You are on page 1of 7

Prirodoslovna kola Vladimira Preloga

Ulica grada Vukovara 269


10 000 Zagreb
Hrvatska
E-mail: info@psvprelog.hr
Tel: +385 1 6184 780

ENDOKRINI DISRUPTORI

Ime
Neven

Prezime
Jaganjac

Razred
4.a

Datum
27.10.2016.

to su endokrini disruptori ?
Endokrini su disruptori bilo koje tvari u rasponu od pesticida
pa sve do kontracepcijskih pilula koje utjeu na hormonsku ravnoteu

u tijelu. One u odreenim dozama ulaze u tijelo, metaboliziraju se u


odreene produkte te kao takvi daljnje oteuju organizam osobito
reproduktivni sustav organa kod mukaraca.
Ove tvari osim disbalansa u ravnotei hormona mogu izazvati
raznorazne maligne tumore, defekte i oteenje ploda te razno razne
druge razvojne poremeaje.

Neki od endokrinih disuptora


Bisfenol A (BPA)
Bisfenol A je sintetika organska tvar molekulske formule
(CH3)2C(C6H4OH)2 koja spada u skupinu difenilmetana. Bezbojna krutina
topiva u organskim otapalima, a netopiva u vodi, koristi se u
komercijalne svrhe od 1957. Koristi se za dobivanje nekih vrsta
plastike i smola. Najvee tetno djelovanje BPA je njegovo umjetno
imitiranje djelovanja rada hormona estrogena to podie zabrinutost
oko njegove prikladnosti u nekim potroakim proizvodima pa ak i u
hrani. to je najgore njegova proizvodnja neprekidno rast. 2009.
godine proizvedono je 2,2 mililjuna tona BPA dok je njegova
proizvodnja 1980.-ih iznosila oko 1 mililjun tona. esto se koristi i
u dobivanju plastike od kojih se rade galoni za aparate s vodom ime
BPA dospijeva u ljudski organizam neposrednim putem.
Djeca su osjetljivija na izloenost BPA-om. BPA je kancerogen i
uzrokuje teka oteenja ploda kao i teki disbalans hormonske
ravnotee te moe uzrokovati preuranjeni pubertet kod djece ve i u
dobi od 5-6 god.

DDT - dichlorodiphenyltrichloroethane
DDT ili diklordifeniltrikloretan je sredstvo za praenje protiv
insekata tj. insekticid. Prvi puta svoju primjenu pronalazi, naravno,
u SAD-u gdje se koristi kao insekticid protiv coloradskih krumpirovih
zlatica (Colorado potato beetle) 1938. godine. Prije DDT-a se
koristio piretrum (ekstrakt cvijea iz Japana), no Japan je zaustavio
izvoz piretruma u SAD poetkom Drugog svjetskog rata te je zbog toga
dolo do traenja zamjene za prirodni piretrum. Koristio se za
sprjeavanje irenja malarije. Prvotni tetni uinci osim na kukcima
uoeni su na pticama, ribama i drugim vodenim organizmima. DDT
naruava zdravlje reproduktivnog sustava, moe izazvati pretilost kod
djece te smanjuje plodnost kod mukaraca. DDT se jo uvijek koristi u
dijelovima Sjeverne Afrike u borbi protiv malarije.

DEHP - bis(2-ethylhexyl) phthalate


Dietilheksil ftalat, bis(2-etilheksil) ftalat, dioktil ftalat
ili jednostavno DEHP je jedan najeih predstavnika organskih
spojeva iz grupe ftalata formule C8H4(C8H17COO)2. Koristi se kao baza
veine plastika (plastifikator) to je diester ftaline kiseline,
viskozna bezbojna tekuina topiva u uljima, netopiva u vodi. Spada u
kategoriju kemikalija velike koliinske proizvodnje

PCB - Polychlorinated biphenyls (poliklorirani bifenili)

Poliklorirani bifenili su poliklorirani organski spojevi sloene


grae koji se koriste kao rashlaivai i lubrikanti u industriji.
Dobivaju se zagrijavanjem benzena u atmosferi klora. Prvi puta ih je
sintetizirala tvrtka Swann (tvornica kemikalija) 1927. godine. Prvi
tetni uinci direktnog izlaganja PCB-ima uoena je ve 1933. godine
na radnicima koji su radili u toj tvornici. General Electric je
amerika tvrtka koja je izmeu 1958. i 1972. u New Yorku je bacila
vie od 250 tisua kilograma PCB u rijeku Hudson. Akutni simptomi
direktnog kontakta sa PCB-ima su: pojava akni na koi koje se
nazivaju klorakne, poveani rizik od tumora, karcinoma mozga i jetre
te mnoge druge neurofizioloke poremeaje. Najpoznatiji su primjeri
masovnog trovanja oni iz Japana 1968. godine (Yush bolest)i Tajvana
(Yu-cheng bolest) 1979. godine.

