You are on page 1of 23

updated 20120613

แผนการสอน (Course Syllabus)
วิชา 03501427 การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่ง (Offshore Structure Design)
ห้องเรียน 17102 เวลา วันพุธ 16.00-19.00 น.
1. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
2. รหัสวิชา 03501427 การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่ง (Offshore Structure Design)
3. วิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนก่อน: 03501322 วิศวกรรมนอกฝั่ง (Offshore Engineering)
4. เนื้อหารายวิชา (Course description)
คานช่วงเดียว น้ําหนักบรรทุกกระทํา แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การออกแบบคานเหล็กขนาด
ใหญ่ ตัวเสริมความแข็งแรงของปี กและส่วนเอวคาน การออกแบบเสา กลศาสตร์การแตกร้าวและการขยายตัวของ
รอยร้าว ความแข็งแรงของคาน การโก่งเดาะเฉพาะจุดและการโก่งเดาะด้านข้างรอยต่อและการกระจุกตัวของ
หน่วยแรงในโครงสร้างที่ซับซ้อน
Simply supported beams. Loading, shear force and bending moment diagrams. Detail
design of large steel girders, flange and web stiffeners. Design of columns. Fracture mechanics
and crack growth. Beam strength, lateral and local buckling. Connection and stress
concentration in complex structure.
5. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน (Course evaluation)
5.1 การเข้าเรียน
5.2 การบ้าน+โครงงาน
5.3 การสอบกลางภาค
5.4 การสอบปลายภาค

จํานวนเปอร์เซนต์
10
10
40
40

6. คณะผู้สอน
6.1 ดร. อําพน จรัสจรุงเกียรติ
7. การประเมินผลการเรียน
พิจารณาจากความสนใจในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
8. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนําในด้านการเรียน
ให้คําปรึกษาตามตารางหน้าห้องพักอาจารย์ และให้คําปรึกษาทาง email หรือทางโทรศัพท์
9. เอกสารอ่านประกอบ
แผนการสอน วิชา Offshore Engineering

1

updated 20120613

9.1 THOMAS H. DAWSON, “OFFSHORE STRUCTURAL ENGINEERING,” Englewood Cliffs, New
Jersey, USA, 1983, PRENTICE-HALL.
9.2 W.J.Graff, "Introduction to offshore structures: Design, Fabrication, Installation",
Houston, Texas, USA, 1981, Gulf publishing.
9.3 GUNTHER CLAUSS, EIKE LEHMANN, and CARSTEN OSTERGAARD, “OFFSHORE
STRUCTURES: VOLUME I AND II,” London, Great Britain, 1992, SPRINGER-VERLAG.
9.4 N.D.P.BARLTROP, AND A.J. ADAMS, “DYNAMICS OF FIXED MARINE STRUCTURES,” 3rd
edition, Oxford, Great Britain, 1991, BUTTERWORTH-HEINEMANN.
9.5 JAMES F. WILSON, “DYNAMICS OF OFFSHORE STRUCTURES,” 2nd edition, Hoboken, New
Jersey, USA, 2003, JOHN WILEY & SONS.
9.6 O.C. ZIENKIEWICZ, R.W. LEWIS, and K.G. STAGG, “NUMERICAL METHODS IN OFFSHORE
ENGINEERING,” Chichester, Great Britain, 1978, JOHN WILEY & SONS.
9.7 SUBRATA K. CHAKRABARTI, “HANDBOOK OF OFFSHORE ENGINEERING: VOLUME I
AND II,” Offshore Structure Analysis, Inc. Plainfield, Illinois, USA, 2005, ELSEVIER.
10. ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วันที่
13 มิถุนายน 2555
20 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555
04 กรกฎาคม 2555
11 กรกฎาคม 2555
18 กรกฎาคม 2555
25 กรกฎาคม 2555
01 สิงหาคม 2555
04 สิงหาคม 2555
-12 สิงหาคม 2555
15 สิงหาคม 2555
22 สิงหาคม 2555
29 สิงหาคม 2555
05 กันยายน 2555
12 กันยายน 2555
19 กันยายน 2555
26 กันยายน 2555 01 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2555

