You are on page 1of 38

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine


KANTON SARAJEVO
Vlada

Bosnia and Herzegovina


Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-05-25681-8.1/16
Sarajevo, 25.08.2016. godine

Naziv

Ovlatena osoba

Adresa

Sjedite

Broj
bodova

Podaci o poslodavcu
Rbr

broj
uposleni
h

Vlada Kantona Sarajevo je na 55. sjednici odranoj 25.08.2016. godine, donijela


Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za uee u Programu sufinansiranje zapoljavanje pripravnika VSS/VS SSS/KV strune
spreme po Javnom pozivu od 06.06.2016. godine

Napomena

POTREBNA ZANIMANJA

1 ENERGOINVEST SUE d.d

Suzan Hota

Tvornika 3

Ilida

52

14

Dipl. ininjer elektrotehnike,


elektrotehniar

2 Euromaxline d.o.o

Mirsad Hrvat

Grbavika 32

Novo
Sarajevo

60

14

Stolar,bach.ing.poljoprivrede

3 Standard Furniture Factory d.d.

Damir Muhi

Bosanski put 103

Ilija

647

14

4 BOSNALIJEK d.d

Nedim Uzunovi

Jukieva do 53

Centar

681

14

Dipl. ekonomista, dipl.ininjer


mainstva, dipl. pravnik,
tapetar
Ekonomski tehniar,
farmaceutski tehniar, dipl.
tehnolog, farmaceutskohemijski tehniar, dipl.
ekonomista, dipl. pravnik

5 MBA CENTAR d.o.o

6 PROCEDO d.o.o

Kralji Asim

Muhameda
efendije Pande
49a

Novo
Sarajevo

94

14

Pomoni pekar, Slastiar,


Paker

Pita Senad

Nova industrijska
zona 1

Vogoa

32

13

Ekonomski smjer, opti smjer


Dipl. ekonomista, veterinar
tehniar,, dipl. veterinar,
poljoprivredni ininjer
Bachelor zdravlja i ekologije,
Bachelor prava, Bachelor
ekonomije, sanitarni lab.
tehniar
Dipl. matematiarinformatiar, Prof. njemakog
jezika i knjievnosti, prof.
sporta, dipl pravnik,nastavnik
francuskog jezika

7 MUJANOVII d.o.o.

Mujanovi Muris

Novi rezervoar 24

Vogoa

26

12

8 JU Zavod za javno zdravstvo KS

Snjeana Balta

Dr:Mustafe
Pintola 1/III

Ilida

115

12

9 JU Gimnazija Obala

Benjamin Hedi

Obala Kulina
Bana 3

Centar

68

12

55

12

66

12

dipl. ekonomista
nastavnik matematike,
nastavnik razredne
nastave,nastavnik informatike,
nastavnik BSH jezika,nastavnik
eng. jezika, psihologije,
socijalni radnik, pravnik

12

Dipl. pravnik, prof. razredne


nastave, prof. hemije, prof.
biologije

10 Logistic agent d.o.o.

Alija ati

Kolodvorska 11a

SarajevoNovo
Sarajevo

11 JU Deseta osnovna kola

v.d. Refik Daci

Osik 52a

Ilida

Lava Tolstoja 6

Novi
Grad

12 JUO Osman Nuri Hadi

Dudevi eval

60

13 JU Djeca Sarajeva

v.d. Jasmina
ongo

La Benevolencija
4

Centar

349

12

medicinska kola-smjer
pedijatar, Gimnazija,
Ekonomski tehniar, Kuhar,
Prehrambeni tehniar,
vodoinstalater, srednja
elektrotehnika

14 JUO Alija Nametak

Mediha Beirevi

Zaima arca 15

Centar

62

12

Socijalni radnik

15 IPSA INSTITUT d.o.o

Fejzi Amir

Put ivota bb

Novo
Sarajevo

89

12

16 JUO 6 Mart

Alispahi
Denana

Anelka Laetia
5

Hadii

103

12

mag. elektotehnike, mag.


saobraaja
Pravnik, biblioteka, nastavnik
razredne nastave, nastavnik
muzike kulture, socijalni
radnik

12

iva, konfekcionar, pravnik,


grafiki dizajner, socijalni
radnik, modni
dizajner,Pravnik, Grafiki
dizajner, modni dizajner,
socijalni smjer

17 Fashion & Style Factory d.o.o.


KJU "Dom za socijalno
zdravstveno zbrinjavanje osoba
18 sa invaliditetom i drugih osoba"
19 INovine BH d.o.o.

Edita
Hajrulahovi

Sanita Alagi
Alimanovi Ajla

JU Srednja kola za okoli i drvni Muamer


20 dizajn
Muratovi

Trg djece
Sarajeva 1 BBI
Centar

SarajevoCentar

13

Nahorevska
br.195

Centar

95

12

Kolodvorska 12

Novo
Sarajevo

228

12

Psiho-socijalna rehabilitacija,
Finansije i plansko analitiki
poslovi, logistiko
obezbjeenje
Dipl. ecc, dipl. grafiki
dizajner,trgovac, ekonomski
tehniar

Vilsonovo
etalite 11

Novo
Sarajevo

51

12

Ininjer ekologije

21 KJKP Trnice pijace d.o.o.

Jasmin Terovi

Mula Mustafe
Baeskije 4a

SarajevoCentar

83

12

DIpl. pravnik, dipl ecc, FPN


bachelor, FPN dipl. urnalista,
ekonomski tehniar, gimnazija,
elektroteniar, limar, zavariva

Arhitektonski Fakultet u
22 Sarajevu

Mevludin Zeevi

Patriotske lige 30

Centar

77

12

Mag. arhitekture, gimnazija

23 KJP SARAJEVO UME d.o.o

Demirovi
Nermin

Marala Tita 7/11

Centar

430

12

umarstvo, pravnik, umarski


tehniar

JU "Srednja kola
poljoprivrede,prehrane,veterine
24 i uslunih djelatnosti" Sarajevo
Ali Suad

Hamdije
Kreevljakovia
55

Stari
Grad

92

12

Prof. sporta, Dipl. ininjer


poljoprivrede

25 UNIQA OSIGURANJE d.d

Senada Olevi

Obala Kulina
Bana 19

Centar

224

12

Mainski ininjer, dipl.


ekonomista,
Gimnazija/EKonomska kola

Kantonalno tuilatvo Kantona


26 Sarajevo

Dalida Burzi

Radieva 6

Centar

171

12

Pravnik, daktilograf

27 Kamenoklesar GRBO

Grbo Sead

Solakovii 1

Ilija

11

Gimnazija

28 JUO Srednje

Refik Kurtovi

Srednje bb

Ilija

50

11

Prof. razredne nastave, Prof.


