You are on page 1of 1

12

NÉPSZABADSÁG

Árkus József

------

Ö tszáz
Eddig is tiszteltem a bíróságo­
kat, de ezu tán még inkább tisz­
teln i fogom. A b írá k valam i olyas­
m it tudnak, am it egy m ag am fajta
közönséges földi halandó ésszel
fel sem érhet.
Itt v an m in d já rt a legfrissebb
eset, a szegedi taxisofőré, aki u ta ­
sával szem ben ta n ú síto tt b ru tális
m a g ata rtása m ia tt k e rü lt a bíró ­
ság elé. Az tö rté n t, hogy a tax ib a
ittas férfi ü lt be. Az ittas u ta st a
sofőr nem volt h ajlandó elszállí­
tani, kilö k te a taxiból, m ajd bele
is rúgott a feltápászkodó em b er­
be, akinek ezzel nyolc n apon túl
gyógyuló sérü lést okozott. A taxis
ügyét a Szegedi Járásb író ság gyor­
síto tt eljárással tárg y alta. A v á d ­
lo tta t súlyos testi sértésben ta lá l­
ta bűnösnek, és ezért jogerősen
13 500 fo rin t p énzbüntetésre ítélte.
Nincs m it szépítem a dolgon, a
bírósági h ír elolvasása u tá n nyo­
m asztó kisebbrendűségi érzés ke­
r íte tt a hatalm ába. B eleképzel­
tem m agam az elképzelhetetlen
helyzetbe, hogy ott ülök a bírói
pulpituson, velem szem ben a' ta x i­
sofőr m int vádlott, m egism erked­
tem a tényállással, m á r tú l v a ­
gyunk a bizonyítási eljáráso n is,
húzom az időt, de sokáig nem
húzhatom , m e rt gy orsított e ljá rá s­
sal folyik a tárgyalás, nincs m e­
se, ki kell h ird e tn i az ítéletet. Te­
h á t legyen pénzbüntetés, igen ám ,
de m ekkora? A hogyan m agam at
ism erem , belőlem nehezen szednénének ki fix összeget. L ázasan
gondolkodnék, eszem be ju tn a az a
sok alkudozás gépkocsivezetőkkel,
ak ik m in d azt kérdezték, hogy
m en n y it ér meg nekem , h a elfu­
varozzák a telk em re ezt vagy azt
az építőanyagot, és én sose tu d ­
tam erre egyenes v álaszt adni.
Esetleg visszarém lene a m ú lt kö­
déből a V idám P ark, ahol egyko­
ro n v olt a népszerű játék, hogy
ki tu d tizenegyest rúgni. Itt á l­
ta láb a n három szor le h ete tt rúgni,
de hogy m ennyiért, arró l fogal­
m am sincs, m e rt m indig a szüleim
fizették. B ár még ha em lékeznék
is, a k k o r se érnék vele sokat, h i­
szen egyrészt o tt la b d át k ellett
^ ír ú g n i, nem em bert, m ásrészt úgy­

