You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 3 listopada 2016 | Nr 22 (223)

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

REGION DOKD ID

Czas zadumy i nadziei

KATARZYNA CZY

Potem ujrzaem wielki


tum, ktrego nikt nie mg
policzy, z kadego narodu i
wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i
przed Barankiem. Odziani s w
biae szaty, a w rku ich palmy.
I gosem dononym tak woaj: Zbawienie Bogu naszemu,
Zasiadajcemu na tronie i Barankowi. Tak jak Apokalipsa
kojarzy si wikszoci z nas z
histori co najmniej niepokojc, tak te wito Wszystkich
witych uwaane jest za smutne i przepenione nostalgi.
A przecie 1 listopada powinien by dla wierzcych dniem
radosnym, penym nadziei i poczucia wsplnoty z tymi, ktrzy
odeszli wprawdzie z tego wiata, ale yj ju w innej rzeczywistoci i chc nam pomaga
w wdrwce do Nieba. Skad
Apostolski zawiera przecie
sowa o witych obcowaniu.
Czy jednak zastanawiamy si,
co to oznacza? Czy pozwalamy
sobie na zadziwienie z jednej,
a ufno z drugiej strony? Jeli osoby ju za ycia uwaane
za wite, potra trwale przemienia ludzi wok siebie, to
jak si maj po przekroczeniu granicy ycia... Mamy
wic na tamtym wiecie potnych ordownikw, musimy
sobie tylko o tym przypomnie.
Uroczysto Wszystkich
witych obchodzona jest od
ponad tysica lat, ale nie zawsze przypadaa w tym samym

Raz w roku cmentarze staj si miejscem spotkania nie tylko ze zmarymi poprzez modlitw czy wspomnienia, ale
take z krewnymi i znajomymi, dla ktrych czsto brakuje
nam czasu. A wieczorny spacer cmentarnymi alejkami
czsto jest okazj do powanej rozmowy z samym sob.
terminie co dzi w redniowieczu odbywaa si ona w
maju lub czerwcu. Dopiero w
X wieku papie Jan XI wyznaczy wito ku czci Wszystkich
witych na pierwszy dzie listopada. Od pocztku jednak
podkrelano radosny wymiar
tej uroczystoci oraz prawd,
e witymi s nie tylko wynie-

sieni na otarze przez Koci,


ale take ludzie anonimowi dla
ogu wierzcych.
W wiadomoci wielu ludzi (take za spraw wadz
PRL, ktre prboway nada
temu witu wiecki charakter) Wszystkich witych to
wito Zmarych smutny i
raczej ponury dzie.

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Jednak
wspomnienie
wszystkich wiernych zmarych, przypadajce 2 listopada, ma by dniem modlitw za
tych, ktrzy jeszcze nie osignli wiecznego szczcia. Od
XIII w. Dzie Zaduszny jest
obchodzony w caym kociele, a jego celem jest ulenie
duszom przebywajcym jeszcze w czycu. Std zachta
do udziau w tym dniu w Mszy
w., odwiedzenia cmentarza,
odmwienia chociaby krtkiej modlitwy.
Warto rwnie w tym czasie uwiadomi sobie, e przy
caej swej trosce nikt z nas nie
dooy choby chwili do wieku swego ycia. Zdanie to nie
musi jednak prowadzi jedynie
do przygnbiajcej reeksji,
ale przeciwnie moe sta si
szans na przewartociowanie
swojego ycia tak, aby u kresu dni nie mie poczucia, e je
zmarnowalimy.
Odwiedzajc groby bliskich, przypominamy sobie
take o tym, co nas z nimi czyo i prbujemy znale troch czasu na wspomnienia.
Nikt nie jest samotn wysp,
a listopadowa aura jest dobr
okazj do ponownego przemylenia tego stwierdzenia.
W tym wydaniu gazety
przypominamy sylwetki osb
cenionych przez lokaln spoeczno, ktre zmary w biecym roku. Chcemy w ten sposb odda im cze, ale rwnie
znale w ich yciorysach inspiracj do wasnego rozwoju.
Czsto mwi si, e dzisiaj nie
ma adnych autorytetw, a
przecie wystarczy troch poszuka, by nawet w najbliszym
otoczeniu odnale przykady ludzi, dla ktrych odwaga,
prawda, mio nie byy tylko
pustymi sloganami. A zatem
pieszmy si kocha ludzi i
pamitajmy o tych, ktrzy potrali godnie, mdrze i piknie
przej przez ycie.

Uwaga kierowco!
Idzie zima
KDZIERZYN-KOLE NARKOTYKI

35-LATEK
Z NARKOTYKAMI
Policjanci zatrzymali mczyzn ze rodkami odurzajcymi, ktry ju wczeniej
by karany za przestpstwa
narkotykowe.
Policjanci zajmujcy si
zwalczaniem
przestpczoci
narkotykowej w trakcie patrolowania miasta zauwayli na parkingu samochd i siedzcego w
nim mczyzn. Na ich widok
35-latek zacz zachowywa si
w sposb wzbudzajcy podejrzenia u mundurowych. Kryminalni sprawdzili kierujcego
samochodem mczyzn oraz
sam pojazd. Podczas przeszukiwania, w kieszeni kurtki oraz
pod samochodem, policjanci
znaleli zielony susz. Po przebadaniu okazao si, e to ponad
30 gramw marihuany. Mczy-

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Fot. Anna apka

Pocztek listopada wie si z reeksj nad nieuchronnoci mierci i


wspomnieniami o bliskich, ktrzy ju odeszli, ale moe by take inspiracj
do wprowadzenia zmian we wasnym yciu.

Niepokj 35-latka na
widok policji, wzbudzi
zainteresowanie mundurowych.
zna tra do policyjnego aresztu.
Usysza zarzut nielegalnego posiadania rodkw odurzajcych.
Grozi mu do 3 lat pozbawienia
wolnoci.
MN

KDZIERZYN-KOLE REMONTY

DROGA Z KOLA DO
WIKSZYC DOCZEKA SI
REMONTU
Wadze miasta zadeklaroway, e barierki zwajce jezdni niebawem zostan usunite.
W niedugim czasie minie
rok od zamknicia jednego pasa ruchu nad przepustem pod
drog prowadzc z Kdzierzyna-Kola do Wikszyc. Pytania mieszkacw i kierowcw
o zasadno zamknicia drogi,
gdy nie wykonuje si adnych
prac remontowych, z miesica
na miesic byy coraz czstsze.
Ostatecznie, wadze zdecydoway, e przepust zostanie naprawiony. Wiceprezydent Artur Maruszczak zadeklarowa,
e prace na tym odcinku roz-

Terminale patnicze

poczn si jeszcze przed zim.


Ostatnie sezony pokazuj, e te utrudnienia zimowe
s krtkotrwae, wic chcielibymy przynajmniej te prace
rozpocz, a by moe uda si
je take w tym roku zakoczy.
Na pewno chcemy zacz
mwi.
Kilka dni temu ogoszono
przetarg majcy wyoni rm, ktra zrealizuje konieczne
roboty w cigu 90 dni bez koniecznoci zamykania drogi. W
umowie bdzie widnia zapis
zapewniajcy przejezdno ul.
Chrobrego.
MN

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Sylwetki

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI

Jan Andrzej Religa. Rodzina jest najwaniejsza


W wieku 71 lat zmar Jan Andrzej Religa, ktry w 2007 roku zdoby mandat poselski,
startujc z list Prawa i Sprawiedliwoci.
Jan Religa urodzi si 29
listopada 1945 r. w Starej Zbelutce (woj. witokrzyskie).
Wyksztacenie zdobywa na
Wydziale Technologii Inynierii Chemicznej Politechniki
lskiej. Jego specjalnoci bya chemia energetyczna. Pracowa w Zakadach Azotowych
Kdzierzyn oraz Elektrowni
Blachownia. Angaowa si
rwnie w dziaalno spoeczn, by czonkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, Katolickiego
Stowarzyszenia Centroprawi-

cy i Chrzecijaskiego Ruchu
Samorzdowego. Od 1980 r.
by dziaaczem NSZZ Solidarno. Nalea do zaoycieli Zwizku w kdzierzyskich
Azotach i czonkw Solidarnoci w Elektrowni Blachownia. Pozosta w Zwizku take
po przejciu na emerytur. Od
1998 r. jako delegat uczestniczy w Walnych Zebraniach
Delegatw Regionu. W latach
2006-2007 by przewodniczcym Regionalnej Komisji Rewizyjnej opolskiej Solidarnoci,
a od 2014 r. jej czonkiem.
Przez 12 lat (1990-2002)

by radnym Rady Miejskiej w


Kdzierzynie-Kolu. W 2007 r.
zdoby mandat poselski, startujc z list Prawa i Sprawiedliwoci. Zasiada w Komisjach do
Spraw Unii Europejskiej i do
Spraw Kontroli Pastwowej.
Nalea rwnie do kilku zespow parlamentarnych, w tym
do Zespou do Spraw Bezpieczestwa Ruchu Drogowego,
Energetyki, zbadania przyczyn
katastrofy TU 154-M oraz w
Zespoach na rzecz Katolickiej
Nauki Spoecznej i Rozwoju
Obywatelskiego i Spoecznego.
By czonkiem Polsko-Niemiec-

kiej Grupy Parlamentarnej oraz


Zespou Parlamentarnego Polska Stany Zjednoczone.
W sierpniu 2011 r. przeszed do ugrupowania Polska
Jest Najwaniejsza i z jego list
startowa w kolejnych wyborach parlamentarnych. Nie
uzyska jednak mandatu. Nastpnie by penomocnikiem
Polski Razem Jarosawa Gowina w powiecie kdzierzysko-kozielskim. W 2014 r. bez
powodzenia startowa w wyborach do sejmiku opolskiego.
Zmar we wasnym domu 1
padziernika 2016 r.

KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI

Jestem szczliwym
ojcem i dumnym
dziadkiem, i w swojej
pracy bd konsekwentnie promowa
polityk prorodzinn deklarowa Jan
Religa w swoich materiaach wyborczych.
Rodzina zawsze bya
dla niego niezwykle
wan wartoci.

Fot. Kancelaria Sejmu

katarzyna czy

REGION SYLWETKI

justyna koniszewska

Kazimiera Nurzyska urodzia si w 1928 roku w Czartorii koo Tarnopola na Ukrainie. Tam spdzia dziecistwo
oraz rozpocza edukacj, ktr przerwaa wojna. W wieku
17 lat Nurzyska przyjechaa
do Polski. Na terenie naszego
kraju rozpocza nauk, a 4
lata pniej uzyskaa dyplom
nauczycielski, a nastpnie rozpocza prac jako pedagog w
Publicznej Szkole Podstawowej w Sawcicach. Kazimiera Nurzyska bya niezwykle
ambitn osob. Systematycznie podnosia swoje kwalifikacje oraz umiejtnoci nauczycielskie. Dziki temu moga
podj prac w Technikum
Chemicznym w Sawcicach.
Po piciu latach zmienia jednak miejsce pracy i zatrudnia si w Technikum Stoczni
Rzecznych w Kolu. W 1995 r.
szkoa ta podzielia si na dwie
placwki edukacyjne - Zesp
Szk nr 1 i Zesp Szk eglugi rdldowej. Kazimiera
Nurzyska zasilia wwczas
zesp pierwszego grona pedagogicznego ZS nr 1. W placwce tej pracowaa ju do emerytury, tym samym spdzajc
w zawodzie prawie 30 lat. Ze
wspomnie absolwentw czy
innych pedagogw wyania
si obraz przyjaciela uczniw,
nauczycielki chemii i towaro-

We wspomnieniach pedagogw ZS nr 1 Nurzyska jawi si jako dobra przyjacika szkoy.


Do koca swojego ycia uwaaa placwk za swj drugi dom i stale interesowaa si losami szkoy. Obecna bya zawsze na uroczystociach szkolnych, uczestniczya we wszelkich
okazjonalnych i jubileuszowych spotkaniach. Jej brak zawsze bdzie odczuwalny w murach
szkoy oraz sercach wszystkich, ktrzy j poznali.
znawstwa, wieloletniej wychowawczyni oraz wicedyrektorki.
Jak zapewniaj wadze Zespou Szk nr 1, na stae wpisaa
si w histori placwki.
Kazimiera Nurzyska bdca pen pasji oraz zaangaowania osob, po przejciu
na emerytur podja si pre-

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

zesury w Kole Armii Krajowej


w Kdzierzynie-Kolu. Wodarze ZS nr 1 podkrelaj, e
nigdy nie zabrako jej na uroczystociach patriotycznych,
ktre miay miejsce na terenie
Kdzierzyna. Zawsze krzewia
pami o wanych dla naszego
kraju wydarzeniach. Podczas

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

kwietniowego zjazdu Delegatw Okrgu Opolskiego wiatowego Zwizku onierzy Armii Krajowej, ktry odby si
w Opolskim Urzdzie Wojewdzkim, zostaa odznaczona
Medalem Pamitkowym za
dziaalno na rzecz wiatowego Zwizku onierzy Armii Krajowej. Kazimiera Nurzyska troszczya si rwnie
o potrzeby i byt innych ludzi.
Po tym jak w 2012 roku czonkowie Armii Krajowej w Kdzierzynie-Kolu stracili swoj siedzib, a w zamian dostali
niewielkie pomieszczenie w
zajezdni autobusowej, Kazimiera Nurzyska walczya o
dobre warunki lokalowe. W
jednym z wywiadw z alem
mwia, e czonkowie koa AK
poczuli si jak mieci wyrzucone na mietnik.
Kazimiera
Nurzyska
zmara 22 padziernika br. w
wieku 88 lat. Jej pogrzeb odby si w kociele na Pogorzelcu.

