You are on page 1of 26

BMW Slovenija

bmw.si

PRIRONIK O VARNOSTI
PORABE GORIVA IN
EMISIJAH CO2.

Uitek v vonji

KAZALO
Nasveti voznikom za varno vonjo

Uvod 4
Emisije onesnaeval iz prometa prispevajo k onesnaevanju zraka

Onesnaen zrak koduje zdravju ljudi

Onesnaen zrak koduje naemu okolju

Delci PM10, PM2,5 6


Prizemni ozon - O3 7
Duikovi oksidi - NOX 7
Ogljikov monoksid - CO

Benzen

Benzo(a)piren - BAP

Emisijske stopnje vozil EURO

Emisije toplogrednega plina CO2 iz prometa prispevajo k podnebnim spremembam

10

Toplogredni plin ogljikov dioksid - CO2 11


Cilj Evropske unije glede povprenih emisij CO2 pri novih osebnih avtomobilih

11

Alternativna goriva za trajnostno mobilnost

12

Elektrina energija

13

Biogoriva (tekoa)

14

UNP (utekoinjeni naftni plin, imenovan tudi LPG, avtoplin)

14

Zemeljski plin, vkljuno z biometanom

15

Vodik

15

Viina davka na motorna vozila je odvisna od specifinih emisij CO2 in emisij onesnaeval zunanjega zraka

16

Seznam modelov osebnih vozil BMW

17

Seznam 10 BMW modelov z najuinkovitejo kombinirano porabo goriva

17

Poraba goriva in emisije CO2 pri novih osebnih vozilih BMW

18

NASVETI VOZNIKOM ZA
VARNO VONJO.
Pravilna uporaba vozila, redno vzdrevanje ter nain vonje (izogibanje agresivni vonji, vonja pri nizkih hitrostih,
predvidevanje zaviranja, ustrezno napolnjene pnevmatike, izogibanja tekim bremenom) izboljajo porabo goriva in
zmanjajo emisije CO2 iz njihovega vozila. Evropska komisija in Evropska naftna industrija sta zbrali nekaj nasvetov s
katerimi lahko vplivamo, da bomo pri vonji zmanjali porabo goriva ter na ta nain prispevali k izboljanju porabe goriva in
zmanjanju emisij CO2 iz vozila.

Poskrbite, da bo vae vozilo redno in dobro vzdrevano. Stalno preverjajte nivo olja. Pravilno vzdrevana vozila
delujejo bolj uinkovito in pripomorejo k znievanju emisij CO2.

Vklopite klimatsko napravo samo, kadar je potrebno. Prekomerna uporaba klimatske naprave poveuje porabo goriva
in emisije CO2 do 5 %.

Vsak mesec preverite tlak v pnevmatikah. Premalo napolnjene pnevmatike lahko poveajo porabo goriva do 4 %.

Zaprite okna, e zlasti pri vijih hitrostih, ter odstranite prazne strene prtljanike. Ta ukrep bo zmanjal upor vetra in
lahko zmanja porabo goriva in emisije CO2 do 10 %.

Vozite premiljeno in predvsem s prilagojeno hitrostjo. Vsaki, ko nenadoma pospeujete ali zavirate, motor porabi
ve goriva in proizvaja ve CO2.

Pri pospeevanju im hitreje prestavite v vijo prestavo. Vije prestave (4., 5. ali 6.) so varneje z vidika porabe
goriva.

Odstranite nepotrebno teo iz prtljanika in zadnjih sedeev. Bolj kot je avto obremenjen, teje deluje motor in
vija je poraba goriva.

Takoj po zagonu motorja zanite z vonjo in ugasnite motor, ko stojite na mestu ve kot minuto.
Sodobni motorji vam omogoajo takojen zaetek vonje in tako nijo porabo goriva.

Poskuajte predvideti prometni pretok. Spremljajte dogajanje pred vami s im veje razdalje, da se v toku prometa
izognete nepotrebnemu zaustavljanju in speljevanju.

Razmislite o monosti, da se z drugimi dogovorite za skupno vonjo v slubo ali na prostoasne aktivnosti.
Pripomogli boste k zmanjanju prometnih zamakov in porabe goriva.

Pri hitrosti 120 km/h porabi


avtomobil tudi do 20% ve goriva
(bencin in dizel) kot pri hitrosti
100 km/h za enako prevoeno
razdaljo.
Avtomobil porabi najmanj goriva,
e vozi s hitrostjo med 55 km/h in
80 km/h.

Vsak prosti tek, dalji od 10


sekund, porabi ve goriva kot
ugaanje in priiganje motorja.
Stroek obrabe akumulatorja in
uplinjaa pri pogostem priiganju
je nekaj desetkrat niji od stroka
goriva, porabljenega med prostim
tekom.

UVOD.
Zrak je zmes plinov. Suh zrak sestavlja priblino 78 % duika, 21 % kisika in 1 % argona. V zraku je tudi vodna para, katere dele znaa, odvisno
od temperature zraka, med 0,1 % in 4 %. Zrak vsebuje tudi zelo majhne koliine drugih plinov, med njimi sta ogljikov dioksid (CO2) in metan
(CH4). Poleg stalnih sestavin se v zraku v manjih koncentracijah obasno pojavijo e druge snovi, ki lahko kodljivo uinkujejo na ivi in neivi
svet. Njihova prisotnost je posledica lovekove dejavnosti (antropogeni viri) in naravnih virov (vulkanski izbruhi, gozdni poari, peeni viharji).
Glavni viri onesnaevanja, ki ga povzroa lovek, so:

izgorevanje goriv pri proizvodnji elektrine energije, v prometu, industriji in gospodinjstvih;

industrijski procesi in uporaba topil (na primer v kemini in nekovinski industriji);

kmetijstvo in

obdelava odpadkov.

EMISIJE ONESNAEVAL IZ PROMETA


PRISPEVAJO K ONESNAEVANJU ZRAKA.
Promet mono onesnauje zrak. Emisije onesnaeval zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k ezmerno povianim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter duikovih oksidov (NOX).
V SLOVENIJI JE ZRAK PREKOMERNO ONESNAEN PREDVSEM S PRIZEMNIM OZONOM O3 (PREDVSEM POLETI) IN Z DELCI PM10
(PREDVSEM POZIMI).
Promet je tudi VIR RAKOTVORNEGA BENZENA IN BENZO(A)PIRENA (BAP).
Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na nae zdravje, blaginjo in okolje.
Kakovost zraka v Evropi se je v zadnjih 60 letih bistveno izboljala. Koncentracije tevilnih onesnaeval, vkljuno z veplovim dioksidom,
ogljikovim monoksidom (CO) in benzenom, so se mono zmanjale. Tudi koncentracije svinca so strmo upadle in so dale pod mejnimi
vrednostmi, ki jih doloa zakonodaja. Vendar onesnaenost zraka ostaja glavni okoljski dejavnik, povezan z boleznimi, ki bi jih lahko prepreili, in
s prezgodnjo smrtnostjo v EU, hkrati pa e vedno zelo negativno vpliva na velik del evropskega naravnega okolja.
K izpustom iz prometa najve prispeva cestni promet.
Poglavitna onesnaevala in skupine onesnaeval zunanjega zraka iz prometa so: duikovi oksidi (NOX), hlapne organske snovi (VOC), amonijak
(NH3), delci (PM10, PM2,5, TSP), prizemni ozon (O3), ogljikov monoksid (CO), benzen, teke kovine, policiklini aromatski ogljikovodiki (PAH),
obstojna organska onesnaevala (POP), dioxini in furani.

ONESNAEN ZRAK KODUJE


ZDRAVJU LJUDI.
Brez kisika lahko lovek zdri brez posledic za zdravje le pet minut, zato je zelo pomembno, kaken zrak dihamo. Dolgorona izpostavljenost
onesnaenemu zraku lahko pripeljeta do razlinih vplivov na zdravje, ki segajo od manjih vplivov na dihalni sistem do prezgodnje umrljivosti.
ONESNAEN ZRAK POVZROA ALI POSLABUJE OBOLENJA DIHAL, SRNO-ILNE BOLEZNI, RAK.
Onesnaenost zraka je prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v EU, saj zaradi onesnaenosti zraka UMRE DESETKRAT VE LJUDI KOT V
PROMETNIH NESREAH. Po podatkih OECD bo onesnaenost zraka v mestih do leta 2050 postala glavni okoljski vzrok umrljivosti po vsem
svetu, pred onesnaeno vodo in pomanjkanjem sanitarnih storitev.
Spletni naslov strani, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja podatke o kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji:
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/

ONESNAEN ZRAK KODUJE


NAEMU OKOLJU.
Onesnaen zrak povzroa zakisljevanje tal in vode, evtrofikacijo, zmanjuje donos kmetijskih pridelkov, kodi gozdovom ter razjeda materiale.
Razlina onesnaevala zraka imajo razline uinke na tevilne ekosisteme. e zlasti veliko nevarnost pomenijo poveane koliine duika.
Odziv ekosistemov na odlaganje prevelikih koliin duika imenujemo EVTROFIKACIJA. Prevelika koliina hranil v obutljivih ekosistemih lahko
popolnoma spremeni ravnovesje med vrstami, to pa lahko vodi v izgubo biotske raznovrstnosti na prizadetem obmoju. V sladkovodnih in
obalnih ekosistemih to prispeva k cvetenju alg.
Ve podatkov o vplivu onesnaenega zraka na ekosisteme je na spletnih straneh Evropske okoljske agencije (EEA):
http://www.eea.europa.eu/publications/effects-of-air-pollution-on

Onesnaenost zraka v evropi


skrajuje priakovano ivljenjsko
dobo za priblino 8,6 meseca na
prebivalca.

DELCI PM10, PM2,5.


DELCI PM10 IN PM2,5 SO MIKROSKOPSKO MAJHNI DROBCI TRDNE ALI TEKOE SNOVI, KI SO RAZPRENI V ZRAKU. Delci PM10 so
delci z velikostjo od 0 do 10 mikrometra, delci PM2,5 pa delci z velikostjo od 0 do 2,5 mikrometra. Delci med drugim vkljuujejo prah, dim, saje,
delce iz obrabe pnevmatik ter cestia, delce prsti.
Delci (PM10, PM2,5) se uvrajo glede na izvor med:

primarne delce (so posledica neposredne emisije prahu v zrak, npr. IZ IZPUHA VOZILA PRI IZGOREVANJU DIZELSKEGA GORIVA, iz
dimnika pri kurjenju lesa, premoga,) in

sekundarne delce, ki nastajajo kot posledica kemijskih reakcij med predhodniki sekundarnih delcev kot so: duikovi oksidi (NOX), veplov
dioksid (SO2), amonijak (NH3) in nemetanske hlapne organske snovi (NMVOC). Za sekundarne delce tejejo tudi delci, ki so se kot odloili
na tla in se ponovno dvignejo v zrak, npr. kot posledica prometa ali vetra (resuspenzija delcev).