sem tu d n ám átszá m íta n i az a k k o ­
r i fo rin to t m aira.
A lu stáb b ik énem ekkor azt
súgta, hogy hag y jam ab b a ezt az
értelm etlen képzelődést, nem n e­
kem kell kiszabnom a p én zb ü n te­
tést, bírói ítéletet csak jogvégzett
em ber hozhat. G onoszabbik énem
azonban csak nem hagyott békén,
és azzal jött, hogy h a v an képesí­
tés nélküli pedagógus, ak k o r e l­
m életileg m iért ne leh etn e képesí­
tés n élküli bíró is, te h á t tessék
csak k ih ird e tn i a p énzbüntetés
összegét. S arokba lettem szorítva.
Még szerencse, hogy előttem volt
az újság, benne az igazi bírósági
ítélet, a 13 500 forintos p énzbün­
tetés, jogerősen. G yorsan ugyan­
ennyit m ondtam , és csak az ért
drukkoltam , nehogy gonoszabbik
énem indoklást k é rje n az íté le t­
hez.
Nem kért, így h á t m egúsztam .
M agunk között m ost m á r e lá ru l­
hatom , hogy laik u s fe jje l nem
tu d tam volna sem m ilyen épkézláb
indokot összehozni. M árm in t a r ­
ra, hogy m ié rt éppen tizen h áro m ezer-ötszáz. Még pontosabban, az
ötszázzal lenn ék a legnagyobb za­
varban. Hogy ez m iképpen jö tt
ki. A ligha m ag y arázh atn ám azzal,
hogy ez m ár a n y erem ényilleték
levonása u tá n i összeg. A zt se n a ­
gyon h innék el, h a k italáln ám ,
hogy v a n az új B T K -ban egy p a ­
rag rafu s, m iszerin t józan utas
m egrúgása tax iso fő r á lta l huszon­
hétezer forint, ittas utas esetén a
pénzbüntetés összege a felére
csökkenthető. A kkor k ijö n a
13 500.
N em tarto zik szorosan az ügy­
höz, de a m inap h allg attam a r á ­
dióban, hogy alap o san meg kell
fontolni, hogy hol és k iknek en ­
gedélyezik a m ag án tax izást. A
legfontosabb szem pont az utas
biztonsága, v a la m in t az, hogy az
adott helyen ta x i tek in te téb e n
m ennyire e llátatlan a lakosság.
N agyon figyeltem , de a rró l nem
beszéltek, hogy e llá ta tla n helynek
szám ít-e az is, ah o l olyan tax is
van, aki alap o san e llá tja az utas
baját.

Önt is érdekelheti
A M agyar K özlöny 6. szám ában,
többek között a m ezőgazdasági és
élelm ezésügyi m in iszter egyik — m ó­
dosító — ren d elete található, am ely­
nek a m ásodik, az in g a tla n -n y ilv án ­
tartásró l szóló p ara g ra fu sa kim ondja,
hogy ezentúl a zá rtkertb en azt a
földrészletet, am elynek te rü lete a 800
n égyzetm étert nem éri el, és ra jta
állandó jellegű lakó- és üdülőépület
van, m űvelés alól k iv e tt te rü le tké n t
kell n y ilv á n ta rta n i. H a a földrészlet
terü lete a 800 négyzetm étert eléri
vagy m eghaladja, akkor az egy m ű ­
velési ágba tartozó földrészleten le­
vő, állandó jellegű lakó- és üdülő­
ép ü letet, a hozzá tarto zó u d v arral
együtt — az általa elfoglalt területtől
függetlenül — 400 négyzetm éter te ­
rü lettel m űvelés alól k iv e tt te rü le t­
k én t kell n y ilv án tartan i.
A több m űvelési ágban hasznosí­
to tt földrészleten belül az állandó
jellegű lakó- és üdülőépületet a hoz­
zá tartozó u d v a rra l egy ü tt a k k o r is
kü lön a lrészletkén t kell n y ilv á n ta r­
tani, ha te rü lete nem éri el a 400
négyzetm étert. A földrészlet ezt m eg­
haladó részét — a te rü leti m érték f i­
gyelem bevételével a tényleges á lla ­
p otnak m egfelelő m űvelési ág (m ű­
velés alól k iv e tt terület) szerint kell
n y ilv án tartan i. Az állandó jellegű
egyéb épületet — a földrészlet te rü ­
letétől függetlenül — azzal a m űve­
lési ággal együtt kell n y ilv á n ta rta n i,

