You are on page 1of 11

HNG DN CCH SA CNH BO LI MU KHI NHP LIU SAI:

Trong ng dng bo co thng k dnh cho Chp hnh vin c ci t sn cc cng thc
bo li, nu nhp liu sai ti no ng dng s t ng chuyn i mu nn sang mu
ti . Di y l hng dn cch sa li ti cc b bo li mu , xem
thuc ct no v tra cu cch hng dn sa li theo ct tng ng bn di.
1. Ct H - Phn loi vic Tri giam, Tri tm giam:
Nguyn nhn:
Nu ct LOI N (Ct G) l vic HS (hnh s) hoc MT (ma ty) th cc ct
H tng ng s t ng hin th mu nhc nh phn loi vic ny i vi
ngi phi thi hnh n c ang chp hnh hnh pht t ti tri giam, tri tm giam
hay khng?
Sa li: kim tra li y c phi l vic HS hoc MT hay khng, nu l vic HS hoc
MT th phn loi ngi phi thi hnh n ang chp hnh hnh pht t ti Tri giam, Tri
tm giam, nu c th chn C, nu khng th chn Khng.
2. Ct K - Ngy ban hnh Bn n:
Nguyn nhn:
Nu ngy thng nm ban hnh Bn n ln hn (sau) ngy thng nm ban hnh
Quyt nh thi hnh n th s bo li mu .
Nu ngy thng nm ban hnh Bn n ln hn (sau) ngy thng nm hin ti trn
my tnh th s bo li mu .
Nu ngy thng nm hin ti trn my tnh nh dng l THNG/NGY/NM th
s bo li mu .
Sa li: - Kim tra li ngy thng nm ban hnh Bn n v Quyt nh thi hnh n.
- Nu ngy thng nm hin ti trn my tnh nh dng l
THNG/NGY/NM (10/30/2016) th sa li theo nh dng NGY/THNG/NM
(30/10/2016).
3. Ct M - Ngy ban hnh Quyt nh thi hnh n:
Nguyn nhn:
Nu ngy thng nm ban hnh Quyt nh thi hnh n (nh hn) trc ngy thng
nm ban hnh Bn n th s bo li mu .
Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|1

Nu ngy thng nm ban hnh Quyt nh thi hnh n ln hn (sau) ngy thng
nm hin ti th s bo li mu .
Nu ngy thng nm hin ti trn my tnh nh dng l THNG/NGY/NM th
s bo li mu .
Sa li: - Kim tra li ngy thng nm ban hnh Bn n v Quyt nh thi hnh n.
- Nu ngy gi hin ti trn my tnh nh dng l THNG/NGY/NM
(10/30/2016) th sa li theo nh dng NGY/THNG/NM (30/10/2016).
4. Ct N n Ct S, Ct V n Ct AA (S tin th l v n ph L ph - Pht
Tch Thu Truy thu Thu khc):
Nguyn nhn:
Nu ct LOI VIC (Ct F) l vic yu cu thi hnh n (YC) th khi nhp s
tin th l v n ph L ph - Pht Tch Thu Truy thu Thu khc th s bo
li mu .
Sa li: - Nu y l vic yu cu thi hnh n th nhp s tin th l vo ct t chc,
c nhn.
- Nu y l vic ch ng thi hnh n th chn li Ct F l vic C.
5. Ct T, Ct U, Ct AB, Ct AC (S tin th l v thu cho T chc C nhn):
Nguyn nhn:
Nu ct LOI VIC (Ct F) l vic ch ng (C) th khi nhp s tin th l
i vi T chc hoc C nhn th ny s chuyn sang mu cam nhc nh rng
y c phi l vic ch ng hay khng (v c nhng trng hp thu cho t chc
hoc c nhn l vic ch ng nh vic p dng bin php khn cp tm thi..) v
trnh trng hp nhp s tin th l v thu cho T chc hoc C nhn nhng
chn nhm l vic C.
Sa li: - Nu y l vic YC th chn li ct F l vic YC.
- Nu y l vic C th vn nhp s tin th l v thu cho T chc hoc c
nhn (mu cam ti ny ch l nhc nh)

Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|2

6. Ct AF n Ct AM (S tin thu c v n ph L ph - Pht Tch Thu


Truy thu Thu khc T chc C nhn):
Nguyn nhn:
Nu S tin thu c v n ph ln hn S tin th l v n ph th s bo li
mu .
Sa li: kim tra li s tin n ph v th l, thu c.
Tng t i vi s tin L ph - Pht Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C
nhn.
7. Ct AO n Ct AV (S tin y thc thi hnh n v n ph L ph - Pht
Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C nhn):
Nguyn nhn:
Nu (S tin thu c v n ph + S tin y thc v n ph) ln hn S tin th
l v n ph th s bo li mu .
Sa li: kim tra li s tin n ph v th l, thu c, y thc.
Tng t i vi s tin L ph - Pht Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C
nhn.
8. Ct AX Phn loi vic nh ch thi hnh n theo Khon 1 iu 50:
Nguyn nhn:
Nu ct LOI VIC (Ct F) l vic C (ch ng) m ct AX phn loi theo
im c hoc im h Khon 1 iu 50 th s bo li mu . (v im c, im h
Khon 1 iu 50 ch p dng i vi vic yu cu thi hnh n)
Sa li: - Nu y l vic ch ng th phn loi li tiu ch nh ch ct AX.
- Nu y l vic yu cu thi hnh n th phn loi l vic YC ct F.
9. Ct AY n Ct BF (S tin nh ch thi hnh n v n ph L ph - Pht
Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C nhn):
Nguyn nhn:
Nu (S tin thu c v n ph + S tin y thc v n ph + S tin nh ch v
n ph) ln hn S tin th l v n ph th s bo li mu .
Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|3

Sa li: kim tra li s tin n ph v th l, thu c, y thc, nh ch.


Tng t i vi s tin L ph - Pht Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C
nhn.
10. Ct BH n Ct BM (S tin gim thi hnh n v n ph L ph - Pht Tch
Thu Truy thu Thu khc):
Nguyn nhn:
Nu (S tin thu c v n ph + S tin y thc v n ph + S tin nh ch v
n ph + S tin gim thi hnh n) ln hn S tin th l v n ph th s bo li
mu .
Sa li: kim tra li s tin n ph v th l, thu c, y thc, nh ch, gim.
Tng t i vi s tin L ph - Pht Tch Thu Truy thu Thu khc.
11. Ct BO Phn loi vic hon thi hnh n theo Khon 1 iu 48:
Nguyn nhn:
Nu ct LOI VIC (Ct F) l vic C (ch ng) m ct BO phn loi theo
im c hoc im h Khon 1 iu 48 th s bo li mu . (v im c, im h
Khon 1 iu 48 ch p dng i vi vic yu cu thi hnh n)
Nu va phn loi vic ct CK v va phn loi vic ct BO th s bo li mu
.
Nu vic t chc thi hnh xong m vn cn phn loi vic hon ct BO th s
bo li mu .
Nu nhp s tin hon THA ct BP n ct BW m cha phn loi vic hon
THA ct BO th s bo li mu .
Sa li: - Nu y l vic ch ng th phn loi li tiu ch hon THA ct BO. Nu
y l vic yu cu thi hnh n th phn loi l vic YC ct F.
- Nu va phn loi vic ct CK v va phn loi vic ct BO th kim tra
li y l loi vic g phn loi vic cho chnh xc.
- Nu vic ny t chc thi hnh xong th xa phn loi vic hon ct BO.
- Nu nhp s tin hon THA ct BP n ct BW m cha phn loi vic
hon THA ct BO th chn phn loi vic hon thi hnh n theo danh sch c sn hoc
Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|4

xa s tin hon THA nhp ct BP n ct BW nu vic ny khng p dng hon


THA.
12. Ct BP n Ct BW (S tin hon thi hnh n v n ph L ph - Pht Tch
Thu Truy thu Thu khc T chc C nhn):
Nguyn nhn:
Nu s tin hon thi hnh n v n ph ln hn S tin th l v n ph (S tin
thu c v n ph + S tin y thc v n ph + S tin nh ch v n ph + S
tin gim thi hnh n v n ph) th s bo li mu .
Nu vic ny t chc thi hnh xong m vn cn nhp tin hon THA ct BP
n ct BW th s bo li mu .
Sa li: - Kim tra li s tin n ph v th l, thu c, y thc, nh ch, gim, hon.
- Nu vic ny t chc thi hnh xong th xa s tin hon THA nhp
ct BP n ct BW.
Tng t i vi s tin L ph - Pht Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C
nhn.
13. Ct BY Phn loi vic cha c iu kin thi hnh theo Khon 1 iu 44a:
Nguyn nhn:
Nu va phn loi vic ct CK v va phn loi vic ct BY th s bo li mu
.
Nu vic t chc thi hnh xong m vn cn phn loi vic cha c iu kin
ct BY th s bo li mu .
Nu nhp s tin cha c iu kin thi hnh ct CB n ct CI m cha phn
loi vic cha c iu kin thi hnh ct BY th s bo li mu .
Sa li: - Nu va phn loi vic ct CK v va phn loi vic ct BY th kim tra
li y l loi vic g phn loi vic cho chnh xc.
- Nu vic ny t chc thi hnh xong th xa phn loi vic cha c iu
kin thi hnh ct BY.
- Nu nhp s tin cha c iu kin thi hnh ct CB n ct CI m cha
phn loi vic cha c iu kin thi hnh ct BY th chn phn loi vic cha c iu
Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|5