แผนการสอน วิชา Offshore Engineering

เนื้อหา
Overview
Introduction to offshore structures
Structural analysis of offshore structure
Matrix Structural Analysis
Matrix Structural Analysis (cont'd)
Aspects of planning, operational and environmental conditions
Environmental loading conditions
Environmental loading conditions (cont'd)
Midterm examination
Introduction to Design of fixed offshore structure
Design of tubular steel jackets , Member design, joint design, allowable
punching shear, Design of columns, Detail design of large steel girders
Connections and stress concentrations in complex structures
Stiffened flat plating, stiffener design Fatigue and Fracture mechanics
Foundation piles, axial pile capacity, pile make-up
Foundation piles, axial pile capacity, pile make-up (cont'd)
Foundation piles, axial pile capacity, pile make-up (cont'd)
Final examination

2

1 วิชานี้ สอนออกแบบ โครงสร้าง นอกฝั่ง โดยเน้นไปที่โครงสร้างนอกฝั่งแบบยึดแน่น (Fixed Platform) ทั้ง concrete และ steel platforms 12.updated 20120613 11. การตัดเกรด A B+ B C+ C D+ D F 100-80 79-75 74-65 64-60 59-50 49-42 41-34 33-0 12. ไปจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน � ให้ นศ. ไปทบทวนวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อหมุน คาน และโครงข้อแข็ง โดยวิธีเมตริกซ์ แผนการสอน วิชา Offshore Engineering 3 .2 หลังจากเรียนจบวิชานี้ นักศึกษาควรจะสามารถออกแบบโครงสร้างแท่นขุดเจาะแบบยึดแน่นในอ่าวไทยซึ่ง ลึก ≤ 300ft (90m) (อ่าวไทยลึก~40-80m)ได้ HW#0: � ให้ นศ. สรุป 12.

for user interaction with the output of one program before input to another. . The relationships among the components of the SACS system are schematically illustrated in the flow diagram below. Click on the component of the flow diagram to get more details on that item. SACS consists of several compatible structural analysis programs which are interfaced to each other to eliminate the requirement.SACS? (Structural Analysis Computer System) is a finite element structural analysis suite of programs for the offshore and civil engineering industries. All programs include a full complement of standard engineering defaults in both English and Metric units to simplify input. but not the ability.

transportation inertia. buoyancy. Launch. sling. . and upending load generation.Interactive Modeling Jacket Installation and Transportation • • • 3D Launch time history analysis. including gravity. Flotation and upending analysis. and tank load generation.

Jacket Pushover Analysis Pushover Analysis - Plot Indicating X-Brace and Leg Failure Pushover Analysis - Plot Showing Elasto-Plastic Leg Buckling and Pile Plasticity . Static Analysis • • • • • • • Beam. skin friction and adhesion soill data generation. Includes strain hardening and joint flexibility. Pile fatigue analysis. Equivalent linearized pile element or stiffness matrix creation. Please click on any picture to display a larger version. The following plots show typical results from EDI's Collapse programs. Includes five wave theories and complete hydrostatic/dynamic overide capabilities. API 20th Edition environmental loading fully implemented. wind. P-Y. Non-linear Plastic Analysis • • • Non-linear plastic collapse and large deflection analysis. and current load generation. Reinforced concrete sections. Foundation Analysis • • • • Non-linear pile/soil interaction and code check for tubular and non-tubular pile cross-sections. API. Beam/finite element thermal loads. plate.Environmental Load Generation • • • • Wave. gravity. including bi-axial beam columns. Specified support displacements. Elastic spring supports and superelement implementation. Ultimate strength/risk evaluation. Diffraction wave generation via WAMIT and MORA program interface. T-Z. shell. Stiffened cylinder and box cross-sections. buoyancy. solid and non-linear gap elements. Plate and shell pressure loads.

API 2U and 2V Bulletins. Code Check and Redesign • • • • Interactive post processing. Extreme wave analysis. in 3D graphics environment. Overall stability of members in compression is also monitored. Ice vibration and impact analysis. This will allow the user to adjust the load incrementation characteristics to match the nonlinear behaviour of the structure. DNV ship impact curves have also been added to Collapse View to determine energy absorbed by the ship during an impact with an offshore installation.Pushover Analysis - Blast Wall Analysis - Boat Impact Analysis of Jacket Leg Plot Showing Foundation Axial Capacity Utilization at Failure Load Using Large Deflection Elasto-Plastic Plate Elements Using Elasto-Plastic Plate Elements Local member buckling and joint failure events are now fully implemented within Collapse. The user will also be allowed to fracture a given member at a specific load step or load factor or a user defined critical strain. Dynamic Analysis • • • • • • • • • • Animated mode shapes Earthquake response spectrum and time history analysis. Joint failure events are now included in the local history report. Future enhancements to Collapse View will allow the user to generate a SACS model of the structure at any given load step in its deformed configuration. Codes from 1977 to present supported. BS5950. . Dynamic Spectral extreme wind and wind fatigue analysis. and Danish codes. including member and plate code check and redesign. Future enhancements to Collapse will include a restart feature which will allow users to restart an old analysis at any load step. AISC. LRFD. The user may now specify the total number of load steps to be read into Collapse View. Plate plasticity color contours have now also been fully implemented. Engine vibration with gas torques. DNV. Deterministic and random dynamic wave response analysis. NPD. Results can now be requested for specific joints or members. The interactive viewer Collapse View has been enhanced to display piles when viewing Collapse results. response spectrum or PSD base driven analysis. Equivalent static load and modal acceleration techniques. Click here for more information on non-linear capabilities. API (including 20th Edition). Time history. Pile plasticity or foundation axial capacity utilization may be displayed using color contours. Base and force driven vibration analysis.

