan xam lang ra
khdi nflde ta. dd la y ngay dep long Chua
the ta se hfldng hoa binh. Chua Cd Doc
"Pax hominibus bone voluntatis". Nhan
dip le Sinh nhat Chua (la le rieng cua gia
dinh) ta ha3' nhd de'n cac anh em ta da bd
minh vi To qud'c, cac chie'n si dang hi sinh
lan ldn can ([uan xam lang d tien tuyen
"plete cum iilentibus". Hay cdu cho To
qud'c ta mau toan thang va cflng Hpi
Thanh ca ngdi Chua va chflc nhau:
"Gloria in excelsis Deo, et in terra pax
homimibus bonoe voluntatis".
Chao than iii va quye't thang,
Thay miit Qud'c hpi cung chuc
Lmh mue PHAM BA TRlJC
2. T h o n g c a o ciia Ban thifdfng triic
Quoc hoi n g a y 8-10-1954 ve viec cu
P h a m Ba Trflc ta the'^^'
''Ciitig cdc ui dgi bieu Quoc hgi vd todn
the nhdn ddn.
Chung tdi IPi'y lam dau ddn bao tin cho
cac vi dai bieu Qud'c hpi va toan the nhan
dan biet rang:
Cu Lmh muc Pham Ba Trflc, Phd
Trfldng Ban Thfldng trflc Quo'c hpi da ta
the hdi 12 gid 55 phut ngay 5 thang 10
nam 1954 vi lienh dau tim va da an tang
tai nha thd An Huy, huyen Dai Tfl, tinh
Thai Nguyen hdi 9 gid 30 ngay 7 thang 10
nam 1954, C\i hfldng thp 56 tudi. |
BAN ITlUdNG TRCC QUOC HOI
3. Thong !)ao ciia bao Nhdn ddn so
237 ngiiy 1 1 va 12 t h a n g 10 nam
1954'^'^'
Ngay 11,12/10/1954 bao chf choang
ngdp trong khdng khf giai phdng Thii do,
nhflng td Niidn ddn van danh nhflng

Ngo Quoc Dong. Tu lieu ve Linh miic Phgm Bd Tntc


thong tin tren trang nhat de tfldng thuat
ve tang le eua vi Linh muc Phd trfldng
ban Thfldng trflc Qud'c hdi. Trong dd cho
chung ta biet 3 ngi dung quan trgng Id:
Thdng bao; Dieu van ciia Hd Chf Minh;
thong tin cac doan vie'ng tai tang le cu
Trflc tai Dai Tfl, Thai Nguyen. Sau day la
npi dung "thdng bao",
"Bao Nhan dan la'y lam dau ddn bao
tin de toan the ddng bao biet rang:
Cu Linh muc Pham Ba Trflc da tfl
tran. Bao Nhan Dan lay lam dau ddn bao
tin de toan the ddng bao bie't rang:
Cu Linh muc Pham-ba-Tri^c
Phd trfldng Ban thfldng trflc Qud'c hdi,
Phd Chu tich Mat tran Lien - Viet
Sau 2 nam bi benh nang, dfldc chfnh phu
ta het long san soc, da tfl tran ngay 5 thang
10 nam 1954 tai Viet Bac, thp 55 tudi.
Cu Linh mue Pham-ba-Trcfc la mdt
nha ai quo'c dfldc toan the ddng bao Cdng
giao va nhan dan ta kfnh men. Cu ludn
luon neu cao tinh than hi sinh pha'n da'u vi
long kfnh Chua va yeu nflde cua ngfldi
Cdng giao Viet-nam. Trong Mat tran Lien Viet cung nhfl trong Qud'c hdi, cu da khdng
ngflng nd lflc de that chat khdi doan ket
gifla ddng bao Ifldng va giao, gifla cac tdn
giao vdi nhau, dang da'u tranh cho If tfldng
chung ciia dan tpc ta la hoa binh, thd'ng
nha't, ddc lap va dan chii",
Cu Linh muc Pham-Ba-Triic tfl tran
la mpt eai tang chung eua ddng bao Cdng
giao va cua nhan dan Viet-nam ta.
Trong dip nay chung tdi xin kfnh can
nghieng minh trfldc linh hdn ciia Cu Linh
muc Pham-Ba-TrtTc vdi long thfldng tiec
chan thanh mdt nha ai quo'c than yeu"'^"
4. Trich Dieu vdn ciia Linh muc
Phero Via Xuan Ky, Chu tich Uy ban

37

Lien lac Cong giao Khang chien lien


khu III tai d a m tang Linh muc Pham
Ba Tru-c"'*"
Bai dieu van nay la dgi dien eho Uy
ban Lien lgc Cong gido khdng chie'n Lien
khu HI, do Linh muc Phe rd Vu Xuan KJ
Chu tich td chflc nay dpe. Qua sd lieu cho
tha'y Linh mue Vu Xuan Ki cdn la mpt
ngfldi ban than thiet cua Linh muc Pham
Ba Trflc, dac biet la tinh cam dd cang
dfldc that chat hdn khi ca hai vi cflng cd
ehung y nguyen cd vu dan dat ddng bao
Cdng giao tich cflc tham gia khang chien
"kinh Chua, yeu Nude".
(...)
Binh sinh (]ha la ngfldi da neu cao ta'm
gfldng ciia ngfldi Cdng giao la: "Kfnh
Chfla, yeu nflde".
Tan tuy phung sfl Thien Chfla, trong 9
nam du hpc d roma, thii dd Giao hpi Cdng
giao, Cha da dau ba bang tie'n si: triet
hpc, luat hpc (giao luat) va than hpc trong
giao hdi. Trd ve nflde, Cha da dem het
tam sflc ra rao giang dflc tin. Trong thdi
gian dang (giang day) d trfldng thdn hpc
Sd Kien (Ke Sd, Kien Khe, Kim Bang, Ha
Nam), Cha dii dao tao dfldc nhieu Linh
muc.
Hieu thau dflc cdng bang, bac ai cua
Chfla Giesu, Cha da sdm cd tinh than
chd'ng ach ap bflc ciia de qud'c. Cach mang
thang Tam thanh cdng, Cha da sd't sang
dflng ra ganh vac traeh nhiem trpng dai
ma To qud'c d:"i giao cho. Trong hdn 8 nam
khang chie'n. Cha da neu cao tinh thdn
ben bi, nhan nai chiu dflng gian khd,
khdng he Ifli bfldc trfldc nhflng khd khan
cua hoan canh khang chien, Cha da tfch
cflc hoat dpng cdng viee nhan dan toan
qud'c khang chien, Cha da tfch cflc hoat
dpng trong B;m Thfldng trflc Qudc Hdi va
Uy ban Lien Viet toan qud'c, tham gia

38
cdng viec ddng vien nhan dan toan quoc
khang chien va san xua't. khdng de hpn
quy dfl lfla ddi ddng bao Cdng giao, chia
re Ifldng giao. Cha da ludn ludn bdc trdn
mflu md cua chflng. keu gpi ddng bao giao
hflu neu cao tinh than canh giac chd mac
mflu tham ddc eiia chflng. Mdi mpt bflc
thfl cua Cha keu gpi giao hflu la mdt ldn
ddng bao them pha'n khdi thi hanh nhflng
nhiem vu ma Hd Chu tich va Chfnh phii
da de ra. Cho de'n gan day, mac dfl lam
benh nang nhflng trfldc nhflng thu doiin
lfla hip ddng bao Cdng giao ciia bpn Ngd
Dinh Diem, Cha cflng cd' sflc viet nhflng
ldi tam huye't keu gpi anh chi em giao
hflu dflng len da'u tranh pha tan mflu md
tham ddc ciia chflng'-'".
Hd Chu tich va Chfnh phii het sflc san
sde den Cha, nhflng y Chfla da dinh Cha
ve, nen miac dfl cac hac si, y si tan tinh
cflu chfla cflng khdng khdi,
(,,.) Rieng ddi vdi tdi, tfl nay tdi se ma't
di ngfldi ban chf thiet cflng chung mot
nhiem vu phung sfl Thien Chfla, cflng
chung mdt chi hfldng da'u tranh gianh ddc
lap, hiinh phuc cho nhan dan, da tfl lau
cflng sat canh trong cdng cupc khang
chien,
Cha ma't di, nhflng ta'm gfldng "kfnh
Chfla, yeu nu'dc" ciia Cha van cdn sang td
mai mai trong long ngfldi Cdng giiio.
Ngam ngfli, nhd tiec Cha, ehung tdi xm
cflng anh em giao hflu quye't doan ket
giao Ifldng chat che hdn nfla, danh tan
mpi mflu md ciia de qud'c My, bpn hieu
chien Phap va bpn tay sai ciia chung de
cung cd hoa binh, thflc hien thd'ng nha't,
hoan thanh ddc lap, dan chu trong toan
qud'c,
Trfldc hnh cflu Cha, tdi xm thay m<at
cac vi Lmh muc va anh chi em giao hflu
kfnh can nghieng minh tiim biet Cha,
Cau xm Chua va Dflc Me cho linh hdn

Nghien ciju Ton giao. Sd 1 ^2010


Cha dfldc trd ve que that va fldc meng sau
nay se dfldc cflng Cha hfldng phuc ddi ddi
tren nflde thien dang,
Linh muc Vii Xuan Ky
5. Trich Dieu vdn cvia cu Ton DUc
T h a n g doc t r o n g le an t a n g cu Linh
m u c P h a m Ba Tri^c ngay 7-101954'^""
Bai dieu van nay dgi dien cho Quo'c
hgi vd Uy ban (Mat trdn) Lien Viet, vi cu
Ton Dflc Thdng lflc dd la Quyen Trfldng
ban Thfldng trflc Qud'c hdi, ddng thdi Chu
tich Mat tran Lien Viet toan qudc,
(...)