Uinek delcev na nae zdravje in okolje je odvisen od njihove velikosti in sestave. Manji delci so bolj zdravju kodljivi.
Na delce so lahko vezane tevilne kodljive in strupene snovi, kar je odvisno od vira delcev, kot na primer:

teke kovine (kadmij, arzen, barij, svinec, cink, ivo srebro, nikelj, itd.), takni delci so bolj toksini in povzroijo monejo vnetno reakcijo v
organizmu,

policiklini aromatski ogljikovodiki (PAH): nekateri od njih so rakotvorni in pokodujejo dedni material.

Glede na ugotovitve Svetovne zdravstvene organizacije lahko dolgotrajna izpostavljenost drobnim delcem povzroa aterosklerozo, ima negativne
posledice na zdravje novorojenkov in bolezni dihal pri otrocih. Raziskave so pokazale vzrono povezavo med PM2,5 in smrtnostjo zaradi bolezni
srca in oilja ter dihal. Nakazuje se tudi mona povezavo med nevrolokim razvojem, kognitivnimi funkcijami in sladkorno boleznijo.
Do prekomerne onesnaenosti zraka z delci prihaja predvsem pozimi.
IZ IZPUHA VOZIL NAJVE DELCEV IN PREDHODNIKOV SEKUNDARNIH DELCEV PRISPEVAJO VOZILA NA DIZELSKI POGON.

Delci PM10 so zelo majhni drobci


trdne ali tekoe snovi, ki so
razpreni v zraku in so veliki od
0 do 10 mikrometra. Delci med
drugim vkljuujejo prah, dim, saje,
delce iz obrabe pnevmatik ter
cestia, delce prsti. Na delce so
lahko vezane tevilne kodljive in
strupene snovi, kar je odvisno od
vira delcev. Zrak je onesnaen z
delci PM10 predvsem pozimi.

PRIZEMNI OZON (O3).


Ozon sestavljajo trije atomi kisika. V stratosferi, to je vije leea plast ozraja, nas ozon iti pred nevarnim ultravijolinim sevanjem Sonca.
V najniji plasti ozraja, v troposferi, je ozon pomembno onesnaevalo (prizemni ozon), ki negativno vpliva na zdravje ljudi in kodi ekosistemom.
Ozon v prizemnih plasteh je posledica zapletenih kemijskih reakcij med predhodniki plinov, kot so duikovi oksidi (NOX) in nemetanske hlapne
organske spojine (NMVOC) ob prisotnosti sonne energije (UV sevanja). Pri njegovem nastanku imata svojo vlogo tudi metan (CH4) in ogljikov
monooksid (CO).
Ozon je moan in agresiven oksidant. Visoka koncentracija prizemnega ozona v zunanjem zraku lahko razjeda materiale, zgradbe in ivo tkivo.
Zmanjuje zmonost rastlinske fotosinteze, ker ovira sprejem ogljikovega dioksida. kodi razmnoevanju in rasti rastlin, esar posledica je manji
donos pridelkov in manji prirast gozda.
V lovekem telesu povzroa vnetje plju in bronhijev. Ob izpostavljenosti ozonu se nae telo bojuje proti vstopu ozona v naa pljua.
Ta refleks zmanjuje koliino vdihanega kisika. Manj vdihanega kisika pa pomeni, da mora nae srce ve delati. Zato je za ljudi, ki imajo
obolenja srca in oilja ali dihal, kot je na primer astma, izpostavljenost visokim koncentracijam ozona izrpavajoa ali celo usodna.
Do prekomerne onesnaenosti zraka s prizemnim ozonom (O3) prihaja predvsem poleti.

DUIKOVI OKSIDI (NOX).


Oznaka duikovi oksidi NOX pomeni duikov monoksid (NO) in duikov dioksid (NO2), izraena kot duikov dioksid. Duikovi oksidi nastajajo
zlasti pri zgorevanju goriv v prometu in industriji ter v kurilnih napravah v gospodinjstvih. V EU ve kot 40 % izpustov duikovih oksidov prispeva
cestni promet. Dizelska vozila imajo precej vije izpuste duikovih oksidov (NOX) kot bencinska vozila.
Duikov dioksid (NO2 ) drai oi in grlo ter lahko povzroi vnetje dihalnih poti in zmanjanje delovanja plju. Duikovi oksidi (NOX) prispevajo
k nastajanju ozona (O3) in sekundarnih delcev PM2,5 in PM10, ki imajo negativne uinke na zdravje ljudi, ekosisteme ter obenem prispevajo k
podnebnim spremembam.
Duik, ki se emitira v obliki duikovih oksidov (NOX) pa tudi kot amonijak (NH3), je sedaj eden od glavnih povzroiteljev zakisljevanja in
evtrofikacije (odziv ekosistemov na odlaganje prevelikih koliin duika), ker so se emisije veplovega dioksida (SO2), ki tudi povzroa
zakisljevanje, v Evropi mono zmanjale.

Onesnaevalo prizemni ozon (O3)


je moan in agresiven oksidant.
Visoka koncentracija prizemnega
ozona v zunanjem zraku lahko
razjeda materiale, zgradbe in ivo
tkivo.
Zrak je onesnaen s prizemnim
ozonom predvsem poleti.

OGLJIKOV MONOKSID (CO).


Ogljikov monoksid (CO) je brezbarven plin brez vonja, gorljiv in ZELO STRUPEN PLIN. Ogljikov monoksid se sproa ob nepopolnem
izgorevanju fosilnih goriv in biogoriv. Izpostavljenost CO lahko zmanja prenaanje kisika v krvi, s imer se zmanja prenos kisika do organov in
tkiv telesa. ivljenjska doba CO v atmosferi je priblino tri mesece. Ta relativno dolga ivljenjska doba omogoa CO, da poasi oksidira v ogljikov
dioksid (CO2), kar prispeva tudi k tvorbi prizemnega ozona O3 .
OGLJIKOV MONOKSID (CO) JE E POSEBEJ NEVAREN V ZAPRTIH PROSTORIH, ker lahko ob nepravilnem ravnanju pride do visokih
koncentracij tega plina, vendar ker je brez vonja, ga ne zaznamo. Visoka koncentracija CO v zaprtem prostoru lahko nastane na primer ob
nepopolnem zgorevanju goriva v slabo vzdrevanih ali nepravilno nameenih kurilnih peeh, ali e je avtomobil dolgo prigan v garai.

BENZEN.
Benzen (C6H6) se sproa med nepopolnim izgorevanjem goriv, ki se uporabljajo v vozilih. Drugi viri so ogrevanje v gospodinjstvih,
rafiniranje nafte in uporaba, distribucija ter shranjevanje bencina. Ljudje so izpostavljeni benzenu predvsem preko vdihavanja. Benzen je
rakotvorno onesnaevalo. Najbolj resni neeleni uinki dolgotrajneje izpostavljenosti so pokodbe genskega materiala celic, kar lahko povzroi
raka.

BENZO(A)PIREN (BaP).
Rakotvorno onesnaevalo je tudi benzo(a)piren (BaP), ki spada v skupino policiklinih aromatskih ogljikovodikov (PAH). Sproa se ob gorenju
organskih snovi kot je les in ob izgorevanju goriva v vozilih.
POMEMBEN VIR BENZO(A)PIRENA SO AVTOMOBILSKI IZPUNI PLINI, ZLASTI IZPUNI PLINI DIZELSKIH VOZIL.
Benzo(a)piren (BaP) je znan povzroitelj raka pri ljudeh, zato se uporablja tudi kot pokazatelj izpostavljenosti drugih kodljivih policiklinih
aromatskih ogljikovodikv (PAH). Benzo(a)piren poleg tega, da je rakotvoren drai oi, nos, grlo in bronhije.
Benzo(a)piren navadno najdemo tudi v delcih PM10 in PM2,5.
Onesnaevanje z benzo(a)pirenom postaja problem, saj so se emisije benzo(a)pirena v EU med letoma 2002 in 2011 poveale za 11%.
Spletni naslov strani, kjer agencija RS za okolje (ARSO) objavlja podatke o kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji:
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/

Pomemben vir rakotvornega


Benzo(a)pirena (BaP) so
avtomobilski izpuni plini, zlasti
izpuni plini dizelskih vozil.

EMISIJSKE STOPNJE VOZIL EURO.


Izpuste emisij onesnaeval zunanjega zraka iz vozil ureja vrsta standardov delovanja in goriv, med njimi tudi Direktiva 98/70/ES o kakovosti
motornega bencina in dizelskega goriva iz leta 1998 in emisijske stopnje vozil, poznani tudi kot standardi Euro.
EMISIJE DOLOENIH ONESNAEVAL ZUNANJEGA ZRAKA (KOT SO DUIKOVI OKSIDI (NOX), DELCI) niso odvisne samo od koliine
porabljenega goriva (kot to velja za emisije toplogrednega plina CO2), AMPAK SO MONO ODVISNE TUDI OD:

vrste vozila (osebno vozilo, tovornjak),

vrste motorja (dizelsko vozilo, bencinsko vozilo),

emisijske stopnje EURO,

od starosti vozila,

naina vonje,

hitrosti vonje.

DIZELSKA VOZILA IMAJO PRECEJ VIJE EMISIJE DELCEV PM2,5 IN DUIKOVIH OKSIDOV (NOX), ki so tudi predhodniki sekundarnih delcev
in predhodniki prizemnega ozona, KOT VOZILA NA BENCIN. Negativni uinek emisij na kakovost zraka iz dizelskih vozil in bencinskih vozil se
priblino, vsaj teoretino, izenai ele pri emisijski stopnji EURO 6 (mejna vrednost za NOX 0,08 g/km in za trdne delce 0,005 g/km).
Bencinska vozila imajo emisije NOX dale pod mejnimi vrednostmi, ki jih doloa EURO standard za posamezno vozilo, dizelska vozila jih pa
komaj dosegajo (pri dejanski vonji v realnih razmerah jih celo mono presegajo). Tako dejanska razlika med emisijami NOX med bencinskimi
vozili in dizelskimi vozili za npr. EURO 5 ni trikratna kot za mejno vrednost, ampak je dejanska razlika emisij tudi desetkratna ali ve. Prav tako
ima e veina bencinskih avtomobilov z EURO 4 emisije ogljikovega monoksida (CO) pod strojo mejo, ki je sicer doloena za EURO 5 za
dizelske avtomobile.

EMISIJE TOPLOGREDNEGA PLINA CO2 IZ


PROMETA PRISPEVAJO K PODNEBNIM
SPREMEMBAM.
Nekateri plini v atmosferi Zemlje delujejo nekako tako kot steklo v rastlinjaku, ujamejo sonno toploto in ustavijo iztekanje toplote nazaj v vesolje.
Mnogi od teh plinov se pojavljajo naravno, vendar loveka dejavnost mono poveuje koncentracije nekaterih od njih v atmosferi, posledica je
vedno veji vpliv na podnebje in temperaturo Zemljinega ozraja.
Ti plini, ki jih imenujemo tudi toplogredni plini, ker poveujejo uinek tople grede in globalnega segrevanja, so zlasti:

ogljikov dioksid (CO2)

metan (CH4)

diduikov oksid (N2O)

fluorirani plini.