Przez 50 lat Ginter Kolasa pomg setkom


ludzi realizowa marzenia o idealnie umeblowanym domu.
Ginter Kolasa pochodzi z
Tarnowskich Gr. Jego ojciec
by lusarzem, ale mody Ginter nie chcia ksztaci si w
tym kierunku i wybra stolarstwo. Najpierw uczy si i pracowa w rodzinnym miecie, a
pniej przeprowadzi si do
Raciborza, gdzie podj prac
w zakadzie Eryka Tatarczyka.
Po roku wraz z przyjacielem
zaoy wasn firm stolarsk,
a po kolejnych omiu, w 1965 r.
rozpocz zupenie samodzieln dziaalno. W pracy pomagaa mu ona, a pniej syn.
Po pewnym czasie w rodzinn
dziaalno wczya si synowa Gintera Kolasy.
Podczas wielkiej powodzi
w 1997 r. przedsibiorstwo zostao zalane. Waciciele jed-

nak nie tylko si nie poddali,


ale wykorzystali to trudne dowiadczenie do odnowienia
sprztu i przyspieszenia rozwoju firmy.
Ginter Kolasa spdza w
pracy wiele godzin, bo stolarka bya jego prawdziw pasj.
Lubi obserwowa kady etap
procesu produkcji mebli, interesowa si nowoczesnym
sprztem i aowa, e nie ma
ju tylu si co dawniej. Oprcz
drewna fascynoway go rwnie gobie. Ich hodowla stanowia dla niego odskoczni od
pracy i jak sam mwi, dziki
nim mia co robi. Ginter Kolasa zmar 24 wrzenia biecego roku.
kc
Fot. meblekolasa.pl

Fot. Stowarzyszenie Kresowian w Kdzierzynie-Kolu

Kazimiera Nurzyska nauczycielem do koca Ginter Kolasa.


Kiedy praca wynika
Pedagog o wielkim sercu do nauczania i patriota krzewicy pami
o wanych wydarzeniach historycznych.
z pasji...

Stolarstwo i gobie to dwie pasje, ktre nadaway smak


yciu Gintera Kolasy. Kiedy brakowao ju si na wyton prac w firmie, hodowla ptakw nie pozwalaa mu na
bezczynno.

GazetaInformator.pl >>

Sylwetki 3

3 listopada 2016, nr 22 (223)

WODZISAW LSKI SYLWETKI

Odszed na wieczn wart kpt. AK Pawe Kowol


Fot. UM Wodzisawia l.

yciorys Pawa Kowola wci inspiruje mionikw lokalnej historii i kolejne pokolenia modych ludzi.

onierz AK, geodeta,


piewak... A przy tym
m, ojciec, dziadek,
przyjaciel. Pawe Kowol
cae ycie suy Bogu,
rodzinie i ojczynie.
katarzyna czy

Pawe Kowol urodzi si 11


stycznia 1919 r. w Bottropie w
Niemczech (w dzisiejszym landzie Nadrenia Pnocna-Westfalia), ale jego rodzice zawsze
podkrelali swoj polsko. W
trakcie plebiscytu w 1921 r. jego ojciec przyjecha na lsk,
by wyrazi poparcie dla przynalenoci tego regionu do Polski. Siedmioro dzieci pastwa
Kowolw wychowywao si w
przekonaniu, e Bg, honor i
ojczyzna to najwaniejsze war-

toci. Take po przeprowadzce do Radlina (dzi Radlin II


to dzielnica Wodzisawia l.)
rodzina pielgnowaa polskie
tradycje i nie poddaa si wpywom czci ssiadw deklarujcych si jako Niemcy. Pawe
Kowol wspomina, e matka
usypiaa dzieci, piewajc im
patriotyczne pieni. Naturalnym dla modego mczyzny
byo zatem wczenie si w
obron kraju po rozpoczciu
przez Niemcy II wojny wiatowej. Zajmowa si m.in. pomoc rodzinom, ktrych czonkowie, zwaszcza ojcowie, trafili
do obozw pracy i koncentracyjnych w Polsce i za granic.
Podejmowa take dziaania na
rzecz zabezpieczenia zbiorw
radliskiej biblioteki, a umiejtnoci i wiedz geodety wykorzystywa podczas akcji rozminowywania mostw.
Nalea do Tajnej Organizacji Wojskowej Zwizek
Ora Biaego, a potem do Armii Krajowej. Jako onierz
AK przyj pseudonim Gro.
Po wojnie aktywnie dziaa w
rodowisku kombatanckim,
wkadajc wiele wysiku w zachowanie pamici o tych, ktrzy zginli w walce o wolno
ojczyzny. Wiele lat peni funk-

KAZANIE WYGOSZONE NA POGRZEBIE PAWA KOWOLA


Ks. Stanisaw Juraszek
kapelan wodzisawskiego koa ZAK
Gromadzimy si na pogrzebie ojca, ma, prezesa
chru, a nade wszystko kapitana Gronia i chcemy podzikowa za jego ycie. Jako kapelan koa wiatowego Zwizku
onierzy AK nie bd wymienia wszystkich jego orderw i
zasug. Poznaem go par lat
temu. Zaimponowa mi jako
czowiek niezwykle uporzdkowany, wiedzcy czego chce,
ale te czowiek bardzo wierzcy.
Z czego to wynikao? Mwi si, e jaki bye za modu,
taki bdziesz na staro. Jak
powiedzia Jan Zamojski: Takie bd Rzeczypospolite, jakie
ich modziey chowanie. Pawe Kowol wychowa si w cie-

niu wiey tego kocioa. A pochodzi, jak oceniaj znawcy,


z najlepszego pokolenia, jakie
wydaa Rzeczpospolita, czyli z
pokolenia Kolumbw.
A nie byy to czasy atwe.
On jednak suy jak tylko
mg. Rodzinie, Kocioowi,
Ojczynie.
Dzi jestemy zobowizani mu za to podzikowa. On
przy Kociele i przy Bogu cae
ycie trwa. piewajc w chrze dwa razy si modli, jak
mwi stare porzekado. Pamitam jak mu zaleao na zawieszeniu w kociele tablicy
upamitniajcej tych, ktrzy
zginli w obozie koncentracyjnym. To by jego testament, to
by jego punkt honoru, eby
nie zagina pami o tych bohaterach. Modziey, tak licznie zgromadzona, jestecie na

pogrzebie staruszka, nestora.


Ale musicie by wpatrzeni w
ten wzr. Stawiao si wtedy
wszystko na jednej szali. Mona byo zgin. A chciao si,
tak jak wy dzisiaj, kocha i y,
a tu trzeba byo suy Ojczynie. Dlatego zaangaowa si
w ruch oporu i zoy przysig przynalenoci do Armii
Krajowej.
Dlatego dzikujemy ci dzisiaj kapitanie Groniu za twoj odwag, za ten twj kunszt
walki. Dzikujemy ci za ten
trud, za to wzruszenie, ktrym
napenia nas dzisiaj przykad
twojej postawy. Razem z kolegami rozminowa dwa mosty,
trzeba byo si na tym zna, on
jako szpec, geodeta, na pewno by predestynowany do takich zada. Nalea do pokolenia, ktre nie mylao o sobie.

Zawsze na pierwszym miejscu


by Bg, potem honor i Ojczyzna. Niedawno syszaem na
pogrzebie innego z tak zwanych onierzy niezomnych
takie sowa: Polska was kiedy zostawia, ale teraz wrcia
i upomniaa si o was. Droga
modziey, zwaszcza z rodziny p. Pawa - pilnujcie tych
wartoci, ktrymi y dziadek i na pewno nie pobdzicie. Trzeba zawiadczy, e te
wartoci s niezbywalne i dla
nas wszystkich najwaniejsze.
Bardzo mnie prosi jego bliski
wsppracownik, kapitan Robert Grzybek z Rydutw, ebym przekaza jego sowa: Jo
tak piknie dzikuja Pawowi
za jego przykad. Dzikujemy mu wszyscy za jego postaw. Kapitanie Gro, szcz Ci
Boe.

cj prezesa wodzisawskiego
koa wiatowego Zwizku onierzy AK.
By rwnie czowiekiem
gboko wierzcym, nalea
do chru Jadwiga, ktre-

go przez 50 lat by prezesem,


a nastpnie prezesem honorowym. Otrzyma wiele odznacze pastwowych (w tym
Zoty Krzy Zasugi w 1987 r.),
miejskich, a take muzycznych.

Zmar 21 padziernika
2016 r. W jego pogrzebie, ktry
odby si w kociele w. Marii
Magdaleny w Radlinie, oprcz
rodziny uczestniczyli towarzysze broni, przyjaciele z chry,

przedstawiciele wadz samorzdowych, harcerze i liczne


poczty sztandarowe. Kapitan
Pawe Gro Kowol zosta pochowany na cmentarzu parafialnym.

RACIBRZ SYLWETKI

Grzegorz Pieronkiewicz (1975-2016)

WSPOMNIENIE

pawe strzelczyk

Jest rok 1997. Trwaj Mistrzostwa Polski w zapasach.


W finale najwyszej kategorii wagowej na macie staj
naprzeciwko siebie Andrzej
Wroski i Grzegorz Pieronkiewicz. Obydwaj chopy na
schwa, obdarzone znakomitymi warunkami fizycznymi, z
jedn rnic: ten pierwszy to
utytuowany multimedalista
Mistrzostw Europy i wiata,
dwukrotny mistrz olimpijski.
Drugi to 22-latek, dotychczas
z sukcesami gwnie w kategoriach modzieowych. Faworyt
moe by tylko jeden. Wroski
chce potwierdzi dominacj
(rok wczeniej zdoby swoje
drugie olimpijskie zoto). Mimo to pojedynek jest niezwykle
ciekawy, wyrwnany i zacity,
mistrz wygrywa 1:0 dopiero po
dogrywce. Grzegorz Pieronkiewicz, zawodnik Unii Racibrz, zdobywa srebrny medal
Mistrzostw Polski Seniorw.
Sukces ten w swojej karierze
powtarza jeszcze dwa razy. W
sumie w swoim dorobku sportowym wywalczy trzy tytuy
wicemistrza Polski seniorw
i trzy tytuy midzynarodowego wicemistrza Polski seniorw, 15-krotnie zdobywa
mistrzostwo Polski w kategoriach modzieowych, 2-krotnie zaj czwarte miejsce Mistrzostw wiata Juniorw oraz
raz czwarte miejsce Mistrzostw
Europy Juniorw.