Cu mat di. ngfldi Cdng giao Viet Nam


mat mpt ngfldi hfldng dan sang sud't.
Trong khang chien, cfl mdi lan bpn gian
ta dpi lot Cdng giao thi hanh nhflng milu
md tham dpe mdi, lam nhung dieu trai
vdi dao Chfla, hai nflde hai dan la mdi lan
tieng ndi ciia cu lai den vdi ddng bao, va
cho mpi ngfldi tha'y rd mflu md tham ddc.
than miit chi cho ddng bao con dfldng
'chan chinh. Cho tdi nhflng ngay gan day,
miic dau benh tinh da tram trpng, cu van
sang sudt vach rd mflu md nham hiem
ciia bpn Viet gian Ngd Dinh Diem dang
ep budc va lfla hip ddng bao Cdng giao
Mien Bac vao Nam, cu an edn nhae nhd
ddng bao "y tfl nhd ldi Chfla day, phan
biet sdi rflng dpi lot con chien", Tiec thay.
hdm nay mdi biet, nhflng ldi dd lai la
nhflng ldi cudi cflng cu nhae nhd tfn dd
than men, Nhflng ldi di chuc quy bau dd
chflng td cu da nhiet thanh kfnh Chfla
yeu nflde cho de'n trpn ddi,
Kinh Chfla va yeu nflde ddi vdi cu la
mdt. Chinh nghia va tdn giao khdng phdi la
hai viee tach rdi. Cu thfldng nhde nhd ldi
Chua diiy. giai thfeh cho mpi ngfldi nhan rd
mpt tfn dd that long sflng dao phai la ngifdi
dan yeu nflde, cang kfnh Chua lai cang

Ngo Quoc Dong. Tit lieu ve Linh muc Phgm Bd True...


phai ra sflc chd'ng ke gay chien tranh xam
Ifldc, bao ve To qud'c, bao ve tfl do tfn
ngfldng. gin gifl hoa binh. Nhflng dieu dd
chfnh cu da dd'c ldng thflc hien, ddi cu la
mdt tam gfldng kfnh Chfla yeu nflde cho
mpi ngfldi Cdng giao noi theo,
(...)

Cu da sdi sang giflp Chfnh phu va Mat


tran dinh ra chfnh sach cu the ddi vdi tdn
giao. nham tdn trpng va bao hd tfl do tfn
ngfldng, bao hp Thanh dfldng, doan ket
tdn giao. mflu ldi fch cho giao dan, dfla lai
rudng dat cho ndng dan cac tdn giao, Cu
thfldng ndi vdi ddng bao: chi'nh sach ciia
Chi'nh phu trfldc sau nhfl mdt, Chfnh phii
ta la Chi'nh phii nhan dan, lam vice gi
cung phu hdp vdi quyen ldi va nguyen
vpng ciia nhan dan. Qua ldi dd, chflng tdi
nhan tha'y long tin tfldng vflng ben cfla cu
d Chfnh phu do Ho Chii tich lanh diio, d
che dp dan chii cdng hoa td't dep. Triii 9
nam khang chie'n, cu khdng he sdn ldng
trfldc gian khd, khdng lung lay trfldc mflu
ke cua bpn xam Ifldc, Cu da neu cao y chf
vi hoa binh, thd'ng nha't, ddc lap va dan
chu, neu cao tinh than vi nflde vi dan,

39

cdng lao. vai trd va nhflng ddng gdp cua


Linh muc Phiam Ba Trflc vdi Chfnh phii,
Qudc hoi va Mat Tran. Rd rang mdt nghi
thflc tang le theo the thiic trgng the qudc
gia. Dac biet Dicu van cua Hd ('hf Mmh.
dai dien Dang, Chfnh phu cang khang
dinh sau sac dicu nay.
III. DINH CHINH MOT SO NHAM
L A N , M A Y VAN DE CAN LAM SANG
TO
1. Dinh chinh

Tfl gia cu lan cudi cung. tdi thay mat


Qud'c hdi va Mat tran kfnh can td ldng
thfldng tiec va biet dn cu, vi Linh muc da
neu gfldng kfnh Chua yeu nflde, da gdp
nhieu cdng lao trong viec doan ke't giao
Ifldng khang chien anh dflng den thang
ldi to ldn ngay nay,

Ngay 5/10/2009 nhan chuyen cdng tac


ciia Vien Nghien cflu Tdn giao len Thai
Nguyen de ban vdi UBND va Doan dai
bieu Qud'c hdi tinh Thai Nguyen td chflc
cudc Hdi thao ve cudc ddi sfl nghiep Linh
muc Pham Ba Triic. doan chflng tdi vinh
dfl dfldc Ban Tdn giao, Sd Ndi vu Thai
Nguyen mdi di dfl le dang hfldng tfldng
nhd 55 ngay ma't Linh muc Pham Ba
Trflc, tai giao xfl Dai Tfl, thudc xa Hflng
Sdn, huyen Dili Tfl, Thai Nguyen. Tai
budi le cd mdt phan trang trpng la dpe
gidi thieu tieu sii Linh muc Pherd Pham
Ba Trflc. Tuy nhien, khi nghe bai tieu sii
nay, chung tdi tha'y cd mot so nhdm ldn.
Sfl nhdm lan nay da dfldc nhan rdng. Cu
thd la ngay 06/10/2009. bao Thdi Nguyen
dang lai hau het hai trang dau cua ban
tieu sfl Linh muc Pham Ba True dpe tai le
dang hfldng. Ngay 07/10/2009. bao Nhdn
Ddn liii dang tie'p. ngudn tm van hdn do
la'y tfl bao Thdi Nguyen. Sau cflng la bao
NgUdi Cong gido Viet Nam cd dfla mdt
mau tm tren sd 43/2009. Bao Nhdn Ddn
va bao Thdi Nguyen deu cd Website nen
ra't dd tim dpe tren miang"".

Nhfl vay cd the khang dinh, dfl hoan


canh chien tranh, nhflng sfl hien dien cua
dgi dien cdc ca quan trung Udng cao nhdt
trong tang le Linh muc tiji Thai Nguyen
ngay 7/10/1054 cang khdng dinh them

Bai Viet nay xm dong gdp cdi chinh


mgt so chi tiet nhdm ldn va hy vpng rang:
Hang nam khi ki niem ngay ma't Lmh
muc Phiim Ba Trflc, chung ta cd mdt ban
tdm tat tieu sfl sao cho dung nhdt vdi cu.

Cu md't di, Chinh phii, Qud'c hdi. Mat


tran va toan the nhan dan ma't mdt vi
nhan si yeu nu'dc cd dflc. cd tai,
(...)

