You are on page 1of 23

Na osnovu lana 82 taka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skuptina Crne Gore 25.

saziva, na drugoj ednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 14. oktobra 2014. godine,
donijela je

ZAKON
O VISOKOM OBRAZOVANJU
(Objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 44 od 21. oktobra 2014, 52/14)
I OSNOVNE ODREDBE
Predmet zakona
lan 1
Ovim zakonom ureuju se osnove visokog obrazovanja, uslovi obavljanja djelatnosti, vrste studijskih programa,
naela organizacije ustanova koje obavljaju ovu djelatnost, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata,
obezbjeivanje kvaliteta, finansiranje visokog obrazovanja, kao i druga pitanja od znaaja za obavljanje djelatnosti
visokog obrazovanja.
Ciljevi visokog obrazovanja
lan 2
Ciljevi visokog obrazovanja su:
1) sticanje, unapreivanje i razvijanje znanja, nauno-istraivake djelatnosti, umjetnosti i kulture;
2) prenoenje optih, naunih i profesionalnih znanja i vjetina putem nastave i istraivanja;
3) razvoj istraivaki orijentisanog visokog obrazovanja;
4) obezbjeivanje mogunosti za sticanje visokog obrazovanja tokom cijelog ivota;
5) uspostavljanje i razvijanje saradnje u oblasti nastave, istraivanja, umjetnosti i kulture;
6) obezbjeivanje uslova za nesmetan pristup visokom obrazovanju.
Javni interes
lan 3
Visoko obrazovanje je djelatnost od javnog interesa.
Autonomija ustanova
lan 4
Ustanova visokog obrazovanja je autonomna u obavljanju svoje djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom.
Etiki kodeks
lan 5
Etikim kodeksom ustanova visokog obrazovanja definiu se osnovna i opta naela vrijednosti utemeljene na
etikim pravima i obavezama u visokom obrazovanju i tite najvie vrijednosti visokog obrazovanja kroz primjenu
odgovarajuih normi kojima se reguliu akademski odnosi unutar univerzitetske zajednice.
Dostupnost visokog obrazovanja
lan 6
Visoko obrazovanje dostupno je svim licima i ne moe biti neposredno ili posredno ogranieno po osnovu: pola,
rase, branog stanja, boje, jezika, vjere, politikog ili drugog ubjeenja, nacionalnog, etnikog ili drugog porijekla,
imovinskog stanja, invalidnosti ili drugom slinom osnovu, poloaju ili okolnosti, u skladu sa posebnim zakonom.
Obezbjeivanje i unapreivanje kvaliteta

lan 7
Obezbjeivanje i unapreivanje kvaliteta visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akreditaciju, samoevaluaciju i
reakreditaciju.
Nadzor
lan 8
Nadzor nad sprovoenjem odredbi ovog zakona vri organ dravne uprave nadlean za poslove prosvjete (u
daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom.
Inspekcijski nadzor nad radom ustanova visokog obrazovanje vri nadlena prosvjetna inspekcija.
Upotreba rodno osjetljivog jezika
lan 9
Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizika lica u mukom rodu obuhvataju iste izraze u enskom rodu.
Znaenje izraza
lan 10
Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedea znaenja:
1) Evropski prostor visokog obrazovanja obuhvata ustanove visokog obrazovanja zemalja potpisnica Zajednike
deklaracije evropskih ministara visokog obrazovanja u Bolonji (1999);
2) ECTS je evropski sistem transfera kredita;
3) jedan ECTS kredit odnosi se na 30 sati rada studenata potrebnih za jednu ili vie sljedeih aktivnosti: kontakt
nastavu, uenje, praktini rad, pripremu i odbranu samostalnih radova, polaganja kolokvijuma i ispita;
4) studijski program je osnovna jedinica za klasifikaciju visokog obrazovanja sa definisanom strukturom i brojem
ECTS kredita koja pojedincu obezbjeuje ishode uenja potrebne za sticanje znanja, vjetina i kompetencija za
podruje rada iz nivoa visokog obrazovanja definisanih u nacionalnom okviru kvalifikacija i izdavanje diplome;
5) javno vaei studijski program je akreditovani studijski program;
6) dopuna diplome (Supplement) je javna isprava koja se prilae uz odreenu diplomu ustanove visokog
obrazovanja radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadraj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom
studija lica kome je diploma izdata, a koja je zasnovana na osnovnom modelu utvrenom za jedinstveni Evropski
prostor visokog obrazovanja;
7) cjeloivotno uenje je sveukupna aktivnost uenja tokom ivota sa ciljem unapreivanja znanja, vjetina i
kompetencija u vezi sa linom, graanskom, drutvenom perspektivom i/ili perspektivom zaposlenja. Obuhvata
uenje u svim ivotnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno,
neformalno i informalno);
8) program cjeloivotnog uenja je dio studijskog programa, odnosno modul, sa definisanom strukturom koja
obezbjeuje ishode uenja za sticanje kompetencija i izdavanje sertifikata za obavljanje povezanih zadataka u
podrujima rada iz djelatnosti visokog obrazovanja definisanih u nacionalnom okviru kvalifikacija;
9) afirmativna akcija podrazumijeva uvoenje posebnih mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za
ostvarivanje ravnopravnosti i zatite prava lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom poloaju u obrazovanju;
10) lice odnosno student sa invaliditetom je lice koje ima dugorono fiziko, mentalno, intelektualno, senzorno ili
kombinovano oteenje koje sa razliitim barijerama u visokom obrazovanju moe oteati njihovo puno i efektivno
uee na osnovu jednakosti sa drugima;
11) stranac je dravljanin druge drave, lice bez dravljanstva, azilant i iseljenik;
12) ekspert je lice koje posjeduje izuzetna znanja i vjetine u odreenoj oblasti ili predmetu u obimu koji je bitan u
utvrivanju injenica, rjeavanju problema ili razumijevanju situacija.
II SAVJET ZA VISOKO OBRAZOVANJE
Nadlenost Savjeta za visoko obrazovanje
lan 11
Poslove unapreivanja i razvoja visokog obrazovanja obavlja Savjet za visoko obrazovanje (u daljem tekstu:
Savjet).
U obavljanju poslova iz stava 1 ovog lana, Savjet:
1) analizira stanje i dostignua u visokom obrazovanju i daje strune prijedloge Ministarstvu i Vladi Crne Gore (u
daljem tekstu: Vlada);
2) daje miljenje na prijedlog strategije razvoja visokog obrazovanja;

3) propisuje uslove i kriterijume za izbor u akademska zvanja;


4) daje miljenje o visini sredstava za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i studenata na tim
ustanovama za svaku studijsku godinu;
5) daje miljenje o broju studenata i visini sredstava za finansiranje studenata na studijskim programima od javnog
interesa na privatnim ustanovama visokog obrazovanja za svaku studijsku godinu;
6) sprovodi postupak akreditacije studijskog programa i izdaje sertifikat o akreditaciji studijskog programa;
7) izdaje sertifikat o reakreditaciji ustanove visokog obrazovanja na osnovu izvjetaja o reakreditaciji;
8) predlae mjere za unapreivanje kvaliteta visokog obrazovanja na osnovu preporuka iz izvjetaja o
reakreditaciji ustanova visokog obrazovanja i dostavlja ih Ministarstvu i Vladi;
9) sarauje sa ustanovama visokog obrazovanja u obezbjeivanju i unapreivanju kvaliteta;
10) rangira ustanove visokog obrazovanja po metodologiji rangiranja ustanova u Evropskom prostoru visokog
obrazovanja;
11) vri i druge poslove propisane zakonom.
Sastav i imenovanje Savjeta
lan 12
Savjet imenuje i razrjeava Vlada.
Savjet ima 13 lanova koji se imenuju na period od etiri godine.
lanovi Savjeta se imenuju iz reda istaknutih strunjaka iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, umjetnosti, reda
studenata i oblasti privrede, drutvenih djelatnosti i drugih relevantnih oblasti.
Izuzetno od stava 2 ovog lana, predstavnici iz reda studenata imenuje se na period od dvije godine.
lanove Savjeta iz reda studenata predlau studentski parlamenti ustanova visokog obrazovanja.
Rad Savjeta
lan 13
Rad Savjeta je javan.
Savjet za pojedine oblasti svog djelovanja moe obrazovati radna tijela, komisije i nezavisne ekspertske grupe.
U radna tijela, komisije i nezavisne ekspertske grupe iz stava 2 ovog lana mogu se imenovati strani eksperti sa
liste eksperata, koju utvruje Ministarstvo.
Savjet svoje zakljuke, preporuke, miljenja i izvjetaje tijela iz stava 2 ovog lana objavljuje na njeb stranici
Savjeta.
lan Savjeta ne moe biti lan komisije za akreditaciju.
Sredstva za rad Savjeta obezbjeuju se u budetu Crne Gore.
Strune i administrativno-tehnike poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.
Organizaciju i nain rada Savjet ureuje poslovnikom o radu.
III USTANOVE VISOKOG OBRAZOVANJA
Ostvarivanje visokog obrazovanja
lan 14
Visoko obrazovanje ostvaruju ustanove visokog obrazovanja (u daljem tekstu: ustanove) koje su licencirane, u
skladu sa ovim zakonom.
Vrste ustanova
lan 15
Ustanove su: univerzitet, fakultet, umjetnika akademija i visoka kola.
Ustanova iz stava 1 ovog lana osniva se kao javna ili privatna ustanova.
Ustanova stie svojstvo pravnog lica upisom u Centralni registar privrednih subjekata, ako ovim zakonom nije
drukije propisano.
Naziv ustanove
lan 16
Naziv ustanove odreuje osniva, u skladu sa ovim zakonom.

