You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 3 listopada 2016 | Nr 22 (223)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

REGION DOKD ID

Czas zadumy i nadziei

Uwaga kierowco!
Idzie zima

Fot. Anna apka

Pocztek listopada wie si z refleksj nad nieuchronnoci mierci


i wspomnieniami o bliskich, ktrzy ju odeszli, ale moe by take inspiracj
do wprowadzenia zmian we wasnym yciu.
KATARZYNA CZY

Potem ujrzaem wielki


tum, ktrego nikt nie mg
policzy, z kadego narodu i
wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i
przed Barankiem. Odziani s w
biae szaty, a w rku ich palmy.
I gosem dononym tak woaj: Zbawienie Bogu naszemu,
Zasiadajcemu na tronie i Barankowi. Tak jak Apokalipsa
kojarzy si wikszoci z nas z
histori co najmniej niepokojc, tak te wito Wszystkich witych uwaane jest za
smutne i przepenione nostalgi.
A przecie 1 listopada powinien by dla wierzcych
dniem radosnym, penym nadziei i poczucia wsplnoty z tymi, ktrzy odeszli wprawdzie z
tego wiata, ale yj ju w innej
rzeczywistoci i chc nam pomaga w wdrwce do Nieba.
Jeli osoby ju za ycia uwaane za wite, potra trwale
przemienia ludzi wok siebie,
to jak si maj po przekroczeniu granicy ycia... Mamy

Raz w roku cmentarze staj si miejscem spotkania nie tylko


ze zmarymi poprzez modlitw czy wspomnienia, ale take
z krewnymi i znajomymi, dla ktrych czsto brakuje nam
czasu. A wieczorny spacer cmentarnymi alejkami czsto jest
okazj do powanej rozmowy z samym sob.

R E K L A M A

REGION EKOLOGIA

wic na tamtym wiecie potnych ordownikw, musimy


sobie tylko o tym przypomnie.
Co wane, witymi s nie
tylko wyniesieni na otarze
przez Koci, ale take ludzie
anonimowi dla ogu wierzcych.
W wiadomoci wielu ludzi Wszystkich witych to
wito Zmarych smutny
i raczej ponury dzie. Jednak
wspomnienie wszystkich wiernych zmarych, przypadajce 2
listopada, ma by dniem modlitw za tych, ktrzy jeszcze nie
osignli wiecznego szczcia.
Warto rwnie w tym czasie uwiadomi sobie, e przy
caej swej trosce nikt z nas nie
dooy choby chwili do wieku swego ycia. Zdanie to moe sta si szans na przewartociowanie swojego ycia tak,
aby u kresu dni nie mie poczucia, e je zmarnowalimy.
Odwiedzajc groby bliskich, przypominamy sobie
take o tym, co nas z nimi czyo i prbujemy znale troch czasu na wspomnienia.
Nikt nie jest samotn wysp,
a listopadowa aura jest dobr
okazj do ponownego przemylenia tego stwierdzenia.
W tym wydaniu gazety
przypominamy sylwetki osb
cenionych przez lokaln spoeczno, ktre zmary w biecym roku. Chcemy w ten
sposb odda im cze, ale
rwnie znale w ich yciorysach inspiracj do wasnego
rozwoju.

Odnawialne rda Energii w praktyce


W Raciborzu odbya si IV Midzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Innowacje technologiczne
i zrwnowaony rozwj w architekturze i budownictwie.
Czytaj wicej str. 6

WODZISAW LSKI POLICJA

FASZYWI POLICJANCI
72-letnia wodzisawianka
uwierzya oszustowi podajcemu si za policjanta
i w cigu zaledwie 2 godzin
stracia 30 tysicy zotych.
Sposb dziaania oszustw
jest zawsze podobny. Ich oar,
w drugiej poowie padziernika, pada 72-letnia mieszkanka
Wodzisawia lskiego. Sprawcy najpierw wykonuj telefon,
podajc si za czonka rodziny,
tumaczc swj zmieniony gos
chorob lub wzbudzaniem poczucia winy, e starsza osoba
nie poznaje swojego krewnego.
Nastpnie, w zwizku z trudn, nag sytuacj, w jakiej si
znaleli (wypadek samochodowy, wana operacja, wakacje w
promocyjnej cenie etc.), oszuci prosz o poyczenie duej
sumy pienidzy. W rozmowie
staraj si jednoczenie pozyska jak najwicej informacji o
nansach osoby starszej.
Chwil po zakoczeniu rozmowy, do oary dzwoni kolejna osoba, ktra podaje si za
funkcjonariusza CB lub policji. Faszywy funkcjonariusz
podaje wymylone nazwisko,

a nawet numer odznaki. Policjant informuje seniora/seniork o tym, e poprzednia


rozmowa bya prb wyudzenia pienidzy, a oszust zosta
ju namierzony. Nastpnie
nalega jednak, aby pokrzywdzona nawizaa wspprac z
policjantem, aby pomc zapa zodzieja. Tym sposobem,
72-letnia wodzisawianka zgodzia si na wypacenie z banku
30 tys. zotych, ktre nastpnie,
za namow oszusta, wrzucia
do kosza na mieci. Po wykonaniu wszystkich polece, oszuci
zrywaj kontakt z oar, ktra
traci niejednokrotnie oszczdnoci swojego ycia.
Wodzisawska policja apeluje do osb starszych oraz ich
rodzin o wiksz czujno. W
szczeglnoci pamitajmy o
tym, e funkcjonariusze policji
NIGDY nie informuj o prowadzonych przez siebie sprawach
telefonicznie. Nigdy nie prosz te o przekazanie pienidzy
nieznanej osobie podkrela
policja.
K

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Sylwetki

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SYLWETKI

Odszed na wieczn wart kpt. AK Pawe Kowol


Fot. UM Wodzisawia l.

yciorys Pawa Kowola wci inspiruje mionikw lokalnej historii i kolejne pokolenia modych ludzi.

onierz AK, geodeta,


piewak... A przy tym
m, ojciec, dziadek,
przyjaciel. Pawe Kowol
cae ycie suy Bogu,
rodzinie i ojczynie.
katarzyna czy

Pawe Kowol urodzi si 11


stycznia 1919 r. w Bottropie w
Niemczech (w dzisiejszym landzie Nadrenia Pnocna-Westfalia), ale jego rodzice zawsze
podkrelali swoj polsko. W
trakcie plebiscytu w 1921 r. jego ojciec przyjecha na lsk,
by wyrazi poparcie dla przynalenoci tego regionu do Polski. Siedmioro dzieci pastwa
Kowolw wychowywao si w
przekonaniu, e Bg, honor i
ojczyzna to najwaniejsze war-

toci. Take po przeprowadzce do Radlina (dzi Radlin II


to dzielnica Wodzisawia l.)
rodzina pielgnowaa polskie
tradycje i nie poddaa si wpywom czci ssiadw deklarujcych si jako Niemcy. Pawe
Kowol wspomina, e matka
usypiaa dzieci, piewajc im
patriotyczne pieni. Naturalnym dla modego mczyzny
byo zatem wczenie si w
obron kraju po rozpoczciu
przez Niemcy II wojny wiatowej. Zajmowa si m.in. pomoc rodzinom, ktrych czonkowie, zwaszcza ojcowie, trafili
do obozw pracy i koncentracyjnych w Polsce i za granic.
Podejmowa take dziaania na
rzecz zabezpieczenia zbiorw
radliskiej biblioteki, a umiejtnoci i wiedz geodety wykorzystywa podczas akcji rozminowywania mostw.
Nalea do Tajnej Organizacji Wojskowej Zwizek
Ora Biaego, a potem do Armii Krajowej. Jako onierz
AK przyj pseudonim Gro.
Po wojnie aktywnie dziaa w
rodowisku kombatanckim,
wkadajc wiele wysiku w zachowanie pamici o tych, ktrzy zginli w walce o wolno
ojczyzny. Wiele lat peni funk-

KAZANIE WYGOSZONE NA POGRZEBIE PAWA KOWOLA


Ks. Stanisaw Juraszek
kapelan wodzisawskiego koa ZAK
Gromadzimy si na pogrzebie ojca, ma, prezesa
chru, a nade wszystko kapitana Gronia i chcemy podzikowa za jego ycie. Jako kapelan koa wiatowego Zwizku
onierzy AK nie bd wymienia wszystkich jego orderw i
zasug. Poznaem go par lat
temu. Zaimponowa mi jako
czowiek niezwykle uporzdkowany, wiedzcy czego chce,
ale te czowiek bardzo wierzcy.
Z czego to wynikao? Mwi si, e jaki bye za modu,
taki bdziesz na staro. Jak
powiedzia Jan Zamojski: Takie bd Rzeczypospolite, jakie
ich modziey chowanie. Pawe Kowol wychowa si w cie-

niu wiey tego kocioa. A pochodzi, jak oceniaj znawcy,


z najlepszego pokolenia, jakie
wydaa Rzeczpospolita, czyli z
pokolenia Kolumbw.
A nie byy to czasy atwe.
On jednak suy jak tylko
mg. Rodzinie, Kocioowi,
Ojczynie.
Dzi jestemy zobowizani mu za to podzikowa. On
przy Kociele i przy Bogu cae
ycie trwa. piewajc w chrze dwa razy si modli, jak
mwi stare porzekado. Pamitam jak mu zaleao na zawieszeniu w kociele tablicy
upamitniajcej tych, ktrzy
zginli w obozie koncentracyjnym. To by jego testament, to
by jego punkt honoru, eby
nie zagina pami o tych bohaterach. Modziey, tak licznie zgromadzona, jestecie na

pogrzebie staruszka, nestora.


Ale musicie by wpatrzeni w
ten wzr. Stawiao si wtedy
wszystko na jednej szali. Mona byo zgin. A chciao si,
tak jak wy dzisiaj, kocha i y,
a tu trzeba byo suy Ojczynie. Dlatego zaangaowa si
w ruch oporu i zoy przysig przynalenoci do Armii
Krajowej.
Dlatego dzikujemy ci dzisiaj kapitanie Groniu za twoj odwag, za ten twj kunszt
walki. Dzikujemy ci za ten
trud, za to wzruszenie, ktrym
napenia nas dzisiaj przykad
twojej postawy. Razem z kolegami rozminowa dwa mosty,
trzeba byo si na tym zna, on
jako szpec, geodeta, na pewno by predestynowany do takich zada. Nalea do pokolenia, ktre nie mylao o sobie.

Zawsze na pierwszym miejscu


by Bg, potem honor i Ojczyzna. Niedawno syszaem na
pogrzebie innego z tak zwanych onierzy niezomnych
takie sowa: Polska was kiedy zostawia, ale teraz wrcia
i upomniaa si o was. Droga
modziey, zwaszcza z rodziny p. Pawa - pilnujcie tych
wartoci, ktrymi y dziadek i na pewno nie pobdzicie. Trzeba zawiadczy, e te
wartoci s niezbywalne i dla
nas wszystkich najwaniejsze.
Bardzo mnie prosi jego bliski
wsppracownik, kapitan Robert Grzybek z Rydutw, ebym przekaza jego sowa: Jo
tak piknie dzikuja Pawowi
za jego przykad. Dzikujemy mu wszyscy za jego postaw. Kapitanie Gro, szcz Ci
Boe.

cj prezesa wodzisawskiego
koa wiatowego Zwizku onierzy AK.
By rwnie czowiekiem
gboko wierzcym, nalea
do chru Jadwiga, ktre-

go przez 50 lat by prezesem,


a nastpnie prezesem honorowym. Otrzyma wiele odznacze pastwowych (w tym
Zoty Krzy Zasugi w 1987 r.),
miejskich, a take muzycznych.

Zmar 21 padziernika
2016 r. W jego pogrzebie, ktry
odby si w kociele w. Marii
Magdaleny w Radlinie, oprcz
rodziny uczestniczyli towarzysze broni, przyjaciele z chry,

przedstawiciele wadz samorzdowych, harcerze i liczne


poczty sztandarowe. Kapitan
Pawe Gro Kowol zosta pochowany na cmentarzu parafialnym.

RYDUTOWY SYLWETKI

Ksidz Hilary Bywalec.


Ponad 60 lat w kapastwie

PWD. ADAM RONDZISTA.


CZUWAJ DRUHU ZOTA RCZKO!
Fot. Parafia Matki Boej Orowiec

CZYOWICE SYLWETKI

katarzyna czy

Ksidz Hilary Bywalec urodzi si 19 wrzenia 1929 r. w


Katowicach-Kostuchnie.
W 1948 r. wstpi do lskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. wicenia
kapaskie otrzyma w Piekarach lskich w czerwcu 1954
r. z rk biskupa czstochowskiego Zdzisawa Goliskiego. Pracowa jako wikary w
parafiach w. Barbary w Chorzowie, Krzya w. w Siemianowicach l., Najwitszego
Serca Pana Jezusa w Rybniku
- Niedobczycach, w. Jzefa w

witochowicach Zgodzie.
12 czerwca 1968 r. trafi do
Czyowic jako administrator
tamtejszej parafii Chrystusa
Krla, a 12 lat pniej zosta jej
proboszczem. W 1995 r. przeszed na emerytur i zamieszka
w domu katechetycznym, ktry sam wczeniej wybudowa.
Oprcz penienia funkcji proboszcza, ks. Bywalec od 1975
r. by obroc wza maeskiego, a od 1981 r. posugiwa
take jako sdzia diecezjalny.
Ponadto w latach 1991-1996 i
2005-2010 jak ojciec duchowny otacza wsparciem kapanw dekanatu Wodzisaw l.

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Fot. archidiecezja.katowice.pl

Czowiek, ktry dla wielu by autorytetem. Brakowa nam bdzie


ciepa jego umiechu i dowcipu. Dzikujemy za wszystko! tak ks.
Hilarego Bywalca egnaa spoeczno Gimnazjum w Czyowicach.