Glavni viri toplogrednih plinov iz loveke dejavnosti so:


zgorevanje fosilnih goriv (premog, nafta in plin) pri proizvodnji elektrine energije, v prometu, v industriji in v gospodinjstvih (CO2);

kmetijstvo (predvsem ivinoreja) (CH4) in sprememba rabe tal, kot je krenje gozdov (CO2);

odlaganje odpadkov (CH4);

uporaba fluoriranih industrijskih plinov.

lovekova dejavnost povzroa najve izpustov toplogrednega plina CO2, kar povzroa 64% umetnega globalnega segrevanja.
Njegova koncentracija v ozraju je trenutno 40% vija, kot je bila, ko se je zaela industrializacija.
Drugi toplogredni plini se izpuajo v manjih koliinah, vendar pa ujamejo toploto veliko bolj uinkovito kot CO2, nekateri na tisokrat moneje.
Metan (CH4) je odgovoren za 17% umetnih globalnega segrevanja, diduikov oksid (N2O) za 6%.
Zaradi posledic podnebnih sprememb naraa temperatura ozraja, vzorci padavin se spreminjajo, ledeniki in sneg se topijo, svetovna
povprena gladina morja se dviguje. Priakovati je, da se bodo te spremembe nadaljevale in da bodo izjemni vremenski pojavi, ki povzroajo
nesree, kot so poplave in sue, postali pogosteji in intenzivneji. Vplivi na naravo in njena ranljivost, gospodarstvo in ljudi se razlikujejo glede
na regijo, obmoje in gospodarski sektor.
CESTNI PROMET JE DRUGI NAJVEJI VIR EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV V EU, PO PROIZVODNJI ELEKTRINE ENERGIJE.
PRISPEVA PRIBLINO PETINO VSEH EMISIJ EU OGLJIKOVEGA DIOKSIDA (CO2).
Cestni promet je eden od redkih sektorjev, v katerih so emisije hitro naraale v zadnjih 20 letih, z izjemo obdobja od 2008 do 2010, ko je
manja prometna dejavnost zaradi gospodarske krize povzroila padec izpustov CO2. V obdobju 1990-2010 so se emisije CO2 iz cestnega
prometa poveale za 22,6%. To poveanje je zaviralo napredek EU pri znievanju skupnih emisij toplogrednih plinov, ki so se zmanjale za
15,4%.

10

TOPLOGREDNI PLIN OGLJIKOV DIOKSID


(CO2).
Ogljikov dioksid (s kemijsko formulo CO2) je plin, ki je neviden in brez vonja ter ima pomembno vlogo pri presnovi vseh ivih bitij.
Tudi v lovekovem izdihu je CO2.
Ogljikov dioksid (CO2) ni strupen, vpliva pa na segrevanje ozraja in s tem na podnebne spremembe.
Pri izgorevanju goriv se sproa energija in ogljik iz goriva se s kisikom iz zraka pretvori v ogljikov dioksid.
PRI PORABI 1 LITRA DIZELSKEGA GORIVA NASTANE 2,65 KG CO2, PRI PORABI 1 LITRA BENCINA PA 2,37 KG CO2.

CILJ EVROPSKE UNIJE GLEDE


POVPRENIH EMISIJ CO2 PRI NOVIH
OSEBNIH AVTOMOBILIH.
Uredba (ES) t. 443/2009 je predpis Evropske unije, ki velja neposredno tudi v Sloveniji in doloa obvezne cilje za zmanjanje emisij CO2 iz
novih avtomobilov ter varnejo porabo goriva v avtomobilih, ki se prodajajo na evropskem trgu.
Povpreni vozni park novih avtomobilov vsakega proizvajalca mora dosei 130 gramov CO2 na kilometer (g/km) do leta 2015 (postopoma od leta
2012) in 95 g/km CO2 do leta 2021.
Cilja za leto 2015 in 2021 predstavljata zmanjanje za 18% oziroma 40% v primerjavi s povprejem za vozni park za leto 2007, ki znaa 158,7 g/
km. Glede na porabo goriva, cilj za 2015 je priblino enak porabi 5,6 litra na 100 kilometrov (l/100 km) bencina ali 4,9 l/100 km dizla.
Cilj za 2021 je priblino enak porabi 4,1 l/100 km bencina ali 3,6 l/100 km dizla.
PRI PORABI 1 LITRA DIZELSKEGA GORIVA NASTANE 2,65 KG CO2, PRI PORABI 1 LITRA BENCINA PA 2,37 KG CO2.

Zaradi posledic podnebnih


sprememb naraa
temperatura ozraja, vzorci
padavin se spreminjajo, ledeniki in
sneg se topijo, svetovna
povprena gladina morja se
dviguje.
Emisije toplogrednega plina CO2
iz avtomobilov znaajo priblino
12% celotnih emisij CO2 v EU.

11

ALTERNATIVNA GORIVA ZA
TRAJNOSTNO MOBILNOST.
Evropa je pri mobilnosti in prometu zelo odvisna od uvoene nafte. Alternativna goriva so nujno potrebna, da bi se prekinila prevelika odvisnost
evropskega prometa od nafte.
Medtem ko bodo nadaljnje izboljave v uinkovitosti vozil, na kratki in srednji rok e naprej predstavljale najhitreji nain za zmanjanje emisij
toplogrednih plinov iz prometa, so nizkoogljine alternative nafti prav tako neizogibne za postopno dekarbonizacijo prometa. Takna goriva so
pogosto koristna tudi za izboljanje kakovosti zraka.
Trenutno razvoj trga za alternativna goriva ovirajo tehnoloka in komercialna nerazvitost, nezadostna sprejemljivost za potronike in pomanjkanje
ustrezne infrastrukture. Sedanji visoki stroki rabe inovativnih alternativnih goriv so v veliki meri posledica teh ovir.
Evropska komisija je leta 2011 sprejela ambiciozen nart za vejo mobilnost in zmanjanje emisij, strategijo Promet 2050 2. Eden izmed ciljev
je do leta 2030 prepoloviti tevilo avtomobilov, ki uporabljajo klasina goriva, ter do leta 2050 njihovo uporabo v mestih postopoma odpraviti.
Alternativna goriva v prometu:

elektrina energija

biogoriva (tekoa, npr. biodizel in bioetanol)

UNP (utekoinjeni naftni plin, komercialno poimenovanje tudi avtoplin, lpg, angl. liquefied petroleum gas )

zemeljski plin, vkljuno z biometanom

SZP (stisnjeni zemeljski plin, ang. cng - compressed natural gas)

UZP (utekoinjeni zemeljski plin, ang. lng - liquefied natural gas)

GTL (pretvorba plina v tekoino)

vodik

Ve o posameznih vrstah goriv in pogonov:


http://www.cleanvehicle.eu/about/technologies/

12

ELEKTRINA ENERGIJA.
Tehnologija za elektrina vozila dozoreva in ta vozila se prienjajo uveljavljati. Drave lanice EU nartujejo, da bo do leta 2020 na njihovih
cestah od 8 do 9 milijonov elektrinih vozil.
V Sloveniji je trenutno e ve kot 80 polnilnih postaj za elektrina vozila. Elektrina vozila se lahko polnijo tudi na obiajnem elektrinem
prikljuku v gospodinjstvih, vendar tako polnjenje traja dlje.
Elektrina vozila, ki za pogon uporabljajo visoko uinkovite elektrine motorje, se lahko polnijo iz omreja z elektriko, ki vse pogosteje izvira iz
nizkoogljinih energetskih virov. Prono polnjenje baterij v vozilih, ko je malo povpraevanja ali veliko ponudbe, podpira vkljuitev obnovljivih virov
energije v energetski sistem.
Elektrina vozila neposredno ne ustvarjajo toplogrednih plinov, poleg tega jih lahko napajamo z elektriko iz obnovljivih virov energije (OVE), a tudi
uporaba elektrike iz fosilnih goriv za polnjenje elektrinih vozil povzroa bistveno manj posrednih emisij CO2 kot avtomobil na klasini pogon.
ELEKTRINI AVTOMOBIL PREPOTUJE Z ISTO ENERGIJO DVAKRAT TOLIKNO RAZDALJO KOT KLASINO VOZILO (NA BENCIN ALI
DIZEL). Zaradi malotevilnih premikajoih se delov potrebuje bistveno manj vzdrevanja, prav tako ni menjalnika, sklopke, motornega olja.
ELEKTRINA VOZILA NE POVZROAJO EMISIJ ONESNAEVAL ZUNANJEGA ZRAKA IN SO ZATO E POSEBEJ PRIMERNA ZA
URBANA OKOLJA.
VOZILA NA HIBRIDNI POGON, v katerih so zdrueni motorji z notranjim zgorevanjem in elektrini motorji, vendar nimajo monosti zunanjega
polnjenja na elektrinem prikljuku, lahko prihranijo gorivo in zmanjajo emisije CO2 ter emisije onesnaeval, tako da izboljajo celotno energetsko uinkovitost pogona (do 20 %). (Tak hibridni pogon se sicer ne priteva k tehnologijam na alternativno gorivo, ker nima monosti zunanjega
polnjenja.)
VOZILA NA HIBRIDNI POGON PLUG-IN (PRIKLJUNI HIBRIDI), kjer so zdrueni motorji z notranjim zgorevanjem in elektrini motorji, pa se
polnijo tudi na elektrinem prikljuku. Tako lahko prihranijo e ve goriva in e bolj zmanjajo emisije CO2 ter emisije onesnaeval kot vozila na
hibridni pogon brez monosti polnjenja na elektrinem prikljuku.
Ve o hibridnih vozilih:
http://www.cleanvehicle.eu/?id=347
http://www.fueleconomy.gov/

13

BIOGORIVA (TEKOA).
Biogoriva so trenutno najbolj razirjena vrsta alternativnih goriv in predstavljajo 4,4 % v prometu EU. Zajemajo bioetanol, biometanol, vije
bioalkohole, biodizel (metilester maobnih kislin), ista rastlinska olja, rastlinska olja, obdelana z vodikom, dimetileter (DME) in organske spojine.
e so proizvedena na trajnosten nain in ne povzroijo posredne spremembe v rabi zemlje, lahko prispevajo k zmanjanju celotnih emisij CO2 in
se pritevajo k obnovljivim virom energije. Toda omejena dobava in pomisleki glede trajnosti bi lahko omejili njihovo rabo. SLABOST TEKOIH
BIOGORIV SO TUDI EMISIJE ONESNAEVAL ZUNANJEGA ZRAKA.
Biogoriva prve generacije temeljijo na poljinah in ivalskih maobah. Vkljuujejo predvsem biodizel in bioetanol.
Da bi ublaili morebitne okoljske vplive nekaterih biogoriv, je Evropska komisija predlagala, da se omeji koliina biogoriv prve generacije, ki se
lahko upoteva pri doseganju cilja iz direktive o obnovljivih virih energije, in poviala spodbude za napredna biogoriva, kot so tista, ki so pridobljena iz lesne celuloze, ostankov, odpadkov in druge neivilske biomase, vkljuno z algami in mikroorganizmi. Uporaba biogoriv prve generacije
naj bi znaala najve 5%, drave lanice bi morale za doseganje cilja 10% obnovljivih virov energije prilagoditi svoje akcijske narte pri drugih
obnovljivih gorivih, kot je biometan, obnovljiva elektrina energija in vodik. Predpisi, ki bi ta predlog uveljavili, trenutno e niso sprejeti.
Tekoa biogoriva, ki so komercialno dostopna danes, so predvsem biogoriva prve generacije. Meanice biogoriv s konvencionalnimi fosilnimi
gorivi (bencin in dizel) so ustrezne za veino vozil in plovil (E10 MOTORNI BENCIN Z DO 10 % BIOETANOLA in DIZEL Z DO 7 % BIODIZLA
IZ METILESTRA MAOBNIH KISLIN).
V Sloveniji je v prodaji gorivo, ki ima lahko dodano, brez da je to posebej oznaeno:

biodizel do sedem odstotkov v meanici z navadnim dizelskim gorivom,


bioetanol do deset odstotkov v meanici z navadnim bencinskim gorivom.

isti biodizel je v Sloveniji na voljo le na nekaterih rpalkah.

