You are on page 1of 1

LAMPIRAN A

SENARAI SEMAK DOKUMEN TEMU DUGA BAGI PERMOHONAN KE JAWATAN


PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (IPG)
NAMA

: ...............................................................................................

NO. K.P

: ...............................................................................................

NAMA IPG : .

Gambar terkini
berukuran
pasport

NO. TEL. RUMAH : .....


NO. TEL. BIMBIT : .
Tuan/puan diingatkan untuk menyemak dan menyusun dokumen temuduga berdasarkan
turutan dalam senarai semak ini. KEGAGALAN mengemukakan DOKUMEN ASAL
yang dinyatakan menyebabkan tuan/puan tidak akan ditemuduga.
*Tandakan ( ) bagi dokumen berkaitan.
BIL

DOKUMEN

Kad Pengenalan

Sijil Lahir/Sijil Pendaftaran Kelahiran


(Bagi calon yang lahir di luar Negara, sila kemukakan borang W/Surat
Pengesahan Kewarganegaraan dari Jabatan Pendaftaran Negara)

Kepujian Bahasa Malaysia yang diperolehi (mana yang berkenaan)


SPM/MCE/SPVM/SPMV;
SAP/GCE (Kepujian Bahasa Melayu); atau
STPM/STP/HSC

Ijazah/Diploma
Calon hendaklah membawa ijazah/diploma asal yang mempunyai Cop
Mohor serta tandatangan Naib Canselor dan Pendaftar Universiti atau
salah satu daripadanya (Sekiranya ijazah/diploma yang diperolehi dalam bahasa
selain Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, surat terjemahan dalam Bahasa
Melayu atau Bahasa Inggeris adalah diperlukan dan terjemahan hendaklah
dibuat oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia atau Pejabat Kedutaan
Malaysia di Negara berkenaan atau Jabatan Agama Islam Negeri bagi
ijazah/diploma dalam Bahasa Arab sahaja).

Surat tawaran mengikuti program di Institut Pendidikan Guru (IPG)/surat


pengesahan belajar dari Pengarah IPG/Timbalan Pengarah/Jabatan Hal
Ehwal Pelajar

Pengiktirafan Kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)


Tuan/Puan boleh merujuk dan mencetak nilai taraf ijazah berkaitan di laman
web JPA http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp. Bagi
nilai taraf ijazah yang tidak terdapat di laman web tersebut, tuan/puan
dikehendaki merujuk kepada Bahagian Pembangunan Modal Insan, JPA

*CALON SEDANG BERKHIDMAT

ASAL

SALINAN

Surat kebenaran cuti belajar


Catatan :

Tuan/Puan juga digalakkan membawa Buku Rancangan Pengajaran Harian semasa


praktikum untuk sesi temu duga