Két fénykép nyomában
A m ikor m e g látta a 25 év előtti
fényképét, am i a N agykörúton, a
Corvin köz e lő tt készült, an n y ira
m eglepődött, hogy a h an g megszo­
r u lt a torkán. De az tá n m égsem az
újságíró, hanem ő kérd ezett.
— Hol a k a d t rá?
M egm utattam a folyóiratot, am iből
kifényképeztük, s am elyben — k é­
tes v ilághírnévvel — ú tjá ra bocsá­
to tták a 14 éves gyerek arcképét.
— És m ik é n t ta lá lt m eg? M ert én
ezzel soha nem dicsekedtem . . .
B eavattam , hogy m ennyi u tá n já ­
rással ju to tta m el hozzá. M ert a n e­
ve ugyan nem gyakori, mégis negy­
v en h é t hasonló vezeték- és kereszt­
nevű férfi él az országban. És egyet­
len név alap já n nem könnyű tíz és
fél m illió em berből azonosítani v a ­
lakit.
— P edig a z t hiszem , k á r volt a
sok c é c ó é rt. . . H a m egtudja, hogy én
m ilyen voltam , m in d já rt nem lesz
an n y ira le lk e s . . .
M egtudtam . És m égis közreadom
ezt az id illik u sn ak nem nevezhető,
d e érdes-kanyargós em beri sorsot,
m e rt tanulságos lehet.

lá th a t té n y ek et egy m ásik, m in ap kö­
zölt, A lenini ú ton cím et viselő soro­
zatunkban.)

Mi válaszolunk
De h a m á r a L ife fe lte tte a sej te lm es-sugalm azó k érd ést olvasóinak —
„mi is le tt a fiú so rsa?” —, s válasz
nélkül hagyta, feleljü n k mi.
P ruck Pál gépkocsivezető 1982 k a­
rácsonyán lesz 40 éves. Vagyis 1956
o któberében még 14 éves sem volt,
am ik o r a v á llá ra ak aszto tta — ak asz­
to tták ? — a puskát.

2 5 Y E A R S AGG

A különszám
Egy p u sk á t cipelő, névtelen, szo­
m orú a rc ú m ag y ar k isfiú fényképe
já rta be a világot 1956 novem beré­
ben. Sok világlap közölte. Először
azonban egy am erik ai folyóiratban,
a L i/e-b an lá to tt napvilágot, m ivel
az ő rip o rterü k k észítette 1956 októ­
b e r végén—n o v em b er elején, M a­
gyarországon, az
ellen fo rrad alo m
vészterhes n ap jaib an , sok m ás, fé l­
revezetőén torz, iszonyatosan k e­
gyetlen, m eghökkentően
árulkodó
képpel együtt, ö ssze is á llt egy 96
oldalas külö n szám ra való any ag az
elszab ad u lt pokolból, a K öztársaság
téri p á rth á z elleni orv tám ad ásró l, a
védők legyilkolásáról, a n éphatalom
védelm ében elesettek m eggyalázásáról, a m osonm agyaróvári h atárő rö k
lem észárlásáról, a fegyházakból kiömlő közönséges bűnözők „átv álto ­
zásáról” sz ab ad ság h arco so k k á. . . A
Life 96 oldalas különszám a 1956 no­
vem berében jelen t meg, ben n e a
n évtelen puskás kisfiú képével, és az
aláírással: „Budapesten m ég a gye­
rekek is p u sk á kk a l járkálnak". A
kép aláírás a z t su g a llta olvasóinak,
hogy M agyarországon az egész nép
fo rd u lt szem be a szocializm ussal, h i­
szen csak rá kell nézni e rre a szo­
m orú a rc ú k is f iú r a . . .
B izonyára ez ért is k e rü lt elő ism ét
ugyanez a kép a L ife fo tó arch ív u ­
m ából és je le n t m eg ugyancsak a
nagy m ú ltú am erik ai lap h asáb jain
— 25 évvel később. A m ag y ar ellen ­
fo rrad alo m m inap m ú lt negyedszá­
zados év fo rd u ló ján ugyanis nem csak
mi em lékeztünk dokum entum ok, té­
nyek fényében, tanulságok okán n ép ­
h atalm u n k tö rté n eté n ek e vészterhes
n ap jaira. (Gondoljon a z olvasó az
Ez tö rtén t cím ű sorozatunkra.) Viszszan y ú ltak negyedszázaddal korábbi
m ú ltu n k h o z N yugaton is. K i őszin­
tén, ki ferdítve. Voltak, a k ik re józan ító an h a to tt az az ú t, a m it h azánk
az elm ú lt negyedszázad a la tt m eg­
tett, m á so k ra viszont ez sem volt h a ­
tással, ú jr a m egpróbálkoztak a régi
hanggal, ham isítással. M in t például
a L ife is. M ert nicsak, m it ír t a szo­
m orú a rc ú k isfiú ró l a 25 év u tá n ú j­
ra közölt kép alá?