UNP (UTEKOINJENI NAFTNI PLIN,


IMENOVAN TUDI LPG, AVTOPLIN).
UNP (utekoinjeni naftni plin) ali LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) je fosilno gorivo, ki je stranski proizvod verige ogljikovodikovih goriv.
Sedaj se ga pridobiva iz surove nafte in zemeljskega plina, v prihodnosti pa verjetno tudi iz biomase. Njegova uporaba v prometu poveuje
gospodarno rabo z viri. Trenutno se plin (obe vrsti, zemeljski plin in UNP) na rpaliih v velikih koliinah seiga (140 milijard kubinih metrov v
2011).
V Evropi se UNP veliko uporablja in predstavlja 3 % motornih goriv ter poganja 9 milijonov avtomobilov. INFRASTRUKTURA ZA UNP JE
DOBRO RAZVITA (TUDI V SLOVENIJI) s priblino 28 000 mesti ZA TOENJE GORIVA v EU, ampak z zelo neenakomerno porazdelitvijo po
dravah lanicah.
UNP izgublja prednost, ki ga je imel iz vidika emisij onesnaeval, v primerjavi s konvencionalnimi fosilnimi gorivi (bencin in dizel).
Prednost UNP zaradi nizkih emisij onesnaeval se zmanjuje z zaostrovanjem EURO standardov za emisije onesnaeval iz avtomobilov.
UNP bi lahko e poveal trni dele, vendar bo po vsej verjetnosti ostal trna nia.

14

ZEMELJSKI PLIN,
VKLJUNO Z BIOMETANOM.
Zemeljski plin se lahko pridobi iz zalog fosilnih goriv, lahko pa tudi iz trajnostnih virov, torej je lahko tudi obnovljiv vir energije (iz biomase in
odpadkov se pridobi biometan), v prihodnosti pa tudi z metanizacijo vodika, pridobljenega iz obnovljive elektrine energije.
Zemeljski plin nudi dolgorono perspektivo v smislu zanesljivosti oskrbe prometa in velik potencial za prispevek k diverzifikaciji pogonskih goriv.
Nudi tudi znatne okoljske prednosti, zlasti kadar je mean z biometanom in kadar so ubene emisije zmanjane na najnijo mono raven.
Zemeljski plin ima prednost v nijih emisijah CO2 in nekaterih onesnaeval zunanjega zraka.
V Sloveniji NI RAZVEJANE INFRASTRUKTURE za toenje goriva iz zemeljskega plina (UZP in SZP) za osebne avtomobile.
Oblike zemeljskega plina so:

SZP (STISNJENI ZEMELJSKI PLIN, ang. CNG - Compressed Natural Gas),

UZP (UTEKOINJENI ZEMELJSKI PLIN, ANG. LNG - Liquefied Natural Gas, zlasti primeren za cestni tovorni promet na dolgih razdaljah,
vendar je trenutno le 38 polnilnih postaj v EU) in

GTL (PRETVORBA PLINA V TEKOINO).

SZP (stisnjeni zemeljski plin, ang. CNG - Compressed Natural Gas):


Ta tehnologija za vozila na zemeljski plin je zrela za irok trg, pri emer je na evropskih cestah skoraj 1 milijon taknih vozil in priblino 3.000
postaj za toenje goriva (NA RPALKAH V SLOVENIJI STISNJENI ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNE AVTOMOBILE NI NA VOLJO).
VOZILA NA SZP IMAJO NIZKE EMISIJE NEKATERIH ONESNAEVAL ZUNANJEGA ZRAKA, zato so se hitro uveljavila v mestnem
avtobusnem prometu, med gospodarskimi vozili in taksiji. Optimirana vozila, ki jih poganja samo plin, imajo lahko vijo energetsko uinkovitost.

VODIK.
Vodik je univerzalen nosilec energije in se ga lahko proizvede iz vseh primarnih virov energije. Lahko se ga uporablja kot pogonsko gorivo in kot
sredstvo za skladienje energije iz sonnih in vetrnih elektrarn. Zato ima njegova raba potencial za izboljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in
ZMANJUJE EMISIJE CO2 TER EMISIJE ONESNAEVAL ZUNANJEGA ZRAKA.
Vodik se najuinkoviteje uporabi v gorivnih celicah, ki so dvakrat bolj uinkovite od motorja z notranjim zgorevanjem. Uporabi se lahko tudi kot
surovina za proizvodnjo razlinih tekoih goriv, ki se lahko meajo z motornim bencinom ali dizelskim gorivom ali ju nadomestijo.
Tehnologija za gorivne celice za vodik dozoreva, kar kae uporaba v osebnih avtomobilih, mestnih avtobusih, lahkih dostavnikih in ladjah za
celinsko plovbo. Zmogljivost, doseg in pogostost polnjenja so podobni kot pri bencinskih in dizelskih vozilih. Trenutno je v uporabi priblino
500 vozil in nameenih priblino 120 postaj za toenje vodika v EU. Industrija je za naslednja leta napovedala uvedbo avtomobilov, vkljuno z
dvokolesniki na vodik, in ve drav lanic nartuje omreja za toenje z vodika. Evropski predpisi za homologacijo vkljuujejo tudi vozila na vodik.

15

VIINA DAVKA NA MOTORNA VOZILA JE


ODVISNA OD SPECIFINIH EMISIJ CO2 IN
EMISIJ ONESNAEVAL ZUNANJEGA ZRAKA.
Davek na motorna vozila se plauje za vozila, ki se dajo prvi v promet ali se prvi registrirajo na obmoju Republike Slovenije.
e fizina oseba kupuje novo osebno vozilo pri prodajalcu v Sloveniji, sta davek na motorna vozila in okoljska dajatev e vteta v prodajno ceno.
Zavezanec za plailo teh davkov je prodajalec ali proizvajalec, tako da za kupca ni dodatnih obveznosti iz tega naslova.
e fizina oseba kupuje novo osebno vozilo ali rabljeno osebno vozilo pri prodajalcu v EU, je kupec zavezanec za plailo davkov.
Poleg DDV je treba plaati tudi davek od motornih vozil (DMV), ki ga davni organ odmeri na podlagi prejete napovedi. NA SPLETNI STRANI
FINANNE UPRAVE RS LAHKO S KLIKOM NA POGLAVJE PROGRAM ZA IZRAUN DMV PO 1.3.2010 NA PODLAGI PODATKOV O
VOZILU IZRAUNATE VIINO ODMERJENEGA DMV.
VIINA DAVKA NA MOTORNA VOZILA (DMV) JE ODVISNA OD VIINE SPECIFINIH EMISIJ CO2 IN EMISIJ ONESNAEVAL ZUNANJEGA
ZRAKA (izpusta trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta Euro, vrste goriva) OSEBNEGA AVTOMOBILA. Od 1. 7. 2012 je uveden DODATNI DMV,
KI JE ODVISEN OD PROSTORNINE MOTORJA, za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) od 2.500 ccm in za motorna kolesa, trikolesa ter
tirikolesa od 1.000 ccm.
Dizelska vozila z EURO 5 ali manj so bolj obdavena, ker imajo vije izpuste onesnaeval zunanjega zraka, to je ve izpustov duikovih oksidov
(NOX) in ve izpusta trdnih delcev (EURO 4 ali manj) kot vozila z bencinskim motorjem. Za motorna vozila z dizelskim motorjem, ki izpolnjujejo
standard Euro 6, pa se upoteva stopnja davka kot za bencinske motorje.
Za vozila z drugimi pogoni, vkljuno z elektrinim ali kombinacijo razlinih pogonov (hibridna vozila), stopnja davka doloi z upotevanjem
lestvice, ki velja za vozila z bencinskim motorjem.
Program za izraun davka na motorna vozila in podrobneja pojasnila o davku so na straneh finanne uprave RS:
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_motorna_vozila_pojasnila/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Uvodna_stran/davki123.pdf#page=14

16

SEZNAM MODELOV OSEBNIH VOZIL BMW.


BMW Z4
BMW X1
BMW X3
BMW X4
BMW X5
BMW X6

BMW serije 1
BMW serije 2 Active Tourer
BMW serije 2 Gran Tourer
BMW serije 2 Cabrio
BMW serije 2 Coup
BMW serije 3 Gran Turismo
BMW serije 3 Limuzina
BMW serije 3 Touring
BMW serije 4 Cabrio
BMW serije 4 Coup
BMW serije 4 Gran Coup
BMW serije 5 Gran Turismo
BMW serije 5 Limuzina
BMW serije 5 Touring
BMW serije 6 Gran Coup
BMW serije 6 Cabrio
BMW serije 6 Coup
BMW serije 7 Limuzina

BMW i3
BMW i8

SEZNAM 10 BMW MODELOV Z


NAJUINKOVITEJO KOMBINIRANO
PORABO GORIVA.
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

Poraba goriva

Toplogredni plin

zunaj
mestna

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

mestna

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka


NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

10 novih avtomobilov BMW z najuinkovitejo kombinirano porabo goriva


116d ED Edition

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

3,9

3,1

3,4

89

EU6

0,0371

0,00014

0,09*1011

0,1191

0,0663

114d

1.496

70 (95)

6-stopenjski roni

dizel

3,9

3,4

3,6

95

EU6

0,0287

0,00009

0,08*10

0,1725

0,0623

116d

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,3

3,3

3,7

97

EU6

0,0287

0,00009

0,08*10

0,1725

0,0623

214d Active Tourer

1.496

70 (95)

6-stopenjski roni

dizel

4,4

3,4

3,8

99

EU6

0,0282

0,00010

0,00*1011

0,1362

0,0585

216d Active Tourer

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,4

3,4

3,8

99

EU6

0,0531

0,00004

0,01*1011

0,0986

0,0786

316d Limuzina

1.995

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,6

3,5

3,9

102

EU6

0,0420

0,00006

0,02*1011

0,3129

0,0681

320d ED Edition Limuzina

1.995

120 (163)