Grzegorz Pieronkiewicz
urodzi si 8 kwietnia 1975 roku w Katowicach. W tamtejszym GKS rozpoczyna karier
zapanika w stylu klasycznym.
W 1992 przenis si do Raciborza, gdzie wystpy w Unii
Racibrz czy z nauk w tutejszym Mechaniku. Walczy w
najciszych kategoriach wagowych do 100, +100 i 130 kg. Z
zapasami zwiza swoje dalsze
ycie rwnie po zaprzestaniu
czynnego uprawiania sportu.
W latach 2004-2008 by czonkiem Zarzdu Polskiego Zwizku Zapasw, gdzie peni funkcj Przewodniczcego Komisji I
Ligi Druynowej. W 2004 roku
zosta Wiceprezesem lskiego Zwizku Zapaniczego, a od
2008 roku peni funkcj wiceprezesa Polskiego Zwizku Zapasw. Ukoronowaniem zaangaowania w rozwj polskich
zapasw jako dziaacz byo objcie w 2012 roku funkcji prezesa PZZ. Wybory odbyy si w
listopadzie podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatw PZZ. p.
Grzegorz Pieronkiewicz okaza
si najlepszy z 5 kandydatw.
Otrzyma 62 gosy, podczas
gdy gwny kontrkandydat Andrzej Supron 31. Funkcj t
peni a do swej przedwczesnej mierci.
Od 2002 roku sta te na
czele MKZ Unia Racibrz. Jako prezes da pozna si jako
znakomity organizator. Skupi
wok siebie grup dziaaczy i

sponsorw, sprawnie organizujc prac klubu. Na efekty nie


trzeba dugo czeka. Jego modzi podopieczni osigaj liczce
si wyniki sportowe w Polsce i
Europie, np. Rafa Pyka III
MEJ 2005, Wojciech Zieziulewicz II MEKad. 2006, Kamil
Boski III MEJ 2008, Dawid Ersetic i Mateusz Wolny
III MEJ 2010.
Jeszcze w trakcie Igrzysk
Olimpijskich cieszy si z brzowego medalu Moniki Michalik. I cho pod jego przewodnictwem
niesamowicie
rozwiny si polskie zapasy w
stylu wolnym, modzieowe czy
kobiece, dostrzega, co wymaga
poprawy. Martwi go szczeglnie regres seniorw w stylu klasycznym, ktrzy - po raz pierwszy od wielu lat - nie wywalczyli
adnej kwalifikacji olimpijskiej
do Rio. Po igrzyskach mia zamiar pooy szczeglny nacisk
na szkolenie klasykw wanie. Teraz jest potrzeba, by
w odbudow zapasw w stylu
klasycznym w Polsce zaangaowao si cae rodowisko. Potrzebujemy tych naszych wielkich zawodnikw, ale w pracy
szkoleniowej, na pewno czekaj
nas due zmiany. Wierz w to,
e za cztery lata na igrzyskach
w Tokio nasi klasycy bd zdobywa medale zapowiada
w mediach jeszcze na krtko
przed tegoroczn olimpiad.
Nie zdy. Zmar niespodziewanie 18 padziernika 2016
roku. Mia zaledwie 41 lat.

Fot. archiwum raciborz.com.pl

18 padziernika niespodziewanie zmar Grzegorz Pieronkiewicz. Jako sportowiec, a nastpnie dziaacz,


zapisa pikn kart w historii polskich i raciborskich zapasw. Odszed przedwczenie. Mia zaledwie 41 lat.

Grzegorz Pieronkiewicz jako prezes Polskiego Zwizku


Zapasw da si pozna jako znakomity organizator. Do
obowizkw podchodzi w sposb niezwykle sumienny. Wizytowa kluby, mocno interesowa si szkoleniem modych
pokoleniem adeptw zapasw.

Grzegorz Brudziski
szef PZZ
Ryszard Wolny
Pogrzeb p. Grzegorza Pieronkiewicza odby si w sobot 22 padziernika. W Bazylice
oo. Franciszkanw w Katowicach Panewnikach odprawiono naboestwo aobne.
Zmarego egnali rodzina,
przyjaciele, znajomi. Hod odda mu cay zapaniczy wiat,
z najwikszym rywalem z zapaniczych mat Andrzejem
Wroskim, przyjacielem z
raciborskiej Unii Ryszardem
Wolnym i brzow medalistk
z Rio Monik na czele. Nie
ma sw, by opisa cierpienie.
Bye dla nas bratem, eglarzem, sterem i okrtem mwi Grzegorz Brudziski, szef
PZZ. Pamitam jak pierwszy raz pojawi si na treningu
na Unii Racibrz. Niemiay
i grzeczny. Odszede cicho,
bez sw poegnania. Dbae
o wszystkich tylko nie o siebie.
Nie mwimy egnaj, tylko do
zobaczenia. Na pewno jeszcze
wystpimy wsplnie na zawodach wspomina Ryszard
Wolny. Grzegorza Pieronkiewicza pochowano na cmentarzu przy ul. Pisudskiego w
Rudzie lskiej.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

4 Edukacja

3 listopada 2016, nr 22 (223)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
SYLWETKI

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

26 wyrniajcych si nauczycieli zostao docenionych


przez wadze miasta.

Przedszkole nr 11 zyskao plac zabaw, a Gimnazjum nr 3


cieszy si z nowej siowni.

MARTA NABRDALIK

W trakcie uroczystoci w
kinie Twierdza 26 nauczycieli pracujcych w szkoach miejskich oraz przedszkolach odebrao gratulacje z rk prezydent
miasta Sabiny Nowosielskiej
oraz przewodniczcej komisji owiaty, kultury i kultury zycznej rady miasta, Katarzyny
Dysarz.
Nauczyciel to mama, tata,
babcia i psycholog jednoczenie.
Realizujecie projekty, o jakich
nauczycielom 30 lat temu si
nawet nie nio. Gratuluj Wam,
e jestecie nauczycielami i dzikuj, e uczycie w naszych szkoach mwia Sabina Nowosielska, nawizujc do niedawnego
wita Edukacji Narodowej.
Wyrnieni przez prezydent nauczyciele to: Magorzata
Bandurska, Ewelina Barzyk-Podedworna, Patrycja Bednarek,
Wojciech Czapla, Izabela Drajewicz, Marta Fulczyk, Agata Gabrysz, Elbieta Giyska,
Maria Kalbrun, Barbara Materla, Agnieszka Matyja, Maria
Mielczarek, Boena Mroczkowska-Wojciechowska, Marzena
Narg, Aneta Olejnik, Agata
Rachowicz, Tomasz Radowski,
Boena Romanowicz, Andrzej
Saczko, Magorzata Salamon,
Lidia Sitarska, Magorzata Sobolewska, Boena Stanek, Lidia
Stanisawska, Anna Szelg oraz
Tomasz Zioo.

Uroczysto rozpocza si koncertem pieni rosyjskiej.


Piosenki, wykonane przez nauczycieli bdcych zarazem
mionikami jzyka Puszkina, stanowiy wizank ballad i
romansw.

Nowopowstay plac zabaw


przy Publicznym Przedszkolu nr 11 zosta przystosowany
do potrzeb niepenosprawnych
dzieci, w tym poruszajcych si
na wzkach. Cz zainstalowanych urzdze moe zosta wykorzystana do terapii dla najmodszych. To bardzo wane,
gdy w przedszkolu 17 spord
61 dzieci ma orzeczenia o ksztaceniu specjalnym.
Bardzo si cieszymy, e
wszystkie nasze dzieci bd
mogy korzysta z atrakcji w
naszym ogrodzie powiedziaa Elbieta Synyszyn, dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 11.
Prezydent Nowosielska zapewnia najmodszych, e to nie
koniec remontw, a plac zabaw
bdzie jeszcze pikniejszy. Po
zimie zaplanowano malowanie,
tak aby zabawa odbywaa si
w piknym i kolorowym otoczeniu. Podzikowaa rwnie
radzie miasta za zrealizowanie
projektu.
Podzikowania nale si
naszej radzie miasta, ktra ma
takie zaoenie, by w kadym
przedszkolu, szkole, czy gimnazjum stara si realizowa remonty i nowe inwestycje. Mam
nadziej, e za dwa lata jeszcze
wicej naszych placwek bdzie
miao powody do zadowolenia
powiedziaa prezydent.
Kolejn inwestycj, tym razem ku uciesze gimnazjalistw z
Publicznego Gimnazjum nr 3 na

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Nowe atrakcje dla najmodszych


Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Nagrodzono nauczycieli

Wykonanie placu zabaw pochono 120 tys. z.

Urzdzenie miejsca do wicze kosztowao 160 tys. z.


osiedlu Pogorzelec, bya szkolna
siownia. PG nr 3 prowadzi klasy integracyjne, a jego uczniowie osigaj liczne sportowe

sukcesy. Urzdzenie miejsca do


wicze kosztowao 160 tys. z.
MN

R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 22/2016

GazetaInformator.pl 3 listopada 2016 nr 22 (223)

REGION EKOLOGIA

Konferencja powicona Odnawialnym rdom Energii


dominika rudzka

W dniach 20-21 padziernika Miasto Racibrz, Raciborska


Izba Gospodarcza, Pastwowa
Wysza Szkoa Zawodowa w
Raciborzu Instytut Architektury oraz Vysok kola bsk
w Ostravie, zorganizoway IV
Midzynarodow Konferencj
pn. Innowacje Technologiczne i Zrwnowaony Rozwj w
Architekturze i Budownictwie.
Tegoroczna edycja wydarzenia zostaa zorganizowana
wsplnie z PWSZ, dziki czemu
poszerzono dyskusj o zagadnienia naukowe. Dwudniowa
konferencja podzielona zostaa
na pi blokw tematycznych.
Prelegenci z Polski i Czech, ale
rwnie z Woch, Turcji, Portugalii oraz Australii prezentowali referaty dotyczce: energooszczdnoci i odnawialnych
rde energii w budownictwie; nowych systemw konstrukcyjnych i instalacyjnych
jako inspiracji dla wspczesnej
architektury: innowacji tech-

nicznych i materiaowych we
wspczesnym budownictwie
oraz stymulatorw i barier rozwoju rwnowanego terenw
zurbanizowanych. Ostatni blok
tematyczny dotyczy odnawialnych rde energii w praktyce
oraz pozyskiwania funduszy
na wdroenie innowacyjnych
technologii w budownictwie.
Dlaczego tego typu konferencja o charakterze midzynarodowym odbywa si w Raciborzu? Mirosaw Lenk podkreli,
e Racibrz przywizuje uwag
do odnawialnych rde energii. Miasto stawia na ograniczenia niskiej emisji oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej.
Celem konferencji jest poszerzenie stanu wiedzy i wymiana

Prelegenci z Polski i
Czech, ale rwnie
z Woch, Turcji,
Portugalii oraz Australii prezentowali
referaty.

dowiadcze w zakresie teorii,


eksperymentw i wdroe innowacyjnych technologii w budownictwie.
W wydarzeniu wzili udzia
architekci i urbanici, inynierowie, konstruktorzy, konserwatorzy zabytkw, oferenci i
producenci technologii OZE a
take inwestorzy. Honorowy
patronat nad konferencj obj
Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., a jej moderatorem by Prezes Instytutu - mgr
in. Grzegorz Winiewski, ktry przedstawi m.in. polityk
klimatyczno-energetyczn UE
i OZE do 2030 r.
Wedug Mirosawa Lenka
organizacja midzynarodowej
konferencji dotyczcej odnawialnych rde energii jest powodem do dumy i satysfakcji.
Konferencja to obszar dyskusji naukowcw, przedstawicieli rodowisk naukowych, ale
rwnie wodarzy gmin. Dyskutujemy na temat innowacji
sprzyjajcych rodowisku
podkrela.

ieratmymedialny:
Wsprona
Pat
dobre tematy!

Fot. Justyna Koniszewska

Solartermia, fotowoltaika, energetyka wiatrowa, pompy ciepa czy geotermia?


Midzynarodowe towarzystwo przedstawicieli nauki, samorzdu i biznesu dyskutowao
na temat Odnawialnych rde Energii w raciborskim Paacyku Myliwskim Rafako.

Konferencja OZE bya jednym z dziaa projektu Edukacja i promocja OZE na pograniczu
polsko-czeskim, o dofinansowanie ktrego ubiega si Miasto w Partnerstwie z ostrawsk
uczelni i Pastwow Wysz Szko w Raciborzu. Konferencji naukowo-technicznej
towarzyszyy Midzynarodowy Konkurs i Warsztaty dla Studentw pn.Wizje i szanse dla
innowacyjnych technologii w architekturze wspczesnego miasta.

REGION MOTORYZACJA

Produkcja Toyoty w Polsce


Toyota Motor Europe ogosia dzi, e w 2018 roku rozpocznie produkcj nowoczesnych przekadni do napdw
hybrydowych w Toyota Motor
Manufacturing Poland (TMMP)
w Wabrzychu, a take dwch
silnikw benzynowych 1,5 l
w 2017 roku oraz 2,0 l w 2019
roku w fabryce Toyota Motor Industries Poland (TMIP)
w Jelczu-Laskowicach. Nakady inwestycyjne obu projektw
wynios okoo 650 milionw
zotych, co zwikszy dotychczasowe zaangaowanie Toyoty w
inwestycje produkcyjne w Polsce do ponad 4 miliardw zotych.
Cieszymy si, e moemy
wprowadzi produkcj dodatkowych silnikw benzynowych
oraz napdw hybrydowych
do serca Europy czyli Polski,
gdzie nasze fabryki i ich pracownicy osigaj doskonae wyniki
w zakresie jakoci i konkurencyjnoci powiedzia Johan
van Zyl, Prezes i CEO Toyota
Motor Europe. Toyota zawsze dy do zwikszania wykorzystania zasobw lokalnych
fabryk, dopasowujc si do trendw w danym regionie i majc
na uwadze ich stabilny rozwj.
Przekadnie do napdw
hybrydowych w Toyota
Motor Manufacturing Poland [TMMP]

Przekadnia
hybrydowa jest kluczowym elementem technologii hybrydowej
Toyoty, ktra koordynuje
wspdziaanie napdu elektrycznego i silnika spalinowego. Przekadnia z Wabrzycha
bdzie wsppracowaa z silnikiem o pojemnoci 1,8 l w
zespole napdowym montowanym we wszystkich sprzedawanych w Europie hybrydowych modelach Toyota
Auris i Toyota Auris Touring
Sports. Znajdzie te zastosowanie w Toyocie C-HR,
nowym crossoverze, ktrego produkcja ruszy z kocem biecego roku. Obecnie
ukady hybrydowe dla modelu Auris powstaj w zakadzie
Toyota Motor Corporation w
Japonii, skd s importowane
do Europy. Dodatkowo, w fabryce w Wabrzychu od 2018
roku realizowane bd funkcje badawcze, ktre poprzez
testowanie materiaw bd
wspomaga proces lokalizacji
czci do produkcji przekadni
hybrydowych.
Hybryda jest kluczowym
wyrnikiem Toyoty w Europie. W kolejnych latach
spodziewamy si wzrostu
sprzeday samochodw wyposaonych w napd hybrydowy z obecnych 31% cakowitej sprzeday do 50% w
roku 2020.