Zmar 10 padziernika biecego roku w


wodzisawskim szpitalu.
Jego pogrzeb odby si 13
padziernika w czyowickiej parafii.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Kto raz przyjani pozna


moc, Nie bdzie trwoni
sw. Przy innym ogniu
w inn noc, Do zobaczenia znw. Siedzc
przy obozowym ognisku
w Jeleni, nie sposb nie
wspomnie druha Adama mwi harcerze.
Znay go zuchy, lubili
harcerze, cenili instruktorzy Adam Rondzista
by doskonaym przykadem na to, e harcerzem
jest si przez cae ycie.
Ojciec Adama Rondzisty
pochodzi z Kresw, on sam
urodzi si 26 stycznia 1949 r.
w Bogdanowicach na Opolszczynie, ale zapamitany zostanie przede wszystkim w
Rydutowach. Przyby na
lsk za prac, ktr znalaz
w rydutowskiej kopalni. Zaoy tu rwnie rodzin.
Wiele lat angaowa si
w dziaania Zwizku Har-

WSPOMNIENIE
Pwd. Micha Popiech
czonek Komendy Hufca
ZHP Rydutowy
Adam Rondzista, dla
wielu Druh Adam Adam, to
znaczy czowiek. On naprawd by czowiekiem i widzia
w drugim czowieka. Zawsze
gotowy, zawsze dla drugiego,
zawsze mona byo na niego
liczy, zawsze pomg. Czsto przekada sprawy drugiego nad swoje wasne. Nie
mia atwego ycia. Urodzi
si w ubogiej rodzinie, wiele musia wypracowa sam.
W tych wszystkich trudach
umia powici siebie, swoje siy i swj czas drugiemu.
Modym dawa lekcje bycia prawdziwym, na kadej
paszczynie. By te prawdziwym harcerzem, pokazywa to wszystko swoj postaw i yciem. Cichy i pokorny,
silny. Wiele lat opiekowa si
innymi: swoj chor on,

dziemi, wnukami, rodzin,


ale te ludmi, ktrzy byli
mu obcy. Ogrom serca oddawa harcerzom. Powica dla nich wolne chwile,
siy. Jedzi na obozy, remontowa stanic i harcwki. Czsto oferowalimy mu
swoj pomoc, ale dzikowa
za ni i mimo starszego wieku, choroby oraz nikncych
si, wiele rzeczy robi sam.
Wspiera innych te rozmow, sowem, doradza.
Czsto bardzo trafnie by
czowiekiem, ktry wiele
przey i posiada niezwyk mdro, tak yciow.
Na tej paszczynie by te
bardzo bogaty. By szczery
i mdry. Prosto podchodzi
do najwaniejszych spraw.
Wartoci takie jak wiara, patriotyzm, rodzina miay dla
niego ogromne znaczenie.
Dla wielu z nas by po prostu
Autorytetem.

cerstwa Polskiego. By kwatermistrzem, instruktorem i


czonkiem Komendy Hufca
ZHP w Rydutowach oraz gospodarzem stanicy obozowej
w Jeleni. Harcerskie rodowisko uwaao go za zot
rczk zawsze przybywa
z pomoc, kiedy w siedzibie Hufca co si zepsuo lub
wymagao odnowienia. Angaowa si rwnie w ycie
parafii, m.in. uczestniczc w

budowie obecnego kocioa


na Orowcu. Zawsze zasiada po prawej stronie naszej
wityni. Jestem pewny, e
Pan Bg go te postawi po tej
prawej stronie pisa po jego
mierci orowiecki proboszcz.
Zmar w Wielki Czwartek, 24
marca 2016 r. w szpitalu w
Wodzisawiu l.
kc

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 3

3 listopada 2016, nr 22 (223)

WODZISAW LSKI SYLWETKI

Zbigniew Marszakowski. Ju osign met...


katarzyna czy

Wiadomo o mierci Zbigniewa Marszakowskiego zaskoczya wszystkich: przecie


by w peni si, przecie mia
plany, przecie w listopadzie
mia jecha do Aten... A tymczasem 28 czerwca 2016 r. w
lokalnych mediach pojawiy
si jego czarno-biae zdjcia i
smutna informacja o zaplanowanym na 2 lipca pogrzebie.
Zbigniew Marszakowski
urodzi si 21 sierpnia 1959 r.
i ju jako mody czowiek by
czynnym sportowcem. Uprawia pywanie, kulturystyk i
przede wszystkim biegi. Bra
udzia m.in. w biegach na 100
km, udzia w Biegu Rzenika,
Biegu Katornika i zawodach
triathlonowych IRON MAN.
Swoj pasj zaraa innych,
zachcajc do sprbowania
swoich si w bieganiu, nordic
walkingu, turystyce rowero-

wej i grskiej. W 2004 r. wraz


z przyjacimi zaoy w Wodzisawiu l. Klub Sportowy
Forma, za porednictwem
ktrego propagowa zdrowy
styl ycia i przekonywa do
uprawiania sportu w kadych
okolicznociach. Dziki niemu
takie imprezy jak Bieg Twardziela, Bieg Zakochanych,
Pmaraton Wodzisawski
czy Festiwal biegowy o Puchar
Starosty cieszyy si wielk
popularnoci nie tylko wrd
mieszkacw miasta.
Wida byo, e bieganie
z niego wprost wypywa, czym
wciga do niego coraz to nowych ludzi. Nie sposb byo mu
odmwi jak prosi o pomoc w
organizowaniu zawodw czy
po prostu o wsplne bieganie.
Bdzie nam wszystkim go bardzo brakowao. wspomina
go przyjaciel Tomasz Supek
na amach wydawanego przez
Klub Biuletynu.

Fot. B. Kowalczyk

Jego marzeniem byo ukoczy 100 maratonw przed 60. urodzinami. Nie zdy.

mier Marszakowskiego bya dla wszystkich zaskoczeniem. Wspominajc tego niezwykego czowieka, jego
przyjaciele posuguj si fragmentem piosenki Demu:
Jeli go nie znae, to nie auj, bo przyjaciela straciby...

WSPOMNIENIE
Henryk Szkatua
skarbnik KS Forma,
wspzaoyciel Klubu
Zbyszek by osob pen
energii, mia mnstwo bardzo
dobrych cech. By niezwykle
wytrway, cigle stawia sobie nowe zadania i wyzwania,
i dzie po dniu dy do celu.
Nawet jeli si przewrci, to
zaraz wstawa i bieg dalej. By
niezomny, niezniszczalny.
y sportem. y bieganiem
i chcia, eby jak najwicej osb
polubio ten sport, ktry nie
wymaga specjalnego sprztu i
jest stosunkowo mao kontuzyjny. Zbyszek propagowa biegi w kadej sytuacji, nie tylko
podczas rnych imprez, ktre
inicjowa, ale te w lunych rozmowach, podczas przypadko-

wych spotka. Nieraz byo tak,


e biegalimy gdzie po lesie i
spotykalimy innego biegacza.
Zbyszek od razu si wita, zagaja i wkrtce ten kto stawa si
czonkiem naszego klubu. On
po prostu zaraa innych swoj
pasj. By te wietnym organizatorem, by bardzo odpowiedzialny i ludzie wiedzieli, e jak
on co organizuje, to bdzie nie
tylko dobra rywalizacja, ale te
sympatyczna atmosfera. Jego
sposb bycia sprawia, e ludzie
zawsze traktowali go jak lidera,
on potrafi zintegrowa, scali
grup ludzi, ktra niedawno w
ogle si nie znaa. Ludzie sami si wok niego gromadzili,
chcieli przebywa w jego otoczeniu i i w kierunku, ktry
on wskazywa.

RYDUTOWY SYLWETKI

Memento o p. doktorze Stanisawie Maeckim


ks. s. juraszek

W tym moim podzikowaniu jako proboszcza, wszystko co


powiem dyktuje mi serce, a ono
ma prawo do pewnych porwna, szczeglnie w takich chwilach, jak poegnanie kogo takiego jak dr Stanisaw Maecki.
W tym momencie nieodparcie nasuwaj mi si na myl
dwaj genialni pisarze: Henryk
Ibsen i jego gwny bohater z
powieci Wrg ludu, doktor
Stockmann, ktry powici
wszystko dla lokalnej spoecznoci. Tak si zoyo, e par dni
temu obejrzaem ten spektakl na
deskach Teatru Starego w Krakowie, a wic mam t bezkompromisow posta prawie przed
oczyma.
Drugim wielkim pisarzem
jest Stefan eromski, ktry w
Ludziach bezdomnych nakreli posta szlachetnego doktora
Tomasza Judyma.
Panie Doktorze! Ju nigdy
si nie dowiemy tego od ciebie,
ale pytanie moemy postawi.
Jak ty to zrobie w swoim yciu, e wszystko, co najpikniejsze w bohaterach wielkiej wiatowej literatury, zrealizowae z
takim powodzeniem w swoim
yciu rodzinnym, zawodowym i
spoecznym?
Urodzi si w 1945 roku w
Andrychowie koo Wadowic,
podobnie jak Judym w niezamonej rodzinie, bo kt to po
wojnie by bogaty i tam te wychowywa si obok 9 braci. To
musiaa by szkoa ycia. Opiszcie to yjcy jeszcze bracia, opowiedzcie to waszym dzieciom,
niech oni to przelej na papier,
niech to bdzie odpowied na
to wszystko, co dzisiaj prbuje
si zrobi z rodzin, szczeglnie
t wielodzietn wymia j, a
przecie to s nasze najwiksze
skarby.

Kad wam to na sumienie


Kingo, Kaju. Wasz dziadek, ojciec mamy, wspomina Wam,
e kiedy broni Lwowa przed
bolszewikami, to karabin by
wikszy od niego. Wielu jego
kolegw dzi spoczywa w panteonie cmentarza Orlt Lwowskich, bylimy tam dwa tygodnie temu z parafianami. Te
wspomnienia, jak pery, trzeba
przenie w nastpne pokolenia
i budowa na nich postaw tych
trzynastu najmniejszych prawnukw pradziadka, rodem ze
Lwowa.
Doktor opowiada mi kiedy, e chodzi do klasy z obecnym kardynaem Stanisawem
Ryko, to ten purpurat odpowiedzialny w Watykanie za
wiatowe Dni Modziey. Dodam, e to on wsptworzy
wszystkie przemwienia Janowi Pawowi II, wygoszone na
pielgrzymkach po wiecie.
Musieli tam mie bardzo
dobr polonistk i historyka w
Liceum, bo poziom tych przemwie, bardzo czsto obok
teologii gboko zanurzonych w
literaturze i historii, nie podlega
adnej dyskusji. Nie dziwota, e
przyjanili si do koca ycia, a
i teraz jestem pewien, e kolega tam u w. Piotra w bazylice
poleci jego dusz. Wybierzmowany przez kardynaa Karola
Wojty, z takiego wic rodowiska, z takiej katolickiej ziemi Beskidu ywieckiego, z takiej piknej rodziny wyszed i
wszystko to przenis do nas,
do naszej lskiej ziemi, ktr
ukocha nad ycie i chyba tylko
serce mu troch zawsze drgno, gdy przy dobrej pogodzie z
Rydutw mg dostrzec, cho
troch inny z nazwy, ale zawsze
ten sam przepikny Beskid. Lubi o nim piewa, bo kocha t
krain nad ycie, a po ojcu, zostao mu umiowanie Ojczyzny,

Fot. Parafia Matki Boej Orowiec

Wspomnienia ksidza Stanisawa Juraszka, proboszcza parafii Matki Boej Uzdrowienia Chorych w Rydutowach Orowcu
o zmarym ordynatorze chirurgii w Rydutowach.

Stanisaw Maecki wiele lat czy prac lekarza, stanowisko ordynatora oddziau chirurgii szpitala w Rydutowach
oraz funkcj radnego powiatowego. Nie dziwi wic, e
podczas pogrzebu porwnywano go m.in. do doktora
Judyma.
ktre realizowa w harcerstwie,
z wszystkimi jego ideaami.
Wzorzec rodziny wynosi
si z domu rodzinnego i tak
te rodzin stworzy wraz z on Krystyn. lubowali sobie u
witej Anny w kociele akademickim na trakcie krlewskim
w Warszawie, gdzie ich mioci
przyglda si i krl Zygmunt, a
babcia Pana Jezusa - w. Anna
upraszaa potrzebne aski.
Tak to si zaczo, a Bg
bogosawi, bo bez tego trudno by wspaniaym, dobrym,
kochajcy mem i cudownym
ojcem piciorga dzieci. Gdy
dzieci byy mae zawsze znajdowa dla nich czas, gotowy do
zabawy nawet po dwch dniach
dyurw. Prawdziwy przykad
dla nas mwi dzieci, ktre
wychowuj wnuki. Radosny z
ogromnym poczuciem humoru.
Lubi piewa pieni harcerskie
i gralskie. Mionik gr. wietnie gra w siatkwk.
C powiedzie rydutowski Judymie?

e bye wspaniaym lekarzem, chirurgiem o niesychanej wraliwoci. Wszyscy to


wiedz... i niech naladuj ci
modzi. Pracowa, a waciwie
suy swoj prac spoecznoci
Rydutw i okolic 47 lat. Nigdy
nie oczekiwa wdzicznoci, podzikowa - lekarz z powoania.
Szczliwy, e syn Bartosz
poszed w jego lady, e zosta
specjalist jego umiowanej chirurgii. Chirurgii, ktra bya jego yciow pasj. Zawsze gotowy nie pomoc. Dzie i noc na
dyurze.
Gboko wierzcy czowiek.
Ufa Opatrznoci i Jej si powie-

rza. Ostatnio go podejrza nasz


kapelan szpitalny ks. Micha
Ku, bo zauway dyskretnie
ukryte ksiki, nie jakie lekkie
i przyjemne, ale teologiczne.
Chyba si Stanisawie szykowae do nowej specjalizacji, bo bye perfekcjonist, ale
tym razem niebiaskiej.
Zawsze
przyjmowa
wszystko, co zostao mu dane. Take chorob, z ktr si
zmaga. Pamitam, jak crki
opowiaday mi o swoistego rodzaju cudzie, gdy w 2002 roku
cudownie uratowany z cikiego stanu pozawaowego, operowany w wito MB z Lourdes
w Zabrzu, wrcie, nie ogldajc si za siebie, by suy jak
Judym nadal. Z wdzicznoci
za ten cud uzdrowienia odby
wraz z ca rodzin pielgrzymk dzikczynn do Lourdes.
Pozostawi po sobie wiele
dobra. Cae ycie suy innym.
Materialnie nic nie zgromadzi.
Za to ma peen skarbiec w Niebie. On chyba dosownie zastosowa polecenie Pana Jezusa:
Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, gdzie ml i rdza
niszcz i gdzie zodzieje wamuj si i kradn. Gromadcie
sobie skarby w niebie, gdzie
ani ml, ani rdza nie niszcz i
gdzie zodzieje nie wamuj si
i nie kradn. Bo gdzie jest twj
skarb, tam bdzie i serce twoje (Mt 6, 19-21).

