You are on page 1of 78

Modulul

I

1. POVESTEA OMULUI
Com pletează enunţurile.
> O am enii de ştiinţă presupun că om ul a provenit de l a _______________________
> Om ul este num it homo sapiens, ceea ce în seam n ă___________________________
> Religia susţine că om ul a fost creat de
> Prim ii oam eni s-au n u m it________________________________________________
> ________________________________ este Curtea Sfîntă a oam enilor credincioşi.
2 . a) Clasifică pe două coloane cuvintele:
' M vanti :

^

7

::

i° m <

Dumnezeu

V ersiunea ştiinţifica

V ersiunea religioasă

b) Relatează, pe scurt, despre apariţia om ului pe Păm înt, folosind cuvintele din
una dintre coloanele completate.

M o d u l u l I. O M U L P E P Ă M Î N T ____________

a) Priveşte cu atenţie imaginile.

b) Descrie m odurile de viaţă ale oam enilor reprezentaţi în im aginile de m ai sus.
Oamenii primitivi

Oamenii contemporani

4 . Cum îţi im aginezi oam enii viitorului? Desenează-i.

Ha-ha!
- Mămico, e adevărat că toţi
oam enii au provenit de la maimuţă?
- Adevărat.
- Şi eu?
- Si
> tu!
- Şi dum neata?
- Si
> eu!
- N u ţi-a răm as vreo fotografie?

o CORPURILOR J . e) Relieful caracteristic ţării noastre este: Cîmpie deluroasă... prin săgeţi...... 5p.. • scoarţa terestră 7p- • învelişul gazos I O învelişuri externe • învelişul > viu • m antaua • învelişul solid învelişuri interne • nucleul • învelişul lichid Com pletează schema... t .. : : r ..... Munte. O M U L P E P A M I N T EVALUARE INIŢIALĂ Bifează varianta de răspuns corectă.M o d u l u l I.. a) Republica Moldova se află pe continentul: Europa.... Cîmpie.. Indică... legătura d intre coloane.. 2 ..... Asia...... Marea Neagră. Prutul..— exemple: exemple: \ = exemple: ... c) Ţările vecine cu Republica Moldova sînt: România..... Rusia. Oceanul Pacific.... Nistrul....... Ucraina.... d) Cele mai m ari ape curgătoare de pe teritoriul Republicii Moldova sînt: Dunărea... STĂRILE y 6p.... Australia. b) Cea mai m are întindere de apă din apropierea ţării noastre este: O Marea Mediterană.....

. 3 exemple de plante pen tru fiecare zonă. 2 activităţi ale om ului care dezavantajează animalele. . . O M U L P E P Ä M X N T 4 . Baltă O Pădure Livadă Grădină de legume 6 .bine.M o d u l u l I. . Notează. . Taie cu o linie însuşirile care nu corespund corpurilor. 2p. cel puţin. APA • • • • • • • AER lichid gazos solid incolor ocupă tot spaţiul liber fără m iros transparent 7p- 5 . 18-22 p.binişor.bravo. Zona Exemple de plante Cîmpie 5p.foarte bine. 27-30 p. Com pletează tabelul cu. r * _________________________________________________________ _ _ _ _ _________ Punctaj total: 32 Punctaj acum ulat: 30-32 p. 22-27 p. cel puţin.

M o d u l u l I. form a ochilor. . .. sim te. acţiunile tale faţă de cel care gîndeşte.îl respect. . a nasului b) diferiţi b) structura corpului c) identici şi diferiţi în acelaşi timp c) felul de a gîndi Com pletează schema cu caracteristici ale raselor um ane. acţionează altfel decît tine? . .Sînt atent faţă de el.Mă îndepărtez de el. SÎNTEM DIFERIŢI.îi neglijez sfaturile.. ŞI E M INUNAT! Notează cu (adevărat) sau cu (fals) afirm aţiile.Dau dovadă de înţelegere. > Toţi oam enii sînt: > O am enii se aseam ănă între ei prin: a) identici a) culoarea pielii. . O M U L P E P Ă M Î N T 2. RASELE UMANE Care este atitudinea.N u com unic cu el. . a buzelor.

au drepturi şi înda­ toriri. 5 .) . 1. 3. 4... Toate fiinţele um ane se nasc libere şi egale în .. O M U L P E P Ă M Î N T 4 a) C om pletează careul şi vei descoperi d en u m irea d rep tu lu i p rin cip al al fiecărui om .... 2. Orice copil are dreptul la a sisten ţă... D esenează în p ă tratele libere „chipurile” care lipsesc. Deci... b) Ce cunoşti despre num ele şi p renum ele tău? c) C rezi că o d ată cu dezvoltarea ta creşte şi num ele tău? A rgum entează. T o ţi. (Te p o t ajuta desenele d in d rep tu n g h iu l alăturat.M o d u l u l I.. Toţi copiii lum ii au dreptul să frecventeze şcoala. au dreptul la .

Dragă --------------------------------------------------------------------------------Numele meu esîe Dominic şi SÎnt cetăţean francez. Ce religie împărtăşeşti tu? 5. Cine alcătuieşte cea mai mare parte a populaţiei?__ 3. . 11). tradiţii respectaţi în ţara voastră. Aş dori să-mi comunici mai întîi informaţii despre locuitorii ei. 1. Com pletează scrisoarea. Ce minorităţi naţionale se găsesc în ţara ta? 4. Am citit despre ţara ta. LO CUITO RII ŢĂRII NOASTRE Alcătuieşte cîte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele-cheie (vezi m anualul.— b) Dorinţa mea este să ajung şi prin cîteva sate. Care este recomanda­ rea ta si i de ce?------------------------------------------------------------------------------------------------— 6. Mi-ar fi interesant să aflu ce obiceiuri. O M U L P E P Ă M Î N T 3. a)/ Asi dori să vizitez două dintre cele mai mari oraşe Care ar fi > din tară.Modulul X. Cîti t a ? ____________________ i oameni locuiescîn tara i 2. Republica Moldova. » acestea?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. p. şi am hotărît să o vizitez. SÎnt catolic.

Relatează succint despre o trad iţie sau u n obicei respectat în fam ilia ta.M o d u l u l X. legătura de sens dintre cuvintele celor două coloane. 6 . O M U L P E P A M I N T Indică. Inspiră-te şi de pe internet. H ristos a înviat! • încondeierea ouălor La M ulţi Ani! • M ărţişoare Naşterea D om nului • Pomul de Crăciun învierea D om nului Sorcova Mos Crăciun Prim ăvara 4 . p rin săgeţi. Scrie cîteva reguli p en tru o bună convieţuire a locuitorilor ţării noastre. înfrum useţează prosopul cu ornam ente specifice poporului nostru. R e p e re : X ® O 0^0 O A <£> .

• totalitatea locuitorilor unei ţări. O M U L P E P Ă M Î N T AUTOEVALUARE Acum ştiu şi pot.să stabilesc corespondenţe între term eni şi definiţiile lor.. lp - naţiune po ie <• • com unitate de oam eni care locuiesc pe acelaşi terito­ riu. cel puţin...M o d u l u l I.să enum ăr.. . 1.... cel puţin. . .să relatez despre cele 2 versiuni principale ale apariţiei om ului lp . O .. avînd origine şi tradiţii com une şi aceeaşi limbă.. O î . cîte 3 drepturi şi îndatoriri ce trebuie respectate de toţi locuitorii Terrei.5 p.. 2 . . 1.5 p. cîte 3 caracteristici pentru fiecare.să descriu rasele um ane enum erînd.

