You are on page 1of 2

:KAHIRAPAN:

Ni: Norcaya Coronado


Sa aking mahal na guro, at sa aking mga kaklase,
Magandang hapon po. Sa aking masisinsinang pagiisip-isip,
Napagtanto kong nangunguna and kahirapan, sa suliranin n
gating lipunan. Bakit?
Dahil
sa
kahirapan,
maraming
mamamayan
ang
nakagagawa ng mga baga-bagay na hindi kanais-nais, tulad na
lamang ng pagnanakaw, pagbebenta ng mga droga, pagpatay at
iba pang katakot-takot na mga krimen. Tayong mga
mamamayang Pilipino ay nahaharap ngaun sa napakatinding
krisis.
Isa sa pangunahing dahilan ay ang ga korap na opisyal ng
gobyerno. Ninanakaw nila ang kaban o pondo n gating bansa na
para sana sa ikauunlad ng mamamayang Pilipino, ngunit
napupunta sa sariling bulsa ng mga opisyales, kung kaya naman
mas ramdam natin ang krisis. Isa pang dahilan ang kawalan ng
mapapasukang trabaho ng mga tao, kasabay ng sunod-sunod na
pagtataas ng mga bilihin.
Paano tayo makararanas ng isang matiwasay na
pamumuhay kung ang mga pangunahing pangangailangan pa
nga lang ay hindi na natin kayang tustusan?
Mamarapatin pa ba natin ang mamuhay ng salat? Bakit
ngaba hindi tayo makaahon sa kahirapan? Kalian pa tayo kikilos
upang magbago ang takbo n gating buhay?
Ako bilang isang kabataan ay may layunin akong gawin ang
aking makakaya para hindi maging isang mahirap at hindi
maituturing na isang basura lamang sa aking lipinan. Sa simple at
mabuting pamamaraan, sisikapin kong makapagtapos ng aking
pag-aaral, upang magkaroon ng magandang kinabukasan.

Tayong lahat ay may magagawa para sa ating bansa,


Bansang magagamit, maipagmamalaki at maipapamana sa mga
susunod pang henerasyon.
Maraming Salamat po!!! At muli magandang hapn sa inyong
lahat