You are on page 1of 20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

FACULTATEA CONTABILITATE
CATEDRA CONTABILITATE SI AUDIT

ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII MANAGERIALE
(pe baza materialelor SRL “TABITA COM”)
PROIECT LA CONTABILITATE

Autor:
studenta gr. CON 133,
învățămînt cu fregvență redusă
Liliana LUPU
_______________
Conducător științific:
lector superior Corneliu BUGAN
_______________

Chișinău - 2016
1

Plan – model al proiectului la contabilitate cu tema “ Organizarea
contabilității manageriale”

Introducere.............................................................................................3

1. Contabilitatea managerială ca element al sistemului contabil: concepții și
definiții………………………………………………………………...…….6

2. Organizarea contabilității manageriale în cadrul SRL “TABITA
COM”......................................................................................................11

3. Direcții de perfecționare a contabilității manageriale la SRL “TABITA
COM”......................................................................................................16

Încheiere...........................................................................................................19

Bibliografie.........................................................................................................21

2

Contabilitatea de gestiune elaboreaza sisteme de control intern pentru a mari eficienta și a preveni fraudele. Aceasta evolutie a terminologiei trebuie legata de nuanta facuta de anumiti autori intre cost accounting și management (managerial) accounting.  selectarea celei mai bune alternative asupra operatiilor economice.Introducere Complexitatea activitatilor economice in conditiile de concurenta impuse de economia de piata determina creșterea rolului informatiei economico . bugetarea și controlul costurilor. Pentru management accounting . A gestiona resursele și costurile nu inseamna numai a incerca reducerea lor.  selectarea celei mai bune alternative drept decizie curenta. implicit. rezultatele previzionate ale entitatii. Fiecare etapa are nevoie de informatii economico-financiare care sunt furnizate in cea mai mare parte de contabilitatea de gestiune. Ideea trebuie afirmata cu convingere: contabilitatea de gestiune nu este o simpla tehnica de calcul care se aplica obiectelor. Alti autori au reluat aceasta idee.contabilitatea costurilor. de mecanica. ci un mijloc de orientare a comportamentului persoanelor. Procedura actului decizional se realizeaza prin parcurgerea mai multor etape:  identificarea problemei de rezolvat. Scopul analizei costurilor nu mai este doar cunoașterea costului produselor.  analiza de audit post decizionala (feedback . Ea contribuie la planificarea. Contabilitatea de gestiune trebuie sa-i ajute pe conducatori și pe cei carora li se deleaga puterea in toate fazele actiunii lor. Conceptul de management accounting (contabilitate manageriala) a fost promovat pentru a marca o opozitie intre abordarea care sustine ca „oamenii utilizeaza cifrele” §i care cauta sa influenteze comportamentul decidentilor și cea care „nu se ocupa decat de cifre. criteriul este fiabilitate presupusa de costuri. ci și obtinerea celui mai bun echilibru intre cheltuiala și utilitatea 3 . facand din contabilitatea costurilor parte a contabilitatii manageriale care intereseaza contabilitatea financiara pentru ca ea evalueaza anumite posturi ale bilantului. De calitatea informatiei depinde calitatea deciziilor curente și a celor luate pe termen lung.ul).  analiza efectelor fiecarei alternative asupra operatiilor economice.  identificarea directiilor alternative de actiune. care are ca unic obiectiv sa descopere costul produselor industriale”. ci și gestionarea resurselor economice ale intreprinderii. și.financiare in luarea deciziilor.