Tego jestemy pewni


Zawsze by gotowy nie
pomoc. Nawet rezygnujc ze
swojego czasu czy odpoczynku. Przedkada sub drugiemu czowiekowi nad swoje
zdrowie. Nigdy na nic nie narzeka, ani si nie skary. Gdy
przyszo mu zmaga si z cik
chorob przyjmowa j cierpliwie. By tak wraliwy na dobro
i cierpienie drugiego czowieka,
e to wzruszao nas cae ycie.
Czterokrotny radny powiatu
wodzisawskiego. Motywacj
do penienia tej suby, bo kandydowanie pojmowa rwnie
w ten sposb - byo ratowanie
rydutowskiego szpitala, by
mg suy mieszkacom Rydutw i okolic. Tu bye jak
w doktor Stockmann z powieci Ibsena. On wola zadrze
nawet ze swoim bratem burmistrzem i caym wczesnym
mainstreamem, ni da si
sprzeda. Doktorze ty zrobie
to samo, bo dobrze wiedziae,
e tego szpitala trzeba broni
ze wszystkich si. Baczcie na to
wszyscy decydenci, to jego testament, ktry trzeba uszanowa dla dobra powierzonego
sobie ludu.
egnamy Ci nasz Judymie. Patronuj tam z gry sugom, tym od ciaa lekarzom,
tym od dzieci rodzicom, tym
od ducha kapanom, ktrych
tu a dziesiciu dzi przybyo,
by si modli za ciebie. Amen!

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

4 Sport

3 listopada 2016, nr 22 (223)

WODZISAW LSKI WYDARZENIE SPORTOWE

PSZW REKREACJA

Wygrana MKP Odry Centrum


Wodzisaw lski

Pszowskie Doy
maj urokliwy klimat

ARKADIUSZ PIECHOTA

17 biegaczy tempem marszobiegowym


mogo podziwia jesienn przyrod
tym bardziej, e pogoda dopisaa podczas XVI Towarzyskiego Biegu po lesie.
Fot. Arkadiusz Piechota

Fot. Arkadiusz Piechota

Pikarze MKP Odry Centrum Wodzisaw lski pokonali druyn


z Krzyanowic i s na pierwszym miejscu w tabeli.
W niedzielne popoudnie,
23 padziernika, w Krzyanowicach miejscowi rozegrali
mecz z zespoem MKP Odra
Centrum Wodzisaw lski.
W trzydziestej sidmej minucie Odra pokusia si o atak
na bramk. Marcin Lukoszek
wpada lew stron w pole karne. Kamil tkowski prbowa go zatrzyma, ale spni
si ze wlizgiem. Lukoszek mija obroc i oddaje strza z lewej nogi, ale bramkarz wybija
pik. W czterdziestej drugiej
minucie sdzia dopatrzy si
przewinienia ze strony gospodarzy i na wysokoci siedemnastu metrw pik ustawia
Bartomiej Socha i po chwili
pewnym strzaem pakuje futbolwk w prawe okienko
bramki. Po pierwszej poowie
wynik 0:1 dla przyjezdnych.
Druga poowa nie przyniosa lepszej gry kolejne
przepychanki w rodku pola, bezmylne wybijanie piki do przodu i nieudane akcje
obu zespow. Szedziesita
czwarta minuta i akcj rozpoczynaj gocie. Pika idzie
jak po sznurku i na wysokoci dwudziestu metrw pik
otrzymuje Socha. Bez wiksze-

<< GazetaInformator.pl

Zobacz ca fotorelacj

Zobacz ca fotorelacj

Pocztek meczu zapowiada si obiecujco. Ju w 6 minucie z rzutu ronego gospodarze


mieli szans na prowadzenie, ale napastnik za sabo uderzy gow i tym samym nie zaskoczy bramkarza. Po tak gronej akcji, niestety z minuty na minut gra bya mniej widowiskowa i toczya si w rodkowej stree boiska. Kibice rwnie nie kryli swojego niezadowolenia.
go zastanowienia oddaje strza
pika szybuje w lewe okno
bramki i Mateusz Kuhn zostaje
bez szans. Po drugim traeniu
gospodarze oddali pole przeciwnikowi, ktry coraz wyej
podchodzi pod pole karne.
W osiemdziesitej czwartej
minucie Tomasz Zieliski
otrzymuje prostopade poda-

nie w pole karne. Wycofuje


pik do Roberta Lapczyka, a
ten posya j nad poprzeczk.
Cztery minuty pniej Maciej
Kocztorz wpada w pole karne oddaje strza, bramkarz
wybija, ale tu pod nogi Marcina Stachurskiego, ktry zalicza traenie. Minut pniej
Odra znw atakuje. Strza na

bramk i golkiper popenia


ten sam bd, wybijajc niedokadnie pik, ktr dobija Dominik Siedlaczek. Mecz
koczy si wynikiem 0:4 dla
przyjezdnych i to oni inkasuj punkty, ktre pozwalaj im
zaj pierwsze miejsce w tabeli. LKS Krzyanowice spada na
jedenast lokat.

Temperatury o tej porze nie s za wysokie, cho wieci


soce, podczas treningu nie pozbywajmy si dugiego rkawa. Pamitajmy, eby nie robi zbyt dugich przestojw
organizm jest wtedy naraony na zbytnie wychodzenie,
co najczciej prowadzi do przezibienia przestrzegaj
organizatorzy biegu.
23 padziernika punktualnie o godz. 10:00 biegacze wyruszyli w XVI Towarzyskim
Biegu po lesie, organizowanym przez Klub Sportowy M.E.T.A. w Pszowskich Doach.
Dystans - jak zwykle - okoo 10
kilometrw.
Jednak o tej porze soce
ju nie rozgrzewa tak mocno.
Ubir naley dobrze dopasowa do panujcych warunkw,

o czym przestrzegaj organizatorzy biegu. Pamitajmy, eby zadba o siebie i sprawia,


aby kady trening by nie tylko
przyjemnoci, ale rwnie samym zdrowiem.
Po biegu organizatorzy zadbali o wod i poczstunek w
formie wieo upieczonych babeczek.
AP

R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 22/2016

GazetaInformator.pl 3 listopada 2016 nr 22 (223)

REGION EKOLOGIA

Konferencja powicona Odnawialnym rdom Energii


dominika rudzka

W dniach 20-21 padziernika Miasto Racibrz, Raciborska


Izba Gospodarcza, Pastwowa
Wysza Szkoa Zawodowa w
Raciborzu Instytut Architektury oraz Vysok kola bsk
w Ostravie, zorganizoway IV
Midzynarodow Konferencj
pn. Innowacje Technologiczne i Zrwnowaony Rozwj w
Architekturze i Budownictwie.
Tegoroczna edycja wydarzenia zostaa zorganizowana
wsplnie z PWSZ, dziki czemu
poszerzono dyskusj o zagadnienia naukowe. Dwudniowa
konferencja podzielona zostaa
na pi blokw tematycznych.
Prelegenci z Polski i Czech, ale
rwnie z Woch, Turcji, Portugalii oraz Australii prezentowali referaty dotyczce: energooszczdnoci i odnawialnych
rde energii w budownictwie; nowych systemw konstrukcyjnych i instalacyjnych
jako inspiracji dla wspczesnej
architektury: innowacji tech-

nicznych i materiaowych we
wspczesnym budownictwie
oraz stymulatorw i barier rozwoju rwnowanego terenw
zurbanizowanych. Ostatni blok
tematyczny dotyczy odnawialnych rde energii w praktyce
oraz pozyskiwania funduszy
na wdroenie innowacyjnych
technologii w budownictwie.
Dlaczego tego typu konferencja o charakterze midzynarodowym odbywa si w Raciborzu? Mirosaw Lenk podkreli,
e Racibrz przywizuje uwag
do odnawialnych rde energii. Miasto stawia na ograniczenia niskiej emisji oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej.
Celem konferencji jest poszerzenie stanu wiedzy i wymiana

Prelegenci z Polski i
Czech, ale rwnie
z Woch, Turcji,
Portugalii oraz Australii prezentowali
referaty.

dowiadcze w zakresie teorii,


eksperymentw i wdroe innowacyjnych technologii w budownictwie.
W wydarzeniu wzili udzia
architekci i urbanici, inynierowie, konstruktorzy, konserwatorzy zabytkw, oferenci i
producenci technologii OZE a
take inwestorzy. Honorowy
patronat nad konferencj obj
Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., a jej moderatorem by Prezes Instytutu - mgr
in. Grzegorz Winiewski, ktry przedstawi m.in. polityk
klimatyczno-energetyczn UE
i OZE do 2030 r.
Wedug Mirosawa Lenka
organizacja midzynarodowej
konferencji dotyczcej odnawialnych rde energii jest powodem do dumy i satysfakcji.
Konferencja to obszar dyskusji naukowcw, przedstawicieli rodowisk naukowych, ale
rwnie wodarzy gmin. Dyskutujemy na temat innowacji
sprzyjajcych rodowisku
podkrela.

ieratmymedialny:
Wsprona
Pat
dobre tematy!

Fot. Justyna Koniszewska

Solartermia, fotowoltaika, energetyka wiatrowa, pompy ciepa czy geotermia?


Midzynarodowe towarzystwo przedstawicieli nauki, samorzdu i biznesu dyskutowao
na temat Odnawialnych rde Energii w raciborskim Paacyku Myliwskim Rafako.

Konferencja OZE bya jednym z dziaa projektu Edukacja i promocja OZE na pograniczu
polsko-czeskim, o dofinansowanie ktrego ubiega si Miasto w Partnerstwie z ostrawsk
uczelni i Pastwow Wysz Szko w Raciborzu. Konferencji naukowo-technicznej
towarzyszyy Midzynarodowy Konkurs i Warsztaty dla Studentw pn.Wizje i szanse dla
innowacyjnych technologii w architekturze wspczesnego miasta.

REGION MOTORYZACJA

Produkcja Toyoty w Polsce


Toyota Motor Europe ogosia dzi, e w 2018 roku rozpocznie produkcj nowoczesnych przekadni do napdw
hybrydowych w Toyota Motor
Manufacturing Poland (TMMP)
w Wabrzychu, a take dwch
silnikw benzynowych 1,5 l
w 2017 roku oraz 2,0 l w 2019
roku w fabryce Toyota Motor Industries Poland (TMIP)
w Jelczu-Laskowicach. Nakady inwestycyjne obu projektw
wynios okoo 650 milionw
zotych, co zwikszy dotychczasowe zaangaowanie Toyoty w
inwestycje produkcyjne w Polsce do ponad 4 miliardw zotych.
Cieszymy si, e moemy
wprowadzi produkcj dodatkowych silnikw benzynowych
oraz napdw hybrydowych
do serca Europy czyli Polski,
gdzie nasze fabryki i ich pracownicy osigaj doskonae wyniki
w zakresie jakoci i konkurencyjnoci powiedzia Johan
van Zyl, Prezes i CEO Toyota
Motor Europe. Toyota zawsze dy do zwikszania wykorzystania zasobw lokalnych
fabryk, dopasowujc si do trendw w danym regionie i majc
na uwadze ich stabilny rozwj.
Przekadnie do napdw
hybrydowych w Toyota
Motor Manufacturing Poland [TMMP]

Przekadnia
hybrydowa jest kluczowym elementem technologii hybrydowej
Toyoty, ktra koordynuje
wspdziaanie napdu elektrycznego i silnika spalinowego. Przekadnia z Wabrzycha
bdzie wsppracowaa z silnikiem o pojemnoci 1,8 l w
zespole napdowym montowanym we wszystkich sprzedawanych w Europie hybrydowych modelach Toyota
Auris i Toyota Auris Touring
Sports. Znajdzie te zastosowanie w Toyocie C-HR,
nowym crossoverze, ktrego produkcja ruszy z kocem biecego roku. Obecnie
ukady hybrydowe dla modelu Auris powstaj w zakadzie
Toyota Motor Corporation w
Japonii, skd s importowane
do Europy. Dodatkowo, w fabryce w Wabrzychu od 2018
roku realizowane bd funkcje badawcze, ktre poprzez
testowanie materiaw bd
wspomaga proces lokalizacji
czci do produkcji przekadni
hybrydowych.
Hybryda jest kluczowym
wyrnikiem Toyoty w Europie. W kolejnych latach
spodziewamy si wzrostu
sprzeday samochodw wyposaonych w napd hybrydowy z obecnych 31% cakowitej sprzeday do 50% w
roku 2020.

Fot. Toyota

Nowoczesne przekadnie do napdw hybrydowych oraz nowe silniki benzynowe Toyoty bd produkowane w Polsce.

Toyota jest zaangaowana w inwestycje produkcyjne


w Polsce od 1999 roku, zatrudniajc obecnie 2000 staych pracownikw. Chcemy
dalej wzmacnia nasz obecno w Polsce powiedzia
Eiji Takeichi, Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. Poszerzenie produkowanego asortymentu
o hybrydy zapewni wiksz
stabilno naszej dziaalnoci
z korzyci dla naszych pracownikw i lokalnej spoecznoci.

