You are on page 1of 16

Eng.

m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

KIM SOT D N BNG


EARNED VALUE METHOD
1. KHI NIM KIM SOT CHI PH
+/ Chi ph ca d n bao gm chi ph trc tip, chi ph gin tip, d phng
ph, thu gi tr gia tng u ra v li nhun
+/ y ch gii hn trnh by kim sot chi ph trc tip lin quan vi tng
cng vic trn cng trng trong c cu phn chia cng vic theo di
phn vic lm. Cn chi ph gin tip (chi ph lao ng gin tip, s dng
trang thit b, chi ph qun l) khng a vo h thng kim sot v qun
l nhng khon ny l chc nng ca b phn k ton v c tnh theo t l
phn trm
+/ Kim sot chi ph bao gm vic tm hiu ti sao li c s thay i c
tch cc v tiu cc
+/ N phi c kt hp thng nht vi cc qu trnh kim sot khc nh:
quy m d n, tin d n; cht lng d n v cc yu t cn kim sot
khc trong d n
+/ Kt lun: Kim sot chi ph l nhng cng vic bao gm: xc nh ng
chi ph c bn ca d n, gim st theo di chi ph thc t, phn tch nhng
nhn t nh hng n vic thay i chi ph thc t so vi ng chi ph c
bn; thng bo cho cc i tng lin quan nhng thay i c php.
2. PHNG PHP EARNED VALUE MATHOD (EVM)
+/ Earned value (EV) l gi tr ca cng vic hon thnh
+/ EVM l phng php phn tch chi ph/ tin thc hin vi cc k
hoch c s
+/ Phn tch Earned value l mt h thng o lng s thc hin c th ca
qun l d n
+/ EVM cho php nh gi khch quan v thc t v tnh hnh d n thi
im cn nh gi qun l d n.
+/ EVM nhm d bo, cnh bo trc tnh hnh d n, cho php nh gi
khch quan v thc t thng tin v tnh hnh d n quyt nh trong qun
l.
+/ Kt qu EVM nhm cung cp cho cc cp qun l d n c ci nhn y
v d n mnh ang qun l.

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 1

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

ngha cc thng s trong Earn Value Method

3. S DNG EVM TRONG MS PROJECT 2010


Bc 1: Chn: View/Tabes/More Tables

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 2

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Bc 2: Chn Earned Value

Bc 3: Nhp chon Apply.


Mn hnh MS Project cho bng thng s Earn Value nh sau

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 3

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Ch : MS Project 2010 cung cp cho ngi s dng la chn tnh ton Actual
costs are always calculated by Project. Ty theo vai tr ca ngi s dng trong
d n m ngi s dng chn la ch ny cho hp l.
+/ Nu ngi s dng ng vai tr ch u t th nn chn ch ny (Mc nh
ca MP Project chn sn). Vi ch ny chi ph thc t m ngi s dng
qun l thanh ton cho n v thi cng s l chi ph ngi s dng ln k
hoch v tha thun vi n v thi cng (thng qua hnh thc k hp ng cc
giai on thanh ton) cc cng vic hon thnh. Lc ny ACWP = BCWP (Xem v
d)
+/ Nu ngi s dng ng vai tr nh thu thi cng, ngi s dng cn bit r chi
ph thc t m mnh chi cho cng vic hon thnh (c th khc vi k hoch ban
u) c th theo di k hoch ring ca nh thu v c tnh chi ph cui cng
hon thnh cc cng vic cn li. Lc ny ACWP s do nh thu quyt nh (v
nh thu t chi tr trong qu trnh thc hin cng vic). Do ngi s dng nn
b ch ny i (nh hnh minh ha).
Chn File/ Options/Schedule v b chn Actual costs are always calculated by
Project

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 4

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Khi mun xem ch hin th Earned value n thi im no ngi s dng


phi khai bo Status date

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 5

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

4. MT S THUT NG TRONG EARED VALUE MATHOD


BAC

Bugdet At Completion

BCWP

Budget Cost for Work


Performed
BCWS Budget Cost for Work
Scheduled
ACWP Actual Cost for Work
Performed
EAC
Estimated At Completion
CV
Cost Variance
SV
Schedule Variance
VAC

Variance At Completion

CPI
SPI

Cost Performance Index


Schedule Performance
Index
Cost Schedule Index

CSI

Chi ph d tr hon thnh d n theo k hoch


c s (Baseline cost)
Chi ph hay Gi tr t c ca cng vic thc
hin (tin m nh thu s c CT chi tr)
Chi ph theo k hoch
Chi ph thc t cho cng vic thc hin
Chi ph c tnh hon thnh d n theo thc t
Chnh lch chi ph. CV = BCWP - ACWP
Chnh lch tin v khi lng. SV = BCWP BCWS
Chnh lch chi ph hon thnh d n gia chi ph
theo Base line v theo chi ph theo Curent. VAC =
BAC - EAC
Ch s chi ph
Ch s tin
Ch s chi ph tin

