You are on page 1of 7

VnDoc - Ti ti liu, vn bn php lut, biu mu min ph

200 t vng ting Anh chuyn ngnh K ton


Trong bi vit ny, VnDoc xin gii thiu 200 t vng ting Anh chuyn ngnh K
ton dnh cho cc bn hc ting Anh, c bit i vi nhng bn hc chuyn ngnh
K ton th kho tng t vng ny s v cng hu ch. Hy cng VnDoc hc ting
Anh qua bi vit sau y nh!
1. Crossed cheque (n): sc thanh ton bng chuyn khong
2. Open cheque (n): sc m
3. Bearer cheque (n): sc v danh
4. Draw (v): rt
5. Drawee (n): ngn hng ca ngi k pht
6. Drawer = Payer (n): ngi k pht (sc)
7. Payee (n): ngi c thanh ton
8. Bearer (n): ngi cm (sc)
9. In word: (tin) bng ch
10. In figures: (tin) bng s
11. Cheque clearing (n): s thanh ton sc
12. Counterfoil (n): cung (sc)
13. Voucher (n): bin lai, chng t
14. Encode (v): m ho
15. Sort code (n): m chi nhnh Ngn hng
16. Codeword (n): k hiu (mt)
17. Decode (v): gii m
18. Pay into (v): np vo
19. Proof of identity (n): bng chng nhn din
20. Authorize (v): cp php
21. Letter of authority (n): th u nhim
22. Account holder (n): ch ti khon
23. Expiry date (n): ngy ht hn
24. ATM (Automatic Teller Machine) (n): my rt tin t ng
25. BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dch v thanh ton t ng
gia cc ngn hng

VnDoc - Ti ti liu, vn bn php lut, biu mu min ph

26. CHAPS (Clearing House Automated Payment System) (n): h thng thanh ton b tr
t ng
27. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): my chuyn tin in t li
im bn hng
28. IBOS: h thng trc tuyn gia cc ngn hng
29. PIN (Personal Identification Number) (n): M PIN, m s nh danh c nhn
30. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) (n): T
chc thng tin ti chnh ton cu
31. GIRO: h thng thanh ton n gia cc ngn hng
32. BGC (Bank GIRO Credit) (n): ghi c qua h thng GIRO
33. Magnetic stripe (n): di bng t
34. Reconcile (v): b tr, iu ho
35. Circulation (n): s lu thng
36. Clear (v): thanh ton b tr
37. Clearing bank (n): ngn hng tham gia thanh ton b tr
38. Clearing house (n): trung tm thanh ton b tr
39. Honour (v): chp nhn thanh ton
40. Refer to drawer (vit tc l R.D) (n): tra sot ngi k pht
41. Non-card instrument (n): phng tin thanh ton khng dng tin mt
42. Present (v): xut trnh, np
43. Outcome (n): kt qu
44. Debt (n): khon n
45. Debit (v): ghi n
46. Debit balance (n): s d n
47. Direct debit (n): ghi n trc tip
48. Deposit money (n): tin gi
49. Give credit (v): cp tn dng
50. Illegible (adj): khng c c
51. Bankrupt/bust (adj): v n, ph sn
52. Make out (v): k pht, vit (sc)
53. Banker (n): ngi ca ngn hng

VnDoc - Ti ti liu, vn bn php lut, biu mu min ph

54. Place of cash (n): ni dng tin mt


55. Obtain cash (v): rt tin mt
56. Cashpoint (n): im rt tin mt
57. Make payment (v): ra lnh chi tr
58. Subtract (n): tr
59. Plastic money (n): tin nha (cc loi th Ngn hng)
60. Sort of card (n): loi th
61. Plastic card (n): th nha
62. Charge card (n): th thanh ton
63. Smart card (n): th thng minh
64. Cash card (n): th rt tin mt
65. Cheque card (n): th sc
66. Bank card (n): th ngn hng
67. Cardholder (n): ch th
68. Shareholder (n): c ng
69. Dispenser (n): my rt tin t ng
70. Statement (n): sao k (ti khon)
71. Mini-statement (n): t sao k rt gn
72. Cashier (n): nhn vin thu, chi tin ( Anh)
73. Teller = cashier (n): ngi my chi tr tin mt
74. Withdraw (v): rt tin mt
75. Deduct (v): tr i, khu i
76. Transfer (v): chuyn
77. Transaction (n): giao dch
78. Transmit (v): chuyn, truyn
79. Dispense (v): phn pht, ban
80. Terminal (n): my tnh trm
81. Reveal (v): tit l
82. Maintain (v): duy tr, bo qun
83. Make available (v): chun b sn
84. Refund (v): tr li (tin vay)