matematike

BH Spirit agencija za turizam


29 doo

Spahi Maksuma

Ferhadija 11

Stari
Grad

11

Maturant gimnazije, dipl.


ekonomista

30 KJP Centar SKENDERIJA d.o.o

Kapo Amer

Terezije bb

Centar

110

11

Dipl. oec, dipl


pravnik,drutveni smjer

31 JP Olimpijski bazen Otoka

Avdija Hasanovi

B.M.Selimovia
83b

Novi
Grad

48

11

Dipl. pravnik, dipl. ekonomista,


dipl. mainski ininjer, prof.
sporta i tjelesnog odgoja,
maturant gimnazije,
elektrotehniar, mainski
tehniar, ekonomski tehniar

32 ADAZAL d.o.o

Ramo Bajri

Brae Muli 69

Sarajevo

39

11

Trgovaka ili dr. tehnika kola

33 Air Line Tours d.o.o.

Fievi Narima

Vladislava Skaria
6

Stari
Grad

11

Turizam

34 PU "Pony"

auevi Adnan

Alipaina 37

Centar

11

10

Higijeniar, Prof. predkolskog


odgoja

35 ITALGROUP d.o.o.

Vedran Baji

Stara cesta bb

Vogoa

25

10

DIpl. medicinski tehniar, dipl.


ekonomista

Malagi Enver

Branilaca
Sarajeva 11

Centar

14

10

Dipl. ininjer elektrotehnike

37 Bee Smart doo

Edin Herenda

Azize
airbegovi 80b

Novo
Sarajevo

11

10

Profesor engleskog jezika

38 CONNECTa d.o.o.

Alma Sirko

D.Bijedia 172b

Novi
Grad

16

10

dipl pravnik, automehaniar

39 Hyundai auto BiH doo

Mirza Juzbai

Branilaca ipa 4c

Centar

18

10

Ininjer saobraaja

36 MALCOM d.o.o

40

JU Biblioteka Sarajeva

41 JUO Hilmi ef. ari

v.d. Emira MariJaarevi


Subai Nermin

Miss Irbina 4

Centar

53

Bibliotekar

Bratstva jedinstva
19

Tarin

56

uvar, Nastavnik razredne


nastave

medicinska sestra-tehniar,
fizioterapeut, ginek.akuerska
sestra, doktor medicine, dipl.
pravnik, finansijski
menadment

JU Opa bolnica Prim. dr.


42 Abdulah Naka

v.d. Sead Bai

S.S.Kranjevia 12

Centar

553

Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
traje 6
mjeseci. 2x6
mjeseci za
9 VSS

Predstavniki dom Parlamenta


43 Federacije BiH

Stela Ibrovi, v.d.


sekretar

Hamdije
Kreevljakovia 3

Centar

87

Pravnik, ekonomista

Tinjak Muamer

Branislava Nuia
95

Novi
Grad

Dipl. pravnik,
Nastavnik/Profesor razredne
nastave,

44 JUO Aleksa anti

Fakultet za
kriminalistiku,kriminologiju i
45 sigurnosne studije
Dom naroda Parlamenta
46 Federacije Bosne i Hercegovine
47 OR Leon

Izmir Hadiavdi

Zmaja do Bosne
br8.
Hamdije
Kreevljakovia 3

Drki-Pokovi
Maida

Ramiza Salina 4

Nedad Korajli

83

Novo
Sarajevo

55

Srednja elektrotehnika kolasmjer informatika, Srednja


tehnika kola grafikih
tehnologija dizajna i
multimedije, dipl. kriminalistbakalaureat kriminalistike,
dipl. ekonomista

Centar

237

Pravnik

SSS

Novi
Grad

48 JUO Edhem Mulabdi

Aida Omersofti

Konak 1

Stari
Grad

JU Kantonalni centar za socijalni


49 rad

Adnan Podo

Azize
airbegovi 2

Novi
Grad

147

Magistar pedagokih
nauka,Ekonomista
Opti smjer, dipl.pravnik, dipl.
socijalni radnik, dipl. psiholog,
dipl. pedagog, dipl. ekonomista

50 JUO Mehmedalija Mak Dizdar

Kukavica Munib

rtava faizma 14

Sarajevo

57

Profesor pedagogije, Prof.


razredne nastave

51 JUO Haim Spahi

Kustura Mirsad

Krajika bb

Ilija

65

52 JU Druga osnovna kola

Trenjo Arnela

kolska 1

Ilida

63

Tobacco Press d.o.o. Mostar


53 Podrunica Sarajevo

Kenan Avdagi

Demala Bijedia
162

Novi
Grad

129

Bachelor geografije, Bachelor


razredne nastave
Diplomirani pravnik, profesor,
domar
Dipl. ekonomista, dipl
kriminalista, Trgovac ili drugo
zanimanje sa SSS

JU Srednja ugostiteljsko
54 turistika kola

Fatima HodiOmerovi

Dugi sokak 9

Stari
Grad

63

Bachelor ekonomije, dipl.


pravnik

55 JU Sarajevska filharmonija

v.d. direkotra
Samir Lokvani

Obala Kulina
Bana 9

Centar

55

Akademski muziar, dipl. ecc

56 JUO Grbavica II

erimagi ula

Behdeta
Mutevelia bb

Sarajevo

62

Prof. razredne nastave

Dipl. ekonomista, Dipl. ininjer


mainstva, dipl. pravnik, prof
matematike,prof. hemije, prof.
fizike, Pedagog

Pravnik, uitelj, socijalni


radnik, nastavnik bosanskog
jezika

57 JU Srednjokolski centar Hadii

Ejubovi Selver

Anelka Laetia
17

58 JU Peta osnovna kola

Elvira
Hrustanovi

Umihane uvidine
58
Ilida

Hadii

69

96

61

JU Srednja kola za saobraaj i


59 komunikacije

ahbegovi
Mirsada

Veleii 2

Novo
Sarajevo

75

Prof. matematike, Magistar


psihologije, Dipl. ininjer
saobraaja i komunikacijasmjer potanski smjer,
bachelor-opti smjer-sport i
tjelesni odgoj, ininjer
elektrotehnike,dipl. ecc

60 OPINSKI SUD

Janja Jovanovi

enoina 1

Sarajevo

526

Dipl. pravnik, drutveni smjer

61 CAPITALIA d.o.o.

Haveri Nedim

Branilaca
Sarajeva 19a

Centar

dipl. ekonomista

Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci. 1x6
9 mjeseci
Doktor stomatologije

62 PSO Islamovi dr.Nerim

Islamovi Nerim

Alifakovac 5

63 JU Trea osnovna kola

Fatima Habota

Nasihe Kapidi
Hadi 1

64 KEAS d.o.o

Kurtovi Senat

Alipaina bb

Stari
Grad

Ilida

58

NastavnikBSH jezika i
knjizevnosti, Dipl. pravnik,
Prof. razredne nastave, Prof.
matematike, pedagog, logoped,
Prof. tjeesnog odgoja, Psiholog,
Prof. biologije