1.5 p..să relatez. O 6 ...să-mi imaginez o masă rotundă la care participă reprezentanţi ai diferitor etnii în cadrul c ăreia. 2p. O M U L P E P A M I N T .... 1. O Punctaj total: 10 .5 p.să enum ăr 3 lucruri prin care se deosebeşte localitatea m ea de alte localităţi.să descriu. viaţa oam enilor din localitatea mea. b) . în 5-6 propoziţii. .: a) .. ..M o d u l u l I. despre o tradiţie sau un obicei respectat în localitatea în care trăiesc.să pun în discuţie o problem ă a localităţii... în 8-10 propoziţii...

-i / te ■ f ÊÊ 2 . CORPUL U M A N Indică denum irile p ărţilo r principale ale corpului um an. • • • • • • • • picioare torace urechi ochi m îini gură abdom en nas . M p \ 1 -Ü - !/ i ! \ ' - '. t ----- Iî . p rin săgeţi. legătura dintre coloane.Modulul II 4. Cap Membre J . Trasează.

M I N U N E A M I N U N I L O R - OMUL. Pe polobocel - Un bostănel. C om pară corpurile vieţuitoarelor reprezentate. . b) E num eră reguli pe care le respecţi. \ - Ghici!-------Sînt două scăunele: Pe scăunele Un polobocel. Aşa îmi îngrijesc 1 [corpul. Pe bostănel Pădure. Asemănări 4 .M o d u l u l II . a) Ce reguli de igienă sînt ilustrate m ai jos? Descrie u na dintre im agini.

mesajele. apoi scrie-le.O CENTRALĂ TELEFONICĂ Com pletează enunţurile folosind cuvintele-reper. b) F orm ulează cîte u n e n u n ţ cu fiecare cuvînt descoperit. N um erotează cuvintele care indică „drum ul” parcurs de mesaje. să în ­ ţelegi lumea. M I N U N E A M I N U N I L O R - OMUL 5.M o d u l u l II. __________________________________________________________________ S » ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ r * ____________________________________________________________________ a) Descoperă cuvintele. cap. dă dispoziţii] Form ulează 2-3 întrebări în baza textului din m anual (p. CREIERUL . 19-21). C uvinte-reper organele de simţ. preia T . nervii. să gîndeşti%m ăduva spinării.

r* r*r * __________________________________________________________________ ochi limbă .Modulul I I . SIMŢURILE .O M U L 6 . M I N U N E A M I N U N I L O R . organ al vorbirii 2 . Organele de simţ Sim ţurile Rolul lor ochi auz stabileşte gustul.CERCETASII CREIERULUI 5 y C om pletează tabelul. Model: Simt mirosul plăcut al ceaiului de fructe cu ajutorul nasului.7 . gust sunet floare ureche vaz dulce telefon nas miros mi uscat mar piele auz roşu pipait plăcut ceai de fru cte haină b) Form ulează enunţuri conform m odelului. a) Stabileşte legături între cuvintele din cele p atru coloane.

7) Gustul pe care îl simţim cu vîrful limbii.. 12. 2) Adîncitura în care este situat ochiul. 1) Găurele m ici de pe suprafaţa pielii prin care corpul transpiră şi respiră. 10) Parte a urechii care captează sunetele. 3) Suprafaţa limbii este acoperită cu p a­ pile . 4) Lichidul ce se formează în gură şi aju­ tă la um ezirea mîncării. 8) Ajutorii creierului care transmit mesaje. 11) Organul gustului. 9) Parte a ochiului care reglează cantita­ tea de lum ină prim ită...M o d u l u l II .. M INUNEA M IN UN ILO R - OMUL 4 . 12) Sunetele se transm it prin aer în for­ m ă d e .. 5) Organul mirosului. Scrie reguli de igienă p en tru sănătatea organelor de simţ. . 6) Cel m ai m are organ de simţ.. C o m p letează g rila şi află d a to rită cui cu noşti lu m ea d in jur.

Bifează varianta potrivită p en tru fiecare enunţ. muşchii trunchiului C.8. muşchii gîtului . Notează litera corespunzătoare grupului de m uşchi ce provoacă fiecare d intre acţiunile date. a) C orpul om ului este susţinut în poziţie verticală de către: c) în tim pul odihnei muşchii: se relaxează muşchi □ schelet se contractează periodic se contractează coloana vertebrală şi se relaxează b) Scheletul om ului este form at din peste: d) Articulaţiile sînt: 100 de oase oase 200 de oase muşchi 300 de oase locul unde oasele se unesc între ele 2 . muşchii membrelor D. CORPUL U M A N ÎN MIŞCARE 1. craniulcoloana v e rte b ra lă oasele mîinii oasele piciorului f . întorci capul îţi exprimi mirarea prinzi mingea F alergi dansezi cînţi la pian f « « t i #* i A. muşchii capului B. Stabileşte corespondenţe cu ajutorul săgeţilor.

O b) Scrie 4-5 reguli care trebuie respectate p en tru a avea o ţin u tă corectă. M I N U N E A M I N U N I L O R .O MUL 4 a) Bifează im aginea ce reprezintă ţin u ta corectă a corpului.--------------------------------------------------------. a) Ce calităţi trebuie să ai pentru a practica acest sport? .M odulul II. ____________________________________________________________________________ Descrie sportul care îţi place cel m ai m ult.

a) Descoperă 8 cuvinte în tabloul dat (pe orizontală şi pe verticală) la tem a Inima. a) Inim a se află • în partea dreaptă a pieptului • în partea stingă a pieptului • în partea de jos a pieptului b) Inim a ta bate aproxim ativ de • 70 de ori pe m inut • 100 de ori pe m inut • 120 de ori pe m inut c) Sîngele este un corp • solid • lichid • gazos d) Sîngele transportă • numai oxigen • num ai substanţe hrănitoare • oxigen şi substanţe hrănitoare e) Vasele sangvine prin care sîngele revine la inim ă se num esc • artere • capilare • vene 2 . M INUNEA M IN UN ILO R .M odulul II. C om pletează adecvat enunţurile. □ .OMUL 9. IN IM A 1.

Dă cîteva sfaturi unei persoane care vrea să-şi m enţină inim a sănătoasă.200. . C onstruieşte o diagram ă în baza lor.500. cea a bourului . a broaştei . Citeşte datele. a şoarecelui . M I N U N E A M I N U N I L O R - OMUL b) Form ulează enunţuri utilizînd cuvintele descoperite în punctul 2 a). p o rn in d de la form a dată. # * #> t # t f* « T ттС л* оcIC 1от1U o mTUIUI iii и тл ло ^ГпГм i uCS 20 de batai pe minut. a iepurelui .________________________________________________________ M o d u l u l XI.30.25. Desenează cit m ai m ulte obiecte.

şi noaptea numai noaptea b) Intrarea aerului în plăm îni se num eşte respiraţie inspiraţie expiraţie c) în tim pul expiraţiei din corp se elim ină oxiqen dioxid de carbon apa d) Cel m ai bine este să respiri — pe nas pe gură 1 — ■— — - pe nas şi pe gură f . H aşurează afirm aţiile adevărate. printr-o schemă.M o d u l u l II . RESPIRAŢIA 1. M I N U N E A M I N U N I L O R - OMUL 10. 2 . ■ i . a) O m ul respiră numai ziua şi ziua. Reprezintă. Scrie denum irile organelor principale care asigură respiraţia. drum ul parcurs de aer prin corpul om ului.