kin thi hnh theo danh sch c sn hoc xa s tin cha c iu kin thi hnh
nhp ct CB n ct CI nu vic ny khng phi l vic cha c iu kin thi hnh.
14. Ct BZ - Ngy xc minh:
Nguyn nhn:
Nu ct BY ang phn loi vic cha c iu kin thi hnh theo im a, b, c m
cha nhp ngy xc minh ct BZ th s cnh bo mu nhc nh nhp ngy
xc minh.
Nu vic t chc thi hnh xong m vn cn nhp ngy xc minh ct BZ th s
bo li mu .
Nu nhp s tin cha c iu kin thi hnh ct CB n ct CI m cha nhp
ngy xc minh ct BZ th s bo li mu .
Sa li: - Nu ct BY ang phn loi vic cha c iu kin thi hnh theo im a, b,
c th nhp ngy xc minh gn nht vo cp nht d liu thng k cho biu mu
Danh sch vic cha c iu kin thi hnh.
- Nu vic t chc thi hnh xong th xa ngy xc minh nhp ct BZ.
- Nu y l vic cha c iu kin v nhp s tin cha c iu kin thi
hnh ct CB n ct CI m cha nhp ngy xc minh ct BZ th nhp ngy xc
minh gn nht vo.
15. Ct CA - Quyt nh cha c iu kin thi hnh:
Nguyn nhn:
Nu ct BY ang phn loi vic cha c iu kin thi hnh theo im a, b, c th
s cnh bo mu nhc nh nhp S - Ngy ban hnh Quyt nh v vic cha
c iu kin thi hnh vo.
Nu vic t chc thi hnh xong m vn cn nhp S - Ngy ban hnh Quyt
nh v vic cha c iu kin thi hnh ct CA th s bo li mu .
Nu nhp s tin cha c iu kin thi hnh ct CB n ct CI m cha nhp S
- Ngy ban hnh Quyt nh v vic cha c iu kin thi hnh ct CA th s bo
li mu .
Sa li: - Nu ct BY ang phn loi vic cha c iu kin thi hnh theo im a, b,
c th nhp S - Ngy ban hnh Quyt nh v vic cha c iu kin thi hnh vo
Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|6

cp nht d liu thng k cho biu mu Danh sch vic cha c iu kin thi
hnh.
- Nu vic t chc thi hnh xong th xa S - Ngy ban hnh Quyt nh v
vic cha c iu kin thi hnh nhp ct CA.
- Nu y l vic cha c iu kin v nhp s tin cha c iu kin thi
hnh ct CB n ct CI m cha nhp S - Ngy ban hnh Quyt nh v vic cha
c iu kin thi hnh ct CA th nhp S - Ngy ban hnh Quyt nh v vic cha
c iu kin thi hnh vo.
16. Ct CB n Ct CI (S tin cha c iu kin thi hnh v n ph L ph Pht Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C nhn):
Nguyn nhn:
Nu s tin cha c iu kin thi hnh v n ph ln hn S tin th l v n ph
(S tin thu c v n ph + S tin y thc v n ph + S tin nh ch v n
ph + S tin gim thi hnh n v n ph) S tin hon thi hnh n v n ph th
s bo li mu .
Nu vic t chc thi hnh xong m vn cn nhp s tin cha c iu kin thi
hnh ct CB n ct CI th s bo li mu .
Sa li: - Kim tra li s tin n ph v th l, thu c, y thc, nh ch, gim, hon,
cha c iu kin thi hnh.
- Nu vic t chc thi hnh xong th xa s tin cha c iu kin thi hnh
nhp ct CB n ct CI.
Tng t i vi s tin L ph - Pht Tch Thu Truy thu Thu khc T chc C
nhn.
17. Ct CK - Phn loi vic Tm dng, Tm nh ch, Trng hp khc:
Chn theo danh sch phn loi vic Tm dng thi hnh n, Tm nh ch, Trng hp
khc.
i vi phn loi vic t nguyn thi hnh n (thuc loi vic trng hp khc): ng dng
s t ng m trong thi gian 10 ngy k t ngy ban hnh Quyt nh thi hnh n t
ng phn loi vo vic t nguyn thi hnh n m khng cn phi nhp. Nu ht thi gian
t nguyn thi hnh (10 ngy) m vn cha t chc thi hnh c khon no th ng dng
s t ng phn loi vic ny vo loi vic ang thi hnh.
Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|7