Sloboda ustanove
lan 17
Ustanova je autonomna u oblasti nastave, istraivanja i umjetnikog rada, u okviru svoje licence, u skladu sa ovim
zakonom.
Nauno-istraivaki rad ustanove ureuje se posebnim zakonom.
Prava ustanove
lan 18
Ustanova ima pravo da:
1) utvruje studijske programe koji e se izvoditi i predmete koji e se izuavati;
2) samostalno razvija i realizuje studijske programe;
3) odreuje metode nastave i provjere znanja studenata;
4) bira organe upravljanja i rukovoenja, utvruje njihov sastav, djelokrug rada i mandat;
5) ureuje unutranju organizaciju, u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove;
6) bira akademsko osoblje;
7) zakljuuje ugovore sa drugim ustanovama u Crnoj Gori i institucijama na meunarodnom nivou;
8) dodjeljuje poasne titule, u skladu sa svojim optim aktom;
9) ostvaruje imovinska prava i raspolae sredstvima, u skladu sa zakonom; i
10) ima druga prava u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove.
Nepovredivost prostora
lan 19
Prostor ustanove je nepovrediv, osim u sluaju spreavanja nastupajueg krivinog djela, krivinog djela koje je u
toku, u sluaju prirodne nepogode, druge nesree ili u drugim sluajevima predvienim zakonom, uz odobrenje
organa rukovoenja ustanove.
Akademske slobode i zatita
lan 20
Ustanova je obavezna da garantuje akademskom osoblju slobodu misli, ideja, provjere steenih znanja, odnosno
da obezbijedi slobodu organizovanja i udruivanja i zatitu akademskog osoblja od diskriminacije po bilo kom
osnovu, u skladu sa posebnim zakonom.
Sloboda istraivanja
lan 21
Akademsko osoblje ustanove ima slobodu da objavljuje rezultate svojih istraivanja, u skladu sa posebnim
zakonom i aktima ustanove.
Osnivanje ustanove
lan 22
Javnu ustanovu osniva drava.
Privatnu ustanovu moe da osnuje domae i strano pravno ili fiziko lice.
Uslovi za osnivanje i obavljanje djelatnosti
lan 23
Ustanova se moe osnovati i obavljati djelatnost, ako ima:
1) sertifikat o akreditaciji studijskog programa;
2) obezbijeen odgovarajui prostor u vlasnitvu ili po osnovu zakupa (uionice, laboratorije, biblioteku, prostorije
za vannastavne aktivnosti studenata), nastavna sredstva, opremu i druga sredstva neophodna za obavljanje
djelatnosti;
3) obezbijeene uslove i nesmetan pristup za lica sa invaliditetom;
4) obezbijeeno akademsko osoblje koje je izabrano u akademsko zvanje po propisima Crne Gore, za izvoenje

nastave za sve studijske predmete za svaku godinu studija, od kojih najmanje sa jednom treinom ima zakljuen
ugovor o radu;
5) obezbijeenu jednu polovinu saradnika od ukupnog broja saradnika potrebnih za izvoenje nastave iz svakog
studijskog predmeta na svakoj studijskoj godini, sa kojima ima zakljuen ugovor o radu;
6) obezbijeena finansijska sredstva za osnivanje i obavljanje djelatnosti; i
7) obezbijeene higijensko-tehnike uslove, u skladu sa posebnim propisima.
Blie uslove iz stava 1 ta. 2 i 3 ovog lana propisuje Ministarstvo.
Izuzetno od stava 1 taka 4 ovog lana smatra se da ustanova ima obezbijeeno akademsko osoblje iz oblasti
medicinskih nauka za klinike predmete, koje je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi kao nastavnoj bazi
ustanove.
Sadraj akta o osnivanju
lan 24
Akt o osnivanju ustanove sadri:
1) naziv i sjedite, odnosno ime i prebivalite osnivaa;
2) naziv i sjedite ustanove;
3) djelatnost ustanove;
4) sredstva za osnivanje i obavljanje djelatnosti i nain njihovog obezbjeivanja;
5) privremene organe rukovoenja i upravljanja;
6) rok za donoenje statuta; i
7) druga pitanja od znaaja za obavljanje djelatnosti ustanove.
Donoenje akta
lan 25
Akt o osnivanju i ukidanju javne ustanove donosi Vlada.
Akt o osnivanju i ukidanju privatne ustanove donosi osniva.
Finansijska garancija
lan 26
Osniva javne ustanove je duan da, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz lana 23 ovog zakona, podnese i
dokaz od organa dravne uprave nadlenog za poslove finansija da su obezbijeena finansijska sredstva u visini
potrebnih sredstava za realizaciju studijskog programa.
Osniva privatne ustanove je duan da, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz lana 23 ovog zakona, podnese i
garanciju poslovne banke o oroenim finansijskim sredstvima u visini potrebnih sredstava za realizaciju studijskog
programa za period od godinu dana.
Potrebna sredstva za realizaciju studijskog programa iz st. 1 i 2 ovog lana, obraunavaju se na osnovu cijene
kotanja obrazovanja studenta za odreeni studijski program i broja studenata za koji se trai licenca.
Prije isteka roka vaenja finansijske garancije iz stava 2 ovog lana ustanova je duna da, do poetka naredne
studijske godine, Ministarstvu dostavi dokaz o obezbijeenim finansijskim sredstvima za obavljanje djelatnosti za
narednu studijsku godinu.
Garancija poslovne banke iz stava 2 ovog lana, aktivirae se u sluaju da osniva donese odluku o ukidanju ili
prestanku rada ustanove, odnosno studijskog programa prije zavretka obrazovanja studenata po studijskom
programu, na zahtjev organa dravne uprave nadlenog za poslove finansija.
Sredstva iz st. 1, 2 i 4 ovog lana mogu se koristiti samo za zavretak obrazovanja studenata.
Obavljanje djelatnosti van sjedita
lan 27
Ustanova moe da obavlja djelatnost van svog sjedita.
Odluku o obavljanju djelatnosti van sjedita javne ustanove donosi Vlada na prijedlog organa upravljanja
ustanove.
Odluku o obavljanju djelatnosti van sjedita privatne ustanove donosi osniva.
Akreditacija studijskog programa
lan 28