am elynek terü letéh ez az ép ület ta r ­
tozik.
S zintén e M E M -rendelet m egálla­
p ítja, hogy az ingatlanhoz kapcsoló­
dó jog vagy tény válto zásán ak be'jegyzésére irányuló k érelm et az il­
letékhivatalná l kell ben y ú jtan i, a
szerződésnek v ag y o n átru h ázási ille­
ték kiszab ására tö rtén ő b em u tatásá­
val egyidejűleg. A tulajdonosi v álto ­
zás bejegyzéséhez szükséges o k irato ­
k at az illeté k h iv a tal 30 napon belül
to v á b b ítja a já rá si földhivatalhoz.
H a a szerződést v agyonátruházási
illeték kiszabása m ia tt nem kell b e­
m utatni, akkor az o k irat keltétől szá­
m íto tt h arm in c n apon belül azt egye­
nesen a járási fö ld h iva ta lh o z kell b e­
nyú jtan i. Aki tö b b et szeretne tu d n i
errő l a tém akörről, an n ak figyelm é­
be a já n lju k az alaprendelkezéseket,
am elyeket a M agyar K özlöny 1972/
„ A 15 é v e s P á l P r u c k o t a L ife t u d ó s ító ­
108., 1980/84. szám áb an és a m ódosí­ ja , M ic h a e l R o u g ie r f é n y k é p e z te le B u d a ­
tások az idei 6. szám áb an jelen tek p e s t e g y r o m o k k a l b o r ít o tt u t c á j á n . V a ­
j o n k i t u d m a r á n é z n i e k é p r e a n é lk ü l,
meg.
g y f e lv e tő d n e b e n n e : m i l e t t a k is f iú
A hivatalos lap idei 6. szám a közli lio
s o r s a ? 1956-ban, n é h á n y n a p p a l a z u tá n ,
a pénzügym iniszter ren d eletét is, n o g y a f e lv é te l k é s z ü lt, f e lk e lő tá r s a lt az
am ely a vállalatok, a szövetkezetek o ro s z o k e lk e z d té k le ló g a tn i ( é r ts d : f e l­
és te rü le ti szövetségei, v alam in t a jo ­ a k a s z ta n i. A s z e r k .) a D u n á n á tív e lő h i ­
gi szem élyiséggel rendelkező gazda­ d a k r ó l . ”
sági társulások törzskönyvi n y ilv án ­
A L ife olvasói a sejtelm esen te n ­
ta rtá sá ró l és képviseleti könyvéről
szóló korábbi pénzügym iniszteri re n ­ denciózus k ép a lá írá s nyom án bizo­
delet különböző rendelkezéseinek n y á ra el is hiszik, hogy 1956-ban
gyerek ek -em b erek
lóg­
m ódosításáról és kiegészítéséről szól. m ag y ar
ta k felak asztv a a főváros h ídjain,
B. T.
vagy — m iu tán a képszöveg ebben az
irán y b a n is e lin d íth a tja a fa n ­
tá ziá t — gy erek ek et-em b erek et lövöldöztek-löktek a h id ak ró l a D una
vizébe. S m ivel az egykor névtelen,
sz arv asm arh ák ra, hogy lá rv á ik a le- szom orú a rc ú kisfiú 25 év m ú ltán
vélzeten v á rn a k — egyes fajokéi a k á r n ev et is k ap o tt — te h á t íme, valósá­
hetekig is —, míg egy á llat hoz­ gos, h ú s-v ér —, a szöveg h ite le m ég
zájuk ér, ak k o r átk erü ln ek an n ak erősebbnek tű n ik . U gyan m elyik
testére, és ott fejlő d n ek ki. Csak á l­ L ife-olvasónak ju tn a az eszébe, hogy
lati szövettel érin tk ezv e megy végbe n etán m egkérdezze a bu d ap estiek et
ez a folyam at.
is: tényleg így történt? P edig a leg­
Az új felism erés lényege az, hogy halk ab b k érd é sre is ro p p an t hangos
a D él-A m erikából Q ueenslandbe im ­ és egyértelm ű v álaszt k ap h a tn á n ak :
p o rtá lt és m eg telep ített növények o tro m b a hazugságot közölt a Life,
valóságos csapdái a kullancslárvá­ olyat, a m it kézből cáfol m inden 40
nak, de nem csak — m in t először gon­ éven felüli b udapesti, ak i itt é lte á t
dolták — m eg b én ítják őket, hanem a azo k at a való b an m egrázó-szom orúnövény kiv álaszt egy illő anyagot, és vésztenhes napokat. V olt persze á l­
ez m egm érgezi a k u llan cslárv ák at. d o zat a h arcok so rán a n éphatalom
Szám ítások szerin t h a ezt a rá ju k védelm ezői kö zö tt is, az ellen fo rranézve gyilkos növényt bizonyos sű ­ d alm áro k között is. (Ez tö rté n t cí­
rűséggel ü ltetik a legelőkre, a k á rte ­ m ű so ro zatu n k e rrő l is beszélt.) A
vő élősdiek m ennyisége erősen csök­ felelősségre vonás sem m a ra d t el
kenthető. (A m érgező illő anyag ösz- azokkal szem ben, ak ik szerveztékszetételét még nem ism erik.) A nö­ vezették a z ellen fo rrad alm i felkelést,
vények trópusi és szubtrópusi ég h a j­ d e csak — és kizárólag! — tö rvé­
lato n nőnek legjobban.
nyes felelősségre vonás volt. (A Life
P. G. P.
n etán érdeklődő olvasója errő l is ta -

