You are on page 1of 3

www.em.colorfulmedia.

pl
ENGLISH MATTERS 39/2013

amature individual | dojrzaa osoba


awoman of certain age | kobieta
wwieku balzakowskim
awoman of substance | kobieta
dojrzaa
advanced in years | posunity
wlatach
against | przeciwko
anger | gniew
approach | podejcie
at the stroke of midnight | zwybiciem
plnocy, dokadnie opnocy
attempt | prba
auspicious | pomylny, obiecujcy
authorship | autorstwo
averse to sth | przeciwny czemu

bias | uprzedzenie
big-boned | ogrubych kociach
blackleg | amistrajk
burst of sales | boom sprzedaowy

capital offence | przestpstwo


zagroone kar mierci
chronologically-gifted |
uszlachetniony wiekiem
claptrap | nonsens, bzdura
closed shop | zakad pracy
wymagajcy od pracownikw
przynalenoci do okrelonego zwizku
zawodowego
closure | zamknicie
cohesive | spjny
coined | ukuty, stworzony
collateral | uboczny
common man | zwyczajny czowiek
commonly | powszechnie
considerably | znacznie, znaczco
contest | konkurs
correctional facility | instytucja
penitencjarna/poprawcza
cradle | kolebka
criterion | kryterium
cuddly | puszysty

defeated | pokonany
deliberately | celowo
demise | koniec istnienia, zagada
derogatory | uwaczajcy (godnoci)
descriptive | opisowy

deskilling | zautomatyzowanie,
skomputeryzowanie (pracy, procesu)
despite | pomimo
differently-abled | sprawny inaczej
disability | niepenosprawno,
inwalidztwo, kalectwo
disabled | upoledzony
disorder | zaburzenie
dizzy | zawrotny
doublespeak | pustosowie, mowa
trawa
downfall | upadek
drivel | bzdury, brednie, gupoty
drop | spadek
due to | zpowodu

instead of | zamiast
intellectually challenged | inteligentny
inaczej
it goes without saying | nie mona
zaprzeczy
it is likely that | jest prawdopodobne,
e
it is mooted that | form. sugeruje si,
e

junior accountant | modszy ksigowy

keen | chtny

lack | brak
loom | krosno
lukewarm | obojtny

eligible | speniajcy warunki, nadajcy


si
employee | pracownik
employer | pracodawca
entry-level job | stanowisko niszego
szczebla
entwined with sth | przeplatany
czym
ethnic cleansing | czystki etniczne
eventually | wkocu, ostatecznie
excesses | wybryki, okruciestwa
exiled | skazany na wygnanie
exploitation | wyzysk, wyzyskiwanie

maelstrom | zawirowanie, burza


(polityczna)
majority | wikszo
masterpiece | dzieo
merit | zasuga
miner | grnik
modus operandi | ac. sposb
dziaania

fiscal | podatkowy
flying picket | uczestnik lotnej pikiety
friendly fire | ostrza zwasnych
szeregw
full-figured | openych ksztatach

new-fangled | nowomodny
night-time raid | nalot, najazd nocny
nitpicking | pot. czepianie si
szczegw, wynajdywanie bdw

obliquely | nie wprost,


wymijajco/wwymijajcy sposb
on the brink of sth | na krawdzi
czego, okrok/wos od czego
origins | pochodzenie
otherness | inno
outlawed | nielegalny, prawnie
zabroniony
overlooked | pomijany
overly | przesadnie, nadmiernie
overseen | nadzorowany, dogldany

genocide | ludobjstwo
gravity | sia grawitacji, sia
przycigania ziemskiego

halcyon days | cudowne lata,


beztroskie lata
handicapped | upoledzony

in favour of sb | zkorzyci dla kogo,


na czyj rzecz
in order to | eby, aby
in support of sb/sth | wcelu wsparcia,
dla wsparcia kogo/czego
inception | rozpoczcie, powstanie

paltry | lichy
penchant for sth | skonno do
czego, ndzny, marny
perceived | postrzegany

perpetrator | sprawca, przestpca


picaresque | powie pikarejska,
romans otrzykowski
picketing | pikietowanie
piled up | wstertach
pit | kopalnia
pitched battle | zaarty bj
playwright | dramatopisarz,
dramaturg
prevalent | przewaajcy

rarely | rzadko
rationed | ograniczony,
reglamentowany
readability | poczytno
relocation centre | centrum
relokacyjne
replacement | zastpienie
restroom | toaleta (np. wrestauracji)
retarded | upoledzony
riots | zamieszki, rozruchy
ruling | rzdzcy

scribe | pisarz
seasoned | wytrawny
sensibility | wraliwo
set in | osadzony w, umiejscowiony w
severe | powany
sit-in | strajk okupacyjny
split | podzielony
starved of sth | pozbawiony czego
stinking | mierdzcy
stranded | zdany na wasne siy
superstitious | przesdny
supplies | dostawy

