You are on page 1of 3
& 19 OKT, 2043 EAAHNIKH AHMOKPATIA YNMOYPrEIO YNOAOMON, META@OPON & AIKTYQN TMHMA KOINOBOYAEYTIKOY EAEIXOY Avaoracews 2 & Toiyavre. Mamayou 19.10.2016 401 91 Ramdyou, rh. 270 6508388 Ao Mout 870 Vitpos 1 BouAf Tw EAAAvuw ‘Alvan KowoBouheunixod Ehéyxou twa Epwriicewy EMA: «Amoxardoraon aknrig até trapaNia AuNBas ~ BaBd XabKi6as rou Arjuou XahKiBEwv> SEXET; — H Epwotqon 221/10.10.2016 Trou katéBecov o1n Bouht, 01 BouAcuréc KUpiot BaoiAng KeyxépoyAou, Kworas Ekavoaviéns KOIN: 1) BouAeuri K. BaoiAn KeyképoyAou 2) Bouheurr| x. Kivora ExavoaNion Ee ouvéxeia Hg Traparravw oxerixfis Epiornons TMapoKahoupe va ‘TAnpopopriaete TOUS kupioug Bouheutés OT emouvaritoupe TO YE ap. mrpwt.AAY/1468/®.12/M/14-10-2016 oxenk6 éyypago mAs Aivons Aipevixiay Yrrodopsiv ,yia evnHépwon, Euvnpeva yo pe 0p. pur AAY/1468/0,12/M/14-10-2016 oxen Eyypag0 © YnoyProz Eowr. Atavourh Fp. Ko. Edéyxou (Oy ENIPTZHE XPHET Nel BAAHINIKH ABIDE © YMONRRED TRRROHEN, HAAtiA KONOBOYAENT {U- 0s e ~ EAAHNIKH AHMOKPATIA YMOYPFEIO YIOAOMON, TENIKH FPAMMATEIA YTIOAOMQN: TEN, AINEH EYTKOINQNIAKON YMOAOMON ‘AINEH AIMENIKON YTOAOMON ‘TM, EXEAIAEMOY NPOTPAMMATIEMOY & MEAETON Hyepon. Tox. Alvan: Eefacrourddes 1 & deiSnrribo TK £146 26 AurreAdxnrro. TAnpowpoples: 1. Kupiorro0kou Takéquvo : 210.77.10028 FAX 210,77.90.185 Email : dé@ggdear QEMA: — Hur ap. 224/40-10-2016 Eptomon, i WKOY ENEIOY 2016 opal ro asia 14-10-2016 Tipu. : AY 468/0.12M APOE: Tev. Avon Euyikaoy YrroBopav Fax: 210-86.08.588 E-mail: gdsy@yme.gov.gr Wot: Tina Kowopoukavnnod ENtyxoU Se eee Serre ese 9051 EXETIKA: To um. ap. 570/12-10-2016 éyypago rou Tufpares KowoBouAcuniKOd EASyxeu, HE Ta cuvnppeyn Epiarnan Se ouvéxela Tou apaméver OXETKOD, HE TO orToid was SiaBIBAOBNKE N HEAP. 221/10-10- 2016 Epdmnan, Tou Kataré@nKe omny Bouky Tuy EAkfvuy Kar avagéperat orn GriBpweN ME ‘oxrig ond my TrapaXia AuNiéac-BaGs XaAKlBag rou Afyou XaheiGéww Kar ro ola onuarodéman¢ yeAérns TrpoKewEvou va arroKaracraBel N SraBpwon Kar vo crorparouv aTuxfuaTa, ous evnHEpdvoUpE Ta TrapaKaru Eng (4-14-2018 TapoddBane ro amd 5-11-2015 éyyptipe rou Teno Tpauvaréa YmoBopiy, mpoxapévou va TpoBooue onc aTrairodpeves evépyeits pas ve may avnperdimon qrropnyavikt mpoBAnpiiTiwy BiGBpwans ms akroyPAUic OF KOS 6,00 XH. repinoy o7e Bae XaAKibag-Mapadia AuAISag rou Awou XaAKiewy, Haw] HE TO xenké aimya tou Anpdexou kai my emtoroXt TOU KaBnyAT AeviKay Epyen TOU EMIT x. Mourcodpn, cougive HE TE orroia n Bardvn TOU aTtaroGpevou epeuvqTiKOU TpoyPdLaTOS Via THY BiepEbyON TOY “TpOBAAYATOS... ie BidBpwons avépxerar ova 85,000€ mAov GTA Kat mAtov ms Bawdvns ms amarrobpevns, Buboperpuig arrorémwons mE akTis Tou Ba TPpée! val TOU XOPNFGOUHE Kel NOY avd thy Ceriunort pas G4 avéNGel ToUAdxIoroy ota 30,0006, TOI ouOhKE KOaTDS Trepimou 85.000°1,24+30.000=135.000€. Fro fio xpowikd BROTHA , MpOeKuye Kat avyan va avABEaOUHE oTO EAN KS KévrPS Suhocotuy Epeuveny (EAKEGE), tny e€éraon Kar Braxsipron BuBoKopnucren Tou Néva Eavbas Xawuv, Badung 266.0006, 6nAadi| ouvohnr Sarévn via rapakia AUNOas Kar BuBoKophvaTa: oudag 135.000+266,000=401.000€. Eng Tpordosig mg Yrnpesiag pas yia qv Karéprign tou MAE yia 10 éro¢ 2ois.cuumeoindBape nv TpoavagepBciaa ausfon Tou TPOUTIOACYITHON, Evie amodexr am ov evKé Tpayparéa YrroBoudv Kat Tov x. Yrroupyé Kai avapévoune trv EyKpIan Kot éxBoon amé to Yrroupyeio Avarrrugng ms ZAE 570. itlseniDLEEADetaopEPrAKANKBAIKOINOBOY AEYTIKOE AY AIAA.Gocx . eneor ater "1D bT gete6228T2! ARVI/ALUIVBA*A"UA? OUD {Ee nephmtwon Trou n ev Adyw agnan MpadTFOAOVIaHOU eyKPIOE| aTTO 70 rrpoavayepépevo Ymoupytio, 8a ZynfeouLe até tov x. Yoroupyé my EyKoIon BidBeons mH aTraTodpevns -rionworg ya mv avd8eon Tou epeuvnrIKod MeoypauHaTes oto EM (E690 Mpevixiiy Epywv, KaBnyntig x. MourGoupns). EEQTEPIKH AIANOMH EFOTEPIKH AIANOM! © AIEYOYNTHE 1. x DWT, 2. Ta BAY a (IMENIKON YNOAOMON 3. Xpov. Apxelo 4, 1, Kupiorrodhou 5. OE ©. TEOYKAAAE Toa. Minxavinds pe A'B. ciueemoiEeAoeakop EPrAVANKAIKOINOBOYAEY TLKO® AYAIAA.doex ASVVALIVSW'A"UA OLS > 3p eo-?t etae “LO PT