. e) în . a) Ieşirea aerului din plămîni. M I N U N E A M I N U N I L O R - Defineşte term enii scrisi în bulele de aer. a) Consultă un pneum olog atunci cînd b) Pentru a avea plăm îni sănătoşi.. . r e sp * a f'e e*PirQţje a) M ăsoară cu un m etru de croitorie dim ensiunea pieptului tău. trebuie să Rezolvînd careul. b) Un tub prin care aerul ajunge în plămîni. este o condiţie necesară vieţii. OMUL . c) Intrarea aerului în plămîni... sîngele absoarbe din aerul inspirat oxigenul şi elim ină dioxidul de carbon. vei putea com pleta propoziţia: .M o d u l u l II . d) O m ul poate respira pe nas şi pe .. Condiţii Dimensiunea pieptului (cm ) la inspiraţie la expiraţie b) Scrie concluzia.. Com pletează enunţurile-sfaturi.

Indică. locul aflării alim entelor date în piram ida alimentară. p rin săgeţi. Notează pe desen denum irile principalelor organe digestive.O M U L 11. M I N U N E A M I N U N I L O R . . intestine — -— ■ ------. ALIMENTATIA Colorează cuvintele care denum esc organele digestive.Modulul I I .•— L trahee — * ---^ I piele *--— --“■■* 2 .

j # i' t #» # f' 'i I #» #- * Rolul alimentelor în viaţa ta 6 .t . 10 + 10 = 20 4 + 4 = 8 . descoperă. M I N U N E A M I N U N I L O R - OMUL 4 . ft-u j— t . « f #- # 4 t f .t . U rm înd săgeţile. b) Stabileşte corespondenţe între denum irile d inţilor şi exerciţii.u v 7 Form ulează in scris 2-3 idei pe tem a dată. apoi scrie denum irile com ponentelor principale ale alimentelor.t . Scrie cîte 2 motive pen tru care: a) nu trebuie să m ănînci prea m ulte dulciuri b) trebuie să m ănînci fructe şi legume proaspete a) Com pletează schem a cu denum irile d inţilor indicaţi.___________________________________________________________ M o d u l u l II.

1 0 . R ăspunde la întrebări p rin tr-u n singur cuvînt. b) Redactează afirm aţiile false. Ha-ha! - Sergiu. Cum asa? > Păi. > Copiii au 32 de dinţi de lapte. b) E num eră reguli ce trebuie respectate p en tru a avea d inţi sănătoşi. _______________________________________________________________________ 1 1 . a răm as la dentist. Pornind de la form a dată.M odulul I I. > Pe la vîrsta de 7 ani. a) Num eşte cîteva m ăsuri igienice p en tru prevenirea bolilor digestive.OMUL 8 . M INUNEA M IN UN ILOR . . dinţii om ului nu se schimbă. • Cum se num esc dinţii care asigură m ăcinarea si > mestecarea hranei? • Cum se num esc dinţii care ajută la jm uscarea alim entelor m ai tari? CCCQD • C um se num esc dinţii din faţă? a n o __ ^ 9 . > în decursul întregii vieţi. desenează o altă imagine. dinţii de lapte sînt înlocuiţi cu cei perm anenţi. te mai doare dintele? N u ştiu. a) Bifează afirm aţiile adevărate.

M o d u l u l II.6 milioane de oameni S 4 milioane de oameni S 5 milioane de oameni 4 . Răspunde. Indică p ărţile lui principale. Prezintă. în 5-6 enunţuri. p rin 1-2 enunţuri. a) în prezent pe Terra locuiesc: S 6 miliarde de oameni b) O am enii se clasifică în: 3 rase umane principale ■S 7 miliarde de oameni S 4 rase umane S 8 miliarde de oameni ■S 5 rase umane c) N um ărul locuitorilor din ţara noastră este de: ■S 3. la întrebarea: Care sînt cele 2 versiuni principale ale apariţiei omului pe Pămînt? Versiunea I Versiunea II 2 . Desenează în spaţiul rezervat corpul tău. Bifează varianta de răspuns corectă. . inform aţii despre locuitorii ţării noastre. M I N U N E A M I N U N I L O R - OMUL EVALUARE SUMATIVĂ 1.

O M U L Colorează varianta ce reprezintă exact etapele caracteristice funcţionării creierului. S to m acul . S îngele ..M odulul IX..bravo. ■i preia . în tim pul mişcării se contractă. sînt organe care servesc la respiraţie. B rii . D atorită lor eu • Ochii sînt organul Urechile sînt organul . 48-49 p. S ch e le tu l . m enţine corpul în poziţie verticală. 6p.binişor.foarte bine. Se dă situaţia: Vlad se simte mereu slăbit. cel puţin.. 7 .. Stabileşte corespondenţe. 30-39 p. Plamînii . 8 .— ---J ia decizii — ► prelucrează — J— ------------------ — ► preia 6 . D atorită pielii eu 10 p. In im a .bine. Punctaj total: 50 Punctaj acum ulat: O 50 p. . Datorită acesteia eu Pielea este organul .. ..— — - « .. Sugerează-i.— — — "— ~ r — *\ dă dispoziţii — ► prelucrează — ► —~~ 'i I ia decizii 4 P- i—— —---■-------------------.. D atorită nasului eu Limba este organul . 4 reguli pe care trebuie să le respecte p en tru a-şi în tări sănătatea. 8p. ...- ► prelucrează — «—•. 40-47 p. .— ---— — r j—'— ----. apoi se relaxează. . M I N U N E A M I N U N I L O R . Se îmbolnăveşte des. Com pletează potrivit enunţurile. M uşchii i . pom pează sîngele prin vase sangvine. Cu urechile eu Nasul este organul . este organul unde se prelucrează mîncarea... . transportă oxigen şi substanţe hrănitoare prin corpul um an.

m aturitatea copilăria bătrîneţea 65 de ani. g) Primul cuvînt pe care l-am rostit h) Cea mai mare dorinţă a mea 2 . adolescenta bunicul.fată d) Părinţii m-au num it M ă dezmiardă e) Nasul meu este Ochii sînt Urechile sînt Părul este Faţa este f) Semăn cu: mama...M o d u l u l II . ETAPELE VIEŢII OMULUI Com pletează form ularul. M I N U N E A M I N U N I L O R - 12. Stabileşte corespondenţe. bunica. OMUL . tata. a) M -am născut imea b) Greutatea c) Băiat .