avind drept obiectiv principal – masurarea. cat de a actiona asupra lui. cedeaza locul la ceea ce unii numesc produs . explozia informaticii și diversificarea structurilor de tip baze de date orientează organizarea contabilității entită ții către modelul contabilității integrate. sub formă de situații de calcule și rapoarte. că la momentul actual. pregatire. interpretare și transmitere a informatiilor financiare și nefinanciare utilizate de management pentru a planifica. registrele care stau la baza 4 . contabilitatea de gestiune este procesul de identificare. rezulta ca scopul contabilitatii de gestiune este mai putin de a face cunoscut costul produselor. Trebuie de mentionat. Aceasta inseamna a lua decizii bune in toate domeniile care au influente asupra resurselor și costurilor intreprinderii. prezenta documentele primare.nu permite reflectarea distincta a cheltuielilor dupa natura lor economica.  De a controla costurilor de producție.pe care ea o creeaza.serviciu. evalua și controla in interiorul unei organizatii responsabilitatea utilizarii resurselor in baza criteriilor de performanta. de a despăr ți contabilitatea managerială de cea financiara. managerii gestionînd propria bază de date în func ție de interesul decisional. Anume acest fapt crează problema actuală a sistemului contabil . Lucrarea dată își propune să contribuie la organizarea contabilității manageriale in cadrul Fabricii de producere a încălțămintei “ TABITA COM ”. Din aceasta definitie. calculație. care la rindul ei prezintă un domeniu distinct în cadrul eviden ței conabile. entitățile din Republica Moldova practică o contabilitate integrate. control si analiza executării bugetelor în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale. Actuala metodologie de contabilitate și calculate a costurilor de productie intr-un singur circuit. obișnuit. colectarea. colectare. punandu-se accent pe caracteristicile de serviciu și de calitate asociate produselor. prelucrare și trasmiterea informației pentru bugetare. În acest caz.  De a intocmi. informațiile contabilității managerial sunt preluate. Punîndu.  De a calcula costurile. care are in vedere colectarea §i repartizarea acestora dupa destinatia lor . sunt necesare analize de costuri mai rafinate. analiza. cel mai fregvent.și urmatoarele sarcini in atingerea scopului:  De a forma deprinderi de soluționare a aspectelor practice privind eviden ța costurilor de producție. Intr-o alta abordare mult mai pragmatica. Intr-un mediu in care produsul standard. masurare.pe articole de calculatie . De astfel. borderourile.

bărbați și copii. Fabrica de producere a încalțămintei “TABITA COM” se specializeaza pe producerea si comercializarea incalțămintei de dame. localizate pe teritoriul Republicii Moldova. 5 . unde isi realizeaza produsele finite. Deține de 3 fabrici unde produce tot sortimentul de incaltaminte si 7 magazine.contabilității de gestiune.

O atentie deosebită se acordă comparării contabilității manageriale cu contabilitatea financiară. calculul cu operativitate a rezultatelor finale ale unitatii. ce prevede contabilitatea aferent contabilității managerial și divizarea contabilității manageriale de contabilitatea financiară.) care se cer a fi publicate. În primul paragraf “Contabilitatea managerială ca element al sistemului contabil: concepții și definiții” se dezvăluie esenta contabilității manageriale. se caracterizeză obiectul si metoda acesteia. intocmirea și prezentarea la termen a situatiilor financiare anuale (bilantul. precum si actualitatea problemei de divizare a acestor 2 contabilitati pentru o monitorizare armonioasa a costurile de productie. 6 . contul de profit și pierdere etc. În al doilea paragraf “Organizarea contabilității manageriale în cadrul SRL “TABITA COM” ” se examinează organigrama entității „ TABITA COM ”. trei părți de bază și încheiere. Paragraful 3 “Direcții de perfecționare a contabilității manageriale la SRL “TABITA COM” ” conține descrierea concepțiilor de organizare a contabilității manageriale și direc ții de organizare și perfecționare a contabilității manageriale în cadrul entității ” TABITA COM ”.Lucrarea de fata constă din introducere. stabilirea situatiei patrimoniului .

Ca rezultat. etc. In conditiile dezvoltarii relatiilor de piata are loc procesul integrarii functiilor traditionale de gestiune intr-un sistem unic de colectare. Contabilitatea 7 . pastrarea locurilor de munca. Contabilitatea financiara are dept scop pregatirea informatiei pentru utilizatorii interni si externi in baza regulilor si principiilor contabile comune pentru toate intreprinderile.1. Sistemul dat gestioneaza intreprinderea . ci si a scopurlor mult mai strategice : supravietuirea intreprinderii in conditiile unei concurente dure. Elaborarea deciziilor manageriale eficiente si operative la etapa actuala depinde sin ce in ce mai mult de nivelul informatiei furnizate de evidenta contabila. orientindu-se spre atigerea nu numai a scopurilor operative curente . Conceptia reformei contabilitatii in Republica Moldova prevede subdiviziunea contabilitatii n contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune ( manageriala). selectare. cum ar fi profitul . In perioada economiei administrative de comanda si planificarii centralizate a avut loc separarea treptata de serviciul contabil a sectiei de planificare si a celei financiare cu transmiterea unei parti a imputernicirlor contabile acestor sectii. activitatea contabilului s-a redus practic la inregistrarea faptelor vietii economice a intreprinderii in scopul pregatirii si intocmiri rapoartelor. Contabilitatea managerială ca element al sistemului contabil: concepții și definiții Crearea mecanismului de desfasurare a activitatii de intreprinzator in conditiile relatiilor de piata largeste considerabil sfera de interese a intreprinderii si complica procesul de gestionare a acestuia. O asemenea delimitare necesita restructurarea organizatorica si metodologica semificativa a sistemului contabil in intregime cu evidentierea scopurilor fiecarei parti componente. In forma cea mai generala sistemul contabil trebuie sa reflectetoate aspectele activitatii a agentului economic astfel incit informatia cuprinsa in aceasta sa permita utilizatorilor interni si externi sa aprecieze situatia și să ia decizii argumentate. generalizare a informatiei si luarii in baza acesteia a deciziilor mangeriale.