• • • • • • ACI 318R-89 (Revised 1992) reinforced concrete code. • • Presentation of analysis results for models composed of plate. Deflected shape. Crack propagation prediction. shell and solid finite elements. weight control and cost analysis. Automatic finite element joint mesh generation. Spectral and deterministic fatigue analysis. including overlapping joints. Joint detailing and lofting. Full interface to FEMGV finite element results viewer. Drafting and Material Takeoff • • • • • Interactive graphics program creates drawings in DXF format. 3D hidden line drawings. Material take-off. Interactive check and redesign for spectral and determinisic fatigue. plate stress contours and shear and bending moment diagrams. . Tubular joint punching shear and strength check. Click here for more FEM details.

.

SACS® consists of several compatible structural analysis programs which are interfaced to each other to eliminate the requirement. material properties and environmental conditions are generated by the input generating programs and reside in the common input file. Additionally. complete dimensioned structural drawings. plots of the structural geometry. Any structure not satisfying the code may be automatically redesigned. evaluate the performance of the structure with respect to any of several structural codes.SACS Described Engineering Dynamics. The solution programs operate on this data and produce the common solution file which contains joint displacements and element internal forces. The post processing programs. bills of materials and lofting data are automatically produced. member dimensions. Inc. All structural data: geometry. . for user interaction with the output of one program before input to another. but not the ability. The relationships among the programs comprising the system are schematically illustrated in the flow diagram below. using this information. All programs include a full complement of standard engineering defaults in both English and Metric units to simplify input. Finally. deformed shapes and code checking information are available. has developed the SACS® system of software for both offshore structures and general civil engineering applications.

steel code check and redesign. TOW and LDF large deflection. inertia and moving load generation. environmental load generation. SACS IV solver and interactive graphics postprocessor. load case combination. beam and finite element capability. tension/compression nonlinear elements with initial gap. linear large deflection analysis and full output report and plotting capabilities. TOW and LDF large deflection. The package also includes COMBINE. This package includes automatic model generation. GAP. as bundles or as individual modules. steel code check and redesign. GAP. The system is modular and may be purchased or leased monthly as a complete package. beam and finite element capability. STATIC II Pro: Professional Static Analysis Package The Professional Static package contains capabilities required for static structural analysis. The package includes the interactive graphics modeled with advanced 3D capabilities. load case combination. inertia and moving load generation. single pile/soil interaction. The package also includes SEASTATE. TOW and LDF large deflection. Requires use of the STATIC I Pro. JOINT CAN. COMBINE. The following prices apply to a single user system which allows execution only on the machine to which the security key is attached. . The package also includes TOPSIDES LOADING. and dolphin structures. beam and finite element capability. NON-LINEAR I: Basic Non-Linear Add-on The Basic Non-linear Add-on package permits non-linear soil/pile/structure interaction analysis of fixed offshore structures with multiple fixed supports using the PSI program modules. COMBINE. inertial and moving load generation. SACS IV solver and interactive graphics post-processor. PILE. wind and gravity load generation. tension/compression nonlinear elements with initial gap. STATIC I Pro: Professional Static Offshore Package The Professional Static Offshore package contains capabilities required for typical offshore jackets. linear large deflection analysis and full output report and plotting capabilities.Analysis Packages The SACS® system is available for the PC environment using Windows NT/2000/XP. This package includes automatic model generation. GAP. linear large deflection analysis and full output report and plotting capabilities. This package includes automatic model generation. wharfs. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. tension/compression nonlinear elements with initial gap. tubular connection check. load case combination. The package includes the interactive graphics modeled with advanced 3D capabilities. SACS IV solver and interactive graphics post-processor. The package includes the interactive graphics modeled with advanced 3D capabilities. STATIC III Pro: Professional Static Topsides Package The Professional Static topsides package contains capabilities required for typical topside and deck analysis. steel code check and redesign.