Centar

Dipl. ekonomista, trgovac

JU Zavod za specijalno
obrazovanje i odgoj djece
65 Mjedenica

Selmir Hadi

Mjedenica 34

Centar

70

66 JUO amil Sijari

Husi Jasmina

Brae Muli 16

Centar

61

67 JUO Stari Ilija


JU Osnovna muzika i baletska
68 kola "Novo Sarajevo"

Devi Mahir

Ilija
Novo
Sarajevo

60

Elma Alajbegovi

Bosanski put 151


Kemala
Kapetanovia 43

57

Dipl. defektolog-oligofrenolog,
dipl.edukator-rehabilitator,
dipl.logoped-surdoaudiolog,
prof. razredne nastave,
prof.predkolskog odboja,
pedagog, psiholog, socijalni
radnik, prof. sport i tjelesnog
odgoja
Prof. razredne nastave, prof.
geografije, prof sporta i
tjelesnog odgoja, prof.
engleskog jezika, prof.
teoretskih muzikih predmeta,
dipl. ekonomista, dipl. socijalni
radnik
Nastavnik razredne nastave,
nastavnik predmetne nastave,
Mainski tehniar
Socijalni radnik, prof. violine,
prof. solfea

Mirsad
Osmanovi
Amela Grbo

Tjepovaki put 2
Solakovii 1

Novi
Grad
Ilija

8
2

9
9

Dipl. veterinar
Trgovac

Bibliotekar, Pravnik,
Ekonomista, Fakultet
humanistikih nauka

Socijalni radnik, Prof razredne


nastave, prof. muzike kulture,
prof. likovne kulture

69 Veterinarska stanica Novi Grad


70 G.H. doo

71 Filozofski fakultet Sarajevo

72 JUO Skender Kulenovi

Salih Foo

Franje Rakog 1

Erovi Esat

Bulevar Mimar
Sinana bb

Centar

Sarajevo

248

75

73 JUO Grbavica I

Begovi Omer

Grbavika 14

Novo
Sarajevo

52

Nastavnik razredne nastave,


nastava BHS i knjievnosti,
nastavnik engl. jezika,
nastavnik tjelesnog
Pravo, ekonomija,
elektrotehnika,-smjer
energetika, cvjear, umarski
tehniar,ekonomski tehniar,
tehniar hortikulture,
veterinarski tehniar

Alen Rami v.d.


Direktora

Patriotske lige 58

Centar

238

75 JUO Isak Samokovlija

Mirsada Jaganjac

Fra Anela
Zvizdovia 1

Centar

72

JU Zavod za hitnu medicinsku


76 pomo KS

Softi Sena

Kolodvorska 14

Novo
Sarajevo

298

Nastavnik
Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci. 4x6 Doktor medicine, medicinski
9 mjeseci
tehniar, voza

Semira Frate 22

Novi
Grad

350

Dipl. ininjer mainstva, dipl.


ecc, mainski tehniar,
ekonomski tehniar

74 KJKP PARK

77 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.

Admir Dubur

78 JUO Umihana uvidina

Mulahmetovi
Aziz

Smaje ikala 1

Novi
Grad

78

Prof. razredne nastave, Prof.


tjelesnog i zdravstvenog
odgoja, dipl pravnik, dipl
psiholog

79 LIBerty d.o.o.

Avdo Miladin

Obala Kulina
Bana 38

Stari
Grad

Konobar, Tehniar

80 JU Narodno pozorite

V.d. direktora
Marijela
Haimbegovi

Obala 9

Centar

211

Baletni umjetnik, dramski


umjetnik

81 JUO Zajko Deli

Omerbegovi
Zijad

Slatinski put 3

Vogoa

48

Nastavnik razredne nastave

82 Fakultet politikih nauka

air Filandra

Skenderija 72

Centar

101

Dipl. politolog, dipl sociolog,


dipl socijalni radnik, dipl.
urnalista, dipl. prof iz oblasti
sigurnosti

83 EDELSTHAL PROKROM d.o.o

Hurem eval

Vlakovo 108

Ilida

13

Mainski ininjer

JU Srednja tehnika kola


grafikih tehnologija,dizajna i
84 multimedije

Fuad Durgut

Emira Bogunia arlija 2

Ilida

59

Prof. tjelesnog odgoja

Poljoprivredno prehrambeni
85 fakultet

Zlatan Sari,
dekan

Zmaja od Bosne 8

Sarajevo

105

Istraiva- saradnik

86 DOMOD d.o.o.

Ajla Okeri

Srana Aleksia
20

Novi
Grad

94

Bachelor novinarstva,
ekonomista, trgovac, voza
motornih vozila

87 EUROLINK d.o.o

Mulahmetovi
Meliha

Izeta delia 1

Vogoa

SSS

KJU Dom za djecu bez


88 roditeljskog staranja

Saudin urevi

Bjelave 52

Centar

62

Profesor razredne nastave,


prof. predkolskog odgoja

89 JUO Fatima Guni

Hajrudin uprija

Nerkeza
Smailagia 18

Novi
Grad

62

Nastavnik BHS jezika i


knjievnosti, nastavnik
matematike, nastavnik
tjelesnog odg., dipl. pravnik

90 JU Peta gimnazija

Sejad enderovi

Nerkeza
Smailagia 18

Novi
Grad

72

prof. likovne kulture

Mag. socijalni rad, prof.


pedagogije, prof. likovne
kulture, prof. njemakog
jezika, prof. razredne nastave

Prof. razredne nastave, Prof.


informatike

91 JUO Kovaii

92 JU Prva osnovna kola

Pejak Naa

Arif elovi

Zagrebaka 22a

Mala aleja 15

Sarajevo

Ilida

52

67

93 JUO Avdo Smailovi

Hasim Badar

Adema Bue 151

Novi
Grad

77

Pravnik, nastavnik razredne


nastave

Javna ustanova Terapijska


zajednica - Kampus Kantona
94 Sarajevo

Kenan Kestendi

Keelji bb

Ilida

68

Drutveni smjer, likovna


akademija, kuhar

95 Zrak d.d.

Ismo Hebibovi
V.D. Direktor

Adema Bue 102

Novi
Grad

107

Bravar, Metalostrugar, optiar,


mehaniar-monter, elektriar,
ekonomski teh., graver, cnc
operater

96 JU Gerontoloki centar

Ismet Skoko

Aleja Bosne
Srebrene 7

Novi
Grad

107

dipl. socijalni radnik,


ekonomski tehniar kuhar

97 Agencija GOODWILL

ehovi Suvada

Ibrahima
Ljubovia 55

Ilida

10

Kurir

Generalni sekretarijat Vlade


98 FBIH

Edita Kalajdi

Alipaina 41

SarajevoCentar

90

dipl. pravnik, dipl. ecc

99 Agencija Poslovnost d.o.o

Bajri Edo

Kotromania 48

Centar

81

Ekonomista

Nihad Fejzi

Zmaja do Bosne
90

Novo
Sarajevo

Diplomirani veterinar,
bachelor mikrobiologije,
Pravnik, veterinarski tehniar

100 Veterinarski fakultet

154

101 Pamuk d.o.o.

102 JU Apoteke Sarajevo

Neriman
Sokolovi

v.d. generalnog
direktora Emina
Oru

Jukieva 130

S.H.Muvekita 11

Centar

Stari
Grad

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA


103 SARAJEVO

Fuad Husi

Vrazova 11

Centar

104 SIgenx doo

Ljaji Spaho

Kemala
Kapetanovia 34

Novo
Sarajevo

399

260

9
Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci. 2x6
9 mjeseci
Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci.
9 4x6mjeseci