Ustanova je duna da Savjetu, najmanje est mjeseci prije podnoenja zahtjeva za licenciranje, podnese zahtjev
za akreditaciju studijskog programa.
U postupku akreditacije studijskog programa vri se ocjena kvaliteta studijskog programa i njegove usklaenosti
sa profesionalnim potrebama i usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili slinim programima u inostranstvu.
Akreditacija studijskog programa se izdaje na vremenski period od najdue tri godine.
Izuzetno od stava 3 ovog lana, akreditacija za studijske programe koji traju due od tri godine, se izdaje na
period koliko traje taj studijski program.
Postupak akreditacije studijskih programa, sadraj i oblik sertifikata o akreditaciji propisuje Ministarstvo, na
prijedlog Savjeta.
Licenciranje
lan 29
Ustanova je duna da Ministarstvu podnese zahtjev za licenciranje, najmanje est mjeseci prije poetka obavljanja
djelatnosti.
Uz zahtjev za licenciranje ustanove osniva podnosi akt o osnivanju i dokaze o ispunjenosti uslova iz lana 23
ovog zakona.
Zahtjev za licenciranje podnosi ustanova kada: vri statusne promjene; mijenja sjedite odnosno prostor; obavlja
djelatnost van sjedita ili uvodi nove studijske programe.
Poetak obavljanja djelatnosti
lan 30
Ustanova moe da obavlja djelatnost i vri upis studenata kad Ministarstvo utvrdi da ustanova ispunjava uslove
propisane ovim zakonom i donese rjeenje o licenciranju.
Licencom se utvruje vrsta ustanove, akreditovani studijski programi, maksimalni broj studenata koji se mogu
upisati na pojedine studijske programe, nivoi obrazovanja i diplome koje se stiu na ustanovi.
Rjeenje o licenciranju, iz stava 1 ovog lana, donosi Ministarstvo i objavljuje u "Slubenom listu Crne Gore".
Rjeenje iz stava 3 ovog lana je konano u upravnom postupku.
Registar
lan 31
Ustanova se nakon dobijanja rjeenja o licenciranju upisuje u Registar ustanova visokog obrazovanja koje vodi
Ministarstvo.
Postupak licenciranja i nain voenja registra iz stava 1 ovog lana ureuje se propisom Ministarstva.
Zabrana rada
lan 32
Kada nadlena inspekcija utvrdi da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti ili ne obavlja djelatnost
u skladu sa Zakonom, ili ne dostavi finansijsku garanciju iz lana 26 stav 4 ovog zakona, privremeno e zabraniti rad
ustanove i odrediti rok u kojem ustanova i osniva moraju otkloniti utvrene nedostatke.
Ako se u roku iz stava 1 ovog lana ne otklone nedostaci, Ministarstvo e zabraniti obavljanje djelatnosti te
ustanove i obavijestiti o tome osnivaa.
Ustanova i osniva, u sluaju zabrane obavljanja djelatnosti iz stava 2 ovog lana, duni su da studentima
omogue nastavak zapoetog obrazovanja na drugoj odgovarajuoj ustanovi.
Statusne promjene
lan 33
Ustanova moe da vri statusne promjene.
Odluku o statusnoj promjeni ustanove donosi osniva.
Statusne promjene ustanove ne mogu se vriti u toku studijske godine.
Na statusne promjene ustanove shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se ureuju osnivanje i
obavljanje djelatnosti ustanove.
Ukidanje studijskog programa

lan 34
Odluku o ukidanju studijskog programa na ustanovi donosi organ upravljanja ustanove uz saglasnost osnivaa.
U sluaju ukidanja studijskog programa ustanova je duna da zateenim studentima omogui zavretak studija u
roku odreenim aktom o ukidanju studijskog programa.
Odluka iz stava 1 ovog lana dostavlja se Ministarstvu radi unoenja promjena u Registar ustanova visokog
obrazovanja.
Ukidanje ustanove
lan 35
Ustanova se ukida, ako:
1) ne postoji potreba za njenim postojanjem;
2) ne ispunjava propisane uslove za obavljanje djelatnosti; i
3) ne obavlja djelatnost za koju je osnovana.
U sluaju ukidanja ustanove odreuje se studijska godina u kojoj ustanova prestaje da upisuje studente u prvu
godinu studija.
U sluaju ukidanja ustanove osniva je duan da zateenim studentima omogui zavretak studija u roku
odreenim aktom o ukidanju ustanove.
Osniva odluku o ukidanju ustanove dostavlja Ministarstvu radi unoenja promjena u Registar ustanova visokog
obrazovanja.
Statut ustanove
lan 36
Statutom ustanove blie se ureuju:
1) organizacija ustanove;
2) organi ustanove i nain rada;
3) sticanje diplome akademskih i primijenjenih studija;
4) obavljanje istraivakog, naunog i umjetnikog rada;
5) nain ostvarivanja prava i obaveza zaposlenih i studenata;
6) nain donoenja etikog kodeksa akademskog osoblja;
7) finansijska kontrola;
8) evidencije; i
9) druga pitanja od znaaja za obavljanje djelatnosti ustanove.
Statut ustanove donosi organ upravljanja ustanove.
Na statut javne ustanove saglasnost daje Vlada.
Zatita naziva
lan 37
Naziv za ustanove iz lana 15 ovog zakona moe da koristi samo ustanova koja je licencirana i upisana u Registar
ustanova visokog obrazovanja.
Univerzitet
lan 38
Univerzitet je autonomna ustanova koja u obavljanju djelatnosti objedinjuje obrazovni, nauno-istraivaki i
umjetniki rad, kao djelove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.
Univerzitet obezbjeuje razvoj visokog obrazovanja, nauke, struke i umjetnosti, kreativnih sposobnosti i pripremu
studenata za obavljanje profesionalne djelatnosti, kao i promociju ljudskih prava i sloboda, graanskih i nacionalnih
prava i dostignua najveih standarda nastave i uenja.
Nauno-istraivaki, odnosno umjetniki rad obavlja se i organizuje u skladu sa posebnim zakonom i optim
aktom univerziteta.
Organizacija univerziteta
lan 39

Ustanova moe imati status univerziteta ako realizuje najmanje pet razliitih studijskih programa na osnovnim
studijama, od kojih se najmanje jedan studijski program realizuje kao osnovni i postdiplomski.
Studijski programi iz stava 1 ovog lana moraju biti iz najmanje tri od sedam sljedeih oblasti: prirodne, tehnikotehnoloke, medicinske, drutvene, humanistike, poljoprivredne i interdisciplinarne.
Univerzitet svoju djelatnost ostvaruje preko: fakulteta, umjetnikih akademija, instituta i visokih kola, kao
organizacionih jedinica.
Univerzitet ima svojstvo pravnog lica.
Organizaciona jedinica dravnog univerziteta nema svojstvo pravnog lica.
Dravni univerzitet moe organizacionoj jedinici iz stava 3 ovog lana, prenijeti odreena ovlaenja za stupanje u
pravni promet, u skladu sa statutom univerziteta.
Organizaciona jedinica privatnog univerziteta moe imati svojstvo pravnog lica.
Klasifikaciju oblasti iz stava 2 ovog lana propisuje Ministarstvo i organ dravne uprave nadlean za poslove
nauke.
Drugi naini organizovanja studija
lan 40
Javna ustanova moe, uz saglasnost Vlade, organizovati studije u saradnji sa domaom ili stranom ustanovom
visokog obrazovanja.
Privatna ustanova moe organizovati studije u saradnji sa domaom ili stranom ustanovom visokog obrazovanja.
U organizovanju studija iz st. 1 i 2 ovog lana, ustanova ima pravo da sprovodi program duplih ili zajednikih
diploma.
IV OBEZBJEIVANJE KVALITETA
Samoevaluacija i ocjena kvaliteta
lan 41
Ustanova sprovodi postupak samoevaluacije kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada na kraju svake
studijske godine, u skladu sa statutom ustanove.
U postupku samoevaluacije vri se anketiranje studenata na svim nivoima, najmanje dva puta godinje o
studijskim programima, nastavi, uslovima i radu akademskog osoblja.
Rezultati anketiranja studenata objavljuju se na njeb stranici ustanove.
Izvjetaje o samoevaluaciji ustanove usvaja organ upravljanja ustanove.
Ustanova izvjetaj o samoevaluaciji dostavlja Ministarstvu i Savjetu.
Nain i kriterijumi samoevaluacije za studijske programe, nastavnu opremu, kvalifikacije akademskog osoblja,
nain obavljanja nastave, upis studenata, procenat prolaznosti na ispitima, procenat diplomiranih studenata i sadraj
ankete blie se ureuje aktom Savjeta.
Reakreditacija ustanove
lan 42
U postupku reakreditacije evaluaciju ustanove vri inostrana akreditaciona agencija za obezbjeivanje kvaliteta.
Odluku o angaovanju agencije iz stava 1 ovog lana, nakon sprovedenog javnog poziva, donosi Ministarstvo uz
prethodno pribavljeno miljenje Savjeta.
Inostrana akreditaciona agencija vri evaluaciju ustanove na osnovu sopstvenih standarda za evaluaciju ustanova
ili standarda za evaluaciju ustanova koje donosi Savjet, u skladu sa standardima za evaluaciju ustanova u
Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
U postupku reakreditacije ustanova priprema izvjetaj o samoevaluaciji za period od najdue pet godina.
Na osnovu izvjetaja o samoevaluaciji i sprovedenog postupka evaluacije agencija iz stava 1 ovog lana priprema
izvjetaj o reakreditaciji.
Izvjetaj o reakreditaciji iz stava 1 ovog lana dostavlja se ustanovi, Ministarstvu i Savjetu.
Na osnovu pozitivnog izvjetaja inostrane akreditacione agencije o reakreditaciji, Savjet izdaje sertifikat o
reakreditaciji ustanove.
Obrazac sertifikata iz stava 7 ovog lana utvruje Ministarstvo.
Trokove evaluacije finansira ustanova.
Ako ustanova ne dobije sertifikat o reakreditaciji, licenca e vaiti za period od najvie godinu dana, bez
mogunosti upisa studenata u toj godini.
Ako se poslije isteka roka iz stava 10 ovog lana ne dobije reakreditacija, licenca se oduzima.
Akt o oduzimanju licence je konaan.