foloseste metode . Contabilitatea manageriala poseda trasaturi distinctive. Contabilitatea manageriala ofera informatii privind gestiunea interna a intreprinderii. organizare. prin care se urmareste dirijarea activitatii economice corespunzatoare anticiparilor. prin intermediul caruia managerii isi concentreaza atentia in directia atingerii scoprilor propuse. control si reglare. a stabili un sistem de responsablitate pentru fiecare manager ce se afla in fruntea unei subdiviziuni anumite. Activitatea intreprinderii in conditiile economice de piata necesita o astfel de organizare a contabilitatii manageriale care sa permita a determina rezultatele activitatii fiecarei subdiviziuni structurale .financiara fooseste un limbaj formalizat si normalizat. Procesul de gestiune este asigurat prin intermediul functiilor de planificare. Gestiunea acestor manageri are drept scop concordarea activitatii economico-financiare a intreprnderii care consta din trei elemente aflate in relatii reciproce: activitatea operationala. procedee. activitatea de investitii si activitatea financiara. implimentare. Pe baza acestora este posibila luarea oportuna a tuturor deciziilor care sa permita adaptarea intreprinderilor la conditiile pietii concurentiale . este influietata de aspecte juridice si este obligatorie pentru toti agentii economice. mijloace si principii proprii care la intrepriderile straine se exprima in conceptia organizarii contabilitatii manageriale. Gestiunea reprezinta un sistem de influenta dirijata asupra proceselor economice din partea administratiei . Planificarea reprezinta un ansamblu de actiuni coerente. determinate in cadrul unui pan. Procesul de planificare include:  determinarea scopurilor  cautarea variantelor alternative de actiuni  culegerea informatiei privind variantele alternative de actiuni  alegerea caii optime din variantele alterative pentru atingerea scopului  realizarea deciziilor luate 8 .

Scopurile enumerate determina contabilitatea manageriala ca un sistem integru si coordonat.Organizarea consta in crearea sau perfectionarea structurii organizatorice a intreprinderii. Continutul contabilitatii manageriale este determinat de scopurile gestionarii. 9 . care asigura realizarea in practica a scopurilor trasate.  controlul. Implimentarea reprezinta un proces in cadrul caruia participantii actioneaza rezulativ si eficient in vederea realizarii planurilor propuse. care unesc diferite niveluri de gestiune. Eficienta controlului si reglarii depinde de actiunile de corectare. Scopurile de baza a contabilitatii manageriale sunt:  acordarea asistentei informationale manageilor din intreprinderi la luarea deciziilor operative. care se pot modifica in functia de interedele si sarcinile care stau in fata conducatorilor subdiviziunilor interne ale intreprinderii. Controlul si reglarea presupun compararea rezultatelor efctive cu cele planificate in scopul determinari abaterilor si corectarii divergentelor. planificarea si pronosticrea eficientei economice a activitatii intreprinderii si a centrelor de responsabilitate ale acesteia.  asigurarea bazei informationale pentru formarea preturilor  alegerea celor mai eficente directii d dezvoltare a intreprinderii. orientate spre aducerea rezultatelor efective in concordanta cu cele planificate in functie de cauzele abaterilor. orientat spre evenimentele viitoare pentru a influenta derularea evenimentelor curente. Sarcina activitatii organizatorice consta in repartizarea obligatiilor intre executori si coordonarea activitatilor lor in baza relatiilor informationale interne.