PVC polyvinyl chloride

Polivinil klorid je trei najproizvoeniji sintetiki polimer


tj. plastika. Nekada se u PVC dodavalo olovo, danas se i dalje dodaju
razno razni drugi toksini organski spojevi. PVC ima nebrojeno mnogo
primjena i osobina te ga je zbog toga gotovo nemogue izbjei u
svakodnevnom ivotu.

iva, benzen, plastika.

Hg, C6H6 i plastika su savreni trio za sva mogua oboljenja od


kancerogenih, mutagenih do teratogenih. Uzrokuju brojna oteenja,
toksini su, nadrauju i UBIJAJU !!!

Ostali spojevi koji loe utjeu na reproduktivno zdravlje

Neki
od
ostalih
spojeva:
ksenoestrogeni,
dugolanani
alkilfenoli, gore navedni BPA, DDT, DEHP, PVC, PCB, iva, benzen,
plastika, bisfebol s (BPS), polibrominarni difenil eteri (PBDEs),
ftalati, perfluorooktanska kiselina, poliklorirani dibenzo-dioksini
(PCDDs), furani (poliklorirani dibenzofurani - PCDFs), poliklorirani
aromatini
ugljikovodici
(PAHs),
derivati
fenola,
pesticidi,
organoklorirani pesticidi (npr. endosulfan), derivati DDT-a, herbicid
atrazin,
fungicid
vinklozolin,
kontracepcijska
pilula
17-
etinilestradiol,
prirodni
fitoestrogeni
(tipa
genistein
i
mikoestrogeni tipa zearalenona), oksibenzon (na alost sastojak
mnogih krema koje pruaju zatitu od UV zraka), tributil kositar
(tributyltin - TBT) i drugi.

Osvrt na dokumentarni film i Zakljuak


Dokumentarni film Nestanak Mukaraca u 2009. godine kada je
snimljen i objavljen definitivno je podigao odreenu koliinu
medijske praine i navodno ukazao i otvoreno optuio kemijsku
industriju kao glavnog krivca za smanjenje broja roenih mukaraca u
odnosu na broj roenih ena te zbog sve veeg broja neplodnih
mukaraca.

Glavna primjedba koju imam na odgledani film je ta to su se


autori filma koristili standardnim tehnikama pretjerivanja i
dramatiziranja u vidu postizanja veeg broja gledatelja i vee
pozornosti. Tijekom filma autori su vie puta izjavili sljedee
tvrdnje:

Where have all the boys gone?, Millions of males are

disappearing., Were on the Titanic and we see the iceberg but we just
cant turn the ship., It may be a threat to the survival of the species. to
i nije u potpunosti istina, nego jedan od medijskih trikova.
Tvrdnje iza retorikih izjava zapravo glase da se broj roenih
mukaraca u odnosu na broj roenih ena smanjuje to nije istina.
Prema podatcima CDC-a (Center for Disease Control and Prevention)
odnos muko/enskih rienja u SAD-u izmeu 1942. i 1959. Se smanjio,
porastao izmeu 1959. i 1971. i opet pao od 1971. do 2001. godine.
Najvii odnos roenih mukaraca naprama roenim enama bio je 1946.
(1059 mukaraca na 1000 ena) i najmanji 1991. (1046 mukaraca
naprama 1000 ena). Podatci trenutno pokazuju da se danas raa oko 5%
vie mukaraca nego ena. Kako se druge drave usporeuju sa ovim
podatcima ? Svjetski omjer mukaraca naprama enama je 1,06. Na
Grenadi i Faorskim otocima je 1.0, Gvineja, vicarska, Sierra Leone,
Ekvatorijalna Gvineja, Togo, Etiopija, Kolumbija i ostale zemlje
Treeg svijeta imaju indeks 1.03, europska Unija ima 1.06, Indija i
Kina imaju 1.12, Gruzija ima 1.15 i Armenija ima 1.17. Najmanji
zabiljeeni omjer je

iznosio 0.863 na Kajmanskim otocima 1994.

godine.
U filmu se takoer tvrdi da se smanjuje broj roenih mukaraca u
zemljama razvijene kemijske industrije to podatci ne podupiru,
dapae pokazuju da je omjer puno manji u nerazvijenim zemljama
Treega svijeta. Omjer u industrijaliziranoj EU je visok, ak i vii
od omjera u SAD-u 1946. (rekordna godina). U veini zemalja je
iznosio 1.05 i 1.06 dok se omjer u SAD-u kretao unutar te granice
varijabilnosti.