This package contains the modules of the DYNAMIC II Add-on Package and the FATIGUE Pro module. Plastic analysis includes pushover. including evaluation of results vs. including CQC and SRSS modal combination techniques. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. Requires use of the STATIC I Pro. time history and deterministic wave response analysis. vibration analysis. time history or spectral fatigue analysis. vibration allowable curves. Requires use of the STATIC I Pro. vibration allowable curves. This package contains the modules of the DYNAMIC I Add-on Package and the FATIGUE Pro module. This add-on package permits response spectrum and time history seismic analysis. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. and ice dynamics (DYNAMIC RESPONSE program module) or random. Requires use of the STATIC I Pro. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. including evaluation of results vs. time history and deterministic wave response analysis (WAVE RESPONSE program module). Requires use of the STATIC I Pro. The PSI non-linear soil/pile/structure interaction program module. . ship impact and blast non-linear analysis. DYNAMIC FATIGUE I: Basic Dynamic Fatigue Package The Basic Dynamic Fatigue Package contains the modules required to determine the fatigue damage of a dynamic system. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. vibration analysis. Requires use of the STATIC I Pro. DYNAMIC FATIGUE II: Advanced Dynamic Fatigue Package The Advanced Dynamic Fatigue Package contains the modules required to perform any dynamic deterministic. including CQC and SRSS modal combination techniques. DYNAMIC II: Advanced Dynamic Add-on The Advanced Dynamic Add-on package includes the DYNPAC dynamic characteristics module and the DYNAMIC RESPONSE seismic and vibration analysis module and the WAVE RESPONSE dynamic wave load generation module. the COLLAPSE non-linear plastic analysis program module and the COLLAPSE VIEW interactive collapse results processor are included in this package.NON-LINEAR II: Plastic Non-Linear Add-on The Plastic Non-Linear Add-on package includes non-linear foundation and non-linear and plastic analysis capabilities. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. and ice dynamics and random. This add-on package permits either response spectrum and time history seismic analysis. DYNAMIC I: Basic Dynamic Add-on The Basic Dynamic Add-on package includes the DYNPAC dynamic characteristics module and a choice of either the DYNAMIC RESPONSE seismic and vibration analysis module or the WAVE RESPONSE dynamic wave load generation module.

MARINE III: Advanced Marine Transportation/Installation Add-on The Advanced Marine Transportation and Installation add-on permits transportation. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. DIFFRACTION INTERFACE I: Single Body Wamit/Mora Interface Add-on The Single Body Wamit/Mora Interface add-on allows the SACS system to interface with either the Wamit or Mora diffraction wave program for single-body floating studies. The add-on package contains the SACS/Wamit Interface. motion.MARINE II: Marine Installation Add-on The Marine Installation Add-on package permits launch and upending analysis. . The package contains the MOTION/STABILITY. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. STATIC II Pro or STATIC III Pro package in addition to either the Wamit or Mora diffraction wave package. The add-on package contains TIME DOMAIN DIFFRACTION and the GLOBAL LOAD program modules and requires use of the STATIC I Pro. STATIC II Pro or STATIC III Pro package. Requires use of the STATIC I Pro. FLOTATION and LAUNCH program modules. Requires use of the STATIC I Pro. The add-on package contains LINEAR DIFFRACTION and the GLOBAL LOAD program modules and requires use of the STATIC I Pro. DIFFRACTION INTERFACE II: Multi Body Wamit Interface Add-on The Multi-Body Wamit Interface add-on allows the SACS system to interface with the Wamit diffraction wave program for multi-body floating studies. STATIC II Pro or STATIC III Pro package in addition to the Wamit diffraction wave package. SUPERELEMENT and GLOBAL LOAD program modules and requires use of the STATIC I Pro. stability. The package includes the LAUNCH and FLOTATION program modules. DIFFRACTION WAVE II: Time Domain Diffraction Wave Add-on The Time Domain Diffraction Wave Add-on allows for single body time history second order diffraction wave analyses. upending and launch analysis. The add-on package contains either the SACS/Wamit or SACS/Mora Interface and the GLOBAL LOAD program modules and requires use of the STATIC I Pro. DIFFRACTION WAVE I: Linear Diffraction Wave Add-on The Linear Diffraction Wave Add-on allows for single body linear diffraction wave analyses. STATIC II Pro or STATIC III Pro package.