Fot. Toyota

Nowoczesne przekadnie do napdw hybrydowych oraz nowe silniki benzynowe Toyoty bd produkowane w Polsce.

Toyota jest zaangaowana w inwestycje produkcyjne


w Polsce od 1999 roku, zatrudniajc obecnie 2000 staych pracownikw. Chcemy
dalej wzmacnia nasz obecno w Polsce powiedzia
Eiji Takeichi, Prezes Toyota
Motor Manufacturing Poland.
Poszerzenie produkowanego asortymentu o hybrydy zapewni wiksz stabilno naszej dziaalnoci z korzyci
dla naszych pracownikw i lokalnej spoecznoci.
Nowe silniki benzynowe

w Toyota Motor Industries Poland [TMIP]


Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach, ktra produkuje obecnie silniki Diesla o pojemnociach 1,4 l, 2,0 l i 2,2
l, doda do swojej oferty dwa
silniki benzynowe. Monta
pierwszego z nich o pojemnoci 1,5 l rozpocznie si w
lutym 2017 roku. Bdzie on
montowany w Toyocie Yaris.
Natomiast od roku 2019 wystartuje produkcja zupenie
nowego 2-litrowego silnika
benzynowego, ktry uzupeni

asortyment silnikw Toyoty


przeznaczonych do samochodw produkowanych w Europie w nadchodzcych latach.
TMIP produkuje obecnie tylko silniki wysokoprne. Jednak rynek europejski
ewoluuje w kierunku zwikszonego udziau pojazdw
benzynowych, hybrydowych
oraz elektrycznych stwierdzi Kazunari Masuoka, Prezes Toyota Motor Industries
Poland. Dlatego te istotne byo dla nas zrnicowanie produkcji i rozwj umiejtnoci wytwarzania silnikw
benzynowych, co pomoe zapewni naszej fabryce stabilniejsz przyszo.
Poczenie fabryk produkcyjnych Toyoty w Polsce
W nawizaniu do decyzji
o nowych projektach inwestycyjnych w polskich fabrykach koncernu oraz do faktu, e oba zakady poprzez
wytwarzanie silnikw benzynowych bd realizoway
podobny profil produkcji, Toyota poinformowaa rwnie
o planowanym poczeniu
obu przedsibiorstw w jedn
organizacj. We wsplnym licie do pracownikw prezesi
obu firm, Eiji Takeichi i Kazunori Masuoka, podkrelili: Patrzc na zmiany, ktre

zachodz na rynku motoryzacyjnym, musimy dostosowa


do nich nasze produkty oraz
organizacj. Poprzez poczenie naszych fabryk w jedn
firm zwikszymy skal naszej dziaalnoci i bdziemy w
stanie pozyska projekty, ktre pozwol nam odpowiedzie
na wyzwania przyszoci i zapewni stabilny rozwj nowo
utworzonemu przedsibiorstwu.
Poczenie bdzie sfinalizowane z kocem obecnego
roku finansowego, tj. 31 marca 2017 roku, a nowa firma
przyjmie nazw Toyota Motor
Manufacturing Poland.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
Kasy i drukarki fiskalne
kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

ledzimy zmiany

Zmiany: Projekt nowelizacji podatku VAT


przyjty przez rzd
Jak przekonuje kancelaria, przewidywane zmiany maj by korzystne dla
uczciwych przedsibiorcw, ktrzy regularnie pac podatek od towarw i
usug.
Rada Ministrw przyja projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, przedoony przez
ministra rozwoju i nansw.
Kancelaria Premiera Rady Ministrw poinformowaa, i projekt noweli ustawowej zawiera
rozwizania, ktre przyczyni
si do ograniczenia naduy
w podatku od towarw i usug
oraz spowoduj uszczelnienie systemu jego poboru, a w
efekcie doprowadz do zwikszenia wpyww z VAT.
Polska wypada wyjtkowo
sabo na tle pozostaych krajw
europejskich pod wzgldem
cigalnoci podatku VAT. Od
2008 r. rnica midzy tym,
co powinno wpyn z podatku od towarw i usug a tym,
co faktycznie wpywa do budetu (tzw. luka w VAT) nie-

ustannie wrasta. Jak mona


przeczyta na stronie internetowej KPPM: Podatek VAT
jest najwaniejszym rdem
dochodw budetowych, dlatego jego wielko i stabilno
wpyww jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczestwa pastwa, a take realizowanej polityki spoecznej
i gospodarczej.
Jakie s najwaniejsze
zmiany proponowane w ustawie o VAT?
Przewidziano m.in. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwrconego obcienia (gdy to nabywca, a
nie dostawca rozlicza VAT) na
transakcje, ktrych przedmiotem bd: okrelone usugi budowlane; procesory; niektre
towary z kategorii zota o prbie niszej ni 325 tysicznych,
srebra i platyny. Zmieniono

zasady dokonywania zwrotu


VAT w terminie 25 dni (zmieniono warunki skorzystania ze
zwrotu w tym okresie). Ograniczono stosowanie kwartalnych rozlicze VAT. Nadal z
tej formy rozlicze bd mogy
korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u ktrych warto
sprzeday nie przekroczya 1,2
mln euro w poprzednim roku
podatkowym. Szczegowe informacje dotyczce projektu
nowelizacji podatku VAT przyjtego przez Rzd znajduje si
za stronie internetowej Kancelarii Premiera Rady Ministrw.
Nowe rozwizania maj obowizywa od 1 stycznia 2017 r.,
z wyjtkiem czci przepisw,
ktre wejd w ycie 1 stycznia
2018 r.
DR /RDO: KPRR/

Raport PARP: czy polskie przedsibiorstwa


s innowacyjne?
Pastwowa Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci opublikowaa raport na
temat innowacyjnoci polskich przedsibiorstw.
Czym jest innowacyjno?
Przedsibiorstwo innowacyjne - w rozumieniu metodologii Oslo jest to przedsibiorstwo, ktre w badanym
okresie (najczciej trzyletnim) wprowadzio na rynek
przynajmniej jedn innowacj
techniczn (nowy lub istotnie
ulepszony produkt bd nowy
lub istotnie ulepszony proces
technologiczny). Przedsibiorstwo prowadzce dziaalno
innowacyjn to kategoria stosowana w analizach wynikw
bada dziaalnoci innowacyjnej prowadzonych przez GUS,
oznacza ona przedsibiorstwo,
ktre w danym roku sprawozdawczym prowadzio dziaalno innowacyjn, tzn. ponioso nakady nansowe na t
dziaalno.
Jak wskazuje PARP o innowacyjnoci przedsibiorstwa decyduje kilka czynnikw,
m.in.:
otoczenie
- dostpno do wyspecjali-

zowanych usug, instytucji (w


tym badawczo-rozwojowych)
i zasobw (gwnie kapitau
ludzkiego), konkurencja, czy
te polityka publiczna, ktra
staje si coraz bardziej rozbudowana dziki wykorzystaniu
funduszy strukturalnych UE.
Jak to wyglda w przypadku polskich przedsibiorstw?
Polskie przedsibiorstwa
(rwnie due, ale w wikszym stopniu mae i rednie)
prowadz dziaalno innowacyjn gwnie w oparciu
o modernizacj swego parku
maszynowego. Drugim wanym rdem innowacji dla
MSP s pracownicy, w tym nowo przyjmowani do pracy absolwenci uczelni wyszych (dotyczy to w wikszym stopniu
maych rm). Przedsibiorstwa krajowe w niewielkim
stopniu prowadz wasne prace badawczo-rozwojowe. Firmy w ograniczonym stopniu
wykorzystuj te zewntrzne

rda w procesie innowacyjnym, o czym wiadczy niski


poziom wsppracy z partnerami zewntrznymi. Jeli ju
przedsibiorstwa wsppracuj z parterami zewntrznymi,
to zdecydowanie czciej s to
ich bezporedni dostawcy, odbiorcy lub inne przedsibiorstwa ni zewntrzne jednostki B+R.
W warunkach polskich
innowacyjno tworzona jest
gwnie poprzez procesy inwestycyjne (zakupy maszyn,
technologii, licencji), zmiany organizacyjne oraz przepywy wykwalikowanej siy roboczej. Samodzielne
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (jako rdo
nowych rozwiza technologicznych czy produktowych)
jest postrzegane jako dziaanie obarczone duym ryzykiem niepowodzenia.
DR /RDO: PARP/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

3 listopada 2016, nr 22 (223)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

3 listopada 2016, nr 22 (223)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Lenk: Kto nie idzie do przodu, ten si cofa


Fot. Justyna Koniszewska

Polityka ukierunkowana na rozwj przedsibiorczoci daje zwikszenie potencjau gospodarczego a co za tym idzie wzrost
liczby nowych miejsc pracy. Mirosaw Lenk zaprezentowa dziaania miasta w ramach Programu Wspierania Przedsibiorczoci.

dominika rudzka

Niewtpliwie przedsibiorczo jest cech podan, ktr warto pielgnowa. Miasta


wspierajce przedsibiorczo s
bardziej atrakcyjne dla inwestorw i przede wszystkim dla swoich mieszkacw. Jak w tym temacie radzi sobie stolica powiatu
raciborskiego?
Wielu przedsibiorcw naszego powiatu uwaa, e w dalszym cigu robi si zbyt mao, aby chroni lokalny biznes.
Mieszkacy chcieliby, aby plan
strategiczny by skuteczny oraz
poparty konsekwentnymi dziaaniami, dziki ktrym wzronie
liczba miejsc pracy a modzi ludzie zdecyduj si pozosta w
Raciborzu.
Dziesi miesicy temu, na
podstawie uchway Rady Miasta
Racibrz zatwierdzono Program
Wspierania Przedsibiorczoci
Miasta Racibrz na lata 20152020 czyli program gospodarczy podejmujcy dziaania na
rzecz poprawy warunkw funkcjonowania przedsibiorstw(...).
Podczas wrczenia statuetek Filar Ziemi Raciborskiej, w kwestii
wspierania przez miasto przedsibiorczoci wypowiedzia si
Prezydent Raciborza. M. Lenk
zreferowa w dziesiciominutowym wystpieniu ostatnie dziaania samorzdu zwizane z
promocj i wspieraniem przedsibiorczoci.

WYPOWIED PREZYDENTA RACIBORZA PODCZAS GALI


W ostatnim czasie miasto przywizao du wag do
wspierania i inwestowania w
przedsibiorczo. W urzdzie powsta specjalny Referat
Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora, ktry prowadzi m.in.
program Lokale na start, cieszcy si du popularnoci
wrd lokalnych przedsibiorcw. Dziki programowi udao
si zagospodarowa ponad 90%
pomieszcze stanowicych zasb lokali uytkowych miasta.
Wychodzc naprzeciw przedsibiorcw chccych zaj si
produkcj, miasto udostpnio
rwnie trzy hale o powierzchni od 100 do 200 metrw kwadratowych.
W ramach wsparcia przed-

sibiorczoci prowadzony jest


rwnie Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Jednym z ostatnich
dziaa miasta jest konkurs na
najlepszy biznesplan oraz wydanie pozycji Vademecum
Raciborskiego Przedsibiorcy
skierowanej do modych przedsibiorcw rozpoczynajcych
dziaalno gospodarcz. Miasto prowadzi Orodek Wsppracy Gospodarczej powoany
w celu wsparcia rozwoju MP,
w ramach ktrego od 1 czerwca
2016 r. dziaa Inkubator Przedsibiorczoci.
W stwarzaniu korzystnych
warunkw dla rozwoju lokalnej przedsibiorczoci ma pomc rwnie prowadzony na

facebooku profil Przedsibiorczy


Racibrz, na ktrym zamieszczane s aktualne wiadomoci
gospodarcze z naszego regionu.
Cyklicznie odbywaj si rwnie
spotkania Konsultacyjnej Rady
Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Racibrz.
Miasto przywizuje du
wag do terenw inwestycyjnych Raciborza. W tej kwestii

podjto wspprac z raciborskimi przedsibiorcami, promujc


lokalne firmy i tereny inwestycyjne za granic, szczeglnie na
rynku holenderskim i belgijskim.
Przedsibiorstwa inwestujce na
terenie Raciborza mog liczy na
szereg preferencyjnych ulg podatkowych oraz na wsparcie w
postaci dotacji na modernizacj
rde ciepa w zakadach i zaku-

pw grupowych w ramach Raciborskiej Izby Gospodarczej.