tampar, Knjigovezac, Dipl.


bachelor drutvenih nauka

Magistar farmacije,
farmaceutski tehniar

Doktor medicine, medicinska


sestra, stomatoloka sestra,
pravnik, ekonomista

Tehniki smjerovi

KJKP Vodovod i kanalizacija


105 d.o.o

Nezir Hadi

Jaroslava ernija
8

Stari
Grad

878

Dp. ininjer mainstva, dipl.


ininjer graevine-smjer hidro
smjer, vodoinstalater ili
mainske struke, graevinski
tehniar, elektro-mainske
struke, automehaniar,
autolimar ili autoelektriar,
dipl. in. elektrotehnike

106 KJU etvrta gimnazija Ilida

Elvir Korjeni

Mala aleja 69

Ilida

56

Prof. historije, prof. bosanskog


jezika

Udruenje ekologije i turizma


107 Eco Impuls

Doli Slaven

Titiva 11a

Centar

Dipl. pravnik

108 PETROLINVEST d.d


109 DECOM d.o.o.

erimagi
Mustafa

Tvornika 3

Ilida

75

dipl. ininjer mainstva, dipl.


ininjer elektrotehnike, dipl.
ininjer graevine, ma.
tehniar, gra. tehniar

Tvrtkovi Eldan

Antuna Hangija
12

Centar

Programer elektrotehnike

110 JUO Mirsad Prnjavorac

Sabiha Salin

Joanika 51

Vogoa

111 JP Televizija Kantona Sarajevo

Elvir Resi

Alipaina ( Zetra)
bb

112 OR Frizerski salon COOL

Kemal Kuldija

Topal Osman pae Novo


14
Sarajevo

Alipaina

Prof. razredne nastave, Prof


tjelesnog odgoja

116

Bachelor poslovnog
komuniciranja

Frizer

1526

Ininjer saobraaj, in.


mainstvo, ininjer
elektrohnike, Planer-kalkulant,
dipl. ekonomista, dipl. pravnik,
kondukter-kontrolor

76

113 KJKP GRAS

Vatri Avdo

Velikih drveta 1

Novi
Grad

114 JUO Hrasno

Mirvi Sejdo

Porodice Ribar 2

Sarajevo

65

Pedagog, Prof. razredne


nastave, nastavnik hemije

Veterinarska stanica "Ketti"


115 d.o.o.

Tarik Abazovi

Kolodvorska 12

Novo
Sarajevo

Dipl. veterinar, veterinarski


tehniar

Magistar sporta i tjelesnog


odgoja, Magistar
menadmenta u sportu

Dipl. pravnik, ekonomista,


elektriar

Fakultet sporta i tjelesnog


116 odgoja

117 IMTEC d.o.o

Nusret Smajlovi

ehi Jakub

Patriotske lige 41

Bosanski put bb

Centar

Ilija

57

57

202

Dipl. pravnik, Ininjer


elektrotehnike-odsjek
raunarstvo i informatika,
ininjer geodezije

118 KJKP Pokop

Alma Pinji

Mula Mustafe
Baeskije 38

SarajevoStari
grad

119 MEDLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE

Jusuf Zahiragi

Bistrik do br.8

Stari
Grad

108

Drutveni smjer- politolog,


Imam

JU Srednja mainska tehnika


120 kola Sarajevo

Mulali Omer

Zmaja do Bosne 8

Novo
Sarajevo

58

Prof bosanskog jezika i


knjievnosti

Jasna Frljak

Trg
meunarodnog
prijateljstva 20

Novi
Grad

76

Informatiar, Knjigovoa,
Zastupnik u prodaji

Kazneno popravni zavod


122 poluotvorenog tipa Sarajevo

Amer Softi

Branilaca
Sarajeva 8

SarajevoCentar

152

Dipl. pravnik, Dipl ekonomista,


Srednja medicinska, Srednja
ugostiteljska

123 UNION BANKA d.d

Hadiahmetovi
Vedran

Dubrovaka 6

Centar

188

Dipl. ecc, dipl. pravnik

124 KLAS d.d

Rusmir Hrvi

Paromlinska 34

Novo
Sarajevo

927

Ekonomski slubenik

Agencija za zatitu ljudi i


125 imovine SECURITAS d.o.o.

Valdin Jai

Baii 15

Novi
Grad

709

uvar, VSS

126 Ustanova AMEL i NUR

Edisa Habota

Hamze elenke 1

Ilida

63

Odgajatelj, pedagog

Bosna-sunce osiguranje d.d. 121 Podrunica Sarajevo

127 O El Manar

Jasna osovi

Hamze elenke 1

Ilida

36

Nastavnik arapskog jezika

128 JU Srednja medicinska kola

Sabina Kacila

Tahmiina 2

Centar

86

Prof. sociologije

129 ENERGOINVEST d.d.

Bisera
Hadialjevi

Hamdije
emerlia 2

Novo
Sarajevo

436

VSS. SSS

130 NV-Invest d.o.o.

Senana esovi

Moevaka 50

Ilija

Bachelor opeg prava,


diplomirani pravnik,
diplomirani ekonomista

131 Or EMA

Esad ardaklija

Brae Tokovi 20

Ilida

Bachelor menadmenta

132 KJP Veterinarska stanica

v.d. direktora
Almir Dankovi

Dipl. biolog, dipl. veterinar,


Veterinarski tehniar, Dipl.
ekonomista, dipl. pravnik

Nikole opa 41

Ilida

41

JUO ejh Muhamed ef.


133 Hadijamakovi

Fejzagi Kerim

Iza Hrida 11

Stari
Grad

39

Fakultet za fiziku
kulturu,Fakultet za razrednu
nastavu,Filozofski fakultetodsjek za junoslavenske
jezike, Pravni fakultet

Turistika agencija We love


134 Balkan

Enis uljevi

Mala aleja 69

Ilida

Dipl Pravnik

Javna ustanova Osnovna kola


135 "9 maj" Pazari

136 JU etvrta osnovna kola

JU Nacionalna i univerzitetska
137 biblioteka

138 JUO Demaludin auevi

Edin Kazazovi

Bjelanika 59.