40
De tien theo doi, viec dfnh chfnh se ldn
Ifldt thflc hien theo cac so' thvt tU ma
chflng toi da danh trong ngoac ddn cua
bai bao va tieu sd da trfch dan d tren. Dd
chfnh la nhflng chd da ggch chdn va ddt
ddu hoi.
Dfldi day la chi tiet bai dang tren bao
Thdi Nguyen ngay 6/10/2009 ve viee dang
hfldng tfldng nhd Linh muc Pherd Pham
Ba Trflc'^-'. Bai nay lay noi dung tii bdn
tiiu siC dpe tai le dang hfldng hdm dd''^'".
"... Linh muc fero Pham Ba Trflc sinh
ngay 21/11/1898. (2) Nam 1921 den nam
1922? ngai di hpc d Rd Ma, nflde Cpng
hda Italia khda dau tien. Tai day, ngai do
(3)Tien si than hoc bang A?, (4) dfldc Vua
Khai Dinh tang (Bdc Dau Bdi tinh)?,
nhflng ngai da khiem nhfldng tfl chdi
khdng nhan. Nam 1929, ngai ve nflde?''^""
lam Linh muc tai (5) xfl Nhan Chfnh?.
thupc huyen Lf Nhan (Ha Nam). Tfl 1930
den 1945, ngai vfla lam bdn phan eua mot
Linh muc, (6) vfla tham gia hoat dong
each mang?. Do cd cdng lao trong sfl
nghiep giai phdng dan tdc, nam 1946 ngai
dfldc bdu lam Dai bieu Qud'c hdi nflde Viet
Nam dan ehii Cpng hda (nay la nflde
Cdng hda xa hdi chii nghia Viet Nam)
khda dau tien, dfldc Qud'c hpi cii vao Ban
Thfldng trflc Quo'c hpi (nay gpi la Phd
Chu tich Qud'c hpi). Den nam 1947, (7) cu
Nguvdn Td'?. Chu tich Qud'c hdi mat?.
Linh muc Fero Pham Ba Trflc dfldc cii gifl
chflc vu (8) Quyen Chii tieh Qude hdi?
sud't tfl dd den thang 10/1954...
Lmh muc Fero Pham Ba Trflc da ta
the vao ngay 5/10/1954, tiai xa La Bdng
(Dai Tfl), hfldng thp 56 tudi. The theo
nguyen vpng cua ba con giao dan dia
phfldng, thi the cua Lmh muc dfldc dfla
ve an tang tai Nha thd xfl Yen Huy, xa
Hflng Sdn (Dai Tfl). Tang le ngai dfldc td
chflc theo nghi thflc Nha nflde; Thanh ll

Nghien cu'u Ton giao. Sd 1 - 2010


an tang va Id truy dieu dfldc td chflc trpng
the ngay 7/10/1954, do Ban Thfldng trflc
Qud'c hpi. Mat tran va (12) Uv ban Doan
ke't Cdng giao Viet Nam td chflc? Chii tich
Hd Chi Minh do ban viee tiep quan Thu
dd Ha Npi khong ve dfl le truy dieu dfldc,
da giii vdng hoa vieng kem theo ldi
dieu..."
Ngoai ra cd mpt so' chi tiet trong bai
tieu sii khdng dfldc bai bao dfla tin, nay
xin trfch nhflng eho can dfnh chfnh trong
tieu sic de tien theo doi:
Trang 1 ban tieu sii viet:
(l)"Linh muc FeRd Pham Ba Trflc sinh
ngay 21 thang 11 nam 1898 tai huven Lf
Nhan-Tlnh Ha Nam,?,,; " (9) Nam 1950
Linh mue di tham cac nflde Lien Xd, Tiep
Khac, Bungari ?"; "Nam 1951 trong Dai
hpi tho'ng nha't Viet Minh - Lien Viet
Linh muc lai dfldc cii lam Phd chii tich
Uy ban Lien Viet toan quo'c, cflng nam
nay Linh muc (10) dfldc dan ddu Doan
dai bieu? Chfnh phu Viet Nam sang
Trieu Tien "Vien Trieu ehdng My";
Trang 2, dau trang, cau dau tien viet:
(11) "Nam 1954 trong khi hoa binh
dang dfldc lap lai tren mien Bac nflde ta,
cung la lue Linh muc FeRo bi dau d'm?..,"
D i n h c h i n h cac loi:
1, Trong ban tieu sii Linh muc ndi Linh
muc Pham Ba Trflc sinh ngay 21/11/1898
tai huyen Ly Nhan, Ha Nam? - ThUc ra ong
sinh tgi ldng Bgch Lien, xd Yen Thdnh,
huyen Yen Mo, tinh Ninh Binh^'^^\_
2, Nam 1921 de'n 1922 di hpc d Roma?
- Linh muc khong phdi ehi hgc cd 2 ndm d
roma md Id 9 ndm^'^'^K
3, Sau 9 nam hpc tai Roma, Ngai
khdng chl cd dfldc mpt bdng tien si thdn
hpe ma cdn 2 bdng tien si nfla la triet hpc
va luat hpc (giao luat)''"'.

Ngo Quoc Dong. Tu lieu ve Linh miic Phgm Bd Tntc


4. "Tai day (Roma), ngai dd Tien sl
t h a n hpc b a n g A?, dfldc v u a K h a i Dinh
t a n g (Bac D a u Bdi tinh)"?- Thdng tin nay
khong thd'y rd nguon tU lieu, ed t h e chi la
ldi truyen ke, cac tai lieu Iflu trfl k h d n g
tha'y de cap den. B a n t h a n nd cflng chUa
ditng nhiing mdu thudn. Chflng ta biet la
thay P h a m Ba Trflc dfldc giii s a n g Roma,
Italia hpc, cdn v u a Khai Dinh s a n g P h a p
dfl Hdi chd thudc dia tirii Marseille tfl
t h a n g 20/5/1922 de'n t h a n g 9 n a m 1922
chfl khdng p h a i Roma, Italia. Hdn nfla,
Khai Dinh bi cdng kfch t h a m te bdi nhdm
Viet kieu yeu nflde tai Phap. Cac hd sd
Iflu trfl cua m a t t h a m P h a p bao cao k h a
chi tiet ve tinh hinh an todn ddi vdi dng
vua bfl n h i n nay. Dicu nay cang chflng
minh. Khai Dinh khong the tuy tien di
Zgi''^"'. "Trd he" h u y chfldng Bac Dau Bdi
Tinh da bi N g u y e n Ai Qudc i)he p h a n
kich liet trong vd kich Con rong tre. Neu
cd vice Khai dinh mud'n trao 13ac Dau Bdi
tinh cho tie'n si t h a n hpc Phiim Bii Trtic
chac la qua Uh nhdn tfl Vuii qua quan
thfldng thfl Nguyen Hflu Bai. Vi Nguyen
Hu'u \Va\ cd cflng Khai Dinh sang Pliii]j
nam 1922. sau dd dng s a n g yet kien Giiio
hoang tai Roma, (.'d le d dii>' dng da gap
Phiam Ba Trflc va chuyen Idi ciia vua
Khcii Dinh tdi l.mh muc?''""'
5. N a m 1929 Linh muc Phiim Ba Trflc
khdng phai lam Linh muc ti^n xfl N h a n
Chi'nh, thudc h u y e n Lf N h a n Ha N a m ?
md ldm, cliinh xit Khoan Vl (con goi Id
Thugng Vi), xit ndy thuoc dia bdn xd
Nhdn Chinh, huyen Li Nhdn, Hd. Nam^"".
6. Tfl 1930 den 1945, ngai vfla lam bdn
phan ciia mdt Linh muc, viia tham gia
hogt dgng cdch mgng? C!d le nen dflng tfl
"the hien tinh thdn yeu nitdc sdu sde" thi
dung hdn. bdi hoiit ddng each miing thdng
thfldng phai gdn vdi to chUc cdch mgng.
hoac phong trdo cdch mgng nao dd'"'.

41

7. Khdng phai la cu Nguyen To', Chu


tich Qud'c h(3i ma la: cu Nguyen Vdn To',
TrUdng ban thudng tnic Qudc hgi (lite dd
chUa cd ten Chii tich Qudc hgi).
8. Chfla tha'y mdt tai heu Iflu trfl nao
ndi tdi cu Linh muc P h a m Ba Trflc giu
chflc vu Quyen Chii tich Qudc hdi? - Mot
cdch chdc chdn Id thdng 5 ndm. 1947 Linh
muc dugc bdu ldm Phd TrUdng han
Thudng trite Quo'c hgi (titOng dUdng vdi
Phd Chu tieh Qude hgi ngdy nay)'^'~'.
9. Chfla tim tha'y tai lieu nao ndi nam
1950 Linh muc di t h a m cac nflde Lidn Xd,
Tiep Khac, Bungari nhfl trong bdi tieu sit
doc tai le d a n g hfldng, I^ai tieu sfl khdng
tha'y tricli ngudn. Theo chflng tdi chinh
xac hdn la Linh muc Phcim Ba Trflc thay
mat Ban thudng trite giii dien cdm gn cac
nflde tren the gidi da cdng n h a n nu'dc Viet
N a m diin chii Cdng hoa. trong dd cd cac
nu'dc Ddng Au ke iron"".
10. Khdng phiii Linh muc Phiim Ba
Triic ddn ddu dodn dgi bieu ma la cu Ton
Dflc T h a n g , dflng hdn phiii ndi Linh muc
tham gia dodn dgi bieu. Cflng khdng phai
chi cd t h a m Trieu Tien in;i la (loan di
thdm Trung Qudc trUilc sau dd mdi den
Tricu Tien. Cu the lich trinh doiin di nhfl
sau: Doan de'n Bac Kmh ngay 23/7/195L
doan tdi Trieu Tien ngay 17/8/] 951, \)\vk\
di qua sdng Ap Luc. bien gidi TrungTricu, ngay 20/8/1951 doan tdi Binh
Nhildng. ngay 22/9/1951. do:in len dfldng
tfl Tricu Tien ve Viet N a m ' ' " .
11. Trong bdn tieu sii cd ndi tdi nam
1954 la lflc Linh muc Phiim Bii True bi
dau d'm va benh niing. TiiUc Le Id dd bi
benh tim tii ndm 1952. De'n iiiun 195'1 hi
nang, phai tinh dfldng''".
12. Trong tieu sfl doc tiii le dang hflcing
va bai biio cd de ciip ti^u l a n g le cd hien