Izuzee
lan 43
Licencirana ustanova u periodu vaenja akreditacije, odnosno reakreditacije moe da vri izmjene studijskog
programa na osnovnim studijama najvie do 30 ECTS kredita bez sprovoenja postupka akreditacije i licenciranja.
Istraivanje trita rada
lan 44
Ustanova je duna da najmanje jednom u toku pet godina vri istraivanje trita rada anketiranjem svrenih
studenata, udruenja poslodavaca, privrednih subjekata i preduzetnika o primjenjivosti steenih znanja, vjetina i
kompetencija koje su neophodne tritu rada.
Rezultati istraivanja iz stava 1 ovog lana razmatraju se kod pripreme izvjetaja o samoevaluaciji i reakreditaciji i
objavljuju se na njeb stranici ustanove.
V UPRAVLJANJE I RUKOVOENJE
Organ upravljanja univerziteta
lan 45
Organ upravljanja univerziteta je upravni odbor.
Upravni odbor utvruje poslovnu politiku univerziteta.
Organ upravljanja dravnog univerziteta
lan 46
Upravni odbor dravnog univerziteta ima 15 lanova i ine ga predstavnici: akademskog osoblja, drugih
zaposlenih, studenata i predstavnici osnivaa.
Predstavnici osnivaa u upravnom odboru dravnog univerziteta ine 1/3 ukupnog broja lanova upravnog
odbora.
Predstavnike studenata u upravni odbor dravnog univerziteta bira Studentski parlament u skladu sa svojim
pravilima.
Upravni odbor se bira na period od etiri godine, osim predstavnika studenata koji se bira na period od dvije
godine.
Nadlenost, nain izbora i razrjeenja, kao i nain rada i odluivanja upravnog odbora blie se ureuje statutom
dravnog univerziteta.
Organ upravljanja privatnog univerziteta
lan 47
Upravni odbor privatnog univerziteta bira osniva.
U sastav upravnog odbora iz stava 1 ovog lana obavezno se biraju predstavnici studenata.
Nadlenost, broj lanova, sastav, nain izbora i razrjeenja, nain rada i odluivanja upravnog odbora, kao i period
na koji se bira upravni odbor privatnog univerziteta odreuje osniva, u skladu sa svojim statutom.
Organ upravljanja ustanove koja nije univerzitet
lan 48
Organ upravljanja ustanove koja nije univerzitet odreuje se statutom ustanove.
U organ upravljanja iz stava 1 ovog lana moraju biti zastupljeni predstavnici akademskog osoblja, drugih
zaposlenih i studenti.
Nadlenost, broj, sastav, trajanje mandata, nain izbora i razrjeenja, kao i nain rada i odluivanja organa
upravljanja ustanove iz stava 1 ovog lana ureuje se statutom ustanove.
Organ rukovoenja univerziteta
lan 49
Organ rukovoenja univerziteta je rektor.
Rektor je odgovoran za rad na univerzitetu, kao i za rukovoenje u okviru poslovne politike utvrene od strane

upravnog odbora univerziteta.


Univerzitet moe imati prorektore.
Izbor rektora dravnog univerziteta
lan 50
Rektor dravnog univerziteta se bira na period od tri godine na osnovu javnog konkursa i podneenog programa
razvoja univerziteta.
Rektora dravnog univerziteta, bira upravni odbor, iz reda redovnih profesora dravnog univerziteta.
Isto lice moe biti birano za rektora dravnog univerziteta dva puta uzastopno.
Nain i postupak izbora rektora, odnosno prorektora, njihova ovlaenja, trajanje mandata prorektora i druga
pitanja ureuju se statutom dravnog univerziteta.
Izbor rektora privatnog univerziteta
lan 51
Rektora privatnog univerziteta, bira osniva iz reda redovnih profesora, u skladu sa svojim statutom.
Nain izbora rektora, odnosno prorektora privatnog univerziteta, ovlaenja, trajanje mandata i druga pitanja
ureuju se statutom privatnog univerziteta.
Organ rukovoenja organizacione jedinice dravnog univerziteta
lan 52
Organ rukovoenja organizacione jedinice dravnog univerziteta je dekan, odnosno direktor, kojeg bira upravni
odbor univerziteta u skladu sa statutom.
Nain izbora dekana, odnosno direktora, ovlaenja, trajanje mandata i druga pitanja ureuju se statutom
dravnog univerziteta.
Organ rukovoenja ustanove koja nije univerzitet
lan 53
Organ rukovoenja ustanove koja nije univerzitet odreuje se statutom te ustanove.
Nain izbora organa rukovoenja, ovlaenja, trajanje mandata i druga pitanja ureuju se statutom ustanove.
Struni organ univerziteta
lan 54
Struni organ univerziteta je senat.
Senat ine: rektor, prorektori, predstavnici akademskog osoblja i predstavnici studenata, u skladu sa statutom
univerziteta.
Od ukupnog broja lanova senata, najmanje 50% lanova mora biti iz reda redovnih profesora univerziteta.
Nadlenost, broj, sastav, trajanje mandata, nain izbora i razrjeenja, kao i nain rada i odluivanja senata ureuje
se statutom univerziteta.
Struni organ ustanove koja nije univerzitet
lan 55
Struni organ ustanove koja nije univerzitet je vijee ustanove.
Vijee ustanove ine akademsko osoblje i predstavnici studenata, u skladu sa statutom ustanove.
Blii sastav, nadlenost, trajanje mandata, nain rada i odluivanja vijea ureuje se statutom ustanove.
Struni organ organizacione jedinice dravnog univerziteta
lan 56
Struni organ organizacione jedinice dravnog univerziteta je vijee.
Vijee iz stava 1 ovog lana ine: dekan, prodekani, lica sa akademskim zvanjem, predstavnici saradnika i
studenata, u skladu sa statutom dravnog univerziteta.

Nadlenost, trajanje mandata, nain rada i odluivanja vijea ureuje se statutom dravnog univerziteta.
VI FINANSIRANJE
Izvori finansiranja
lan 57
Ustanova moe da se finansira iz:
1) sredstava osnivaa;
2) kolarina i drugih naknada koje plaaju studenti;
3) intelektualnih i drugih usluga;
4) donacija, poklona i zavjetanja;
5) prihoda od imovine (zakup);
6) projekata i ugovora sa meunarodnim, dravnim ili privatnim subjektima u svrhu promovisanja nastave,
istraivanja i konsultantskih aktivnosti; i
7) drugih izvora u skladu sa zakonom.
Odgovornost organa rukovoenja
lan 58
Organ rukovoenja ustanove je odgovoran za zakonitu i namjensku upotrebu sredstava obezbijeenih u skladu sa
ovim zakonom.
Revizija
lan 59
U poslovanju ustanove obezbjeuje se nezavisna spoljnja i unutranja finansijska kontrola.
Nain vrenja unutranje finansijske kontrole ureuje se statutom ustanove.
Nezavisna revizija
lan 60
Vlada moe u vrenju spoljne kontrole da imenuje nezavisnog ovlaenog revizora radi ispitivanja finansijskog
stanja ustanove koja stie sredstva iz budeta Crne Gore.
Organ upravljanja ustanove je duan da obezbijedi saradnju prilikom finansijske kontrole iz stava 1 ovog lana.
Povraaj sredstava
lan 61
Vlada e od ustanove koja stie sredstva iz budeta Crne Gore da zatrai povraaj dodijeljenih sredstava, ukoliko
je nalazom nezavisnog i ovlaenog revizora utvrena nezakonita i nenamjenska upotreba sredstava.
Ovlaenja javne ustanove
lan 62
Javna ustanova moe da investira sredstva u obrazovne ili istraivake svrhe, uz saglasnost Vlade, pod uslovom:
1) da se ugovorom ne terete sredstva iz budeta Crne Gore; i
2) da se sredstva iz budeta Crne Gore ne izlau riziku.
Privremeno finansiranje
lan 63
Ukoliko javna ustanova ne dobije sertifikat o reakreditaciji u skladu sa ovim zakonom, osniva moe obezbijediti
sredstva za finansiranje ustanove, za period od najvie godinu dana bez mogunosti upisa studenata u toj godini.
Normativi i standardi za finansiranje
lan 64

Osniva obezbjeuje sredstva javnoj ustanovi za:


1) materijalne trokove, tekue i investiciono odravanje;
2) zarade zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta;
3) opremu i biblioteki fond;
4) obavljanje naunoistraivakog, odnosno umjetnikog rada, koji je u funkciji podizanja kvaliteta nastave;
5) nauno i struno usavravanje zaposlenih;
6) baze podataka i informacioni sistem;
7) rad Studentskog parlamenta i vannastavne aktivnosti studenata;
8) uspostavljanje jednakih uslova studiranja za sve studente (nesmetan pristup, boravak i rad);
9) druge namjene u skladu sa zakonom.
Vlada, uz prethodno pribavljeno miljenje Savjeta, utvruje visinu sredstava za finansiranje javnih ustanova i
studenata na tim ustanovama za svaku studijsku godinu.
Visina sredstava iz stava 1 ovog lana utvruje se na osnovu normativa i standarda za finansiranje javnih
ustanova koje donosi Vlada.
Odreivanje broja studenata
lan 65
Vlada odreuje broj studenata koji e se finansirati iz budeta Crne Gore za odreeni studijski program, u skladu
sa brojem propisanim u licenci javne ustanove.
Odluku iz stava 1 ovog lana donosi Vlada, na prijedlog organa upravljanja javne ustanove, u postupku davanja
saglasnosti na konkurs za upis na studijske programe.
Ostvarivanje prihoda javne ustanove na tritu
lan 66
Djelatnost javne ustanove je, po pravilu, neprofitabilna.
Javna ustanova moe, u skladu sa ovim zakonom, da promovie i koristi obrazovne i istraivake djelatnosti na
tritu radi ostvarivanja prihoda za realizaciju ciljeva visokog obrazovanja, koji se koristi za unapreivanje nastavne i
naunoistraivake djelatnosti, u skladu sa svojim finansijskim planom.
Javna ustanova je duna da prethodno pribavi saglasnost Vlade, kada ta djelatnost ukljuuje ili bi mogla ukljuiti
korienje prava bilo koje znaajnije intelektualne svojine, u bilo kojim literarnim, umjetnikim ili naunim radovima,
naunim otkriima, projektima, izumima, robi ili uslugama koje se, u cjelini ili djelimino, neposredno ili posredno,
obezbjeuju i iz sredstava budeta Crne Gore.
Posebni uslovi finansiranja
lan 67
Vlada moe za sredstva koja se dodjeljuju javnoj ustanovi za nastavu i istraivanje, propisati odreene uslove za
njihovo korienje, koji se odnose na:
1) sticanje, upotrebu i raspolaganje zemljitem, zgradama i opremom;
2) visinu i korienje kolarine i drugih plaanja koja se propisuju studentima;
3) transfer sredstava rasporeenih za studijske programe.
Finansiranje studenata na privatnim ustanovama
lan 68
Za finansiranje studenata na privatnim ustanovama na studijskim programima od javnog interesa i koji se ne
realizuju na javnoj ustanovi mogu se obezbijediti sredstva u budetu Crne Gore.
Kriterijume za utvrivanje studijskih programa od javnog interesa na privatnim ustanovama i koji se ne realizuju na
javnoj ustanovi propisuje Vlada, uz prethodno pribavljeno miljenje Savjeta.
Na osnovu kriterijuma iz stava 2 ovog lana, Vlada donosi odluku o studijskim programima od javnog interesa na
privatnim ustanovama i koji se ne realizuju na javnoj ustanovi za svaku studijsku godinu.
Vlada, na osnovu odluke iz stava 3 ovog lana, uz miljenje Savjeta, utvruje broj studenata i visinu sredstava za
finansiranje studenata na studijskim programima od javnog interesa na privatnim ustanovama i koji se ne realizuju na
javnoj ustanovi za svaku studijsku godinu.
Visina sredstava iz stava 4 ovog lana utvruje se na osnovu normativa i standarda za finansiranje studijskih

programa od javnog interesa na privatnim ustanovama i koji se ne realizuju na javnoj ustanovi, koje donosi Vlada.
Uslovi za korienje sredstava
lan 69
Vlada, za sredstva koja dodjeljuje privatnoj ustanovi, propisuje odreene uslove za njihovo korienje i zahtijeva
od privatne ustanove da podnese budet koji je predloen za obavljanje njene djelatnosti za narednu fiskalnu godinu.
Privatna ustanova je odgovorna za zakonitu i namjensku upotrebu sredstava dodijeljenih od strane Vlade i duna
je da Vladi omogui pristup finansijskim knjigama i evidenciji.
Utvrivanje kolarine
lan 70
Visinu kolarine koju plaaju studenti na ustanovama utvruje organ upravljanja ustanove.
Izuzetno od stava 1 ovog lana, visinu kolarine koju plaaju studenti u javnim ustanovama utvruje organ
upravljanja, uz saglasnost Ministarstva.
Visina kolarine iz st. 1 i 2 ovog lana moe se odrediti u razliitom iznosu zavisno od trokova realizacije
studijskog programa.
Studenti sa invaliditetom oslobaaju se plaanja kolarine.
VII AKADEMSKO OSOBLJE
Akademsko osoblje
lan 71
Akademsko osoblje, u smislu ovog zakona, su lica sa akademskim zvanjem i saradnici koji neposredno realizuju
studijski program na ustanovi.
Akademska zvanja
lan 72
Akademska zvanja, u smislu ovog zakona, su:
1) redovni profesor;
2) vanredni profesor;
3) docent;
4) profesor i predava visoke kole.
Lica u akademska zvanja iz stava 1 ovog lana bira senat univerziteta, na osnovu javnog konkursa, na period od
pet godina, izuzev redovnog profesora koji se bira na neodreeno vrijeme.
Izbor u vie zvanje vri se nakon isteka vremena izbora u nie zvanje.
Postupak izbora u akademska zvanja iz stava 1 ovog lana mora se zavriti u roku od est mjeseci od dana
raspisivanja konkursa.
Uslovi za izbor u akademsko zvanje
lan 73
U akademska zvanja iz lana 72 stav 1 ovog zakona moe biti izabrano lice koje ima doktorat nauka i provjerene
pedagoke sposobnosti.
U akademska zvanja za umjetnike i njima odgovarajue predmete na fakultetu i akademiji za likovnu,
primijenjenu, muziku, dramsku umjetnost i arhitekturu moe biti izabrano lice koje ima visoko obrazovanje, priznata
umjetnika djela i provjerene pedagoke sposobnosti.
Akademsko osoblje iz lana 72 ovog zakona, pored uslova iz st. 1 i 2 ovog lana, mora da ispunjava uslove za
izbor u zvanje za odgovarajuu naunu/umjetniku disciplinu, koji moraju biti meunarodno uporedivi.
Uslove i kriterijume za izbor u akademsko zvanje propisuje Savjet.
Postupak za izbor
lan 74
Postupak za izbor u akademska zvanja, kao i druga pitanja u vezi sa izborom ureuju se statutom univerziteta.
Prilikom izbora u akademska zvanja moe se omoguiti uestvovanje meunarodnih eksperata, u skladu sa

statutom univerziteta.
Saradnici
lan 75
Saradnik u nastavi moe biti:
- student magistarskih studija koji je zavrio osnovne ili specijalistike studije sa najmanjom prosjenom ocjenom
B (8,50);
- student doktorskih studija, odnosno doktorant koji je zavrio magistarske studije sa najmanjom prosjenom
ocjenom B (8,50);
- lice koje je steklo nauno zvanje doktor nauka.
Lice iz stava 1 ovog lana bira se, na osnovu javnog konkursa, koji raspisuje ustanova u skladu sa statutom
ustanove.
Ugovor sa saradnicima iz stava 1 alineja 1 ovog lana zakljuuje se na period od godinu dana, ali ne due od
etiri godine.
Ugovor sa saradnicima iz stava 1 alineja 2 ovog lana zakljuuje se na period od tri godine, ali ne due od sedam
godina.
Ugovor sa saradnikom koji je stekao nauno zvanje doktor nauka zakljuuje se na period do pet godina.
Saradnik u nastavi ne moe samostalno izvoditi teoretsku nastavu, vriti ispitivanje i ocjenjivanje studenata.
Blii uslovi, nain i postupak izbora saradnika utvruju se statutom ustanove.
Gostujui profesor
lan 76
Ustanova bez javnog konkursa, na osnovu odluke nadlenog organa ustanove, moe angaovati lice sa
akademskim zvanjem sa druge ustanove van teritorije Crne Gore kao gostujueg profesora.
Prava i obaveze izmeu gostujueg profesora i ustanove ureuju se ugovorom, u skladu sa statutom ustanove.
Profesor emeritus
lan 77
Univerzitet moe dodijeliti zvanje profesor emeritus penzionisanom redovnom profesoru koji se posebno istakao
svojim naunim, odnosno umjetnikim radom.
Blii uslovi i postupak za dodjelu zvanja profesor emeritus utvruju se optim aktom univerziteta.
Zatita od plagijata
lan 78
Autorizovani rad (struni, nauni ili umjetniki) za koji nadleni organ utvrdi da je plagijat smatra se nitavnim, kao
i ocjene, nagrade, zvanja i titule koje je lice koje se koristi plagijatom steklo na osnovu takvog rada.
Ustanova je duna da proglasi nitavnim sve ocjene, nagrade, zvanja i titule koje je lice iz stava 1 ovog lana
steklo na toj ustanovi, na osnovu takvog rada.
Postupak utvrivanja plagijata ureuje se statutom ustanove, u skladu sa posebnim zakonom.
VIII ORGANIZACIJA STUDIJA
Studijski programi
lan 79
Studije na ustanovama realizuju se na osnovu akreditovanog studijskog programa.
Zavretkom studijskog programa stie se odreeni nivo obrazovanja i kvalifikacija, u skladu sa zakonom.
lan 80
Ustanova visokog obrazovanja, u okviru programa koji realizuje, obezbjeuje studentima uslove za sticanje znanja
minimum jednog stranog jezika na viem naprenom nivou.
Vrste studijskih programa
lan 81