Kullancsölő növények
A u sztráliai k u ta tó k érdekes je le n ­
séget fedeztek föl, és eredm ényük so­
k at ígér, különösen a trópusi és szub­
trópusi országok m ezőgazdasága, il­
letve állattenyésztése szám ára. Az
tö rté n t ugyanis, hogy k ét növényfajt
im p o rtáltak D él-A m erikából, am e­
lyektől azt rem élték, hogy a levegő­
ből m egkötött n itro g én t olyan vegyületekké a la k ítjá k át, am elyek a lege­
lők növényeinek tá p lá lá sá ra a lk a l­
m asak. Eközben azonban felism erték,
hogy ezek a növények — a Stylosanthes nem két ta g ja — erősen k u l­
lancsellenes hatásúak, m árpedig ezek
az állatok igen veszélyes élősködői
az állatállom ánynak.
Az m ár régebben ism ert volt a
szakem berek előtt, hogy v an n ak nö­
vények, am elyek á rta n a k a k u lla n ­
csok lárv áin ak , azonban ezek h atása
igen kicsi volt. A kullancsok úgy k e­
rülnek az állatokra, elsősorban a

1982. február 13., szombat

fiék. Igaz, én tu d tam , hogy belőlem
soha nem lesz Petőfi. N em is lett.
— És a szám adás napja?
— M iféle szám adásé? Az au tó b al­
h ék ra gondol?
— N em , 1956-ra . . .
— Nem volt szám adásom . A m ikor
a főnökök m egléptek a C orvin köz­
ből, tudom , A m erik áb a m entek, mi
is szedelőzködni kezdtünk, hogy el­
pucolunk, vissza az otthonba, m i­
előtt elk ap n ak ben n ü n k et. De las­
súak voltunk. Jö ttek a szovjet k ato ­
nák, v o ltak v elü k m agyarok is, e r­
re em lékszem , az tá n egy em b er el­
v itt az ip aritan u ló -o tth o n b a. Kész,
ennyi.
— K ésőbb sem v e tté k elő ö tv en ­
hatért?
— Nem. Igaz, én azokról a dolgok­
ról soha nem is beszéltem senkinek.
A fene tu d ja m iért, de nem szeret­
tem róla beszélni. Pedig h áro m év­
vel később, 17 éves k o ro m b an bele­
k ev ered tem egy galeriba, ahol csak
az m a ra d h a to tt talpon, aki jó nagy
b alh ét tu d o tt prov o k áln i vagy hazu d ­
ni. N ekem az autó volt a m ániám ,
m indig vezetni szerettem volna. El is
k ö tö ttü n k n éhányat. F u rik áztu n k ,
otthagytuk, jö tt a következő. E lkap­
tak. A szódra k erültem . De e rre még
gondolni sem szeretek. A szódról m eg­
léptem , m egint elkaptak, bíróság . . .
Na, szóval, ez így m en t elég sokáig.
A g alerib an mi m indig nagyon erős­
nek éreztük m agunkat, külön-külön
igencsak szelíd gyerekek voltunk.
M ondom, n ek em az au tó volt a vég­
zetem . M indaddig, am íg 12 évvel ez­
előtt meg nem nősültem . És akkor

