You are on page 1of 6

Na osnovu lana 12. Zakona o komunalnim djelatnostima (Slubeni list SR BiH, broj 20/90 ), lana 10. stav 1.

taka 3. Statuta
JKP Babunar d.o.o. Travnik, (broj: S 319/06; OPU 2135/2008) i lana 15. stav 2. Pravilnika o kriterijima za utvrivanje cijena komunalnih
usluga JKP Babunar d.o.o. Travnik, Nadzorni odbor JKPBabunar d.o.o. Travnik, na 48. sjednici odranoj dana 16.07.2010.godine, d o n o s i:

CJENOVNIK
KOMUNALNIH USLUGA JKP BABUNAR d.o.o. TRAVNIK
I

IZNOS NAKNADA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA


Naknada za obavljanje komunalnih usluga utvruju se u slijedeim iznosima:

1.
r.b.
1.
2.
3.
4.

USLUGE SNABDJEVANJA VODOM ZA PIE


Vrsta naknade
Naknada za korisnike koji imaju ugraen vodomjer-PRAVNA LICA
Naknada za korisnike koji imaju ugraen vodomjer-FIZIKA LICA
Naknada (paual) za korisnike koji nemaju ugraen vodomjer-FIZIKA
LICA (6 m/lan domainstva)
Naknada za bolnice

Cijena bez PDV-a


2,00 KM/m
0,80 KM/m
4,80 KM/lan
domainstva
1,28 KM/m

PDV 17%
0,34 KM/ m
0,14 KM/ m
0,82 KM/lan
domainstva
0,22 KM/ m

Cijena sa PDVom
2,34 KM m
0,94 KM m
5,62 KM/lan
domainstva
1,50 KM m

2. USLUGE ODRAVANJA KANALIZACIONE MREE


r.b.
1.
2.
3.
4.

Vrsta naknade
Naknada za korisnike koji imaju ugraen vodomjer-PRAVNA LICA
Naknada za korisnike koji imaju ugraen vodomjer-FIZIKA LICA
Naknada (paual) za korisnike koji nemaju ugraen vodomjer-FIZIKA
LICA (6 m/lan domainstva)
Naknada za bolnice

Cijena bez PDV-a


1,00 KM/m
0,40 KM/m
2,40 KM/lan
domainstva
0,64 KM/m

PDV 17%
0,17 KM/ m
0,07 KM/ m
0,41 KM/lan
domainstva
0,11 KM/ m

Cijena sa PDVom
1,17 KM m
0,47 KM m
2,81 KM/lan
domainstva
0,75 KM m

Stranica 1 od 6

3. NAKNADA ZA PRIKLJUAK NA VODOVODNU MREU


r.b.
1.
2.

3.

Vrsta naknade
Naknada za prikljuak na vodovodnu mreu-FIZIKA LICA
Naknada za prikljuak na vodovodnu mreu-PRAVNA LICA
a) stambeni objekti
b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i
poslovni prostori
NAPOMENA: za stambene objekte sa vie poslovnih prostora li
stanova, naknada se poveava za 340,00 KM za svaki naredni
prostor ili stan, a graevinski i drugi radovi se obraunavaju po
predraunu
Naknada za prikljuak za privredne subjekte u privatnoj i dravnoj
svojini:

Cijena bez PDV-a


307,69 KM

PDV 17%
52,31 KM

Cijena sa PDV-om
360,00 KM

393,16 KM
547,01 KM

66,84 KM
92,99 KM

460,00 KM
640,00 KM

8,00 KM/m

1,36 KM/m

9,36 KM/m

4. NAKNADA ZA PRIKLJUAK NA KANALIZACIONU MREU


r.b.
1.
2.

Vrsta naknade
Naknada za prikljuak na kanalizacionu mreu-FIZIKA LICA
Naknada za prikljuak na kanalizacionu mreu-PRAVNA LICA
a) stambeni objekti
b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i
poslovni prostori
NAPOMENA: za stambene objekte sa vie poslovnih prostora li
stanova, naknada se obraunava u vrijednosti 50% visine naknade
za prikljuak na vodovodnu mreu

Cijena bez PDV-a


153,85 KM

PDV 17%
26,15 KM

Cijena sa PDV-om
180,00 KM

196,58 KM
273,50 KM

33,42 KM
46,50 KM

230,00 KM
320,00 KM

Stranica 2 od 6

5. NAKNADA ZA ODRAVANJE MJERNOG MJESTA


r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profil vodomjera

6.

NAKNADA ZA USLUGE UGRADNJE VODOMJERA

r.b.
1.
2.
3.
4.

