You are on page 1of 2

NEODVOJIVOST NJEGE, ODGOJA I OBRAZOVANJADJECE U JASLICAMA

Osnovni zadaci kvalitetnog jaslikog programa su zdravlje isigurnost


djece.*eutim u proteklih FN0ak godina znanje o razvoju male
djeceuvelike se proirilo. Od najranijih dana svog ivota dojenad
jeosjetljiva na podraaje iz okoline te se na njihov razvoj moeuvelike
utjecati. )e spoznaje omoguavaju i zahtijevajuispreplitanje njege odgoja
i obrazovanja male djece.+jeca jaslike dobi neprestano ue.
- emocionalnom smislu odprvih dana ue da je svijet koji ih okruuje
brino i zanimljivomjesto ili suprotno tome. Svoje djelovanje malo
dijete prilagoavasvojoj viziji svijeta kako bi uskladilo ono to se od
njega oekuje iono to samo dijete od svijeta oekuje.Sposobnost djece
jaslike dobi za uenje su nevjerojatno velikeno samo ako su uvjeti
odgovarajui. 'ako bi se ta sposobnostrazvijala dijete mora biti spremno za
uenje biti zainteresirano iusredotoeno na aktivnost koju obavlja
svojevoljno obavitiaktivnost kojom se bavi.,udui da veliki dio djetetovog
dana odlazi na rutinske aktivnostione mogu pruati kontekst za djeje
uenje. (utine ukljuujuuobiajene aktivnosti kao to su dolazak
odlazak hranjenjemijenjanje pelena odijevanje kupanje itanje
pria i igranje.&eina tih aktivnosti je kratka esto se ponavlja i
zahtijevapomo odgajatelja. +jeca jaslike dobi tijekom obavljanjarutinskih
aktivnosti ue kako da postanu to samostalnija prilikomhranjenja i
odijevanja te kako dijeliti i suraivati sa svojimvrnjacima. *eutim do
napretka nee doi bez izazova koji bimotivirali djecu. 4a mnogu djecu ove
dobi uenje znai testiranjegranica odgajatelja i okruenja.+nevni
raspored je vodi ne naredba. On slui kao okvir zaplaniranje i
organizaciju dnevnih rutina i igara djece. +obarraspored je onaj koji je
uravnoteen i fleksibilan.
20
)akav raspored pomae maloj djeci da odre svakodnevne rutinebez
nepredvienih dogaaja koji bi ih mogli prekidati.*aloj djeci je potrebno
osigurati izmjenu mirnih i aktivnihrazdoblja individualnih i grupnih igara.
(utine nisu tu samo da bi se zadovoljile osnovne bioloke potrebe.)ako
primjerice rutina hranjenja nije samo hranjivi obrok. )o jeprilika da se
ojaaju veze izmeu odgajatelja i djeteta i potaknerana komunikacija
putem osmijeha gukanja )ijekom mijenjanjapelena i oblaenja stvara
se prilika za individualan razgovor sadjetetom i stvaranje dugotrajnog
kontakta oima.'ako bi smo osigurali optimalne uvjete za razvoj male
djece vano je voditi rauna i o okruenju. !rilikom kreiranja prostora
za jasliare potrebno je uzimati u obzir i tjelesnu i emocionalnu klimu.!rije
svega sam tjelesni prostor treba biti organiziran tako dazadovoljava
djeje potrebe za igrom jelom spavanjem puzanjemhodanjem
tetoenjem i obavljanjem higijene. 7sto tako tjelesnookruenje mora biti
takvo da djelatnici jaslica mogu bez problema iodmah odgovoriti na
emocionalne drutvene kognitivne i tjelesnezahtjeve male djece o
kojoj brinu. *aloj djeci je potrebnodruenje i privatnost vrijeme maenja i
vrijeme kada e bitisamostalni kao i vrijeme za tihe i bune
aktivnosti.Okruenje
mora
biti
ivotopisno
i
privlano
mora
pruatimogunost
za
individualne
igre
igre
s vrnjacima
ili
pokrajvrnjaka. )jelesno okruenje bi djeci trebalo pruati izbor.7zbor im se

otvara kada su materijali dostupni i kad okruenjenudi razliite mogunosti


igre. +jeca bi iz sredita sobe trebalamoi vidjeti sve mogunosti koje im
se nude.!onueni materijali bi trebali biti takvi da potiu osjetila
vidasluha mirisa i dodira. 7sto tako radi higijene trebali bi selako
istiti.!aljivo isplanirano jasliko okruenje potie i promie uenje irazvoj.
Sigurno i isto okruenje koje sadri djeci namijenjenematerijale i opremu i
prostor u kojem se mogu odvijati razliitespecifine aktivnosti promie
aktivno istraivanje i razvoj djece.
21
!ored samog okruenja veliku ulogu u unapreenju djetetovarazvoja ima
odgajatelj. 6to se tie emocionalnog razvoja nainikojima odgajatelji
reagiraju na djecu uvelike utjeu na taj aspektrazvoja. 2edna od vanih
karakteristika emocionalnog razvoja maledjece je kratkotrajnost i
brzo izmjenjivanje.2edna od kljunih uloga odgajatelja jest da djetetu
osigura odnosei iskustva koja e mu pomoi da razvije samopouzdanje
povjerenjeu svijet i ljude oko sebe. %a taj nain djeca dobivaju poruku da
suvoljena i da je ovaj svijet za njega sigurno mjesto.'ako bi se to postiglo
odgajatelj treba imati topao odnos premadjeci biti spreman reagirati
na djetetove potrebe potivatidijete suosjeati s djetetom prihvaati
dijete biti iskrenprema djetetu.Odgajatelji su meu prvim osobama s
kojima djeca razvijajuodnose pa zbog toga imaju vrlo vanu ulogu u
promicanju djejegdrutvenog razvoja. Odgajatelji i roditelji su ti koji djeci
prenoseosjeaj ljubavi i prihvaanja. Osjeaj sigurnosti da se dobroosjeaju
i budu zadovoljna sobom. Odgajatelji djeci trebajupomoi razviti drutvene
vjetine " kako se s drugima slagatidijeliti ekati svoj red Odgajatelji
trebaju pomoi djecirazlikovati dobro od loega stvarati prilike za
meusobnuinterakciju djece stvarati mogunost za promatranje druge
djeceu igri osigurati dovoljno velik prostor i dovoljno materijala za
igru.'ada govorimo o spoznajnom razvoju male djece vano je znati
daona neprestano istrauju predmete koji ih okruuju.O tim predmetima
ue dodirom kuanjem mirisanjem sluanjem.+jeca testiraju
znaajke predmeta i ue. Odgajatelji bi trebalipoznavati redoslijed i faze
spoznajnog razvoja djeteta kako bimogli unapreivati njihovo uenje.loga odgajatelja u razvoju tjelesnog razvoja jest da djetetuosigura iskustva
koja e promicati razvoj i krupne i fine motorikedok istrauju svoju
okolinu.*aloj djeci je potrebno puno prostora kako bi mogla gurati
vuipodizati i sputati predmete etati penjati se skakati trati.
22