Nowe silniki benzynowe


w Toyota Motor Industries Poland [TMIP]
Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach, ktra produkuje obecnie silniki Diesla o pojemnociach 1,4 l, 2,0 l i 2,2
l, doda do swojej oferty dwa
silniki benzynowe. Monta
pierwszego z nich o pojemnoci 1,5 l rozpocznie si w
lutym 2017 roku. Bdzie on
montowany w Toyocie Yaris.
Natomiast od roku 2019 wystartuje produkcja zupenie
nowego 2-litrowego silnika

benzynowego, ktry uzupeni


asortyment silnikw Toyoty
przeznaczonych do samochodw produkowanych w Europie w nadchodzcych latach.
TMIP produkuje obecnie tylko silniki wysokoprne. Jednak rynek europejski
ewoluuje w kierunku zwikszonego udziau pojazdw
benzynowych, hybrydowych
oraz elektrycznych stwierdzi Kazunari Masuoka, Prezes Toyota Motor Industries
Poland. Dlatego te istotne byo dla nas zrnicowanie produkcji i rozwj umiejtnoci wytwarzania silnikw
benzynowych, co pomoe zapewni naszej fabryce stabilniejsz przyszo.
Poczenie fabryk produkcyjnych Toyoty w Polsce
W nawizaniu do decyzji
o nowych projektach inwestycyjnych w polskich fabrykach koncernu oraz do faktu, e oba zakady poprzez
wytwarzanie silnikw benzynowych bd realizoway
podobny profil produkcji, Toyota poinformowaa rwnie
o planowanym poczeniu
obu przedsibiorstw w jedn
organizacj. We wsplnym licie do pracownikw prezesi
obu firm, Eiji Takeichi i Kazunori Masuoka, podkreli-

li: Patrzc na zmiany, ktre


zachodz na rynku motoryzacyjnym, musimy dostosowa
do nich nasze produkty oraz
organizacj. Poprzez poczenie naszych fabryk w jedn
firm zwikszymy skal naszej dziaalnoci i bdziemy w
stanie pozyska projekty, ktre pozwol nam odpowiedzie
na wyzwania przyszoci i zapewni stabilny rozwj nowo
utworzonemu przedsibiorstwu.
Poczenie bdzie sfinalizowane z kocem obecnego
roku finansowego, tj. 31 marca 2017 roku, a nowa firma
przyjmie nazw Toyota Motor
Manufacturing Poland.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

2 PLUSY BIZNESU

3 listopada 2016, nr 22 (223)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
Kasy i drukarki fiskalne
kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

6 20 03

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

ledzimy zmiany

Zmiany: Projekt nowelizacji podatku VAT


przyjty przez rzd
Jak przekonuje kancelaria, przewidywane zmiany maj by korzystne dla
uczciwych przedsibiorcw, ktrzy regularnie pac podatek od towarw i
usug.
Rada Ministrw przyja projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, przedoony przez
ministra rozwoju i nansw.
Kancelaria Premiera Rady Ministrw poinformowaa, i projekt noweli ustawowej zawiera
rozwizania, ktre przyczyni
si do ograniczenia naduy
w podatku od towarw i usug
oraz spowoduj uszczelnienie systemu jego poboru, a w
efekcie doprowadz do zwikszenia wpyww z VAT.
Polska wypada wyjtkowo
sabo na tle pozostaych krajw
europejskich pod wzgldem
cigalnoci podatku VAT. Od
2008 r. rnica midzy tym,
co powinno wpyn z podatku od towarw i usug a tym,
co faktycznie wpywa do budetu (tzw. luka w VAT) nie-

ustannie wrasta. Jak mona


przeczyta na stronie internetowej KPPM: Podatek VAT
jest najwaniejszym rdem
dochodw budetowych, dlatego jego wielko i stabilno
wpyww jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczestwa pastwa, a take realizowanej polityki spoecznej
i gospodarczej.
Jakie s najwaniejsze
zmiany proponowane w ustawie o VAT?
Przewidziano m.in. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwrconego obcienia (gdy to nabywca, a
nie dostawca rozlicza VAT) na
transakcje, ktrych przedmiotem bd: okrelone usugi budowlane; procesory; niektre
towary z kategorii zota o prbie niszej ni 325 tysicznych,
srebra i platyny. Zmieniono

zasady dokonywania zwrotu


VAT w terminie 25 dni (zmieniono warunki skorzystania ze
zwrotu w tym okresie). Ograniczono stosowanie kwartalnych rozlicze VAT. Nadal z
tej formy rozlicze bd mogy
korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u ktrych warto
sprzeday nie przekroczya 1,2
mln euro w poprzednim roku
podatkowym. Szczegowe informacje dotyczce projektu
nowelizacji podatku VAT przyjtego przez Rzd znajduje si
za stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrw.
Nowe rozwizania maj obowizywa od 1 stycznia 2017 r.,
z wyjtkiem czci przepisw,
ktre wejd w ycie 1 stycznia
2018 r.
DR /RDO: KPRR/

Raport PARP: czy polskie przedsibiorstwa


s innowacyjne?
Pastwowa Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci opublikowaa raport na
temat innowacyjnoci polskich przedsibiorstw.
Czym jest innowacyjno?
Przedsibiorstwo innowacyjne - w rozumieniu metodologii Oslo jest to przedsibiorstwo, ktre w badanym
okresie (najczciej trzyletnim) wprowadzio na rynek
przynajmniej jedn innowacj
techniczn (nowy lub istotnie
ulepszony produkt bd nowy
lub istotnie ulepszony proces
technologiczny). Przedsibiorstwo prowadzce dziaalno
innowacyjn to kategoria stosowana w analizach wynikw
bada dziaalnoci innowacyjnej prowadzonych przez GUS,
oznacza ona przedsibiorstwo,
ktre w danym roku sprawozdawczym prowadzio dziaalno innowacyjn, tzn. ponioso nakady nansowe na t
dziaalno.
Jak wskazuje PARP o innowacyjnoci przedsibiorstwa decyduje kilka czynnikw,
m.in.:
otoczenie
- dostpno do wyspecjali-

zowanych usug, instytucji (w


tym badawczo-rozwojowych)
i zasobw (gwnie kapitau
ludzkiego), konkurencja, czy
te polityka publiczna, ktra
staje si coraz bardziej rozbudowana dziki wykorzystaniu
funduszy strukturalnych UE.
Jak to wyglda w przypadku polskich przedsibiorstw?
Polskie przedsibiorstwa
(rwnie due, ale w wikszym stopniu mae i rednie)
prowadz dziaalno innowacyjn gwnie w oparciu
o modernizacj swego parku
maszynowego. Drugim wanym rdem innowacji dla
MSP s pracownicy, w tym nowo przyjmowani do pracy absolwenci uczelni wyszych (dotyczy to w wikszym stopniu
maych rm). Przedsibiorstwa krajowe w niewielkim
stopniu prowadz wasne prace badawczo-rozwojowe. Firmy w ograniczonym stopniu
wykorzystuj te zewntrzne

rda w procesie innowacyjnym, o czym wiadczy niski


poziom wsppracy z partnerami zewntrznymi. Jeli ju
przedsibiorstwa wsppracuj z parterami zewntrznymi,
to zdecydowanie czciej s to
ich bezporedni dostawcy, odbiorcy lub inne przedsibiorstwa ni zewntrzne jednostki B+R.
W warunkach polskich
innowacyjno tworzona jest
gwnie poprzez procesy inwestycyjne (zakupy maszyn,
technologii, licencji), zmiany organizacyjne oraz przepywy wykwalikowanej siy roboczej. Samodzielne
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (jako rdo
nowych rozwiza technologicznych czy produktowych)
jest postrzegane jako dziaanie obarczone duym ryzykiem niepowodzenia.
DR /RDO: PARP/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

3 listopada 2016, nr 22 (223)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

3 listopada 2016, nr 22 (223)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Lenk: Kto nie idzie do przodu, ten si cofa


Fot. Justyna Koniszewska

Polityka ukierunkowana na rozwj przedsibiorczoci daje zwikszenie potencjau gospodarczego a co za tym idzie wzrost
liczby nowych miejsc pracy. Mirosaw Lenk zaprezentowa dziaania miasta w ramach Programu Wspierania Przedsibiorczoci.

dominika rudzka

Niewtpliwie przedsibiorczo jest cech podan, ktr warto pielgnowa. Miasta


wspierajce przedsibiorczo s
bardziej atrakcyjne dla inwestorw i przede wszystkim dla swoich mieszkacw. Jak w tym temacie radzi sobie stolica powiatu
raciborskiego?
Wielu przedsibiorcw naszego powiatu uwaa, e w dalszym cigu robi si zbyt mao, aby chroni lokalny biznes.
Mieszkacy chcieliby, aby plan
strategiczny by skuteczny oraz
poparty konsekwentnymi dziaaniami, dziki ktrym wzronie
liczba miejsc pracy a modzi ludzie zdecyduj si pozosta w
Raciborzu.
Dziesi miesicy temu, na
podstawie uchway Rady Miasta
Racibrz zatwierdzono Program
Wspierania Przedsibiorczoci
Miasta Racibrz na lata 20152020 czyli program gospodarczy podejmujcy dziaania na
rzecz poprawy warunkw funkcjonowania przedsibiorstw(...).
Podczas wrczenia statuetek Filar Ziemi Raciborskiej, w kwestii
wspierania przez miasto przedsibiorczoci wypowiedzia si
Prezydent Raciborza. M. Lenk
zreferowa w dziesiciominutowym wystpieniu ostatnie dziaania samorzdu zwizane z
promocj i wspieraniem przedsibiorczoci.

WYPOWIED PREZYDENTA RACIBORZA PODCZAS GALI


W ostatnim czasie miasto przywizao du wag do
wspierania i inwestowania w
przedsibiorczo. W urzdzie powsta specjalny Referat
Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora, ktry prowadzi m.in.
program Lokale na start, cieszcy si du popularnoci
wrd lokalnych przedsibiorcw. Dziki programowi udao
si zagospodarowa ponad 90%
pomieszcze stanowicych zasb lokali uytkowych miasta.
Wychodzc naprzeciw przedsibiorcw chccych zaj si
produkcj, miasto udostpnio
rwnie trzy hale o powierzchni od 100 do 200 metrw kwadratowych.
W ramach wsparcia przed-

sibiorczoci prowadzony jest


rwnie Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Jednym z ostatnich
dziaa miasta jest konkurs na
najlepszy biznesplan oraz wydanie pozycji Vademecum
Raciborskiego Przedsibiorcy
skierowanej do modych przedsibiorcw rozpoczynajcych
dziaalno gospodarcz. Miasto prowadzi Orodek Wsppracy Gospodarczej powoany
w celu wsparcia rozwoju MP,
w ramach ktrego od 1 czerwca
2016 r. dziaa Inkubator Przedsibiorczoci.
W stwarzaniu korzystnych
warunkw dla rozwoju lokalnej przedsibiorczoci ma pomc rwnie prowadzony na

facebooku profil Przedsibiorczy


Racibrz, na ktrym zamieszczane s aktualne wiadomoci
gospodarcze z naszego regionu.
Cyklicznie odbywaj si rwnie
spotkania Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Racibrz.
Miasto przywizuje du
wag do terenw inwestycyjnych Raciborza. W tej kwestii

podjto wspprac z raciborskimi przedsibiorcami, promujc


lokalne firmy i tereny inwestycyjne za granic, szczeglnie na
rynku holenderskim i belgijskim.
Przedsibiorstwa inwestujce na
terenie Raciborza mog liczy na
szereg preferencyjnych ulg podatkowych oraz na wsparcie w
postaci dotacji na modernizacj
rde ciepa w zakadach i zaku-

pw grupowych w ramach Raciborskiej Izby Gospodarczej.


Promocja gospodarcza Miasta Racibrz zostaa dostrzeona
i pozytywnie oceniona w ramach
corocznego rankingu przeprowadzanego przez Szko Gwn Handlow. Miasto otrzymao
tytu Gmina na 5. Racibrz zosta wyrniony jako jeden z 18
samorzdw z pord 650 gmin.

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 5

3 listopada 2016, nr 22 (223)

Uwaga kierowco!
Idzie zima
REGION MOTORYZACJA

Zadbaj o bezpieczestwo wasne i swojej


rodziny na drodze
Nie daj si zaskoczy zimie przygotuj swj samochd na niesprzyjajce warunki pogodowe, a sam bdziesz czu si
pewniej za kierownic.
Fot. PIXABAY

MARTYNA CEBULA

O tym musisz pamita


Nieubaganie zblia si
najtrudniejszy okres zarwno
dla kierowcw, jak i dla samochodw. Kluczow kwesti jest
zmiana opon na zimowe, poniewa s one dostosowane do
trudnych warunkw na drodze, dziki czemu zapewniaj
odpowiedni przyczepno samochodu do jezdni. Ponadto
naley wykona przegld pynw w szczeglnoci ukadu
chodzenia, ale take wymieni
pyn do spryskiwaczy na zimowy, aby unikn jego zamarznicia przy ujemnej temperaturze.
R E K L A M A

Niesamowicie wan kwesti jest take sprawdzenie


akumulatora oraz napicia adowania. W tym przypadku
najlepiej uda si do specjalisty, aby wykona test sprawnociowy, ktry pomaga okreli
stan baterii pod obcieniem,
dziki czemu jestemy w stanie zaoy, jak bdzie si ona
zachowywaa podczas duych
mrozw.
Przed zim naley rwnie
sprawdzi stan wycieraczek,
poniewa w t por roku odgrywaj one znaczn rol. Pamitajmy jednak o tym, aby
nie odrywa ich si, gdy przymarzn do szyby oraz o tym, by
nietraktowa ich jako substytut

skrobaczki. W ten sposb mona je bowiem uszkodzi.


Kady kierowca powinien
pamita o tym, aby zim dokadnie odniea swj samochd, poniewa jeeli zrobi si
to jedynie powierzchownie,
zostawiajc kop niegu na
dachu, czy masce, mona nie
tylko dosta mandat, ale rwnie narazi si na niebezpieczestwo. Samochd naley
odniey w taki sposb, aby
zapewni sobie maksymaln
widoczno na drodze.
Akcesoria, ktre mog Ci
si przyda zim
Przed zim warto zaopatrzy si w akcesoria, ktre

pomog nam w tzw. beznadziejnych sytuacjach. Szczotki do zgarniania niegu, czy


skrobaczki to absolutna podstawa, by doprowadzi swj
samochd do waciwego stanu. Ponadto naley mie przy
sobie rwnie:
acuchy na koa,
link holownicz,
kable rozruchowe,
plandek osaniajc cay
samochd,
latark.
Dziki tym akcesoriom
z pewnoci kady z nas poradzi sobie w cikich sytuacjach na drodze.

66 Wiadomoci
Uwaga kierowco! Idzie zima

Zoty rodek

3 listopada
2016,
nr nr
2222(223)
3 listopada
2016,
(223)

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

Przed wyjazdem na narty


przygotuj swj sprzt!
Ski Serwis w profesjonalny sposb zajmie si Twoimi nartami.
Fot. Toko

Zanie swoje narty do Ski Serwis. Tam profesjonalici przygotuj je do sezonu.