6-stopenjski roni

dizel

4,7

3,4

3,9

102

EU6

0,0343

0,00009

0,01*1011

0,1574

0,0459

214d Gran Tourer

1.496

70 (95)

6-stopenjski roni

dizel

4,5

3,6

3,9

104

EU6

0,0282

0,00010

0,00*1011

0,1362

0,0585

216d Gran Tourer

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,5

3,6

3,9

104

EU6

0,0531

0,00004

0,01*1011

0,0986

0,0786

118d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,8

3,5

4,0

104

EU6

0,0289

0,00005

0,02*1011

0,2487

0,0461

17

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 PRI


NOVIH OSEBNIH VOZILIH BMW.
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

Poraba goriva

Toplogredni plin

zunaj
mestna

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

mestna

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka


NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

Modeli z bencinskim motorjem


BMW serije 1 5-vratni
116i

1.499

80 (109)

6-stopenjski roni

bencin

6,3

4,2

5,0

116

EU6

0,0162

0,00035

2,47*10

0,1641

0,0414

0,0348

118i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,2

4,3

5,0

116

EU6

0,0162

0,00035

1,71*1012

0,1641

0,0414

0,0348

120i

1.598

130 (177)

6-stopenjski roni

bencin

7,4

4,7

5,7

132

EU6

0,0309

0,00189

1,81*1012

0,3120

0,0417

0,0336

125i

1.997

160 (218)

6-stopenjski roni

bencin

8,6

5,4

6,6

154

EU6

0,0331

0,00033

0,43*1012

0,3830

0,0434

0,0364

M135i

2.979

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

10,9

6,4

8,0

188

EU6

0,0200

0,00033

0,27*1012

0,3458

0,0241

0,0181

M135i xDrive (AT)

2.979

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,8

6,1

7,8

182

EU6

0,0198

0,00041

0,36*1012

0,6132

0,0481

0,0369

BMW serije 1 3-vratni


116i

1.499

80 (109)

6-stopenjski roni

bencin

6,3

4,2

5,0

116

EU6

0,0162

0,00035

2,47*10

0,1641

0,0414

0,0348

118i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,2

4,3

5,0

116

EU6

0,0162

0,00035

0,71*1012

0,1641

0,0414

0,0348

120i

1.598

130 (177)

6-stopenjski roni

bencin

7,4

4,7

5,7

132

EU6

0,0309

0,00189

1,81*1012

0,3120

0,0417

0,0336

125i

1.997

160 (218)

6-stopenjski roni

bencin

8,6

5,4

6,6

154

EU6

0,0331

0,00033

0,43*1012

0,3830

0,0434

0,0364

M135i

2.979

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

10,9

6,4

8,0

188

EU6

0,0200

0,00033

0,27*1012

0,3458

0,0241

0,0181

M135i xDrive (AT)

2.979

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,8

6,1

7,8

182

EU6

0,0198

0,00041

0,36*1012

0,6132

0,0481

0,0369

0,0348

BMW serije 2 Coup


218i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,3

4,4

5,1

119

EU6

0,0162

0,00035

0,71*1012

0,1641

0,0414

220i

1.997

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,3

4,8

6,1

142

EU6

0,0381

0,00006

0,37*1012

0,2883

0,0308

0,0251

228i

1.997

180 (245)

6-stopenjski roni

bencin

8,7

5,4

6,6

154

EU6

0,0331

0,00033

0,43*1012

0,3830

0,0434

0,0364

M235i

2.979

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

10,9

6,4

8,1

189

EU6

0,0200

0,00033

0,27*1012

0,3458

0,0241

0,0181

M235i xDrive (AT)

2.979

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,8

6,1

7,8

182

EU6

0,0198

0,00041

0,36*1012

0,6132

0,0481

0,0369

M2

2.979

272 (370)

6-stopenjski roni

bencin

11,6

6,7

8,5

199

EU6

0,25*1012

218i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,9

4,7

5,5

129

EU6

0,0123

0,00026

0,86*1012

0,1454

0,0204

0,0144

220i

1.997

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,9

5,1

6,5

152

EU6

0,0381

0,00006

0,37*1012

0,2883

0,0308

0,0251

228i

1.997

180 (245)

6-stopenjski roni

bencin

9,1

5,5

6,8

159

EU6

0,0331

0,00033

0,43*1012

0,3830

0,0434

0,0364

M235i

2.979

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

11,5

6,8

8,5

199

EU6

0,0200

0,00033

0,27*1012

0,3458

0,0241

0,0181

M235i xDrive (AT)

2.979

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,3

6,5

8,3

193

EU6

0,0198

0,00041

0,36*1012

0,6132

0,0481

0,0369

BMW serije 2 Convertible

BMW serije 2 Active Tourer


216i

1.499

75 (102)

6-stopenjski roni

bencin

6,3

4,4

5,1

118

EU6

0,0186

0,00029

0,62*1012

0,3294

0,0554

0,0441

218i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,3

4,5

5,1

119

EU6

0,0186

0,00029

0,62*1012

0,3294

0,0554

0,0441
0,0309

220i

1.998

141 (192)

6-stopenjski roni

bencin

7,7

4,8

5,9

137

EU6

0,0254

0,00062

0,45*1012

0,5720

0,0395

225i (AT)

1.998

170 (231)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,4

4,9

5,8

135

EU6

0,0278

0,00029

0,44*1012

0,3044

0,0457

0,0379

225i xDrive (AT)

1.998

170 (231)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,1

5,4

6,4

148

EU6

0,0278

0,00029

0,44*1012

0,3044

0,0457

0,0379

225xe (AT)

1.499

165 (224)

8-stopenjski avtomatski

bencin

2,0

46

EU6

0,0034

0,00032

0,8*1012

0,1058

0,0078

0,0063

BMW serije 2 Gran Tourer


216i

1.499

75 (102)

6-stopenjski roni

bencin

6,5

4,6

5,3

124

EU6

0,0186

0,00029

0,62*1012

0,3294

0,0554

0,0441

218i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,3

4,4

5,1

119

EU6

0,0186

0,00029

0,62*1012

0,3294

0,0554

0,0441

220i

1.998

141 (192)

6-stopenjski roni

bencin

7,9

5,2

6,2

144

EU6

0,0254

0,00062

0,45*1012

0,5720

0,0395

0,0309

18

Poraba goriva
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

mestna

zunaj
mestna

Toplogredni plin

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

BMW serije 3 Limuzina


318i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,4

4,3

5,1

119

EU6

0,0125

0,00029

0,63*1012

0,1404

0,0241

0,0165

320i

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

7,3

4,5

5,5

128

EU6

0,0229

0,00014

0,27*1012

0,2138

0,0538

0,0454

320i xDrive

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,4

5,2

6,4

149

EU6

0,0245

0,00033

0,85*1012

0,0245

0,0569

0,0507

330i

1.998

185 (252)

6-stopenjski roni

bencin

7,9

5,1

6,1

143

EU6

0,0192

0,00039

0,74*1012

0,2214

0,0544

0,0475

330i xDrive (AT)

1.998

185 (252)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,5

5,0

5,9

138

EU6

0,0371

0,00021

0,36*1012

0,1446

0,0377

0,0313

340i

2.998

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

10,0

5,9

7,4

172

EU6

0,0413

0,00027

0,22*1012

0,2378

0,0328

0,022

340i xDrive

2.998

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

10,4

6,1

7,7

179

EU6

0,0413

0,00027

0,22*1012

0,2378

0,0328

0,022

330e (AT)

1.998

185 (252)

8-stopenjski avtomatski

bencin

1,9

44

EU6

0,0061

0,00033

0,74*1012

0,0824

0,0175

0,0151

M3

2.979

317 (431)

6-stopenjski roni

bencin

12,0

6,9

8,8

204

EU6

0,0395

0,00022

0,23*1012

0,2721

0,0395

0,0293

318i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,8

4,6

5,4

126

EU6

0,0125

0,00029

0,63*1012

0,1404

0,0241

0,0165

320i

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

7,8

4,8

5,9

137

EU6

0,0229

0,00014

0,27*1012

0,2138

0,0538

0,0454

BMW serije 3 Touring

320i xDrive

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

9,0

5,5

6,8

159

EU6

0,0245

0,00033

0,85*1012

0,2133

0,0569

0,0507

330i

1.998

185 (252)

6-stopenjski roni

bencin

8,3

5,3

6,4

149

EU6

0,0192

0,00039

0,74*1012

0,2214

0,0544

0,0475

330i xDrive (AT)

1.998

185 (252)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,8

5,2

6,2

144

EU6

0,0371

0,00021

0,36*1012

0,1446

0,0377

0,0313

340i (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

9,0

5,5

6,8

158

EU6

0,0357

0,00027

0,26*1012

0,1334

0,0363

0,0234

340i xDrive (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

9,6

5,8

7,2

168

EU6

0,0357

0,00027

0,26*1012

0,1334

0,0363

0,0234

320i

1.997

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,7

5,3

6,6

153

EU6

0,0214

0,00030

0,18*1012

0,2531

0,0290

0,0238

320i xDrive

1.997

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

9,2

5,8

7,0

164

EU6

0,0270

0,00019

0,20*1012

0,2846

0,0374

0,0323

328i

1.997

180 (245)

6-stopenjski roni

bencin

8,8

5,5

6,7

156

EU6

0,0317

0,00007

0,12*1012

0,3885

0,0348

0,0284

BMW serije 3 Gran Turismo

328i xDrive (AT)

1.997

180 (245)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,9

5,6

6,8

159

EU6

0,0322

0,00041

0,16*1012

0,2644

0,0368

0,0309

335i

2.979

225 (306)

6-stopenjski roni

bencin

11,1

6,3

8,1

188

EU6

0,0123

0,00035

0,28*1012

0,4059

0,0556

0,0465

335i xDrive (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,2

6,2

8,0

187

EU6

0,0130

0,00027

0,36*1012

0,2762

0,0283

0,0234

BMW serije 4 Coup


420i

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

7,7

4,7

5,8

134

EU6

0,27*1012

420i xDrive

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,7

5,4

6,6

154

EU6

0,85*1012

430i

1.998

185 (252)

6-stopenjski roni

bencin

7,9

5,1

6,1

143

EU6

0,74*1012

430i xDrive (AT)

1.998

185 (252)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,5

5,0

5,9

138

EU6

0,36*1012

440i

2.998

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

10

5,9

7,4

172

EU6

0,22*1012

440i xDrive

2.998

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

10,4

6,1

7,7

179

EU6

M4

2.979

317 (431)

6-stopenjski roni

bencin

12,0

6,9

8,8

204

EU6

0,22*1012

M4 GTS

2.979

368 (500)

DKG

bencin

11,2

8,5

199

EU6

3,16*1011

0,0395

0,00022

0,23*1012

0,2721

0,0395

0,0293

BMW serije 4 Cabrio


420i

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

5,1

6,2

145

EU6

0,27*1012

430i

1.998

185 (252)