Scrie etapa actuală din viaţa fiecărui m em bru al fam iliei tale. ce gălăgios e! Trebuie să-l ducem înapoi la m aternitate. de unde l-a luat mama. Cîţi elevi bănuitori sînt în clasa I? » * # # I f i . 11 cred că i-a adus barza. Eu M ama Tata Fratele Sora Bunica Ha-ha! DISCUŢIE ÎNTRE D O I FRAŢI .M odulul I I .N -o să-l primească.12 sînt convinşi > că părinţii i-au găsit în varză. Are deja două luni. M INUNEA M IN UN ILO R - OMUL Enum eră activităţi ale om ului în diferite etape ale vieţii sale. iar ceilalţi bănuiesc că lucrurile stau altfel. a) Cum crezi că ai ap ăru t pe lume? Bifează desenul corespunzător. f b) Problem ă cu haz D intre cei 24 de elevi din clasa 1' .Doam ne. . fiindcă nu mai e nou. M a tu rita te Adolescentă • • • • 4 .

să explic.. Toate grupurile de m uşchi sînt ataşate de oasele scheletului. a) .să numesc corect părţile principale ale corpului uman indicînd rolul lor.. .. . cum funcţionează creierul.. lp - o gust m iros • văz auz pipăit • • • • • • ochii urechile nasul pielea lim ba b) . O Pielea îţi protejează corpul doar de lovituri puternice.. 0.. legăturile d intre cuvintele celor două coloane. b) ..să redactez afirm aţiile false.. cu ajutorul săgeţilor.. p rin tr-u n exemplu..M o d u l u l II .să stabilesc veridicitatea afirm aţiilor folosind A (pentru adevărat) şi (pentru fals).să stabilesc adecvat. 1P- O .. lp - o a) .5 p. M I N U N E A M I N U N I L O R - AU TO EVALUARE OMUL mfc Acum ştiu şi pot...să descriu fluturele din im agine făcînd referire la fiecare sim ţ. Pentru ca să se dezvolte arm onios corpul tău este suficient doar să te joci cît m ai mult.. D oar cu ajutorul oaselor reuşeşti să te deplasezi.

lp . gura • se depozitează reziduurile pentru a fi eliminate esofag stomac • • aici este prelucrată hrana hrana sub form ă de pastă continuă să se mistuie intestin gros • hrana trece în stomac prin acest tub intestin subţire • alimentele sînt m ărunţite şi amestecate cu salivă 05p . ...M o d u l u l XI. . o c) Cum are loc respiraţia? d) Ce reguli trebuie respectate pentru o respiraţie normală? 8 .să răspund corect la întrebările: a) Cine coordonează respiraţia? b) Ce reprezintă plămînii? lp ..să stabilesc legături între organe şi funcţiile lor.să enum ăr 3 reguli de m enţinere a sănătăţii corpului.. O 6 .să completez enunţurile în baza inform aţiei din lecţie: a) Circulaţia sîngelui contribuie la ___________________ b) Rolul sportului în întărirea inim ii este lp . o . pe care le respect strict.... . M I N U N E A M I N U N I L O R - OMUL 5 ..

. .. O Punctaj total: 10 .. o 1 0 .să alcătuiesc un text din 10-15 propoziţii avînd drept reper finalul:.. 1..0. Iată ce mi s-a întîmplat de la naştere pînă în prezent.. la întrebarea: Ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă? lp . .5 p. . .să răspund.5 p. prin 4-5 enunţuri.să enum ăr trei sfaturi p en tru fratele/sora m ai m ică despre cum să se spele pe dinţi..

r* La şcoală trebuie să fiu atent la: Neatenţia provoacă necazuri. .R ăspunde la urm ătoarele întrebări: Ce înseamnă a fi atent ? ^ în ce situaţii trebuie sa fii foarte atent? <sL_® 2 . dar a) „întregeşte” cuvintele: b) Alcătuieşte cîte un enunţ cu fiecare dintre cuvintele formate. De exemplu: r* Pentru a atinge anum ite scopuri este necesar să am Aceasta o pot dezvolta astfel: Este uşor să m ă concentrez asupra unor activităţi care r*' Există lucruri care nu m ă interesează. C om pletează enunţurile.

um brele şi ciuperci din imagine. B etc. ciuperci O - • • în cît tim p ai reuşit să num eri obiectele? C om pară rezultatul tău cu cel al colegului de bancă. continuă num ărătoarea. Dacă n-ai reuşit în tim pul fixat. conform modelului: 1. 2. . n um ărul de fluturi. Testează-ţi atenţia! a) Care n u m ăr nu se repetă în cele trei triunghiuri? b) D eterm ină. • întîi un număr. num erele şi literele după urm ătoarele reguli: • întîi numerele . în decurs de 30 de secunde. apoi o literă. apoi literele în ordine alfabetică. O M U L - F I I N Ţ Ă R A Ţ I O N A L Ă ŞI S O C I A L Ă 4 . A. c) Găseşte şi num eşte.M o d u l u l I I I. cît m ai repede. • Scrie rezultatele: fluturi O . umbrele O .în ordine crescîndă. Concluzionează.

legătura dintre cuvintele din punctul a) . PERCEPŢIA R ăspunde la urm ătoarele întrebări: a) Care organe te ajută să recunoşti însuşirile corpurilor şi fenom enelor din jur? b) Ce sesizezi cu fiecare d in ­ tre organele de simţ? 4» # t» #* «t ♦ cu urechile * cu limba * cu ochii cu nasul * # • « * cu pielea # c) Ce stă la baza percepţiei? a) Colorează cu verde term enii ce reprezintă senzaţii. p rin săgeţi. minge lumînare b) Indică. iar cu roşu pe cei ce indică percepţii. OMUL - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI SO CIA LĂ 14.Modulul m .

apoi m ăsoară-le cu rigla. O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI SO CIA LĂ a) Estim ează lungim ea obiectelor de m ai jos. Denumirea obiectelor Datele estimării Datele măsurării Radieră Chibrit Cutie cu chibrituri Sămînţă de floarea-soarelui Pahar Creion c) C onstruieşte un grafic în baza datelor din tabel.M o d u lu l XII.. b) Scrie în tabel datele obţinute în urm a m ăsurărilor. MBS Compararea datelor .

O • M em oria te ajută: a) să interpretezi mesajele venite la creier.M od u lul III. parcă a fost ieri. obiectele de m ai jos. b) însuşirea de a păstra în minte diverse evenimente şi cunoştinţe. 15. 2 . pot: t t* t t t f # f Scrie despre ce fel de m em orie este vorba. Acoperă pagina. Com pletează enunţul. Scrie A (adevărat) sau I (fals) în dreptul fiecărei afirm aţii. a) Priveşte. tim p de 30 de secunde. • M em oria este: a) însuşirea omului de a cunoaşte lumea din jur.— .Niciodată n-am să uit limba în care vorbesc. MEMORIA 1 . O M U L - I FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI SO CIALĂ . ----.Ţin minte prim a zi de şcoală. # # # * $ * t 4* t D atorită memoriei. dar astăzi l-am itat deja. b) să transmiţi mesajele spre creier. . . . 4 .Ieri ştiam numărul de telefon.

E num eră paşii de m em orare a unei poezii. O M U L - F IIN Ţ Ă R A Ţ IO N A LĂ ŞI S O CIA LĂ b) E num eră obiectele reprezentate în punctul a). • Dacă ai reţin u t cel pu ţin 6 obiecte. b) Acum acoperă m odelul. O A O O O A O O A O A O O O O O O A O A OO O A O O A O O A OO A % O A O O OOA OO 6 . A m inteşte-ţi o situaţie în care a) memoria te-a ajutat ^ — b) memoria ţi-a jucat festa . Exerciţiu de antrenare a m em oriei a) Observă m odelul ~ .-------------------------------------------. ai o m em orie bună. \> . Pune semnele corespunzătoare în interiorul figurilor din tabel.M o d u l u l I I I. 5 .

M od u lul III. Victor ascultă o melodie. 55-56). 2. Radu mamnca un măr. a b) R ăspunde la întrebările form ulate. O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI SO CIA LĂ 16. 4. Mariana doarme. Trebuie să gîndească Nu e necesar să gîndească Poate să gîndească Poate să nu gîndească Nu ştiu . 6. Elena face duş. Situaţii 1. Andrei şterge tabla. 5. p. Notează Da sau Nu. 3. Gabriela vorbeşte cu bana. G ÎN D IR EA a) Form ulează întrebări în baza rubricii Informează-te (vezi m anualul.