Nghien cuu Ton giao. Sd 1 - 2010

42
dien ciia Uy ban Dodn ket Cong gido Viet
Nam trong Ban td chflc tang le? - ThUc te
ten ndy mdi tdi 1983 mdi cd, cdn nam
1955 tai mien Bdc mdi thanh lap td chflc
yeu nflde ciia ngildi Cdng giao cd ngudn
gd'c tfl khang chien chdng Phap la'y ten la:
Uy ban lien lgc nhiitng ngUdi Cdng gido
Viet Nam yeu To qud'c, yeu hod binh. Mdt
each chinli xac phdi ndi la: Tai tang le cd
hien dien ciia dai dien Uy han lien lgc
Cdng gido khdng chie'n Lien khu HI Linh muc Pherd Vu Xudn Ky
13. Ban tieu sii cung khdng de cap tdi
vice Linh muc da dfldc Chu tich Hd Chf
Mmh truy tang Huan chfldng Ddc lap
hiing nha't'"".
2. Mot so chi tiet can lam s a n g to
a) Cd phdi Unh muc Phgm Bd TrUc di
hgc d Roma thdt gian 1919-1929 ?
- Trong mdt sd' tai lieu viet cd ndi tdi
Linh muc Pham Ba Trflc di hpc d Roma
tfl 1919-1929'"". Tuy nhien khi dpe cud'n
DUc Hdng y Phaold Giuse Phgm Dinh
Tung 50 ndm hong dn. do Toa Tong Giam
muc Ha Ndi in nam 1999 cd mdt sd' chi
tiet khie'n ngfldi dpe "ban khoan" ve md'c
1929. Tiii trang 5 cud'n sach dd cd viet:
"Nam len 8 tudi, cau (y ndi Pham Dinh
Tung) theo mdt ngfldi hp hang la Lmh
muc pherd d Pham Ba Trflc len hpc d Ha
Ndi. Linh muc Phiam Ba Trflc que cflng
gdn lang Cdu Md (que Pham Dinh Tung),
dl tu d Ha Npi sau di du hpc Roma va
dfldc tan phong Linh mue.
Vao quang nam 1927, Linh muc Phiam
Ba Trflc cd md mdt ngdi trfldng nhd day
van hoa cho tre em d lang Tam (thudc khu
Giap Bat, Ha Ndi). Cau be Phiam Dinh
Tung dfldc ngai quan tam dfla len hpc tiai
day. Chl sau 2 nam hpc tap, cau Tung tien

bd ra't nhieu. Sau ki nghi he nam 1929,


tha'y cau Tung tfl chat thong minh ham
hpc, lai la mdt cau be ngoan ngoan hien
lanh an gidu mot nghi lflc khac ngfldi,
Nhin tha'y mdt trien vpng tfldng lai ndi cau,
Cha Pham Ba Trflc mud'n tien cfl cau vao
Trang Tap de di tu",
Dieu dang ndi la Linh muc Pham Ba
Trflc vd'n la nghla phu cua Hdng y Pham
Dinh Tung, Mat khac, sfl thang tien ciia
Hdng y Pham Dinh Tung trong Giao hdi
ngoai "hong an cua Chfla" ro rang cd vai
trd quan trong ciia Linh muc Pham Ba
Trflc d buoi ban ddu sfl nghiep hpc tap
cua Phiam Dinh Tung, Do vay nhflng
ddng sii lieu nay hoan toan ed cd sd tin
cay, Rd rang ndm 1927, Linh miic Phgm
Bd TrUc dd dgy vdn hod d khu vUc Ldng
Tdm.
- Mdt chi tiet khac eung Iflu y la:
"Nam 1914, nhan chuyen qua Roma,
Tda thanh thuc giuc Giam muc Marcou
(Thanh) (Giam muc phd Tay Dang Ngoai,
Ha Ndi) giii sinh vien Viet Nam sang hpc
Roma. Ve Viet Nam, Giam muc Marcou
hdi y kien Giam muc Gendreau (Ddng),
Giam muc Lia Npi. Giam muc Ha Ndi
bang ldng giii thdy Pham Ba True du hpc
Roma""'".
Vdi mpt y kie'n ciia Toa thanh nhfl vay,
chac khdng the cham tre tdi 5 nam sau
mdi cii ngfldi di hpc?
- Nhan chuyen ve que Linh muc Pham
Ba Trflc tiai Ninh Binh, cd dip ndi ehuyen
vdi dng Pham Quang Thien, ngfldi duy
nha't trong ddng hp Pham gifl nhflng
thong tin ve Linh muc Pham Ba Trflc.
dng cho chflng tdi biet la nam 1925, sau
khi thu phong Linh mue, Linh muc Pham
Ba Trflc da trd ve nflde. Tuy nhien dng
khong dUa ra sit lieu, do dd chung toi chi

Ngo Quoc Dong. 'Tu lieu ve Linh miic Phgm Bd Tn/c...


xem day nhfl la mdt y kien de t h a m khao.
Hi vpng va'n de se cu the tfl cac sit lieu
cua dng?
Can cfl tfl nhflng sii lieu tren, cd le thdi
diem ve nflde ciia Linh muc k h o a n g tfl
1925-1927 la hdp li hOn cd. Va nhfl viay
thi thdi gian di hpc se vao k h o a n g tfl
1916-1918.
b) Xdc dinh

cu the cdc mdc thdi

Linh mue Phgm Bd TrUc hogt dgng

gian
trong

Qud'c hgi. Mat trdn Lien VJei"'"


Cu the nhfl sau:
- Ngay 6/1/1946, dfldc bdu la diai bieu
Qud'c hdi tfnh Ha Nam. Gifla nam nay Linh
muc la Uy vien ciia Mat tran Lien Viet''"".
- Trong phien hpp d a u tien ciia Qudc
hdi khofi I nflde Viet N a m Dan chu Cdng
hoii, ngay 2/:3/1946, Lmh muc Phiim Bti
Trflc dfldc b a u lam Uy vien dii khuyet

ciia

Ban thfldng trflc Qud'c hdi. (luc dd Ban


Thfldng trflc gdm 15 ngfldi la uy vien
chfnh thflc va 3 ngildi la uy vien dfl
khuyet)''''". Trfldng ban Thfldng trflc Qud'c
hdi la cu Nguyen Vdn Td.
- Phien hpp thfl hai cua Qud'c hdi khoa
I nflde Viet N a m Dan chu Cdng hoa tfl
ngay 28/10-9/11/1946, Lmh muc dfldc bdu
la Uy vien chinh thitc ciia Ban Thfldng
trflc Qud'c hdi, cu Bfli Bang Doan dildc
bdu lam Trfldng ban Thfldng trflc Qud'c
hdi''-'. Tuy nhien lflc dd Ban Thfldng trflc
Qud'c hdi gdm ma'y lieu b a n ? Lmh muc
Pham Ba Trflc thudc tieu ban nao? Dicu
nay tfl' trildc de'n nay chvla lam rd, ke ca
cac vdn kien Qud'c hdi lay tfl T r u n g t a m
Lflu trfl Qud'c gia III. Ve dieu nay xin
dfldc lam sdng td nhfl sau:
"De tie'n h a n h cdng vice. Ban Thfldng
trflc Qud'c hdi da t h a n h lap 3 tieu ban:
A- Tieu ban P h a p chfnh