• Automatic offshore jacket and deck generation. • Automatic Cartesian. . pressure and skid mounted equipment loads. • Automatic weight or load generation including gravity. • Executes all batch program analyses. • Allows SACS model files to be ported directly to a PDMS macro file which creates the 3D model in PDMS. • Code check parameter generation including K-factors and compression flange unbraced lengths. • Launches all SACS interactive programs. • Includes command line help and power buttons for the most commonly executed tasks. TurboCAD Professional and other Acis enabled CAD packages. • Extensive plotting and reporting capabilities. • Seastate data generation capabilities. material and section properties and loading. • Maintains data backup. • Beam and/or finite element modeling including plate and shell elements. cylindrical or spherical mesh generation. • Allows SACS model files to be converted into 3D SAT file format compatible with AutoCAD. • Automatic input error detection. • Allows access to all SACS system configuration settings. PrecedePro: Interactive full screen color graphics modeled • Model generation capabilities include geometry. CADKey. •Specifies analysis options without changing data input file. • Supports full 3D geometry and section properties. including system file location and security key settings. • Supports PDMS section libraries in addition to creating PDMS sections for sections defined in the SACS model.Program Details SACS Executive: Common interface to program suite • Controls and connects all elements of the SACS system.

wide flanges.Data Generator: Interactive data generation for all programs • Full screen editor which labels and highlights data fields. • Solid and plate elements (isotropic and stiffened). 8 and 9 node shell elements. and provides help for data input. gravity. • Specified support joint displacements. • RAO and acceleration loading including nonstructural weights. • Deterministic and random wave modeling fordynamic response. •Moving loads generation • Diameter. angles. • Marine growth. • Elastic supports defined in global or reference joint coordinate system. • Weight load cases. margins. Postscript. • Supports five wave theories. tees. buoyancy and mud flow. channels. • Automatic data checking. • Current included or excluded. DXF. • Supports HP-GL. • Member. • Forces on non-structural bodies. European. • Unlimited load cases. Chinese and Japanese cross sections. etc. • Form-filling data input available as well as full screen mode. • Isoparametric 6. Windows Metafile (WMF). German. character size. • Beam and finite element thermal loads. • Generates load due to wind. Seastate: Environmental loads generator • Full implementation of API 21st edition. • Library of AISC. plate and box girders and stiffened cylinders and boxes. • Sends viewed plots to printer/plotter devices. plate and shell local and global offsets. Prevue: Interactive plot view utility • Ability to view plot files on screen. • P-delta effects •Master/slave DOF . Reynolds number and wake encounter effects dependent drag and inertia coefficients. SACS IV: Static beam and finite element analysis • Beam elements including tubulars. • Member hydrodynamic modeling for staticand dynamic analysis modeling. and SACS NPF plot file formats. cones. flooded and non-flooded members. UK. • Allows plot size. • Discrete Kirchoff Theory (DKT) thin-plates.

•Span (multi-member effects). bi-axial beam-column. Canadian. • Supports codes from 1977 to present. • Code check per ACI 318-89 (Revised 1992). • API (incl. • Deflection and creep calculation. Norsok. • Exchange model data with Precede. • Beam. LRFD.Post: Beam and finite element code check and redesign • Beam and plate element code check and redesign. supplement 2 and LRFD. DS449 and Canadian. . Tee and L cross sections. • Minimum & extreme seismic analysis. • Overlapping joints analyzed. Eurocode 3. • Generate complex finite element models. DNV. • Creates updated model with redesigned elements. AISC. • Detailed and summary reports. Norsok. Concrete I / Concrete II: Reinforced concrete code check and redesign • Rectangular. • Shear reinforcement check and redesign. • Hydrostatic collapse analysis. • Multiple reinforcement patterns can be specified. 21st edition). FEMGV: General Purpose Finite Element Data modeled and Results Viewer • Produced by Femsys Ltd. slab and wall elements supported. Joint Can: Tubular joint code check and redesign • Present and past codes including latest API 21st ed. • Reinforcement development length check. vectors. deformed shapes. graphs and animations for plate. • View detailed results contours. • Second order/P-delta analysis capabilities. • Connection strength (50%) check. • View post processor results in 3D. shell and solid finite elements. • Create meshes for ship hulls and semisubmersibles. British Standards and Danish DS449 code check. • API earthquake and simplified fatigue analysis. • Load combination capabilities. Circular. • Modify code check parameters.