Hadii

Hamid Guska

Put Famosa 33

Ilida

Ovina Ismet

Zmaja od Bosne
bb

Novo
Sarajevo

Prvomajska 24

Novi
Grad

arkinovi Beba

49

40

46

47

prof. razredne nastave, prof.


historije, prof. sporta, dipl.
pedagog, dipl. pravnik, dipl.
socijalni radnik

Dipl. socijalni radnik, prof.


psihologije,, prof. pedagogije i
psihologije, prof. razredne
nastave, prof. tjelesnog odgoja,
prof b/h/s jezika, dipl. pravnik

Dipl. pravnik, Hist. umj i bibl,


dipl. bibliotekar, gimnazija,
Graf./gimnazija

Dipl. psiholog,radnik mainske


ili graevinske struke, stolar,
bavar, moler, dipl. pedagog

KJU Disciplinski centar za


139 maloljetnike

Nermin Muiki

Hamdije
emerlia 19

Novo
Sarajevo

34

Dipl. socijalni radnik, Dipl.


ekonomista, Dipl. psiholog,
dipl sociolog, ekonomski
tehniar, maturant gimnazije

140 JUO Pofalii

Dizdar Safet

Ivanjska 1

Novo
Sarajevo

50

prof. psihologije, prof.


pedagogije

141 KOVERTELUX d.o.o.

Adi Kapetanovi

Sedrenik 117K

Stari
Grad

Ekonomista

48

Prof. historije, upravni


organizator,prof. BHS jezika i
knjievnosti

JU Srednja kola za tekstil,kou i


142 dizajn

Pajevi Omer

Medrese 5

Stari
Grad

143 JUO Hasan Kiki

Asim Torlak

Gorica 27

Centar

35

Prof. razredne nastave

144 ENERGOGAS d.o.o

Deljanin Edisa

Merhemia trg 10

Centar

dipl. ininjer mainstva

145 umarski Fakultet u Sarajevu

Mirza Dautbai

Zagrebaka 20

Novo
Sarajevo

50

dipl. Pravnik

Dipl. pedagog/psiholog, Dipl


defektolog, prof. tjelesnog i
zdravstvenog odgoja, prof. BHS
i knjievnosti

146 JU esta osnovna kola

Teufik Muhibi

Bare kod Stupa 63

Ilida

48

147 JUO Veleiki heroji

Niki Jasna

Veleii 2

Novo
Sarajevo

41

Pedagog, prof. razredne


nastave

148 JUO Nafija Sarajli

Numi Zijad

Patriotske li ge 57

Centar

49

Prof. muzke kulture, prof.


razredne nastave, prof BHS i
njievnosti

JUO Silvije Strahimir


149 Kranjevi

v.d. Denita
Kurtovi

Mehmed pae
Sokolovia 2

Centar

38

Prof. razredne nastave

Boraka zadruga porodica


ehida i ratnih vojnih invalida
150 Bihart p.o

Samir Krkali

Mustafe Ice
Voljevice 3

Ilida

Dipl. ecc, CNC tehniar

151 KPMG B-H doo

Manal
Beirbegovi

SarajevoZmaja do Bosne 7- Novo


7a/3
Sarajevo

31

Dipl. ecc

152 JUO Osman Naka

Miki Aida

Gradaaka 39

46

Pedagog, bakalaureat razredne


nastave

Sarajevo

153 JUO Zahid Baruija

Kuevi Hamdija

Omladinska 14

Vogoa

48

Pravnik, Prof. razredne


nastave, prof. BSH jezika i
knjievnosti

154 JUO Porodice ef.Rami

ahinbegovi
Mersiha

Nova cesta 62

Vogoa

42

Prof. sporta i tjelesnog odgoja,


prof. razredne nastave

155 Profiplast d.o.o.

Nihad Bronja

Bajrama
Hasanovia 39

Ilida

Ekonomista

Euro-Orka d.o.o. VisokoPodrunica Bosnian Tour


156 Operator Sarajevo

Ameti Adem

Trg heroja 16

Novo
Sarajevo

Bachelor Turizma i zatitne


okoline

157 Federalno ministarstvo pravde

Mato Jozi,
ministar

Valtera Peria 15.

Centar

38

Pravna struka

158 JU Kamerni teatar 55

Emir
Hadihafizbegovi Marala Tita 56

159 JKP VODOSTAN

Zuki Belma

126 Ilijake
brigade 60

160 ZLATA TRANS d.o.o


161 OD Neki nakit

Amar Kulo
Musi Nejra

Nova cesta 12
Vrbanja 1

162 JU Osnovna muzika kola Ilida

v.d. Direktora
Dijana Preljevi

Josipa Slavenskog
24

Centar

48

Bachelor scenskih umjetnosti,gluma, Bachelor likovnih


umjetnosti-smjer
slikarstvo/produkt dizajn,
grafiki dizajn, produkt dizajni
ininjer arhitekture

Ilija

37

Mainski tehniar

Vogoa
Centar

10
2

8
8

dipl. ekonomista
Ekonomista

Pravnik, akademski muziar


pijanist profesor, akademski
muziar klarinetist profesor

Ilida

41

Medicinska sestra-tehni.,
defektolog-logoped, dipl.
psiholog, dipl. socijalni radnik,
moler

39

Glumac x2, marketingmenadment, kroja,


dekorater, minker

Centar

Komunikolog

Vreoca 59

Ilida

46

Graevinski ininjer,
graevinski tehniar

Kustura Hadis

Ramiza Salina
380

Novi
Grad

41

Ekonomski tehniar, voza


motornih vozila

168 SHAM CARPETS d.o.o

Kuhinja Halida

Mula Mustafe
Baeskije 29

Stari
Grad

Dipl. ekonomista, Tkala


tepiha, Trgovac

169 OD Ajna

Anesa Dino

Mejlina 10

Stari
Grad

Slastiar, ekonomski tehniar

Centar za odgoj, obrazovanje i


163 rahabilitaviju " Vladimir Nazor"

Ahmetovi Zulfo

Azize
airbegovi 80

Novo
Sarajevo

164 JU Pozorite mladih Sarajevo

v.d. direktora
Semir Krivi

Kulovia 8

Centar

165 Nexus Ict d.o.o.

Igor Rizvanovi

Zuke Dumhura
14

166 Duljevi d.o.o

Duljevi Hako

167 MHS d.o.o

44

170

JU Zavod za vaspitanje muke


djece i omladine-Sarajevo

Devad uko

Humska 81

Novo
Sarajevo

24

Diplomirani ekonomista,
diplomirani pravnik,
diplomirani socijalni radnik,
diplomirani pedagog,
diplomirani psiholog

Stari
Grad

21

dip. socijalni radnik, dipl.


pedagog-psiholog, dipl.
psiholog prof. sociologije

171

KJU Porodino savjetovalite

Senad Ali

Avdage
ahinagia 14

172

CITADELA d.o.o.