Studijski programi koji se mogu realizovati na ustanovama su: osnovni, postdiplomski, doktorski i interdisciplinarni.
Postdiplomski studijski programi su specijalistiki i magistarski.
Osnovni i postdiplomski studijski programi mogu se akreditovati kao akademski i primijenjeni.
Doktorski studijski programi se mogu akreditovati kao akademski.
Interdisciplinarni studijski programi organizuju se iz najmanje dvije naune oblasti.
Studijski program mora da sadri praktinu nastavu, kao i ishode uenje za naunu oblast kojoj pripada studijski
program, odnosno kompetencije za obavljanje djelatnosti.
Programi osnovnih studija sadre najmanje dva izborna modula.
Evropski sistem prenosa kredita
lan 82
Studijski programi za sticanje nivoa obrazovanja i diploma visokog obrazovanja moraju biti usklaeni sa
Evropskim sistemom prenosa kredita (ECTS European Credit Transfer System).
Obim studijskog programa koji se izvodi u jednoj studijskoj godini je 60 (ECTS) kredita.
Prenos ECTS kredita moe se realizovati izmeu razliitih studijskih programa, odnosno ustanova.
Kriterijumi i uslovi prenosa ECTS kredita propisuju se optim aktom ustanove, odnosno ugovorom izmeu
ustanova.
Vrste diploma
lan 83
Diplome koji se stiu na ustanovi su:
1) diploma primijenjenih osnovnih studija poslije zavrenog primijenjenog studijskog programa, obima najmanje
180 ECTS;
2) diploma akademskih osnovnih studija, poslije zavrenog akademskog studijskog programa, obima najmanje
180 ECTS;
3) diploma primijenjenih specijalistikih studija, poslije zavrenog primijenjenog specijalistikog programa, obima
najmanje 60 ECTS, a nakon sticanja diploma primijenjenih osnovnih studija;
4) diploma akademskih specijalistikih studija, poslije zavrenog akademskog specijalistikog programa, obima
najmanje 60 ECTS, nakon sticanja diploma akademskih osnovnih studija;
5) diploma primijenjenih magistarskih studija, poslije zavrenog primijenjenog magistarskog programa, obima do
120 ECTS, a nakon sticanja diploma primijenjenih osnovnih studija, odnosno primijenjenih specijalistikih studija i
odbrane magistarskog rada;i
6) diploma akademskih magistarskih studija, poslije zavrenog akademskog magistarskog programa, obima do
120 ECTS, a nakon sticanja diploma akademskih osnovnih studija, odnosno akademskih specijalistikih studija i
odbrane magistarskog rada.
Diplomu akademskih doktorskih studija moe da stekne lice koje ima akademski naziv magistar nauka i zavren
studijski program doktorskih studija obima 180 ECTS i odbranjenu doktorsku disertaciju.
Izuzetno od stava 2 ovog lana, diploma akademskih doktorskih studija moe da stekne lice koje je zavrilo
osnovne akademske studije obima 300 ECTS, zavrenog studijskog programa doktorskih studija obima 180 ECTS i
odbrane doktorske disertacije.
Diploma iz st. 2 i 3 ovog lana stie se na univerzitetu.
IX PRAVILA STUDIRANJA
Studijska godina i organizacija nastave
lan 84
Ustanova realizuje nastavu u toku studijske godine koja, po pravilu, poinje 1. septembra, u skladu sa
akademskim kalendarom.
Nastava u studijskoj godini moe se realizovati u dva semestra od kojih svaki traje po 15 nedjelja.
Nastava pojedinanih predmeta realizuje se u toku jednog semestra, u skladu sa studijskim programom.
Uenje na daljinu
lan 85
Nastava moe biti organizovana i kao uenje na daljinu, a polaganje ispita odrava se u prostorijama ustanove.
Uslove i nain organizovanja nastave i polaganje ispita, iz stava 1 ovog lana, propisuje Ministarstvo, uz

prethodno pribavljeno miljenje Savjeta.


Organizacija studija
lan 86
Ustanova je duna da za sve studente organizuje predavanja i druge oblike nastave, osim za uenje na daljinu, u
skladu sa obrazovnim programom za postizanje ishoda uenja.
Praktina znanja, vjetine i kompetencije mogu se sticati u laboratorijama ustanove ili praksom kod poslodavaca
za nesmetano ukljuivanje na trite rada.
Nain i vrijeme organizovanja svih oblika nastave iz stava 1 ovog lana ustanova ureuje optim aktom.
Ustanova je duna da na poetku studijske godine na odgovarajui nain informie studente o nainu, vremenu i
mjestu odravanja nastave, provjere znanja i ispita, rezultatima ispita i drugim pitanjima od znaaja za organizaciju
studija.
Pravila studija
lan 87
Pri upisu na ustanovu student se opredjeljuje za upis na odreeni studijski program.
Studijskim programom odreuju se predmeti za pojedinu godinu studiranja.
Polaganjem ispita iz predmeta, iz stava 2 ovog lana, student stie odreeni broj ECTS kredita u skladu sa
studijskim programom.
Student koji ne poloi izborni predmet, moe ponovo da se opredijeli za isti ili drugi izborni predmet.
Pravila studiranja blie se utvruju optim aktom ustanove.
Promjena naina finansiranja studenta
lan 88
Student koji se finansira iz budeta Crne Gore i ima najmanje 40 ECTS kredita ostvarenih u prvi put upisanoj
studijskoj godini ima pravo da se i u narednoj studijskoj godini finansira iz budeta.
Student koji se finansira iz budeta Crne Gore i ima manje od 40 ECTS kredita u prvi put upisanoj studijskoj godini
moe da nastavi studije u statusu studenta koji se sam finansira.
Student koji se sam finansira i koji poloi sve ispite, odnosno ostvari 60 ECTS, u skladu sa studijskim programom
za odreenu godinu studiranja, moe se u narednoj studijskoj godini finansirati iz budeta Crne Gore ako se rangira u
okviru ukupnog broja studenata ije se studije finansiraju iz budeta na nain i po postupku utvrenim optim aktom
ustanove.
Ocjenjivanje
lan 89
Student polae ispit po zavretku nastave iz tog studijskog predmeta na nain predvien studijskim programom, u
skladu sa statutom ustanove.
Uspjenost studenata u savladavanju predmeta i svih oblika provjere znanja prije ispita vrednuje se i izraava
poenima.
Ukupan broj poena koje student moe stei kroz sve predispitne oblike provjere znanja, odnosno ishoda uenja
iznosi najmanje 50 poena, u skladu sa pravilima studija.
Po osnovu svih predispitnih oblika provjere znanja, odnosno ishoda uenja i polaganjem ispita student moe
ostvariti najvie 100 poena, u skladu sa pravilima studija.
Uspjeh studenata na ispitu i drugim oblicima provjere znanja izraava se slovnim ocjenama i to: A, B, C, D, E i F.
Ocjena F je nedovoljna ocjena.
Slovne ocjene iz stava 5 ovog lana ekvivalentne su brojanim ocjenama i to:
1) ocjena A (odlian) ekvivalentna je ocjeni 10
2) ocjena B (vrlodobar) ekvivalentna je ocjeni 9
3) ocjena C (dobar) ekvivalentna je ocjeni 8
4) ocjena D (zadovoljava) ekvivalentna je ocjeni 7
5) ocjena E (dovoljan) ekvivalentna je ocjeni 6.
Srednja ocjena tokom studija odreuje se kao kolinik zbira proizvoda brojane ocjene i ECTS bodova za svaki
predmet i ukupnog broja steenih ECTS bodova.
Ispiti