VnDoc - Ti ti liu, vn bn php lut, biu mu min ph

85. Constantly (adv): khng dt, lin tc


86. In effect: thc t
87. Retailer (n): ngi bn l
88. Commission (n): tin hoa hng
89. Premise (n): ca hng
90. Due (adj): n k hn
91. Records (n): s sch
92. Pass (v): chp nhn, chuyn qua
93. Swipe (v): chp nhn
94. Reader (n): my c
95. Get into (v): mc vo, lm vo
96. Overspend (v): xi qu kh nng
97. Administrative cost (n): chi ph qun l
98. Processor (n): b x l my tnh
99. Central switch (n): my tnh trung tm
100. In order: ng quy nh
101. Standing order = SO (n): u nhim chi
102. Interest-free (adj): khng phi tr li
103. Collect (v): thu hi (n)
104. Check-out till (n): quy tnh tin
105. Fair (adj): hp l
106. Subsidy (n): ph cp, ph ph
107. Cost (n): ph
108. Limit (n): hn mc
109. Credit limit (n): hn mc tn dng
110. Draft (n): hi phiu
111. Overdraft (n): s rt vt qu s d, d thu chi
112. Grovelling (adj): lun ci, bit iu
113. Remittance (n): s chuyn tin
114. Quote (n): trch dn
115. Reference (n): tham chiu

VnDoc - Ti ti liu, vn bn php lut, biu mu min ph

116. Interest rate (n): li sut


117. Mortgage (n): n thu chp
118. Abolish (v): bi b, hu b
119. Mandate (n): t u nhim
120. Out going (n): khon chi tiu
121. Remission (n): s min gim
122. Remitter (n): ngi chuyn tin
123. Leaflet (n): t bm (qung co)
124. Originator (n): ngi khi u
125. Consumer (n): ngi tiu th
126. Regular payment (n): thanh ton thng k
127. Billing cost (n): chi ph ho n
128. Insurance (n): bo him
129. Doubt (n): s nghi ng
130. Excess amount (n): tin tha
131. Creditor (n): ngi ghi c (bn hng)
132. Efficiency (n): hiu qu
133. Cash flow (n): lu lng tin
134. Inform (v): bo tin
135. On behalf: nhn danh
136. Achieve (v): t c
137. Budget account application (n): giy tr tin lm nhiu k
138. Reverse (n): ngc li
139. Break (v): phm, vi phm
140. Exceed (v): vt tri
141. VAT Reg. No (n): m s thu VAT
142. Originate (v): khi u
143. Settle (v): thanh ton
144. Trace (v): truy tm
145. Carry out (v): tin hnh
146. Intermediary (n): ngi lm trung gian

VnDoc - Ti ti liu, vn bn php lut, biu mu min ph

147. Correspondent (n): ngn hng c quan h i l


148. Telegraphic transfer (n): chuyn tin bng in tn
149. Instant cash transfer (n): chuyn tin ngay tc thi
150. Mail transfer (n): chuyn tin bng th
151. Absolute security (n): an ton tuyt i
152. Straightforward (adj): n gin, khng rc ri
153. Boundary (n): bin gii
154. Reliably (a): chc chn, ng tin cy
155. Domestic (adj): trong nc, ni tr
156. Significantly (adv): mt cch ng k
157. Local currency (n): ni t
158. Generous (adj): ho phng
159. Counter (n): quy (chi tin)
160. Long term (n): li
161. Top rate (n): li sut cao nht
162. Headline (n): mc (bo, qung co)
163. Free banking (n): khng tnh ph dch v ngn hng
164. Generous term (n): iu kin ho phng
165. Current account (n): ti khon vng lai
166. Recapitulate (v): tm li, tm tt li
167. Security courier services (n): dch v vn chuyn bo m
168. Beneficiary (n): ngi th hng
169. First class (n): pht chuyn nhanh
170. Upward limit (n): mc cho php cao nht
171. Facility (n): phng tin
172. Gateway (n): cng my tnh
173. Outward payment (n): chuyn tin i
174. Inward payment (n): chuyn tin n
175. Accompany (v): i km
176. Interface (n): giao din
177. Non-profit (n): phi li nhun

VnDoc - Ti ti liu, vn bn php lut, biu mu min ph

178. Operating cost (n): chi ph hot ng


179. Documentary credit (n): tn dng th
180. Entry (n): bt ton
181. Withdrawal (n): khon tin rt ra
182. Meet (v): thanh ton
183. Capital expenditure (n): cc khon chi tiu ln
184. Home banking (n): dch v ngn hng ti nh
185. Remote banking (n): dch v ngn hng t xa
186. Day-to-day (adj): thng ngy
187. Manipulate (v): thao tc
188. Recovery (n): s i li c (n)
189. Adaptor (n): thit b tip tr
190. Periodically (adv): thng k
191. Dependant (n): ngi sng da ngi khc
192. Grant (v): cht thun
193. Inefficient (adj): khng hiu qu
194. Debate (n): cuc tranh lun
195. Pros-and-cons (n): nhng kin tn thnh v phn i
196. Isolate (v): cch ly, c lp
197. Power failure (n): cp in
198. Attention to (v): ch ti
199. Spot (v): tm ra, nhn ra
200. Grab (v): tm, v
Trn y l 200 t vng ting Anh chuyn ngnh K ton VnDoc thu thp c dnh cho
cc bn tham kho. Hy vng vn t vng ny s l hnh trang cho bn.
VnDoc chc bn hc ting Anh hiu qu!