You are on page 1of 3

50 năm đọc và coi lại clip cuộc đảo chánh 1963  (CIA

Archives , Published 2012)
                                                            1963  ­  2013

The South Vietnamese Coup Against Ngo Dinh Diem (CIA Archives­video phía dưới )
Ngoài video  clip The South Vietnamese Coup , người post bài cũng  xin  giới thiệu  4
bài viết của 4 tác giả có tham dự với vai trò  thi hành  lệnh của cấp chỉ huy ...  tường thuật
các diễn biến về cuộc đảo chánh 1963 , và audio Ông Ngô Đình Nhu trả lời phóng viên đài
TV Pháp về các vụ biểu tình 1963,
­­ Trước ngày đảo chánh , bài của tác giả Trần Ngọc Giang
­­ Trong ngày đảo chánh, bài của tác giả  Phạm Bá Hoa
­­  Sau ngày đảo chánh :
     *  a ­ Về cái chết của TT Diệm ­ bài của tác giả Dương Hiếu Nghĩa
     *  b ­ Cuộc chỉnh lý ngày 30.1.1964 và số phận của kẻ giết TT Diệm  ­ bài của tác giả
Đặng kim Thu ( Cựu Sĩ quan tùy viên của ĐT C.V. Viên. Thêm vô list ngày 20­1­ 2014 )
1) Về các vụ biểu tình 1963, trả lời phóng viên đài TV Pháp , ông Ngô Đình Nhu  nói:
" l'affaire bouddhiste et l'affaire des étudiants ont été montées de toutes pieces et
répercutées de facon orchestrée et puissante pour intoxiquer l'opinion interieure comme
l'opinion internationale contre le gouvernement du Sud Vietnam parce que ce
gouvernement combat le communisme et parce qu'il refuse d'être un gouvernement
puppet".
Theo Ông Nhu thì các  vụ  biểu tình này "đều là những vụ được dàn dựng " (ám chỉ Mỹ)
["ont été montés de toutes pièces"] ... " bởi vì ông  (Diệm) từ chối là một chính phủ bù
nhìn. " [" parce qu'il refuse d'être un gouvernement puppet"]  Đoạn văn tiếng Pháp trên
được trích từ link video này :
>> 1963: Ông Ngộ Đ.Nhu lên tiếng về các vụ biểu tình 1963
Video clip  trên trích trong phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam 1900­1975;  phân đoạn "
Uncle SAM contre Uncle HO "  (!)
Theo bài viết của  tác giả PB Hoa thì  lời lẽ có ý làm nhẹ vai trò của Tướng Khiêm, nhưng
ngược lại , tác giả TN Giang nêu rõ vai trò trọng yếu của Tướng Khiêm trong vụ đảo chánh
giống như tiêu đề bài viết của tác giả . Điều  này phù hợp với báo cáo cuả CIA , công bố

2004  viết về vai trò của Tướng Khiêm có đoạn ghi :  " Khiem , who evidently  played  a
prominent behind­the­scenes role in both the overthrow of Diem and of the Minh
junta ..."   Đoạn văn này trích trong báo cáo của CIA ngày 25.2.1965 trang 3/8 , giải mật
ngày 8.7.2004 ­ Có nghiã là CIA xác nhận  Tướng Khiêm là người chủ yếu  đứng sau  hai
vụ lật đổ Ông Diệm và ông Minh. Kèm link  báo cáo của CIA:
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/5829/CIA­RDP80B01676R000400100014­4.pdf  Muốn coi
toàn báo cáo   xin click vô link web  CIA  trên để download bản văn 8 trang.  ( Photo trích đoạn
bản văn  [ 6 ] phía dưới ) . Một tài liệu khác của CIA công bố ngày 26.8.2009, tài liệu có tên là
CIA và Nhà Họ Ngô, có đoạn văn phê bình ông cựu TT TTKhiêm  hơi nặng tay khi  dùng chữ  "
lèo lái " ( manipulator) ( coi tiếp  mục số  [ 7 ]  phía dưới )
2) >>  Trần Thiện Khiêm ­ Cơn lốc rối loạn Đệ Nhất , Đệ Nhị  VNCH ­ Trần Ngọc Giang
3) >>   Đảo chánh 1.11.1963­ĐT. Phạm Bá Hoa
4)  >>  Tường thuật về cái chết của TT Diệm ­ Duong Hieu Nghia