Nguyn nhn:
Nu mt vic va phn loi vic hon thi hnh n ct BO v va phn loi vic
Tm dng, Tm nh ch, Trng hp khc ct CK th s bo li mu .
Nu mt vic va phn loi vic cha c iu kin thi hnh ct BY v va phn
loi vic Tm dng, Tm nh ch, Trng hp khc ct CK th s bo li mu
.
Nu mt vic t chc thi hnh xong m vn cn phn loi vic Tm dng, Tm
nh ch, Trng hp khc ct CK th s bo li mu .
Sa li: kim tra li vic ny thuc loi vic g phn loi vic cho ph hp, xa b
cc tiu ch phn loi cha ng cc ct BO, ct BY hoc CK nu c.
18. Ct CN Phn loi thng a h s vo lu tr:
Nguyn nhn:
Nu vic t chc thi hnh xong th s cnh bo mu chn thng a h s
vo lu tr. Khi chn thng a h s vo lu tr, ng dng s t ng cp nht
tng s vic t chc thi hnh xong ca Chp hnh vin theo tng thng CP3
n DB3, gip Chp hnh vin nm bt chnh xc tng s vic t chc thi hnh
xong theo thng v vic qun l i chiu h s a vo lu tr tr nn thun
tin hn. V t , BN TNG HP s t ng cp nht danh sch n xong cho
c n v theo biu mu S theo di lu tr h s thi hnh n hoc theo thng,
theo tn Chp hnh vin.
Sa li: chn thng a h s thi hnh xong vo lu tr theo danh sch c sn.
19. Ct CR n Ct DB Phn loi tt c cc loi vic:
Nguyn nhn:
Nu bo li mu 1 trong cc t ct CR n ct DB do s vic N TN (Ct
CP) + N MI (Ct CQ) khng bng tng s vic ang phn loi t Ct CR n
Ct DB.
Sa li: - Nu bo li mu ct no, dng no th kim tra li phn loi vic ca
vic chnh xc hay cha.
- Nu ct CP = 0 hoc CQ = 0 ngha l ng dng cha phn loi c vic
thuc nm trc chuyn sang hay th l mi th cn kim tra li ngy ban hnh

Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|8

QTHA ct M hoc ngy thng nm hin ti trn my c theo nh dng


NGY/THNG/NM hay cha.
i vi bo li mu t CR7 n DB7 (Tng s vic phn loi cc loi
vic), nu c bt k no trong cc tnh tng ny c bo li mu ngha l
trong ct c cha s c nhng nhng dng pha di b bo li mu ,
cn kim tra li cc pha di ca tnh tng b bo li mu v xem cch
sa li nh trn.
20. Ct DK n tuyn khng r, kh thi hnh:
Nguyn nhn:
Nu chn tiu ch I. YU CU TA N NH CHNH, GII THCH hoc II.
KIN NGH CQ C THM QUYN KHNG NGH THEO TH TC GIM
C THM, TI THM ct DK th ng dng s bo li mu v cn phi
chn tiu ch con thuc 2 tiu ch trn.
Sa li: - Chn mt trong cc tiu ch 1.1, 1.2, 1.3 - 2.1, 2.2 theo danh sch c sn.
- Khi nhp y d liu vo phn ny, BN TNG HP s t ng cp
nht d liu thng k cho 02 biu mu n tuyn khng r, kh thi hnh.
21. Ct DL, Ct DM X l ca c quan THA v vic n tuyn khng r, kh thi
hnh:
Nguyn nhn:
Nu phn loi ct DL l 1. c vn bn yu cu gii thch, nh chnh hoc
2. c vn bn kin ngh Gim c thm th s cnh bo mu ct DM
nhc nh nhp s - ngy ban hnh vn bn yu cu gii thch, kin ngh ca c
quan THA.
Nu phn loi ct DL l 3. Cha c vn bn m ct DM c d liu th s
cnh bo mu ct DM nhc nh vic ny c quan THA cha c vn bn
yu cu gii thch, kin ngh nn khng nhp liu vo ct DM.
Sa li: - Nu phn loi ct DL l 1. c vn bn yu cu gii thch, nh chnh
hoc 2. c vn bn kin ngh Gim c thm th nhp s - ngy ban hnh vn
bn yu cu gii thch, kin ngh ca c quan THA.
- Nu phn loi ct DL l 3. Cha c vn bn th xa d liu nhp ti
ct DM.
Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