Ademovi Hamed

Azize
airbegovi bb

Novo
Sarajevo

Graevinski ininjer

Zmaja do Bosne 8

Novo
Sarajevo

21

Ininjer genetike

Institut za genetiko
173 inenjerstvo i biotehnologiju

Naris Pojski

174 Halilovi d.o.o.

Sakib Halilovi

126 brigade 78

Ilija

25

G. ininjer, Bravar,
automehaniar, rukovaoc
mainama

Bonjaka ustanova "AN-NUR"


175 BiH

Eldin dralovi

Mustafe
Dovadije 17

Stari
Grad

28

Prof. predkolskog odgoja

Fazli Benis

Haima Spahia
23

Ilija

13

Novinar, tehniki smjer

176 JU KSC i Radio Ilija

177 IP SISTEMI d.o.o

Tufo Adisa

Kolodvorska 3

Novo
Sarajevo

15

Ininjer
elektrotehnike,elektrotehniar,

178 JU Sarajevski ratni teatar SARTR

v.d. direktora
DUbravka ZrniKulenovi

Gabelina 16

Centar

24

Dramaturg, glumac

Institut za istraivanje zloina


protiv ovjenosti i
179 meunarodnog prava

Rasim Muratovi

Halida Nazeia 4

Sarajevo

28

Drutveni smjer

Akademija Nauka i umjetnosti


180 BiH

Amra Avdagi

Bistrik 7

Stari
Grad

23

Dipl. bibliotekar, Dipl. arheolog

PRAVOBRANILATVO KANTONA
181 SARAJEVO

Pravobranilac
Kemal Kari

Marala Tita 28

Centar

16

dipl pravnik

182 PSO sa zuboteh. laborat. Pirovi

Mustafa Pirovi

Sime Milutinovia
4

Stari
Grad

18

Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci. 1x6 Doktor. stomatologije,
7 mjeseci
stomatoloka sestra

KJU za zatiena prirodna


183 podruja

Deli Osman

Branilaca
Sarajeva br.28/I

Centar

24

Biotehnike nauke,
biotehnike kole

184 JU Muzej Sarajeva

Mirsad Avdi

Josipa tadlera 32

Stari
Grad

21

Pedagog,, IT ininjer, dipl. ecc,


spremaica, Manipulant

185 PZU Poliklinika "Melius"

Jusuf abi

Mula Mustafe
Baeskije 8

Stari
Grad

12

Psiholog, dipl ininjer MLD,


medicinska sestra

186 F.S. EUROTRANS d.o.o.

Hadi Fikret

Zmaja do Bosne
12c

Novo
Sarajevo

30

Dipl. ing saob

187 DIJAMANT d.o.o

Mirsad
Bjelopoljak

D. Bijedia 134

Novi
Grad

25

Dipl. ininjer mainstva, dipl


in. arhitekture

188 Radio i televizija Vogoa d.o.o.


189 UNIS GROUP d.d

Edin Spahi
Damir Vejo

Joanika 33
Ustanika 11

Vogoa
Ilida

17
22

7
7

Pravo, drutveni smjer


Dipl. ecc

190 Argentaria d.o.o.

Nerma Imamovi

Franje Rakog 3

Centar

17

Arhitekt

191 JP Ilida d.o.o.

Cvijeti Adnan

Trg branilaca
Hrasnice bb

Ilida

15

Pravnik, Ininjer saobraaja

192 Fakultet za upravu

Nezir Kralo,
dekan

Patriotske li ge 41

Centar

15

Bachelor Prava

193 ALem Sistem d.o.o.

Fea Oruevi

Fra Anela
Zvizdovia 1/b6

Centar

13

Bachelor elektotehnikih
nauka

Stari
Grad

Diplomirani ekonomista

194

Agencija za knjigovodstvo i
raunovodstvo AZKIR

Izeta uki

Mula Mustafe
Baeskije 28

Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
traje 6
mjeseci. 1x6
mjeseci za
6 VSS

Ininjer zdravstva, medicinski


tehniar

Bachelor prava

195

Sluni studio Botulja d.o.o.

Fahrudin Botulja

Igmanskih
bataljona 93

196

Advokat Kemo Kapur

Kemo Kapur

Edhema
Mulabdia 1

197

EMa art cosmetic & Beauty


centar d.o.o.

Amra Kuinar

uriluk veliki 6

Stari
Grad

Trgovac

198

UR BOSANSKA KAFANA "TUNEL"

Adanel Baton

Baarija 12

Stari
Grad

Konobar, ugostitelj

Adnan ahbaz

Ismeta
Alajbegovia
erbe 30

Ilida

Geodetski tehniar- geometar

199

MPS d.o.o.

Ilida
SarajevoStari
grad

200 Agencija Rebox d.o.o.

Amela SpahiHrlovi

Vlakovo 164

Ilida

Ekonomista

201 UR Maraton

Seada Lokvani

Trg branilaca
Hrasnice bb

Ilida

Konobar,, kuhar

Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
traje 6
6 mjeseci. 1x6

Dipl. fizioterapeut

Privatna praksa iz oblasti


fizikalne terapije i rehabilitacije
202 SPORTICUS

Buljugi Edin

Alipaina 49

Centar

mjeseci za
VSS

203 SARADIS d.o.o

Adis Efendi

Donji Hotonj bb

Vogoa

Automehaniar

204 Crveni Kri Opine Centar

Sabina Ibrica

Valtera Peria 10

Centar

Zdravstvenog ili drutevnog


smjera

205 EMC d.o.o

Manduki Saa

Demala Bijedia
185

Ilida

dipl. ininjer elektrotehnike

206 Fabing d.o.o.

Edhem ivalj

Srana Aleksia
14

Novi
Grad

Dipl. ininjer graevine

207 SZR autolimar DINO

Enes Boji

Safeta Zajke 310

Sarajevo

Autolimar, autolakirer

208 BM Logistic d.o.o.

Mirnes
Bonjakovi

Branilaca Vijenca
4

Vogoa

Ekonomista, Ing. hemije, voza,


razno iz SSS

209 TR Pharmacy & Bio

Aida Deli ari

Igmanska 50

Vogoa

Farmacija, drutveni smjer

210 Predkolska ustanova Bonum

Begovi Biljana

Alipaina 22a

SarajevoCentar

Bachelor predkolskog odgoja,


dipl.psiholog, dipl. pedagog

211 NoOne doo

Namik usti,
Haris Kadi

Demala Bijedia
2

Novo
Sarajevo

Maturant gimnazije, Grafiar,


mainski tehniar

Udruenja za sport, igru i


kreativni razvoj djeceTom and
212 Jerry

Lejla Selimovi

Dobrinjska 211

Ilida

Predava predkolskog
obrazovanja, Razredni uitelj,
pr. razredne nastave,
ekonomski tehniar,
med.sestra- pedijatrijski smjer,
dipl. ekonimista