6-stopenjski roni

bencin

8,6

5,5

6,6

154

EU6

0,74*1012

430i xDrive (AT)

1.998

185 (252)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,1

5,4

6,4

149

EU6

0,36*1012

440i

2.998

240 (326)

6-stopenjski roni

bencin

9,1

5,5

6,8

159

EU6

0,22*1012

440i xDrive (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

9,8

5,8

7,3

169

EU6

M4

2.979

317 (431)

6-stopenjski roni

bencin

12,4

7,2

9,1

213

EU6

420i

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

7,7

4,7

5,8

134

EU6

0,27*1012

420i xDrive

1.998

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,7

5,4

6,6

154

EU6

0,85*1012

430i

1.998

185 (252)

6-stopenjski roni

bencin

7,9

5,1

6,1

143

EU6

0,74*1012

430i xDrive (AT)

1.998

185 (252)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,5

5,0

5,9

138

EU6

0,36*1012

0,26*1012
0,0395

0,00022

0,23*1012

0,2721

0,0395

0,0293

BMW serije 4 Gran Coup

19

Poraba goriva
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

mestna

zunaj
mestna

Toplogredni plin

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

440i (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,8

5,3

6,6

154

EU6

0,26*1012

440i xDrive (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

9,5

5,7

7,1

165

EU6

0,26*1012

BMW Z4 Roadster
Z4 sDrive18i

1.997

115 (156)

6-stopenjski roni

bencin

8,9

5,6

6,8

159

EU6

0,0240

0,00006

0,17*1012

0,3093

0,0278

0,0218

Z4 sDrive20i

1.997

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,9

5,6

6,8

159

EU6

0,0240

0,00006

0,17*1012

0,3093

0,0278

0,0218

Z4 sDrive28i

1.997

180 (245)

6-stopenjski roni

bencin

9,1

5,5

6,8

159

EU6

0,0189

0,00022

0,21*1012

0,2825

0,0307

0,0245

Z4 sDrive35i

2.979

225 (306)

6-stopenjski roni

bencin

13,4

7,1

9,4

219

EU6

0,0082

0,00038

9,00*1011

0,4331

0,0435

0,0329

Z4 sDrive35is (AT)

2.979

250 (340)

7-stopenjski avtomatski

bencin

12,9

6,8

9,1

211

EU6

0,0195

0,00061

1,47*1012

0,2616

0,0558

0,0458

0,0367

BMW serije 5 Limuzina


520i

1.997

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,4

5,2

6,4

149

EU6

0,0320

0,00005

0,19*10

0,4002

0,0428

528i

1.997

180 (245)

6-stopenjski roni

bencin

8,8

5,3

6,6

154

EU6

0,0347

0,00014

0,30*1012

0,4700

0,0418

0,0355

528i xDrive (AT)

1.997

180 (245)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,4

5,2

6,4

149

EU6

0,0422

0,00012

0,21*1012

0,3167

0,0440

0,0383

535i

2.979

225 (306)

6-stopenjski roni

bencin

11,0

6,2

8,0

186

EU6

0,0176

0,00030

0,31*1012

0,2789

0,0298

0,0217

535i xDrive (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,5

5,9

7,6

178

EU6

0,0238

0,00037

0,27*1012

0,1652

0,0366

0,0294

ActiveHybrid 5 (AT)

2.979

250 (340)

8-stopenjski avtomatski

bencin

6,1

6,6

6,4

149

EU6

0,0096

0,00038

1,01*1012

0,2679

0,0590

550i (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,8

6,6

8,6

199

EU6

0,0349

0,00093

0,10*1012

0,1374

0,0570

0,0468

0,0492

550i xDrive (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

12,7

7,1

9,2

214

EU6

0,0349

0,00093

0,10*1012

0,1374

0,0570

0,0468

M5

4.395

412 (560)

DKG7

bencin

13,9

7,6

9,9

231

EU6

0,0142

0,00037

0,45*1012

0,5238

0,0430

0,0347

0,0367

BMW serije 5 Touring


520i

1.997

135 (184)

6-stopenjski roni

bencin

8,9

5,5

6,7

157

EU6

0,0320

0,00005

0,19*1012

0,4002

0,0428

528i

1.997

180 (245)

6-stopenjski roni

bencin

9,3

5,6

7,0

162

EU6

0,0347

0,00014

0,30*1012

0,4700

0,0418

0,0355

528i xDrive (AT)

1.997

180 (245)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,9

5,5

6,7

157

EU6

0,0422

0,00012

0,21*1012

0,3167

0,0440

0,0383

535i

2.979

225 (306)

6-stopenjski roni

bencin

11,2

6,3

8,1

188

EU6

0,0176

0,00030

0,31*1012

0,2789

0,0298

0,0217

535i xDrive (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,1

6,3

8,1

188

EU6

0,0238

0,00037

0,27*1012

0,1652

0,0366

0,0294

550i (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

12,3

6,9

8,8

206

EU6

0,0349

0,00093

0,10*1012

0,1374

0,0570

0,0468

535i Gran Turismo (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,7

6,5

8,2

196

EU6

0,0123

0,00045

0,46*1012

0,2412

0,0392

0,0293

535i xDrive Gran Turismo (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,7

6,7

8,5

203

EU6

0,0123

0,00045

0,46*1012

0,2412

0,0392

0,0293

550i Gran Turismo (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

12,4

7,3

9,2

214

EU6

0,0358

0,00138

0,18*1012

0,2112

0,0505

0,0428

550i xDrive Gran Turismo (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

13,0

7,7

9,6

224

EU6

0,0358

0,00138

0,18*1012

0,2112

0,0505

0,0428

640i (AT)

2.979

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,3

5,7

7,4

172

EU6

0,0205

0,00060

0,51*1012

0,1743

0,0386

0,0306

640i xDrive (AT)

2.979

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,9

6,1

7,9

183

EU6

0,0205

0,00060

0,51*1012

0,1743

0,0386

0,0306

650i (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,9

6,6

8,6

199

EU6

0,0371

0,00109

0,13*1012

0,1145

0,0355

0,0268

650i xDrive (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

12,7

7,0

9,1

213

EU6

0,0371

0,00109

0,13*1012

0,1145

0,0355

0,0268

M6 Coup (AT)

4.395

412 (560)

8-stopenjski avtomatski

bencin

13,9

7,6

9,9

231

EU6

0,0142

0,00037

0,45*1012

0,5238

0,0430

0,0347

640i (AT)

2.979

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,6

5,8

7,6

176

EU6

0,0205

0,00060

0,51*1012

0,1743

0,0386

0,0306

640i xDrive (AT)

2.979

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,2

6,2

8,0

187

EU6

0,0205

0,00060

0,51*1012

0,1743

0,0386

0,0306

650i (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

12,4

6,9

8,9

208

EU6

0,0371

0,00109

0,13*1012

0,1145

0,0355

0,0268

650i xDrive (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

13,0

7,1

9,3

217

EU6

0,0371

0,00109

0,13*1012

0,1145

0,0355

0,0268

M6 Cabrio

4.395

412 (560)

DKG 7

bencin

14,2

7,9

10,3

239

EU6

0,0142

0,00037

0,45*1012

0,5238

0,0430

0,0347

BMW serije 5 Gran Turismo

BMW serije 6 Coup

BMW serije 6 Cabrio

20

Poraba goriva
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

mestna

zunaj
mestna

Toplogredni plin

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

BMW serije 6 Gran Coup


640i Gran Coup (AT)

2.979

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,4

5,8

7,5

174

EU6

0,0205

0,00060

0,51*1012

0,1743

0,0386

0,0306

640i xDrive Gran Coup (AT)

2.979

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,0

6,1

7,9

184

EU6

0,0205

0,00060

0,51*1012

0,1743

0,0386

0,0306

650i Gran Coup (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,9

6,6

8,6

199

EU6

0,0371

0,00109

0,13*1012

0,1145

0,0355

0,0268

650i xDrive Gran Coup (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

12,9

7,1

9,2

215

EU6

0,0371

0,00109

0,13*1012

0,1145

0,0355

0,0268

M6 Gran Coup

4.395

412 (560)

DKG 7

bencin

13,9

7,6

9,9

231

EU6

0,0142

0,00037

0,45*1012

0,5238

0,0430

0,0347

BMW serije 7
740i (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

9,4

5,3

6,8

159

EU6

0,0355

0,00025

0,24*1012

0,0981

0,0429

0,0307

740Li (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

9,4

5,3

6,8

159

EU6

0,0355

0,00025

0,24*1012

0,0981

0,0429

0,0307

740Li xDrive (AT)

2.998

240 (326)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10

5,7

7,3

169

EU6

750i (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,4

6,2

8,1

189

EU6

0,0352

0,00033

0,24*1012
0,47*1012

0,5414

0,0682

0,0512

750Li (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,6

6,3

8,3

192

EU6

0,0352

0,00033

0,47*1012

0,5414

0,0682

0,0512

750i xDrive (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,6

6,4

8,3

194

EU6

0,0352

0,00033

0,47*1012

0,5414

0,0682

0,0512

750Li xDrive (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,9

6,5

8,5

197

EU6

0,0352

0,00033

0,47*1012

0,5414

0,0682

0,0512

BMW X1
X1 sDrive18i

1.499

100 (136)

6-stopenjski roni

bencin

6,3

4,5

5,1

119

EU6

0,0126

0,00044

0,86*1012

0,1701

0,0472

X1 sDrive20i (AT)

1.998

141 (192)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,1

5,1

5,9

136

EU6

0,0331

0,00058

1,00*1012

0,4764

0,0487

0,0379

X1 xDrive20i (AT)

1.998

141 (192)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,6

5,6

6,3

146

EU6

0,0331

0,00058

1,00*1012

0,4764

0,0487

0,0411

X1 xDrive25i (AT)

1.998

170 (231)

8-stopenjski avtomatski

bencin

7,7

5,7

6,4

149

EU6

0,0240

0,00057

1,01*1012

0,5019

0,0487

0,0502

0,0411

BMW X3
X3 sDrive20i (AT)

1.997

135 (184)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,8

6,0

7,0

163

EU6

0,0126

0,00064

9,45*1011

0,2592

0,0359

0,0315

X3 xDrive20i (AT)

1.997

135 (184)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,7

5,9

6,9

161

EU6

0,0150

0,00033

4,89*1011

0,3165

0,0535

0,0407

X3 xDrive28i (AT)

1.997

180 (245)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,7

5,9

7,0

162

EU6

0,0174

0,00031

2,38*1011

0,3658

0,0223

0,0178

X3 xDrive35i (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,7

6,9

8,3

193

EU6

0,0197

0,00033

0,35*1012

0,1236

0,0259

0,0199

0,0407

BMW X4
X4 xDrive20i (AT)

1.997

135 (184)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,7

5,9

6,9

168

EU6

0,0150

0,00033

4,89*1011

0,3165

0,0535

X4 xDrive28i (AT)