Kada osoba wybierajca
si na narty powinna uprzednio zadba o ich stan, by zapewni sobie w peni bezpieczn oraz komfortow jazd.
Rowerownia w okresie zimowym zamienia si w pikn i
klimatyczn przysta narciarsk, ktra kompleksowo dba o
sprzt narciarski, przygotowujc go do sezonu. Niezalenie
od tego, jaki sprzt posiadasz
oraz jak zaawansowanym narciarzem jeste, odpowiednie
przygotowanie nart stanowi
niezbdn podstaw udanego
wyjazdu. Nie pozwl, aby warunki techniczne odebray Ci
rado z caego wyjazdu oraz
z rozkoszowania si kadym
zjazdem. Przyjd do Ski Ser-

wis profesjonalnego serwisanta sprztu narciarskiego.


Pracujemy gwnie na smarach marki TOKO, ktre nale do najczciej uywanych
na wiecie smarw, zarwno
przez amatorw jak i przez
zawodnikw Pucharu wiata. Serwisowanie wykonujemy na maszynie Reichmanna, gwarantujcej doskonae
przygotowanie kadego rodzaju nart do warunkw panujcych na stoku. Powierz nam
swj sprzt, a z pewnoci bdziesz zadowolony! Co wicej,
Ski Serwis umoliwia rwnie
wypoyczenie sprztu narciarskiego renomowanych marek
takich jak na przykad Rossignol, Head, Volki, czy Atomic

oraz baganikw na dach. Jeeli natomiast z utsknieniem


wyczekujesz sezonu letniego,
ju dzi pomyl o odwieeniu
swojego roweru. Raciborska
wytwrnie rowerw /rowerownia z przyjemnoci zajmie si jego renowacj tak, by
wyglda jak nowy.
Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 10:00-18:00
sob. 9:00-13:00
ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel. 784 944 409
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

STACJA KONTROLI POJAZDW RACIBRZ


ul. Opawska 119 (na Shell), tel. (32) 451 00 82
Zapraszamy: pon.pt. 721, sob. 818

ZRB PRZEGLD REJESTRACYJNY AUTA Z LPG

I ODBIERZ PREZENT!

wideorejestrator

cinieniomierz

smartwatch

Przegldy rejestracyjne pozostaych pojazdw premiujemy innymi prezentami.


Zobacz www.speedcar.pl/prezenty

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

3
listopada
2016,
22 (223)
3 listopada
2016,
nr 22nr
(223)

Uwaga kierowco! Idzie zima

Wiadomoci
Zoty rodek 77

88 Wiadomoci
Uwaga kierowco! Idzie zima

Zoty rodek

3 listopada
2016,
nr nr
2222(223)
3 listopada
2016,
(223)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nadszed czas wymiany opon letnich na zimowe


Kady waciciel samochodu powinien dba o to, aby uywane przez niego opony byy funkcjonalne i dobrej jakoci.
Fot. Gazeta Informator

Co roku powraca temat


zimowego ogumienia. Nie
wszyscy uwaaj, e wymiana opon jest konieczna. Jednak jazda samochodem to
powana sprawa. Nie mona lekceway bezpieczestwa swojego oraz innych
uytkownikw drg, a bezpieczestwo to w duej mierze zaley wanie od wyboru
dobrej jakoci opon. Naley wybiera rozwizania jak
najlepsze i jak najbezpieczniejsze, wpywajce zarazem na polepszenie komfortu uytkowania samochodu.
Koszty zakupu opon zimowych s wzgldnie niewielkie. W odpowiednim doborze
opon na pewno pomog specjalici z Serwisu Ogumienia
Madag w Raciborzu.
Opony uniwersalne
Wielu producentw opon
proponuje uytkownikom
tzw. opony uniwersalne, ktre sprawdz si zarwno latem, jak i zim. Przykadem
takiej opony jest midzy innymi Navigator z Dbicy.
Parametry jezdne samochodu wyposaonego w opony
uniwersalne mog by jednak niewystarczajce podczas jazdy w warunkach
ekstremalnych. Kiedy na
drogach bdzie wyjtkowo
lisko to opona uniwersalna
moe si nie sprawdzi.

Opony zimowe
Znacznie czciej waciciele samochodw wybieraj typowe opony zimowe.
Wybierajc je, zyskujemy
gwarancj bezpieczestwa.
Opony zimowe s bowiem
technicznie przystosowane
do zapewniania najlepszych
parametrw jezdnych w zimowych warunkach pogodowych. Klasyczne opony
zimowe ulegy ewolucji i s
projektowane tak, aby mogy
zapewni optymalne osigi
w warunkach europejskiej
pory zimowej, to jest: niegu i lodu, bota poniegowego oraz stosunkowo duych
opadw deszczu i ryzyka jego
przymarznicia. Dobr przyczepno opon zimowych na
niegu i lodzie zapewnia specjalna receptura mieszanki
gumowej, z ktrej powstaje bienik, zachowujcy elastyczno w niskich temperaturach oraz specjalna rzeba
bienika. Ich obecno zdecydowanie poprawia kierowalno, hamowanie i przypieszanie. Opony zimowe s
bardziej odporne na aquaplaning ni opony letnie, poniewa maj bardziej otwart
rzeb bienika, za jej gboko jest rwnie wiksza
ni w oponach letnich. Wedug przeprowadzanych testw droga hamowania samochodu wyposaonego w

dobre opony zimowe skraca


si rednio o 30%.
Wybr opon
do samochodu
Na rynku dostpne s
opony zimowe do wszystkich typw samochodw,
wybr zaley od uytkownika samochodu, jego kieszeni i upodobania. Mona
przyj zasad, e opony
drosze zazwyczaj charakteryzuj si lepszymi parametrami
eksploatacji.
Podsumowujc, w warunkach zimowych opony zimowe przewyszaj opony letnie oraz uniwersalne
we wszystkich parametrach zwizanych z bezpieczestwem jazdy. Na
bezpieczestwie nie mona oszczdza. Sama wymiana opon to jednak nie

Serwis Ogumienia MADAG s.c.


Racibrz, ul. Rybnicka 61 | tel. 32 415 25 98
Racibrz, ul. Opawska 155 | tel. 32 307 30 20
www.madag.pl

MADAG oferuje najwikszy w miecie wybr opon


renomowanych marek Goodyear, Dunlop, Fulda,
Sava, Dbica, Continental.
R E K L A M A

REGION USUGI

Kompleksowe usugi krawieckie


od szycia odziey po wymian
tapicerki samochodowej
Pracownia Krawiecka oferuje rnorodne usugi z zakresu krawiectwa odzieowego, tapicerki samochodowej i wielu innych.
Pracownia Krawiecka istnieje od stycznia 2016r. Wczeniej
wacicielka zdobya 20-letnie
dowiadczenie jako krawcowa w
dziedzinie tapicerki meblowej.
Obecnie natomiast specjalizuje
si w wymianie bd naprawie

tapicerki samochodowej zarwno w samochodach osobowych,


jak i ciarowych oraz w traktorach i motocyklach.
Pracowania Krawiecka oferuje kompleksow auto renowacj. Tutaj wymieni Pastwo
Fot. Justyna Koniszewska

wszystko. Opony musz


by take dobrej jakoci.
Wymagaj kontroli radzi nasz ekspert z Serwisu
Ogumienia Madag. Zim
serwisy przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa
z ofert opon do moliwoci finansowych kadego
klienta. MADAG oferuje
najwikszy w miecie wybr opon renomowanych
marek: Continental, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dbica, a dla klientw
mniej wymagajcych oferuje mark Aeolus, ktra
zapewnia przez rok czasu
wymian opony na now w
przypadku jej uszkodzenia.
Zapraszamy do autoryzowanych serwisw oponiarskich ju teraz. Przygotuj
si do sezonu letniego i podruj bezpiecznie!

materia w caym wntrzu samochodu: od foteli po kierownic, gak skrzyni biegw, podsutk, podog i boki, a nawet
elementy siedze po wystrzale
poduszki powietrznej.
Wycena wyej wymienionych usug jest darmowa.
Ponadto Pracowania oferuje rwnie standardowe usugi krawieckie, takie jak szycie
odziey damskiej, mskiej i dziecicej na wymiar, wykonywanie
drobnych napraw i przerbek
odziey. A dodatkowo zajmuje
si szyciem obrusw, pocieli,
zason oraz ran wedug projektu Klientw.
Pracownia Krawiecka
Magorzata Zawada
Racibrz, ul. Brzeska 4
tel. 665 989 571
czynne: pon.-pt. 8:00-16:00
sob. 8:00-13:00
pracownia-raciborz@wp.pl
/
/malgosiaraciborz
Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

historia

3 listopada 2016, nr 22 (223)

Z regionu

REGION ROCZNICE

60 lat temu wybucho Powstanie Wgierskie


pawe strzelczyk

Rok 1956 rozpocz si


uzyskaniem
niepodlegoci
przez afrykaskie pastwa Sudan, Maroko oraz Tunezj. W
Egipcie oraz Pakistanie wprowadzono nowe konstytucje,
ktre stanowiy islam religi
pastwow, a NRD przyjto do Ukadu Warszawskiego.
Pastwa bloku wschodniego
powoli zrzucay z siebie jarzmo stalinizmu, czego dowodem bya m.in. wizyta Nikity
Chruszczowa w Wielkiej Brytanii, za w Polsce na pierwszego sekretarza PZPR wybrano
Wadysawa Gomuk. Wybr
ten by nastpstwem wydarze
czerwcowych w Poznaniu, gdzie
krwawo stumiono wystpienia
robotnicze. Zreszt odby si
wbrew woli Moskwy, a cz socjalistycznego wiata potraktowaa go jako powiew wieoci,
czego na wzr niezalenoci.
Obawiano si sowieckiej inwazji, do ktrej jednak nie doszo.
To wydarzenie byo jedn z inspiracji wydarze na Wgrzech.
23 padziernika w Budapeszcie
Wgrzy spontanicznie wyszli
na ulice, by poprze przemiany
zachodzce w Polsce. Wiec ten
przerodzi si w oglnonarodow rewolucj.
Wgry byy do specyficznym krajem na tle innych
pastw bloku wschodniego.
Jeszcze niedawno stanowiy cz potnej Monarchii
Austro-Wgierskiej. W czasie
II wojny wiatowej walczyy
przeciw ZSRR po stronie hitlerowskich Niemiec, co jednak wczeniej nie przeszkodzio w odmowie przepuszczenia
wojsk Rzeszy przeciwko Polsce. To pokazuje jak wiele czyo nard polski i wgierski oraz
sympati midzy nimi. Niestety, Wgrzy tragicznie przeliczyli
si, liczc, i uda si powtrzy
polski rok 1956. O ile Polacy w
swoich deniach okazali si
do powcigliwi, nad Dunajem sytuacja wyrwaa si spod
kontroli, osigajc oglnonarodowy zasig. Do studentw
i robotnikw przyczya si
cz wojska, demonstranci zyskali uzbrojenie. To ju nie tylko drobne zmiany wewntrzustrojowe - Madziarzy posunli
si do dania uniezalenienia
si od ZSRR, wyborw umoliwiajcych ustanowienie innej ni komunistycznej wadzy
i opuszczenia struktur Ukadu Warszawskiego. Opanowano budynki rzdowe, niedugo
potem liczba demonstrujcych
signa 300 tys. osb dajcych wolnoci sowa i pogldw, wolnej prasy, wolnych
wyborw i penej niezalenoci
od ZSRR, jak rwnie nominacji Imre Nagya na szefa rzdu.
Sam Nagy wezwa demonstrantw do spokoju i rozejcia si, i
zosta niespodziewanie jeszcze
tej samej nocy przez KC wgierskiej partii robotniczej powoany na premiera.
Dla Moskwy byy to dania niemoliwe do spenienia.
Sowieci rozpoczli interwencj

Na pocztku padziernika w Raciborzu odsonito historyczn wystaw powicon


wgierskiemu buntowi przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi.
militarn, na prob sekretarza partii Ern Ger sygnowan przez Biuro Polityczne (cznie z Nagyem). Nagy w trakcie
krtkich rzdw formalnie rozwiza tajn policj, ogosi zamiar wycofania si z Ukadu
Warszawskiego i zobowiza
si do przywrcenia wolnych
wyborw.
Na reakcj nie trzeba byo dugo czeka. 24 listopada
wczesnym rankiem do Budapesztu wjedaj radzieckie
czogi, zajmujc stanowiska
przed parlamentem oraz przy
mostach i najwaniejszych
skrzyowaniach. Ogoszono
stan wyjtkowy. W wielu punktach miasta spontanicznie powstaj barykady. Starcia zbrojne wybuchaj w caym kraju,
gin ludzie, prby politycznego
rozwizania konfliktu pezn na
niczym. 28 padziernika zostaje zawarty rozejm z wojskami
radzieckimi w Budapeszcie, w
dwa dni pniej wycofuj si
one do garnizonw oddalonych
o 20 km od stolicy.
To jednak dopiero preludium do wydarze, ktre dopiero maj nadej. 1 listopada Nagy ogasza wystpienie z
Ukadu Warszawskiego i neutralno Wgier. Rzd wgierski zwraca si z prob o wycofanie oddziaw radzieckich
z Wgier. Prosi czonkw ONZ
o zagwarantowanie neutralnoci Wgier. Rosjanie podejmuR E K L A M A

j decyzj o interwencji zbrojnej. Chruszczow rozpoczyna


uzgadnianie jej z pastwami socjalistycznymi (w tym z ChRL,
SFRJ i PRL).
Delegacja wgierska negocjujca z sowietami zostaje
aresztowana, a Kadar ogasza
powstanie marionetkowego
rzdu i prosi ZSRR o pomoc w
stumieniu kontrrewolucyjnego powstania. 4 listopada ma
miejsce wznowienie radzieckiej
interwencji z udziaem czogw
i 58 tys. onierzy radzieckich.
Sowieci szybko osigaj przewag.
Nagy schroni si w ambasadzie jugosowiaskiej. Zacite walki trway do 10 listopada,
cho ich rezultat by z gry znany, gdy powstacy byli gorzej
uzbrojeni i pozbawieni centralnego dowodzenia, a armia
wgierska praktycznie nie stawiaa zorganizowanego oporu.
Rozbrojono 35 tys. onierzy i
powstacw.
W wyniku walk od 23 padziernika zgino po wgierskiej stronie 2500 osb, gwnie w Budapeszcie, ponad 20
tys. aresztowano lub internowano, a ok. 200 tys. ucieko za
granic. Straty materialne wyniosy 220 mln forintw, ok.
25% rocznego dochodu narodowego Wgier. Wedug archiww radzieckich zgino lub
zagino 740 onierzy radzieckich, za 1540 odnioso rany.