Jesu li izjavljene tvrdnje u potpunosti lane samo zbog medijske


propagande i kontrole ili dolazi do izoliranog sluaja smanjenja
broja roenih mukaraca samo u SAD-u je rasprava za neko drugo
vrijeme sa strunijim osobama, no injenica je da se svugdje u
svijetu odvija porast broja roene djece sa priroenim defektima,
tekim oteenjima, raznovrsnim sindromima poput Downovog sindroma,

Turretova sindroma, cerebralne paralize i mnogih drugih. Produkt to


je ovjekove nemarnosti i ignoriranja upozorenja kojih je mnogo i
svuda oko nas. Osim bolesne djece sve se ee raaju zdrava djeca
koja pak prerano stupaju u pubertet to kao posljedicu direktno nosi
smanjenje plodnosti i oteenje reproduktivnih organa. Djevojice i
djeaci zbog mesa ivotinja, koje su naopane mnogim aditivima,
hormonima rasta i drugim supstancijama, stupaju u preuranjeni
pubertet ve sa 5 godina dok su ak zabiljeeni ekstremni sluajevi
djece u pubertetu ve sa nekoliko mjeseci. Podaci nalau da jedno u
5000 roene djece stupa preuranjeno u pubertet.
No nije samo problem u roenoj djeci. injenica je, takoer, da
klinike za reproduktivno zdravlje sve vie i vie nalikuju
ambulantama hitne slube. Redovi se sve vie i vie poveavaju i
proteu u nedogled. Sve je vei broj ena koje ne mogu zatrudnjeti i
broj mukaraca koji su neplodni. Mali uzrok toga mogla bi biti i
evolucija koja nas time zakida jer smo prenapuili planet i od
nastanjene vrste postali paraziti i napasnici na Zemlji. ovjek se
nastani na jednom podruju, razmnoava se i skoritava prirodne
resurse koji mu se na tom podruju nude. Kada to podruje iskoristimo
do kraja, unitimo okoli i prenapuimo umjesto da traimo rjeenje
problema i/ili naine prevencije istih mi se samo spakiramo,
preselimo se drugdje i nastavimo se dalje iriti i unitavati.
Kao predstavnik sadanje generacije moda jo ni ne vidim puni
potencijal razaranja i njihovih posljedica koje su poinila
generacije mog djeda, moje bake i mojih roditelja, ali sam
definitivno siguran da u kroz 50ak godina i vidjeti i osjetiti
posljedice tih razaranja ba kao i budue generacije koje jo nisu ni
roene na koje e na alost biti usmjeren pun udarac tih posljedica.

Slika 1 "Zemlja ne umire, nju ubijaju, a ljudi koji je ubijaju imaju imena i adrese" Utah Phillips

Slika 2 "Okoli i ekonomija doista su dvije razliite strane iste kovanice.


Ako ne moemo uzdravati okoli, ne moemo ni uzdravati sami sebe." Wangari Maathai

Literatura i poveznice
1.
2.
3.
4.

Hormonski motilec - https://sl.wikipedia.org/wiki/Hormonski_motilec


Endocrine disruptor - https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_disruptor
Endokrini disruptor - http://www.centarzdravlja.hr/rjecnik/endokrini-disruptor
The Disappearing Male Documentary http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/08/31/disappearingmale-documentary.aspx
5. Nestanak mukaraca prstohvat znanosti i kila spekulacija - The
Disappearing Male a pinch of science and a pound of speculations https://www.sciencebasedmedicine.org/the-disappearing-male-a-pinch-ofscience-a-pound-of-speculation/
6. The Disappearing Male - http://www.informationliberation.com/?id=26130
7. Bisfenol A - https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/sya-bpa/
8. to je to PVC ? What is PVC ? - http://www.pvc.org/en/p/what-is-pvc
9. Polivinil klorid Polyvinyl chloride https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride
10.Plastifikatori i fleksibilni PVC Plasticisers & flexible PVC http://www.plasticisers.org/plasticisers/bis-2-ethylhexyl-phthalate-dehp
11.Bis(2-etilheksil) ftalat - Bis(2-ethylhexyl) phthalate https://en.wikipedia.org/wiki/Bis(2-ethylhexyl)_phthalate
12.Uranjeni pubertet: uzroci i posljedice - Early Puberty: Causes and
Consequences http://www.webmd.com/children/guide/causes-symptoms