the cats whiskers | pot. odlot


the Commonwealth of Nations |
Wsplnota Narodw
the final straw | ostatnia kropla,
kropla przepeniajca czar
the Iron Curtain | elazna kurtyna
the judiciary | wadza sdownicza,
sdownictwo
the tail was wagging the dog |
wszystko stano na gowie/do gry
nogami
thirst | pragnienie
throughout | na przestrzeni,
wprzecigu
to accuse sb | oskara kogo
to acquire sth | nabywa co
to anticipate | uprzedza, wyprzedza
to avert | zapobiega
to be accused of sth | by oco
oskaronym

to be called to ahigher place |


przenie si na tamten wiat/na ono
Abrahama
to be geared towards sb | by
adresowanym do kogo
to be head and shoulders above
sb | by oniebo lepszym od kogo,
przerasta kogo ogow
to be the thin end of the wedge | by
dopiero pocztkiem
to be up in arms | burzliwie
protestowa
to bite the big one | zej ztego
wiata
to bite the dust | gry piach
to bring down sth | doprowadza co
do upadku, obala co
to bring down sth on sb | zsya co
na kogo, sprowadzi co na kogo (np.
czyj gniew)
to bring sb/sth into disrepute |
kompromitowa kogo/co
to bring sth to life | oywia co
to broadcast sth | emitowa co,
nadawa co na antenie
to buy the farm | wycign kopyta
to call aspade aspade | nazywa
rzeczy po imieniu
to cash in ones chips | skona,
odwali kit
to check out | 1. wymeldowa si 2.
opuci ten pad
to clog | zatyka, zapycha, blokowa
to commemorate | upamitnia
to conceal sth | ukry co
to court controversy | wzbudzi
kontrowersje
to croak | wykitowa
to curtail | ukrci, przykrci
to date back to | siga wstecz
czasw
to donate | ofiarowa
to draw attention to sth | zwraca
uwag na co, przyciga uwag do
czego
to draw the line at sth | stanowczo
sprzeciwia si robieniu czego
to emphasize sth | podkrela co
to enable | umoliwia
to encounter | natkn si, napotyka
to evolve | rozwija si, ewoluowa
to extend | poszerza, zwiksza
to fight back | broni si, stawia opr,
odpiera atak
to focus on sth | skupia si na czym
to frost arock | podla kwiatki
to generate | generowa, tworzy
to give up the ghost | wyzion ducha
to go all the way | pj na caego
to go south | 1. zupenie si nie
powie 2. odej, umrze

to go to shake hands with the bishop |


i tam, gdzie krl chodzi piechot
to hint | wskazywa
to improve | polepszy si
to indenture | zobowizywa umow
to insult sb | obraa kogo
to involve | dotyczy, uczestniczy
to kick the bucket | kopn
wkalendarz
to lose favour | popa wnieask
to lose ones hold on sth | straci
kontrol nad czym
to man sth | obsugiwa co,
zajmowa si czym
to match sth with sth | dopasowa
co do czego
to mount | narasta
to offend | obraa
to open up acan of worms | otwiera
puszk Pandory
to pass away | odej (umrze)
to pass the baton on to sb | przekaza
komu paeczk
to pave the way for sth | utorowa
drog czemu, przetrze szlaki do
czego nowego
to play catch-up | pot. dogania,
dorwnywa
to pride oneself on sth | szczyci si
czym
to propel sb to sth | wywindowa
kogo (np. na niebotyczn wysoko),
wynie kogo (np. na szczyty)
to push up daisies | wcha kwiatki
od spodu
to quench | ugasi
to relieve oneself | uly sobie
to rely on sb | polega na kim
to remain | pozostawa
to replace sth | zastpowa co
to retain | nadal posiada, utrzyma,
zachowa
to sacrifice | powica
to scurry | po/myka
to see aman about adog | odcedzi
kartofelki
to smash up | zdemolowa, rozwali
to snowball | po/toczy si lawinowo
to soften sth | agodzi co
to start off | rozpocz si
to stockpile | gromadzi, zbiera,
magazynowa
to take the place of sth | zastpowa
co, zajmowa czyje miejsce
to threaten | zagrozi
to undo | z/niweczy, cofn
to up sth | zwiksza co
to utter | wypowiedzie, powiedzie
transition | przeksztacenie si
treadmill | koowrt, karuzela

unballoted | nieprzegosowany,
nieuchwalony
underlying | ukryty

wage | zarobek
well esteemed | powaany
well-established | oglnie uznany
wholesale | handel hurtowy, hurt
withdrawal of sth | rezygnacja
zczego, wycofanie si zczego,
odstpienie od czego

varied | zrnicowany
visual impairment | uszkodzenie
wzroku
volunteer | ochotnik