Promocja gospodarcza Miasta Racibrz zostaa dostrzeona
i pozytywnie oceniona w ramach
corocznego rankingu przeprowadzanego przez Szko Gwn Handlow. Miasto otrzymao
tytu Gmina na 5. Racibrz zosta wyrniony jako jeden z 18
samorzdw z pord 650 gmin.

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 5

3 listopada 2016, nr 22 (223)

Uwaga kierowco!
Idzie zima
REGION MOTORYZACJA

Zadbaj o bezpieczestwo wasne i swojej


rodziny na drodze
Nie daj si zaskoczy zimie przygotuj swj samochd na niesprzyjajce warunki pogodowe, a sam bdziesz czu si
pewniej za kierownic.
Fot. PIXABAY

MARTYNA CEBULA

O tym musisz pamita


Nieubaganie zblia si
najtrudniejszy okres zarwno
dla kierowcw, jak i dla samochodw. Kluczow kwesti jest
zmiana opon na zimowe, poniewa s one dostosowane do
trudnych warunkw na drodze, dziki czemu zapewniaj
odpowiedni przyczepno samochodu do jezdni. Ponadto
naley wykona przegld pynw w szczeglnoci ukadu
chodzenia, ale take wymieni
pyn do spryskiwaczy na zimowy, aby unikn jego zamarznicia przy ujemnej temperaturze.
R E K L A M A

Niesamowicie wan kwesti jest take sprawdzenie


akumulatora oraz napicia adowania. W tym przypadku
najlepiej uda si do specjalisty, aby wykona test sprawnociowy, ktry pomaga okreli
stan baterii pod obcieniem,
dziki czemu jestemy w stanie zaoy, jak bdzie si ona
zachowywaa podczas duych
mrozw.
Przed zim naley rwnie
sprawdzi stan wycieraczek,
poniewa w t por roku odgrywaj one znaczn rol. Pamitajmy jednak o tym, aby
nie odrywa ich si, gdy przymarzn do szyby oraz o tym, by
nietraktowa ich jako substytut

skrobaczki. W ten sposb mona je bowiem uszkodzi.


Kady kierowca powinien
pamita o tym, aby zim dokadnie odniea swj samochd, poniewa jeeli zrobi si
to jedynie powierzchownie,
zostawiajc kop niegu na
dachu, czy masce, mona nie
tylko dosta mandat, ale rwnie narazi si na niebezpieczestwo. Samochd naley
odniey w taki sposb, aby
zapewni sobie maksymaln
widoczno na drodze.
Akcesoria, ktre mog Ci
si przyda zim
Przed zim warto zaopatrzy si w akcesoria, ktre

pomog nam w tzw. beznadziejnych sytuacjach. Szczotki do zgarniania niegu, czy


skrobaczki to absolutna podstawa, by doprowadzi swj
samochd do waciwego stanu. Ponadto naley mie przy
sobie rwnie:
acuchy na koa,
link holownicz,
kable rozruchowe,
plandek osaniajc cay
samochd,
latark.
Dziki tym akcesoriom
z pewnoci kady z nas poradzi sobie w cikich sytuacjach na drodze.

66 Wiadomoci
Uwaga kierowco! Idzie zima

Zoty rodek

3 listopada
2016,
nr nr
2222(223)
3 listopada
2016,
(223)

<< GazetaInformator.pl

REGION BIZNES

Przed wyjazdem na narty


przygotuj swj sprzt!
Ski Serwis w profesjonalny sposb zajmie si Twoimi nartami.
Fot. Toko

Zanie swoje narty do Ski Serwis. Tam profesjonalici przygotuj je do sezonu.


Kada osoba wybierajca
si na narty powinna uprzednio zadba o ich stan, by zapewni sobie w peni bezpieczn oraz komfortow jazd.
Rowerownia w okresie zimowym zamienia si w pikn i
klimatyczn przysta narciarsk, ktra kompleksowo dba o
sprzt narciarski, przygotowujc go do sezonu. Niezalenie
od tego, jaki sprzt posiadasz
oraz jak zaawansowanym narciarzem jeste, odpowiednie
przygotowanie nart stanowi
niezbdn podstaw udanego
wyjazdu. Nie pozwl, aby warunki techniczne odebray Ci
rado z caego wyjazdu oraz
z rozkoszowania si kadym
zjazdem. Przyjd do Ski Ser-

wis profesjonalnego serwisanta sprztu narciarskiego.


Pracujemy gwnie na smarach marki TOKO, ktre nale do najczciej uywanych
na wiecie smarw, zarwno
przez amatorw jak i przez
zawodnikw Pucharu wiata. Serwisowanie wykonujemy na maszynie Reichmanna, gwarantujcej doskonae
przygotowanie kadego rodzaju nart do warunkw panujcych na stoku. Powierz nam
swj sprzt, a z pewnoci bdziesz zadowolony! Co wicej,
Ski Serwis umoliwia rwnie
wypoyczenie sprztu narciarskiego renomowanych marek
takich jak na przykad Rossignol, Head, Volki, czy Atomic

oraz baganikw na dach. Jeeli natomiast z utsknieniem


wyczekujesz sezonu letniego,
ju dzi pomyl o odwieeniu
swojego roweru. Raciborska
wytwrnie rowerw /rowerownia z przyjemnoci zajmie si jego renowacj tak, by
wyglda jak nowy.
Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 10:00-18:00
sob. 9:00-13:00
ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel. 784 944 409
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

STACJA KONTROLI POJAZDW RACIBRZ


ul. Opawska 119 (na Shell), tel. (32) 451 00 82
Zapraszamy: pon.pt. 721, sob. 818

ZRB PRZEGLD REJESTRACYJNY AUTA Z LPG

I ODBIERZ PREZENT!

wideorejestrator

cinieniomierz

smartwatch

Przegldy rejestracyjne pozostaych pojazdw premiujemy innymi prezentami.


Zobacz www.speedcar.pl/prezenty

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

3
listopada
2016,
22 (223)
3 listopada
2016,
nr 22nr
(223)

Uwaga kierowco! Idzie zima

Wiadomoci
Zoty rodek 77

88 Wiadomoci
Uwaga kierowco! Idzie zima

Zoty rodek

3 listopada
2016,
nr nr
2222(223)
3 listopada
2016,
(223)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nadszed czas wymiany opon letnich na zimowe


Kady waciciel samochodu powinien dba o to, aby uywane przez niego opony byy funkcjonalne i dobrej jakoci.
Fot. Gazeta Informator

Co roku powraca temat


zimowego ogumienia. Nie
wszyscy uwaaj, e wymiana opon jest konieczna. Jednak jazda samochodem to
powana sprawa. Nie mona lekceway bezpieczestwa swojego oraz innych
uytkownikw drg, a bezpieczestwo to w duej mierze zaley wanie od wyboru
dobrej jakoci opon. Naley wybiera rozwizania jak
najlepsze i jak najbezpieczniejsze, wpywajce zarazem na polepszenie komfortu uytkowania samochodu.
Koszty zakupu opon zimowych s wzgldnie niewielkie. W odpowiednim doborze
opon na pewno pomog specjalici z Serwisu Ogumienia
Madag w Raciborzu.
Opony uniwersalne
Wielu producentw opon
proponuje uytkownikom
tzw. opony uniwersalne, ktre sprawdz si zarwno latem, jak i zim. Przykadem
takiej opony jest midzy innymi Navigator z Dbicy.
Parametry jezdne samochodu wyposaonego w opony
uniwersalne mog by jednak niewystarczajce podczas jazdy w warunkach
ekstremalnych. Kiedy na
drogach bdzie wyjtkowo
lisko to opona uniwersalna
moe si nie sprawdzi.

Opony zimowe
Znacznie czciej waciciele samochodw wybieraj typowe opony zimowe.
Wybierajc je, zyskujemy
gwarancj bezpieczestwa.
Opony zimowe s bowiem
technicznie przystosowane
do zapewniania najlepszych
parametrw jezdnych w zimowych warunkach pogodowych. Klasyczne opony
zimowe ulegy ewolucji i s
projektowane tak, aby mogy
zapewni optymalne osigi
w warunkach europejskiej
pory zimowej, to jest: niegu i lodu, bota poniegowego oraz stosunkowo duych
opadw deszczu i ryzyka jego
przymarznicia. Dobr przyczepno opon zimowych na
niegu i lodzie zapewnia specjalna receptura mieszanki
gumowej, z ktrej powstaje bienik, zachowujcy elastyczno w niskich temperaturach oraz specjalna rzeba
bienika. Ich obecno zdecydowanie poprawia kierowalno, hamowanie i przypieszanie. Opony zimowe s
bardziej odporne na aquaplaning ni opony letnie, poniewa maj bardziej otwart
rzeb bienika, za jej gboko jest rwnie wiksza
ni w oponach letnich. Wedug przeprowadzanych testw droga hamowania samochodu wyposaonego w

dobre opony zimowe skraca


si rednio o 30%.
Wybr opon
do samochodu
Na rynku dostpne s
opony zimowe do wszystkich typw samochodw,
wybr zaley od uytkownika samochodu, jego kieszeni i upodobania. Mona
przyj zasad, e opony
drosze zazwyczaj charakteryzuj si lepszymi parametrami
eksploatacji.
Podsumowujc, w warunkach zimowych opony zimowe przewyszaj opony letnie oraz uniwersalne
we wszystkich parametrach zwizanych z bezpieczestwem jazdy. Na
bezpieczestwie nie mona oszczdza. Sama wymiana opon to jednak nie

Serwis Ogumienia MADAG s.c.


Racibrz, ul. Rybnicka 61 | tel. 32 415 25 98
Racibrz, ul. Opawska 155 | tel. 32 307 30 20
www.madag.pl

MADAG oferuje najwikszy w miecie wybr opon


renomowanych marek Goodyear, Dunlop, Fulda,
Sava, Dbica, Continental.
R E K L A M A

REGION USUGI

Kompleksowe usugi krawieckie


od szycia odziey po wymian
tapicerki samochodowej
Pracownia Krawiecka oferuje rnorodne usugi z zakresu krawiectwa odzieowego, tapicerki samochodowej i wielu innych.
Pracownia Krawiecka istnieje od stycznia 2016r. Wczeniej
wacicielka zdobya 20-letnie
dowiadczenie jako krawcowa w
dziedzinie tapicerki meblowej.
Obecnie natomiast specjalizuje
si w wymianie bd naprawie

tapicerki samochodowej zarwno w samochodach osobowych,


jak i ciarowych oraz w traktorach i motocyklach.
Pracowania Krawiecka oferuje kompleksow auto renowacj. Tutaj wymieni Pastwo
Fot. Justyna Koniszewska

wszystko. Opony musz


by take dobrej jakoci.
Wymagaj kontroli radzi nasz ekspert z Serwisu
Ogumienia Madag. Zim
serwisy przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa
z ofert opon do moliwoci finansowych kadego
klienta. MADAG oferuje
najwikszy w miecie wybr opon renomowanych
marek: Continental, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dbica, a dla klientw
mniej wymagajcych oferuje mark Aeolus, ktra
zapewnia przez rok czasu
wymian opony na now w
przypadku jej uszkodzenia.
Zapraszamy do autoryzowanych serwisw oponiarskich ju teraz. Przygotuj
si do sezonu letniego i podruj bezpiecznie!

materia w caym wntrzu samochodu: od foteli po kierownic, gak skrzyni biegw, podsutk, podog i boki, a nawet
elementy siedze po wystrzale
poduszki powietrznej.
Wycena wyej wymienionych usug jest darmowa.
Ponadto Pracowania oferuje rwnie standardowe usugi krawieckie, takie jak szycie
odziey damskiej, mskiej i dziecicej na wymiar, wykonywanie
drobnych napraw i przerbek
odziey. A dodatkowo zajmuje
si szyciem obrusw, pocieli,
zason oraz ran wedug projektu Klientw.
Pracownia Krawiecka
Magorzata Zawada
Racibrz, ul. Brzeska 4
tel. 665 989 571
czynne: pon.-pt. 8:00-16:00
sob. 8:00-13:00
pracownia-raciborz@wp.pl
/
/malgosiaraciborz
Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

historia

3 listopada 2016, nr 22 (223)