M od u lu l III. s* Deşi A lexandru trebuia să m eargă la medic. b) num ărul de părinţi care ar fi trebuit să fie prezenţi la şedinţă. îm p a rte figura rep re ze n tată în 6 tr i­ u n g h iu ri egale. Gîndeşte-te şi rezolvă. 6 . Ştiind că doi elevi sînt fraţi ge­ m eni. . ea nu s-a m utat. O M U L - FIINŢA RAŢION ALA ŞI SOCIALA A ranjează paharele în aşa fel încît d upă un p ah ar gol să urm eze altul plin. s* Lina trebuie să se transfere la o altă scoală. Ia aminte! A i dreptul să te atingi num ai de un pahar! Scrie soluţia Problem ă „ingenioasă” < La o şedinţă s-au prezentat 20 de părinţi. r* Deşi Lina trebuia să se transfere la o altă şcoală. A rgum entează necesitatea urm ătoarelor acţiuni: s* A lexandru trebuie să m eargă la medic. alţi doi sînt fraţi. iar părinţii a doi copii au lipsit. precizează: a) num ărul de elevi din clasă. b) F ără a rid ica creionul de pe foaie. a) T rasează în figura de m ai jos d ouă lin ii astfel încît să o b ţii 3 triu n g h iu ri. asta nu s-a întîmplat.

Im aginează-ţi un dialog între Soare şi o floare. O M U L - FIINŢĂ RAŢIO N ALĂ ŞI S O C I A L Ă _ încercuieşte litera corespunzătoare afirm aţiei adevărate.. a inventa ceva nou pe baza lucrurilor elaborate anterior.M od u lu l III. A a-ţi form a o idee despre un lucru.. gîndesc. a cunoaşte integral un obiect sau un fenomen. Scrie ce crezi că fac. Priveşte atent om uleţii desenaţi m ai jos. A B C D E . A -ţi imagina înseamnă. sim t în acest m om ent.

FAMILIA MEA R ăspunde la întrebarea: Ce este o familie? Com pletează tabelul. m orale prin care te asem eni cu m em brii familiei tale.M od u lul III. Familia mea Rudele mele Scrie: a) trei calităţi fizice. . Pe ce se bazează relaţia d intre tine şi p ărin ţii tăi? H aşurează cuvintele. O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI SO CIA LĂ 17. b) trei calităţi care te deosebesc de aceştia.

c) 2-3 m odalităţi de petrecere a tim pului liber cu familia. Cine-i Octavian pentru Vasile? j .j ------------------------------------------------------------. Alex e fiul lui Gheorghe. Cine-i Laura pentru Rita? V y b) Vasile este bunicul lui Octavian.j + c) M aria este bunica lui Gheorghe.M odulul m. îndatoririle drepturile 1 <Si__ ® 4 Stabileşte legătura de rudenie.i . Cine este Alex p entru Maria? D ar pentru Claudia? --------------------------------------------. b) 2 -3 activităţi de care eşti responsabil în cadrul familiei.M Enumeră: a) 2 -3 reguli care sînt respectate de toţi m em brii familiei tale. . Claudia e fiica Măriei. OMUL - F IIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI S O C I A LĂ — A Com pletează schema. a) Rita este m am a Laurei.

nu poate fi şi prietenul altcuiva. .M odulul m.. este întotdeauna alături la bine si la rău. este persoana în care avem încredere.. Un p rieten .. te respectă te susţine atunci cînd nu eşti sigur de tine te învaţă lucruri utile te ascultă n te înţelege i te ajută în cazul în care ai dife rite probleme .... Bifează afirm aţiile adevărate... RELAŢIA DE PRIETENIE Citeşte opiniile copiilor. Com pletează enunţul Relaţiile dintre prieteni se bazează pe: Care sînt.. în opinia ta. . -■ . cele m ai im p o rtan te calităţi ale u nui prieten adevărat? Ordonează-le după im portanţă.. . OMUL - FIINŢĂ RAŢIO N ALĂ ŞI SOCIALĂ 18.. este acela care te laudă mereu. este persoana cea mai apropiată ..

M o d u l u l I I I. palidă etc. 4 . rotundă. cîrn. înaltă. trişti/veseli. Ce veţi îm bunătăţi în relaţia voastră? BBI . căprui. mic etc. drept. des. sprinten etc. •/ Ochii (mari/mici.). C om pletează anunţul. dolofan. ondulat. încruntată etc. •S Statura (înalt/scund. O M U L - FIINŢĂ RAŢIO N ALĂ ŞI SOCIALĂ.). alungită. Ocupaţia. El trebuie să fie: Realizează portretu l prietenului tău. S Faţa (ovală. îngrijit.). îngustă. prenumele.). a) Bifează enunţul pe care îl consideri potrivit.). subţire. Fruntea (lată. ■S Părul (drept. 6 . Anunţ! * Caut un prieten. senină. ■/ Nasul (lung. albaştri. negri. sclipitori etc. Prietenul m eu este S Numele. negru. castaniu etc. > îm i simpatizez prietenul: a) foarte m ult b) mult > Noi ne certăm: a) des b) uneori c) puţin c) niciodată > Petrecem tim pul liber împreună: a) întotdeauna b) uneori O c) niciodată > Com unicăm : a) mereu b) deseori c) rar > Ne ajutăm reciproc: a) întotdeauna b) uneori c) deloc > Avem interese comune: a) multe b) puţine c) din cînd în cînd b) Concluzionează despre cum este prietenia ta.).

__________ _ şi plantele pot transm ite diverse mesaje.M o d u lu l III. Ba transmite mesaje. Num eşte reguli pe care trebuie să le respecţi în tim pul unei discuţii. de asemenea. Ce trebuie să faci pentru a com unica eficient? A să asculţi. C cu altcineva. C a exprima ceva prin cuvinte. C O M U N IC A R EA încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. > Cu cine îţi place să com unici m ai mult? A cu prietenii. C om unicarea dintre oam eni se realizează prin: s* Animalele. em it diverse sunete prin care îşi exprimă: /*■ Prin in te rm e d iu l_____________________________ . > Ce înseam nă a comunica? A a vorbi. E num eră mijloace de comunicare. O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI SO CIA LĂ 19. Com pletează enunţurile. B să asculţi activ. . C să vorbeşti şi să asculţi. 4 . B cu rudele.

ce ţi-ar spune dacă a r vorbi? ■Ha-ha! M am a i-a cum părat Doiniţei o păpuşă. Vecinul o întreabă: . Ştii că cel m ai devotat prieten al om ului este considerat cîinele.Da. Cum crezi. .b) Desenează şi alte semne care ne com unica ceva. 6 . b) Cum com unică aceştia? Scrie dialogul. a) Priveşte desenul. Im aginează-ţi despre ce discută cei doi băieţi.Vorbeşte? > . dar se ruşinează de străini.