43

B- Tieu b a n Tai chfnh kinh te


C- Tieu ban Kie'n nghi
A, Tieu ban P h a p chfnh. gdm 7 uy vien
chfnh thflc va 1 uy vien dfl khuyet:
Ong Tdn Q u a n g Phiet Trfldng ban, Uy
vien chfnh tri: cu Ton Dflc T h a n g va cac
dng Dfldng Dflc Hien, Hoang Van Hoan,
T r a n Van Cung, P h a m Ba Trflc, Nguyen
Dinh Thi; uy vidn dfl khuyet, Nguyen Thi
Thuc Vien"''".
- T h a n g 5/1947, Linh muc Phiim Ba
Trflc dfldc bdu lam Phd Trfldng ban
Thfldng trflc Qud'c hdi. Ve dicu nay sd
lieu ghi:
"Cu P h a m Ba Trflc lam Phd Trfldng
Ban: Hdi t h a n g 5 nam 1947. cu Tdn Dflc
Thang, Phd Trfldng Ban dilp'c Chinh ])hu
mdi sang ciuyen Bd trfldng Bd Ndi vu,
Toiin ban dii bd phieu bang each gfli thu'
bi'ui cu Phiim Bti True liim Phd Trudng
Ban cflng cu Bfli Bang Doiin dieu khien
cdng viec"'"'.
- Khoang tfl 1948-1952. Lmh muc
Phiam Ba Trflc cd vai trd quan trpng
trong Hoi ddng Chfnh phii giup Chii tich
Hd Chf Minh giai quyet nhieu cdng viec
ciia Chfnh phu"'". Sfl lieu ghi:
"(^u Trfldng Ban Bfli Bang Doan. va ve
sau t h e m hai cu Phd Ban Tdn Dflc T h a n g
va P h a m Ba Trflc da ludn ludn d ben
cianh Hd Chii tich va t h a m dfl cac cudc
Hdi ddng Chfnh phu de giiip dd y kien
Chfnh phvi trong mpi cdng viec. Nhflng
ngay giac P h a p ta'n cdng cac cu Trfldng
va Phd Ban dii ludn ludn chan dam dat
lan sudi treo deo nhidu khi sat ngay tieng
s u n g dc cflng Chi'nh phii dieu khien cupc
khiing chie'n"'''".
- Thiing 2 nam 1950. Ban 1 hudng Irflc
Qud'c hdi bau ra mdt Biin tliLfdng vu iiilm

Nghien cuu Ton giao. Sd 1 - 2010

44
trdng Ban thfldng trflc de tham gia cac hoat
dpng thfldng xuyen vdi Chfnh phu. Ban nay
gdm 5 ngfldi la Bfli Bdng Ddan, Tdn Dflc
Thdng, Tdn Quang Phiet, Pham Ba Trflc.
DflOng Dflc Hien va Tran Huy Lieu'^^'". Thflc
ra cd ca'u td chflc ciia Ban thfldng vu da ed
tfl ngay 11 thang 11 nam 1946'''"".
- Thang 3/1951, thdng nhii't Viet Mmh
va Lien Viet, Linh muc Phiam Ba Trflc
lam Phd chu tich Uy ban Lien ViiiJt toan
qudc''"'"'.
c) Thdi do cua Gido hgi khi Linh muc
tham gia khdng chien?
Van de nay can soi xet, bdi bdi canh
lich sii thdi diem 1946-1954, ddi vdi ngfldi
Cdng giad, dac biet la hang giao si, tham
gia khang chien phdi trai qua cudc "cdch
mgng trong ngi tdm cua long minh". Dau
van biet ddng lflc dan tpc la dgng lUc ldn.
trao lflu ddng hanh cflng dan tdc la xu
hudng chii hiu. nhu'ng Dflc tin ngfldi
Cdng giao cflng thflc son sde, nhat la da
sd' giao dan tha'p kem ve dan trf va than
hpc, nd lai dUOc bao triim vd khdng dinh
theo tinh than Giao hdi trfldc Cdng ddng
Vatican II, diac biet dfldi thdi Giao hoang
Pid XI, Pid XII, vd'n ldnh dgm. vdi Chii
nghia vd thdn - Cdng sdn,
Vay Linh muc Pham Ba Trflc hdn cd
dieu gi dd "flu ai" dac biet tfl phfa giao hpi
chang? Chung ta se hidu rd van de qua
mdt sd'sii lieu.
- Mpt sfl gia Cdng giao viet:
"Cha l^hiim Ba Trflc. ngfldi du hpc
Roma, tic'n si than hoc, dang la chfnh xfl
Khoan Vi, trong cupc bdu cii Qud'c hdi
6/1/1946 dii dfldc Dflc cha Chaize (Thinh)
cho phep ra tranh cii, va da ddc cfl, cha
dfldc dat vao chflc Phd trfldng ban thfldng
true Qud'c hpi, cd ddi chut anh hfldng de
benh vflc giao hpi"'''"'.

Van tac gia tren d mdt doan khdc viet:


"Cha Pham Ba Trflc. dan bieu Qud'c
hdi (tfl 1946) thfldng cfl ngu tai giac xfl
Ke Chudn (Ha Ddng). Ddi ldn cha vao Ha
Npi, gap Dflc cha Giam muc giao phan.
Dflc cha ndi vdi cha: "Cha da biet rd giao
luat day cha phai lam gi". Tfl da'y cha
nhieu ldn vang mat trong cac budi hpp"'""
Tfl hai doi^m tfl lieu tren chung tdi tam
rflt hai ra nhan xet sau:
ThU nhdt: Ban dau y dinh ciia Be
tren ddi vdi Linh muc Phiam Ba Trflc la
mud'n ra tranh cii dai bieu Qud'c hdi, "cd
the' lflc dd hp da hi vpng tngt y hUdng xa
hdn la Linh muc se dem lai mdt sd' "ldi
ich" theo cdch rieng cua giao hdi neu
trung cii dai bieu Qude hdi.
Thdi hai: Tuy nhien khi tham gia
Qud'c hdi, vdi tinh than dan tpc vd'n cd tfl
hdi trfldc each mang, Linh muc Pham Ba
Trflc quyet tam theo khang chien. Dieu
nay lai cang dfldc khdng dinh them ddi
vdl Linh muc khi cu Hd cd nhflng cii chi
tan tinh dac biet danh cho Linh muc. Hdn
nfla. Lmh muc ngay cang gifl nhflng
trpng traeh trong Qud'c hdi va sau nay la
Hpi ddng Chfnh phii. "Cd le" do "y dinh
ban ddu" khdng dat dfldc, lai dUdi dp lite
cua Tda thdnh nen Be tren Ha Npi mdi cd
thdi do nhfl doan trfch hai da ndi. Cflng
cdn hieu them rdng. eudi 1946 dau 1947
khi Linh muc theo Chfnh phii khang
chien len Viet Bac thi gdn nhU Id the hien
ro lap trUdng ciia cd nhdn trUdc Gido hgi
ve dudng hUdng "kinh Chiia yeu Nudc".
Bai viet nam 1948 tren bao Sit That cang
khang dinh dieu nay, Phan nfla Viet Bdc
each xa Ha Ndi, vi chien sfl nen ve Ha
Ndi khdng thuan,
Nhfl vay trfldc nam 1950, tflc trirdc
khi Giam muc Trinh Nhfl Khue lam

Ngo Quoc Dong. Tu lieu ve Linh miic Phgm Bd Tnic...


Giam muc Ha Ndi, Linh muc Pham Ba
Trflc khong he bi "ra an phat" ciia Be
tren. Mac dfl Giam muc Ha Ndi da cd y
"nhae nhd".
Vay sau nam 1950, dac biet khi Kham
sfl Toa thanh Dooley"'-' trieu tap Hpi
ddng Giam muc Ddng Dfldng ra Thfl
chung 1951 thi sao? Lieu Linh muc Pham
Ba Trflc cd hi "phat va". Chung ta deu
biet sau Thfl chung 1951 Giao hdi ra't
nghiem khac vdi nhflng ngfldi Cdng giao
nao cpng tac vdi Cdng sdn. May ddng su
lieu sau se lam sang td van de.

45

Khue""" de tham dinh. Trong bflc thfl viet


till Ha Ndi ngay 5/9/1955 Giam muc
Trinh Nhfl Khue tra ldi Lmh muc Leon
Triviere thdng qua Kham sfl Dooley nhfl
sau:
"Kfnh thfla Dflc Cha rat kha ai.
Tdi cd the trd ldi ma'y cau hdi cua Cha
TRIVIERE nhfl sau:
Cha Phiiin Ba Trflc da di vdi phep rfla
ciia Dflc Cha Thinh (Chaize) vi tien nhiem
cfla tdi, cdn Cha Vfl Xuan Ky thi cd the la
da tfl y ra di. Khi nhan chflc Giam muc, tdi
chfla bao gid gap hai vi nay.