7 listopada do Budapesztu
przybywa rzd Kadara i przejmuje wadz. Zostaje on oficjalnie uznany przez pastwa
zachodnie. Imre Nagy zostaje
aresztowany i w nocy z 15 na
16 czerwca 1958 wraz z Plem
Malterem, ministrem obrony
Wgier, dowdc oddziaw
powstaczych, stracony. Pochowano go na mietniku ze
skrpowanymi drutem kolczastym rkami i nogami.
Znamienna na wydarzenia
wgierskie bya reakcja polskiego spoeczestwa. Cho wadze
PRL - co oczywiste - nie omieliy si wystpi z jakimkolwiek
protestem, Polacy organizowali spontaniczne zbirki lekw,
materiaw opatrunkowych, a
nawet krwi. Zgosio si ponad
11 tys. krwiodawcw. W sumie
do 15 listopada z Warszawy odleciao do Budapesztu 15 samolotw z adunkiem 795 litrw
krwi, 415 litrw suchej plazmy,
16 500 kg rodkw krwiozastpczych, surowic, rnych lekw i rodkw opatrunkowych,
4 tys. kg szka okiennego i kitu
oraz 3 tys. kg ywnoci. czna waga przetransportowanej
w ten sposb pomocy wyniosa
44 tony.
Na zakoczenie warto przypomnie o zwizkach Raciborza z Budapesztem. Nasze miasto ma podpisan partnersk
umow z Zuglo, bdcym jedn z dzielnic wgierskiej stolicy.

POLAK, WGIER DWA BRATANKI


Fot. archiwum Marka Rapnickiego

Fot. Ireneusz Burek

23 padziernika 1956 roku w Budapeszcie Wgrzy spontanicznie wyszli na ulice, wiec przerodzi si
w oglnonarodow rewolucj.

Marek Rapnicki
Budapeszt 1956-2016
S takie chwile i takie miejsca, w ktrych by jest honorem i obowizkiem wiadomego dziejw obywatela. Mwic
tak, wspominam wielk i wzruszajc uroczysto w Budapeszcie, w jakiej uczestniczyem z on jako dwuosobowa
delegacja Klubu Gazety Polskiej w Raciborzu. W niedziel,
23 padziernika, wolni Wgrzy
wraz ze swoim prezydentem i
premierem obchodzili 60.
rocznic antykomunistycznej rewolucji, ktra wtedy, w
1956 roku, na przeszo dwa
tygodnie zamienia Budapeszt
w pole walki wolnoci z tyrani. Uroczysto miaa swoje
otwarcie pod pomnikiem gen.
Jzefa Bema, na pamitk
wiecu studentw wgierskich,
ktry rozpocz tamt rewolt.
Po przemwieniu, jakie do nas
wygosi prezydent RP Andrzej
Duda, przenielimy si autokarami pod parlament, gdzie
grup okoo 350 Polakw otoczyy tysice wzruszonych Wgrw. Czekajc na przybycie

przywdcw Polski i Wgier,


ogldalimy sowno-muzyczny monta powicony rewolucji 1956. Powtrne przemwienie polskiego prezydenta oraz
Victora Orbana zelektryzowao
zebranych. Z ich sw wynikay dwie rzeczy: polsko-wgierska przyja jest niezniszczalna oraz powtrnie jestemy
przedmurzem chrzecijastwa,
ktre daje dowody odwagi, solidarnoci oraz wiernoci tysicletniej tradycji.
Przez ca uroczysto, take w czasie hymnw polskiego
i wgierskiego, towarzyszyy
nam dochodzce z nieodlegych ulic przeraliwe gwizdy niczym na stadionie pikarskim. Jak mniemam tak
swoj kultur manifestowali mionicy Ody do radoci
Beethovena!
Budapeszt to jedna z najpikniejszych europejskich
metropolii. Chodzc wieczorem bulwarami nad szerokim
jak jezioro Dunajem, pamitalimy, e 10 listopada 1956 roku miasto rozjechay sowieckie
czogi.

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

10 Z regionu

zdrowie

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT WODZISAWSKI SZPITAL

Koniec porodwki w Rydutowach


Fot. Katarzyna Czy

Dyrekcja szpitala zawiesza dziaalno oddziau pooniczo-ginekologicznego w Rydutowach.


Od 1 listopada kobiety bd rodzi w Wodzisawiu lskim.
KATARZYNA CZY

Mimo licznie podejmowanych stara Dyrekcja


PPZOZ stana w obliczu koniecznoci czasowego zawieszenia dziaalnoci Oddziau
Ginekologiczno-Pooniczego
Szpitala w Rydutowach. Zawieszenie Oddziau oraz Izby
Przyj Ginekologiczno-Pooniczej nastpi z dniem 1 listopada br. - poinformowaa
Dorota Kowalska w specjalnym owiadczeniu opublikowanym na stronie internetowej placwki.
Lekarze, ktrzy latem zoyli wypowiedzenia (8 z 10
zatrudnionych w Rydutowach ginekologw) nie zmienili swojej decyzji, a dyrekcji
nie udao si pozyska nowych specjalistw. W zwizku
z tym, jak czytamy w owiadczeniu, oddzia nie moe naleycie funkcjonowa. Wadze szpitala zapewniaj, e
wszystkie pacjentki otrzymaj pomoc w wodzisawskim
oddziale ginekologiczno-pooniczym. Dziaalno porodwki w Rydutowach ma zosta wznowiona jak tylko uda
si zatrudni nowych specjalistw.
Biorc jednak pod uwag
zaoenia Programu medycz-

Rydutowski Oddzia Ginekologiczno-Pooniczy cieszy si dobr opini wrd pacjentek z


caego regionu. Od 1 listopada kobiety bd musiay korzysta z usug lekarzy w Wodzisawiu l. Cz z nich moe wraz ze swoimi dotychczasowymi ginekologami przenie si do
placwek w innych powiatach.
nego opracowanego przez dyrekcj placwki, ginekologia
w Rydutowach i tak miaaby
zosta zamknita, bo plany
zakadaj poczenie jednoimiennych oddziaw funkcjonujcych w obu lokalizacjach

oraz prowadzenie ich tylko w


Wodzisawiu l. Oprcz ginekologii i poonictwa taki
los czeka neonatologi, chirurgi ogln oraz anestezjologi i intensywn terapi. W
Rydutowach ma za powsta

REGION EDUKACJA

Prawa Pacjenta Dziecka w szkole

Prawa Pacjenta Dziecka


w szkole to projekt opracowany przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, ktrego podstawowym celem jest uwiadomienie
dzieciom, e nawet najmodsi
pacjenci maj swoje prawa, a
take poszerzenie ich wiedzy
z zakresu prolaktyki i zachowa prozdrowotnych. Podczas
piciu lekcji, przygotowanych
przez dowiadczone nauczycielki mgr Ann Koodziejczyk i mgr Miosaw Kowalczewsk, uczniowie dowiedz
si, czego mog oczekiwa w
trakcie pobytu w szpitalu, kiedy zdarzy si im wypadek, jak
naley dba o zdrowie i higien
na co dzie oraz w jaki sposb
radzi sobie z chorobami.
Tre scenariuszy zaj,
ktre mona pobra ze strony internetowej akademia.nfz.
gov.pl, jest zgodna z Podstaw
Programow Ksztacenia Oglnego dla Szkl Podstawowych.
Propozycje lekcji powstay
w oparciu o dwie publikacje:
May pacjent poradnik dla
rodzicw i personelu medycznego oraz Kolorowa Ksieczka Zdrowia, ktre rwnie s dostpne w internecie.
Ksiki te powstay w ramach
projektu Akademia NFZ

Fot. akademia.nfz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia zachca do przeprowadzenia cyklu zaj dla najmodszych uczniw, dziki ktrym poznaj oni
prawa, ktre przysuguj im jako pacjentom.

Choroba, wypadek czy pobyt w szpitalu s dla dzieci silnym


przeyciem. Warto by od najmodszych lat zdaway sobie
spraw z tego, czego mog oczekiwa od dorosych w trudnych sytuacjach oraz by uczyy si dba o wasne zdrowie i
bezpieczestwo.
wspnansowanego
przez
Uni Europejsk w ramach
Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Akcja Prawa Pacjenta
Dziecka w szkole zostaa ob-

jta Patronatem Honorowym


Ministra Zdrowia, Ministra
Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Warszawy.
KC

Orodek ambulatoryjnego
leczenia kobiety obejmujcy
m.in. poradni ginekologiczn, pracowni bada mammogracznych i szko rodzenia. Dyrekcja szpitala obiecuje
poonym, e nie strac pracy.

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

wiadomoci

3 listopada 2016, nr 22 (223)

WODZISAW LSKI AKCJE

Z regionu 11

WODZISAW LSKI WYPADKI

Podzia dzielnicy Jedownik- Kierowca dosta ataku padaczki


Kierujcy samochodem marki peugeot dosta ataku padaczki i prawdo-Turzyczka-Karkoszka
podobnie wcisn peda gazu, nastpnie uderzy w samochd ciarowy
katarzyna przypado

Prawdopodobn przyczyn wypadku by nagy atak padaczki u kierujcego peugeotem. Mczyzna trafi do szpitala.
Jego yciu i zdrowiu nie zagraa ju adne niebezpieczestwo.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

KWESTOWALI
NA RZECZ ZDOLNEJ MODZIEY
Kady moe otrzyma tylko jedn ankiet konsultacyjn. Jest
na niej pytanie: Czy jest Pan/Pani za podziaem Dzielnicy
Jedownik-Turzyczka-Karkoszka i utworzeniem Dzielnicy
Turzyczka obejmujcej nastpujce ulice: Poprzeczn od
numeru porzdkowego 1 do 55, Ks. Ewalda Kasperczyka od
numeru porzdkowego 4 do 72, Tczow od numeru porzdkowego 1 do 37A, Poln od numeru porzdkowego 2 do 95A,
Czyowick od numeru porzdkowego 67 do 75, Starowiejsk
od numeru porzdkowego 1 do 44, Bogumisk od numeru
porzdkowego 50 do 50B?.

WODZISAW LSKI KULTURA

Przed nami VII edycja konkursu


Fedrowani w godce
Celem konkursu gawdziarskiego jest popularyzacja tradycji
i gwary lskiej.
Do udziau w VII edycji konkursu gawdziarskiego
"Fedrowani w godce" zapraszaj Stowarzyszenie "Vladislavia"
wraz z Wodzisawskim Centrum Kultury oraz Miejskim
Orodkiem Kultury z Radlina.
Konkurs skierowany jest do
uczniw szk podstawowych,
gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych, i ma na celu popularyzacj tradycji i gwary lskiej.

21 padziernika o godz.
8:25 na rondzie przy ul. Radliskiej w Wodzisawiu l. doszo do wypadku drogowego.
Jak wstpnie ustalia wodzisawska policja, kierujcy samochodem osobowym marki
peugeot, jadc ulic Radlisk
od strony ulicy Leszka, nagle
zjecha na przeciwny pas ruchu, zderzajc si z ciarow
scani, a nastpnie wjecha na
skrzyowanie ruchem okrnym, gdzie uderzy w opla.

Tegoroczne przesuchania
konkursowe odbd si 30 listopada, pocztek o godz. 9.00,
w sali klubowej Wodzisawskiego Centrum Kultury. Tematyka
przedstawianych gawd powinna by zwizana z yciem lskiej rodziny, prac w grnictwie i grniczymi tradycjami.
Repertuar uczestnika moe
obejmowa gawdy z przekazu
ustnego, gawdy wasnego au-

torstwa a take gawdy publikowane.


Regulamin konkursu oraz
karta zgoszenia uczestnictwa
dostpne s m.in. na naszej
stronie internetowej - gazetainformator.pl. Zgoszenia do VII
edycji konkursu "Fedrowani w
godce" przyjmowane s do 22
listopada.
k

Grupa uczniw zebraa ponad osiem tysicy zotych


na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji "Dzieo
Nowego Tysiclecia".
Fundacja "Dzieo Nowego
Tysiclecia" wspiera ponad 2,3
tys. modych osb, pochodzcych z mniej zamonych rodzin,
umoliwiajc im tym samym
rozwijanie swoich talentw i
zdobywanie wymarzonego wyksztacenia na najwyszym poziomie. Wrd stypendystw
fundacji znajduj si rwnie
uczniowie I LO w Wodzisawiu
lskim.
Dlatego te grupa uczniw
wodzisawskiego oglniaka wczya si w tegoroczn publiczn
zbirk pienidzy na rzecz fun-

Fot. I LO Wodzisaw l.

Do 14 listopada odbywaj si konsultacje dotyczce podziau dzielnicy


Jedownik-Turzyczka-Karkoszka i utworzenia dzielnicy Turzyczka. Moe wzi w
nich udzia kady penoletni mieszkaniec Wodzisawia
lskiego poprzez udzia w
ankiecie dostpnej na stronie Urzdu Miasta. Oprcz
tego ankiety znajd si w
Urzdzie Miasta, siedzibach
jednostek organizacyjnych
miasta, Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Wodzisawia lskiego i
szkoach, dla ktrych organem prowadzcym jest Miasto Wodzisaw lski.
Wypenione
ankiety
mieszkacy mog skada
poprzez wrzucenie do urn
w Urzdzie Miasta Wodzisawia lskiego, siedzibach
jednostek organizacyjnych
miasta, szkoach, dla ktrych
organem prowadzcym jest
miasto lub w formie elektronicznej poprzez formularz,
ktry bdzie udostpniony
na stronie UM.

marki scania, a potem w opla.

Fot. Ireneusz Burek

Fot. UM Wodzisaw l.

Rozpoczy si konsultacje w sprawie podziau dzielnicy Jedownik-Turzyczka-Karkoszka i utworzenia dzielnicy Turzyczka.

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego w wodzisawskiej


"Jedynce" miay charakter charytatywny.

duszu stypendialnego fundacji.