PálPruck. 15yearsold.
wasphotographedona
rubble-strewnStreet
tnBudapest byLIFE's
MichaelRougier.Whocan
lookat thlsboy'sface
todaywlthoutwonderíng
what mayhavebeenhls
Jate?Afewdaysafterthls
plcturewastakenIn1956.
theRusslansbegan
hanginghlsfellowrebels
Jromthebrldges
acrosstheDanube. ♦
— Nem, az t é n ak aszto ttam m a­
gam ra, m ég m eg is voltam sértődve,
hogy nekem csak ilyen- kis p u sk át
ad tak.
— M it tu d h a to tt egy alig 14 éves
fiú az a kko ri világról?
— Azt, hogy ingyen le h ete tt b u ­
szozni, és a p u sk án ak szava volt!
E lőtte intézetb en n ev elk ed ett m in t
állam i gondozott. 1956 jú liu sáb a n fe­
jezte be a nyolcadik általán o st, az
intézet ip a ri tan u ló n ak adta, és á t­
helyezte az ip a ri tan u ló k egyik V III.
k erü leti otthonába. Ism erkedés, „h a­
verk o d ás” a többiekkel; itt k o rá n t­
sem volt ak k o ra szigorúság, m in t az
állam i gondozottaknál.
— O któber 23-án m égis rendesen
m en tü n k felvonulni. A zt m ondták,
m ost a h aza k ív á n ren d e t tőlünk. De
m ire a K ossuth térhez értü n k , szét­
k ev ered tü n k a töm egben. C savarog­
ta m a környéken, az tá n többekkel
ú jra összetalálkoztam . Egy o k tatónk
vezette őket. H ívott, m en jek én is,
m e rt m ost a R ádiónál v an szükség
a nép re — így m ondta. A Rádióhoz
nem ju to ttu n k el, m e rt o tt m á r lő t­
tek, de egy em ber m egállított, a k a ­
ru n k -e h arco ln i a h az áé rt? M ert ha
igen, m en jü n k a C orvin m oziba. Mo­
ziba? N evettünk. A zt m ondja, nem ­
csak p u sk át adnak, hanem enni is.
Na, e rre m egindultunk, m e rt m á r
nagyon éhesek voltunk. O tt m ár elég
sokan voltak, de m ielő tt enni ad tak
yolna, m in d en k in ek a kezébe nyom ­
ta k egy-egy puskát. És én k ap tam
egy beszkártos télik a b áto t is, am i a
bokám ig ért. Ezen a fényképen is az
van rajtam , csak az a lja nem látszik.
B enn a m oziban h elyezkedtünk el,
sok szék m ár k i volt lökve, ahogy
visszaem lékszem , nagyon izgalm as
volt.
— E m lékszik az a m erika i fo tó ri­
porterre?
— Hogy am erik ai volt, azt onnan
is tu d tu k , hogy a kocsin, am ivel jött,
egy am erik ai zászló lengett, és a
m ieink m ondták, szóval a p aran csn o ­
kok, hogy tegyünk úgy, ahogy az am ­
csik k ív án ják , m e rt ez fontos. L á t­
tam én, hogy folyt a fényképezés
jo b b ra-b alra , de hogy engem m ikor
k ap tak le, a rra nem em lékszem .