|9

- Khi nhp y d liu vo phn ny, BN TNG HP s t ng cp


nht d liu thng k cho 02 biu mu n tuyn khng r, kh thi hnh.
22. Ct DN, Ct DO X l ca Ta n v vic n tuyn khng r, kh thi hnh:
Nguyn nhn:
Nu phn loi ct DN l 1. VB tr li p ng yu cu ca CQTHA hoc 2.
VB tr li cha p ng yu cu ca CQTHA th s cnh bo mu ct DO
nhc nh nhp s - ngy ban hnh vn bn tr li ca Ta n.
Nu phn loi ct DN l 3. Cha c VB tr li nhng vn cn trong thi hn
tr li hoc 4. ht thi hn tr li m ct DO c d liu th s cnh bo
mu ct DO nhc nh vic ny Ta n cha c vn bn tr li nn khng
nhp liu vo ct DO.
Sa li: - Nu phn loi ct DN l 1. c vn bn yu cu gii thch, nh chnh
hoc 2. c vn bn kin ngh Gim c thm th nhp s - ngy ban hnh vn
bn ca Ta n.
- Nu phn loi ct DN l 3. Cha c VB tr li nhng vn cn trong thi
hn tr li hoc 4. ht thi hn tr li th xa d liu nhp ti ct DO.
- Khi nhp y d liu vo phn ny, BN TNG HP s t ng cp
nht d liu thng k cho 02 biu mu n tuyn khng r, kh thi hnh.
23. Ct DQ n Ct DT 15 Ph lc p dng bin php bo m - Cng ch
Nguyn nhn:
Nu cha nhp y thng tin vo no th s cnh bo mu nhc
nh nhp y d liu vo .
Nu nhp liu vo no ri nhng li bo mu l do loi vic p dng bin
php bo m, cng ch ct DQ khng c tiu ch thng k i vi nhp
liu b bo li mu .
Sa li: - Kim tra no bo mu m cha c d liu th nhp d liu vo .
- Kim tra no nhp liu vo ri nhng vn bo th cn chn v

nhn delete xa d liu nhp ti v loi vic p dng bin php bo m,


cng ch ct DQ khng c tiu ch thng k i vi .

Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

| 10

- Khi nhp y d liu vo phn ny, BN TNG HP s t ng cp

nht d liu thng k cho cc biu mu 15 Ph lc p dng bin php bo m Cng ch.
24. Ct DW Thng k s bn n, quyt nh m c quan thi hnh n yu cu ta
n sa cha, b sung, gii thch; kin ngh gim c thm, ti thm; yu cu xc
nh, phn chia ti sn; yu cu tuyn b giao dch v hiu; v kt qu gii quyt ca
ta n - Thng t lin tch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Nguyn nhn:
Nu chn phn loi vic ct DW bt u bng cc s I. II. III. IV. V. VI. VII. th
s bo li mu v cn phi chn cc tiu ch con nm trong cc tiu ch trn.
Sa li: Chn mt trong cc tiu ch 1.1, 1.2 - 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3 4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3 7.1, 7.2 theo danh sch c sn BN TNG HP s t
ng cp nht d liu thng k cho cc biu mu theo Thng t lin tch
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC.
25. Ct DZ Bin php gii quyt i vi vic lin quan n t chc Tn dng Ngn
hng
Nguyn nhn:
Nu ct D (BN C THA) l cc t chc Tn dng Ngn hng th ng
dng s t ng cp nht tn t chc Tn dng Ngn hng vo ct DY, v s
cnh bo mu ct DZ nhc nh nhp bin php gii quyt i vi vic lin
quan n t chc Tn dng Ngn hng.
Sa li: Nhp bin php gii quyt i vi v vic lin quan n t chc Tn dng
Ngn hng BN TNG HP s t ng cp nht d liu thng k cho biu mu
Danh sch vic thi hnh n lin quan n t chc Tn dng Ngn hng.

Nguyn Trn Phc - http://thihanhandansu.com

| 11