Kwesta odbywaa si w rnych
miejscach Wodzisawia lskiego, jak i poza nim. W sumie wo-

lontariuszom udao si zebra


imponujc kwot 8336 zotych.
k

RYDUTOWY POLICJA

AGENCJA TOWARZYSKA W KLUBIE


Wodzisawscy
kryminalni zatrzymali dwch
mczyzn podejrzanych
o uatwianie uprawiania
prostytucji oraz czerpanie z tego korzyci.
Zatrzymanie dwch sutenerw, ktrzy w jednym
z rydutowskich lokali prowadzili agencj towarzysk,
miao miejsce 16 padzier-

nika. Przedstawiono im ju
zarzuty uatwiania uprawiania prostytucji czterem zatrudnionym tam kobietom
oraz czerpania korzyci majtkowych z ich nierzdu.
W klubie, w ktrym mia
miejsce nielegalny proceder, na dowd policjanci
zabezpieczyli telefon komrkowy i rejestratory ob-

razu. Przesuchano rwnie


cztery kobiety w wieku 34,
37 i 42 lat.
Wobec 44- i 51-letniego
mczyzny zastosowano porczenie majtkowe i dozr
policji. Sutenerom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoci.
k

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez Komornika zgo si do nas. Zajmujemy
si: umarzaniem wszelkich dugw,
wstrzymywaniem postpowania
komorniczego lub windykacyjnego,
czyszczeniem BAZ BIK, BIG, KRD,
ERIF. Tel. 726 504 071.

Od 500 z do 25 tys., dogodne raty


i okres kredytowania, decyzja i wyplata na twoje konto ju nawet w cigu 24 godzin, Racibrz, Rydutowy,
Wodzisaw. Tel. 725 111 791.
Ubezpieczenia - Prestige: komunikacyjne : OC, Auto-casco, Assistance, rolnicze; majtkowe :
domy, mieszkania, garae; inne:
podrne, na ycie. Konkurencyjne wyceny ubezpiecze, fachowe
doradztwo. Dojedamy wyceniamy ubezpieczamy. Tel. 533
790 789.

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Tel. 796 899 338.
Wypoycz profesjonalny miernik
gruboci lakieru polskiej produkcji
prodig tech gl 8s menu po polsku i
funkcja asystent pomiaru ktry interpretuje wyniki!! bardzo wygodny dugi kabel od sondy. 15z/doba;
45z/tydzie. Kaucja zwrotna 300
z. Tel. 888 110 113.
Wynajem Lawety. Fabrycznie LAWETA typu szwajcarka, bardzo
solidna! na podzespoach ALKO,
wymiary najazdw 4x2m, DMC
2700kg, adowno 2200 kg, masa wasna 500 kg, zaczep ALKO

3000 kg, osie ALKO 2x1350 kg,


koa 185R14C, rama wykonana ze
stali konstrukcyjnej o podwyszonej wytrzymaoci, cao cynkowana ogniowo. Wyposaenie: koo
zapasowe, wycigarka, koo podporowe, obrysy diodowe, kliny, trapy
wjazdowe. Rwnie dostpne platformy pod busy. Tel. 696 969 006.
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

ZDROWIE

Biznes-plany, konsultacje, pisanie


wnioskw na potrzeby Urzdu Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach ksigowych
i prawnych. Konsultacje po otwarciu
dziaalnoci w cenie (e-mailowe oraz
telefoniczne). Atrakcyjna cena i profesjonalizm. Tel. 518 326 696.

Masa klasyczny,relaksacyjny i
antycellulitowy bak chisk.
Dojazd do mieszkania pacjenta. Moliwo umwienia wizyty w godzinach wieczornych i
popoudniowych. Masaz wykonuje zjoterapeuta z dowiadczeniem. Nie wykonuj masay
erotycznych. Tel. 667 100 310.

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

RNE

PRACA

Praca dla
opiekunek osb
starszych w Niemczech od zaraz.
Wodzisaw lski
ul. Waowa 2
Tel. 796 999 605

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI / FELGI
Felgi stalowe duy wybr
SERWIS OGUMIENIA
Demonta i monta opon
Run Flat Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839

Usugi w zakresie projektowania


i wykonawstwa mebli i zabudw
z drewna i pyt meblowych. Wykonujemy: altany, wiaty, zadaszenia, meble ogrodowe, garae,
place zabaw, balustrady, nietypowe meble, meble sklepowe.
Tel. 666 250 706.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

MOTORYZACJA
Oferuj pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie wntrza. Pranie
odbywa si za pomoc odkurzacza piorcego Karcher SE 4001.
Kompleksowe czyszczenie trwa
okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley od materiau, samochodu). Cena zaley od:
koloru wntrza, zabrudzenia, wiel-

Nasza rma zajmuje si transportem do 5 ton. W naszej ofercie znajd Pastwo opa rnego
rodzaju z kopal Jastrzbskiej
Spki Wglowej oraz Kompani
Wglowej i nie tylko! Opa bezporednio od producenta, konkurencyjne ceny! Tel. 663 390 413.

koci samochodu oraz wielu innych


czynnikw. Cena za czyszczenie
wntrza ok. 120 z. za samochd.
Zajmuj si czyszczeniem tapicerki materiaowej. Poniej zdj. przykadowego prania. Za dodatkow
opat moliwo umycia samochodu na zewntrz (wyczyszczenie
felg, dressing opon oraz plastikw).

Firma STACH-DREW

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Oferujemy serwis i naprawa ekspresw do kawy. Fachowo i w dobrej cenie. Tel. 575 302 766.
Manicure i pedicure hybrydowy,
elowy, biologiczny. Jeeli ktra
z Pa nie ma moliwoci dojazdu
do mnie, bad ma w domu mae
dzieci mog przyjecha, po wcze-

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

niejszym uzgodnieniu. Tel. 667


026 326.
Usugi kompleksowe w zakresie
transportu mebli na terenie Wodzisawia lskiego oraz okolic.
Jasne konkretne zasady wsppracy bez adnych niespodzianek
w dniu usugi. Tel. 667 485 984.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

3 listopada 2016, nr 22 (223)

RYDUTOWY ROZRYWKA

RYDUTOWY KULTURA

Fot. Justyna Koniszewska

Artyci w swoim stylu zaprezentowali sytuacje z ycia


Usta milcz, dusza piewa, Time to say goodbay
w programie To Ci tumacz!
rydutowska publiczno moga wysucha te oraz wiele
W pitkowy wieczr, 28 telach, ale i na scenie, taczc
innych utworw muzycznych w trakcie Koncertu operetpadziernika przy penej publi- na oczepinach Panny Modej
kowego.
ce na deskach Rydutowskiego podczas skeczu lub internejustyna koniszewska

29 padziernika na deskach Rydutowskiego Centrum Kultury rozbrzmiay


najwiksze hity operetkowe.
Tumnie zgromadzona publiczno w murach RCK-u
wysuchaa ponad godzinnego koncertu w wykonaniu
solistw operowych Katarzyna Staro (sopran) oraz
Jdrzej Tomczyk (tenor).
Na scenie artystom akompaniowali muzycy zwizani
z Filharmoni Dolnolsk,
Oper Wrocawsk oraz Narodowym Forum Muzyki.
Podczas koncertu zabrzmiay najwiksze przeboje wiata, opery i operetki, najwiksze i najpikniejsze
duety, arie sopranowe i tenorowe oraz niezapomniane woskie przeboje. Artyci
przygotowali bogaty repertuar zoony z piknych melodii midzy innymi: Wielka sawa to art, O sole
mio, La donna mobile,
O mio babbino caro, Time to say goodbay czy
Czardasz Montiego. Niejednokrotnie publiczno
piewaa wraz z solistami.
R E K L A M A

Patronat medialny:

Koncert w wykonaniu Katarzyny Staro oraz Jdrzeja


Tomczyka nie by tylko i wcznie doznaniem muzyczny.
Publiczno miaa wiele okazji do umiechu.

Zobacz ca fotorelacj

Centrum Kultury Feniks wystpi kabaret Smile, w programie To Ci tumacz!. Zesp


pochodzcy z Lublina, to jedna z najpopularniejszych grup
polskiej sceny kabaretowej, wyrnieni i nagrodzeni na najwaniejszych przegldach kabaretowych. W Rydutowach
artyci w swoim stylu zaprezentowali sytuacje z ycia codziennego, trafnie odnoszc si do
rzeczywistoci. Widownia bawia si wietnie nie tylko w fo-

towy. Wybrani z publicznoci


mogli rwnie zagra w nietypowy sposb na rurkach utwr
Stand By Me.
Przedstawienie nie mogo
zakoczy si bez bisu i znanego wszystkim skeczu Czy jest
w domu kakao? Scena zostaa
dosownie opluta jajkiem, podczas ktni maeskiej, scenicznej Boenki z Marilynem
Mansonem.
ap

Smile nie schodzi z ust


rydutowskiej publicznoci podczas wystpw
Kabaretu z umiechem w
nazwie.

Fot. Arkadiusz Piechota

Zabrzmiay najpikniejsze arie Kabaret Smile rozbawi Rydutowy

6 Ekologia

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Odnawialne rda Energii w praktyce


IV Midzynarodowa Konferencja w Raciborzu
KATARZYNA CZY

Po raz czwarty miasto Racibrz zorganizowao w tym


roku Midzynarodow Konferencj Naukow na temat
odnawialnych rde energii.
W cigu dwch dni uczestnicy konferencji wzili udzia w
piciu sesjach tematycznych,
z ktrych kada skadaa si z
kilku referatw przygotowanych przez specjalistw w zakresie architektury, budownictwa, pozyskiwania funduszy na
inwestycje czy zrwnowaonego rozwoju.
Midzynarodowe spotkanie naukowcw, studentw,
przedsibiorcw i samorzdowcw rozpoczo si 20
padziernika. W jego otwarciu
wzili udzia prezydent Raciborza Mirosaw Lenk, rektor
Pastwowej Wyszej Szkoy
Zawodowej w Raciborzu prof.
nadzw. dr hab. in. arch. Ewa
Stachura i Head of Department of Building Construction, VSB doc. ing. Jaroslav
Sola. Referat wprowadzajcy
do konferencji wygosi Grzegorz Winiewski, prezes Zarzdu Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
Tego dnia odbyy si rwnie trzy sesje tematyczne:
Energooszczdno i odnawialne rda energii w budownictwie, Nowe systemy
konstrukcyjne i instalacyjne jako inspiracja dla wspczesnej
architektury oraz Innowacje
techniczne i materiaowe we
wspczesnym budownictwie.
Oprcz wysuchania wykadw uczestnicy mieli moli-

wo wymiany dowiadcze
i dyskusji na zaproponowane
tematy zarwno podczas paneli jak i w przerwach pomidzy nimi.
Drugi dzie konferencji
rozpoczto prelekcjami na temat stymulatorw i barier rozwoju zrwnowaonego terenw zurbanizowanych.
Ostatnia cz forum, dedykowana przede wszystkim
inwestorom, nosia tytu Odnawialne rda energii w
praktyce. Pozyskiwanie funduszy na wdroenie innowacyjnych technologii w budownictwie.
Pierwsz
prezentacj
przedstawi mgr in. Aldo Vargas Tetmajer ze Zwizku Miast
Polskich. Opowiadajc o programach Urban Innovative
Actions i URBACT, w ramach
ktrych miasta mog pozyska fundusze na innowacyjne
inwestycje ekologiczne, zwraca przede wszystkim uwag
na przykady do naladowania
przez polskie samorzdy. Podkrela, e europejskie miasta,
ktre otrzymay donansowanie w ramach czterech tematw (Przemiany energetyczne, Praca i umiejtnoci w
gospodarce lokalnej, Integracja migrantw i uchodcw i Ubstwo miejskie)
akcentoway innowacyjny charakter swoich projektw, a nie
tylko ich wymiar techniczny.
Dodatkowo zwyciskie prace
zawieray opis wspdziaania
samorzdu z uczelniami oraz
maymi i rednimi przedsibiorcami. By moe niedostateczny nacisk na te kwestie

przyczyni si do tego, i aden


z polskich wnioskw nie otrzyma dostatecznej aprobaty jury. Naley te jednak przyzna,
e konkurencja bya bardzo
dua o pienidze walczyo
bowiem 378 miast, z ktrych
18 zostao uzyskao donansowanie. Stawka rwnie bya
wysoka maksymalna kwota
wsparcia wynosi bowiem 5 milionw euro. Pienidze pochodz z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Wsppraca i wymiana dowiadcze midzy miastami,
tym razem na szczeblu midzynarodowym, jest z kolei
larem programu URBACT.
Dziki niemu miasta mog
dzieli si dobrymi praktykami oraz ucz si innowacyjnych metod rozwizywania
problemw i wyzwa wynikajcych z rozmaitych przemian
spoecznych.
O sposobach pozyskiwania rodkw zewntrznych,
tym razem z punktu widzenia przedsibiorcw, opowiada Patryk Swoboda z rmy
Planergia Sp. z o.o. Jego zdaniem najwikszym problemem
jest przesadny optymizm w
pierwszej fazie planowania
projektw i niewystarczajca reeksja na temat realnych
moliwoci uzyskania wsparcia. Wskazywa on na kluczowe elementy, ktre zwikszaj
szanse na sukces we wszelkiego rodzaju konkursach przeprowadzanych zarwno przez
instytucje krajowe jak i unijne.
Podstawowym krokiem jest
zatem szczegowa analiza zakresu programu i konkretnego

Fot. Justyna Koniszewska

Innowacje technologiczne i zrwnowaony rozwj w architekturze i budownictwie to temat


IV Midzynarodowej Konferencji Naukowej, ktra odbya si w Raciborzu 20 i 21 padziernika.