lan 90
Ispit je javan.
Student polae ispit u prostorijama ustanove.
Izuzetno od stava 2 ovog lana, ispit se moe polagati van prostorija ustanove samo ukoliko se radi o ispitu
studijskog predmeta iji karakter to zahtijeva.
Student polae ispit neposredno po zavretku nastave iz tog predmeta.
Student sa invaliditetom ima pravo da polae ispit na nain prilagoen njegovim obrazovnim potrebama u skladu
sa statutom ustanove.
Student moe polagati samo jedan kolokvijum ili zavrni ispit u toku jednog dana, a ne vie od dva kolokvijuma ili
zavrna ispita u toku sedmice.
Ispitni rok
lan 91
Ispitni rokovi su januarski i junski.
Ispitni rokovi iz stava 1 ovog lana imaju dva ispitna termina.
Student koji ne poloi ispit u prvom ispitnom terminu ima pravo da polae u drugom terminu istog ispitnog roka.
Student ima pravo da predmete koje nije poloio u rokovima, iz stava 1 ovog lana, polae u dodatnom roku prije
poetka naredne studijske godine.
Termini za organizaciju ispita iz st. 1, 2 i 3 ovog lana, odreuju se akademskim kalendarom za studijsku godinu
koji donosi ustanova, u skladu sa statutom.
Prigovor
lan 92
Student ima pravo da organu rukovoenja ustanove podnese prigovor na ocjenu ako smatra da ispit nije obavljen
u skladu sa zakonom i optim aktom ustanove u roku od 48 sati od dobijanja ocjene.
Organ rukovoenja je duan da po prigovoru, u roku od tri dana, obrazuje komisiju koja e utvrditi, u skladu sa
zahtjevom iz prigovora, da li je ocjena izvedena suprotno propisima, pregledati i ponovo ocijeniti pismeni ili drugi rad
ili ispitati studenta.
Ocjena komisije iz stava 2 ovog lana je konana.
Ukoliko student trai izuzee predmetnog nastavnika, taj nastavnik ne moe biti lan komisije iz stava 2 ovog
lana.
X STUDENTI
Upis na osnovne studije
lan 93
Pravo upisa na osnovne akademske i primijenjene studije ima lice koje je steklo odgovarajui nivo obrazovanja IV1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija.
Upis na studije iz stava 1 ovog lana vri se na osnovu:
1) opteg uspjeha na zavretku pojedinanih razreda za sticanje IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija;
2) rezultata postignutih na eksternom maturskom, odnosno strunom ispitu;
3) postignutog uspjeha iz dva predmeta treeg i etvrtog razreda koji su od znaaja za nastavak obrazovanja; i
4) diplome Lua.
Za upis na odreene studijske programe moe se uvesti prijemni ispit.
Za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije pri upisu na studijski program.
Maturski, odnosno struni ispit iz stava 2 taka 2 ovog lana vrednuje se sa najmanje 15% od ukupnog broja
bodova koji se stie pri upisu vrednovanjem svih kriterijuma iz st. 2 i 3 ovog lana.
Izuzetno od stava 1 ovog lana, na struno-umjetnikim studijskim programima osnovnih studija fakulteta i
akademija umjetnosti moe se upisati kandidat bez zavrene srednje kole ukoliko poloi prijemni ispit u skladu sa
ovim zakonom.
Blie uslove i kriterijume, nain i postupak upisa u prvu godinu osnovnih akademskih i primijenjenih studija
propisuje Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno miljenje Savjeta.
Upis na specijalistike studije
lan 94

Upis na specijalistike akademske i primijenjene studije vri se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima
postignutim na osnovnim akademskim ili primijenjenim studijama, obima najmanje 180 ECTS, u skladu sa ovim
zakonom i statutom ustanove.
Izuzetno od stava 1 ovog lana, za lica sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije.
Upis na magistarske studije
lan 95
Upis na magistarske akademske i primijenjene studije vri se na konkurentskoj osnovi u skladu sa rezultatima
postignutim na osnovnim akademskim ili primijenjenim studijama, obima najmanje 240 ECTS ili na specijalistikim
studijama, u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove.
Upis na doktorske studije
lan 96
Upis na doktorske studije vri se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na magistarskim
akademskim studijama, u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove.
Cjeloivotno uenje
lan 97
Ustanove mogu realizovati posebne programe usavravanja u oblasti visokog obrazovanja za potrebe
cjeloivotnog uenja radi sticanja strune kvalifikacije ili dijela strune kvalifikacije, u skladu sa zakonom i posebnim
propisima ustanove.
Posebni program usavravanja iz stava 1 ovog lana ne smatra se studijskim programom.
Programe iz stava 1 ovog lana akredituje Savjet, osim programa koje su donijeli nadleni organi u skladu sa
zakonom, i mogu se realizovati na licenciranim ustanovama, u skladu sa posebnim zakonom.
Licu koje zavri program usavravanja, ustanova iz stava 1 ovog lana izdaje ispravu.
Provjera znanja, vjetina i kompetencija lica koja zavre posebne programe vri se u skladu sa zakonom.
Konkurs za upis
lan 98
Konkurs za upis na studije raspisuje ustanova, u skladu sa licencom i statutom.
Konkurs za upis na studije u javnoj ustanovi raspisuje organ upravljanja, u skladu sa licencom, uz prethodnu
saglasnost osnivaa.
Broj studenata za upis
lan 99
Ustanova utvruje broj studenata koji se upisuje na studijske programe koje organizuje, koji ne moe biti vei od
broja utvrenog u licenci.
U sluajevima kada je broj kvalifikovanih kandidata za upis vei od broja javno finansiranih mjesta na bilo kojem
studijskom programu, kandidati se mogu upisati na mjesta za koje se plaa kolarina, na osnovu kriterijuma iz lana
93 ovog zakona, do broja utvrenog u konkursu.
Izuzetno od stava 2 ovog lana, ukoliko je kandidat lice sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije.
Upis stranih dravljana
lan 100
Stranac ima pravo upisa na studijske programe u Crnoj Gori pod jednakim uslovima kao i crnogorski dravljani, u
skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove.
Status studenta
lan 101

Status studenta stie se upisom na odgovarajui studijski program na ustanovi.


Ugovor o studiranju
lan 102
Student i ustanova zakljuuju ugovor o studiranju, kojim se blie ureuju njihova meusobna prava i obaveze.
Uz ugovor o studiranju, studenti potpisuju i izjave o potovanju naela akademske etike.
Sadraj ugovora za javne ustanove iz stava 1 ovog lana utvruje Ministarstvo i objavljuje na svojoj njeb stranici.
Ugovor iz stava 1 ovog lana sadri obavezu ustanove o obezbjeivanju nastavka i zavretka obrazovanja u
sluaju prestanka rada ustanove ili studijskog programa.
Prava studenata
lan 103
Student ima pravo:
1) na kvalitetno obrazovanje i objektivno ocjenjivanje;
2) na izjanjavanje o kvalitetu rada akademskog osoblja;
3) na albu u sluaju povrede njegovog prava utvrenog optim aktom ustanove;
4) na mirovanje prava i obaveza za vrijeme trudnoe, roditeljskog odsustva, due bolesti i u drugim opravdanim
sluajevima u skladu sa statutom ustanove;
5) da pohaa predavanja, seminare i ostale vidove nastave;
6) da koristi biblioteke, raunarske sale i ostale usluge koje ustanova prua studentima;
7) da bira i bude biran u organe ustanove, u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove;
8) na zastupljenost najmanje od 20% u odnosu na ukupan broj lanova u strunim organima i organima
upravljanja;
9) da ostvaruje prava iz oblasti studentskog standarda;
10) na jednakost i zatitu od diskriminacije; i
11) da ostvaruje i druga prava u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove.
Nain ostvarivanja prava iz stava 1 ovog lana blie se ureuje statutom ustanove.
Obaveze studenata
lan 104
Student ima obavezu da:
1) potuje reim studija i uredno izvrava studentske obaveze;
2) potuje opta akta koja donosi ustanova;
3) uestvuje u akademskim aktivnostima ustanove;
4) potuje prava zaposlenih i drugih studenata.
Zatita prava studenata
lan 105
Student ima pravo da ospori svaku odluku ustanove, kojom je povrijeeno njegovo pravo utvreno zakonom,
statutom ili drugim aktom, pred nadlenim sudom.
Prestanak statusa studenta
lan 106
Status studenta prestaje:
1) sticanjem diplome odgovarajueg nivoa obrazovanja;
2) ispisom;
3) iskljuenjem sa ustanove.
Uslovi pod kojima se student moe ispisati ili iskljuiti, kao i postupci po albi ureuju se statutom ustanove.
Iskljuenje studenta
lan 107