 luarea deciziilor manageriale pe termen lung si coordonarea dezvoltarii intreprinderii in viitor in baza analizaei si evaluarii rezultatelot efective ale activitatii acesteia. posibilitatea de a-si mentine piata. intensificarea concurentii. prin urmare. legatura dintre volumul de productie si profit . ) Deciziile manageriale pe termen ling au o influienta majora asupra perspectivei entitatii si exactitatea informatiei despre posibilitatile entitatii si mediul ei economic este foarte semnificativa. formarea preturilor. Acestea sunt:  asigurarea tuturor nivelurilor de gestiune cu informatii necesare pentru planificarea curenta (intocmirea bugetelor operational si financiar). De aceea deciziile strategice trebuie sa fie prerogativa a managerilor superiori. etc.gestiunea activelor curente si datoriilor pe termen scrut. Operatiunile cu caracter exclusiv financiar ( operatiuni cu hartii de valoare.evidenta condumurilor de productie si determinarea costului efectiv al productiei. Sub aspect general subiectul contabiitatii manageriale il constituie activitatea economica a intreprinderii si a subdiviziunilor structurale ale acesteia pe parcursul intregului ciclu de gestiune. afluxul mijloacelor banesti pentru fiecare varianta alternativa etc. in activitatea financiara si de desfacere analiza rantabilitatii. scaderea producerii.in diferita conjunctura economica (ritmul inalt al inflatiei.  formarea informatiilor. 10 .  exercitarea controlului operativ si evaluarea rezultatelor activitatii subdiviziunilor interne si a intreprinderii in intregime in atingerea scopului propus. in activitatea de productie .Teoria stiintei gestiunii creeaza o imagine si despre subiectul contabilitatii manageriale. Cunoasterea asentei contabilitatii manageriale si a subiectului acestei perminte formularea functiilor contabilitatii manageriale. operatiuni de arenda) se afla in afara subiectului contabilitatii manageriale. in activitatea de aprovizionare urmeaza sa fie reflectate problemele privind gestiunea stocurilor de marfuri si materiale. deciziile manageriale depind de capacitatea entitatii de a previziona ritmul cresterii diferitor indicatori economico – financiari. care servesc drept mijloc de comunicare interna intre nivelurile de conducere si diferite subdiviziuni structurale ale intreprinderii. Alegerea strategiei determina perspectiva dezvoltarii entitatii si. Astfel. in alte tipuri ale activitatii operationale .

de productie. utilizand conturile contabilitatii financiare. precum si rezultatele activitatii atit a intreprinderii in intregime. umane si financiare de care dispune entitatea la momentul dat. cat si a subdiviziunilor structurale separate. Cit priveste obiectele contabilitatii manageriale . ele cuprind resursele economice de care dispune intreprinderea. procesele economice. Obiectele contabilitatii manageriale cuprind astfel de tipuri de activitati . entitatilor cu numar mic de angajati sau cu o complexitate scazuta. Contabilitatea manageriala integrata se bazeaza pe organizarea fluxului informational pe doua canale.Concomitent cu deciziile strategice administratia entitatii ia decizii manageriale care nu atrag resursele pe o perioada indelungata. cum sunt activitatea de aprovizionare . 11 . 2. financiara si de desfacere. Astfel de decizii manageriale se considera curente sau operative si sunt in prerogativa managerilor la nivel inferior. Organizarea contabilității manageriale în cadrul SRL “TABITA COM” Contabilitatea manageriala in partida simpla este specifica formelor simple de organizare. Luarea deciziilor manageriale curente se bazeaza pe situatia economica curenta si evaluarea resurselor materiale. o parte din activitatea de investitii. de organizare .

integrat cu contabilitatea financiara. Conceptia organizarii contabilitatii de gestiune intr-un sistem conectat. Dezavantajul: scurgerea informatiilor considerate confidentiale. in cazul firmelor mici. In teoria si practica moderna a contabilitatii manageriale dupa tipul de conexiune intre contabilitatea financiara si cea manageriala. adica a unui sistem de conturi independent. 12 . fara o scindare riguroasa a acestora. Solutia integrarii contabilitatii de gestiune in contabilitatea financiara este destul de delicata. se confrunta 2 conceptii generale de organizare a acesteia si anume: a. In schimb. distinct. contabilitatea manageriala si cea financiara se realizeaza concomitent. prin detalierea si prelucrarea informatiilor furnizate de acestea in functie de nevoile manageriale. Se reproseaza acestei conceptii faptul ca face sa dispara. realizandu-se un singur circuit informational contabil. Conceptiile moderne de organizare a contabilitatii manageriale s-au dezvoltat cu ajutorul unor modele operationale de gestiune. Avantajul: reducerea volumului de munca aferent contabilitatii. nevoile interne de informare si specificul activitatii.Contabilitatea manageriala dualista presupune existenta unui circuit autonom. Conceptia organizarii contabilitatii de gestiune intr-un circuit cmplet autonom fata de contabilitatea financiara – denumita conceptia dualista de organizare a contabilitatii (dualism contabil). In optica contabilitatii internationale. ceea ce face dificila intocmirea si prezentarea contului 351 „Rezultatul financiar total” din contabilitatea financiara. Adversarii contabilitatii integraliste sustin ca aceasta solutie este greu de practicat datorita interferarii inregistrarilor din contabilitatea financiara cu cele din contabilitatea manageriala. b. functiile contabilitatii de gestiune sunt preluate adesea de contabilitatea financiara. Astfel. intreprinderile mari isi organizeaza o conatbilitate manageriala bazata pe proceduri detaliate si riguroase. Organizarea contabilitatii manageriale se realizeaza in raport cu marimea intreprinderii. la finele fiecarei perioade de calcul. deoarece presupune combinarea functionalitatii sistemelor de conturi specifice contabilitatii de gestiune cu functionalitatea conturilor de cheltuieli (clasa 6 „Cheltuieli”) si respectiv de venituri (clasa 7 „Venituri”) ale contabilitatii financiare. conturile de cheltuieli si de venit din contabilitatea financiara. care integreaza cele 2 componente – denumita conceptia monista (integralista) de organizare a contabilitatii (monism contabil). respectiv sa soldeze.