Com pletează enunţurile. EMOŢII SI SENTIM ENTE H aşurează definiţia corespunzătoare term enului personalitate. b) Dă un exemplu cînd a trebuit să m anifeşti voinţă. apreciată fiinţă omenească felul de a fi al fiecărui om PERSONALITATE f ceea ce îl deosebeşte pe om de animale 2 . a) Defineşte term enul voinţă. PERSONALITATE 4 . O M U L - FIIN ŢĂ RA Ţ IO N A LĂ ŞI SOCIALĂ 20. > Emoţiile s în t____________________________ > Trăirile sufleteşti de lungă durată se num esc . orice corp viu r persoană cu însuşiri deosebite. c) Ce em oţii ai tră it în tim pul acestei situaţii? 5 . E num eră 3-4 calităţi pe care crezi că trebuie să le posede o personalitate.M od u lul III. PERSONALITATEA.

m irare. frică. interes. Banca de cuvinte: bucurie.M odulul III. Foloseşte banca de cuvinte. . Relatează în scris: a) Ce crezi că nu le place colegilor în com portam entul tău? b) Ce faci pentru a-ţi îm bunătăţi com portam entul? a) Scrie ce em oţie exprim ă fiecare chip reprezentat. tristeţe. Com pletează tabelul. supărare. O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI S O CIA LĂ 5 . indiferenţă. Personalităţi marcante din Republica Moldova Prin ce sînt renumite aceste personalităţi? 6 . b) Ai tră it recent vreuna dintre aceste emoţii? Descrie situaţia.

Se îmbolnăveşte unul dintre membrii familiei tale. Identifică ce fel de durere suporţi în urm ătoarele situaţii: r Cazi de pe bicicletă. O M U L - FIIN ŢĂ R A ŢIO N A LĂ ŞI SO CIALĂ Clasifică pe două coloane stările sufleteşti enum erate: • simpatie • disperare Emoţii Sentimente • frica • admiraţie • mîndrie • dragoste • ruşine * supărare • ură • furie • respect • nesiguranţă • datorie • bucurie Priveşte im aginea.fizică sau emoţională? Relatează pe scurt._______________________________________________ M o d u l u l I I I . Nu reuşeşti să mergi la cinema. Pe terenul de joacă te loveşti la un picior. b) Ce fel de durere ai suportat în ultim ul tim p -. . T e cerţi cu prietenul tău. Ce em oţii îţi trezeşte? De ce? 1 0 . a) Există durere fizică (DF) şi durere emoţională (DE).

D enum eşte arta ce reprezintă fiecare imagine. .R ăspunde la urm ătoarele întrebări: r* Ce înseam nă artă? s* Cum se num esc persoanele care realizează opere de artă? r* Ce opere de artă pot crea artiştii? r* Ce necesităţi îţi satisface hrana materială? D ar cea pentru suflet? 2 .

7 . Scrie cuvintele care lipsesc gîndind astfel: „A rgila este p en tru urcior ceea ce este lozia pentru. Stabileşte corespondenţe.M od ului III. E num eră 3 personalităţi m arcante din ţara n oastră din diferite dom enii ale artei. b) Explică sensul expresiei. 5 . O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI S O CIA LĂ J .” argila --------- urcior lozie lem n -------- covor ţesătoare olar . muzică • im agini vizuale pictură • mişcări... gesturi sculptură • sunete literatură • jocul actorilor teatru cuvinte dans figuri modelate 4 . Ce îţi place cel m ai m ult să faci? Relatează.

Care sînt elementele p ortului naţional al rom ânilor? înfrum useţează costumele. Scrie lingă fiecare obiect denum irea m aterialului din care este realizat acesta. . O M U L - FIINŢĂ R A ŢIO N A LĂ ŞI SO CIA LĂ 8 . Produse de artizanat A rta Localitâţile unde este practicată olăritul 1. Com pletează tabelul. Hogineşti. Călăraşi prosop 9 . s.M o d u l u l II I. 1 0 .

juristul pom icultorul ferm ierul s* translatorul 2 . O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI SO CIA LĂ 22. G rupează în două coloane denum irile m eseriilor enum erate în exerciţiul 1.M od u lul III. UNIVERSUL MESERIILOR Scrie cu ce se ocupă: şo ferul_________ m edicul editorul econom istul r* constructorul r* învăţătorul r*~ taxatorul viticultorul r*. MUNCA intelectuală fizică I .

Relatează despre profesia pe care ai dori s-o însuşeşti. Redactează o carte de vizită ce a r ilustra m eseria preferată de tine. 9 . 4 .M od u lul III. O M U L - F I I N Ţ Ă R A Ţ I O N A L Ă Ş I S O C I A L Ă ____ a) Ce m eserii practică persoanele reprezentate? b) Care crezi că este m eseria cea m ai im portantă? Argum entează. ------------.---------------------------------------------------------— (Date despre funcţia îndeplinită) .

. ţării în care te-ai născut • o poezie învăţată la şcoală • ziua de naştere a m em brilor familiei tale • conţinutul unei emisiuni vizionate • o ceartă cu prietenul • procurarea unei hăinuţe • Memorie de scurtă durată Memorie de lungă durată • f ..să determ in tipul de m em orie corespunzător fiecărui caz: Memorie permanentă i P. . b) N u e nevoie să fim atenţi la toate activităţile realizate...să exemplific. . • denum irea localităţii.. trebuie să-ţi dezvolţi voinţa. c) Putem trăi şi fără m emorie...să stabilesc ca fiind adevărate (A) sau false (F) afirmaţiile: ip - a) Pentru a desfăşura cu succes activităţile m ai dificile.. cîte 2 senzaţii şi percepţii. d) Ca să-ţi dezvolţi gîndirea.M od u lul III. trebuie să înveţi matematica. i P.să form ulez o concluzie în baza com parării lucrărilor realizate de către doi copii la tema: „Com poziţie cu o carte si un m ăr”...să enum ăr paşii de rezolvare a unei problem e.. cel puţin. ip - . CD ipşS . O M U L - F I I N Ţ Ă R A Ţ I O N A L Ă ŞI S O C I A L Ă AUTOEVALUARE Acum ştiu şi pot. ..

1.. . b) . 3 exemple: în d a t o r ir ile mele D r e p tu rile mele lp - 8. cel puţin.să enum ăr 5-6 caracteristici ale unui obiect de artă din locuinţa mea. în 7-8 enunţuri. | m u ||| | | l | ■ Zi lp.. atm osfera din fam ilia mea.să completez spaţiile libere cu cîte.să enum ăr...ulu i I I I..5 p. 1P- a) . 3 reguli ale unei com unicări eficiente. . O M U L - FIIN ŢĂ R A Ţ IO N A LĂ ŞI S O CIA LĂ ..să descriu.. .să num esc m eşteşugurile ale căror produse sînt reprezentate în im a­ ginile © -© .. cel puţin...

.. LUMEA: M EDIUL ÎN CARE TRĂIM C ontinuă enunţul: > i» # t #.............................# % i t i i i #* # ( t #> i < i O comunitate e s t e ..... Enum eră activităţi pe care le desfăşoară locuitorii unei: > com unităţi rurale > com unităti u rb a n e ________ __________________________________________ Com pletează schema.........................................Modulul I V EU SI LUMEA 23............... Reguli de convieţuire într-o comunitate ..................

Com pletează enunţurile. EU Ş I LUMEA _______ 4 . a) Numeşte. 9 . Scrie în grilă cuvinte din cîm pul lexical al term enului „com unitate1 6 .Modulul I V . r* Patria este _________ r* Patriotism ul presupune respectul şi dragostea faţă de r* Locuitorii care form ează ______________________________se num esc cetăţeni. b) Ce trebuie să în treprindeţi în localitate p en tru a nu polua mediul? . cel puţin. 2 efecte care am eninţă m ediul com unităţii tale.