Számadás nem volt
A rra sem em lékszik, hogy az ellenfo rrad alo m tom b o lásán ak 13 n ap ja
közül m ikor m o n d ta meg v alak in ek
a nevét az egykor oly „szom orú a r ­
cú ” kisfiú.
— M iért vo lt szom orú?
— Nem hiszem , hogy szom orú le t­
tem volna. Én ott nagyon jól éltem .
— H alálfélelem nélkül?
— M aga sz erin t v an halálfélelm e
egy g yereknek? A zt m ondták, h a z a ­
fias dolgokat csinálunk, m in t P ető-

egyetlen p illa n a t a la tt lehűltem .
M egszűnt a v án d o rlás a m u n k a h e­
lyek között, pedig k o ráb b a n m entem
ám , m in t az O rbán lelke. Jo g o sít­
v án y t szereztem , hivatásos vagyok,
és ez öröm et okoz.

„Ez vagyok én”
H árom g yerm eke van, és azt m ond­
ja, nem ak a rja, hogy olyanok legye­
nek, m in t ő volt 27 éves koráig. A
m unkahelyén, egy ép ítő ip ari v álla­
latn ál, egyetlen kifogást em elnek el­
lene: sértődékeny. így m ondják. H a­
lásztelken h áz at ép ített. Száz pecse­
nyekacsát, száz ty úkot és négy an y a­
kocát nevel.
— Le vagyok szerződve a téesszel.
Most építem a lakásom ban a fü rd ő ­
szobát. Szóval, ez vagyok én. M ond­
tam m agának, hogy lefagy a mosoly
az arcáról, h a m eghallja, m ilyen éle­
tet csin áltam m agam nak.
Ism ét a Life m in ap i szám át tarto m
eléje. V ajon m it m ond egykori, Cor­
v in közi tá rsa in a k a sorsáról?
— Ezt a D u n a-h íd -szto rit o tt biz­
tosan m egeszik. De B udapesten . . . ?
V olt lövöldözés, volt halál, igaz! Mai
fejjel azt is tudom , hogy sok em ber
b eu g ro tt a nagy szavaknak, Petőfi
meg m inden, aztán értelm etlen ü l
m eghalt. De a D u n a-h id ak ró l 1956b an még öngyilkos sem esett a D u­
nába. N emhogy belelöktek-belelőttek volna em bereket. M ert h a csak
egy eset is igaz le tt volna,' a k k o r én
errő l hallok. E lhiheti, hogy hallok,
én olyan helyeken fo rd u ltam meg,
hogy feltétlen ü l e lju t ilyesm i hozzám.
P lán e azokban az években. K ü lö n ­
ben az em berek nem hülyék, jó az
em lékezetük, és m a m ár ilyen ócska
kis hazugságokkal nem leh et őket
m egetetni, még ak k o r sem, ha ennyi
év te lt el azóta. M it a k a rn a k ?
H irtelen elhallgat, rám néz, m int
aki olyan gondolatsorba kezd, am i
nem nagyon illik az ő szájába. S p il­
lanatokig m agam is tűnődöm , van-e,
le h et-e valam i belső és külső k ö r a
v élem én y n y ilv án ításb an ?
A zt h i­
szem, nin cs; neki is lehet és van is
vélem énye. Még ak k o r is, ha gye­
rek fejjel a n ép h atalo m ellen harcoló
b an d iták közé kev ered ett, és h a ifjú
feln ő ttk én t a tá rsa d alm i együttélés
legalapvetőbb szabályai ellen is Vé­
tett. S ez esetben P ru c k P ál vélem é­
nye a hiteles. H itelesebb, m in t a sok
m illió olv asó ját befolyásoló am erik ai
világm agaziné.

Szabó László