Fatigue: Fatigue life evaluation and redesign • Spectral. • Same plotting and code check features as PSI. • Automatic generation of linear equivalent pile stubs for dynamic or static analysis. • Full plotting and graphical representation of soil data and results. including in-line allows for braces to be selected with the connections and connections with user mouse. • Reads connection defaults when joint and/or • Reports have been expanded and brace is/are selected. Pile: Isolated 3D pile analysis • Beam column and pile batter effects included. supplements). T-Z. • API P-Y. LRFD. • P-Y and T-Z curves. • Full structural analysis and pile code check API. HSE. • Load path dependent joint classifications. API (including 21st ed. • Graphical representation of soil data. HSE and Norsok thickness dependent recommended S-N curves. DS449 and Norsok Codes. skin friction and adhesion data generated from soil properties per API. in the batch program. Interactive Fatigue: Interactive fatigue life evaluation • Allows SCF theory to be changed for any • Shows the 3-D view of the connection and type connection. OchiHubble double peaked and user defined spectra. JONSWAP. • Automated or user specified connection details. • API (including 21st ed. to calculate and display SCFs before viewing • Reports and plots can be displayed on the capacity or modifying properties. stresses. AWS. • Creates wave spectra from scatter diagram. incl. DNV. • SCF calculations recommended by. • Pile stub superelements. •Specify force at or below pilehead •Specify pilehead displacements • Specified pilehead forces or displacements. • Auto redesign. P-Y. • Cyclic stress range calculation procedures include wave search. • Non-uniform piles. . pile and structure interaction • Beam column effects included. • Shifted P-Y curves for mudslides. • Uses Paris equation to predict crack growth rate due to cyclic stresses. • Uses PSI soil data. • Recognizes all SCF and S-N options available • Auto redesign. DS449. •Multiple run damage accumulation • Pierson-Moskowitz. thus eliminating the need reworked to make them easier to read. PSI: Non-linear soil. supplements). time history and deterministic fatigue analysis. defined SCFs. T-Z curves. Canadian and DNV. HSE. • Optional pilehead springs. screen and/or saved to a file. curve fit and interpolation. • Includes wave spreading effects. • Pile fatigue analysis. Norsok. axial adhesion and springs.

• Display deflected shapes for static and dynamic analyses.Superelement: Automated substructure creation and application • Unlimited number of superelements. • Translation and rotation of superelements. . • Extensive reporting and plotting capabilities. • Code check and redesign by individual or group of elements. • Solves plate membrane problems. • Accounts for P-delta effects. stresses and internal forces on elements. Combine: Common solution file utility • Combines dynamic and static results from one or multiple solution files. • Labels UC ratio. • Color plate stress contour plots. • User control of all code check parameters. • Full stress recovery. • Superimposes mode shapes. • Superelements can contain other superelements. • User defined stiffness matrices. • Creates updated input model file for reanalysis. Large Deflection (LDF): Large deflection analysis • Iterative solution for geometric non-linearities. • Display shear and bending moment diagrams. • “Worst case” combination of dead loads with earthquake response. • Supports same codes as Post module. • Determine extreme wave loads from input spectra. Postvue: Interactive graphics postprocessor • Interactive member code check and redesign. • Color coded results and unity check plots. • Up to 1000 interface joints per superelement. • Formats solution files for transfer between different types of computers.

• Plastic members and finite elements.Collapse: Non-linear collapse analysis • Linear and non-linear material behavior. • DNV ship impact curves have also been added to the program to determine the energy absorbed by the ship during an impact with an offshore installation. • Guyan reduction of non-essential degrees of freedom. • Complete Seastate hydrodynamic modeling. • Non-structural weight modeling. • Joint Flexibility options. • Lumped or consistent structural mass generation. foundation axial capacity utilization and •Wide variety of graphing options including connection failures. • User input distributed and concentrated mass. Collapse View: Interactive program for presentation and visualization of Collapse results • The structural deformation and the • The program allows the user to display the progression of plasticity can be viewed as the analysis procedure graphically including color load is incrementally applied to show the coded plasticity. • Load cases may contain loading and/or specified displacements. •Plastic DKT plates. . • Impact analysis with automatic unloading. • Includes piles with non-linear soils and plasticity. formation of hinges. • Includes geometric non-linearities. • Non-linear springs. • Activate and deactivate elements. base shear. built in DnV ship indentation curves and energy absorption functionality. collapse mechanism clearly. • Full 6 DOF modes available for forced response analysis. Dynpac: Dynamic characteristics • Householder-Givens solution. • Sequential load stacking capability. • Automatic virtual mass generation.