5) >>   Cuộc chỉnh lý ngày 30.1.1964 và số phận của kẻ giết TT ND Diem)­ Đặng k Thu
6) Trích đoạn báo cáo của CIA ngày 25.2.1965  nêu trên:

7)  Trong  tài liệu  CIA and The House of NGO ­ Chương  13 trang 184 có hàng chữ :  The

COS dispassionately told Headquater that  Khiem was problaly just another
manipulator " like everybody else " .  Chương 12 ( This Coup is Finised )  viết về nội tình
phe đảo chánh .. . Tài liệu  CIA and The House Of NGO xin vô đây >>: CIA and the House of
Ngo  ( coi ngay)  ­ Còn nếu muốn download xuống  , thì xin  download  tài liệu   từ trang web
chính của CIA tai link sau : >> CIA and the House of Ngo (13.1 MB PDF) [Covert Action in
South Vietnam, 1954­63]  .
CÂU HỎI : Tại sao Mỹ hai lần  từ chối không ký Thỏa Ước Quân Sự Hỗ Tương với
VNCH? (1957+1961­ Mutual Defense Treaty­trong khi đó Mỹ đã ký kết Thỏa Ước này với
các nước khác trong vùng !).Phần trả lời  xin coi trong  >> Nguyên do chính khiến VNCH bị
sụp đổ ( theo The Pentagon Papers (2011)  tai lieu top secret Toa Bach Oc... và các tài liệu khac....
Khi cho công bô tài liệu mật về chiến tranh VN ​
 ngày 13.6.2011 chính phủ  Mỹ chẳng những
chính thức nhận trách nhiệm  về cuộc đảo chánh mà còn  đưa ra nhận xét về hàng tướng
lãnh VN : For the military coup d'etat against Ngo Dinh Diem, the U.S. must accept its

full share of responsibility. ­ ­ ­ . Vì thế, sự đồng lỏa của chúng ta trong việc lật đổ
Chính phủ Diệm đã làm tăng trách nhiệm của chúng ta là đã can dự vào sự hình thành
một nước Việt Nam mà thực chất là không có người lãnh đạo ) ­ (Trích đoạn trong The
Pentagon Papers : Overthrow of Ngo Dinh Diem­­IV­B­5­1 ­ Released 13.6.2011 số trang
viii, hay là trang 12/126 ).
8)  Mời bạn đọc ghé qua trang trang web  Việt  Nam  1945 ­ 1972, trang này
lưu lại các vieo clip  về các tuyên bố của : QT Bảo Đại ­ TT NĐ Diệm ­ TT NgV Thiệu và...
Các tài liêu  và video clip về chiến tranh VN (1954­1975) của Việt­Pháp­Mỹ­cũng như
chính sách ngoại giao cuả Mỹ  về VN ( FRUS: Foreign Relations U.S. : 1955­1975 [VN]
) cũng được lưu tại đây, kể cả các  link các website của các thư viện lưu trữ các tài liệu về
chiến tranh VN tiện lợi cho việc  tham khảo
 Xin mời  >> : Việt  Nam 1945 ­ 1975
9)  Video >>   The South Vietnamese Coup Against Ngo Dinh Diem ­1963 (Video dài 24'45" )
Published on Apr 21, 2012 : CIA Archives­ The South Vietnamese Coup Against Ngo Dinh Diem.

Trích tuyên bố của bà Nhu  trong video cuộc họp báo  tại   Los Angles 11.63 nêu trên
What is done, what is ever done against VN will be fared (unclear ) in America too. It is not enough to
try to kill or subdue the "duly and legally elected (unclear)" leaders  of the country just because one
wants to transform that country into a satellite. To kill or to subdue is easy, but what will happen as to
wars/us? Treason does not pay and nobody can ruleVN can rule VN with just the money and puppets.
We do not live alone, the whole world has its eyes on VN and knows perfectly well what is going there
, what is going all there, despite all the distortions and blackouts, directed by the international communist
propaganda network which has become so strong. Ngo only wants to give to VN its own identity which
can not be the same as the one wanted by those few Americans. General Duong Van Minh, the
supposed leader of the coup is highly praised in the American press, but is he supposed to rule (unclear)
the Americans or the Vietnamese, and all those whom some Americans intend to settle (unclear)  to ....,
for how long will they hold the power if they ever hold the power? I repeat: and all those whom some
Americans intend to settle (unclear) to...., for how long will they hold the power if they ever hold the
power?