1.997

180 (245)

8-stopenjski avtomatski

bencin

8,7

5,9

7,0

169

EU6

0,0174

0,00031

2,38*1011

0,3658

0,0223

0,0178

X4 xDrive35i (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

10,7

6,9

8,3

193

EU6

0,0197

0,00033

0,35*1012

0,1236

0,0259

0,0199

X4 M40i

2.979

265 (360)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,3

8,6

199

EU6

0,0152

0,00098

0,33*1012

0,2246

0,0304

X5 xDrive35i (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,2

6,9

8,5

197

EU6

0,0202

0,00049

3,77*1011

0,4280

0,0414

X5 xDrive40e (AT)

1.997

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

bencin

3,3

77

EU6

0,0152

0,00054

1,31*1012

0,1854

0,0149

X5 xDrive50i (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

12,9

7,7

9,6

224

EU6

0,0436

0,00067

1,01*1012

0,1170

0,0274

0,0204

X5 M (AT)

4.395

423 (575)

8-stopenjski avtomatski

bencin

14,7

11,1

258

EU6

0,0222

0,00098

0,02*1011

0,3426

0,0370

0,0298

0,0340

0,0243

BMW X5
-

0,034
0,0134

BMW X6
X6 xDrive35i (AT)

2.979

225 (306)

8-stopenjski avtomatski

bencin

11,3

6,9

8,5

198

EU6

0,0202

0,00049

3,77*1011

0,4280

0,0414

X6 xDrive50i (AT)

4.395

330 (450)

8-stopenjski avtomatski

bencin

13,0

7,7

9,7

225

EU6

0,0436

0,00067

1,01*1012

0,1170

0,0274

0,0204

X6 M (AT)

4.395

423 (575)

8-stopenjski avtomatski

bencin

14,7

9,0

11,1

258

EU6

0,0222

0,00098

0,02*1011

0,3426

0,0370

0,0298

BMW i3
i3 BEV (AT)

125 (170)

avtomatski

0,0

0,0

0,0

ZEV

0,0000

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

i3 REX (AT)

647

125 (170)

avtomatski

bencin

0,6

13

EU6

0,0020

0,00000

0,0531

0,0039

0,0000

0,0037

1.499

266 (362)

6-stopenjski avtomatski

bencin

2,1

49

EU6

0,0110

0,00077

0,1760

0,0070

0,0058

BMW i8
i8 (AT)

21

Poraba goriva
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

mestna

zunaj
mestna

Toplogredni plin

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

Modeli z dizelskim motorjem


BMW serije 1 5-vratni
114d

1.496

70 (95)

6-stopenjski roni

dizel

3,9

3,4

3,6

95

EU6

0,0287

0,00009

0,08*10

0,1725

0,0623

116d ED Edition

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

3,9

3,1

3,4

89

EU6

0,0371

0,00014

0,09*1011

0,1191

0,0663

116d

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,3

3,3

3,7

97

EU6

0,0287

0,00009

0,08*10

0,1725

0,0623

118d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,8

3,5

4,0

104

EU6

0,0289

0,00005

0,02*1011

0,2487

0,0461

118d xDrive

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,8

4,3

113

EU6

0,0309

0,00007

0,00*1011

0,1721

0,0413

120d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,0

3,6

4,1

108

EU6

0,0239

0,00002

0,20*1011

0,1808

0,0414

120d xDrive (AT)

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,1

3,9

4,3

113

EU6

0,0199

0,00007

0,19*1011

0,1019

0,0256

125d (AT)

1.995

165 (224)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,1

3,9

4,3

114

EU6

0,0368

0,00001

0,01*10

0,1051

0,0453

BMW serije 1 3-vratni


114d

1.496

70 (95)

6-stopenjski roni

dizel

3,9

3,4

3,6

95

EU6

0,0287

0,00009

0,08*1011

0,1725

0,0623

116d ED Edition

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,4

3,4

3,4

89

EU6

0,0371

0,00014

0,09*1011

0,1191

0,0663

116d

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,3

3,3

3,7

97

EU6

0,0287

0,00009

0,08*1011

0,1725

0,0623

118d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,8

3,5

4,0

104

EU6

0,0289

0,00005

0,02*1011

0,2487

0,0461

118d xDrive

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,8

4,3

113

EU6

0,0309

0,00007

0,00*1011

0,1721

0,0413

120d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,0

3,6

4,1

108

EU6

0,0239

0,00002

0,20*1011

0,1808

0,0414

120d xDrive (AT)

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,1

3,9

4,3

113

EU6

0,0199

0,00007

0,19*1011

0,1019

0,0256

125d (AT)

1.995

165 (224)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,1

3,9

4,3

114

EU6

0,0368

0,00001

0,01*10

0,1051

0,0453

BMW serije 2 Coup


218d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,8

3,6

4,0

106

EU6

0,0289

0,00005

0,02*1011

0,2487

0,0461

220d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,0

3,5

4,1

107

EU6

0,0239

0,00002

0,20*1011

0,1808

0,0414

0,0453

220d xDrive (AT)

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,1

3,9

4,3

113

EU6

0,0199

0,00007

0,19*1011

0,1019

225d (AT)

1.995

165 (224)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,1

3,9

4,3

114

EU6

0,0368

0,00001

0,01*1011

0,1051

0,0256
-

BMW serije 2 Cabrio


218d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,9

4,3

114

EU6

0,0289

0,00005

0,02*1011

0,2487

0,0461

220d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,5

3,8

4,4

116

EU6

0,0239

0,00002

0,20*1011

0,1808

0,0414

225d (AT)

1.995

165 (224)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,4

4,1

4,6

121

EU6

0,0368

0,00001

0,01*1011

0,1051

0,0453

BMW serije 2 Active Tourer


214d

1.496

70 (95)

6-stopenjski roni

dizel

4,4

3,4

3,8

99

EU6

0,0282

0,00010

0,00*1011

0,1362

0,0585

216d

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,4

3,4

3,8

99

EU6

0,0531

0,00004

0,01*1011

0,0986

0,0786

218d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,8

3,7

4,1

109

EU6

0,0441

0,00009

0,94*1011

0,2690

0,0883

218d xDrive

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,8

4,1

4,7

124

EU6

0,0528

0,00005

0,22*1011

0,1880

0,0610

220d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,2

3,9

4,4

115

EU6

0,0343

0,00015

0,37*1011

0,2051

0,0736

220d xDrive (AT)

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,3

4,4

4,7

124

EU6

0,0242

0,00007

0,31*1011

0,1490

0,0643

BMW serije 2 Gran Tourer


214d

1.496

70 (95)

6-stopenjski roni

dizel

4,5

3,6

3,9

104

EU6

0,0282

0,00010

0,00*1011

0,1362

0,0585

216d

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,5

3,6

3,9

104

EU6

0,0531

0,00004

0,01*1011

0,0986

0,0786

218d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,9

4,3

114

EU6

0,0441

0,00009

0,94*1011

0,2690

0,0883

218d xDrive

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,2

4,9

128

EU6

220d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,3

4,1

4,5

119

EU6

0,0343

0,00015

0,01*1011

0,2051

0,0736

220d xDrive (AT)

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,5

4,5

4,9

128

EU6

0,0242

0,00007

0,31*1011

0,1490

0,0643

0,22*1011

22

Poraba goriva
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

mestna

zunaj
mestna

Toplogredni plin

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

BMW serije 3 Limuzina


316d

1.995

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,6

3,5

3,9

102

EU6

0,0420

0,00006

0,02*1011

0,3129

0,0681

318d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,9

3,5

4,0

106

EU6

0,0322

0,00004

0,03*1011

0,2742

0,0497

318d xDrive

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,4

3,9

4,5

117

EU6

0,0286

0,00004

0,00*1011

0,1696

0,0422

320d ED Edition

1.995

120 (163)

6-stopenjski roni

dizel

4,7

3,4

3,9

102

EU6

0,0343

0,00009

0,01*1011

0,1574

0,0459

320d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

4,9

3,5

4,0

106

EU6

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

320d xDrive

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,3

3,9

4,4

116

EU6

325d

1.995

165 (224)

6-stopenjski roni

dizel

5,6

4,6

121

EU6

330d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,0

4,3

4,9

129

EU6

330d xDrive (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,0

4,8

5,2

137

335d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,4

4,9

5,4

143

0,01*1011

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

EU6

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

EU6

0,0536

0,00011

0,14*1011

0,3410

0,1010

BMW serije 3 Touring


316d

1.995

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,9

3,7

4,1

109

EU6

0,0420

0,00006

0,02*1011

0,3129

0,0681

318d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,2

3,8

4,3

112

EU6

0,0322

0,00004

0,03*1011

0,2742

0,0497

318d xDrive

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,7

4,1

4,7

123

EU6

0,0286

0,00004

0,00*1011

0,1696

0,0422

320d ED Edition

1.995

120 (163)

6-stopenjski roni

dizel

5,0

3,6

4,1

107

EU6

0,0343

0,00009

0,01*1011

0,1574

0,0459

320d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,2

3,8

4,3

113

EU6

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

320d xDrive

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,7

4,1

4,7

123

EU6

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

325d

1.995

165 (224)

6-stopenjski roni

dizel

5,9

4,3

4,9

129

EU6

330d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,9

4,7

5,1

135

EU6

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

330d xDrive (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

4,9

5,4

142

EU6

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

335d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,7

5,1

5,6

148

EU6

0,0536

0,00011

0,14*1011

0,3410

0,1010

0,01*1011

BMW serije 3 Gran Turismo


318d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,3

4,0

4,5

117

EU6

0,0322

0,00004

0,03*1011

0,1997

0,0473

320d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,5

4,1

4,6

120

EU6

0,0272

0,00002

0,03*1011

0,2469

0,0621

320d xDrive

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,7

4,3

4,8

126

EU6

0,0272

0,00002

0,03*1011

0,2469

0,0621

325d

1.995

160 (218)

6-stopenjski roni

dizel

6,2

4,5

5,1

134

EU6

0,0757

0,00010

0,54*1011

0,2533

0,1205

330d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,1

4,6

5,1

135

EU6

0,0461

0,00015

0,02*1011

0,2462

0,0754

330d xDrive (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,4

4,8

5,4

142

EU6

0,0461

0,00015

0,02*1011

0,2462

0,0754

335d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,6

5,1

5,6

148

EU6

0,0386

0,00016

0,01*1011

0,2756

0,0917

BMW serije 4 Coup


418d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,0

3,7

4,2

110

EU6

0,0322

0,00004

0,03*1011

0,2742

0,0497

420d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,7

4,2

111

EU6

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

420d xDrive

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,3

3,9

4,4

117

EU6

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

425d

1.995

165 (224)

6-stopenjski roni

dizel

5,6

4,6

121

EU6

430d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,7

4,5

4,9

129

EU6

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

430d xDrive (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

4,8

5,2

137

EU6

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

435d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,4

4,9

5,4

143

EU6

0,0492

0,00013

0,14*1011

0,3903

0,0888

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

0,01*1011

BMW serije 4 Cabrio


420d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,7

4,3

4,8

127

EU6

425d

1.995

165 (224)