Z regionu

REGION ROCZNICE

60 lat temu wybucho Powstanie Wgierskie


pawe strzelczyk

Rok 1956 rozpocz si


uzyskaniem
niepodlegoci
przez afrykaskie pastwa Sudan, Maroko oraz Tunezj. W
Egipcie oraz Pakistanie wprowadzono nowe konstytucje,
ktre stanowiy islam religi
pastwow, a NRD przyjto do Ukadu Warszawskiego.
Pastwa bloku wschodniego
powoli zrzucay z siebie jarzmo stalinizmu, czego dowodem bya m.in. wizyta Nikity
Chruszczowa w Wielkiej Brytanii, za w Polsce na pierwszego sekretarza PZPR wybrano
Wadysawa Gomuk. Wybr
ten by nastpstwem wydarze
czerwcowych w Poznaniu, gdzie
krwawo stumiono wystpienia
robotnicze. Zreszt odby si
wbrew woli Moskwy, a cz socjalistycznego wiata potraktowaa go jako powiew wieoci,
czego na wzr niezalenoci.
Obawiano si sowieckiej inwazji, do ktrej jednak nie doszo.
To wydarzenie byo jedn z inspiracji wydarze na Wgrzech.
23 padziernika w Budapeszcie
Wgrzy spontanicznie wyszli
na ulice, by poprze przemiany
zachodzce w Polsce. Wiec ten
przerodzi si w oglnonarodow rewolucj.
Wgry byy do specyficznym krajem na tle innych
pastw bloku wschodniego.
Jeszcze niedawno stanowiy cz potnej Monarchii
Austro-Wgierskiej. W czasie
II wojny wiatowej walczyy
przeciw ZSRR po stronie hitlerowskich Niemiec, co jednak wczeniej nie przeszkodzio w odmowie przepuszczenia
wojsk Rzeszy przeciwko Polsce. To pokazuje jak wiele czyo nard polski i wgierski oraz
sympati midzy nimi. Niestety, Wgrzy tragicznie przeliczyli
si, liczc, i uda si powtrzy
polski rok 1956. O ile Polacy w
swoich deniach okazali si
do powcigliwi, nad Dunajem sytuacja wyrwaa si spod
kontroli, osigajc oglnonarodowy zasig. Do studentw
i robotnikw przyczya si
cz wojska, demonstranci zyskali uzbrojenie. To ju nie tylko drobne zmiany wewntrzustrojowe - Madziarzy posunli
si do dania uniezalenienia
si od ZSRR, wyborw umoliwiajcych ustanowienie innej ni komunistycznej wadzy
i opuszczenia struktur Ukadu Warszawskiego. Opanowano budynki rzdowe, niedugo
potem liczba demonstrujcych
signa 300 tys. osb dajcych wolnoci sowa i pogldw, wolnej prasy, wolnych
wyborw i penej niezalenoci
od ZSRR, jak rwnie nominacji Imre Nagya na szefa rzdu.
Sam Nagy wezwa demonstrantw do spokoju i rozejcia si, i
zosta niespodziewanie jeszcze
tej samej nocy przez KC wgierskiej partii robotniczej powoany na premiera.
Dla Moskwy byy to dania niemoliwe do spenienia.
Sowieci rozpoczli interwencj

Na pocztku padziernika w Raciborzu odsonito historyczn wystaw powicon


wgierskiemu buntowi przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi.
militarn, na prob sekretarza partii Ern Ger sygnowan przez Biuro Polityczne (cznie z Nagyem). Nagy w trakcie
krtkich rzdw formalnie rozwiza tajn policj, ogosi zamiar wycofania si z Ukadu
Warszawskiego i zobowiza
si do przywrcenia wolnych
wyborw.
Na reakcj nie trzeba byo dugo czeka. 24 listopada
wczesnym rankiem do Budapesztu wjedaj radzieckie
czogi, zajmujc stanowiska
przed parlamentem oraz przy
mostach i najwaniejszych
skrzyowaniach. Ogoszono
stan wyjtkowy. W wielu punktach miasta spontanicznie powstaj barykady. Starcia zbrojne wybuchaj w caym kraju,
gin ludzie, prby politycznego
rozwizania konfliktu pezn na
niczym. 28 padziernika zostaje zawarty rozejm z wojskami
radzieckimi w Budapeszcie, w
dwa dni pniej wycofuj si
one do garnizonw oddalonych
o 20 km od stolicy.
To jednak dopiero preludium do wydarze, ktre dopiero maj nadej. 1 listopada Nagy ogasza wystpienie z
Ukadu Warszawskiego i neutralno Wgier. Rzd wgierski zwraca si z prob o wycofanie oddziaw radzieckich
z Wgier. Prosi czonkw ONZ
o zagwarantowanie neutralnoci Wgier. Rosjanie podejmuR E K L A M A

j decyzj o interwencji zbrojnej. Chruszczow rozpoczyna


uzgadnianie jej z pastwami socjalistycznymi (w tym z ChRL,
SFRJ i PRL).
Delegacja wgierska negocjujca z sowietami zostaje
aresztowana, a Kadar ogasza
powstanie marionetkowego
rzdu i prosi ZSRR o pomoc w
stumieniu kontrrewolucyjnego powstania. 4 listopada ma
miejsce wznowienie radzieckiej
interwencji z udziaem czogw
i 58 tys. onierzy radzieckich.
Sowieci szybko osigaj przewag.
Nagy schroni si w ambasadzie jugosowiaskiej. Zacite walki trway do 10 listopada,
cho ich rezultat by z gry znany, gdy powstacy byli gorzej
uzbrojeni i pozbawieni centralnego dowodzenia, a armia
wgierska praktycznie nie stawiaa zorganizowanego oporu.
Rozbrojono 35 tys. onierzy i
powstacw.
W wyniku walk od 23 padziernika zgino po wgierskiej stronie 2500 osb, gwnie w Budapeszcie, ponad 20
tys. aresztowano lub internowano, a ok. 200 tys. ucieko za
granic. Straty materialne wyniosy 220 mln forintw, ok.
25% rocznego dochodu narodowego Wgier. Wedug archiww radzieckich zgino lub
zagino 740 onierzy radzieckich, za 1540 odnioso rany.

7 listopada do Budapesztu
przybywa rzd Kadara i przejmuje wadz. Zostaje on oficjalnie uznany przez pastwa
zachodnie. Imre Nagy zostaje
aresztowany i w nocy z 15 na
16 czerwca 1958 wraz z Plem
Malterem, ministrem obrony
Wgier, dowdc oddziaw
powstaczych, stracony. Pochowano go na mietniku ze
skrpowanymi drutem kolczastym rkami i nogami.
Znamienna na wydarzenia
wgierskie bya reakcja polskiego spoeczestwa. Cho wadze
PRL - co oczywiste - nie omieliy si wystpi z jakimkolwiek
protestem, Polacy organizowali spontaniczne zbirki lekw,
materiaw opatrunkowych, a
nawet krwi. Zgosio si ponad
11 tys. krwiodawcw. W sumie
do 15 listopada z Warszawy odleciao do Budapesztu 15 samolotw z adunkiem 795 litrw
krwi, 415 litrw suchej plazmy,
16 500 kg rodkw krwiozastpczych, surowic, rnych lekw i rodkw opatrunkowych,
4 tys. kg szka okiennego i kitu
oraz 3 tys. kg ywnoci. czna waga przetransportowanej
w ten sposb pomocy wyniosa
44 tony.
Na zakoczenie warto przypomnie o zwizkach Raciborza z Budapesztem. Nasze miasto ma podpisan partnersk
umow z Zuglo, bdcym jedn z dzielnic wgierskiej stolicy.

POLAK, WGIER DWA BRATANKI


Fot. archiwum Marka Rapnickiego

Fot. Ireneusz Burek

23 padziernika 1956 roku w Budapeszcie Wgrzy spontanicznie wyszli na ulice, wiec przerodzi si
w oglnonarodow rewolucj.

Marek Rapnicki
Budapeszt 1956-2016
S takie chwile i takie miejsca, w ktrych by jest honorem i obowizkiem wiadomego dziejw obywatela. Mwic
tak, wspominam wielk i wzruszajc uroczysto w Budapeszcie, w jakiej uczestniczyem z on jako dwuosobowa
delegacja Klubu Gazety Polskiej w Raciborzu. W niedziel,
23 padziernika, wolni Wgrzy
wraz ze swoim prezydentem i
premierem obchodzili 60.
rocznic antykomunistycznej rewolucji, ktra wtedy, w
1956 roku, na przeszo dwa
tygodnie zamienia Budapeszt
w pole walki wolnoci z tyrani. Uroczysto miaa swoje
otwarcie pod pomnikiem gen.
Jzefa Bema, na pamitk
wiecu studentw wgierskich,
ktry rozpocz tamt rewolt.
Po przemwieniu, jakie do nas
wygosi prezydent RP Andrzej
Duda, przenielimy si autokarami pod parlament, gdzie
grup okoo 350 Polakw otoczyy tysice wzruszonych Wgrw. Czekajc na przybycie

przywdcw Polski i Wgier,


ogldalimy sowno-muzyczny monta powicony rewolucji 1956. Powtrne przemwienie polskiego prezydenta oraz
Victora Orbana zelektryzowao
zebranych. Z ich sw wynikay dwie rzeczy: polsko-wgierska przyja jest niezniszczalna oraz powtrnie jestemy
przedmurzem chrzecijastwa,
ktre daje dowody odwagi, solidarnoci oraz wiernoci tysicletniej tradycji.
Przez ca uroczysto, take w czasie hymnw polskiego
i wgierskiego, towarzyszyy
nam dochodzce z nieodlegych ulic przeraliwe gwizdy niczym na stadionie pikarskim. Jak mniemam tak
swoj kultur manifestowali mionicy Ody do radoci
Beethovena!
Budapeszt to jedna z najpikniejszych europejskich
metropolii. Chodzc wieczorem bulwarami nad szerokim
jak jezioro Dunajem, pamitalimy, e 10 listopada 1956 roku miasto rozjechay sowieckie
czogi.

ZATRUDNIMY

OPIEKUNKI OSB STARSZYCH


DO PRACY W NIEMCZECH

- legalne zatrudnienie
- krtkie zlecenia
- wysokie zarobki
- atrakcyjne dodatki witeczne

SPECJALN
A
OFERTA
ZIMOWA

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA


Wodzisaw lski przy ulicy Waowej 2

tel. 796 999 605

10 Z regionu

zdrowie

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT WODZISAWSKI SZPITAL

Koniec porodwki w Rydutowach


Fot. Katarzyna Czy

Dyrekcja szpitala zawiesza dziaalno oddziau pooniczo-ginekologicznego w Rydutowach.


