You are on page 1of 1

DANH MC H S CN CHUN B KHI K HP NG MUA BN TI D N VINHOMES GARDENIA

H S CHUN B
B TTC/HVV k
1 Bn ng k nguyn vng
2 TTC/HVV k
3 Tha thun Chuyn nhng (nu c)
4 Ph lc khc (nu c)
II
CHNG T NP TIN/NGN HNG
Giy np tin ca phn cn np thm khi k HMB (v d 15%
1
tip theo, VAT ca 30% u tin, )

Loi HS

S lng

KH thanh ton KH thanh ton


= vn t c
bng vay NH

III

Bn
Bn
Bn
Bn

gc
gc
gc
gc

1
1
tt c
tt c

x
x
x
x

x
x
x
x

Bn in t phn mm
2 y nhim chi/Lnh chuyn tin ca phn cn np thm khi k HM
Internet Banking

3 Cam kt gii ngn/Thng bo tn dng ca Ngn hng i vi s Bn gc

Bn gc

H S KHCH HNG
1 Ngi Vit Nam (c nhn)
CMND/H chiu
Bn
H khu
Bn
2 T chc Vit Nam
Giy CN ng k kinh doanh
Bn
Ngh quyt/BB hp ca HQT/HTV v quyt nh u t ti sn Bn
Con du cng ty
Giy y quyn v vic k kt HMB (nu c)
Bn
CMND/H chiu ca ngi c y quyn hoc ngi i din theBn
3 Ngi Vit Nam nh c nc ngoi
H chiu Vit Nam, hoc
Bn
H chiu nc ngoi
Bn
4 Ngi nc ngoi (c nhn)
H chiu
Bn
5 T chc nc ngoi
Giy CN ng k u t hoc Giy t do CQNN c thm quyn cBn

gc + Bn photo
gc + Bn photo

1
1

x
x

x
x

gc + Bn photo
gc + Bn photo

1
1

gc + Bn photo
gc + Bn photo

1
1

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

gc + Bn photo
gc + Bn photo

1
1

x
x

x
x

gc + Bn photo

gc + Bn photo