Linh muc Leon Triviere, trong mdt bflc


thfl Viet d Hdng Kdng ngay 29/8/1955'""
giii Kham sfl Toa Thanh d Ddng Dfldng cd
de cap:

Tuy y Cha TRIVIERE nhan xet hai vi


dd cd hi Via "Latae sententiac" hay khdng?
Chieu theo giao luat, Toa thanh cho tdi
nay chfla dat van de.

"Linh muc viet thfl nay thudc Hdi


Thfla sai ngoai qud'c Paris va la ngfldi
quen biet d Ha Ndi, khi cdn la tuyen uy
trong quan dpi,,,. Tdi vd cflng biet dn Dflc
Kham sfl neu cho tdi biet, trfldc khi bflc
man ha xud'ng, tinh trang dfch xac ve
Giao luat ciia hai vi la Cha Phiam Ba
Trflc, Phd Chii tich Uy ban Thfldng trflc
Qud'c hdi Vict Nam va Cha Vfl Xuan Ky,
Phd Chu tich Mat tran Bao ve hoa binh
Viet Nam. Cd hai deu la thanh vien cua
Uy ban Toan qud'c giai phdng thd'ng nha't
Viet Nam (la Mat tran Binh dan),

Cho tdi nay cd hai vi tien nhiem la Dflc


Cha Thinh va tdi nfla, chflng tdi chfla ra
an phat hp. Tdi tfldng trfldc het hay xem
va nghe hp, nhflng tin tflc tdi Ifldm dfldc
ve hp, thl hd dd va nhflng dicu phao tin
ve hp thfldng chi la gian ddi,

Se bd fch cho mdt so' thfla sai neu Dflc


Kham sfl cho biet hai vi nay thudc dia phan
nao? Hp cd hi va tuyet thdng khdng? do
Roma? hay do va Giam muc ciia hp de ra?
Xin Dflc Kham sfl nhian ldi thinh cau
ciia tdi, ldi dap ciia Dflc Kham Sfl thi se
quy btiu va cd fch cho nhieu ngfldi,.."''^".
Nhflng ndi dung hdi ve viec phat "va
tuyet thdng" vc'ii Linh muc Pham Ba Trflc
va Vfl Xuan Ky da dfldc Kham sfl Dooley
giii tdi (5iiim muc Ha Ndi Trinh Nhfl

Xin Dflc Cha ra't kha ai nhan tam tinh


quy men s;iu xa ciia tdi,
Giuse - Maria Trinh Nhfl Khue"""".
Linh muc Pham Ba Trflc, mdt vi Linh
muc Cdng giao, lam tdi Phd trfldng ban
Thfldng trflc Qud'c hdi, cd vai trd quan
trpng trong Hdi ddng Chi'nh phii va Mat
tran Lien Viet nhflng khdng he hi phat va
tfl phfa giao hdi - Mdt cudc ddi thflc sfl
dac biet!
IV. VAI NHAN XET
Bai vict nay thuan tuy chi la cac tfl
lieu chu yeu ve vai trd cua Linh muc vdi
khang chie'n, Qud'c hdi, Chfnh phu va Mtat
tran - tite chit ye'u tii sau 1946 den 1954.
Chung tdi cflng cd dc ciap tdi mdt sd van
de ciia Cdng giao nhfl thai dp cua Guio

Nghien cu'u Ton giao. Sd 1 - 2010

46
hdi ddi vdi L m h muc. Tuy n h i e n nhflng tU

k h a n g chie'n chd'ng p h a p d a y thii thach

lieu ve ong trUdc 1945 vdn chUa dUdc de

khdc n g h i e t .

cap. dac biet la qua t r i n h ngai muc vu coi

r^^ ^^^ ^^^ j-g^ ^^

L^^h muc cho

sde cac xfl diao trfldc 1945. Day la mpt


cdng viec khd. Hfldng nghien cflu ve nd

chflng t a tha'y L i n h m u c Phiam Ba Trflc


]^g^ j^j^^g-^ q,j^j^ ^^^^ P^^ q u a n diem:

^^"^ ^^Cdn mdt chii de nfla la vdi tro ciia


Linh mue ddi vdi Chinh phii. Mat trgn

- Luon t m tfldng t u y e t ddi vao Chi'nh


pj^^ ^o Ho Chf M m h l a n h dao.

nhflng n a m k h d n g chie'n cdn tiep tuc l a m


sdng rd them. Tai hdi t h a o ke t r e n t u y da
de cap nhflng chUa phdi tdt cd.
Tfl cac n g u d n tfl lieu ve L m h

- B d n g ldi k e u gpi va nhflng h a n h ddng


eu t h e ciia m i n h L i n h muc ludn neu cao
m p t t h o n g diep: Kinh
hdnh

muc

P h a m Ba Trflc t r o n g bai viet n a y chflng


tdi dfla r a may n h a n xet bfldc ddu nhfl
sau sau:
1. Linh muc cd mdt cupc ddi va t h a n
the he't site ddc biet. Cd le la ngfldi duy
nha't dfldc Be t r e n lflc dd "cho p h e p " t h a m
gia k h a n g chien va la ngfldi Linh muc
duy n h d t tfl trtldc den nay gifl t r p n g t r a e h
cao nha't trong Qudc hdi, la Phd Trfldng
b a n Thfldng trflc, tfldng dfldng vdi Phd
Chii tich Qud'c hpi ngay nay.
2. La ngfldi tien phong ciia p h o n g t r a o
Cdng giao yeu nflde t r o n g nhflng n a m

Chita

phdi

song

vdi yeu nUdc - "Ta hdy vi Chda,

chinh nghia md chie'n ddu oanh

vi

liet".

- Tuyen truyen va k h a n g dinh chfnh sach


tu do tin ngudng va dai doan ket Ifldng giao
cua Chi'nh p h u va Ho Chf Minh,
4. Nhflng tfl lieu ve L m h muc Pham
Ba True, c u n g nhfl ta'm gfldng cua Cu la
mdt dien hinh ciia viec "gdn dgo vdi ddi".
T h a t k h i e m k h u y e t n e u nhfl q u a ft tfl lieu
ve h a n h t r a n g ciia mpt n h a n vat Cdng
giao yeu nflde ddc biet. Ro r a n g can phai
cd sfl d a u tfl q u a n t a m hdn cho cdng viec
n g h i e n cflu n h a n v a t lich sii Cdng giao
nhflng cd y n g h i a xa hpi thdi sfl nay-Linh
mue, tien si P h e r d P h a m Ba Trflc./.

Chu thich:
1. Chung toi chi giai thieii bai dien hinh nhai. Xem them mpt so bai viet ciia Linh muc Phiim Bii True trong:
Kinh Chua yen nudc vd dodn kei luo'iig gido. Uy ban Lien Viet xuai biin. 1954.
2. Biio SuThdi sd 10.5 nam 1948.
3. Tai lieu Trung tam Luu irCr Qudc gia IIL dupc in trong \'dn kien Qiid'c hoi todn tdp. tap 1. Nxb Chinh tri
Quoc gia 2006, tr. 182-183.
4. Tai lieu Trung tiim Luu tru Qudc gia III. dirac in trong \'dii kien Qiu'ic hdi todn tdp. tdp 1. Nxb Chfnh tri
Qu6cgia2006.tr. 188-189.
5. Tai lieu Trung tam Liru tru Quoc gia III. .sdd, tr. I90I9L
6. Tai lieu Trung tiim Liru tru Qudc gia III, sdd tr. 192 193.
7. Tai heu Trung tam Liru tru Qudc gia III. sdd tr. 211-214.
8. Tai lieu Trung tam Liru tru Quoc gia III, .sdd tr, 216-217,
9. Tai heu Trung liim Liru tru Qudc gia III. sdd tr. 220-222.
10. Tai lieu Trung tiim Liru tru Qudc gia III, sdd tr. 223.
11. Tai lieu Trung tiim Luu trir Qudc gia III, sdd tr. 203.
12. Tai lieu Trung lam Liru tru Quoc gia III. sdd tr.
hitp:llwww.na.gov.vnl sach jihivkcjlitountap J Inain 195011950 J7.html.

265-269.

Cd

the

tim

tai:

Ngo Quoc Dong. Tu lieu ve Linh mgc Phgm Bd True...