Od 1 listopada kobiety bd rodzi w Wodzisawiu lskim.
KATARZYNA CZY

Mimo licznie podejmowanych stara Dyrekcja


PPZOZ stana w obliczu koniecznoci czasowego zawieszenia dziaalnoci Oddziau
Ginekologiczno-Pooniczego
Szpitala w Rydutowach. Zawieszenie Oddziau oraz Izby
Przyj Ginekologiczno-Pooniczej nastpi z dniem 1 listopada br. - poinformowaa
Dorota Kowalska w specjalnym owiadczeniu opublikowanym na stronie internetowej placwki.
Lekarze, ktrzy latem zoyli wypowiedzenia (8 z 10
zatrudnionych w Rydutowach ginekologw) nie zmienili swojej decyzji, a dyrekcji
nie udao si pozyska nowych specjalistw. W zwizku
z tym, jak czytamy w owiadczeniu, oddzia nie moe naleycie funkcjonowa. Wadze szpitala zapewniaj, e
wszystkie pacjentki otrzymaj pomoc w wodzisawskim
oddziale ginekologiczno-pooniczym. Dziaalno porodwki w Rydutowach ma zosta wznowiona jak tylko uda
si zatrudni nowych specjalistw.
Biorc jednak pod uwag
zaoenia Programu medycz-

Rydutowski Oddzia Ginekologiczno-Pooniczy cieszy si dobr opini wrd pacjentek z


caego regionu. Od 1 listopada kobiety bd musiay korzysta z usug lekarzy w Wodzisawiu l. Cz z nich moe wraz ze swoimi dotychczasowymi ginekologami przenie si do
placwek w innych powiatach.
nego opracowanego przez dyrekcj placwki, ginekologia
w Rydutowach i tak miaaby
zosta zamknita, bo plany
zakadaj poczenie jednoimiennych oddziaw funkcjonujcych w obu lokalizacjach

oraz prowadzenie ich tylko w


Wodzisawiu l. Oprcz ginekologii i poonictwa taki
los czeka neonatologi, chirurgi ogln oraz anestezjologi i intensywn terapi. W
Rydutowach ma za powsta

REGION EDUKACJA

Prawa Pacjenta Dziecka w szkole

Prawa Pacjenta Dziecka


w szkole to projekt opracowany przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, ktrego podstawowym celem jest uwiadomienie
dzieciom, e nawet najmodsi
pacjenci maj swoje prawa, a
take poszerzenie ich wiedzy
z zakresu prolaktyki i zachowa prozdrowotnych. Podczas
piciu lekcji, przygotowanych
przez dowiadczone nauczycielki mgr Ann Koodziejczyk i mgr Miosaw Kowalczewsk, uczniowie dowiedz
si, czego mog oczekiwa w
trakcie pobytu w szpitalu, kiedy zdarzy si im wypadek, jak
naley dba o zdrowie i higien
na co dzie oraz w jaki sposb
radzi sobie z chorobami.
Tre scenariuszy zaj,
ktre mona pobra ze strony internetowej akademia.nfz.
gov.pl, jest zgodna z Podstaw
Programow Ksztacenia Oglnego dla Szkl Podstawowych.
Propozycje lekcji powstay
w oparciu o dwie publikacje:
May pacjent poradnik dla
rodzicw i personelu medycznego oraz Kolorowa Ksieczka Zdrowia, ktre rwnie s dostpne w internecie.
Ksiki te powstay w ramach
projektu Akademia NFZ

Fot. akademia.nfz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia zachca do przeprowadzenia cyklu zaj dla najmodszych uczniw, dziki ktrym poznaj oni
prawa, ktre przysuguj im jako pacjentom.

Choroba, wypadek czy pobyt w szpitalu s dla dzieci silnym


przeyciem. Warto by od najmodszych lat zdaway sobie
spraw z tego, czego mog oczekiwa od dorosych w trudnych sytuacjach oraz by uczyy si dba o wasne zdrowie i
bezpieczestwo.
wspnansowanego
przez
Uni Europejsk w ramach
Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Akcja Prawa Pacjenta
Dziecka w szkole zostaa ob-

jta Patronatem Honorowym


Ministra Zdrowia, Ministra
Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Warszawy.
KC

Orodek ambulatoryjnego
leczenia kobiety obejmujcy
m.in. poradni ginekologiczn, pracowni bada mammogracznych i szko rodzenia. Dyrekcja szpitala obiecuje
poonym, e nie strac pracy.

R E K L A M A

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Obowizuje nowy regulamin utrzymania czystoci


i porzdku, za nieprzestrzeganie zasad trzeba bdzie
zapaci.
marta nabrdalik

R E K L A M A

jedynie do brzowych pojemnikw. Odpady zielone


(czyli traw, licie, kwiaty,
rozdrobnione gazie) zbierane bd w brzowych pojemnikach w terminie od 1
kwietnia do 30 listopada,

Z regionu 11

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Popi wrzucamy do czarnego lub szarego pojemnika

Popi naley wrzuca do


czarnego lub szarego pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Mieszkacy,
ktrzy zadeklarowali selektywn zbirk odpadw, s
zobowizani do prawidowej segregacji mieci. W
przypadku, gdy pracownicy
Zwizku stwierdz nieprawidowoci, opata za odbir
odpadw w danym miesicu
zostanie podwyszona do 20
z od osoby.
Jeeli w gospodarstwie
domowym brakuje miejsca
w czarnym pojemniku, naley zoy wniosek o zwikszenie pojemnoci pojemnikw
na niesegregowane odpady
komunalne. Jeeli wniosek
zostanie zaakceptowany, pojemnik zostanie dostarczony
w ramach wnoszonej comiesicznej opaty za odbir odpadw.
Zmianie ulegnie rwnie
sposb skadowania odpadw zielonych i bioodpadw.
W zabudowie jednorodzinnej
odpady te wrzuca bdziemy

wiadomoci

3 listopada 2016, nr 22 (223)

natomiast bioodpady w tym


zielone pochodzce z surowych warzyw i owocw, a
take licie czy gazie z gospodarstw domowych w terminie od 1 grudnia do 31
marca.

Nowy zastpca komendanta policji


Podinspektor Janusz Hencel zosta powoany na I Zastpc
Komendanta Powiatowego Policji w Kdzierzynie-Kolu.
19 padziernika Komendant
Wojewdzki Policji w Opolu powoa na stanowisko I Zastpcy
Komendanta Powiatowego Policji w Kdzierzynie-Kolu podinspektora Janusza Hencla, ktry od tej pory bdzie sprawowa
nadzr nad pionem prewencji.
Podinspektor Janusz Hencel sub w policji rozpocz w
1991 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu. Na pocztku pracowa w
Wydziale do Walki z Przestpczoci Gospodarcz. W 2002
roku dodatkowo zosta dowdc III Kompanii Nieetatowych
Oddziaw Prewencji KWP w
Opolu. Nastpnie w 2003 roku
mianowano go Naczelnikiem
Wydziau Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu. Od sierpnia 2016
roku peni obowizki I Zastpcy
Komendanta Powiatowego Policji w Kdzierzynie-Kolu.
Przypomnijmy, e policja w
caym kraju prosi o ostrono
i niewpuszczanie do swoich domw nieznajomych. Pomysowo i przebiego oszustw
jest nieograniczona. Jeeli mamy wtpliwoci, co do tosamoci i intencji osb pukajcych
do naszych drzwi, zadzwomy
na policj pod numer 997 - apeluje policja.
mn

Fot. KPP w Kdzierzynie-Kolu

GazetaInformator.pl >>

Janusz Hencel to policjant z dowiadczeniem w subie od


25 lat.

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

RNE

FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
Biznes-plany, konsultacje, pisanie
wnioskw na potrzeby Urzdu Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach ksigowych
i prawnych. Konsultacje po otwarciu dziaalnoci w cenie (e-mailowe
oraz telefoniczne). Tel. 518 326 696.

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%. Opata brokerska:
0%. Kdzierzyn-Kole, ul. Marii
Skodowskiej-Curie 2. Tel. 669
564 718, 785 906 451.

PRACA
Poszukuj osoby do pracy na budowie przy wykonywaniu, modernizacjach i naprawach inst. CO, wod-kan, gaz. Tel. 516 133 895. Prosz
dzwoni nie odpowiadam na smsy.

Praca dla opiekunek


osb starszych
w Niemczech OD ZARAZ.
Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

MOTORYZACJA
Sprzedam komplet opon zimowych
BARUM POLARIS 205/55 R16
opony uytkowane jeden sezon. Tel.
604 091 643. Cena 380 z.

Sprzedam Mercedesa E klas W


124 z 1994 r. w Polsce uywany tylko przez jednego waciciela. Tel.
723 337 452.

Sprzedam mao uywane opony


letnie Dbica. Cena obejmuje cay
komplet wraz z felgami. Moliwo
zakupu samych opon za 160 z. Odbir osobisty po godzinie 16. Tel.
667 460 471.

Do sprzedania 3 szt. oryginalnych


kopakw do Renault. Rozmiar 15,
cena za sztuk, moliwo wysyki.
Kopaki s w stanie dobrym. Tel.
667 642 482. Cena 30 z.

Sprzedam orginaln mat oson


silnika podwozia spd VW PASAT
B5 FL. Nadwozie kombi.Osona nie
uszkodzona. Tel. 507 949 163.
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

Do wynajcia przestronne mieszkanie w Kdzierzynie-Kolu, osiedle Sawicice. 3 pokoje, 2 due i


mniejsza sypialnia, dua kuchnia,
azienka i toaleta osobno. Do tego balkon. Plusem jest blaszany
gara niedaleko bloku. Mieszkanie czciowo umeblowane, pral-

Nauka jzyka niemieckiego


na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.

Zapraszam Panie na stylizacje


paznokci za atrakcyjn cen.
Pikne donie to wizytwka kobiety. Nie odpowiadam na sms.
FB Szpon Nails. Tel. 500 039
924.
Piaskowanie, szkiekowanie,
rutowanie proces technologiczny polegajcy na czyszczeniu lub ksztatowaniu dowolnej
powierzchni materiaem ciernym w strumieniu spronego
powietrza, ewentualnie cieczy.
Efekt piaskowania jest podobny
do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest rwniejsza
i uzyskuje wymagan do malowania szorstko, a take nie
ma problemw z czyszczeniem
trudno dostpnych rogw lub
zakrzywie. Tel. 604 124 057,
797 168 546.
Robisz porzdki, wyprowadzasz
si lub kupie stary dom, posiadasz wiele rzeczy ktrych nie
potrzebujesz i tylko zajmuj Ci
miejsce NIE WYRZUCAJ! Kupi wszelkiego rodzaju starocie i
rupiecie Antyki ze strychu,

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

NIERUCHOMOCI
Wynajm kawalerk na parterze w Kdzierzynie-Kolu
na os. rdmiecie. 36 m2,
pokj + kuchnia. Tel. 728
486 220.

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

Zapraszam na masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny.


Czciowy lub caociowy. Plecy (40z). Profesjonalnie, posiadam kozetk i mog do domu
pacjenta przyjecha, lub w gabinecie w Raciborzu moliwo
dogadania si. Tel. 504 355 510.

Dopacam do odszkodowa z rnycz ubezpiecze: zalanie domu,


mieszkania, kolizji drogowych i innych przypadkw. Dopata natychmiastowa. Tel. 786 817 069.

ka, kuchenka, lodwka na stanie.


Kaucja zwrotna wynosi 1000 z.
Mieszkanie dostpne od listopada. Tel. 883 109 040.
Wynajm lokal mieszkalny, pooony na pitrze budynku wolnostojcego o powierzchni 110 m2.
Skada si z 8 pomieszcze w tym
kuchnia, jadalnia, pokj dzienny,
2x sypialnia, buy holl, azienka,
WC oraz duego balkonu dodatkowe 21 m. Lokal w peni wyposaony. Tel. 600 556 076.

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

mieszkania, domu, garau, szopy, z kolekcji, po dziadku, zmianie wystroju... Kupi wszystko
co bdzie ciekawe, w kadym
stanie. Meble i inne przedmioty
uytkowe z PRL-u oraz starsze,
zabawki, RTV, elementy wystroju wntrz, militaria, dokumenty,
wyposaenie hal, fabryk, wszelkich pastwowych zakadw
pracy oraz wszelkie inne ciekawe przedmioty. Dojazd i wycena
gratis bez adnych zobowiza. Na yczenie klienta pomog w oprnieniu starego domu,
strychu, piwnicy. Posiadam wasny transport. Nie krpuj si
napisz wiadomo, najlepiej od
razu ze zdjciem. Postaram si
jak najszybciej odpisa. Gwarantuj uczciwo i mi atmosfer. Pac od rki gotwk! Caa
Opolszczyzna. Tel. 668 329 331.
Kompletny zestaw do piaskowania. Sprarka Atlas Copco 4m
sze na min.Silnik Deutz 3 cyl.

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Po wymianach oleju. Sporo wy gumowych. Piaskarka 100l


Sinva plus hem z doprowadzonym powietrzem do oddychanaia. Zestaw sprawny , gotowy do
pracy. Nie zamieniam . Prosz o
kontakt po godzinie 18,00. Tel.
512 465 295.
Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,
mieszka, biur: malowanie,
szpachlowanie, suty podwieszane, zabudowy karton- gips, ,
cianki dziaowe, monta drzwi,
okien, parapetw, ukadanie
glazury, paneli, drobne instalacje elektryczne, owietleniowe i
hydrauliczne i inne. Posiadam
wieloletnie dowiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Usu-

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

gi dobrej jakoci w rozsdnej cenie. Tel. 794 102 184.


Nauczyciel logopeda oferuje pomoc w usuwaniu wad wymowy
u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, terapi niepynnoci
mowy, terapi dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu. Tel.
511 954 020.