6-stopenjski roni

dizel

6,1

4,5

5,1

133

EU6

430d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,1

4,8

5,3

139

EU6

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

435d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,8

5,2

5,7

151

EU6

0,0492

0,00013

0,14*1011

0,3903

0,0888

0,01*1011

23

Poraba goriva
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

mestna

zunaj
mestna

Toplogredni plin

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

BMW serije 4 Gran Coup


418d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,0

3,6

4,1

109

EU6

0,0322

0,00004

0,03*1011

0,2742

0,0497

420d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,7

4,2

111

EU6

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

420d xDrive

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,6

4,0

4,6

121

EU6

0,0377

0,00010

0,01*1011

0,1470

0,0482

425d xDrive

1.995

165 (224)

6-stopenjski roni

dizel

5,8

4,1

4,7

125

EU6

430d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,9

4,6

5,1

134

EU6

0,1062

430d xDrive (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

4,9

5,3

140

435d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,7

4,9

5,6

146

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

EU6

0,0579

0,00020

0,02*1011

0,2936

0,1062

EU6

0,0492

0,00013

0,14*1011

0,3903

0,0888

BMW serije 5 Limuzina


518d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,9

4,3

114

EU6

0,0549

0,00006

0,79*1011

0,3326

0,0718

520d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,1

3,9

4,3

114

EU6

0,0488

0,00020

3,29*1011

0,3140

0,0612

520d xDrive (AT)

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,2

4,1

4,5

119

EU6

0,0182

0,00016

3,12*1011

0,1924

0,0407

525d

1.995

160 (218)

6-stopenjski roni

dizel

5,9

4,3

4,9

129

EU6

0,0421

0,00012

0,03*1011

0,1778

0,0642

525d xDrive (AT)

1.995

160 (218)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,8

4,6

5,1

133

EU6

0,0259

0,00009

0,02*1011

0,2394

0,0441

530d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,0

4,6

5,1

134

EU6

0,0386

0,00040

0,13*1011

0,2123

0,0785

530d xDrive (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,4

4,9

5,4

142

EU6

0,0238

0,00003

0,06*1011

0,2312

0,0710

535d (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

4,7

5,3

138

EU6

0,0716

0,00014

0,29*1011

0,3941

0,1159

535d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,8

4,9

5,6

147

EU6

0,0574

0,00006

0,02*1011

0,2149

0,1115

M550d xDrive (AT)

2.993

280 (381)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,5

5,4

6,2

162

EU6

0,0603

0,00006

0,03*1011

0,2641

0,0983

BMW serije 5 Touring


518d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,6

4,1

4,7

122

EU6

0,0549

0,00006

0,79*1011

0,3326

0,0718

520d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,5

4,1

4,6

122

EU6

0,0488

0,00020

3,29*1011

0,3140

0,0612

520d xDrive (AT)

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,6

4,4

4,8

127

EU6

0,0182

0,00016

3,12*1011

0,1924

0,0407

525d

1.995

160 (218)

6-stopenjski roni

dizel

6,2

4,6

5,2

136

EU6

0,0421

0,00012

0,03*1011

0,1778

0,0642

525d xDrive (AT)

1.995

160 (218)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

4,9

5,4

142

EU6

0,0259

0,00009

0,02*1011

0,2394

0,0441

530d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

4,7

5,3

139

EU6

0,0386

0,00040

0,13*1011

0,2123

0,0785

530d xDrive (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,7

5,1

5,7

149

EU6

0,0238

0,00003

0,06*1011

0,2312

0,0710

535d (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,5

4,9

5,5

144

EU6

0,0716

0,00014

0,29*1011

0,3941

0,1159

535d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,1

5,2

5,9

154

EU6

0,0574

0,00006

0,02*1011

0,2149

0,1115

M550d xDrive (AT)

2.993

280 (381)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,7

5,5

6,3

166

EU6

0,0603

0,00006

0,03*1011

0,2641

0,0983

BMW serije 5 Gran Turismo


520d Gran Turismo (AT)

1.995

135 (184)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

5,0

5,6

148

EU6

0,0444

0,00008

0,04*1011

0,1704

0,1176

530d Gran Turismo (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,8

5,2

5,8

157

EU6

0,0438

0,00030

0,01*1011

0,2500

0,1113

530d xDrive Gran Turismo


(AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,2

5,6

6,2

167

EU6

0,0268

0,00020

0,02*1011

0,1324

0,0612

535d Gran Turismo (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,8

5,3

5,9

158

EU6

0,0518

0,00011

0,07*1011

0,2344

0,0822

535d xDrive Gran Turismo


(AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,6

5,7

6,4

172

EU6

0,0470

0,00020

0,04*1011

0,2448

0,0953

640d (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,0

4,8

5,2

139

EU6

0,0425

0,00008

0,28*1011

0,1839

0,1114

640d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,4

5,0

5,5

146

EU6

0,0435

0,00011

0,46*1011

0,0820

0,0995

640d (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

5,0

5,4

144

EU6

0,0425

0,00008

0,28*1011

0,1839

0,1114

640d xDrive (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,5

5,1

5,6

149

EU6

0,0435

0,00011

0,46*1011

0,0820

0,0995

BMW serije 6 Coup

BMW serije 6 Cabrio

24

Poraba goriva
Model

Prostornina
ccm

Mo
kW (KM)

Menjalnik

Gorivo

mestna

zunaj
mestna

Toplogredni plin

kombinirana

l/100km

Onesnaevala zunanjega zraka

Emisije CO2
kombinirano

Emisijski
razred

(g/km)

(g/km)

NOx

Emisija
trdih
delcev

tevilo
delcev

CO

THC

THCNOx

NMHC

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

BMW serije 6 Gran Coup


640d Gran Coup (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6.8

4,8

5,4

143

EU6

0,0425

0,00008

0,28*1011

0,1839

0,1114

640d xDrive Coup (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,5

5,1

5,6

149

EU6

0,0435

0,00011

0,46*1011

0,0820

0,0995

640d xDrive M Sport Edition

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,1

5,0

5,8

152

EU5

0,154

0,000

0,06*1011

0,305

0,178

730d (AT)

2.993

195 (265)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,5

4,2

4,7

124

EU6

0,0272

0,00006

0,03*1011

0,2400

0,1049

730d xDrive (AT)

2.993

195 (265)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,9

4,4

5,0

132

EU6

0,0272

0,00006

0,03*1011

0,2400

0,1049

730Ld (AT)

2.993

195 (265)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,7

4,3

4,8

127

EU6

0,0272

0,00006

0,03*1011

0,2400

0,1049

730Ld xDrive (AT)

2.993

195 (265)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,9

4,4

5,0

132

EU6

0,0272

0,00006

0,03*1011

0,2400

0,1049

BMW serije 7

740d xDrive

2.993

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,4

4,4

5,1

134

EU6

0,0464

0,00019

0,03*1011

0,0678

0,0972

740Ld xDrive

2.993

235 (320)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,6

4,4

5,2

137

EU6

0,0464

0,00019

0,03*1011

0,0678

0,0972

0,0542

BMW X1
X1 sDrive16d

1.496

85 (116)

6-stopenjski roni

dizel

4,6

3,6

3,9

104

EU6

0,0243

0,00011

0,23*1011

0,1318

X1 sDrive18d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

4,9

3,7

4,1

109

EU6

0,0373

0,00009

0,00*1011

0,2222

0,0519

X1 xDrive18d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,5

4,3

4,7

124

EU6

0,0262

0,00003

0,23*1011

0,2196

X1 sDrive20d

1.995

140 (190)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,3

4,5

118

EU6

0,0214

0,00006

0,01*1011

0,1336

X1 xDrive20d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

5,6

4,4

4,9

129

EU6

0,0180

0,00002

0,01*1011

0,1030

0,0489

X1 xDrive25d

1.995

170 (231)

6-stopenjski roni

dizel

5,8

4,6

5,1

133

EU6

0,0502

0,00009

0,01*1011

0,1871

0,0720

0,0668
0,0476

BMW X3
X3 sDrive18d

1.995

110 (150)

6-stopenjski roni

dizel

5,6

4,6

4,9

130

EU6

0,0435

0,00015

1,15*1011

0,1461

0,0507

X3 xDrive20d

1.995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

6,1

5,0

5,4

142

EU6

0,0409

0,00002

0,02*1011

0,1905

0,0497

X3 xDrive30d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

5,4

5,7

149

EU6

0,0479

0,00011

0,40*1011

0,3214

0,0829

X3 xDrive35d (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,7

5,5

6,0

157

EU6

0,0528

0,00013

0,02*1011

0,2060

0,0781

BMW X4
X4 xDrive20d

1995

140 (190)

6-stopenjski roni

dizel

6,1

5,0

5,4

142

EU6

0,0409

0,00002

0,02*1011

0,1905

0,0497

X4 xDrive30d (AT)

2993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

5,4

5,7

156

EU6

0,0479

0,00011

0,40*1011

0,3214

0,0829

X4 xDrive35d (AT)

2993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,7

5,5

6,0

157

EU6

0,0528

0,00013

0,02*1011

0,2060

0,0781

BMW X5
X5 sDrive25d (AT)

1.995

170 (231)

8-stopenjski avtomatski

dizel

5,9

4,9

5,3

139

EU6

0,0467

0,00010

0,36*1011

0,0907

0,0794

X5 xDrive25d (AT)

1.995

170 (231)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,2

5,2

5,6

146

EU6

0,0467

0,00010

0,36*1011

0,0907

0,0794

X5 xDrive30d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,7

5,5

5,9

156

EU6

0,0579

0,00008

0,55*1011

0,1869

0,1175

X5 xDrive40d (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,8

5,5

6,0

157

EU6

0,0570

0,00011

0,03*1011

0,1616

0,1130

X5 M50d (AT)

2.993

280 (381)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,2

6,2

6,6

173

EU6

0,0492

0,00007

0,02*1011

0,1917

0,0879

BMW X6
X6 xDrive30d (AT)

2.993

190 (258)

8-stopenjski avtomatski

dizel

6,7

5,5

6,0

157

EU6

0,0579

0,00008

0,55*1011

0,1869

0,1175

X6 xDrive40d (AT)

2.993

230 (313)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,0

5,7

6,2

163

EU6

0,0570

0,00011

0,03*1011

0,1616

0,1130

X6 M50d (AT)

2.993

280 (381)

8-stopenjski avtomatski

dizel

7,2

6,3

6,6

174

EU6

0,0492

0,00007

0,02*1011

0,1917

0,0879

25

BMW Slovenija

bmw.si

V asu tiska so bili vsi navedeni podatki toni. Pridrujemo si pravico do napak v vsebini.
Pridrujemo si pravico do spremembe tehninih podatkov.
BMW Vertriebs Gmbh - Podrunica Ljubljana, Amerika ulica 8, 1000 Ljubljana
E info.si@bmw.com | www.bmw.si
Izdaja: Maj 2016

Uitek v vonji