213 TR cvjeara Dan

Kapi Nermina

Samira atoviaKobre 82

Ilida

Ekonomista

214 OR Frizerski salon IO

imunovi Ivan

Hifzi Bjelevca bb

Ilida

Frizer

215 JU MESS
216 OD Ac Tech

Lejla
Hasanbegovi v.d.
direktora
Amir Lisica

M.Tita 54
13. Juni 5

Centar
Ilida

7
2

6
6

Bakaleurat komparativne
knjievnosti
Automehaniar

217 SOR Evident

Hidajeta Livnjak

Ferhadija 17b

Stari
Grad

Administrativni poslovi

218 Instigo doo

Senada Aljovi

Nedima Filipovia
4a

Novo
Sarajevo

Prof. stranog jezika

Opta poljoprivredna zadruga


219 Vogomilk

Adnan Arnautovi

Gora bb

Vogoa

dipl. ininjer poljoprivrede

Babi Hedija

Demala Bijedia
125

Novi
Grad

Carinski disponent

Adnan iko

Kapi-kula Ploa
bb

Stari
Grad

Dipl. pravnik, prof. turskog


jezika, historiar

220 Belha d.o.o.

221 JU Muzej "Alija Izetbegovi"

222 Auto Simani d.o.o.

Sreten Simani

Adema Bue 234

Novi
Grad

Automehaniar

Organizacija porodica ehida i


223 poginulih boraca FBiH

Almin krijelj

Mala aleja 20

Ilida

Socijalni radnik, ekonomista

U Centar za savremenu
224 umjetnost

Amra Baki
amo

Obala Isa-bega
Isakovia 6

Stari
Grad

PR/Marketing menader

225 Advokat Kadrija Koli

Kadrija Koli

Mala aleja 6/1

Ilida

Dipl. pravnik

226 AMBIENTA d.o.o

Kapi Mersad

Vrbanja 4

Centar

Dipl. ininjer arhitekture

227 Amin-Af d.o.o.

Elmedina
Amespahi

Vrbanja 1

Centar

Trgovac

Opinska organizacija Crvenog


228 kria Novo Sarajevo

Asad Kuevi

Envera ehovia
11

Novo
Sarajevo

Bachelor kriminologije,dipl.
prof. istorije

229 STUDIO ARH d.o.o.

Dino Delibai

Patriotske lige bb

Centar

Dipl. ininjer arhitekture

230 ADVOKAT Kurtovi Hakija

Hakija Kurtovi

Kotromania 46

Centar

dipl. pravnik

231 TR Na i As

Badar Nevzet

Safeta Isovia do2

Novi
Grad

Trgovac

232 Bosnianekretnine

Kemo Karahmet

Brae Mulia 1

Novi
Grad

M.M. Baeskije 54

Stari
Grad

233 HOTEL "DIVAN"

Ajla Resi

Sobarica, recepcioner

Zijo Vatre

Bistrik 41

Stari
Grad

Aida koro

Ramiza Salina od
3 do 5

Novi
Grad

236 FIVE EXTRA d.o.o.

Hodi Nihad

Hamdije
Kreevljakovia
3a

Centar

237 OD Baa

Selimovi Haim

Butilska do br
113

Obrtnika radnja za
238 knjigovodstvo FORTUNA

Keo Enisa

239 OR frizerski salon Still

234 Electronic world d.o.o.

Elektrotehniar

Odnosi s javnou, ekonomski


tehniar, elektroniar

mag. komparativne
knjievnosti

Novi
Grad

Elektriar

Tinjak 17

Ilida

Bachelor menadmenta

Avdi Haris

Azize
airbegovi bb

Novo
Sarajevo

Frizer

OD Agencija za raunovodstvene
240 i knjigovodstvene usloge Libra

urkovi Hajrije

Adema Bue 155

Novi
Grad

Administrativni radnik

241 Advokat Sanel Neziri

Sanel Neziri

Obala Kulina
Bana 6

Centar

Pravnik

Ekonomista, nastavnik eng.


jezika, producent, produkt
dizajn, tehniar za izvoenje
programa, domar, istaica

235 igor d.o.o.

242 JU Centar za kulturu Sarajevo

Bostandi Senad

Jelia 1

Stari
Grad

OD Mashaza Wellness & Masani


243 centar

Emina VukoviHuski

rtava faizma 2

Novi
Grad

dipl. pravnik

244 Z&K SHOP

Lejla Keo

Branilaca ipa 2

Centar

Trgovac

Privatni zubotehniki
245 laboratorij Zuki Dent

Zuki Mirnes

Rosulje II 38

Zubni tehniar

246 Notar Strik Nedim

Nedim Strik

Gradaaka 22

Vogoa
Novi
Grad

Bach. Prava

247 OR Moja agencija

Jasmina BijediSmaji

Azize
airbegovi do
br. 122

Novo
Sarajevo

Dipl. ekonomista

248 ADVOKAT Senad Bili

Senad

Mehmeda Spahe 4

Centar

Dipl. iur

Bonjaki pokret za
249 ravnopravnost naroda
250 Poljo-pel doo

Sejfudin Toki
Omer Zalihi

Kralja Tvrtka 2
Slana bara 1

Centar
Ilida

1
4

6
6

Dipl. komunikolog
VSS, SSS

251 Agencija za nekretnine My Space

Musabegovi
Tarik

Teanjska 3

Centar

Ekonomist za finansije

Ininjer kompjuterskih nauka

Frizer

Ekonomski tehniar

252 Innotech d.o.o.

Namik Mei

Milana Preloga 1

253 OR Frizer- Rekord

Duho Emir

Gradaaka 1

Novi
Grad
Novi
Grad

Vedran Hadi

Envera ehovia
15

Novo
Sarajevo

254 SIDRO d.o.o.

Fondacija za socijalno
ukljuivanje mladih i osoba sa
255 invaliditetom Snaga Volje

Hrvat Mirsad

Fra Filipa Lastria


2

Novo
Sarajevo

Ekonomista

256 Diveco Energo d.o.o.

Zoran Dujkovi

Radieva 10

Centar

Mag. ekonomije, bachelor


komunikologije

Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci. 1x6
6 mjeseci
dr. stomatologije