Vrsta usluge
Ugradnja vodomjera profila 0,5 cola i cola
Ugradnja vodomjera profila 1 col
Ugradnja vodomjera profila 2 cola
Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prijenos podataka
putem radija, naknada se utvruje prema trinoj vrijednosti
vodomjera i opreme na dan ugradnje

15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm

Cijena bez PDV-a


1,50 KM/mjesec
2,00 KM/mjesec
3,90 KM/mjesec
5,00 KM/mjesec
8,10 KM/mjesec
16,60 KM/mjesec
26,70 KM/mjesec
43,10 KM/mjesec

PDV 17%
0,25 KM/mjesec
0,34 KM/mjesec
0,66 KM/mjesec
0,85 KM/mjesec
1,38 KM/mjesec
2,82 KM/mjesec
4,53 KM/mjesec
7,33 KM/mjesec

Cijena sa PDV-om
1,75 KM/mjesec
2,34 KM/mjesec
4,56 KM/mjesec
5,85 KM/mjesec
9,48 KM/mjesec
19,42 KM/mjesec
31,23 KM/mjesec
50,43 KM/mjesec

Cijena bez PDV-a


59,83 KM
128,21 KM
521,36 KM

PDV 17%
10,17 KM
21,79 KM
88,64 KM

Cijena sa PDV-om
70,00 KM
150,00 KM
610,00 KM

Cijena bez PDV-a

PDV 17%

Cijena sa PDV-om

7. NAKNADA ZA ISKLJUENJE I PONOVNO PRIKLJUENJE


r.b.
1.

2.

Vrsta trokova
Naknada trokova iskljuenja i ponovnog prikljuenja bespravnih
korisnika
a) PRAVNA LICA
b) FIZIKA LICA
Naknada trokova iskljuenja i ponovnog prikljuenja neredovnih
platia
a) PRAVNA LICA
b) FIZIKA LICA

100,00 KM
50,00 KM

17,00 KM
8,50 KM

117,00 KM
58,50 KM

70,09 KM
35,04 KM

11,91 KM
5,96 KM

82,00 KM
41,00 KM

Stranica 3 od 6

8.
r.b.
1.
2.

NAKNADA ZA IZDAVANJE KOMUNALNIH SAGLASNOSTI


Vrsta naknade
Naknada za PRAVNA LICA
Naknada za FIZIKA LICA

Cijena bez PDV-a


100,00 KM
50,00 KM

PDV 17%
17,00 KM
8,50 KM

Cijena sa PDV-om
117,00 KM
58,50 KM

PDV 17%
0,85 KM

Cijena sa PDV-om
5,85 KM

Cijena bez PDV-a


1,20 KM/m

PDV 17%
0,20 KM/m

Cijena sa PDV-om
1,40 KM/m

3,00 KM/lan
domainstva
1,50 KM/lan
domainstva

0,51 KM/lan
domainstva
0,25 KM/lan
domainstva

3,51 KM/lan
domainstva
1,75 KM/lan
domainstva

1,00 KM/lan
domainstva

0,17 KM/lan
domainstva

1,17 KM/lan
domainstva

2,00 KM/vrea
23,93 KM/m

0,34 KM/vrea
4,07 KM/m

2,34 KM/vrea
28,00 KM/m

9. NAKNADA ZA STAMBENE OBJEKTE U KOJIMA TRENUTNO NIKO NE BORAVI


r.b.
1.

Vrsta naknade
Naknada za stambene objekte u kojima trenutno niko ne boravi

Cijena bez PDV-a


5,00 KM

10. NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA


r.b.
1.
2.

Vrsta naknade
Naknada za PRAVNA LICA
Naknada za FIZIKA LICA
a) I zona
b) II zona
c) III zona

3.
4.

Naknada za odvoz komunalnog otpada za bolnice


Naknada za odvoz graevinskog otpada (uta)

Stranica 4 od 6

11. NAKNADA ZA RAD GRAEVINSKIH I DRUGIH MAINA I NAKNADE ZA USLUGE RADA RADNIKA
r.b.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Vrsta radova
Rad graevinskih maina
a) rad rovokopaa
b) rad kompresora
c) rad maine za nabijanje materijala (aba)
d) rad traktora
e) rad valjka
f) rad maine za rezanje asvalta
g) rad smetljara
h) upotreba cisterne (5 m vode)
(naknada za upotrebu cisterne se uveava za trokove transporta)
i) rad pumpe za odtopavanje kanalizacije
Usluga pranjenja septikih jama
a) pranjenje septike jame po cisterni od 3 m
b) rad pumpe za pranjenje septikih jama
Usluge transporta
a) prijevoz tereta kamionom do 10 km
b) prijevoz tereta kamionom od 10 km do 30 km
c) prijevoz tereta kamionom preko 30 km
Usluge asvaltiranja
a) priprema terena i asvaltiranje
b) asvaltiranje bez pripreme terena
Usluge rada radnika
a) VKV majstor
b) KV majstor
C) NK majstor
Rad geofona za otkrivanje podzemnih radova (na cjenu se dodaju
trokovi prijevoza do mjesta kvara)