-cresterea utilizarii pe scara larga a metodelor de calculatie a costurilor partiale care se preteaza la modelele de prelucrare automata a informatiilor si la filozofia proceselor moderne de management. cu utilizarea unui sistem de conturi specific. putandu-se merge pana la organizarea si conducerea fiecarei contabilitati in birouri distincte. Acest model de organizare a contabilitatii manageriale in sistem integrat contabil găsește aderentă tot mai mare în rândul responsabililor din cadrul entităților economice datorita urmatoarelor aspecte: -lipsa unei aprecieri unanime din partea practicienilor in ceea ce priveste sistemul dualist de contabilitate. utilizand conturi-perechi cu aceeasi denumire care au o structura opusa si se reflecta „ca intr-o oglinda”. functionala si operationala a entitatilor prin antrenarea unui numar cat mai mare de responsabili in cadrul procesului de control si reglare al gestiunii entitatii. Romania etc.). Dezavantajul: majorarea volumului de munca contabil. Astfel in contabilitatea financiara. Organizarea contabilitatii in sistem integrat este determinata de realizarea prealabila a urmatoarelor demersuri: 13 . sector. unde nu se pune cu predilectie problema costului de productie. Belgia. -posibilitatea implementarii acestui model al contabilitatii manageriale pe structura organizatorica. cheltuielile si veniturile sunt urmarite dupa natura lor economica. productie. de a dispune in timp util de informatiile necesare asistarii procesului managerial. iar in contabilitatea manageriala consumurile. ci doar determinarea rezultatelor economico-financiare pe grupe de marfuri. Un astfel de subsistem este folosit in tarile cu o reglementare stricta a contabilitatii din partea statului (Franta. Organizarea contabilitatii manageriale in entitatea “TABITA COM” SRL se realizeaza in sistem integrat. consumurile sunt grupate pe elemente economice. Avantajul: asigura o confidentialitate mai inalta a informatiilor contabile. lucrari executate si servicii prestate). hala. fiecare din ele urmarind validarea obiectivelor sale specifice. brigada) si obiecte de calculatie (produse finite. Ea prevede utilizarea unor sisteme de conturi ale contabilitatii manageriale independente de cele ale contabilitatii financiare. Contabilitatea dualista consta in prelucrarea distincta a informatiilor de catre cele doua contabilitati. Aceasta conceptie satisface cerintele productiei si este orientata spre perfectionarea calculatiei si a controlului asupra consumurilor. cheltuielile si veniturile sunt grupate pe centre de consumuri (intreprindere.Se accepta totusi ca aceasta conceptie poate fi practicata cu succes de catre unitati economice specializate in comert si turism.

-stabilirea criteriului de structurarea a cheltuielilor pe elemente primare de cheltuieli sau articole de calculatie. respectiv a produselor. -identificarea purtatorilor de costuri.care transfera in diferite structuri de costuri un nivele relevant al cheltuielilor directe si/sau indirecte asupra costurilor si a caror distributie corecta poate inlatura situatiile de supraevaluare. productie. -identificarea “activitatilor esentiale” in cadrul fiecarei functii care genereaza un volum de activitate semnificativ. serviciilor si activitatilor ce fac obiectul calculatiei precum si a decupajelor tehnico-organizatorice si tehnologice in care se realizeaza. administratie. comerciala) care au o activitare notabila si sunt sub autoritatea unui responsabil.subevaluare sau subventionare a costurilor.-identificarea “functiilor vitale” ale entitatii (cercetare dezvoltare. 14 . lucarilor.

15 .

16 .

17 .

Direcții de perfecționare a contabilității manageriale la SRL “TABITA COM” 18 .3.

19 .

Încheiere 20 .