Racibrz ju po raz czwarty zorganizowa midzynarodow konferencj powicon


odnawialnym rdom energii. W poprzednich latach podejmowano dyskusj na
temat rozwiza i instrumentw wsparcia dla samorzdw, spdzielni, wsplnot
mieszkaniowych i mieszkacw, mikrogeneracji i energetyki rozproszonej oraz
wykorzystania OZE do rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza. Tegoroczne
spotkanie powicone byo z kolei budownictwu.
projektu oraz terminy naboru
chodzi o ty, by nie podejmowa zbdnego wysiku w przygotowanie aplikacji, ktra z
rnych powodw nie ma zbyt
wielkich szans na powodzenie.
Nie naley zapomina te o
pozyskaniu partnerw, ktrzy
pomog zgromadzi nie tylko
niezbdny wkad wasny, ale
rwnie zwiksz szanse na
uzyskanie donansowania ze
wzgldu na szersze grono potencjalnych odbiorcw (o czym
mwi wczeniej Tetmajer).
Analiza energii jako narzdzie w podejmowaniu decyzji
bya z kolei przedmiotem krtkiego wykadu prof. nadzw. dr
hab. in. Wodzimierza Wjcika z Pastwowej Wyszej
Szkoy Zawodowej w Kronie.
W prezentacji przygotowanej

we wsppracy z dr. in. Tadeuszem ab, stara si odpowiedzie na pytanie: Jak


miar naley zastosowa, eby oszacowa realn warto
produktu i usugi? Profesor
Wjcik zaprezentowa wyniki bada Howarda T. Oduma,
ktry zajmowa si energetyczn teori wartoci zakadajcej
poczenie ekologii z ekonomi
i wprowadzi do nauki pojcie
energii (sowo to pochodzi z
poczenia sw energy memory pami energii).
Ostatnie wystpienie powicone byo zagadnieniu
ocieplania od wewntrz cian
zewntrznych. Prace na ten temat prowadz dr in. Barbara
Orlik-Kodo i dr in. Tomasz
Steidl, ktry przedstawi wnioski wypywajce z ich dowiad-

cze i obserwacji. Rozwizania


zaproponowane przez badaczy z Politechniki lskiej mog okaza si nieocenion pomoc dla architektw i osb
zajmujcych si renowacj
budynkw, zwaszcza zabytkowych, poniewa nie wymaga
naruszenie elewacji budynku.
Dyskusja, ktra wywizaa si
po zakoczeniu referatu dotyczya gwnie technicznych
aspektw wykonywania tego
rodzaju ocieple.
Spotkanie
zamykajce
konferencj byo rwnie inspirujce jak pozostae sesje,
a jego uczestnicy zyskali niepowtarzaln szans zdobycia i
uzupenienia wiedzy na temat
skutecznego czenia budownictwa i ekologii.

REGION EKOLOGIA

WFOiGW na Konwencie Burmistrzw i Wjtw lskiego


Zwizku Gmin i Powiatw
24 padziernika w gminie Lyski odby si Konwent
Burmistrzw i Wjtw lskiego Zwizku Gmin i Powiatw. Do najwaniejszych
tematw naleaa planowana
przez ministerstwo reforma
owiaty oraz zmiany w prawie wodnym. W spotkaniu
uczestniczy m.in. Marsza-

ek Wojewdztwa lskiego
Wojciech Sauga, lski Kurator Owiaty Urszula Bauer
oraz Prezes Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Andrzej Pilot. Pracownicy Funduszu
przedstawili prezentacj na
temat jego obszarw dziaal-

noci oraz form wsparcia, z


ktrych mog skorzysta samorzdy. Oprcz tego wzili
rwnie udzia w dyskusji na
temat proponowanych przez
rzd zmian w ustawie Prawo
wodne oraz ich prognozowanych konsekwencjach.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fot. WFOiGW W Katowicach

W Lyskach przedstawiciele Funduszu przedstawili ofert


dedykowan gminom wojewdztwa lskiego.

Konwent zorganizowany przez lski Zwizek Gmin i Powiatw, do ktrego naley 119
gmin i 7 powiatw ziemskich, by okazj do przedyskutowania niepokojcych zmian w
prawodawstwie, ale rozmawiano take o moliwych polach wsppracy samorzdw z
WFOiGW w Katowicach. Na zdj. prezes Funduszu Andrzej Pilot.

GazetaInformator.pl >>

3 listopada 2016, nr 22 (223)


R E K L A M A

Zapowiedzi 7

CZYOWICE WDK 4-6 LISTOPADA

WYSTAWA MAKIET KOLEJOWYCH W CZYOWICACH


Podczas wystawy w dniach
od 4 do 6 listopada bdzie
moliwo spotkania i rozmowy z autorami makiet. W pitek, 4 listopada, makiety bd
instalowane, a wieczorem bdzie mona ju obejrze wy-

staw. Zwiedzanie grupowe


i indywidualne sobota 5 listopada w godz. 10:00-13:00
oraz 15:00-20:00, niedziela 6 listopada w godz. 10:0013:00. Wstp wolny.

WODZISAW LSKI STADION 6 LISTOPADA

X WODZISAWSKI PMARATON
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
6 listopada, ju po raz
dziesity, Miejski Orodek
Sportu i Rekreacji "Centrum"
zorganizuje
Wodzisawski
Pmaraton o Puchar Prezydenta Miasta. Start biegu zaplanowano na godz. 11:00 ze

Stadionu Miejskiego. Swj


udzia w zawodach zgasza
moecie ju teraz. Opata
startowa do 30 wrzenia wynosia 40 z. Od padziernika wzrosa o 10 z (wysoko
opaty dla wodzisawian nie

Patronat medialny:

zmienia si). Do biura zawodw bdzie mona zgasza


si midzy 8:00 a 10:15 (budynek MOSiR "Centrum" przy
Bogumiskiej 8). Organizatorem zawodw jest Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji

"CENTRUM" w Wodzisawiu
lskim. Partnerami imprezy
sportowej s: Miasto Wodzisaw lski, MKP Odra Centrum Wodzisaw lski oraz
KS Forma Wodzisaw lski.

WODZISAW LSKI CENTRUM 11 LISTOPADA

NARODOWE WITO NIEPODLEGOCI


W WODZISAWIU LSKIM
11 listopada 1918 roku, po
123 latach zniewolenia, Polska odzyskaa niepodlego.
Jak co roku, w tym dniu odbywaj si uroczyste obchody
upamitniajce ten szczeglny czas. Obchody Narodowego
wita Niepodlegoci w Wodzisawiu lskim rozpocz-

n si o godz. 10:00, od mszy


witej w intencji Ojczyzny. Po
mszy uczestnicy przemaszeruj na Plac Korfantego, gdzie
odbd si okolicznociowe
uroczystoci. Szczegowy program wydarzenia: godz. 9:30
zbirka wraz z pocztami sztandarowymi przy Muzeum, godz.

9:40 przemarsz do kocioa


pw. Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny, godz. 10:00
msza wita w intencji Ojczyzny. Po mszy w., ok. godz.
11:15 uroczystoci okolicznociowe pod pomnikiem Powstacw lskich z udziaem
Jednostki Strzeleckiej 2023.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
Patronat medialny:

5 LISTOPADA FENIKS RYDUTOWY


W sobot, 5 listopada, Rydutowskie Centrum Kultury Feniks
zaprasza na koncert charytatywny na rzecz maego, 2-letniego Fabianka Chwile, ktrych jeszcze nie znamy.
Podczas wydarzenia wystpi zesp DiP i gocie. Pocztek koncertu zaplanowano na godz. 18:00. Wicej informacji uzyska
mona pod numerem telefonu: 32 45 77 006.

osoby, dostpne s w siedzibie RCK Feniks. Wicej informacji


uzyska mona pod numerem telefonu: 32 45 77 006.

5 LISTOPADA CENTRUM KULTURY TWORKW


5 listopada w Centrum Kultury w Tworkowie przy ul. Zamkowej
48 odbdzie si wystawa ptakw i gryzoni. Dla zwiedzajcych bdzie to okazja do zobaczenia wielu rzadkich ras i wyjtkowych okazw, a wrd wystawcw zostan rozlosowane nagrody.

11 LISTOPADA ZSO KUNIA RACIBORSKA


11 listopada w Kuni Raciborskiej odbdzie si XVII Bieg Niepodlegoci. Zostan przygotowane trzy zrnicowane trasy
dla rnych grup wiekowych. Zapisy zaczn si o godz. 9:00 przy
Zespole Szk Oglnoksztaccych (ul. Piaskowa 28). Start wycigu jest przewidziany na godz. 11:00.

5 LISTOPADA
STACJA KOLEJKI WSKOTOROWEJ RUDY
5 listopada o godz. 16:30 ze stacji Rudy odjedzie pocig,
ktry zabierze pasaerw na spotkanie z duchami i starymi obrzdami. W jego ramach odbdzie si rwnie wsplne warzenie
na ognisku zioowych wywarw i pieczenie kiebasy. Rezerwacje
pod numerem telefonu 531 871 952. Ceny biletw: 30 z (osoby
dorose), 25 z (dzieci od 3 do 18 lat), 70 z (bilet rodzinny).
6 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
6 listopada o godz. 16:00 Teatr Amatorski Na Zamku zaprasza
na widowisko artystyczne pt. Graj pikny Cyganie,
ktre odbdzie si w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego.
Wstp wolny.
8 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
8 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego odbdzie si spotkanie ze Zbigniewem Woniakiem, wacicielem paacu w Wojnowicach, poczone z promocj ksiki W zwierciadle satyry. Podczas spotkania bdzie
mona kupi ksik i otrzyma dedykacj od autora.
10 LISTOPADA FENIKS RYDUTOWY
10 listopada na sali teatralnej Rydutowskiego Centrum Kultury
Feniks odbdzie si Koncert Pieni Patriotycznych. Podczas
wydarzenia wystpi m.in. Orkiestra KWK Rydutowy. Wstp jest
bezpatny. Wicej informacji o wydarzeniu uzyska mona pod
numerem telefonu: 32 45 77 006.
11 LISTOPADA FENIKS RYDUTOWY
11 listopada o godz. 18:00 na sali teatralnej Rydutowskiego Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert promujcy pyt
Piotra Herdziny Mj wiat. Podczas wydarzenia Piotr
Herdzina wystpi z zespoem Bez Nazwy. Bilety, w cenie 30 z od

11 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ


11 listopada o godz. 10:00 na Zamku Piastowskim rozegrany zostanie III Otwarty Turniej Bryda Sportowego Pamici
Emila Olbrota.

11 LISTOPADA STRZELNICA IPA RACIBRZ


11 listopada o godz. 13.00 na strzelnicy IPA przy Rafako odbdzie si Strzelecki Turniej Niepodlegoci pod nazw 11
strzaw na 11 listopada.
12 LISTOPADA RCK RACIBRZ
12 listopada o godz. 15:30 w Raciborskim Centrum Kultury
odbdzie si kolejny z cyklu koncertw umuzykalniajcych dla
najmodszych, tym razem pod nazw ywioowa Irlandia.
Bilety w cenie 25 z (doroli) i 15 z (dzieci).
13 LISTOPADA RCK RACIBRZ
13 listopada o godz. 16:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si XXVI Festiwal Pieni Chralnej do sw Josepha
von Eichendorffa.
14 LISTOPADA BIBLIOTEKA WODZISAW L.
14 listopada, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wodzisawiu lskim odbdzie si spotkanie autorskie z siostr Anastazj. Siostra ze Zgromadzenia Crek Boej Mioci
od lat gotuje i piecze dla krakowskich jezuitw. Jej ksiki kulinarne sprzeday si dotd w cznym nakadzie ponad 3 milionw
egzemplarzy. Pocztek spotkania
z siostr Anastazj zaplanowano
na godz. 17:00.

z siostr Anastazj. Siostra ze Zgromadzenia Crek Boej


Mioci od lat gotuje i piecze dla krakowskich jezuitw. Jej
ksiki kulinarne sprzeday si dotd w cznym nakadzie
ponad 3 milionw egzemplarzy. Pocztek spotkania zaplanowano na godz. 17:00.
24 LISTOPADA MOK PSZW
24 listopada o godz. 10:00 w Miejskim Orodku Kultury
w Pszowie odbdzie si I Pszowski Przegld Pieni i
Piosenki Patriotycznej pod patronatem senatora Adama
Gawdy. Jego celem jest propagowanie radoci piewania
twrczoci patriotycznej, konfrontacja rodowisk twrczych
dzieci i modziey, tworzenie paszczyzn do wymiany pogldw i dowiadcze w zakresie metod i form upowszechniania
kultury muzycznej i pogbiania patriotyzmu wrd dzieci i
modziey. Zgoszenia do przegldu mona dokona do 10
listopada, skadajc kart zgoszeniow w Zespole Obsugi
Placwek Owiaty w Pszowie (ul. Traugutta 48) lub przesanie
jej na adres szkoy. Karty zgoszeniowe mona pobra ze strony Miasta Pszw lub osobicie w Zespole Obsugi Placwek
Owiaty.
24 LISTOPADA
CENTRUM KONFERENCYJNE. WODZISAW L.
26 listopada w sali Powiatowego Centrum Konferencyjnego
(ul. Pszowska 92A) rozegrane zostan 6. Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu Wodzisawskiego w Szachach.
Zgoszenia udziau w turnieju, w ktrych naley poda imi
i nazwisko, rok urodzenia oraz numer kontaktowy zawodnika, przyjmowane s do 22 listopada, pod numerami tel.
32 4120949, 32 4120949. Start Mistrzostw zaplanowano na
godz. 9:00.

Zobacz zapowiedzi

14 LISTOPADA BIBLIOTEKA WODZISAW L.


14 listopada, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Wodzisawiu lskim odbdzie si spotkanie autorskie

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Rozrywka

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

RYDUTOWY AKCJE CHARYTATYWNE

Zagrali dla Moniki Szewczyk


Podczas koncertu charytatywnego na rzecz chorej dziewczynki zebrano ponad 3 800 zotych.
justyna koniszewska

Atlantis to oni zagrali na


rzecz Moniki Szewczyk. 3-latka cierpi na hipotoni, czyli ma
tzw. stan zmniejszonego napicia miniowego.
Jesienny koncert to jednak

nie pierwsza akcja charytatywna dla dziewczynki. Rydutowianie wczyli si wczeniej


w zbirk nakrtek dla 3-latki.
Dziki temu rodzice mogli zakupi chorej crce midzy in-

nymi: pionizator stojcy, butki


oraz ortezy. Podczas koncertu 30 padziernika odbyy
si rwnie licytacje pyt oraz
sprzeda smakoykw. W ramach wydarzenia Grupa Mo-

tocyklowa Hanysy z Pszowa


wspieraa akcj moliwoci
przejadki motorem. cznie
udao si zebra ponad 3800
zotych, z czego 680 z pochodzio z licytacji pyt.
Fot. Justyna Koniszewska

W ostatni niedziel padziernika w murach Rydutowskiego Centrum Kultury


zgromadzili si ludzie dobrego

serca. Podczas popoudniowego koncertu zaprezentoway


si gwiazdy lskiej sceny muzycznej. Leszek Filec, Janusz i
Dominika yka, Claudia i Kasia Chwoka, Happy Folk oraz

Zobacz caa fotorelacj

R E K L A M A