You are on page 1of 1

CONTRACT DE MANDAT DE REPREZENTARE

Subsemnatul („Clientul”):(1). Mandatez AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE
S.R.L. cu sediul in B-dul Iancu de Hunedoara nr.48, Etaj 7, Birou Amsterdam Broker,
Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registru Comertului sub numarul J40/8283/2006, CUI
189692940, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (fosta Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor) prin Decizia nr.114.374 din data de 18.08.2006, cont curent
deschis
la
ING
Bank
N.V.
Amsterdam-Sucursala
Bucuresti
nr.
RO71INGB0001008170698910 si inregistrat in Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor
si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari sub numarul RBK-359/21.08.2006
(„Brokerul”) sa negocieze subscrierea la o asigurare de locuinta si sa incheie contracte de
asigurare in numele meu si sa ofere asistenta inainte si pe durata derularii asigurarii ;
(2). Am luat cunostinta ca: (a) Brokerul isi desfasoara activitatea prin asistenti in brokeraj
(persoane fizice si/sau persoane juridice) care in baza unui contract incheiat cu Brokerul
primesc imputernicire in legatura cu mandatele de brokeraj ale acestuia si care, sub
acoperirea contractului de raspundere civila profesionala a Brokerului, trebuie sa
intreprinda activitatile necesare pentru ducerea la indeplinire a mandatelor de brokeraj.
Asistentii in brokeraj sunt inscrisi in Jurnalul asistentilor in brokeraj, deschis si mentinut
de catre Broker. Informatiile inscrise in Jurnalul asistentilor in brokeraj pot fi puse la
dispozitie de catre Broker in urma unei solicitari scrise trimisa prin posta la adresa
sediului mentionata mai sus, sau prin email la adresa Broker@ing.ro. (b) Brokerul, in
baza imputernicirii primite din partea Asiguratorului, are dreptul sa colecteze primele de
asigurare, in moneda prevazuta in contractul de asigurare cu respectarea prevederilor
legale in vigoare, si sa emita documentele de asigurare in numele Asiguratorului; (c)
Brokerul (Operator de date cu caracter personal 3180) prelucreaza datele cu caracter
personal furnizate prin acest document in scopuri statistice si in vederea aducerii la
indeplinire a obligatiilor sale legate de intermedierea in asigurari si sunt de acord cu
informarea mea in ce priveste activitatea Brokerului.
(d) potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiez de dreptul de acces, de interventie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma opune
prelucrarii datelor personale, dreptul de a solicita stergerea datelor, precum si dreptul de a
ma adresa justitiei; (e) eventualele litigii dintre mine si Broker si/sau asistentii in brokeraj
vor fi solutionate amiabil, conform prevederilor legale aplicabile procedurii concilierii
directe; (f) am dreptul de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.
(3) Sunt de acord cu modificarea prezentului mandat de catre oricare dintre parti, prin
inaintarea unei cereri scrise cu 10 zile calendaristice inainte de data solicitata pentru
intrarea in vigoare a modificarilor, precum si cu posibilitatea oricarei parti de a denunta
acest mandat in orice moment, printr-o notificare scrisa, transmisa cu cel putin 30 de zile
inainte de data prevazuta pentru incetarea mandatului;
(4) Declar ca nu am mai incheiat si nu voi incheia cu un alt broker de asigurare un
mandat avand acelasi obiect ca cel prevazut in prezentul document.(5) Inteleg si imi asum
ca informatiile despre contractul de asigurare propus sunt furnizate in baza studiului
conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata,
care determina o recomandare fundamentata si profesionala, in concordanta cu cerintele
formulate de mine.