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 6

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

5. V D
Thc hin lp tin phn d n gm cc cng vic sau:
a) Cng tc cp pha thc hin trong 5 ngy
STT
1
2
3
4
5

Ti nguyn
Nhn cng
G vn
G np
G chng
inh cc loi

S lng
4 nhn cng
0,5m3
0,3m3
0,1m3
0,1kg

n gi
20.000/h
2.000.000/m3
1.500.000/m3
1.000.000/m3
30.000/kg

b) Cng tc sn xut lp dng ct thp mng thc hin trong vng 4 ngy
STT
1
2
3
4

Ti nguyn
Nhn cng
Thp
Dy buc
Que hn

S lng
8
800kg
15kg
4kg

n gi
20.000/h
21.000/kg
17.000/kg
15.000/kg

c) Cng tc b tng lm mng trong vng 6 ngy


STT
1
2
3
4
5

Ti nguyn
Nhn cng
Xi mng
Ct

Nc

S lng
20 nhn cng
4.000kg
5m3
9m3
2000l

n gi
20.000/h
1.800/m3
180.000/m3
230.000/m3
500/l

- To lch tun lm vic 6 ngy (t tn l GXD, ngh vo ngy ch nht


v nhng ngy l theo quy nh chung. Thi gian lm vic sng t 7h30
11h30 v chiu t 1h n 5h
- Cng tc Cp pha lp dng thc t - Curent ch lm 4 ngy (kt thc sm
1 ngy so vi k hoch Schedule)
- Cng tc lp dng ct thp thc t - Curent lm 5 ngy (kt thc tr 1
ngy so vi k hoch schedule)

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 7

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

- Cp nht cng vic ti thi im cp nht d liu Cp pha hon thnh


100%, ct thp hon thnh 100%, b tng 0%
- Di gc nhn ca n v thi cng hy th hin kt qu Earned value v
tin hnh kim sot d n
- Thc hin bo co v Earned value trong MS Project.
Hng dn gii V v
Bc 1: Thit lp cc thng s ban u (trong c n v tin t VN)
File/Options/Schedule v la chn nh 2 hnh minh ha di y

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 8

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Bc 2: Thit lp lch cho d n


Project/Change Working Time chn Create new caladar to mt lch
mi t tn l GXD. Sau ci t nh hnh minh ha

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 9

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Project/Project Information chn lch cho ton d n l lch GXD nh


hnh minh ha

Bc 3: To danh sch cng vic, khai bo thi gian thc hin cng vic
(coi ngy lp tin l ngy thc hin d n). Sau khi khai bo c kt qu
nh hnh minh ha

Bc 4: Khai bo ti nguyn cho d n, km theo n gi ti nguyn


Fanpage Microsoft Project Qun l d n:
https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 10

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Chuyn khung nhn sang Resource Sheet, khai bo thng tin nh hnh minh
ha.
Note: la chn Type cho cc loi vt liu l Material bng cch cho xut
hin du + trn cng v ko

Chuyn sang khung nhn Gantt Chart, bt Show Split ( khai bo nhanh,
vi mi cng tc ch cn nhp ID ngun lc, s lng ri nhn enter 2 ln)
v khai bo Ngun lc cho cc cng vic trong ct Resource Name, sau khi
khai bo c ngun lc th hin nh hnh minh ha

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 11

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Bc 5: Lu d n di dng c s Baseline
Project/Set Baseline

Bc 6: Cp nht cho cng vic Cp pha v Ct thp


Click p vo cng vic cn cp nht khai bo %KL cng vic hon thnh
v thi gian thc t thi cng nh hnh minh ha
Fanpage Microsoft Project Qun l d n:
https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 12

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Bc 7: B ch Actual cost are always calculated by Project (qun l


di vai tr nh thu thi cng)
File/Options/Schedule v b chn nh hnh minh ha

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 13

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

Bc 8: Xut kt qu Earned Value


Cp nht Status date cho d n (Gi s chn ngy 20/10/2013)
Project/Project Information chn Status date l 20/10/2013 nh hnh
minh ha

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 14

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

View/Tables/More Tables chn Earned Value c kt qu nh sau:

Nhn xt:
- i vi cng tc Cp pha, theo cp nht rt ngn c 1 ngy nn c:
EAC = 4.113.000
BAC = 4.750.000
VAC = BAC EAC = 4.750.000 4.113.000 = 640.000
Tc l tit kim c 640.000 do lm nhanh cng vic 1 ngy
- Tng t i vi cng tc Ct thp tn thm 1.280.000 do lm chm
tin 1 ngy
xem 2 gi tr SPI v CPI ta phi chn thm 2 ct vo bng cch chn
nhp vo Add new column, khi s s ra 1 danh sch v chng ta chn
SPI v CPI

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 15

Eng. m Vn Ti

m Ti Cap/GXD

T kt qu trn, ta thy i vi Phn mng vo thi im cp nht (tc


ngy 20/10/2013) d n phn mng vt chi ph k hoch CPI l 0.98,
chm tin SPI = 0.58.
Ch s chi ph tin : CSI = CPI*SPI = 0.98*0.58 = 0.5684 <1.
Do nh thu thi cng cn c bin php iu chnh d n ca mnh.

Fanpage Microsoft Project Qun l d n:


https://www.facebook.com/microsoftproject.vietnam?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/405324636242535/

Page 16