> O am enii se deosebesc de animale prin anum ite însuşiri. plantelor. cît şi animalelor. EU Ş I LUMEA 24. Dă exemple de relaţii de hrănire între diverse vieţuitoare._______________________________________________ f . De exemplu: vorbesc. De exemplu: h ib ern ează. > Şi anim alelor le sînt caracteristice m anifestări deosebite. LUMEA: VIEŢUITOARELE Bifează afirm aţia adevărată._____________________________ > Unele caracteristici sînt com une atît oamenilor. De exemplu: se h răn e sc . Com pletează afirm aţiile.Modulul I V . . animalele şi omul S Lumea anim alelor constituie a) flora b) fauna S Fiinţă superioară este num it (num ită) a) omul b) animalul c) planta 2 . S Din lum ea vie fac parte a) plantele şi animalele b) omul c) plantele.

Scrie 3 -4 propoziţii p rin care să exprim i necesitatea de a proteja lum ea vie. a=ă s = s» t=t • Scrie denum irea zonelor în care se gă­ sesc aceste plante şi animale. Rezolvă careul. 5 . f 6 . . Răs­ punde la întrebările scrise pe coroana arbo­ relui. EU Ş I LUMEA ________________________________ Im aginează-ţi că te afli într-o pădure.Modulul XV.

chinezi Franţa englezi L Rusia C om pară m odul de viaţă al populaţiei rurale cu cel al populaţiei urbane. Asem ănări I . r* Toţi oam enii de pe Terra formează Păm întului.__________________Modulul I V . este repartizată neuniform pe Pămînt. r* Cele m ai populate ţări sînt Stabileşte corespondenţe. LUMEA: PO PULAŢIA PĂM ÎNTULUI Com pletează enunţurile. EU Ş I LUMEA 25. r* Populaţia globului in prezent num ără peste de oameni.

. I II b) Propune soluţii p en tru rezolvarea acestora. ei. I II Rezolvă rebusul. Oam enii sînt rep a rtiz aţi. . Totalitatea locuitorilor unei ţări. 1. De la popor la popor diferă tradiţiile ş i . 8. 3. Populaţia se îm parte în t r e i . . . 5. .Iul IV. Cei care locuiesc în oraşe formează populaţia ... 9. Cei care locuiesc în sate formează populaţia . 7. . 4. reprezintă cea mai mare parte din populaţia ţării noastre.. . EU ŞI L UM EA --------------------------------------------------------- a) Descrie două situaţii ce ar putea am eninţa populaţia Păm întului. 6. . 6. . . Una dintre cele mai populate ţări ale lumii. . Toţi oamenii de pe planeta Păm înt formează .. .. 2.. . pe Pămînt..

apa. LUMEA: PLANETA PĂM ÎNT Ce cunoşti despre planeta noastră? Bifează afirm aţiile adevărate. Păm întul se roteşte în jurul: a) axei sale □ b) Soarelui □ c) Lunii □ Mişcarea de rotaţie a Păm întului cauzează schimbarea: a) anotimpurilor □ b) zilei cu noaptea □ c) stării vremii □ M işcarea de revoluţie duce la: a) succesiunea anotimpurilor b) alternarea zilei cu noaptea □ □ c) durata inegală a zilelor şi a nopţilor □ O m işcare completă a Păm întului în jurul axei sale durează: a) un an □ b) o lună □ c) o zi □ Factorii necesari vieţii pe Păm înt sînt: a) aerul şi apa □ b) lumina şi căldura Soarelui □ □ c) aerul. lumina şi căldura Soarelui .Modulul I V . EU Ş I LUMEA 26.

. 93. p. C on secin ţe asupra planetei Acţiuni ale omului O p o z itiv e O n ega tive 4 . folosind şi cunoştinţele din inform aţia 2. EU Ş I LUMEA _ 5 . Interpretează în scris im aginea. C om pletează tabelul.Modulul I V . m anual.

EU Ş I LUMEA 27. Calculează cît vei cîntări pe alte planete şi completează tabelul. > Universul este fără început şi fără sfîrşit.5 kg Jupiter + 49 kg . > O am enii de ştiinţă susţin că Universul a apărut în urm a unei explozii foarte mari. Model: Dacă pe Pămînt cîntăreşti 30 kg. LUMEA: UNIVERSUL Scrie in casete denum iri ale corpurilor din Univers.Modulul I V . pe Saturn vei cîntări 30 + 4 = 34 (kg). > Galaxia noastră se num eşte Univers. 68 Planeta A dau gă/S cade Vei avea Saturn + 4 kg 34 kg Neptun + 4 kg Uranus . > O am enii credincioşi consideră că Universul a fost creat de Dum nezeu. ~ R eprezintă p rin tr-u n desen Sistemul Solar. Scrie A în dreptul afirmaţiilor adevărate şi F în dreptul celor false.

stea. telescop. Form ulează cîte u n enunţ cu fiecare dintre urm ătoarele cuvinte: 6 . 1. racheta. C om pletează tabelul cu denum irile corpurilor cereşti de la care crezi că au provenit urm ătoarele zile ale săptăm înii. 11. M arte. astronaut. Form ează triade conform m odelului: 2 -5 -7 (P ăm înt-planetă-astronaut). asteroid. 6. 12. astronom. 9. Neptun. 4. astrolog. 10. planeta.Modulul I V . Pămînt. 8. Luni Luna M a rti M iercu ri Joi Vineri . EU Ş I LUMEA ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 . 2. 5. 3. s a te lit artificial. 7.

prin săgeţi. . EU Ş I LUMEA R ăspunde la urm ătoarele întrebări: > Care au fost prim ele invenţii ale omului? > De ce s-au inventat şi continuă să fie inventate diferite lucruri? > Care a fost ultim a invenţie de care ai auzit tu? Defineşte term enii: O Inventator o Inovaţie O ___ Tehnologie o Inovator Invenţie Stabileşte.Modulul I V . corespondenţa dintre obiectele reprezentate.

cum p u ­ teau să trăiască oamenii. nu puteau! Nu vezi că toti au murit?! 7 . Cele 3 im agini au un elem ent com un.Tăticule. prin aprinderea becului etc. 6 . televizor. maşină. Im aginează-ţi că eşti inventator. Model: Dintr-un pix şi un bec se poate obţine: un pix cu care poţi scrie în întuneric/un pix care îţi va indica în timpul scrisului greşelile. Creează din două obiecte diferite unul nou. Adresează cîteva întrebări celor care au inventat com puterul. Care-i? r a -h a !-------. radio. 5 . computer? . pe vrem uri.Modulul I V . Descrie-1. fără cinem a­ tograf. E U Ş I L U M E A 4 .Păi.

a) Ce m ăsuri de protecţie a n aturii în trep rin d oamenii? b) La ce fel de acţiuni ai participat şi tu? I . EU Ş I LUMEA 29. TRĂIM ACEEAŞI VIATĂ CU NATURA! a) Aranjează literele de m ai jos astfel încît să obţii un cuvînt. b) Defineşte acest cuvînt consultînd si un dicţionar. R ăspunde la urm ătoarele întrebări.Modulul I V . 2 .

b) Propune soluţii pentru problemele ecologice din localitatea ta.Modulul I V . a) Descrie starea m ediului am biant din localitatea ta. 4 . . EU Ş I LUMEA a) Com pletează tabelul. Necesităţi Acţiuni ale omului pentru satisfacerea acestor necesităţi Hrană îmbrăcăminte Adăpost Unelte b) Care dintre acţiunile enum erate au efecte negative asupra naturii? Argumentează.

.să completez enunţul: 1.. lp - o .să realizez un lanţ de hrănire în baza im aginilor ®-(3). EU Ş I LUMEA AUTOEVALUARE v Acum ştiu şi pot. 1P- O 2 . .Modulul I V .5 p.. ....să descriu un obicei/o tradiţie a poporului nostru lp - o 4 ....să redactez un text din 10-15 propoziţii la tem a Eu şi lumea. .. o .

