You are on page 1of 2

MODULUL I: DESEN TEHNIC INDUSTRIAL

Anul şcolar: ....................................................
Numele elevului .................................................................................
Clasa ........................................

TEST DE EVALUARE
COTAREA DESENELOR TEHNICE

1. Identificaţi răspunsul corect:
1.1. Simbolul conicității este:
a. >;
b. > ;
c. ˂.
1.2. Simbolul înclinării este:
a. Δ;
b. > ;
c. >.
1.3. Cota se exprimă în:
a. m;
b. cm;
c. mm.
1.4. Cota se notează astfel încât să poată fi citită:
a. de jos și din dreapta desenului;
b. de sus și din dreapta desenului;
c. de jos și din stânga desenului.
2. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii:
2.1. Linia de cotă se delimitează prin săgeți sau prin combinații de săgeți și puncte.
2.2. Linia de cotă se poate încrucișa cu alte linii.

(0,5px4=2p)

(1px2=2p)

3. Asociaţi elementele celor două coloane:
(0,5px4=2p)
A.
B.
1. linia de cotă
a. indică extremităţile elementului cotat
2. linia ajutătoare
b. valoarea numerică a dimensiunii elementului specificat
3. linia de indicaţie c. linia deasupra căreia se înscrie cota respectivă
4. cota
d. precizează elementul la care se referă o observaţie, o notare
convenţională sau o cotă, care din lipsă de spaţiu nu poate fi înscrisă
deasupra liniei de cotă
4. Scrieţi informaţia corectă în spaţiile libere din enunţurile de mai jos:
(1px3=3p)
4.1. Teşiturile reprezintă suprafeţe .................. de înălţime mică şi se execută la capetele găurilor sau
tijelor cilindrice.
4.2. Linia ajutătoare se trasează cu linie continuă ...........................
4.3. Cotarea poate fi: .........................., în lanț sau combinată.

Notă: Se acordă un punct din oficiu. Timpul de lucru este de 30 minute.

2. conice 4.BAREM Subiectul 1 (0. F Subiectul 3 (0. d 4.4. A 2. c 2. subţire 4. b Subiectul 4 (1px3=3p): 4.2. b 1. a 3. tehnologică Notă: Se acordă un punct din oficiu. a Subiectul 2 (1px2=2p): 2.3.5px4=2p): 1.1.1.3. c 1.1. .5px4=2p): 1.2. c 1.