47

13. Tai lieu Trung tain Liru tru Qudc gia III. sdd tr. 310.
14. Tai lieu Trung trim Liru tru Qudc gia III. sdd tr. 327.
15. Hong Nluie Nguyen Kliic Xuyen. Tu lieu lich sif ve dia phdn lid Ndi 1954-1994. liai hanh noi bo. 1999. tr. 11.
16. Nguon:
littp:l/ms^v.lialplumg.gf)v.vn/'\vehsltejd=4l<inieniijdssss=.^87&p(irenijneniijd=l&arriclejd-=25.^6&fii.w'actif>n^
PlAYJINGLEjMUlCl^
17. Cd the' tim theo ciic chu de lien quan tren website x'Oi ciic tir khoit nhu: Bdc Ho vdi lei Dinli Hoi: Khdng
phen Id sieu nliien. Hdi I'fc ciia cu Ddng Thu. chuyen \'ien Van phdng Qudc hpi tir nam 1948. v.v...
18. Tiic giii Chu Tlii Ngpc Lan nguai \iet bai cho hpi thiio /,//;/( muc Phgm Bd True vd dudng liutmg Cdng gido
ddng hdnh cung Ddn t(>c llidi ky khdng chie'n chdng ihicc ddn Phdp 1946-195-1". trong tham luan co chi ra mot sd
buc iinh Linh muc Phiim Bii True chup vdi Hd Chi Minh. day la nhiing tu lieu quy, do dd phin nay chiing toi chi
dinh hudng them mpt sd anh ciia Linh muc Pliijm Bii I'rirc tren biio chi de tham khiio. Ciing nhan thay ritng trong
cac tu lieu \'e mpt nhfin vat lich sir ihi tu lieu iinh ciing hei sire quan trpng -Xem ki ye'u hdi ilido.
19. Luu giu iinh nay hien nay la chau cu Phiim Bii True, ong Pham Quang Thien, ngoai ra cd the tim iinh nay
tiii nha thd xi'r Biicli Lien, hoac xem trong siich Lich Su Quoc hoi Viet Nam 1946-1960. Nxb Chi'nh tri Quoc
gia, 1994, xem philn Phu Inc.
20. Cd the xem iinh tren biio Cirt( c/(-3'c ngay 16/11/1946.
21. Xem danh Siieh trong: Lich Si'f Qud'c luji Viet Nam 1946-1960. Nxb Chinh tri Qudc gia. 1994, tr. 111
khong thay ten Phan Thanh chi cd ten ba Le Thi Xuyen. Phan Tiianh lii liiy ten chdng ciia bii.
22. Cd the tim xem iinh tren biio Chinh Nglua nam 1955.
23. Cd the xem iinh iiiiy tren biio C/i/;i/(/Vg/!r so 159 nam 1958.

24. Xem iinh tren biio C///;;/( A'_!,'/(rrt niim 1955.


25. Tiii lieu trung tiim kru trir qudc gia III. Xem:
luip:lhv\V[v.na.gov.vnlsacli qhlvkqhloantap 1 Iphuhiclpliiiluc9.hlnil
26. Trong quii trinh tim tu lieu \iet biii cho hpi Ihiio, chiing toi biet sd biio niiy hien nay chi cd VM Biio timg Hd
Chf Minh, hoac thir vien ciia Vien Lich sir Ditng. Biio Nhdn ddn liie dd ra hai ngiiy mpt so. Trang Web:
http:llgiadinlianplioiig.hlogspot.coinl2009l02lihai-o-cua-cac-giani-inuc-niien-hac-vii.liiinljinrefl2.
cd ddng
led iwi dung chinh thong tin ve tang le Linh muc Phiim Bii True tren sd biio niiy, ve mdi si'f lieu cd mdi sd chi
tiei nhd hi sai lech.
27. Xem biio Nhdn ddn. sd 237. ngiiy 11-12 thiing 10-1954. "'Thdng hdo " lit do chimg toi dat ra, thuc ra biio
Nhdn ddn chi cd inftu tin diii mang tfnh chiii nhu lii mpt "ciio pho" vai tieu de lit: Cu Linh imic Pligm-hd-Trifc
eld iff trdn".
28. Tiii lieu Trung liim luu tru qudc gia III.
29. Hai biii viei ciia Linh muc Pham Bii True trirdc khi mat giiy tieng vang voi nhirng giiio dan cho'ng di cu
theo am muu cua Ngo Dinh Diem, dac biet tiii tinh Hung Yen cac giiio diin td y tiin ddng vai Idi keu goi ciia
Linh muc. Tiii lieu Trung tam Liru tru Qudc gia III, phong Qudc hpi cd de cap tai sir hirdng irng loi keu goi
giiio diin d liii ciia Linh muc hdi thiing 9/1954, Nhung hirdng irng niiy viet sau khi cu mai, tire cudi 1954.
30. Tai lieu Trung liun Luu trfr Qudc gia III. Tim tren:
http:/hvmr.iia.gov.vnlsadi_cililykc/liloantapJ/pluiliiclphuluc_l

l.litml

31. Trong hpi thiio niiy toi biei lit cd mpt sd tiic giii cd tham khiio ngudn tin tren. Toi dii cd dip trao ddi vdi
mot sd tiic giii ve nhiing thong tin dd.
32. Ngudn: http://www.baothainguyen.org.vn/Home/Newsdeiail.aspx?cid=95&id=4139, cap nhat liic 7h 27'
ngay 06/10/2009,
33. Dd lii mpt sir nhiim hin, hoiiii toiin khong cd y triich Idi nhii biio hay co quan biio chf, bdi sir nham lan niiy
it ngudi biei. Tuy nhien sau hpi thiio niiy. mpt sd npi dung da dua len miing can ciii chfnh liii de nhung ngudi
khac khi tim kiem thong tin ve Linh muc Pham Bii True cd duac nhung thong tin xac thuc hon.
34. Xem phdn Ill.l. ciia bai viei nay se trinh bay cii the van de.
35. Dieu nay khong phiii ban ciii gi nila, deu si'f luu tiii Trung tam Liru trir Qudc gia III, vii cupc khiio sat ciia
doan cong tac Vien Nghien ciru Ton giiio ngay 14/11/2009 tiii que huong Linh muc da khiing dinh. Ban diui