• Buoyancy dynamic loads included.Wave Response: Dynamic wave response • Deterministic and random waves. • SRSS. • Launch sequence plot capability including barge and jacket silhouette for designated steps. • Stress. mudline clearance etc. user specified buoyancy and weights and hydrodynamic overrides. • Upending forces including gravity. • Zero crossing and RMS responses. •Time history analysis of wave and wind and time history load. JONSWAP.. internal load. forces and positions plotted vs. and buoyancy tank loads generated for any step of the upending sequence. • Vibration analysis with multiple input points with user specified frequencies and phasing. • Earthquake time history library. base shear and overturning moment transfer function plots available. Fourier analysis (e. • “Modal Acceleration” and non-linear fluid damping. dropped object and blast analysis. step. • Elastic dynamic response of floating structures including stingers. Ochi-Hubble and user spectra. • Initial floating and on bottom positions provided. buoyancy. gas torques). • Pierson-Moskowitz. • Full coupling with Fatigue program. Dynamic Response: General dynamic response and earthquake analysis • General periodic forces decomposed by • Frequency domain analysis. • Properties. ship spectra. CQC and Peak modal combinations. • Upending phase summary reports including pitch. • Upending steps can include multiple commands. • Time history. roll. This loading can be used for subsequent • Wind spectral loading capability linear static analysis or for non-linear • Structural and fluid damping. sling loads. Collapse analysis. • Input and output Power Spectral Densities with Probability Distributions. • Engine/compressor vibration analysis. response spectrum or PSD base • Ice dynamics and impact load analysis. • Dual hook capabilities. •Equivalent static load and incremental • API response spectra library and user input load output resulting from earthquake. • Time history of jacket and barge motions. • Unbalanced loads generated for any position. impact. • All phases of launch included. • Buoyancy tanks. • Stability and upending analyses. Launch: Jacket launch analysis • Full launch motion time history analysis including hydrodynamic forces in all directions. • Time history and harmonic force driven input. and yaw angles. • Response spectrum output at any joint. valves.g. • Closed form steady state response in the frequency domain. . Flotation: Jacket flotation and upending analysis • Color coded snapshots of each upending step. • Fluid-structure relative velocity and acceleration accounted for. driven input.

• Surface area calculations by elevation. a MORA diffraction wave analysis interface SACS/WAMIT and SACS/MORA: WAMIT and • Analyses multi-body problems with • Converts SACS model and wave information connecting stiffnesses. • Nonlinear Froude-Krylov and restoring • Sea loads and hydrodynamic pressure forces. • Non-linear ship motions. . weight control and cost estimation • Weld volume requirements and cost.. • Member lengths including cuts. Linear Diffraction: Linear Diffraction Analysis • Produced by Martec Ltd. displacements. • Material list. Gap: Non-linear analysis with one-way elements ele • Accurate simulation of loadout or transportation analysis using one-way elements. distribution. • Produced by Martec Ltd.G. MTO: Material take-off. • Performs workability analyses. • General non-linear elements. into wave diffraction program model (eg. • Regular or Irregular waves. • Includes mooring lines. • Prediction of ship motions. • Tension or compression gap elements with initial gap. • Bretschneider wave spectral model. • Automatic weight calculation. dependent coefficients into SACS transfer • Transfer functions include real and imaginary functions. Time-Domain Diffraction: Time History Second Order Wave Diffraction • Time history. cost estimate and weight control reports. • Steel tonnage and C. • Hydrodynamic pressure distribution on wetted hull of floating structures with/ without steady forward speed or arbitrary headings. • Generates distributed member and plate loads. • User input member and joint weights. • Output location for selected points. • Required protective anodes and cost. • Converts user defined loads into inertias. • Creates all input required for wave diffraction • Converts frequency and wave direction analysis. •Friction element. MORATM).Tow: Transportation inertia load generator • Input motion for six degrees of freedom. Motion/Stability: Ship Motion Analysis • Prediction of motions. • Includes mooring forces. portions for fatigue or extreme wave analysis. location. • Regular or Irregular seas. current and wind forces. velocities and accelerations.