Student moe biti iskljuen sa ustanove, najdue dvije studijske godine, od strane senata, odnosno drugog
strunog organa, u skladu sa statutom ustanove.
alba na odluku iz stava 1 ovog lana izjavljuje se organu upravljanja ustanove.
Odluka organa iz stava 2 ovog lana je konana.
Studentski standard
lan 108
Prava iz oblasti studentskog standarda su lina i neprenosiva.
Prava iz studentskog standarda
lan 109
Student ima pravo na:
1) smjetaj i ishranu u domu;
2) studentski kredit;
3) stipendiju za najbolje studente;
4) participaciju prevoza u prigradskom i meugradskom saobraaju;
5) zdravstvenu zatitu u skladu sa posebnim zakonom;
6) osnivanje sportskih drutava u skladu sa zakonom.
Kriterijume, nain, uslove i visinu naknade za ostvarivanje prava iz stava 1 ta. 1 , 2, 3 i 4 ovog lana propisuje
Ministarstvo.
Studentski dom
lan 110
Smjetaj i ishrana studenata organizuje se u domovima studenata, odnosno domovima uenika i studenata (u
daljem tekstu: studentski dom).
Na osnivanje, organizovanje, unutranju organizaciju i rad, statusne promjene, nain upravljanja i rukovoenja,
finansiranje, zastupanje i predstavljanje i druga pitanja od znaaja za rad studenskog doma shodno se primjenjuju
odredbe Opteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.
Studentske organizacije
lan 111
Statutom ustanove se obezbjeuje uspostavljanje jedne ili vie organizacija koje zastupaju studente i doprinose
zadovoljenju socijalnih, kulturnih i akademskih potreba i potrebi fizike rekreacije studenata.
Studentski parlament
lan 112
Studentski parlament je institucionalni oblik organizovanja studenata, koji je autonoman u svom radu i ovlaen za
zastupanje i zatitu prava i interesa studenata.
Studentski parlament obrazuje se u ustanovi, a ine ga predstavnici studenata.
Nadlenost, nain izbora, kao i organizacija rada studentskog parlamenta ureuje se statutom studentskog
parlamenta.
Finansijska pomo studentskim organizacijama
lan 113
Ustanova moe da prua finansijsku pomo za osnivanje i rad studentskih organizacija, ukljuujui i sredstva za
investicione i tekue trokove prostora i opreme.
XI EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE
Evidencija
lan 114

Ustanova vodi: matinu knjigu studenata, evidenciju o izdatim diplomama i dopunama diploma i evidenciju o
ispitima.
Matina knjiga studenata i evidencija o izdatim diplomama trajno se uva.
Evidencija iz stava 1 ovog lana vodi se u obliku zapisa na papiru i elektronskom obliku.
Lini podaci upisani u evidenciju iz stava 1 ovog lana prikupljaju se, obrauju, uvaju i koriste za potrebe
ustanove i Ministarstva, u skladu sa zakonom.
Svi vidovi prikupljanja, dranja, obrade, objavljivanja i korienja podataka iz stava 4 ovog lana sprovode se u
skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita podataka o linosti.
Javne isprave
lan 115
Na osnovu podataka iz evidencije ustanova izdaje javne isprave.
Javne isprave, u smislu ovog zakona, su: indeks, diploma i dopuna diplome, potvrda o studiranju, uvjerenje o
poloenim ispitima i uvjerenje o zavrenim studijama.
Nain voenja matine knjige, evidencije i sadraj javnih isprava propisuje Ministarstvo.
Nitavnost javne isprave
lan 116
Javne isprave oglaavaju se nitavnim ako:
1) ih je izdala nelicencirana ustanova;
2) ih je potpisalo neovlaeno lice;
3) imalac javne isprave nije ispunio sve ispitne obaveze na studijskom programu na nain i prema postupku koji je
utvren zakonom, podzakonskim aktom i studijskim programom.
Postupak oglaavanja javnih isprava nitavnim sprovodi Ministarstvo.
Rjeenje o ponitavanju javnih isprava je konano u upravnom postupku i objavljuje se u "Slubenom listu Crne
Gore".
XII KAZNENE ODREDBE
Kazne za prekraje
lan 117
Novanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice -ustanova, ako:
1) pone sa radom i obavlja djelatnost a ne ispunjava propisane uslove, odnosno nema rjeenje o licenciranju
(lan 30 stav 1);
2) u sluaju ukidanja studijskog programa zateenim studentima ne omogui zavretak studija (lan 34 stav 2);
3) u sluaju ukidanja ustanove zateenim studentima ne omogui zavretak studija (lan 35 stav 3);
4) primjenjuje statut na koji Vlada nije dala saglasnost (lan 36 stav 3);
5) investira sredstva u obrazovne ili istraivake svrhe bez saglasnosti Vlade (lan 62);
6) bez prethodno pribavljene saglasnosti Vlade obezbjeuje sredstva iz budeta Crne Gore kada ta djelatnost
ukljuuje ili bi mogla ukljuiti korienje prava bilo koje znaajnije intelektualne svojine, u bilo kojim literarnim,
umjetnikim ili naunim radovima, naunim otkriima, projektima, izumima, robi ili uslugama (lan 66 stav 3);
7) naplati kolarinu veu od kolarine na koju je saglasnost dalo Ministarstvo (lan 70 stav 2);
8) izvri izbor lica u akademska zvanja koji ne ispunjavaju uslove za izbor u akademsko zvanje iz lana 73 st. 1, 2
i 3 ovog zakona;
9) izvri izbor lica za saradnike u nastavi koji ne ispunjavaju uslove propisane lanom 75 st. 1, 2, 3, 4 i 5 ovog
zakona;
10) izdaje diplome licima koji ne ispunjavaju uslove propisane lanom 83 ovog zakona;
11) upie studente na osnovne studije koji ne ispunjavaju uslove propisane lanom 93 ovog zakona;
12) upisuje studente preko broja utvrenog u licenci (lan 99 stav 1);
13) ne zakljui sa studentom ugovor o studiranju (lan 102 stav 1);
14) ne vodi matinu knjigu studenata, evidenciju o izdatim diplomama i dopunama diploma i evidenciju o ispitima
(lan 114 stav 1);
15) ne izda javne isprave na osnovu podataka iz evidencije (lan 115 stav 1).
Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se organ rukovoenja i odgovorno lice na ustanovi u iznosu od 200 eura
do 2.000 eura.
XIII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
Rok za donoenje podzakonskih akata

lan 118
Propisi za sprovoenje ovog zakona donijee se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
Do donoenja propisa utvrenih ovim zakonom primjenjivae se propisi koji su vaili do stupanja na snagu ovog
zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.
Usklaivanje akata ustanova
lan 119
Ustanove su dune da usklade svoju organizaciju, rad i opte akte sa ovim zakonom u roku od est mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do donoenja optih akata iz stava 1 ovog lana primjenjivae se postojei opti akti, ako nijesu u suprotnosti sa
ovim zakonom.
Zapoeti postupak akreditacije i licenciranja
lan 120
Postupak akreditacije i licenciranja ustanova, odnosno studijskih programa koji je zapoet do dana stupanja na
snagu ovog zakona zavrie se po propisima po kojima je zapoet.
Rok za dopunu licence
lan 121
Za studijske programe za koje do dana stupanja na snagu ovog zakona Univerzitet Crne Gore nema licencom
propisan broj studenata za upis u prvu godinu studija, sprovee se postupak dopune licence za odreivanje broja
studenata, do 30. aprila 2015. godine.
Rok za usaglaavanje studijskih programa
lan 122
Ustanove su dune da usklade studijske programe sa lanom 81 stav 6 ovog zakona, u roku od godinu dana od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
Status nastavnika i saradnika
lan 123
Nastavnici i saradnici koji su izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom do isteka
vremena na koje su birani.
Postupci izbora nastavnika i saradnika zapoeti do stupanja na snagu ovog zakona zavrie se u skladu sa ovim
zakonom.
Status Savjeta za visoko obrazovanje
lan 124
Savjet za visoko obrazovanje koji je imenovan do dana stupanja na snagu ovog zakona nastavlja sa radom do
isteka vremena na koje je imenovan.
Status Upravnog odbora
lan 125
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore koji je imenovan do dana stupanja na snagu ovog zakona nastavlja sa
radom do isteka vremena na koje je imenovan.
Prestanak vaenja

lan 126
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o visokom obrazovanju ("Slubeni list RCG", broj
60/03 i "Slubeni list CG", br.47/10, 47/11 i 48/13) i lan 24 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su
propisane novane kazne za prekraje("Slubeni list CG", broj 40/11).
lan 127
lan 80 e se primjenjivati poev od 1. januara 2018. godine.
Stupanje na snagu
lan 128
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slubenom listu Crne Gore".