Cijena bez PDV-a

PDV 17%

Cijena sa PDV-om

60,00 KM/h
50,00 KM/h
70,00 KM/h
50,00 KM/h
60,00 KM/h
5,00 KM/h
100,00 KM/h
20,00 KM/h

10,20 KM/h
8,50 KM/h
11,90 KM/h
8,50 KM/h
10,20 KM/h
0,85 KM/h
17,00 KM/h
3,40 KM/h

70,20 KM/h
58,50 KM/h
81,90 KM/h
58,50 KM/h
70,20 KM/h
5,85 KM/h
117,00 KM/h
23,40 KM/h

100,00 KM/h

17,00 KM/h

117,00 KM/h

100,00 KM/h
60,00 KM/h

17,00 KM/h
10,20 KM/h

117,00 KM/h
70,20 KM/h

5,00 KM/km
3,50 KM/km
2,00 KM/km

0,85 KM/km
0,59 KM/km
0,34 KM/km

5,85 KM/km
4,09 KM/km
2,34 KM/km

25,00 KM/m
18,00 KM/m

4,25 KM/m
3,06 KM/m

29,25 KM/m
21,06 KM/m

11,00 KM/h
8,00 KM/h
5,00 KM/h
30,00 KM/h

1,87 KM/h
1,36 KM/h
0,85 KM/h
5,10 KM/h

12,87 KM/h
9,36 KM/h
5,85 KM/h
35,10 KM/h

Stranica 5 od 6

12. NAKNADA ZA KORITENJE USLUGA ZELENE PIJACE


r.b.

Vrsta usluge

1.
2.
3.

Prvi red prodajnih stolova (dnevno)


Ostali prodajni stolovi (dnevno)
Rezervacija stola (mjeseno, izuzev prvog reda)

4.
5.

Ulazak motornih vozila u krug pijace


Rezervacija stola za sezonski rad (3 do 6 mjeseci)(prodaja suhomesnatih proizvoda, mlijenih proizvoda isl.)

Cijena bez PDV-a


2,99 KM/m
2,56 KM/m
38,46 KM/m
mjeseno
2,56 KM/vozilo
1.000,00 KM/sto

PDV 17%
0,51 KM/m
0,44 KM/m
6,54 KM/m
mjeseno
0,44 KM/vozilo
170,00 KM/sto

Cijena sa PDVom
3,50 KM/m
3,00 KM/m
45,00 KM/m
mjeseno
3,00 KM/vozilo
1.170,00 KM/sto

13. NAKNADA ZA PRIKUPLJANJE, OTKUP I PRODAJU PAPIRA, KARTONSKE AMBALAE, NAJLONA PVC I PET BOCA I OSTALIH
SEKUNDARNIH SIROVINA
r.b.
1.
2.

Vrsta usluge
Otkup paira i kartonske ambalae od treih lica
Otkup najlona

II

PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

Cjena
60% od cijene utvrene Pravilnikom
60% od cijene utvrene Pravilnikom

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da vai cjenovnik komunalnih usluga JKP Babunar d.o.o. Travnik, broj 05-1-1705.3/06 od
06.09.2006. godine na koji je saglasnost dalo Opinsko vijee Travnik Odlukom broj OV-01-02-633/06-1 od 24.08.2006. godine i Odluka o
izmjenama i dopunama cjenovnika komunalnih usluga broj: 05-1-NO-2399.2/08 od 27.10.2008. godine na koji je Opinsko vijee Travnik dalo
saglasnost Odlukom broj 01-1-1-4-27/09 od 23.01.2009. godine, te Cjenovnik usluga zelene pijace broj 05-1-NO-1434.3/08 od 26.06.2008. godine.
Broj:05-2-4544/10
Datum:23.12.2010. godine

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Stipo Naki, dipl.pravnik

Na ovaj cjenovnik Opinsko vijee Travnik, je dalo saglasnost, Odlukom broj : 01-1-01-3-2-686/10 od 21.12.2010. godine, na sjednici
Opinskog vijea Travnik, odranoj dana 21.12.2010. godine.
Broj:01-1-01-3-2-690/10
Datum:21.12.2010.godine

PREDSJEDAVAJUI
OPINSKOG VIJEA TRAVNIK
Ljupko Sui

Stranica 6 od 6