Rzetelna osoba
z Raciborza
zaopiekuje si
grobami
(na terenie Raciborza)
osb przebywajcych
za granic.
Tel. 664 169 816
PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Sport 5

3 listopada 2016, nr 22 (223)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
SPORT

PlusLiga: ZAKSA Kdzierzyn-Kole wygraa


z Cuprum Lubin

Zobacz caa fotorelacj

W 4. kolejce PlusLigi kdzierzynianie pokonali Cuprum Lubin, nie dajc gociom nadziei
na wygranie choby jednego seta.
22 padziernika na hali
Azoty w Kdzierzynie-Kolu
odbyo si kolejne spotkanie
siatkarskie w ramach PlusLigi. Tym razem gospodarze
podejmowali zesp z Lubina.
Mecz rozpocz si od wyrwnanej walki obu druyn. Przeamanie nastpio w poowie
seta, kiedy to Zaksa wysuna
si na prowadzenie. Cuprum
Lubin mia po swojej stronie
du liczb zepsutych zagrywek i gwnie z tej przyczyny ciko byo im zniwelowa
wczeniejsz rnic. Przewaga gospodarzy utrzymaa
si dajc wygran pierwszego seta.
Kolejne dwa sety rwnie
byy pasmem zwycistw gospodarzy. Cho zawodnicy
Cuprum Lubin starali si by

Miasto Kdzierzyn-Kole wikszoci Polakw kojarzy si


bezporednio z klubem siatkarskim. W trakcie swej wieloletniej historii kdzierzynianie zdobyli prawie wszystkie liczce
si tytuy wiata siatkwki, stajc si tym samym jednym z
najbardziej utytuowanych klubw siatkarskich w kraju.

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

reklama poligraa
wizytwki ulotki

R E K L A M A

przewaga nie bya zbyt wysoka, to jednak nie udao si im


zdoby ani jednego wygranego seta (25:21, 25:19, 25:16).
MVP meczu zosta wybrany
Mateusz Bieniek. Druyn
goci reprezentowali: omacz,
Kaczmarek, Pupart, Bohme,

Taht, Hain, Rusek (libero)


oraz Malinowski, Gorzkiewicz, Koumentakis. Z kolei zesp ZAKSA Kdzierzyn-Kole
tworzyli: Toniutti, Konarski,
Buszek, Winiewski, Bieniek,
Deroo, Zatorski (libero) oraz
Bociek.
Fot. Iwona Naworska

JUSTYNA KONISZEWSKA

6 Rozrywka

3 listopada 2016, nr 22 (223)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE IMPREZY

I Zlot Food Truckw przers oczekiwania


Dwudniowy 1 Zlot Food Truckw cieszy si ogromnym zainteresowaniem mieszkacw caego powiatu.
marta nabrdalik

nawet karaibskiej. Dodatkowo wrd kulinarnych propozycji znalazo si miejsce dla


nietypowych napoi czy sodkich kebabw.
Mimo wiatru i zimna mionicy dobrej kuchni czekali
nawet godzin, aby sprbowa specjaw z caego wiata.

Niektre z furgonetek cieszyy


si tak duym powodzeniem,
e zmuszone byy zakoczy
serwowanie potraw wczeniej,
gdy wszystkie pozycje menu
si wyprzeday. Wikszo
odwiedzajcych imprez byo
zadowolonych z jej przebiegu.
Najwicej uwag kierowano w

stron lokalizacji, ktra nie


bya najlepsz z moliwych. Food Trucki z najwyszej pki, smaczne jedzenie, przyjemna atmosfera i wietne
podejcie do klientw. Tylko
z lokalizacj co nie wyszo.
Midzy samochodami i w tumie ludzi ciko zamwi, i

poczeka na posiek, a co dopiero zje w spokoju - mwi Marcin, ktry Zloty Food
Truckw ledzi po caej poudniowej Polsce. Mieszkacy
Kdzierzyna-Kola maj nadziej, e impreza jeszcze si
powtrzy.
Fot. Iwona Naworska

Food Trucki, czyli popularne samochody, z ktrych


serwuje si jedzenie, zagociy w Kdzierzynie-Kolu po
raz pierwszy. Ju od sobotniego poudnia na parkingu
przed kinem Chemik poja-

wiy si tumy. Mieszkacw


przycigno 20 food truckw
serwujcych dania kuchni z
caego wiata. Nie zabrako
tradycyjnych burgerw, bdcych obowizkowym punktem kadego zlotu, kuchni
polskiej, greckiej, meksykaskiej, tajskiej, bakaskiej, a

Zloty Food Truckowe s ciekawym zjawiskiem. Ciesz si olbrzymim zainteresowaniem, ktre wci ma tendencj wzrostow. Cho ceny oferowanych przysmakw s dosy wysokie, czsto
wysze ni w przyzwoitych restauracjach, to jednak dobra jako moe mie wysok cen nawet w Kdzierzynie-Kolu.

Zobacz caa fotorelacj

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

3 listopada 2016, nr 22 (223)


R E K L A M A

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 16 LISTOPADA

KABARET MODYCH PANW


WYSTPI W HALI RDMIECIE
16 listopada o godzinie
20:30 Kabaret Modych Panw
zagoci na scenie Hali Sportowej rdmiecie ze swoim
spektaklem pt. "Bogowie". Ten
program pomoe rozwiza
Twoje problemy sprawi, e
zapomnisz o nich nie tylko na
dwie godziny. Jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki
znikn wszystkie Twoje troski.
Kiedy minie ten czas, wszystko bdzie zalee ju tylko od

Ciebie. Musisz sta si nie tyle kowalem wasnego losu, ile


BOGIEM wasnego ycia. Nie
pytaj, co Modzi mog zrobi
dla Ciebie, ale co sam moesz
zrobi dla siebie. Ten spektakl
nie zaatwi Twoich spraw, ale
da Ci wskazwki, da Ci wiar,
da Ci si. Chcesz by jak Mody
BG? Przesta chcie! Bd!
Pamitaj, Twoje szczcie jest
w Twoich rkach Bilety do
nabycia w kasie kina Chemik.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 18 LISTOPADA

APOSTOLIS ANTHIMOS TRIO ZAGRAJ W KOLU


Wybitny gitarzysta greckiego pochodzenia, bdcy larem
legendarnej grupy SBB na stae
osiad w Polsce. Jeden z najlepszych gitarzystw Europy, ktry fenomenalnie gra rwnie
na bbnach i klawiszach zagra

wraz z dwoma modymi, uznanymi instrumentalistami: basist Robertem Szewczug oraz


Krzysztofem Dziedzicem uznanym za najlepszego perkusist
jazzowego w kraju.
Gra Apostolisa zawsze jest

fantastyczna i urokliwa. Przez


lata by w czowce gitarzystw
awangardowych. By te jedn
z najwaniejszych postaci, jeeli chodzi o inspiracje i ch
walki ze skal bluesow. Ma
indywidualne mylenie. Jest

muzykiem niepokornym, odwanym i poszukujcym. Poza


tym Lakis jest osob przystojn
i malownicz. Wszyscy, ktrzy
przybd na koncert przekonaj si o tym na wasnej skrze.
Bilety w cenie 30 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
4 LISTOPADA ZSM NR 1 KDZIERZYN-KOLE
MOSiR w Kdzierzynie-Kolu zaprasza na Mistrzostwa Miasta w Koszykwce Mczyzn w sezonie 2016/2017 odbywajce si pod patronatem Prezydenta Miasta w hali sportowej
Zespou Szk Miejskich nr 1.
4-5 LISTOPADA KAMELEON J.C. BRZECE
W pitek i sobot, 4 i 5 listopada, odbdzie si koncert jubileuszowy Grayny obaszewskiej bdcy wycieczk po
wszystkich pytach artystki. Zapowiada si maraton z wyjtkowymi piosenkami, a wszystko to w arcyciekawych aranacjach
energetycznego zespou AJAGORE. Pocztek o godz. 20:30,
bilety do nabycia w klubie.
5 LISTOPADA CENTRUM KULTURY TWORKW
5 listopada w Centrum Kultury w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48 odbdzie si wystawa ptakw i gryzoni. Dla zwiedzajcych bdzie to okazja do zobaczenia wielu rzadkich ras i
wyjtkowych okazw, a wrd wystawcw zostan rozlosowane
nagrody.
5 LISTOPADA
STACJA KOLEJKI WSKOTOROWEJ RUDY
5 listopada o godz. 16:30 ze stacji Rudy odjedzie pocig,
ktry zabierze pasaerw na spotkanie z duchami i starymi
obrzdami. W jego ramach odbdzie si rwnie wsplne
warzenie na ognisku zioowych wywarw i pieczenie kiebasy.
Rezerwacje pod numerem telefonu 531 871 952. Ceny biletw:
30 z (osoby dorose), 25 z (dzieci od 3 do 18 lat), 70 z (bilet
rodzinny).
6 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
6 listopada o godz. 16:00 Teatr Amatorski Na Zamku zaprasza
na widowisko artystyczne pt. Graj pikny Cyganie,
ktre odbdzie si w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego.
Wstp wolny.
8 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
8 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego odbdzie si spotkanie ze Zbigniewem Woniakiem, wacicielem paacu w Wojnowicach, poczone z promocj ksiki W zwierciadle satyry. Podczas spotkania bdzie
mona kupi ksik i otrzyma dedykacj od autora.
10 LISTOPADA
DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
W czwartek, 10 listopada, na deskach DK Chemik wystpi
duet Andrzej Korycki i Dominika ukowska w projekcie: "Piosenki czarno-biae", przygotowanym specjalnie dla
mionikw polskiej piosenki z lat 20-tych. Bilety w cenie 30 z.
11 LISTOPADA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
11 listopada o godz. 10:00 na Zamku Piastowskim rozegrany
zostanie III Otwarty Turniej Bryda Sportowego Pamici Emila Olbrota.
11 LISTOPADA ZSO KUNIA RACIBORSKA
11 listopada w Kuni Raciborskiej odbdzie si XVII Bieg
Niepodlegoci. Zostan przygotowane trzy zrnicowane

trasy dla rnych grup wiekowych. Zapisy zaczn si o godz.


9:00 przy Zespole Szk Oglnoksztaccych (ul. Piaskowa 28).
Start wycigu jest przewidziany na godz. 11:00.
11 LISTOPADA STRZELNICA IPA RACIBRZ
11 listopada o godz. 13.00 na strzelnicy IPA przy Rafako odbdzie si Strzelecki Turniej Niepodlegoci pod nazw 11
strzaw na 11 listopada.
11 LISTOPADA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 11 listopada, o godz. 17:00 odbdzie si koncert
Bartasa Szymoniaka, ktry zaprezentuje swoje najnowsze
utwory. Klasyka literatury polskiej: wiersze K.K. Baczyskiego,
A. Sonimskiego i T. Gajcego w niezwykej aranacji. Bilety w
cenie 10 z.
12 LISTOPADA RCK RACIBRZ
12 listopada o godz. 15:30 w Raciborskim Centrum Kultury
odbdzie si kolejny z cyklu koncertw umuzykalniajcych dla
najmodszych, tym razem pod nazw ywioowa Irlandia. Bilety w cenie 25 z (doroli) i 15 z (dzieci).
13 LISTOPADA KAMELEON J.C. BRZECE
Sawomir Zygmunt wraz z Krzysztofem Domaskim zaprezentuje utwory: K.K. Baczyskiego, Leonarda Cohena, Edwarda
Stachury, duetu Simon & Garfunkel oraz swoje autorskie piosenki. Bdzie troch lirycznie, ale i troch artobliwie. Pocztek o godzinie 18:00, wstp 20 z.
13 LISTOPADA RCK RACIBRZ
13 listopada o godz. 16:00 w Raciborskim Centrum Kultury
odbdzie si XXVI Festiwal Pieni Chralnej do sw Josepha von Eichendorffa.
19 LISTOPADA H. AZOTY KDZIERZYN-KOLE
W sobot, 19 listopada, odbd si XII Mistrzostwa Miasta
Amatorw w bowlingu pod patronatem Prezydenta Miasta
Kdzierzyn-Kole. Pocztek imprezy o godz. 10:00.
19 LISTOPADA
KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W sobot, 19 listopada, o godzinie 20:00 wystpi czwrka
muzykw tworzca formacj Paulina Lenda & Kruki. Twrczo zespou mona okreli jako szeroko pojt
muzyk rockow, z elementami grunge'u, psychodeli i blues-rocka. Wstp 25 z doroli, 15 z modzie.
25 LISTOPADA KAMELEON J.C. BRZECE
W pitek, 25 listopada, wystpi Leski, polski wykonawca
tworzcy muzyk z pogranicza dream popu i indie-folku, wokalista, autor tekstw, kompozytor, gitarzysta. Organizatorzy
zapewniaj wyjtkowy muzycznie niebanalny klimat. Pocztek
o godz. 20:00. Wstp 40 z doroli, 30 z modzie.
LISTOPAD DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Do 13 listopada w Galerii Sztuk Wszelakich w DK Chemik w
Kdzierzynie-Kolu mona podziwia fotograe i graki
Hektora Weriosa, mieszkaca naszego miasta, tworzcego
niezwyke fotograe.

Zapowiedzi 7

8 Reklama

wizytwki, ulotki >>>

3 listopada 2016, nr 22 (223)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl

You might also like