co. Inc. 2113 38th Street Kenner. 505 20091-007 Rio de Janeiro Brazil RJ Tel: +55-21-2113-1717 Fax: +55-21-2113-1799 nsg@suporte-cp. Pluit Karang Cantik VII Blok R 3 U No.com. Kuwait & Bahrain) Authorized Representative: Aryatech Marine & Offshore Services Tarun Rewari Mob: +971 50 6519248 e-mail: info@aryatech.com mob: 281-455-1514 Curtis Owens. CIS AND TURKMENISTAN Representative: MAREAL Engineering & Consulting SACS Europe Henry Dupouy or Olga Boiche 12. Engineer c_owens@enautix.kr Representative: enautix 16203 Park Row. Ltd.net.br EUROPE.mx www.E. The programs have been used by over 300 companies to design over 1000 offshore platforms from the North Sea to the coast of Australia.suporte-cp. P.com Kay McCallum k_mccallum@enautix. del Parque 54769 Cuautitlan Izcalli.com AUSTRALIA Representative: WorleyParsons Level 12.au .com www. LA 70065 USA Tel: +1-504-443-5481 Fax: +1-504-443-6120 sacs@edi-nola. HOME OFFICE INDIA MEXICO Engineering Dynamics Inc. Malaysia Tel: 60 (3) 2073 7667 Mobile: 6012-288-5373 ramesh@shradservices. SA Antonio Castillo Flores Hda.sacs-edi. 9 Pluit Jakarta 14450 Indonesia Tel: +62-21-663 0164 Fax: +62-21-660 4521 MIDDLE EAST (UAE.Worldwide Support Engineering Dynamics.dupouy@mareal.eu olga. 2113 38th Street Kenner. B-1 Hauz Khas New Delhi. The programs are completely supported and maintained by EDI with the main support locations listed below.com WESTERN AUSTRALIA Representative: John Caro Application Technology & Specialties 108 Railway Street Cottesloe Western Australia 6011 Australia Tel: +61-8-9384-0928 Mobile: +61-(0) 401 099765 jcaro@. Suite 507. TX 77084 Tel: 281-579-1913 Fax: 281-579-1982 Heather Mack.worleyparsons. Saudi Arabia.lonadek.com KOREA TEXAS Representative: SACS Korea.com www.com Authorized Representative: Aryatech Marine & Offshore Services Pvt.co.net NIGERIA PT Indonesian Service Bureau Prince Centre. Lola Amao Lonadek Oil and Gas Consultants 285 Akin Olugbade Street Victoria Island Lagos. LA 70065 USA Tel: +1-504-443-5481 Fax: +1-504-443-6120 zcb@edi-nola.com www.net. 508 Olympia Bldg. de Xalpa 561-103 Col.com Josh Olson j_olson@enautix.com BRAZIL Representative: Dr. Suit # 605 JI.eu CHINA Engineering Dynamics Inc. Suite 130 Houston.sacs.com INDONESIA Agent: PT Indonesian Service Bureau Pradip Didwania Jl.kr www.com MALAYSIA & SINGAPORE Representative: Shrad Services Ramesh Ramasundram Level P. Jend. Sudirman. Analyst h_mack@enautix. Hda. has developed and marketed on a worldwide basis the proprietary SACS® programs since 1973. avenue du General de Gaulle 94550 Chevilly-Larue Tel: 33 (0)1 4740 31 61 Fax: 33 (0)1 4665 81 30 henry. 6th Floor.didwania@zee-eng. Estado de Mexico Tel: +52 (55) 5886-0042 +52(55) 5886-1294 Fax: +52 (55) 5886-0042 diplamar@prodigy. Block C Kelana Square Jalan SS 7/17 47301 Kelana Jaya Selangor. Nelson Szilard Galgoul SUPORTE Consultoria e Projetos Ltda.net Mob: +91-9999009126 Tel: +91 (11) 46018102 Fax: + 91 (11) 46018103 Representative: DIPLAMAR.com. Rua Visconde de Inhuama 134/Gr.mx contacto@diplamar.mareal.. Qatar.lee@worleyparsons.eu www.com www.br www.diplamar. 110016 India Tarun Rewari info@aryatech.com. 333 Collins Street Melbourne VIC 3000 Australia Tel: +61 3 8612 5180 Fax: +61 3 8676 3573 felicia.com Representative: Dr. Kav 3-4 Jakarta Pusat 10220 Indonesia Tel: +6221 5733966 Fax: +6221 5738808 pradip.sacs-edi. Nigeria Tel: +01-7940883 Fax: +01-7912090 Mobile: 08033216064 lolaamao@lonadek.boiche@mareal. Egypt. 196 Jamsilbon-Dong Songpa-Ku Seoul 138-759 Korea Tel: +82-2-421-8018/8019/8155 Fax: +82-2-421-8154 jangjt@sacs.zee-eng. Inc.bigpond.com www.