M o d u l u l IV . E U Ş I L U M E A ----------------------------------

...să formulez 3 enunţuri despre Sistemul Solar.
0,5 p.

O

6 . ...să numesc, cel puţin, 3 factori care contribuie la poluarea m ediului.
lp .

O
...să descriu, în 5-6 enunţuri, imaginea.

8 . ...să răspund la întrebarea: De ce omul inventează diferite lucruri?
1,5 p.

O
...să explic sensurile cuvîntului lume.
1,5 p.
LUME

O
Punctaj total: 10

M o d u l u l IV. E U Ş I L U M E A

1 . Com pletează chestionarul.
a) Cîţi oam eni locuiesc în Republica Moldova?

D ar pe Terra?

b) Ce naţionalitate populează preponderent ţara noastră?

c) Ce m inorităţi naţionale convieţuiesc pe teritoriul Republicii Moldova?
d) Ce religie împărtăşesc locuitorii ţării noastre?
Descrie, p rin 1-2 enunţuri, funcţiile fiecărui organ.
• C re ie ru l ______________________________________
• S ch e le tu l
• M uşchii
f
In im a
Plâmînii
S to m acul

Com pletează tabelul.
Organ de simţ

Simţul

Rolul o rg a n u li

M o d u l u l IV . EU Ş I L U M E A _____

A ranjează corect alim entele în piram ida
alimentară folosind banca de cuvinte.
Banca de cuvinte: pîine, mere,
peşte, m acaroane, carne, m or­
cov, nuci, ouă, cireşe, orez,
unt, bom boane, lapte, chifle,
zahăr, varză, peşte, orez
brînză, ulei.

4p.

O

5 . Stabileşte corespondenţe între term eni şi definiţiile acestora.
A fi atent

• a reţine în m em orie cunoştinţe etc.

A percepe

• a-şi închipui ceva, a crea imagini noi.

A gîndi

• a urm ări ceva fără a pierde nim ic din ceea ce vezi
sau auzi.

A memora

A-şi imagina •

5p .

O

• a cunoaşte integral un obiect sau un fenomen.

a-ţi form a o idee despre un lucru, a rezolva
problem e etc.

6 . Com pletează enunţurile cu îndatoriri pe care le ai şi le respecţi.
a) Am dreptul să m ă bucur de dragostea familiei. La rîndul m eu

c) Am dreptul să m ă distrez, însă

7 . Dezvoltă fiecare idee cu 2-3 reguli potrivite fiecărei situaţii.
> Ai nevoie să com unici cu alţi oameni. Pentru aceasta
4p.
> Trebuie să tinzi spre a deveni o personalitate integră. O poţi face dacă

O

. cel puţin. Enum eră. eu. mediul în care trăiesc.foarte bine. îm binare de term eni: Univers. planeta Pămînt.M o d u l u l IV. 3 reguli pe care trebuie să le respecţi pentru a proteja m ediul din com unitatea ta.bine. 2 personalităţi m arcante din Republica Moldova arătîn d dom eniile lor de activitate. R e g u la 1: R e g u la 2: R e g u la 3: Punctaj acum ulat Punctaj total: 50 50 p. EU Ş I L U M E A Numeşte. . 35-42 p. cel puţin.binişor. . 29-35 p.bravo. vieţuitoare. . Enum eră cîte 3 denum iri de: a) e m o ţii______ _______________________________________________ __ b) sen tim en te_____ ______________________________________________ 1 0 Form ulează cîte un en u n ţ cu fiecare term en. 9 . populaţia Pămîntului. . 42-49 p.------------------------------------------------------------------.

9. 42. 5. sport. 7 . Ex.orbita. circulaţie. 2 . Ex. Ex. Ex. p. Animale: şarpe. Soluţie: conţinutul paharului 2 se toarnă în paharul 5. 7 . cămilă. 8 .saliva. girafa. Ex.rurală. p. 24. p. 63. p. 65. plop.nasul. p. 4 .pielea. e) plămîni. mesaj.popor. nervi.vibraţii. 11. 42.dulce. 5. 9 .urbană. 6 . 3 . 1 . 5 . glucide. p. 8 .pavilion. p. 3 . 6.China. 16. 7. 9 . Expresia: A avea suflet de artist. 4 a). 4 a).neuniform. 26. b) trahee. corp. 12 . 18. p.Răspunsuri: 1. 4 . 2. 54. 1 . baobab. 4 . vene. cardiolog. d) gură.gustative. 3 . Plante: pin. 9. p. sînge.drepturi.obiceiurile. lebădă. Ex. 5 .românii.învăţătură.populaţia. 6 . 21. 36. elefant. a) expiraţie.rase.pori.nervi. cactus. 10 . Ex. 11 . 6. Ex. lichen. p. 2 . creier. 3. pinguin. 3. 4 a). c) inspiraţie. 2 . p. lipide. 12. 5. 10. 6 a). 4. 4. 5. 7. N um ărul 19 8. Ex.oam enii. artere. oxigen. 2 a).medicală. Ex. 1 . proteine. ren. p. liană.limba. Ex. Cuvinte: capilare. . Ex.iris.

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 17...... Creierul ....... 14.....................................................35 Percepţia....................44 Relaţia de prietenie........................................................................................................................cercetaşii creierului...................................................................................... 62 Lumea: populaţia Păm întului........ 58 Modulul IV..................... Etapele vieţii om ului....................C U P R IN S Modulul I.............. 26.... 24....... 27....................... 23 11......... 19.................................... 29........................ 20...............74 Evaluare f i n a l ă .............................................................. Lumea: mediul în care trăim .................... Simţurile ......................................................................................................................................30 A u to e v a lu a re ....................................................................................................................................................................................................................................10 A u to e v a lu a re ................................................................................ 56 A u to eva lu a re ................................................... 25.72 A u to eva lu a re ...................................................................................................................................... Minunea minunilor — omul 4.......... Corpul uman în mişcare............................ 37 M em oria.................................................................................. 19 9................ 32 Modulul III......................................................... 15............................................................. 14 5.............. 70 Trăim aceeaşi viaţă cu natura!............76 ........................................................................................................................................................................................................................................ Respiraţia.................................................... şi e m in u n at!.......................................................... 28 12.............................................................................................. 22.....................................................................................................................................................17 8............................................................................................................................................................................. Emoţii şi sentim ente................................. 39 G îndirea.............. In im a .......................................................................................................... 50 Arta ...............................25 Evaluare s u m a tiv ă .................................................................... ................................................................................................................... 21 10.................................... 64 Lumea: planeta Păm înt..................... 68 Lumea invenţiilor............................................. 41 Familia m ea.............................................66 Lumea: Universul................................................................................................................ Sîntem diferiţi.......................... 4 Evaluare in iţia lă .................................... 28..........................................................6 2......................................48 Personalitatea................................................. 53 Universul m eseriilor..............................hrană pentru suflet.......................................................................o centrală telefonică............................................. 16............ 18.................................................................. 21.............. 60 Lumea: vieţuitoarele........................ Alim entaţia.........................................................................................................................................................................................8 3................................................................................. Omul pe Pămînt 1............ Povestea om ului................. Eu şi lumea 23................................................................................. Omul — fiinţă raţională şi socială 13......... Corpul u m an .............................................. 12 Modulul II.................................................................................................... Locuitorii ţării n o astre.................................................................................................................................16 6-7.. 46 Com unicarea............... A tenţia..............................................................................................