48

Nghien cuu Ton giao. Sd 1 - 2010

TS Nguyen Phu Lpi va mpt sd can bp lam cong tac ton giiio d Ninh Binh cung nhiim lan rang que ong tiii xir
Hiio Nho chir khong phiii Biich Lien.
36. Xem tieu su\it\.\ tai Trung tam liru tru Qudc gia III va Dieu vim ciia Linh muc Vu Xuan Ky. dpe tiii tang le.
37. Xem Dieii vdn ciia Linh muc Vu Xuan Ky, dpe tai tang le. tai lieu Luu tru Qudc gia III.
38. Xem them cac thong tin ve chuyen di ciia Khai Dinh. cung nhu su hdo ddm an todn cho ong ciia ca quan
an ninh Phap trong sach ciia tac giii Thu Trang - Nguydi Ai Qiu'i'c igi Paris (1917-1923). Nxb Thong tin If
kmn. 1989. Cac trtmg: 195, 200, 203. 205. 207.
39. Thong tin dua ra day nhu lii mgt cdch gidi thich cd cosd nhdi. diif khdng khciiig dinh. Sir lieu ghi liii nhu
sau: "Nam 1922, thap tiing vua Khi'ii Dinh sang Phap, Cu Nguyen Huu Bai den La Ma, dupc DGH, Pio XI
tie'p kien. Ong dang len DGH. thinh nguyen gdm 4 npi dung chii yen, trong dd cd hai npi dung :
- Xin cai 16 cong x'iec huan luyen trong ciic chimg vien.
- Xin lap hang giao phiim \'ii cho hai ngirdi Viet Nam dupe hpc d trudng Truyen giiio Roma.
- Thiei lap Toa Kham su Toil Ilianli
- Ban huan thi yeu ciiu ciic thira sai phiii nd lire thang tien cac linh muc biin xu,...
Hudng ung huan thi, Giiim muc Allys gdi hai sinh \'ien Dili Chimg Vien Phii Xuan qua Roma du hpc, Hai
sinh vien dd la hai thiiy PherP Ngo Dinh Thuc va Pher6 Nguyen Van Limh. Day la lan diiu tien cac sinh vien
Dili Chiing Vien Hue chfnh thiic dupc nhan viio Dili Hpc Dudng "Truyen Giiio", mot did hpc Idn ciia Roma.
Giam muc Allys dirpc thudng huy chuang Chevalier de la Legion d'honneur (tam dich 'Bac Daiu Bdi Tinh').
bang siic lenh ciia quan Toan Quyen D6ng Duong Albert Sarraut ngay 05.02.1921. Ngay 14.7.1921 quan
Toan Quyen Phap tai Viet Nam. 6ng Pierre Pasquier da long trpng trao huy chuong nay trudc sir hien dien
quan dpi Hoang De Khiii Dinh va Trieu Dinh, ngay trudc ngp ni6n ciia cung dien Nha Vua - Nguon:
htip:lldongthaiihiaiii.nctlli<>melmodules.php'.'name-Ne\vs&op=viewsl&sid=5:
Xem them cac th6ng tin ve
Nguyen Hifu Biii tren Nghien cuu Tdn gido. sd thdng .^12009. Theo Ngudn web tren thi Giam muc Ng6 Dinh
Thuc hpc d Dili hpc truyen giao Roma sau Linh muc Pham Ba True. Dieu nay khac vdi thong tin Nguyin
Ngpc Bfch cho rang Phiim Bii True va Ng6 Dinh Thuc hpc ciing khoa - Xem y kie'n ciia Nguyen Ngpc Bfch
trong Nhan vat CPng giao Viet Nam tren ngudn:
luip:lhv\vw.dunglac.orgliiidex.php'.'m=moditle3&y=chapier&ih=295&ict-3223
40. Nien gidm Cdng gido ndm 2001. Nxb Ton giao 2001, tr. 373.
41. Co 4 ilidng tin qua dd khdng dinh tinh thdn yen nudc sdn sde cua Linh muc Phgm Bd True trui'yc khi ihaiii
gia Quoc hoi. Chinh phu lii: I. Khong nhan Bac Dau Bpi ciia Cliinh Phii Phap (tiii nhien liru y giii thuyet Khiii
Dinh mudn tang huy chuang nay thong qua Nguyen HCru Biii mil chiing toi da phan tfch d tren). 2. Do cd thai
do \'ai thuc dan Phap, the hien tinh than dan tpc mil ong dupc dieu deii nipt xir diio ngheo, heo hiit - Khoan
VI: 3. Tiii Khoan Vf ong day cu dan lam nghe non hi va dan lat. 4. Khi nan ddi nam .At Dau 1945, Linh muc
da ddc sire trong phong tnio hd trp ciru te - NQD.
42. Qud'c lun vdi khdng chien. Bdo cdo ciia dng thu ky Ban thudng line Qiid'c li(>i Nguyen Dinh Tlii tgi Hgi
nghi thudng true Qud'c hdi 6,7 - 1950. TM lieu luu tai Trung tam Luu trir Quo'c gia III, in trong Vdn kien
QiicK Iwi todn tap. tap I. Nxb Chfnh tri Quo'c gia 2006. tr. 274.
43. Bdo cdo ve cdng ldc cita Ban ihutmg vu cua Ban thudng true Qiu'ic hgi tif Idn hdi nglii thdng 2/1950 de'n
thdng 2/1951. Tai lieu Trung tam luu tru quoc gia III.
44. Xem bai ciia Ton Dire Thang tren bao Cuu Qudc ngdx 20/1/1952. bai ciia Hoiii Thanh iren Cun Qud'c tir
ngiiy 22/1-23/1/1952 va Cuu Qiid'c so ra ngay 9/2/1952. .Xciii them: Bdo cdo sinh hogt vd cdng tdc ciia Ban
Thudng true Qiidc hdi tu 2-1951 den 2-1952. tai lieu Trung tam Luu tru Quoc gia IIL in trong .sdd, tr. 362.
Tren bao Nguc)/ Cdng gido \'iet Nam so 43/2009 cd ndi tdi Linh muc bi trung iiiiinh bom ciia giac My khi
den Trieu Tien. Doc liii cac bai viei cua Ton Dire Thiing. Hoang Qudc Viet ndi ve chuyen tham nay luyei
nhien kh6ng thay de cap tdi Linh muc hi ihuong. Van de ciin xac minh liii,
45. Hd sohenh dn a Trung tam luu tru qudc gia III ndi ro dieu nay.
46. Xem bao Chinh NghTa. sd 11 nam 1955. Quyet dinh tang Huan chuang nay do \\6 Chf Minh an dinh tren
dirdng Chfnh pliii nit tir ATK vc den San Tay de chuan bi tiep quan Thii do.
47. Co le do xem cuon Nhdn vdi Cdng gido Viet Nam the'ki X^ 111. XIX. XX. in noi bp. Tp Hd Chi .Minh 2006,
48. Le Ngpc Bfch. Nhdn \ 'dt Cdng gido \ 'iet Nam. tiip 4. xem:
hllp:/''ww\v.dunglac.org, indcx.php.'ur^m()duleS&v^chapler&ih=295(&icl---3223

Ngo Quoc Dong. Tu lieu ve Linh mue Phgm Bd Tnfc...

49

49. Phiin nay se giiip chiins ta cd cac thona tin ca biin nhat ve sir iishiep Linh muc Pham Bii True nhung nam
1946-1954.
50. Xem them tai lieu: Kinh Chua yeu nifdc vd dodn kei lifo'ng gido. in npi bo ciia Uy ban Lien Viet nam
1954, tai lieu 'Hur \ien Qudc gia, Tiip chf Nghien cuii Tdn gido. s6 thang 9/2008.
51. Xem bao Cifu qiu'k- ngay 5/3/1946.
52. Xem biio Cifii qiu'ic ngay 15/11/1946. trang nhat. Cu Ton Dire Thiing lam Phd Trirdng ban Thudng true.
Nam 1951. khu cu Biii Bang Doan bi 6m, lai ban nen cu T6n Dire Thiing dupe bau lam Quyen Trirdng ban
Thirdng true Quo'c h6i. Den 1955 khi cu Biii mat, cu T6n thay lam Trirdng ban Thirdng true Qu6c h6i. (NQD).
53. Xem bao Cuu qudc ngay 15/1 1/1946, tr.4.
54. Qud'c hdi vdn khdng cliieii. Bdo cdo cha dug thu ki Ban Thudng true Qiid'c hdi Nguyen Dinh Thi tgi Hdi
nghi Thutmg true Qiu'ic hoi 6.7 - 1950. Tai lieu luu tai 'Hung tam Luu trCr quo'c gia III, in trong I an kien Qud'c
hi')i lodn tap. tiip I. Nxb Chfnh tri Quoc gia 2006. tr. 274.
55. Rai may, \'ao nhirng ngay cu6i chuan bi hpi thiio, tac gia Chu Thi Ngpc Lan, Biio tang Ho Chf Minh da
dong gdp cho hpi thiio mpt s6 tu lieu thii vi ve (7i(( de ndy qua bai \'iei ciia chi - Xem bai viet ciia tac gia Lan
trong ki yen.
56. Qudc hdi vdfi khdng chie'n. Bdo cdo ciia dng ihif ki Ban Thudng irifc Qud'c hdi Ngiixen Dinh Tin lai H()i
nghi ihifdng true Qiuic hoi 6.7 - 1950. Tai lieu luu tiii Trung tam luu trir quo'c gia III. sdd, tr.276.
51. Lich sif Qud'c hdi\'iei Nam.sdd.u.

\2b.

/. ,

58. Lull sif Qudc hot \ iei Nam. sdd, tr, I 12.
59. Tiip chi Nghien cifii Tdn gido. so thang 9/2008.
60. Mpt giao su sir hpc Gido hdi Cdng gido d\'iel Nam. Calgary. Canada, 1998, tr. 253. Cung phiii thay rimg
Giiini nuic Chaize la nguai kha ndng ddng trong cac phong trao ciia CPng giao. Ong mat ngay 20/2/1949.
Xcni them: Le Ngpc Bfch (chii bien), Gidm muc ngudi nudc ngodi qua chdng dudng 1659-1975. Nxb Ton
giiio, 2009. tr. 252-255.
61. Mpt giiio su sir hpc - Gido hdi Cdng gido d \ iel Nam. Calgary, Canada. 1998, tr. 258.
62. Kham sir Ha Noi John Dooley, den Ha N6i 1950. Ong liim Kham sir'loa Thiinh tir 18/10/1951 nen co "ap
lire" vdi Giam muc Viet Nam irirdc cil khi ong dupc phong Giam muc 21/12/1951.
63. Tai lieu ghi la 29/9. co le la diiiih may bi nham. Neil ngay 29/9/1955 thi khong the co thu tni lai ciia Giam
muc Trinh Nhu Khuc ngiiy 5/9/1955 dupc NQD.
64. H6ng Nhue Nguyen Khac Xuyen. Tu lien licli sif ve dia phdn Hd Ndi 1954-1994. luu hitiih iwi b6, 1999.
tr. 18. Cam on d6ng nghiep Nguyen Xuan Himg da trp giiip toi lai lieu na\'.
65. Giam muc ngiroi Viet dau lien CLKI (iiao phan Ha Noi tir 15/8/1950. Truac kin liim Giam muc Ha Npi. ong
lam Linh muc chinh xir Ham Long.
66. Hong Nhue Nguyen Khiic .Xuyen. Tu lieu lich sif ve dia phdn Hd Ndi 1954-1994. luu himh npi bp. 1999,
tr. 19.