257 PSO A&S

Hajrudin Gasal

Jovana Bijelia 4

Centar

258 Ogledalce d.o.o.

Elma
Hadifejzovi

Gazihusrevbegova Stari
65
Grad

Frizer, prodava

Ured Vlade FBiH za odnose s


259 javnou

Raska BrakoviDenjali

Alipaina 41

Centar

urnalista

260 OR Salon ljepote Lejdi En

Kukan Aida

Grbavika bb

Novo
Sarajevo

Kozmetiar

261 CARGO CONTROL d.o.o

Meliha
Abdulahovi

Hamdije
Kreevljakovia
18

Centar

Dipl. sociolog

262 FS Beauty En style or

Enisa Raouni

Zagrebaka 71

Novo
Sarajevo

Frizer

263 OD Maa i Medo

Dautbai Lejla

Dejzina Bikia 2E

Centar

Maturant gimnazije, odgajatelj

264 N.Consulting d.o.o.

Nerma Kari

Ejuba Ademovia
37

Centar

Dipl. ecc

Zajednika advokatska
kancelarija Jasmir Muratovi,
265 Tanja Hadagi i Ilvana Bijedi

Jasmir Muratovi,
Tanja Hadagi,
Ilvana Bijedi

Branilaca
Sarajeva 49

Centar

Bachelor Prava

266 RS-Elektronik doo

Rasim Topi

abanija Hajrudin
48

Novi
Grad

Ekonomista

JU Meunarodni centar za djecu


267 i omladinu

Zorica Milievi

Kemala
Kapetanovia 17

Novo
Sarajevo

10

Dipl. pravnik, DIpl. bibliotekar,


Dipl. ekonomista

268 General Consulting d.o.o.

Muamer Hadi

Vrazova 8

Centar

Dipl. pravnik

269 OR Frizer E&D

Koli Razija

Milana Preloga bb

Novi
Grad

PZU apoteka Pharmamed Vitez270 p.o. Ogranak apoteke Sarajevo 2

Seada aiSoivica

Hamdije
Kreevljakovia
bb

Stari
Grad

Frizer
Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci. 1x6 Mag. farmacije, Farmaceutski
6 mjeseci
tehniar

271 PZU Apoteka PHARMAMED og. 1

Adilovi Alma

Rustem paina 35

Ilida

PZU Apoteka PHARMAMED og.


272 2- OGRANAK
273 Vildan Tours d.o.o.

Vlasta Bucek Pobri


Vildana iljak

Luledina bb
Donji Hotonj 18

Stari
Grad
Vogoa

5
6

Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci.1x6
6 mjeseci
Mag. farmacije, mag. tehniar
Pripravniki
sta
medicinske
struke po
zakonu i
pravilniku
Ministarstva
zdravstva
traje 6
mjeseci.1x6 Mag. farmacije, farmaceutski
6 mjeseci
tehniar
6
Voza

274 It Systems d.o.o.

Kalajac ahsena

Ferde Hauptmana
38

Novo
Sarajevo

Ekonomista

Informatiar

Fizioterapeut. kuhar

275 SUD IT SYSTEMS

Enes Kalajac

Porodice Ribar 89

Novo
Sarajevo

Ustanova socijalne zatite Drugi


276 dom Vogoa

Merima
Habibovi

Muhidina omage
26

Vogoa

Agencija Bejtovic
277 Communications

Una Bejtovi

Hiseta 15

Centar

278 iki Consulting services d.o.o.

iki Emir

Augusta Brauna
10/4

279 KAMELIJA d.o.o.

Alagi Aida

280 SANT - 719 d.o.o

Stari
Grad

Dipl. pravnik

Zmaja do Bosne 7- Novo


7a
Sarajevo

10

Elektrotehniar

Demirovski
Leonid

Mula Mustafe
Baeskije 6

Stari
Grad

Dipl. pravnik

281 OR Nerina 2

Hodi Amira

Zmaja do Bosne
bb

Novo
Sarajevo

Cvjear

282 ADVOKAT Hrvai Esad

Esad Hrvai

Hamze Hume 4

Centar

Dipl. pravnik

Savez udruenja organskih


283 proizvoaa u FBIH

Herceg Sejad

Kotromania 48

SarajevoCentar

Mag. prehrambene tehnologije

284 OD Agencija Vip Hd

Blerta KelemendiHadi
Kotromania 48

Centar

Snimatelj,Novinar

285 OD Jeziki studio Nes

Beirevi Sanja

Anelka Laetia
26

Hadii

Maturant gimnazije

286 EAST WEST CENTAR

Paovi Haris

Hamdije
Kreevljakovia
27

Centar

Glumac x 2, reditelj

287 Billans International BH d.o.o.

Anela Imirovi

Juraja Najhtarta
19

Centar

Dipl. ekonomista

288 Asc Electronic d.o.o.

Edin
Abdurahmanovi

Fra Anela
Zvizdia 1

Centar

Dipl. ekonomista, elekt.


tehniar

Stomatolog Ceri-Daferovi
289 Lejla

Ceri-Daferovi
Lejla

Patriotske lige 43

Centar

Stomatoloka sestra

290 Agencija za savjetovanje Riddle

Gai Selma

Jezero 5

Centar

Dipl. psiholog ili neki drugi


drutveni smjer

291 ZOR Perfetto

Kusturica
Denana

Edhema
Mulabdia 2

Stari
Grad

Frizer

292 Ege d.o.o.

Edita osovi

Hamdije
emerlia 5

Novo
Sarajevo

Frizer, fizioterapeut

Savez udruenja gluhih i


293 nagluhih FBiH

akovi Sulejman

Ferhadija 19/III

Stari
Grad

Medicinska sestra

294 Profardis d.o.o.

Senad Verem

Demala Bijedia
160

Novi
Grad

Dipl. iur

295 Advokat Skopak Samina

Skopak Samina

emalua 4

Centar

Dipl. pravnik

296 UR PIZZERIA "ORHIDEJA"

Kujovi Lejla

Omladinskih
radnih brigada do
br.5

Novi
Grad

Kuhar, Konobar

297 Matalica d.o.o.

ukle Selma

Dr. Silve
Rizvanbegovi C

SarajevoIlida

Odgajatelj

298 Opes d.o.o.

Mensud Pekmez

Kotromania 48

Centar

IT Tehniar

Internat katolikog kolskog


299 centra Sv. Josip

Mario osi

Mehmed pae
Sokolovia 11

Centar

Pedagog

300 Advokatsko drutvo Spaho d.o.o.

301 Novi d.o.o.

Emir Spaho

Mehmeda Spahe 8

Centar

Damir Kaletovi

Envera ehovia
14

Novo
Sarajevo

Prigovori na objavljene liste se mogu podnijeti do 15.09.2016.godine.

web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail:vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Demaludina auevia 1

Pravnik

Dipl. urnalista, dipl. pravnik,


drutveni smjer